tor ru? VREDES- OPROEP 3^8» SM r VAN DE STAATSHOOFDEN DER OSLO-GROEP NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN bergambacht, berkenwoüde, bodegraven, boskoop, gouderak, haastrecht, moordrecht, moercapelle, NIEüWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK WADDIN’XVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. FEGEi B.O. Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen I Koning Leopold van België: Onderhandelt in den geest van broederlijke samenwerking. N ZELFS UW ESPREKEN U* ons land*. Spanje wenscht buiten elk conflict te blijven. 20100 Donderdag 24 Augustus 1939 78e Jaargang, I HET DUITSCH-RUSSISCH VERDRAG GETEEKEND. -Stalin nam deel aan het overleg. De inhoud van ver strekkende beteekenis. HITLER’s VERKLARING AAN HENDERSON: Britsche verplichtingen geven geen aanleiding af te zien van behartiging van Duitsche vitale belangen. De diplomatieke conferentie te Brussel. I in Duitsche H De Fuehrer, JNI SNEEK iHtn Geen Engelsche schepen naar Duitsche havens. In Engelsche scheepvaartkringen wordt vernomen, dat de reeders te New-Castle een aantal afvaarten naar Duitsche en Oostzee- havens hebben geannuleerd. Het betreft hier, naar men zegt, voorzorgsmaatregelen, gelijk aan die, welke in September j.l. zijn genomen. »m te beraadsia- Ztyitserland zich m collectieve waarvan van België gisteren- ook anders voor om vele gerech- sken. ioende voor een ggi's Aroma ook waarin alle geestelijke en stoffelijke waarden, door de beschaving van eeuwen geschapen, ten onder zouden gaan? De oorlogspsychose dringt alle huizen binnen, en alhoewel de openbare meening er zich zeer goed van bewust is, welk een ondenkbare ramp een oorlog tusschen de volken voor de gansche menschheid zou beteekenen. geeft zü zich meer en meer over aan de gedachte, dat wij er onvermijdelijk in medegesleurd zullen worden. Het is van belang tegen een zoo noodlot tige gelatenheid op te komen. Er bestaat geen volk wij leggen hier sterk den nadruk op dat zijn kinderen den dood wil inzenden om aan andere landen het recht op het bestaan te ontnemen, dat het voor zich zelf opeischt. Stellig zijn de belangen van alle staten niet alle dezelfde. Maar ziin er wel belangen, die niet op vredelievende wijze tot overeenstemming kunnen worden gebracht, en kan dat niet oneindig veel beter vóór dan na een corlog? Dat het geweten der wereld wakker worde. Het engste kan nog ver meden worden ,maar de tijd dringt. De evolutie der gebeurtenissen kan weldra elk rechtstreeksch contact nog moeilijker maken. Dat men zich niet vergisse: wy weten dat het recht om te kunnen leven op een hechten grondslag moet steunen en de vrede dien wij wenschen, is de vrede welke berust op de eerbiediging van allej staten. Een duurzame vrede kan met gegrondvest zijn op de macht, doch enkel op een zedelijke orde. Gebiedt niet de wijsheid op dit oogenblik een eind te maken aan den strijd met woorden, aan ophitsingen en bedreigingen, ten einde te beslui ten tot beraadslaging’over de aan de orde gestelde vraagstukken? Wij uiten plechtig den wensch dat de mannen, waarvan de loop der gebeurtenissen afhangt, bereid zullen zijn hun geschillen en eischen te onderwerpen aan een onderhandeling, ingezet in een geest van broederlijke samenwerking. Het is uit deze overweging, dat ik uit naam van: Z. M. den Koning van Denemarken, den President der Finsche Republiek, H. K. H. de Groothertogin van Luxemburg, H. M. de Koningin der Nederlanden, Z. M. den Koning van Noorwegen, Z. M. den Koning van Zweden, en uit eigen naam, ieder onzer handelend in overeenstemming met zijn regeering, dezen opióep doe. Wij drukken de hoop uit, dat andere staatshoofden hun steun bii den onze zullen voegen, bereid door dezelfde zorg voor den vrede en de veilig heid van hun volkeren. Straks zullen honderden millioenen menschen van harte met ons zijn om den wedloop naai- den oorlog te stuiten. Mogen degenen in wier handen het lot der wereld berust, deze gevoelens beantwoorden en den dooi’ hen menigmaal uitgedrukten wensch verwezen lijken, de moeilijkheden, die hen scheiden op vredelievende wijze te regelen. En dat de ramp, die de menschheid tyedreigt, vermeden worde. oorlogshandelingen van de zijde eener derde mogendheid, zal de andere verdragsluitene partij deze derde mogendheid in geenerlei vorm steunen. Art. 3. De regeeringen der beide ver dragsluitende partijen zullen in de toekomst voortdurend voeling met elkaar hóuden om elkaar wederkeerig in te lichten over vraag stukken, die haar gemeenschappelijke be langen raken. 1 Art. 4. Geen der beide verdragsluitende partijen zal deelnemen aan eenigerlei groe- 1 peering van mogendheden, die direct of in direct tegen de andere partij is gericht. Art. 5. Ingeval tusschen de verdragslui tende partijen geschillen of conflicten over vraagstukken van den een of anderen aard zouden ontstaan, zullen beide partijen deze geschillen of conflicten lange den weg van vriendschappelijke gedachtenwisseling of, zoo hoodig, door arbitragecommissie rege len. Art. 6. Het onderhavige verdrag wordt gesloten voor den duur van tien jaar, met de bepaling, daf, voorzoover niet een der verdragsluitende partijen het een jaar voor afloop van dezen termijn opzegt, de geldig heidsduur van dit verrag geacht zal worden automatisch met vijf jaar te zijn verlengd. Art. 7. Het onderhavige verdrag zal bin nen den korst mogeljjken tijd geratificeerd worden. De ratificatie-oorkonden zullen te Berlijn uitgew’isseld worden. Het verdrag treedt terstond na onderteekening in wer king. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31. GOUDA bfl onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie en Redactie Telef latere 3745. Postrekening 48400. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, overal waar de bezorging per looper geschieut. Franco per post per kwataal 3.15, Wharom Zwitserland niet te Brussel Het niet deelnemen van cinif'ercntii' van 1 1 1 -gM u 11 i den lie van opvatting tusschenyflewBI^PBI^^^ neutraliteitspolitiek van Zwitserland, zoo verklaart men te BemJBehalvedat Zwitser land om zuiver technische redenen niet kon deelrtemen, aangezien dAfederale raad niet op tijd bijeen kon komen gen, merkt men op, dat over het algemeen onthoudt betoogingen. Z. M. Koning Leopold III heeft gisterenavond voor den Belgischen omroepzender N.I.R. om 8.20 (Ned. Tijd) uit naam van alle hóófden van de Oslo-staten een radio-rede gehouden, die door de Nederlandsche zen ders heruitgezonden werd De officieele Nederlandsche tekst van de rede door het A.N.P. verzorgd, luidt als volgt j)E verklaring, waarvan ik voorlezing ga doen, wordt afgelegd in het paleis te Brussel, in tegenwoordigheid van de ministers Van buitenland- sche zaken en uit naam der staatshoofden van de Oslo-groepi De wereld beleeft een tijdperk van zoodanige spanning, dat elke normale samenwerking onder de staten onmogelijk dreigt te worden. Groote mo gendheden treffen maatregelen, die bijna gelijk staan met de mobilisatie hunner gewapende macht Moeten de kleine mogendheden niet vreezen, het slachtoffer te worden van een exentueel conflict waarin zij, tegen hun eigen wil in zouden worden medegesleept, niettegenstaande hun politiek van onbetwistbare onafhankelijkheid en hun vasten wil onzijdig te blijven? Zijn zü er niet aan blootgesteld het voorwerp te worden van buiten hen om getroffen beslissingen? Zelfs zonder dat er vijandelijkheden worden geopend, wordt de wereld door een economische instorting bedreigd. Alom neerschen wantrouwen en argwaan. Onder onze oogen vormen zich de strijdperken, stellen dt legers zich op, wordt een afschuwelijke strijd in Europa voorbereid. Gaat ons werelddeel zelfmoord plegen door zich te storten in een ontzettende oorlog, waarin er noch overwinnaar noch overwonnene zou zijn, maar -Het onderteekenen van een verdrag tuu- schen Duitschland en de Sovjet-Unie heeft diepen indruk gemaakt in Spanje. In offi- cieele kringen wordt niets medegedeeld, doch de „man in de straat” kan moeilijk begrijpen, dat Duitschland, dat in Spanje aan de zijde van Franco tegen de „Russi sche hydra” heeft gevochten, thans een niet-aanvalsverdrag gaat sluiten met den vyand van vijf maanden geleden. Evenmin kan hij begrijpen, dat Duitschland, dat te- zamen met Italië Spanje heeft gevraagd het anti-kominternverdrag te onderteeke- nen, thans zelf pit verdrag wil verscheuren. In officieele Spaansche kringen geeft men te verstaan, dat; Spanje meer dan ooit be zig is niet eigen opbouw en buiten elk con flict wil blijven- De Fransche gezant te Berlijn raadt zijn landgenooten aan Duitschland te verlaten. Fransche burgers in Duitschland hebben zich tot de Frapsche ambassade te Berlijn gericht met de vraag of het geraden was langer in Duitschland te blijven. De am bassade heeft hierop aan Franschen, die niet door dringende verplichtingen weer houden worden, aangeraden Duitschland te verlaten. iijiifflii Minn. Gibraltar in staat van verdqliging. Sedi'rt Dinsdag is u Gibraltar een «rooie activiteit in het garnizoen merkbaar. De o daten mogende kazernes niet meer ver ft n en alle posiep van het verdedigings systeem ,zooals de zware batterijen en de tuchtdoel-artillerie op de rotsen zjjn be ft11 terwyl de detachementen aan de Jrens versterkt zijn en de Noordelijke toe- ?ang tot de haven is versperd. De verdedi- 8 ngscommissip van Gibraltar heeft verga- «■<1. Binnenkort wordt een aantal oorlogs schepen verwacht. Berlijn en Moskou nemen zeer vérstrekkende wederzydsche verplichtingen op zich. Von Ribbentrop heeft gisterenmiddag in tegenwoordigheid van den Duitschen am bassadeur te Moskou, von der Schulenburg, een onderhoud van drie uur gehad met Mo- lotof en Staiin. heeft zich Woensdag avond om 10 uur naar het Kremlin begeven om de besprekingen voort te zetten. De on derhandel ingen zijn geëeindigd met een ac- coord qirer eent niet-aanvalspact tusschen Duitschland en Sovjet-Rusland, dat door von Ribbentrop en Molotof in tegenwoordig heid van Stalin en den Duitschen ambassa deur is onderteekend. De tekst van het Duitsch-Russische niet- aanvalspact luidt als volgt: „De Duitsche Rijksregeering en de regeering der Sovjet- MKie, geleid door dqn ^ensch, de zaak van vrede tussqhen Duitschland^en de Sov- ^Ktlnie te bevorderen en uitgaande van Bincipieele*N(epalingen van het neutrali- Kitsverdrag, chgt in April 1926 tusschen •litschland en dH Sovjet-Unie is gesloten, •zyn het volgende overeengekomen: Art. 1. De beide verdragsluitende par tijen verplichten zich, zich van iedere ge welddaad, iedere agressieve handeling en iederen aanval jegens elkaar, en wel zoowel afzonderlek als tezamen met andere mo gendheden, te onthouden. Art. 2. Ingeval een der verdragsluiten de partyen het voorwerp zou worden van Henderson, de Britsche ambassadeur te .Berlijn, heeft op den.Berghof te erchtesgaden aan Hitler een schrijven van den Britschen minister president overhandigd, waarin deze het voornemen der Britsche regeering ot uitdrukking bracht vast te houden aan haar verplichtingen jegens den Z1" Yan het Londensche communiqué over de Britsche kabi- netszitting van Dinsdag. De fuehrer, zoo meldt het Duitsche Nieuwsbureau, liet er bij den Brit- cnen ambassadeur geen twijfel over bestaan, dat de door de Britsche egeermg aangegane verplichtingen Duitschland geen aanleiding kunnen hingen111 te Z*en Van de behartiging van Duitsche nationale vitale be- hJïl wehn8elidite niet Britsche zyde, heeft Reuter vernpmen, dat het “e^erson aan Hitler slechts zeer kort heeft geduurd. Hen- RriUL had n,e^s an^era te doen dan aan Hitler de mededeeling van de te bljjv6 regeer*ng te °verhandigen en er was geen aanleiding, om langer ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkringj 1—5 regels f 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den beznrgkring: 1—5 regels 1.56. elke regel meer f 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den ürifs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger, Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boek handelaren, Advertentiebureau* en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opnamë verzekerd te zün. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingex bij contract tot zeer gereduceerde!» Prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Opgemaakt in Xplo, en Russische tekst. Moskou, den 23en Augustus 1939. Voor de Duitsche regeering get. von Rib bentrop. Met volmacht der regeering van de Sovjet- Unie get. tMWotof. Een officieel communiqué. Van de gisteren te Brussel gehouden di plomatieke conferentie, als uiting door Koning Leopold avond de in dit blad afgedrukte radiorede is gehouden, is het volgend communiqué uitgegeven: „Jn Juni 1938 zyn Zweden, Noorwegen, Finland, Denemarken, Nederland, Lu xemburg en België, te Kopenhagen door hun ministers van ibuitenlandsche zaken vertegenwoordigd, overeengekomen om het onderlinge contact door onderzoek van de vraagstukken van gemeenschappelijk be lang te handhaven, bovendien hebben zij be vestigd, dat zy, wat hen betreft, bereid zyn metterdaad mede te werken aan elke inter- nationale Verzoeningspoging in een geest van onpartijdigheid en onafhankelijkheid ten aanzien van de verschillende groepen van mogendheden.’’ Aldus ztfn de moreele banden, welke tus schen deze landen bestaan en welker bui- tenlandsche politiek doordrongen is van de zelfde beginselen: leven voor den vrede en de wil om in een conflict slechts ter ver dediging van de eigen bedreigde onafhan kelijkheid tusschenbeide te komen, beves tigd. Uit een dergelijke gelijksoortige houding tegenover het internationale vraagstuk en uit de eensgezindheid, welke uit hun ge hechtheid aan dezelfde beginselen is ge boren, is tusschen deze landen een gemeen schap van belangen ontstaan in de kritieke omstandigheden, welke wij thans beleven. Dit is de reden, waarom deze staten in gemeenschappelijk overleg besloten hebben een samenkomst te houden te Brussel, waarop zij vertegenwoordigd zyn door hun ministers van buitenlandsche zaken. Deze zelfde mogendheden hebben by monde van hun vertegenwoordigers hun instemming betuigd met de bewoordingen van dé ver klaring, die Zy'ne Majesteit de Koning der Belgen heeft afgelegd in naam van de hoofden der betrokken staten. De beraadsla gingen hebben den wil bevestigd van de vertegenwoordigde staten met elkander con tact te houden voor de vrijwaring hunner gemeenschappelijke belangen.” Héden zijn de deelnemers naar hunne landen teruggekeerd.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1