Regeeringsmaatregelen. Voormobilisatie in Nederland. Achter de Bosschen. Geen twijfel aan Neder- land's neutraliteit. Bescherming Neder land's kunstschatten. Japan protesteert bü Duitschland. Italiaansche Koning antwoordt Roosevelt Beurs van Amsterdam. de radio een rede gehouden, waarin hij vei- kiaarde, dat Engeland vastbesloten is zijn verplichtingen te handhaven. Hij zeide verder: Wy hebben nooit gehad en hebben ook thans niet het geringste voornemen om Duitschland aan te vallen. Wanneer de Duitsche politiek slechts kon worden ge richt naar een herstel van het Europeesche vertrouwen door bereidwil^heid om ge schillen door onderhandelen te regelen en niet gegrondvest was, in een omvang gelijk net geval schijnt te zijn, op een plan om te trachten geschillen door geweld te rege len, zouden wij niets beters vragen, aange. zien wij meer dan eens gezegd hebben, dat wy willen samenwerken met Duitschland <?n het willen helpen zijn moeilijkheden op te lossen onze eigen moeilijkheden en alle (problemen der wereld die een oplossing be hoeven. Wanneer echter het misverstand tusschen Duitschland en Engeland uit den weg ge ruimd wil worden, herhaal ik, dat er eenige zekerheid moet bestaan omtrent de toe komst van Europa en daarom voelen wij ons verplicht weerstand te bieden dan po gingen om de landkaart van Europa te wij zigen door een voortdurend l*?roep op ge weld. BINNENLAND. Hr. Ms. „Van Kins bergen" in gesteld. Vervroegde plechtigheid. Gisterenmorgen is te Nieuwediep het artillerie-instructieschip „Van Kinsber- gen" in dienst gesteld, welke plechtig heid aanvankelijk Maandag a.s. zou ge schieden, doch in verband met de om standigheden is vervroegd. Nadat de bemanning, de officieren in ceremonidfel tenue en de korporaals en manschappen in Zondags tenue voor den boeg was aangetreden, deed de pas be noemde commandant, kapitein-luitenant ter zee, J. L. K. Hoeke, die gisteren het commando over H. M.'s „Gelderland" met dat over de „Van Kinsbergen" ver wisselde, wimpel, vlag en geus hijschen, ten teeken, dat aan het schip zijn be stemming als oorlogsbodem was gegeven. Hierna hield de commandant een toe spraak, waarin hij eerst het leven schet ste van J. H. van Kinsbergen, die in do tweede helft van de achttiende eeuw een belangrijke rol in 's lands zeedienst ver vulde. Vervolgens wees hij op den groo- ten ernst van dezen tijd. H. M.'s „Van Kinsbergen" werd ge bouwd door de Rotterdamsche Droogdok Mij. te Rotterdam. De af metingen zijn: Washington deplacement: 1760, lengte 103.2, breedte 11.60, diepgang 3.30 meter, Bemanning: vier kanonnen van 12 cm, vier mitrailleurs van 40 mm op dubbele affuit. Snelheid 25'5, vermogen 16.000 a.p.k. De kiellegging geschiedde op 11 Sept. 1937, de bodem werd op 6 Januari van dit jaar te water gelaten. Sciiepen keeren terug:. Heeft Duitschland den uitvoer van bepaalde goederen verboden? Het vrachtschip „Barneveld", dat Woensdag van Amsterdam naar Ham burg is vertrokken, is gisterochtend op zee dus vóór het zijn gestemming had bereikt naar de thuishaven terugge keerd. Het betreft hier een incidenteel geval. Twee andere schepen van de K.N.S.M., die eveneens op weg zijn naar dezelfde Duitsche haven, varen wèl door. De ree- derij wenschte de reden van den terug keer van de „Barneveld" niet mede te deelen. Waarschijnlijk moet de reden hierin gezocht worden, dat de Duitsche regee ring den uitvoer van bepaalde goederen verboden heeft, hetgeen dan pas giste ren na het vertrek van het schip bekend moet zijn geworden. De „Barneveld" be hoort tot de schepen, die de verbinding onderhouden van West-Europa met Zuid- Amerika. Deze schepen plegen te laden in de havens van Antwerpen, Amster dam en Hamburg, om daarna den Oceaan over te steken. Het vermoeden ligt voor de hand, dat de goederen, die het schip in Hamburg zou innemen, in hoofdzaak tot de voor uitvoer verboden waren be- Dit verklaart öök, waarom de „Mars" en de ,»Meropé" wel doorvaren Die hebben ladling in, die voor Hamburg bestemd is.' Dat*de Duitsche regeering geen bezwaar heeft tegen het lossen van ingevoerde goederen is duidelijk. Ook het toeristenschip „Simon Bolivar" teruggeroepen. Overigens heeft ook het s.s. „Simon Bolivar" opdracht gekregen terug te kee ren. Dit groote passagiersschip bevindt zich op een toeristenreis door de Scan dinavische wateren. Het zou gisteren van Kopenhagen naar Stockholm varen, doch het is thans op weg van Kopenhagen via het Kattegat naar Amsterdam. Deze reds wordt daarom van 13 dagen tot 9 dagen ingekort. De reederij doet het schip terugkeeren om elk risico te vermijden. Er bevinden zich meer dan tweehonderd passagiers aan boord, onder wie mede ten gevol ge van al te summiere berichtgeving aan boord eenige ongerustheid was bntr staan. Er is op dit oogenblik, dat zij met nadruk gezegd, geen enkel gevaar aan het voortzetten van de cruise verbonden, maar men kan niet voorzien hoe de zaken zich verder ontwikkelen. Den terug keer van dit schip moet men louter als een voorzorgsmaatregel zien. Voedselcommissarissen benoemd. Van bevoegde zijde vernemen wij, dat de minister van Economische Zaken tot provinciale voedselcommissarissen, ver bonden aan het onder zijn departement resorteerend Rijksbureau Voedselvoorzie ning in Oorlogstijd, heeft benoemd: K. S. Gaaikema Schuiringa te Ruigezand voor de provincie Groningen; ir. W. Ooster- baan te Tzummarum voor de provincie Friesland; R. Wichers te Gasselternij- veenschemond voor de provincie Drente; ir. J. S. Keyser te Zwolle voor de provin cie Overijssel; ir. W. de Jong te Arnhem voor de provincie Gelderland; A. J. de Goey te Montfoort voor de provincie Utrecht; ir. W. J. M. Dekker te Alkmaar voor de provincie Noord-Holland; ir. T. PHuisman te 's-Gravenhage voor de provincie Zuid-Holland; ir. J. D. Dorst te Goes voor de provincie Zeeland; P. J. van Haren te Tilburg voor de provincie Noord-Brabant; M. J. Dings te Roermond voor de provincie Limburg. worden Grensdocumenien moe ingeleverd. Dringende raad aan houders van triptieken en carnets. In verband met de afgekondigde voor mobilisatie en het eventueel vorderen van motorrijtuigen voor militaire doel einden, raadt de A.N.W.B. den gebruikers post aan den A.N.W.B. in te zenden of van triptieken en carnets de passages en douanes dringend het navolgende aan: 1. Zij, die een gebruikt en door de bui tenlandsche douane definitief afgestem pelde triptiek bezitten alsmede de hou ders van een bovengenoemd carnet, die nen dit onverwijld per aangeteekende persoonlijk te komen inleveren; dit geldt ook voor geheel nieuwe en nog niet ge bruikte grensdocumenten. 2. Zij, die een triptiek bezitten, dat wel voor eersten invoer, doch niet voor defi nitieven uitvoer door de buitenlandsche douane is afgestempeld, zullen er goed aan doen, thans, nu dit nog mogelijk is, zoo spoedig mogelijk aan de Belgische of de Duitsche grens hun grensdocument te laten zuiveren en bij den A.N.W.B. in te leveren. Indien dit n.l. binnenkort niet meer mogelijk zou zijn, zouden de hou ders der papieren voor zéér groote kosten kunnen komen te staan, zoodat, het zij herhaald, onverwijld regelen van deze aangelegenheid dringend gewenscht is. Zuster Boonstra terug naar 's-Gravenhage. Zuster Boonstra heeft gisteren haar werkzaamheden in het paleis Soestdijk beëindigd; zij keert naar het Dlacones- senhuis te s-Gravenhage terug. Freule Feith zal voortaan ook Prinses Irene Nederlandsch Postmuseum. 1 Afdeeling poetzegel kunde opnieuw ingericht. In het Nederlandsch Postmuseum, Kor- tenaerkade 11 te 's-Gravenhage, geopend eiken werkdag van 1016 uur, is de afdee ling postzegelkunde opnieuw ingericht. In gedeelten van meer dan 400 bladen zal de De regeeringspersdienst meldt: De omwikkeling van den internatio nalen toestand neeti de regeoring tot net inzicnt gebracht, dat nouwei ons land geenszins is blootgesteld aan eenige bedreiging van welke zijde ook het niet is uitgesloten, dat m de naaste toe komst ter handhuving van dc neutrali teit tot mobilisatie van de zee- en land macht moet worden overgegaan.* In verband hiermede heelt de regee ring besloten tot eenige maatregelen (zoogenaamde voormobilisaUe), welke de strekking hebben de legering en verple ging van hen, die eventueel bij mobili satie zullen worden opgeroepen, voor te bereiden. Opkomst voor eerste oefening zeemacht uitgesteld. De Regeeringspersdienst meldt: De minister van Defensie heeft be paald, dat de inlijving vun dienstplich tigen bij de zeemacht op 28 Augustus a.s. tot nauer order wordt uitgesteld In ver- band hiermede moeten de daarvoor aan gewezen dienstplichtigen niet voldoen aan de oproeping tot opkomst op ge- noemden datum. 1 Er zijn ook dienstplichtigen van de zeemacht, die reeds in een vorig Jaar of bij een vorige ploeg voor eerste oefening hadden moeten opkomen, doch door ge noten uitstel of om een andere reden deze oefening eveneens op 28 Augustus a.s zouden aanvangen. Ook deze dienstplich tigen pioeten voorloopig niet opkomen, tenzij er 'n algemeene mobilisatie mocht plaats hebben. In dat geval zijn zij ver plicht de aanwijzingen te volgen, die ge meld zijn in hun zakboekje. Vordering en onbruikbaar Inaken van spoorwegen. Koninklijke besluite" Gisteren zijn afgekondigd Het Koninklijk Besluit van 24 Augustus 1939, Staatsblad no. 183, betreffende de oproeping personeel voor-mobilisatie; het Koninklijk Besluit van 24 Augustus 1939, Staatsblad no. 588, betreffende machtiging tot vordering van spoorwe gen en toebehoorend materieel in ver band met het belang van 's lands verde diging; het Koninklijk Besluit van 24 Augustus 1939, Staatsblad no. 589, betreffende het onbruikbaar maken van spoorwegen met ae daórop aanwezige bruggen, telegraaf lijnen en seintoestellen, in verband met de belangen van 's lands verdediging. GEMENGDE BERICKTEN. gespecialiseerde wereldverzameling getoond worden. Steeds is te raadplegen de kern collectie der. «egels, van Nederland en over- zeesche gewesten voorzien van de officieele beschyving. In het museum zyn steeds wisselten toonstellingen van de vervaardiging en het verzamelen van postzegels, en over onder- deelen der postgeschiedenis, toegelicht met oude brieven en postale merkteekens, kaar ten en grafieken. Tot 15 Novemiber a.s. wordt in verband met het 70-jkrig bestaan van de briefkaart een bijzondere tentoonstelling gehouden van geïllustreerde briefkaarten. Beperking telefoongesprekken. De bestaande verkeersafwikkeling ten aanzien van telefoongesprekken blijft voorloopig gehandhaafd. Intusschun wordt ieder dringend verzocht zich bij het voeren van locale en interlocale ge sprekken, zoowel wat het aantal als wat den duur daarvan betreft, tot het uiter ste te beperken, daar anders van mili taire zijde tot uitsluiting van een groot aantal telefoonaansluitingen zou moeten worden overgegaan. Doopplechtigheid van Prinses Irene De doopplechtigheid van Prinses Irene op M Sept. a.s. in de Nieuwe Kerk te Amster dam zal via alle Nederlandsche zenders en den Phohi worden uitgezonden. Ooievaars als „roofvogels" neergeschoten. In ons land wordt veel gedaan om de waardeering voor de vogels te verhoogen. door de kennis omtrent onzer gevaderde vrienden te vermeerderen. In België schijnt men op dit giebied minder actief te zijn althans nog niet veel resultaat te hebben bereikt. Tot tweemaal toe, eerst bij Char leroi- en thans te Deerlijk in West-Vlaande- ren, heeft men daaf, naar gemeld wordl ooievaars aangezien voor roofvogels ei. daarin aanleiding gevonden op de dieren tr schieten, schrijft het Vaderland. Toen te Deerlijk een zwerm van 26 ooievaars op den kerktorèn en oP fabrieks- schoorsteenen waren neergestreken, werd een zestal neergeschoten. De vogels waren geringd en uit Nederland afkomstig. Een der vogels, die alleen in den vleugel was getroffen, vjprd levend geyangjen. Meisje door trein gedood. Gisteravond omstreeks negen uur is op een bewaakten overweg m de spoor lijn 's-HertogenboschNijmegen onder Berghem een 16-Jarig^ meisje door den D-trein, die om 9 uur uit 's-Hertogen bosch naar Nijmegen was vertrokken, gegrepen en op slag gedood. De afsluit- boomen van den overweg waren neerge laten en vermoed wordt, dat het meisje, een dochter van den landbouwer Brand» uit de Berghemsche helde, onder de hoo rnen is doorgekropen en getracht heeft nog voor den tredn den overweg te pas- seeren. Dit gelukte niet en het meisje werd door den trein gegrepen en onge veer 50 meter meegesleurd, waarna het ontzielde lichaam terzijde van den spoor weg bleef liggen. De machinist heeft niets van het ongeluk bemerkt en is doorgereden. Een spoorwegarbeider, die in de nabijheid was, had het ongeluk echter wel bemerkt en vond het lichaam. Onweer boven Brabant. Drie slachtoffers. Twee boerderijen afgebrand. Tijdens een hevig onweer is gistatón- avond omstreeks zes uur onder Reuver de 25-jarigè W. Rijnders, die per rijwiel i op weg was naar zijn woning, door den bliksem getroffen en gedood. Zijn rijwiel werd geheel vernield In het naburige Swalmen is op onge- i veer hetzelfde tijdstip de 20-jarige mej. Kessels, doordat het hemelvuur in een I drinkwaterpomp sloeg, eveneens getrof- ien en op slag gedood. Om zeven uur werd de dienstplichtige soldaat Dekkers uit Wanrooy, toen hij I zich met zijn fiets op den Katwijkschen- j weg te Cuyk bevond, door het hemellicht getroffen en gedood. Te Haps in Noord-Brabant, sloeg gis- teravond om half acht de bliksem in dc kapitale boerderij „Oude Tolpost", be woond door den landbouwer G. Nabuurs. De boerenhoeve brandde geheel af Ver- zekering dekt de schade. I Ten slotte is gisteravond de bliksem geslagen in de boerderij van M. van der Loo te Kerkdrlel. In een oogwenk stond de boerderij in lichter laaie. De geheele aanwezige oógst ging verloren. De wo ning brandde af. In een vijftal woningen te Kerkdrlel trof de bliksem voorts de electrlsche geleiding, tengevolge daarvan de lampen stuksloegen. i NIEUWE UITGAVEN. A.N.W.a-k,art van „De Hoog» Veluwe". De nieuwste kaart van den A.N.WB gewijd aan ona nationale park De u„ Veluwe". De kleinste büzomlerhedm dit uitgestrekte gebied, dat rtt .uL" .neer in de belangstelling der toeristen m verheugen, vindt men op deze kaart gegeven, die geteekend is in een schaalT; 1: 26000. De verhanle wegen staan zoowel als de wandelroutes, de ruiter, en de fietspaden, de omrasteringen en de „lid roosters (zooals men weet de plaatsen w,„ de wegen de grenzen der wildparken aal - den en waar het wegdek bestaat uit ro»s. ters, welke de herten niet durven te bet™ den), de terreinen, waar de jen.verbe.stS; ken groeien, de kleine meertjes, enz Een kaart, waar degenen, die dit prachti- ge gebied gaan bezoeken, zeer veel genoe. gen van kunnen hebben. Heide voor de Prinsessen. Toen Z. K. H. Prins Bernhard gister- morgen van de Rijschool te Amersfoort In zijn auto terugreed naar het Paleis Soestdijk. moest hij geruimen tijd stop- t pen voor den spoorwegovergang aan de Vlasakkerheide. Jan van Vulpen, een bekend Amers- foortsch mandenvlechter, verkoopt op dit punt zijn heldemandjes aan de toe risten. Toen Z. K. H. Prins Bernhard stopte, spoedde Van Vulpen zich naar den Prins en bood hem twee mandjes aan en wel voor Prinses Juliana en Prinses Irene. Deze vriendelijke en spontane geste heeft de Prins ten zeers*? gewaardeerd. Hij gaf Van Vulpen hiervoor een spc- clalen handdruk. Velen waren van dit moment getuige en Juichten den Prins hartelijk toe. FEUILLETON. Een roman uit Siberië, door Fr, ENSKAT. (Nadruk verboden 31 Hal staarde een oogenblik peinzend voor zich uit. De zaak dunkt me nog al niet zoo erg ingewikkeld, zei hij ein delijk. Het eenige, wat we voorloapig noodig hebben, is een hoeveelheid spring stoffen, lonten, boren en pikhouweelen... Dat is allemaal reeds present! ant woordde Bessin triomfantelijk. Zóóver had ik het zelf ook al uitgekiend. Prachtig! knikte Hal goedkeurend. Moeilijker echter is de beantwoording van de vraag, hoe dat bilunhoudende ge steente moet worden bewerkt. Daarvoor rekenen en in dit licht bezien, dunkt het me alleszins loonend tijd en moeite te offeren. Allen lieten hun gedachten gaan over hetgeen zoojuist gezegd was. Eindelijk verbrak Alexi het zwijgen: Dat lijkt nu allemaal wel zoo een voudig, begon hij wat weifelend, maar in de praktijk zouden we toch nog wel eens voor moeilijkheden kunnen komen te staan, in de eerste plaats is daar al de kwestie van de arbeiders. Met die paar menschen, waar wij in het dal over be schikken, zullen wij wel geen belangrijke vorderingen maken. En hoe staat het met het transport van hier naar de groo te wereldsteden? Wij zouden daardoor genoodzaakt worden ons, tot dusve; zoo zorgvuldig gehandhaafd isolement prijs te geven. En hoe zullen onze vrienden in het dal daarover deaiken? Denk je wer kelijk, dat wij het niet zonder dien rijken zegen, waar Je zooeven van sprak, kun nen stellen, Michel? Bessin maakte een ongeduldige bewe ging. Eten dergelijke kans mag men niet ongebruikt laten voorbijgaan, Alexi. hebben we een stampwerk noodig. Op I Dat mag eenvoudig niet! Ik zie hierin primitieve wijze kunnen wij dat zelf wel ergens in elkaar zetten op een ge schikte plaats aan den oever van de Irbytsch of zoo, zij het dan, dat daar door het transport van het gesteente nogal wat hoofdbrekens zou kosten. In- tusschen... Dat kunnen we gevoegelijk rlskee- ren, viel Bessin hem in de rede, want als de voorteekenen niet bedriegen, zullen wij op een behoorlijke productie kunnen ïling van heb lot. Op den duur zullen we het Proeska-dal toch niet voor de buitenwereld verborgen kunnen hou den. Waarom zouden we dan een reus achtig vermogen onaangeroerd laten Hg-» gen? Toch niet om het vandaag of mor gen aan anderen vreemdelingen ter hand te kunnen stellen? Neen! Hier moet zoo spoedig mogelijk handelend worden opgetreden. Dat zegt mij m'n gezond ver stand. En zooals Je van Frans hebt ge hoord, ls het benoodigde materiaal voor de ontginning al heel eenvoudig. Wat tenslotte die arbeidskrachten betreft... j denk maar eens aan mijn vroegere toe- I spelingen. Wij hebben immers Lansky en i zijn menschen nog! Die komen ons nu uitstekend van pas Wat mij betreft, ik kan niets meer ontdekken, wat een spoedige uitvoering van het plan in den weg zou kunnen staan. Het beste is, dat we zoo gauw mogelijk beginnen. Ik denk vandaag nog onze buren van een en an der op de hoogte te brengen Je zult eens I zien, wat die voor oogen opzetten, als zij van onzen toekomstigen rijkdom hooren! Het spreekt vanzelf, dat we eerst een nauwkeurig schema moeten opzetten op welke wijze wij het best te werk kunnen gaan en Jij, Frans, kan intusschen Je vriend Lansky inlichten, zoodat die... Hal hief afwerend zijn hand op. Om 's hemels wil! Lansky... Bessin liet hem echter niet uitspreken. Nu geen bezwaren, Frans! De zaak is nu toch niet langer geheim te houden. Wij hebben Lansky en zijn mannen voor ons werk noodig en derhalve moeten zij volledig op de hoogte worden gebracht. Dat gaat nu eenmaal niet anders. Neem JU dus die taak voor Jouw rekening. Toen Hal binnentrad, sprong Lansky als geëlectriseerd van zijn stoel op. Hij het? En woedend met zijn vuist op tafel slaande, vervolgde hij plotseling op ge heel veranderden toon, die aan duide lijkheid niets te wenschen overHet: Voor den duivel. Lörne, wat beteckent dat. om mij hier dagen lang te laten zitten?Ik hoor geen stom woord van Je Dat ls tegen onze afspraak. De mannen be ginnen langzamerhand wantrouwend te bevond zich alleen in het groote vertrek van de barak. De anderen hielden zich j wat gematigder, ergens in het dal op. j jy zult niets zei Kom binnen, kom binnen, vriendje! hij Lörne met sarcastische Ja, wij leven nog en hoe maakt onze brave vriend, Frans Mertens Hal was dicht op de tafel toegetreden. Zijn gezicht zag bleek van innerlijke op gewondenheid. Hij ging tegenover Lans ky op een kruk zitten. Toen hij begon te spreken, klonk zijn stem vrij rustig, maar er lag een onmiskenbaar dreigende toon in. - Vertel mij eens. Lansky, waarom speel Je eigenlijk bij elke voorkomende gelegenheid den op zijn teentjes getrap- ten meneer? Denk je, dat je mij daar mee kunt imponecrcn? Of je nu woe dend bent of sarcastisch, mijn houding tegenover den ouden Bessin staat vast. Ik zou je dringend willen adviseeren een anderen toon fegenover mij aan te slaan, want anders. Nou wat anders? Anders kon ik mij op een goeden dag wel eens bedenken en ronduit de waarheid zeggen! Lansky vertrok zijn gezicht tot een grijns, maar zijn toon klonk toch heel hij antwoordde: gen absoluut KERKNIEUWS. Synode Geref. Kerken. Opening a.s, Dinsdag te Sneek. Haar samenstelling De tegen Dinsdagmorgen te Sneek bijeen, geroepen Gcneraie Synode der Geref. Ker. ken zal zijn samengesteld uit de predikan ten ds. S. Idema, ds. G. Diemer voor de Part. Synode van Groningen, dr. W. A. van Es, ds. W. H. den Houtirtg (Friesland ten Noorden), D. J. de Gróót, dr. A. D. R. p0|. man (Friesland ten Zuiden), ds. N. Duurse. ma, ds. D. Scheelfi (Drente), dr. J. Thp (Overijssel), ds. P. G. de Bruyn, dr. G. Keizer (Gelderland), dr. H. Kaajan, ds. S. J. Popma (Utrecht), dr. W. G. Hawenstem, ds. J. L. Schouten (N.-Holland), ds. T. J Hagen, ds. H. Meyering (Z.-Holland ten N.), dr. E. D. Kraan, ds. F. C. Meyster (Z- Holland ten Z.), ds. W. M. Ie Cointre, ds. W. H. v. d. Vegt (Zeeland), ds. H. de Bruyn, ds. J. de Vries (N.-Brabant en Limburg ds. J. G. Femhout en ds. C. Mak namens de Geref. Kerken in Indië, ds. A. Brink en ds. B. H. Lankamp (Bentheim en Oost-Fries- land). Voorts een gelijk aantal ouderlingen uit alle ressorten, en de theologische hoog- leeraren benevens de plaatselijke predikan- ten (ds. H. Veldkamp, ds. H. Stecnhuls en ds. F. Guillaume) als prae-adviseerende le den. RADIOPROGRAMMA'S. Zaterdag 26 Augustus. Hilversum I, 1875 en 414.4 M. VARA* Uitzending, 1010.20 v.m. en 7.30—8 VPRO: 8.Gramofoon (om 8.16 Berichten); 10.Morgenwijding; 10.20 Voor arbeiders in de continubedrijven; 12.Gramofoon (om 12.16 Berich(en); 2.Causerie „Socia listische jeugd uit twintig landen"; 2i4 Zang met pianobegeleiding en gramofoon; 3 Causerie over handschriftkunde; 3.20 Gramofoon; 3.30 VAR A-orkest; 4.30 Eco nomisch overzicht; 4.50 Gramofoon; 5.30 Filmland; 6.Orgelspel; 6.28 Berichten; 6.306.55 Gramofoon; 7.VARA-Kalcn- der; 7.05 Felicitaties; 7.10 Politiek radio journaal; 7.30 Cursus „Langs steden en dorpen"; 8.Herhaling SOS-Berichten; 8.03 Berichten ANP, VARA-Varia; 8.15 De S.D.A.P. in Nederland bestaat 45 jaar. 9 - Puzzle-uitzending; 9.25 Uit Luzern; Zang voordracht met pianobegeleiding; 10.— VARA-orkest; 10.15 Vervolg van 9.25' 10.45 VARA-orkest; 11.— Berichten ANFj 11.10 VARA-orkest; 11.3012 Gramofoon Hilversum II, 301.5 M. KRO.Uitzending: 8—9.15 Gramofoon (c.a. 8.15 Berichten); 10.Gramofoon; 11.30 Godsdienstig half uur; 12.— Berichten; 12.15 KRO-orkest: 1.— Gramofoon (c.a. 1.15 Berichten); 1.29 KRO-Melodisten en solist; 2.Voor de rij pere jeugd; 2.30 Gramofoon; 2.45 Kindek- uur; 4.— Gramofoon; 4.30 Haagsch Har monie-orkest; 5.16 Sportoverzicht; 5.30 Gramofoon; 5.45 De KRO-Nachtegaaltjes; 6.15 Gramofoon; 6.20 Journalisiek week overzicht; 6.45 Berichten, gramofoon; 7.— Berichten; 7.15 Causerie „Schynhygiëne"; 7.35 Actueele aetherflitsen8.— Berichten ANP, Mededeelingen; 8.15 Overpeinzing met muzikale omlijsting; 8.35 Gramofoon; 8.45 Gevarieerd programma; 10.30 Berich ten ANP; 10.40—12 Gramofoon. volkomen koud laten. Ik zal. wanneer lk het daarop wil laten aankomen, ook zonder Jou mijn doel wel bereiken, al is het dan wat gemakkelijker, als Je me een handje helpt. Maar het zal Je toch wel duidelijk zijn, dat Je Jezelf de das aandoet, wanneer je het ln Je hoofd zou halen te gaan praten. Hal wist maar al te goed, dat Lansky gelijk had. De Rus wenschte nu eenmaal slechts rekening te houden mot zijn ma- terieele belangen, terwijl er voor hem, Hal. In de eerste plaats een ideëele kant aan de zaak was. Hij dacht aan de ge negenheid, welke de oude Bcssin hem toedroeg en aan Kare. Maar desondanks had Lansky gelijk. Wanneer hij ging praten, zou hij stellig de achting verlie zen van al die menschen. die hem lief en dierbaar waren; in hun oogen zou hij dan nog slechts een bedrieger zijn. Vertel me maar liever eens of er al een nieuwe wending in de zaak ls ge komen in plaats van den gentleman te vervolgde Lansky na een korte niets! Denk er aan, wat Je verspeelt, als Je met de waarheid voor den dag zoudt komen. Als Frans Mertens zou Je dan voor goed hebben afgedaan. Mij kan dat Daarom kom lk Juist hierl Wat is er dan aan de hand? Vandaag heeft Michel Bessin Alexi en mij meegenomen naar het Elbirge- bergte in verband met de daar ver borgen schat Je weet wel! Ahal En Het ls, zooals Je dacht een delf stof. (Wordt vervolgd). STADSNIEUWS. GOUDA, 25 Aug. 1939. Groote drukte in de stad na afkondiging der voormobilisatie. Velen hij station en op de Markt. De afkondiging van de voormobilisatie heeft ook te dezer stede groote drukte ver oorzaakt. Al spoedig na het -bekend worden van het besluit van de regeering kwam er gistermiddag een volkomen wijziging ln het stadsbeeld- Weldra trokken de opgeroepe- nen ln uniform naar het station waar fa milieleden hen uitgeleide deden en talrijke belangstellenden zich verzanmld hadden. Ook op de Markt heerschte in de omge ving van het stadhuis groote drukte ln ver band met de uitvoering van de verschillen de maatregelen, die van de voormobilisatie een gevolg waren. Tot laat in den avond was veel publiek op de been. Groote belangstelling bestond voor de overal aangeplakte oranje-biljetten, die de voormobilisatie bekend maakten. Biljet telegraafkantoor. Aan het telegraafkantoor werd het vol- gende biljet aangeplakt: Aan het telegraafkantoor is een telegram ontvangen betreffende de buitengewone op roeping van gewone dienstplichtigen, van reserve-personeel, van niet in werkelyken dienst zijnde vrijwilligers en van burger personeel, bestemd voor de gemobiliseerde weermacht als voorzorgsmaatregel. Voormobilisatie. Tijdstip van opkomst: a. voor hen, die onmiddellijk na aanplak king van de „openbare kennisgeving" voor oproeping tot opkomst, in werkelijken dienst moeten komen, onmiddellijk, dan wel pei eerstkomende reisgelegenheid indien va)i een openhpar middel van vervoer gebruik moet worden gemaakt. b. voor de overigen op 25 Augustus 1939 Men raadplege de in de gemeente aange plakte „openbare kennisgevingen". Men wordt uitgenoodigd, aan boven staand bericht zoo spoedig en zooVeel mo gelijk ruchtbaarheid te geven. Openbare kennisgevingen. Van de oranje biljetten met#de buiten gewone oproepingen, die vanwege het ge meentebestuur overal in de stad werden aangeplakt, luidt de inhoud als volgt; Buitengewone oproeping in werkelijken dienst van gewone dienstplichtigen, van re serve-personeel, van niet in werkelijken dienst zijnde vrijwilligers en van burger personeel, bestemd door de gemobiliseerde weermacht alB voorzorgsmaatregel. V oor-m obi 1 isati e. De burgemeester van Gouda roept, in opdracht van de regeering, al het personeel, aangewezen by opkomst b(j voor-mobilisa tie, op om zich met spoed in werkelijken dienst te begeven. Tijdstip van opkomst: a. voor hen, die onmiddellijk na aanplak king van deze „openbare kennisgeving" in werkelijken dienst moeten komen: onmiddel lijk, dan wel per eerstkomende reisgelege:. held, indien van een openbaar middel van vervoer gebruik moet worden gemaakt; b. voor de overigen op 25 Augustus 1939. Degenen, die om eenigerlei reden niet in het bezit zyn van een lastgeving (zie zak boekje), zijn verplicht zich te wenden tot den burgemeester van de gemeente, waarin zjj woonachtig zyn of, indien zulks niet mogelijk ls, tot den burgemeester der ge meente, waarin zy verblijven. De aandacht wordt er op gevestigd, dat cleze „openbare kennisgeving" rechtens vol doende is en derhalve dengene, die niet aan deze oproeping voldoet, in verzuim stelt. Gouda, den 24 Augustus 1939. de burgemeester voornoemo JAMES. Vee- en zuiveltentoonstelling. Dc eerepryzen. Op de gisteren te dezer stede gehouden nationale vee- en zuiveltentoonstelling zijn de eerepryzen als volgt toegekend. Vee. Geregistreerd vee, Groninger blaarkop veeslag: kampioen-stier Albertus van L. van Leeuwen te Alphen a. d. Rijn (medaille H K .H. Prinses Juliana). Vette koeien: kampioen A. Rynsburger tt leiderdorp. Geregistreerd vee, zwartbont Friesch. Hollandsch veeslag: kampioen-stier Excel, lent van W. Boer te Bodegraven. Varkens, ongeregistreerd, kampioen Gebr. van Leeuwen te Nieuwerbrug Rijn (twee eerepryzen). Bokken en geiten, geregistreerd, kam pioen melkgeit: Liesabeth van H. Schop tt Groot-Ammers. Geregistreerd vee, Groninger blaarkop veeslag: kampioen-koe Gererda van Stal d. Kloot Meyburg te Alphen a. d. Rijn. Geregistreerd vee. zwartbont Friesch Hollandsch veeslag: Jannigje 8 van J. Rik ker W.Azn. te Noordeloos. Varkens, ongeregistreerd; C. J. Kraan tc Oudewater. Ongeregistreerd vee, beste pink: Gebr. v- d. Berg te Bergambacht. Varkens, ongeregistreerd: A. Renes te Bergambacht. Varkens, geregistreerd, kampioen beer A. de Lely te Stolwijk. Kaas. Goudsche kaas 86 KG.: C. van Herk te Ouderkerk a. d. IJssel. Goudsche kaas 6—9 K.G.: A. Bogaard te Stolwijk; P. C. v. d. Broek te Haastrecht. Goudsche kaas 912 K.G.: C. van Herk te Ouderkerk a. d. IJssel; P. C. 'v. d. Broek te Haastrecht; R. J. van Dijkje Haastrecht. Goudsche kaas 12—19 K.G.: A. Bogaard te Stolwijk; J. Jons Azn. te Bergambacht; J van Woudenberg te Zevenhoven. Goudsche kaas, zeer zware; J. Oskam te Schoonhoven. Uitslag van de gecostumeerde ringrijderij. Bij de gistermiddag op de Markt gehou den gecostumeerde ringrijderij werden do prijzen als volgt behaald: 1. mevr. W. J. Schep en W. Schep le Jaarsveld; 2. mevr. R. den Hollander en P.. den Hollander te Nieuwerkerk a. d. IJssqI, mej. Vonk-Noordegraaf en A. Vonk- Noordegraaf te Ouderkerk a. d. IJssel; mej. Snoek en J. Snoek te Bergambacht: mej. Kraan en P. Kraan te' Haastrecht; 6. mej. Hailing en J. Vonk-Noordegraaf fe Ouderkerk a. d. IJssel; 7. mej. C. van Rhyn en L. de Balfer te Moordrecht. Het echtpaar den Hollander te Nieuwer kerk a. d. IJssel verwierf den eersten prys oor het mooiste costuum. Petroleumstel sticht brand. Woning aan ltaam uitgebrand. Gisteravond omstreeks half elf is brand itgebroken op de Raam smalle zijde nabij het Nonnenwater, in een huis, dat de heer A. van Veen alleen bewoont. De bewoner was des middags voor een bezoek aan ken nissen naar Gouderak gegaan en had ver geten een brandend petroleumstel, dat in de achterkamer stond, uit te doen. Door het optrekken van de pitten, raakte het behang in brand en ten slotte sloegen Je vlammen naar buiten. De met een motorspuit uitgerukte brand weer had met een slang het vuur spoedig onder de knie. Niettemin is de bencHenver- oleping geheel uitgebrand. De inboedel kreeg vee' waterschade. Verzekering dekt Je schade. De brat <1 verplaatste zich naar het naast liggend perceel, waar eveneens niemand thuis was, daar de alleen wonende bewoner, heer Koolmees, in het ziekenhuis ver pleegd wordt. De brandweer, die onder lei ding van opperbrandmtester ir. L. Sollewijn Gélpke stond, wist dit pand te behouden. De schade bepaalde zich tot geringe water schade op den zolder. De brand trok groote belangstelling van het publiek dat aan de overzijde van de Itaarn een goed gezicht had. Het kreeg eenige malen door het breken van de water straal op don gevel een frissche douche. Hubert Cuypers schreef de muziek. Beide kunstenaars hebben groote belang stelling voor deze plannen en gaven ver schillende aanwijzingen. De heer Cuypers vooral verleent belangrijke medewerking door persoonlijk muziek en zang te verzor gen met zijn bekend koor „De Minnestree len", dat bereids reeds in enkele steden met groot succes fragmenten uit Het spel heeft gezongen. Hoewel reeds een opvoering van het Oratorium plaats vond door de Kon. Cbr. Oratoriumvereeniging in het Amsterdam- sche Concertgebouw, wordt deze opvoering de eerste in den lande in de combinatie var. zang en spel. Kleióe 100 gecostumeoHe medespelenden zullen n.l. op een speciaal gebouwd podium de bezongen figuren en groepen uitbeelden waardoor meiï eei^schit- terend geheel hoopt te bereiken, óp dez< wyze verwacht men de bedoelingen van d<^ auteura om Nederland een feestspel in d< meest hoogstaande zin te geven, te verwe zenlijken. Er bestaat dan ook voor deze uitvoering in breeden kring groote belarg- -telling. De opvoering zal worden gegeven op het terrein „E.S.T.O.", Oud-Bodegravenschi weg, aanvang half acht. STOLWIJK. Auto met dakpannen gekanteld. In de richting Bergamibacht ging Don derdagavond een trailer 'beladen met dak pannen. By de Opwegbrug brak een der assen, de wagen kantelde en bleef aan den kant van de Schoonauwsche vliet hangen. 'Een gedeelte der lading kwam in het water terecht. Gelukkig kwamen geen persoon lijke ongevallen voor, Jwewel een der per sonen door vallendte pannen werd getrof fen. Door garage-Terlopw uit Bergambacht is de auto gelicht. WADDINXVEEN. Gevonden en verloren voorwerpen. Gevonden: een onderdeel van een foto toestel bij J. Mooijénkind, Emmastraat 4; een nikkel armbandhorloge bij M. Kaptein, i vorm; 1—2—48 ook in afdeeling II te herstellen. Bij een bespreking met de commissle- SaJeC werd besloten do nieuwe regelipg in het seizoen 1939—1940, dua in het ko mende seizoen, te laten iiïgaan. WATERPOLO. Polo-avond van G.Z.C. Versterkt eerst gdnt van ZI.A.N* Op de gisteravond^ de Stedelijke Zweminriching gehouden polo-avond van de Goudsche Zwemclub heeft het met de IJ-spelers Van Aelst, Van Oostrom Soede en Van Heeteren verstrekt eerste zevend- tal van de G.Z.C. met 5—2 van den Haag- schen eersten klasser Z I.A.N. gewonnen. En boekte nog een Goudsch zevental een overwinning, n.l. G.Z.C. 4a, dat met 1—0 Boskoop 2 de baas bleef. De drie andere wedstrijden eindigden in een gelijk spel, n.l. Q.Z.C 2—Z.I.A.N. 2 2-2, G.Z.C. 3—Boskoop l—l en G.Z.C. 4b —De Gouwe 2 1—1. LUCHTVAART. Twee vliegtuigen van de K.I..M. verkocht. Naar Schotland. Naar het Handelsblad verneemt heeft de K.L.M. de Fokker F 36 „Arend" en de Fok ker F 22 „Papegaai", verkocht aan de Schotsche luchtvaart. My. Scottish Airways Ltd. welke haar hoofdzetel te Renfrew Jn Schotland heeft. Deze Mij. zal binnen afzienbaren tijd fiaar zetel verplaatsen naar het nieuwe vliegveld Grangemouth, het centrale vlieg veld in Schotland. De maatschappij zou deze vliegtuigen noodig hebban om een grooter passagiers vervoer in Schotland ter hand te kunnen nemen. De vliegtuigen zijn op het oogenblik nog op Schiphol en zullen daar worden ver beterd en overgeschilderd. Over enkele dagen zal het vertrek van deze machines naar Schotland worden verwacht. MARKTBERICHTEN. Demonstratie luchtbescherming gaat niet door. De demonstratie luchtbescherming, welke de afdeeling Gouda van de Neder landsche Vereeniglng voor Luchtbescher ming morgenmiddag in het stadsdeel „De Korte Akkeren" had georganiseerd, gaat niet door. Kinderfeest op Koninginnedag in de P. C. Bothstraat. De buurtvereeniging P. C. Bothstraat organiseert op 31 Augustus a.s. by gelegen beid van den verjaardag van H. M. dé Ko- ï.ii gin een kinderfeest. Het feest wordt des morgens 9 uur ge opend, waarna wedstrijden volgjen, die de» middags te half twee worden voortgezet. De straat zal versierd en des avonds ver licht zijn. Een en ander wordt door radic- muziek opgeluisterd. AGENDA. Thalia-Theater: Haar groote promotie. Woensdag 2 uur matinee: De hond van Vlaanderen. Reünie-Bioscoop: Die verduivelde waarheid en De trots der marine. Zondag 10.30 uur: Is mijn man niet ge weldig Woensdag 2 uur matinee: De trots der marine. Schouwburg-Bioscoop: The Goldwyn Fol lies. j26 Aug., 8 uur. Nieuwe Markt. Openlucht samenkomst Vrye Evangelische gemeen te. 26 en 27 Aug. Ridder van Catsweg. Ten toonstelling Volkstuinvereeniging Genoe gen na Arbeid; officieele opening 26 Augustus 3.30 uur. 28 Aug. 7.30 uur De Zalm. Verkooping no taris J. van Kranenburg. 1 Sept. 11 uur R-K. Leesvereeniging. Aan besteding architect Jac. P. Dess'ng ver grooting fabrieksgebouw Kon. Waischerïj Daal mans en Co. 2 Sept. 7.80 uur Nieuwe Schouwburg. Fe1 '-t- avond voetbalvereniging O.N.A. UIT DEN OMTREK. Noordkade 219. Als verloren werd aangegeven: een bad pak met baddoek en een zilveren polshor loge^ SPORT EN WEDSTRIJDEN. VOETBAL. Bekerwedstrijden van Olympia. Het programm.a Aan de bekerwedstrijden, die de G.C. FC. „Olympia" a.s. Zondag organi seert nemen deel de vereenigingen B.M.T. O.N.A., The Rising Hope en Olympia. Het programma luidt: 11 uur B.M.T.Olympia, 12.15 uur The Rising Hope—O.N.A., J.30 uur tusschen- wedsti'ijd Olympia 2—Gouderak, 2.46 uur Verliezersronde, 4 uur Winnaarsronde. Alle widstrijden duren een uur. Indeeling Chr. Ned. Voetbalbond. De elftallen van de vereeniging Jodan Boys zijn in de nieuwe competitie van uen Chr. Ned. Voetbalbond, afdeeling Rotterdam, als volgt ingedeeld; 3e klasse; Oranje Wit (Dordrecht), V.V.E. (Nieuw Lekkerland), Jodan Boys, D.O.S. (Rotterdam), S.H. (Rotterdam), Condors (Rotterdam), S.D.Z. (Rotter dam, Stormvogels 2 (Schiedam), Unicum 2 (Rotterdam), Excelsior Pernis 2 (Per nis). Reserve 2e klasse: Unicum 3 (Rotte*- 1 dam), Zwaluwen (Hlllegersberg), Doto 2 (Pernis), DO.S. 2 (Rotterdam), HBS. 3 (Schiedam), Groen Wit 2 (Rotterdam), Zwart Wit 2 (Rotterdam), Jodan Boys 2, Condors 2 (Rotterdam). Laagste vierde klassers kunnen voortaan degradeeren. Hieuwe regeling promotie uit De boterheffing. Het bedrag van de heffing en stcun- uftkeering op boter is, behoudens tus- schcntijdsche wijziging, voor do weck van 24 tot 30 Augustus vastgesteld op 55 cent per kg (onveranderd). Biggenmerken. In de periode van 31 Juli tot 12 Augustus zyn aangebracht 80.561 biggenmerken, te genover 101.199 in de overeenkomstige we ken van het vorige jaar. Van 1 januari tot 12 Augustus 1939 zyn in totaal gemerkt 1.381.90 biggen en in het zelfde tijdvak van het jaar 1938: 1.422.582. LAATSTE BERICHTEN. Oproep tot het Katholieke volk van Nederland. UTRECHT, 25 Aug. Numens het Neder landsche Episcopaat heeft de Aartsbis schop van Utrecht zich met een oproep tot net katholieke volk van Nederland gericht tot het houden van een algemec- nen bid- en boetedag op Zondag 27 Aug. Italië roept twee lichtingen op. ROME, 26 Aug. Medegedeeld wordt, dat de lichtingen 1903 en 1913 tegen 3 Sep tember a.s. onder de wapenen zijn ge roepen. Daarmede bevinden alch zes vol ledige lichtingen onder de wapenen. Duitsche journalisten verlaten Parijs. PARIJS, 25 Aug. De Duitsche Journa listen beginnen Parijs te verlaten Bonnet ontvangt ambassadeurs. PARIJS, 25 Aug. Vanochtend heeft Bonnet de ambassadeurs van Engeland, Polen en Spanje ontvangen. Duitsche pers over Chamberlain's rede. BERLIJN, 2a Aug. De Berlijnsche pers zegt ln een bespreking van de rede van cnamDoriain, dat deze ontoegankelijk is voor beter inzicht. De pers concludeert, dat een conflict, zou het ontstaan, niet door Duitschland is veroorzaakt Duitsch oorlogsschip te Danzig. DANZIU, 25 Aug. Heden ls het Duit sche oorlogsschip „Schleswig Holstein" hier aangekomen. Een groote menigte bevond zich aan de haven. Daladier ontvangt. PARIJS, 25 Aug. Daladier heeft van ochtend den minister van Arbeid ont vangen en een langdurig onderhoud ge had met generaal Gamelin. Ook voormobilisatie in België. BRUSSEL, 25 Aug. De regeering heeft de noodige veiligheidsmaatregelen geno men, die beoogen te verzekeren het grondgebied in actieven staat van ver dediging te brengen. Daladier spreekt hedenavond voor de radio. PARIJS, 25 Aug. Minister-president Daladier zal vanavond 9.20 uur Amster- damsche tijd voor de radio een rede houden. ALPHEN a. d. RIJN. Herbenoeming burgemeester. Tot burgemeester dezer gemeente is ou- nieuw benoemd de heer P. A. Colyn. BODEGRAVEN. Opvoerintr bijzonder zjnnfspel op 31 Augustus. „De Crscht van 't Landt bestnedt". Het Oranje-Comitd, dat al enkele jaren achtereen geslaagde opvoeringen van een of ander apel heeft veriorgti, heeft voor ditmaal wel heel btizondere plannen. Op den avond van 81 Augustus hoop. men uit te voeren het zangspel ,.De Cracht van 't Landt bestaedt". Dit belooft, verge leken met de gebruikelijk Oranjespelen, iets bUzonders te worden. Het spel n.l. la ont leend aan de gelijknamige hymne van Mar- tien Beversluis, geschreven ter gelegenheid van de geboorte van Prinses Beatrix en destjjda verschenen bj de fa. Bosch en Keu- nlng te Baam. De bekende toonkunstenaar In het Jaarverslag 1938—1939 van de Federatie van Erkende Voetbalbonden wordt het volgende medegedeeld: j Naar aanleiding van het feit, dat de Afdeelingen I en II van den K.N.V.B. vol zijn,, werd een bespreking gehouden mot de betrokken bonden, t.w. de Haagsche, Amsterdamsche, Goudsche, Rotterdam- 1 sche, Leldsche, Haarlemsche, Dordtechc, U-P.V.B. en NH.V.B. Nadat met genoegdoening kennis ge nomen was van het feit, dat de commis- sie-Sajet c.s. geen instelling van een Se I klasse wenschte, werden de volgende conclusies genomen: I Teneinde het aantal vereenigingen in de 4e klasse van Afd I en I! niet nog grooter te maken, wordt een promotie- degradatlecomp. gehouden tusschen de laagst geplaatste vereenigingen uit de 4e klasse en de daarvoor in aanmerking komende vereenigingen uit de Erkende Bonden. i Teneinde deze promotie-degradatie zoo uitvoerbaar mogelijk te maken, deelt dc K.N V B. zijn 4e klassevcrecnigingen zoo geografisch mogelijk ln. Aangezien er in elke afdeeling 8 laagst geplaatste vereenigingen zijn, en 8 kam pioenen van de Erkende Bonden even tueel kunnen promoveeren, is de navol gende regeling getroffen voor het aantal vereenigingen. dat aan de promotie-de- gradatle-competltle kan deelnemen: i Afdeeling I: Amstcrdamsche VB i, Haarlemsche V B. 2. N. Hollandsche V B. 2, U.P.V.B 2. j Afdeeling II: Dordtschc VB 1, Goud sche V B. 1. Haagsche VB. 2, Leldsche V.B. 1, Rotterdamsche V.V. 3. I Ten aanzien van de reserve elftallen ls voorloopig nog geen regeling noodig, aangezien de reserve-afdeellngen nog lang niet vol zijn De reserve-elftallen voor de Erk. Bonden, die kampioen van een le klasse zijn, kunnen dus voorloopig blijven overgaan naar den K.N.V.B., af gescheiden van bovengenoemde regeling. Het wordt wenschelljk geacht (door versterkte degradatie) den pyramlden- Verklaring van de regeering. 's-OiiAVENHAGE, 25 Aug. De regee ringspersdienst deelt mede; Hier en daar zyn in de buitenlandsclw pers meeningsuitingen opgenomen, die twij fel zouden kunnen doen ontstaan ten aanzien van den onwrikbaren wil van Nederland om in voorkomend geval 's lands onzijdigheid met name ook in de lucht naar alle zijden, welke dan ook, te handhaven. Voor zulk een twyfel bestaat niet de al lergeringste grond. Met alle te zynen dien ste staande middelen zal Nederland zijn on zijdigheid in een gewapend conflict, mocht het uitbreken, ook en met name in de lucht onbeperkt en tegenover iedereen handha ven. Minister machtigt tot sluiting van musea en archieven. DEN HAAG. 25 Aug. De minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen heeft het wenschelijk geoordeeld den directeuren van rijksmusea opdracht te geven maatregelen te treffen voor de be veiliging van kunstschatten en mach tiging verleend in verband daarmede de musea desgewenscht te sluiten. Een soortgelijke opdracht en machti ging zijn gezonden aan de rijksarchiva rissen. TOKIO, 25 Aug. De Japansche regee ring heeft besloten bij Duitschland te protesteeren tegen de sluiting van het Duitsch—Russische pact. Boodschap aan regeering voorgelegd. ROME, 25 Aug. Koning Victor Emanuel heeft den ambasadeur der Vercenigde Staten verzocht zijn hartelijken dank over te brengen aan president Roosevelt voor diens boodschap. Hij heeft verklaard de boodschap aan de Italiaansche regee ring te zullen voorleggen. W-__ Advies Parijs te verlaten. PARIJS, 25 Aug. De Fransche regeering heeft dengenen, wier aanwezig- beid in Parijs niet onmisbaar is, den raaa gegeven de hoofdstad te verlaten. WISSELKOERSBN. 24 Aug. 25 Aug. Officieel. L,onden 8.71% 8.61 •Jerijjn 74.50 Parys 4.92% 4.71% Brussel 31.62% 32.— [Copenhagen 38.87% Zwitserland 42.02% 42.30 Oslo 43.75 Stockholm 44.95 v New-York tl.88» 1.87% Buitengewone zitting van den ministerraad. DEN HAAG, 26 Aug. De regeeringspers dienst meldt: De gisteren aangekondigde buitengewo ne kabinetszitting heeft heden in het de partement van Algemeene Zaken plaats ge vonden onder leiding van den minister-pre sident. Ook morgenochtend zal een buiten gewone ministerraad worden gehouden, welke eveneens door jhr. De Geer zal wor den gepresideerd. BEURSOVERZICHT. De wisselmarkt te Amsterdam verkeerde hedenmorgen in een toestand van onzeker heid zooals nog maar zelden is voorgeko men. Naast de onoverzichtelijke politieke situatie werden heden uit Londen koersen vernomen, waaruit de gevolgtrekking kon worden gemaakt, dat het Britsche regulee- ringsfonds, den koers, waarop het pond den iaatsten tyd aanhoudend ten opzichte van den Amerikaanschen dollar was gehand haafd, had losgelaten. Niemand wist waaraan hy zich te hou den had. De markt was zoo onoverzichte lijk, dat het vrywel niet tot zaken kon ko men, omdat de koersen, waartegen geboden werd en waartegen men materiaal wilde afgeven, te ver uiteenliepen. Aanvankelijk werd voor het Britsche pond een prijs ge noemd van 8.69}* tot 8.70,'doch,tot dezen prys werden klaarblijkelijk geen transacties afgesloten en nadien werden pryzen ver nomen loopende van 8.55 tot 8.65, waarbij het evenmin tot affaire kon komen, voor zoover tenminste in den warboel kon wor den nagegaan. Amerikaansche dollars werden aanvan kelijk geadviseerd tegen 1.86, maar deze prys was nominaal en later in den ochtend werd een koers van 1.87)4 1.87% ge noemd. Deze stijging kon niet worden op gevat als een plotselinge verzwakking van den gulden t.o.v. den dollar, maar moest meer worden beschouwd als een weerspie geling van de totaal onberekenbare situa tie te Londen. Fransohe francs werden vernomen tegen pryzen loopende van 4.85 tot 4.89. Belga s werden genoemd tegen 31.15 h 31.25. Zwit- sersche francs tegen 41.60 41.80. Voor de Scandinavische deviezen waren in het ge- h el geen betrouwbare koersen voorhanden. De geheele markt maakte den indruk dat men niet wist wat zich feitelijk afspeelde en de koersen welke werden vernomen kon den dan ook niet worden beschouwd als een zuiveren maatstaf. TELEGRAFISCH WEERBERICHT. De Bilt seint: Verwachting geldig van hedenavond tot morgenavond ongeveer 19 uur: Helder tot licht of half bewolkt; droog •warm weer behoudens eenige kans op on weer; zwakke tot matigen wind uit Ooste lijke richtingen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 2