nieuw Deze C< No. 20102 Dit blad versch OORDEEL ZÉLF/ EERSTE bergambac NIEUWERKE Na de V 0e heerlyke zomer meesten onzer wee cint'igd. Wy’ hebben t rusten en weer <p kr busschen en langB str glanzende meren of z zienbare heidevelden, nen uit het gareel on plichtingen en .werkza in een andere wereld d te leven, weer ons ze we ons zelf teruggevo de waarde van het le beteekenis dreigden komt de tijd, dat we ons voordeel moeten vacantie nog iets meei zalige nietsdoen. We n opnemen, dat we achtf kantoor, in werkplaats leven ons weer op i moeilijkheden en verm licht wel een onder o willekeurig terughuiv wellicht wel meerde zwaard hart het dage gewone leven weer t moeilyke en zorgvol!» een ieder van ons. W< morgen brengen zal, schynt wel iedere ze We leven als op e« oogenblik kan uitbarf bursting ons bestaan meer nog wegvagen, ben de meesten van oi zonde re moeilijkheden, schrijnender drukken, de zorgelijkheid in zo een tyd, waarin men waarin men Vergeten was er geen wolkje aa en het werk in hun vc opeischen en daarmee gingen weer wakkei Maar wanneer de vac geweest, wanneer we en de waarde van het gevonden, dan mogen gelijkheid niet den bo hart. Want dan hebb» gemaakt om al die m te bieden, dan zijn w men over wat ons te onze plannen gereed, om met aanwending niet alleen maar met ook ons levenswerk stryd aan te binden. C.I UIT DEN OMTREK. W 4 kippeneieren f gezetf het belastingplaatje gestolen. T.H.O.R. 12760 pnt., WADDINXVEEN. NIEUWERKERK a. d. IJSSEL. week REEUWIJK. dr De Als bestuurslid gekozen. Als bestuurslid van de muziekvereniging „Caecilia” alhier is gekozen de heer Jac van Tongeren. muziek voorop reden de auto’s naar het Westelnde, waar werd uitgestapt. De dames en heeren waren zeer vol daan over den tocht en toouden dat op spontane wijze. Geslaagd. Onze plaatsgenoot de heer Th. Blom slaagde te Utrecht voor het bakkersdiploma in verband met de Vestigingswet. Examen modevak. Te ’s-Gravenhage zijn geslaagd voor costumière de dames N van Velzen en J. Visser en voor coupeuse mej. A. de Jong. Afgesloten wegen. In'verband met; de uitvoering der werk zaamheden voor den aanleg van den Pro vincialen weg door het dorp zullen de Groo- te Haven, de Kleine Haven en het Kerkc- wegje tydfeljjk worden gesloten voor alle rijverkeer (behalve met rijwielen). Dit nummer bestaa BERGAMBACHT. Oranjevereeniging „Oranje Nassau”. De Oranjevereeniging „Oranje Nassau" organiseert op 31 Augustus a.s. een feest. 20 stuks 25 ct E R I C A N Bouwvergunning. Aan den aannemer J. F. Kraan is ver gunning verleend tot het bouwen van een dubbel woonhuis langs den Breedeweg nabij de „Drie Boompjes”. Burgerlijke Stand. GEBOREN: Leentje, d. van M. van Heik en P. D. Verkaik. ONDERTROUWD: J„ Verkerk, 24 j. en M. M. van Si rengen, 23 j. Reeuwijk. Eieren vei ling. Aan de eierenveiling waren aangevoerd 7280 eieren. De prijzen waren als volgt: henneneieren 2.502.80, 1 3.854.60, eendeieren 2.903, kalkoen eieren 4.654.75, alles per 100 stuks. Burgerlijke Stand. ONDERTROUWD: J. Slingerland te Ber- kenwoude, 30 j. en M. v. d. Spek, 29 j. GEBOREN: Hendrika, d. van Joh. Heu- vermin en H. Knoppers. Loop der bevolking. Ingekomen: J. A. van Rijswijk, van Rot terdam; F. A. Braat van Hillegersberg. Vertrokken: W. v. d. Kraak naar Rot terdam; C. v. d. Graaf naar Noordwtfk. MOORDRECHT. Autotocht ouden van dagen. Donderdag 17 Aug. is de jaarlijksche drecht 108.000; W. In ’t Veld te Dordecht 106.600; Goudsche Aann. My. v.h. H. E. van Deest te Gpuda 106.000; P. Stigter te Ammerstol 104.600; S. van ’t Verlaat te iZeist 104.375; G. van Herk te Nieuwerkerk a. d. IJssel 99J340; E. Sanders en Co te Gouda 95.444; Van den Heuvels Aanne mersbedrijf te Rotterdam 94.484; J. B. ’n Driehoekig bord <punl naar boven) met rooden rand is de waarschu wing voor mogelijk gevaar. R.K. geestelijkheid. De Bisschop van Haarlem heeft kapelaan Netten benoemd tot kapelaan te Benne- broek. In zijn plaats is benoemd de weleer waarde heer A. H. Schrama, neomist. T.H.O.R. demonstreert te Moordrecht. Het bestuur der gymnastiek- en athle- tiekvereeniging T.H.O.R. heeft besloten evenals andere jaren a.s. Zaterdag een open- lucht-gymnastiek-uitvoering te geven op het terrein van den heer Bos aan den IJssel te Moprdrecht. Deze propaganda-avond voor de lichame lijke oefening zal om half zeven aanvangen met een optocht, terwijl wellicht meerdere vereenigingen zullen deelnemen. De volle medewerking van den burgemeester van Moordrecht, den heer K. H. Brandt, is be reids verkregen. Loop der bevolking Ingekomen: W. de Groot van Gouda;-P. Spijker en gezin van Hillegersberg; A. G van Krimpen van Maartensdijk. Vertrokken: M. Lingen naar Lekkerkerk. K. Oosterwijk naar Schoonhoven; N. Oos- terwijk naar ’s-Gravenhage. zullen zijn. Gemeenteschilderwerk. Nadat door B. en W. reeds tweemaal het gemeenteschilderwerk voor 1939 was aan besteed, is nog steeds geen gunning tot uit voering van het werk verleend. Op een vraag van den heer Schouten in de raads vergadering, deelde de burgemeester mede, dat de begroeting voor 1939 nog steeds niet is goedgekeurd en dat op een vraag ter provinciale griffie over het uit te voeren schilderwerk, werd medegedeeld hiermede maar te wachten tot het najaar. SCHOONHOVEN. Aanbesteding rioleeringswerken. B. en W. hebben gisteren aanbesteed het uitvoeren der rioleeringswerken, bestratin gen epa., behoorende tot het rioleeringsplan. Er werd als volgt ingeschreven: L. Tim mer te Dordrecht 129.300; Koningswegen- bouw N.V. te Oss 128.000; Jan Brand te Bergambacht 126.000; C. van der Lijm te Lopik 126.000; H. Bakker te Giessendam 118.765; L. Zoetemeijer te Brielle 113.600; C. Goris te Zeist 112.000; C. A. Langeveld te Neder-Hardinxveld 111.900; D. In ’t Veld te Dordrecht 109.000; Gebrs. Brand te Dubbeldam 108.000; Rietveld en Verdoom te Papen- Gevonden en verloren voorwerpen. Over de laatste week werden bij de politie als gevonden voorwerpen aange geven: een sleuteltje, terug ter gemeen te-secretarieeen grijze ceintuur, terug bij S. Koster, ’s-Gravenbroekscheweg E 134; een rozenkrans, terug bij W. den Ouden, Reeuwijk-dorp; een melkbus, terug bij N. van Leeuwen, Nleuwdorper- weg. Als verloren werd aangegeven: een portemonnaie met inhoud; een broche (klompen model), een zilveren baby- armbandje, een fietspomp, een boeren schoen. Burgerlijke Stand. GETROUWD: H. Haak en L. M. den Hertog. ONDERTROUWD: M. Knop, 30 j. en Bakkér, 19 j. te Zevenhuizen. Loop der bevolking. Vertrokken: L. M. de Hertog van Raad huisstraat naar Bergschenhoek (Hotfksche- kade). Brand. Vrijdagmorgen ontdekte de heer T. Zy- derhand, in dienst by den heer B., dat een der motoren welke i,n het graanpakhuis stonden, in brand stond* Hy alarmeerde on- middellyk .de plaatsélyke 'brandweer en stelde pogingen in het werk den brand te blusschen, waarin hy mocht slagen, zoodat de brandweer niet behoefde- uit te rukken. MOERCAPELLE. Van een trap gevallen. Zaterdag reed' het 7-jarig zoontje van den heer L. Zyderhand met een vrachtauto mede naar Rysoord. By het klauteren al daar is hy van een trap gevallen, waardoor hy een pols brak. Een geneesheer heeft de pols gezet, waarna de jongen per auto naar Moercapelie is gebracht. Koninginnefeest. Aan de feestelijkheden op 31 Augustus verleenen de navolgende zang- en muziek verenigingen medewerking: Harmonie „Door Kunst Verkregen”, fanfarekorps „Kunst en Vriendschap”, gem. zangvereni ging „Nieuw Leven” en „Perseverance” en beide kinderkoren. Oranjefeest. Uitgebreid programma. De Reeuwijksche Oranjevereeniging heeft voor de viering van het Oranjefeest op Dinsdag 29 Augustus een uitvoerig pro gramma opgesteld. Reeds des morgens om •10 uur wordt het feest geopend. Er zyn cano-wedstryden, ringrijderyen, demonstra tie van de Reeuwjjksche Reddingsbrigade, tobbesteken, .hinderniöbaan, hardroeien, een lichtstoet wordt gehouden en tot slot is er een openlucht filmvoorstelling. Burgerlijke Stand. GEBORENJoharma Petronella Maria d. v. J. Kalshoven en C. J. Redegeld. Agatha Maria, d. v. Th. C. Vergeer en W. J. Spruijt. OVERLEDEN: Neeltje Polderman, jaar, echtg. van G. Zietsema. ONDERTROUWD: J. de Bruijn 2A jaar, te Moordrecht en P. C. M. Hogenelst 27 jaar. In de aanbesteding js de bouw van het rioolgemaal niet begrepen. De gunning geschiedt later. abönnementspr bezorging per looper Abonnementen wwd< bü oste agenten en loi Onze bureaux zü'n dj latere. 2745 Postreker o Postduivenvereeniging De Reisduif. De postduivenvereeniging. „De Reisduif’ hield een wedvlucht vanaf Chiney, afstand 187 K.M. De duiven kwamen aan als volgt: 1/5, 15 A. Groenendijk, 2 B. Rademaker, 3 D. Heuvelman, 4, 7, 8, 13, 14, 30, 33 Joh. den Toom 6 W. Stolk, 9, 27 A. de Groot, l 10, 18 23 J. v. Vianen 11, 12 C. A. de Ko- ning, 16, 22, 26 P. Both, <17, 21 Joh. Streef, 19 H. Sterk, 20, 25, 31 J. Schell, 24 J. v. Luynen, 28 N. de Man, 29 P. Verhoef, 32 J. Heuvelman. Aantal duiven 132. Gelost 6.15 uur. Aankomst le duif 9.03.18, laatste I duif 9.53.09 uur. i GOUDERAK. Gouderak restaureert. Allengs wórdt er hier verbetering ge bracht in wegen en gebouwen. Na de gerie felijke jisfalteering van de wegen (foor d1 Krimpenerwaard is men begonyen met het opnieuw plaveien van de Dorpsstraat. Dfc oude klinkers waren nog goed bruikbaar cn zijn benut om de Kerkstraat, de z.g. Poten en de Smidstraat te bestraten. Vooral d- bcide laatste straten zyn daardoor belang rijk verbeterd, zoowel wat de toegang tot de begraaf pleats als het speelplein voor de kinderen der openbare school betreft. De Smidstraat mag thans werkelijk een straat genoemd worden. Wat ae gebouwen betreft, is de gym nastiekzaal der openbare school een nuttig degelijk gebouw, terwijl de restauratie van den toren der Ned. Herv. gemeente opviel door de torenbedekking. Het blinkend ko- perbeslag heeft geleidelijk een mooie pur peren kleur gekregen. Blijft thans nog over het verbeteren v an de Schoolstraat en het verbreeden van d K'-rkhoflaan, terwyl buitendijks het vraag stuk van de pontverlegging in verband met de normalisatie van den Hollandschen IJssel de aandacht vraagt. HAASTRECHT. Veeziekten. De besmettelyke veeziekte mond- en klauwzeer onder het vee van G. Oskam is geweken verklaard. Thans is de besmettelyke veeziekte var kenspest geconstateerd onder een aantal dieren van H. Schouten aan de Goudsche weg. De vereischte voorzorgsmaatrgelen zyn getroffen. KRIMPEN a. d. IJSSBL. Motorschip „Import” met goed gevolg te water gelaten. Woensdag werd van één der hellingen van C. van der Giessen Zonen’s Scheepswer ven het motorschip „Import” met goed ge volg te water gelaten, nadat de laatste be letselen waren weggenomen door Liesbeth f.taab, dochter ver. den directeur der Ree- derij. 1’^ Het schip is in aanbouw voor de Rotter dam-Londen Scheepvaart Mij. te Rotter dam, is is van het open shelterdek type met een draagvermogen van circa 600 ton. De voortstuwing geschiedt door twee Bolnes Dieselmotoren, elk 375 P.K. werkend op de schroefas door middel van een electrische koppeling en overbrenging, die het schip in beladen toestand een snelheid van 12 knoo- pen zullen geven. Hoofd besteller C. Kroon. Na 39 jaren van trouwen dienst bij de P.T.T. ,gaat 15 September a.s. de hoofd besteller C. Kroon het bedrijf met pen sioen verlaten. In 1900 begon de heer Kroon zijn loopbaan te Ter Aar, in 1902 kwam hij naar Waddinxveen. Gedurende deze 37 jaren heeft hij zich veel vrienden verworven. Door zijn opgewekt humeur genoot hij veel sympathie. Niet alleen het P.T.T.-bedrljf gaf do heer Kroon zijn krachten, ook in het ver- eenlgingsleven nam hij een vooraan staande plaats in. Vooral voor den Bijz Vrijwillige Landstorm en de afd Burger wacht beijverde hij zich zeer, terwijl hij tevens lid is van talrijke andere vereeni gingen. De besteller F. van Rooyen werd over geplaatst naar Rotterdam. Voorloopig zullen enkele hulpbestellers deze plaatsen innemen. Telefoonaansluiting. De heer J. Kloet, opzichter van het gemeentelijk electrlsch bedrijf, is aan het telefoonnet aangesloten onder Reeuwijk no. 28. Arbeidsbemiddeling. Bij de arbeidsbemiddeling staan deze 92 werkzoekenden ingeschreven, tegen vorige week 84. De bedreigingen vi tyd kunnen we niet de moeilijkheden, die we niet terzyde stelle dat we altjjd in die we wel kunnen en w< plicht te doeh en het laten. Dat zegt heel v Want dat is niet a. werk doen en het goe vat nog oneindig v< „voldoende” halen waarop we ons beweg zen wtfderen kring, in 'heel rder menschel ykï neer weer de zomervai ten we die met een p een mooi rapport in; wel in welke vakken sterk staan en ons exl Evengoed als het kin< ouderen, waarin we t hrek aan ijver, aan g< nis. Ieder van ons hee het voldoende niet he houding tot zyn vrou tet zyn patroon, tot z ‘Umenachen, tot, ja o< groote en in kleine hen» het voldoende ni Sluiting secretarie en kantoren. Burgemeester en Wethouders hebben bekend gemaakt, dat de gemeente-secre- tarie, het kantoor van den gemeente ontvanger, alsmede die der bedrijven op Dinsdag 29 Augustus en Donderdag 31 Augustus a.s. den geheelen dag gesloten autotocht voor ouden van dagen gehou- den. Om 1 uur 's middags werd in een file van 22 auto’s de tocht aangevangen naar Soesterberg, waar bij het militaire vliegveld werd gepauzeerd. Vandaar ging het naar Soestdijk en Baarn, en daarna over Utrecht weer terug. In Haastrecht werden wederom ver- verschingen aangeboden. Om half acht kwam de lange stoet in Moordrecht aan. De muziekvereeniging „Kunst Na Arbeid” was zoo vriendelijk den stoet bij het be gin van het dorp op te wachten. Met Benoeming kapelaan. De Bisschop van Haarlem heeft kape laan N. Tromp benoemd tot kapelaan te Heerhugowaard. Tot kapelaan alhier is benoemd de weleerwaarde heer J. H. Warmerdam, neomist. Feest in de Dorpstraat. De Oranjevereeniging „Dorpstraat” or ganiseert op 31 Augustus a.s. feestelijk heden. Des middags worden volksspelen gehouden, des avonds is er een filmvoor stelling met o.a. de film „Ons Prinsesje loopt”. G<*meenterekening 1938. De rekening dezer gemeente over 1938 wijst in ontvangsten een bedrag aan van 154.125.83 en in uitgaven 132.610.89, waarin begrepen een saldo van vorige jam? zoodat er een batig saldo is van 21.514.94, van 14.316.70. De kapitaaldienst sluit op 11.955.98 met een nadeelig saldo van 998.51. Feestviering „Het Kampje”. De buurtvereeniging „Het Kampje” heeft in haar gehouden vergadering besloten „Het Kampje” wederom feestelijk te versieren en te verlichten op den dag van het feest den 29 Augustus a.s. Tevens werd besloten om, als de kosten niet te hoog zyn, op het „Kampje” een geluidsversterker voor mu ziek aan te brengen. Fietsplaatje gestolen. Ten nadeele van mej. Van Veen te Reeu- wijk, werd op het dorp Reeuwyk van haar fiets, die zy by de R. K. kerk had neer- Melkcursus. In tegenwoordigheid van den voorzitter der Jongerengroep, den heer A. J. Verkeik Jr., en den secretaris den heer L. Verkeik Jr. en tevens van ir. Verhagen en de heeren P. van Vliet en P. Versluis van Stol wijk, is bij den heer Scheer het examen af genomen van de leerlingen van den Melk (ursus, die gegeven werd door de Jongeren groep van den Bond van Kaasproducenten. Alle deelnemers die hieraan deelnamcu zijn geslaagd. Het zijn de heeren A. /an Dam Mzn., R, Bregman, Ant v. d. Vlist, P Verstoep Dzn., W. Scheer Mzn., P. Blanken P.Gzn., Blanken Tz., P. Boer Abr.zn. Openluchtbyeenkomst. Door de 'Evangelisatiecommissie zal Za terdagavond een openluchtbyeenkomst wor den gehouden te Kortenoord, met medewer king van het zangkoor. Als spreker treedt op ds. G. Toornvliet. CAPELLE a. d. IJSSEL. Nieuwe IJsseldijk verzakt. Stagnatie in het werk. Woensdagavond is onder Capelle aan den IJssel bij laag water de nieuwe dijk langs de afsnyding van dey IJssel over een af stand van vijftig a zestig meter verzakt. De beschoeiing, die uit klinkers bestaat, werd nrar de rivierzijde weggeperst. De onder grond kwam met het verzakte zand in do rivier op korten afstand van het dijklichaam omhoog en vormde daar een eilandje van zand en veen. Voor het werk beteekent deze verzakking een stagnatie. Reeds eerder heeft men moeilykheaen gehad met den slappen bodem bij deze ver betering van den Ussel. Het doel is de scherpe bocht van de rivier, die veel onge rief aan de scheepvaart berokkent, af te snyden Dit karwei wordt in werkverschaf fing door de N.V. A. Volkers Aanneming Mij. uitgevoerd. Het nieuwe riviergedeeltt is al zoo ver uitgegraven, dat de bagger molens konden verschijnen om het op vol doende diepte te brengen. Intusschen is met» bezig met het opwerpen van den dijk langs dit nieuwe gedeelte. Dit werk levert herhaaldelijk moeilijkhe den op. De ondergrond bestaat uit een slap pen veenbodem, die de zware zandopspuiting blijkbaar niet goed verdraagt. Reeds eerder is een stuk van den dijk verzakt en voort durend moest men het werk nauwkeurig controleeren, omdat er telkens geconsta teerd werd, dat het zand neiging toonde naar de rivierzijde af te schuiven. Door het opspuiten van een laag zand heeft men al eens geprobeerd het veen weg te persen. Ook gisteren merkte men tijdens het op spuiten, dat het zand naar den kant van bet water werd gedrukt. Men meende ech ter, dat de voorzorgsmaatregelen voldoende waren geweest en men ging voort met op spuiten. Tegen den avond fc het dijklichaam toen over vijftig a zestig meter aan het zakken gegaan. De ondergrond werd weg geperst en aan de rivierzijde ontstond het eilandje, waarin zoowel zand als veen voor- komen. In het verzakte stuk van den dijk kwam weer water te staan en het was dui delijk, dat men met 't werk leelyk achterop was gekomen. Vanmorgen werd er niet meer opgespoten. Arbeiders waren bezig het -verzakte zand weg te graven en schade zooveel mogelyk te herstellen, weggeperste grond zal moeten wördén weg gegraven en het verzakte gedeelte zal op nieuw moeten worden opgevuld, waarbi.' men hoopt’, dat de ondergrond nu voldoende zd! zyn uitgewerkt. Intussahen ondervind! het werk een belangrijke stagnatie. Rond zijn verkeers borden, die een verbod qf een gebod inhouden Athletiekwedstrijd T.H.O.R.O.K.K. De jaarlijksche atletiekwedstrijden tua- schen T.H.O.R. te Gouderak en O.K.K. te Ouderkerk a. d. IJssel hebben den volgen den uitslag opgeleverd: Kogelstooten: P. Mudde (Thor) 9.44 M.; H. van Walsum (OKK) 9.14 M.; D. Huis man (Thor) 8.69 M.; C. Pols (OKK) 8.34 M. Verspringen zonder aanloop: W. Mudde (Thor) 2.52 M.; P. Mudde (Thor) 2.44 M.; H. van Walsum (OKK) 2.50 M.; F. Pols (OKK) 2.49 M. Speerwerpen: C. Pols (OKK) 37140 M.; P. Zwynenburg (OKK) 31.20 M.; D. Huis man (Thor) 32.68 M.; P. Mudde (Thor) 30.50 M. Discuswerpen: P. Mudde (Thor) 25.06 M.; W. Mudde (Thor) 23 M.; F. Pols (OKK) 22.16 M.; H. van Walsum (OKK) 20.65 M. Hardloopen 800 M.: W. Mudde (Thor) 2 m. 35 sec.; D. Huisman (Thor) 2 m. 40 sec.; C. Pols (OKK) 2 m. 41 sec.; H. P. de Bruijn (OKK) 2 m. 41.5 sec. Hardloopen 100 M.: C. Pols (OKK) 12.9 sec.; D. Huisman (Thor) 13.4 sec.; W. Mud de (Thor) 13.8 sec.; J. van Tongeren (Thor; 14 sec. Hardloopen 400 M.: W. Mudde (Thor! 64 sec.; P. M. Beyen (Thor) 65 sec.; D. Huis man (Thor) 66 sec.; H. P. de Bruijn (OKK) 68.2 sec. Verspringen: C. Pols (OKK) 5.21 M.; D. Huisman (Thor) 5.19 M.; W. Mudde (Thor) 4.99 M.; J. van Tongeren (Thor) 4.89 M. Hoogspringen: H. P. de Bruyn (OKK) I. 40 M.; C. Pols (OKK) 1.35 M.; W. Mudde (Thor) 1.40 M. Hink-stap-sprong: C. Pols (OKK) 10.62 M.; P. M. Bejjen (Thor) 10.28 M.; W. Mudde (Thor) 9.86 M.; J. van Tongeren (Thor) 9.75 M. De einduitslag was: O.K.K. 12179 pnt. Bemalingsgebouw polder Sluipwijk. Daar het bemallngsgebouw van polder post te Lichtenvoorde 85.284. Sluipwijk, staande aan polder Vetten- i broek, scheuren begint te vertoonen én feitelijk herstel noodzakelijk begint te i worden, heeft het polderbestuur inlich tingen aan de Regecring gevraagd of in verband met het vorenstaande, gegevens kunnen worden verstrekt of de plassen I gelegen aan polder Vettenbroek al of niet 1 zullen worden drooggelegd. Worden de plassen niet drooggelegd, dan kan het bestaande bemallngsgebouw worden hersteld en worden ze wel droog- gelegd, ligt het in de bedoeling elders het bemallngsgebouw op te richten. Concert zangvereenigingen. Zaterdagavond werd in de muziektent op het dorp een concert gegeven door de zang- vereenigingen onder leiding van den heer K. J. de Beun uit Gouda. Medewerking ver leenden de vereenigingen uit ’s-Gravenhage, Bodegraven, Stolwyk en Lekkerkerk. Voor den aanvang van het concert werd een marsch doqr het dorp gemaakt. Er was veel belangstelling. Verschillende nummers wer den ten gehoore gebracht, welke alle veel succes hadden btf het publiek. Het kinder koor „Jong Perseverance” oogstte veel by- val. de - Bijenvolk, werkt hard! leder van U moet 45000 bloemen van hun honing ontdoen om voor een 10 cents Ont bijtkoek van Hille de 60 °/0 honing te leveren die haar zoo heerlijk geurig, smakelijk en gezond maakt! F/kHONING/ 1

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 5