Deze Courant komt in vele duizenden gezinnen Gegarandeerde oplage 8500 ex Nóg is overleg mogelijk BKWIKT NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN No. 20102 Zaterdag 26 Augustus 1939 1 Henderson door den Führer ontboden. De Engelsche ambassadeur heden naar Londen vertrokken voor bespreking. De Führer heeft ook de ambassadeurs van Italië, Japan en rranKruK ontvangen. L ZÉLF/ NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN* STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen Geen herdenking van Tannenberg. De vijand van 1914 de vriend van thans. Britsch-Poolsch büstandsverdrag geteekend. Zwitserland betuigt zijn sympathie met Koning Leopold’s bedoeling. De Fransche Minister-president Daladier vertolkt de gevoelens van het Fransche volk. Vóór den vrede tegen geweld. Na de Vacantie. 78e Jaargang BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLk, am™ - -- - enz. 6ó 4 .VEEN. den tegenwoordigen van Rooyen werd ovcr- erdam. Voorlooplg ellers deze plaatsen lodevak. zijn geslaagd voor N. van Velzen en J. se mej. A. de Jong. kapelaan. aarlem heeft kape nd tot kapelaan te kapelaan alhier is 'aarde heer J. H. i 't Veld te Dordecht ann. My. v.h. H. E. 06.000; P. Stigter te S. van 't Verlaat te Kerk te Nieuwerkerk C. Sanders en Co te. den Heuvels Aanne- lam 94.484; J. B. f 85.284. js de bouw van het pen. t later. Dit nummer bestaat uit twee bladen. EERSTE BLAD. een vacantie weer met nieuwen moed Uw werk begint. P- doende op Uw rapport geschreven worden. Bedenk dat als ge straks Uw zoon of Uw dochter onderhoudt over de onvoldoendes op zijn of haar rapport. Ge hebt zelf ook tal van onvoldoendes op Uw rapport. Uw zoon en Uw dochter, die na de vacantie het nieuwe schooljaar weer ingaan, bipdtge het op hun hart beter hun best te loen, speciaal in die vakken, waarin ze onvoldoende hadden. Bind het U zelf ook op het hart, dat ge voldoende moet ma- ken en voldoende in alle vakken, nu ge na non ..nnnntio rviat- niftllWOn mHAfl TTw deedt wat ge wist te moeten doen. Zooveel malen als ge het naliet, moet e^n onvol- Jorpstraat. ig „Dorpstraat” or- stus a.s. fcestelijk- worden volksspelen is er een filmvoor- ilm „Ons Prinsesje 5 Stand. a Petronella Maria C. J. Redegeld. Th. C. Vergeer en UbWUUXU, i heeft hun zijn algeheele adhaesie I vurige goedkeuring gfegeven, zal geven en herhaalt dit. Deze oproepen en pogingen moesten geholpen worden door kalmte en koel bloedigheid. Daarvan geeft Polen het be- j wijs, welk land sinds verscheidene maan- Officieel wordt medegedeeld: Met het oog op den gespannen toestand gaat de herdenking van de Duitsche overwinning bij Tannenberg op Zondag a.s. niet door. Het is mogelijk dat dit zijn oorzaak vindt in de thans gevoerde ambassa-y deursbesprekingen en het voorstel van president Roosevelt, doch waarschijnlijk is dit niet. Het is meer verklaarbaar dat Hitler de Tannenberg-herdenking uit hoffelijkheid voor zijn nieuwe Russische vriendenheeft doen vervallen, want de slag bij Tannenberg in den wereldoorlog van 23 Aug.31 Aug. 1914 was voor de Russen een geweldige catastrophe, een verpletterende nederlaag, waaraan het onder de huidige omstandigheden beter kan zijn om daaraan niet te herinneren. De communist Thalmann in vrij heid gesteld. Trouwens deze reden is te meer aan vaardbaar, daar de Führer ook op andere wijze zijn beleefde buiging tegenover de Sovjet-Unie heeft gemaakt door den Volledige garantie. Ook tegen economische penetratie. Het Engelsch-Poolsche verdrag tot weder- zydsohen bijstand bepaalt: 1. Mocht een der contracteerende par tyen in vijandelijkheden verwikkeld raken met een Europeesche mogendheid tenge volge van agressie door deze mogendheid, dan z al de andere contarcteerende partij onmiddellyk allen steun en bijstand geven, die in haar vermogen ligt. 2. De bepalingen van art. 1 zyn ook van toepassing op iedere actie door een Euro- peesche mogendheid, welke duidelijk direct of indirect een bedreiging vormt voor de onafhankelijkheid van een der contrac teerende partyen en van zoodapigen aard is dat de betrokken party het een levens belang acht er met haar gewapende krach ten weerstand aan te bieden. Mocht een der partyen verwikkeld raken C. Kroon. luwen dienst bij de iber a.s. de hoofd- t bedrijf met pen- XX) begon de heer te Ter Aar, in 1902 nxveen. Gedurende i zich veel vrienden opgewekt humeur ithie. r.T.-bedrljf gaf de ten, ook in het ver- hij een vooraan- oral voor den Bijz en de afd Burger- ch zeer, terwijl hij ike andere vereen!- £)e overeenkomst van -wederzijdschen bijstand tusschen het Vereenigd Koninkryk en Polen is gisterenavond op het Foreign Office te Londen, naar Keuter meldt, geteekend door Halifax en den Poolschen ambassadeur, üe overeenkomst bevat acht artikelen, waarin de omstandigheden, waar onder partijen elkander te hulp zullen komen, zijn omschreven. Deze Bntsch-Poolsche overeenkomst vervangt en bevestigt de voor- loopige overeenkomst, welke tijdens het bezoek van Beek aan Londen werd gesloten en vervolgens in het Lagerhuis bekend gemaakt op 6 April j.l. Het is voor beide regeenngen een reden tot groote voldoening, dat het onderhavige verdrag zoo spoedig en zoo bevredigend is gesloten. IOVEN. leeringswerken. teren aanbesteed het gswerken, bestratin- t het rioleeringsplan. geschreven: L. Tim- .300; Koningswegen- 18.000; Jan Brand te C. van der Lijm te ikker te Giessendam imeyer te Brielle Zeist 112.000; C. Neder-Hardinxveld Veld te Dordrecht and te Dubbeldam Verdoom te Papen- tje Polderman, Zietsema. r. de Bruijn. 2A Jaar, C. M. Hogenelst 27 den een onbetwistbaren moed betoont. Om het heil en de vrijheid te verzeke ren van de volken en de onafhankelijk heid der naties, die evenals wij zelf de vitale belangen en de eer der mensch- heid verdedigen, verzamelt vastbe raden Groot-Brittannië de krachten van zijn rijk, gelijk wij onze krachten ver zamelen. De vastberadenheid die ons be zielt, is gelijk aan die van Engeland. Voor de verdediging van de vrijheid, vormen Frankrijk en Engeland nog slechts één enkel blok. Franschen, wij willen vrij blijven, wij willen den vrede. Wij zouden niet kun nen aanvaarden ons te onderwerpen aan de sommaties van het geweld en aan de heerschappij van het onrecht. Fransche mannen en vrouwen, ik be hoef u uw plicht niet aan te geven. Ik weet, dat gij vastbesloten zijt om met alle offers het lot van het vaderland te verzekeren. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal ƒ3.15 Abonnementen werden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, bü onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zflh dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie en Redactie Telef. latere. 2745 Postrekening 48400. [n tegenwoordigheid van den Duitschen Minister van Buitenlandschex Zaken Von .Kiobentrop neen de runrer gisterenmiddag achtereen volgens de ambassadeurs ontvangen van 1 talie, Japan, nmgeland en frank rijk. Uit Londen wordt gemeld dat dit onderhoud plaats had op verzoek van den b uhrer, daar de mngelsche Kegeenng aan Henderson geen instructies daarvoor had verstrekt. Dit onderhoud, dat ongeveer een half uur heeft geduurd, is blijkbaar van zoo belangrijken aard geweest, dat Henderson besloten heeit zich hedenmorgen per speciaal vliegtuig naar Londen te begeven om aan Lord Haliiax, den hngelschen Minister van Buitenlandsche Zaken rapport daar over. uit te brengen en nieuwe instructies te vragen. Uit het teit dat ook de gezanten van Italië, Japan en Frankrijk door Hitler zijn ontvangen, worat de mogelijkheid ondersteld dat, gegeven ook het door president Koosevelt gedane dringende verzoek, wellicht uit de thans gevoerde besprekingen een diplomaten-conierentiezou kurfhen voortvloeien, die de bloedige oplossing aer aanhangige quaesties kan voor komen. Tegenover dit inzicht stelt de Havas-correspondent te Berlijn zjjn mee- ning, dat er geen reden is voor eenig optimisme. blaar verluidt heeft de h uhrer aan de ambassadeurs medegedeeld, dal hjj vastbesloten is handelend op te treden, om de Duitschers in Polen te beschermen, dat de „maat vol was" en dat het geringste incident het vat zou doen overloopen. Niettegenstaande dit dreigement, had men toch, ook volgens Havas, in de betrokken kringen den indruk, dat van Duitsche z^de pogingen in het werk werden gesteld om een soort conferéntie te beleggen, teneinde het lot van Polen te regelen in den zin van de Duitsche eischen. Men weet de draagwijdte van dit initiatief nog niet, noch'de kansen welke het heeft, doch m Duitsche politieke kringen heeft men te verstaan gegeven, dat dergelijke pogingen in het werk worden gesteld. Duitschen communistenleider Thftlmann, die al geruimen* tijd in een Duitsche ge vangenis verzucht, zijn vrijheid te her geven. Hoe dit in het nazi-systeem, met zijn razzia’s op al wat communistisch is, te rijmen is en door de Duitsche bevolking wordt aanvaard, is onverklaarbaar. De radiopropaganda verstomd. Een andere buiging die de Führer voor Stalin maakt, is het staken der radio- uitzendingen in de Oekrainsche taal van de Duitsche radiozenders Weenen, Gras en Leipzig. Daags van de onderteekening van het pact zelf nog hebben de radio zenders zoowel aan den Duitschen kant als aan de Russische zijde een propa- ganda-taal den Aether ingezonden, die wees op den meest denkbare tegenstrij digheid van begrippen en opvattingen, maar'nu is dat alles voorbij: de handen zijn ineengestrengeld en de radio is ver stomd. zelfden geest van menschelijke solidari teit. Met dit doel hebben wij o.m. met Rus- land, in overeenstemming met Engeland, politieke en 'militaire besprekingen aan geknoopt. Wij hebben alles in het werk gesteld om ze tot een succes te maken en wij dachten dat zij tot een gelukkig einde zouden komen, toen Rusland, plot seling zijn politiek en zijn leer verloo chenende, met Duitschland een pact on- derteekende, dat het in staat stelde zich te onttrekken aan de verplichtingen die de politiek welke het steeds openlijk had uitgesproken, het oplegde. Ongetwijfeld heeft het verdrag ten doel .Duitsche agressie tegen Rusland of Rus- bieden. Maar deze twee landen hebben geen gemeenschappelijke grenzen. In werkelijkheid töonen de duistere omstan digheden, waaronder over het pact is on derhandeld, het uur waarop het werd i gepubliceerd, de bewoordingen van zijn artikelen, duidelijk, dat het de kansen verhoogt van een agressie tegen de vrienden van Frankrijk en op Frankrijk zelf. Op alle oproepen on pogingen voor den uvmmvul vrede heeft Frankrijk reeds geantwoord, ons ideaal verraden, onze levensbelangen I ^et heeft onmiddellijk geantwoord, het te hebben miskend wij zonder eer, zon- heeft hun zijn algeheele adhaesie en der vrienden, zonder steun zouden staan, I vurige goedkeuring gegeven, zal die en dat weldra deze onderneming tot overheerschlng van Europa zich plotse ling tegen ons vaderland zou keeren. Om een vredesfront te vormen tegen alle pogingen tot agressie hebben wij met andere landen verplichtingen aangegaan, met alle landen, die een gelijke verplich ting als wij Wilden aanvaarden in den- in vijandelijkheden met een Europeesche mogendheid tengevolge van een actie van die mogendheid welke de onafhankelijk heid of neutraliteit van een anderen Euro- peeschen staat zou bedreigen op zoodanige wyze, dat zy een duidelijke bedreiging vormt voor de veiligheid van die party, dan zyn-de bepalingen van art. 1 van toe passing, echter zonder benadeeling van de rechten ,van den anderen betrokken Eufo- peeschen staat. 3. Mocht een Europeesche mogendheid trachten de onafhankelijkheid te ondermij nen van een der partijen door economische penetratie of op eenigerlei andere wyze, dan zullen de partyen elkander steunen in het weerstand bieden aan dergelyke pogingen. Mocht de betrokken Europeesche mogendheid daarop vijandelijkheden ont ketenen tegen een van de partyen, dan zijn de bepalingen van artikel 1 van toepassing. 4. De methoden van toepassing der ver- vacantie goed besteed hebben, dan zyn we ons dat bewust geworden voor zoover we het nog niet waren en ons bewust ook, dat we het halen moeten en halen kunnen. Het behoeven niet alle zulke groote en ernstige dingen te zijn, waaruit dat onvoldoende blykt. Wanneer we een vriendelijkheid kon den bewijzen aan wie in druk verkommerd was, wanneer we het lijden van een mensch konden verlichten al was het enkel met een glimlach, wanneer we de hand konden toe steken aan wie op een bepaald oogenblik steun noodig hadden en we deden het niet, dan maken we onvoldoende. Weet gij dan hoeveel onvoldoendes ge maakt in een jaar? Vraag het U zelf eens af of ge altijd Hoewel Zwitserland niet vertegenwoor digd was op de conferentie van de Oslo- staten, die dezer dagen te Brupsel werd ge houden, heeft de Bondsraad, naar Havas meldt, in zijn gisteren gehouden zitting met algemeene stemmen^ besloten, zijn volledige adhaesie te betuigen aan de nobele verkla ring van Koning Leopold. De Fransche minister-president Dala dier heeft gisteren in zijn radio-rede dui delijk en klaar gezegd, dat Frahkrijk den vrede wil, aTle vredespogingen, die in deze dagen zijn ondernomen, met groote sympathie zal steunen, doch dat wanneer blijkt dat onder bedreiging met geweld de vrijheid en het leven wordt geknecht, dan staat Frankrijk pal naast zijn bond genoot tot verdediging van recht en vrijheid. Waarom, zoo vroeg Daladier, dreigt de kwestie Danzig thans een Europeeschen oorlog te ontketenen? Dat komt in de eerste plaats omdat zij, opgediend onder bedreiging met geweld en reeds begeleid dooi- steeds uitgebreider cischen, de j--x--- - kwestie stelt van de vrijheid en het leven j sische agressie Joegen Duit^Jüandje^ver- van Polen. Met de vrijheid en het leven van Polen, dat wil zeggen, met het leven en de vrij heid van 33 millioen menschelijke we zens, is ook het lot der andere volken van Europa op het spel gezet. Het is het noodlot van ons Franschen. Er is nie mand onder u, die niet begrijpt dat wan neer door een gebrek aan inzicht of door lafheid wij het een na het ander al deze volken zouden laten omkomen, dat dan, na ons woord te hebben verloochend, £)e heerlijke zomervacantie is voor de meesten onzer weer ten naastenbij ge- cinc’igd. Wy’ hebben tijd gehad om uic te rusten en weer p krachten te kómen. In bufschen en langs stranden, zeilende over glanzende meren of zwervende over onaf zienbare heidevelden, zyn we, uitgespan nen uit het gareel onzer dagelijksche ver plichtingen en .werkzaamheden en zorgen, in een andere wereld dan waarin we plegen te leven, weer ons zelf geworden, hebben we ons zelf teruggevonden en wellicht ook de waarde van het leven, waarvan we de beteekenis dreigden te verliezen. Thans komt de tyd, dat we met het verworvene ons voordeel moeten doen, toonen dat de vacantie nog iets meer is geweest dan het zalige nietsdoen. We moeten het werk weer opnemen, dat we achterlieten. In school, op kantoor, in werkplaats of bureau eischt het leven ons weer op met zyn duizenderlei moeilykheden en vermoeienissen. Er is wel licht wel een onder ons, die daarvoor on willekeurig terughuivert. Er zyn er ook wellicht wel meerdere/ die biet een be zwaard hart het dagelyksche werk en het gewone leven weer opvatten. Het is een moeilyke en zorgvolle tijd, eigenlijk voor een ieder van ons. We weten nooit wat de morgen brengen zal, maar tegenwoordig schynt wel iedere zekerheid weggenomen. We leven als op een vulcaan, die ieder oogenblik kan uitbaréten en door die uit barsting ons bestaan en wie weet hoeveel meer nog wegvagen. Maar bovendien heb ben de meesten van ons nog hun eigen bij zondere moeilykheden, die in dezen tyd nog schrijnender drukken. Dat alles verklaart de zorgelijkheid in zoo menig hart, nu na een tyd, waarin men zich heeft laten gaan, waarin men Vergeten heeft en genoten als was er geen wolkje aan den hemel, het leven en het werk in hun vollen omvang ons weet opeischen en daarmee de zorgen en bedrei gingen weer wakker worden en opstaan. Maar wanneer de vacantie niet vergeefs is geweest, wanneer we werkelijk ook ons zelf en de waarde van het leven opnieuw hebben gevonden, dan mogen deze vrees, deze zor gelijkheid niet den boventoon voeren in ons hart. Want dan hebben we ons ook gereed gemaakt om al die moeilykheden het hoofd te bieden, dan zyn we tot klaarheid geko men over wat ons te doen staat en hebben onze plannen gereed, dan staan we gereed om met aanwending van al onze krachten niet alleen maar met moed en vertrouwen ook ons levenswerk te beginnen en den stryd aan te binden. De bedreigingen van tyd kunnen we niet wegnemen. Vele van de moeilykheden, die ons wachten, kunnen we niet terzyde stellen. Maar is het noodig, dat we altijd in die richting kyken? Wat we wel kunnen en wel moeten, dat is onze plicht te doeh en het andere aan God over laten. Dat zegt heel wat: onzen plicht doen. Want dat is niet alleen ons dagelyksche werk doen en het goed doen, maar dat om vat nog oneindig veel meer. We moeten „voldoende” halen op elk levensgebied, waarop we ons bewegen, in ons huis, in <m- xen wijderen kring, in ons werk, in het ge- neahder menschelijke gemeenschap. Wan neer weer de zomervacantie komt, dan moe ten we die met een goed, als het kan met een mooi rapport ingaan. We weten zelf wel in welke vakken we slecht zijn of niet sterk staan en ons extra moeten inspannen. /Vengoed als het kind op school weten wy ouderen, waarin we tekort schieten by ge- tek aan ijver, aan goeden wil of aan ken- Uis. Ieder van ons heeft wel iets, waarin hij het voldoende niet halen kan, in zijn ver- ouding tot zyn vrouw, tot zyh kinderen, tot zyn patroon, tot zyn werk, tot zijn me- wnenschen, tot, ja ook tot zich zelven. In Woote en in kleine dingen halen we tel- hs hét voldoende niet. Wanneer we onze plichtingen tot wederzydschen bijstand zul len opgesteld worden tusschen bevoegde militaire, vloot- en luchtautoriteiten van de betrokken partijen. 5. De partyen zullen volledig en snel in lichtingen uitwisselen betreffende iedere ontwikkeling, welke zou kunnen dreigen hun verplichtingen van wederzydschen steun en by stand in werking te doen tre- dtn,,* 6. De party”en zullen elkander mede- deteling doen van de bepalingen van alle verplichtingen tot bystand tegen agressie, welke zy reeds aanvaard hebben of in de geven. 7. Mochten de partyen verwikkeld ra ken in vijandelijkheden tengevolge van de toepassing der onderhavige overeenkomst, dan zullen zij geen wapenstilstand of vre desverdrag sluiten, zonder wederzydsche overeenstemming. 8. Ie. (De huidige overeenkmst zal van kracht blijven voor een periode van 5 jaar. 2. Tenzy het verdrag zes maanden voor het verstrijken van deze periode opgezegd is, zal het van kracht bly'ven, waarna beide contracteerende partyen het recht zuilen hebben het ten allen tyde op te zeggen, met inachtneming van een opzeggingster- myn van zes maanden. 3e. De overeenkomst zal by onderteeke ning van kracht worden. COURANT. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring): 15 regels ƒ1.30, elke regel meer ƒ0.25. Van buiten Gouda en den betzorgkring: 1—5 regel* 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën in het Zaterdagnummer 28 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels ƒ2.25, elke regel meer ƒ0.50. Op de voorpagina M hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bjj contract tot zeer gereduceerden prjj's. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnn worden ingezonden door tusschenkonurt van soliede Boek handelaren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zjjn.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1