2KW1KT L ZÉLF/ VEILIG? NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOÜDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE. NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen diplomatiek overleg duurt nog voort. ALGEMEENE MOBILISATIE mn} No. HITLER WIJST DALADIER’s voorstel af. Blijft teruggaaf van Danzig en den Corridor eischen. Henderson vandaag naar Berlijn met Britsch antwoord. ALGEHEELE mobilisatie VAN LEGER EN VLOOT. 1.0.1 hebben.. Onaantastbaarheid van ons grondgebied door Duitschland verzekerd. Mussolini antwoordt Mackenzie King. Teruggaaf van Danzig en den Corridor. w Maandag 28 Augustus 1939 78e Jaargang. J T?’''J' Hitler hMft "Pmkc «■n»tuÓ’?0ChJ" tl’V™8 duidelijke ull- prlitièk ge|feven ra» de Britsen» «Senï inHchtineen. die de cor. 'indent van de Press Association giste- n d ontvangen, achtte men het In poll- »ont 7 ™ar,d>ö"Wk dat hot ant woord” d<’ ?n7h<’ re»“rinK nieuw Duitschland terug moeten keeron. naar Berlijn to- <••1 van zijn rc- A Ook aan andere kleine staten heeft het Duitsche Rijk dergelyke verzekeringen ge geven. Uit Brussel meldt Belga, dat koning Leopold Zaterdag audiëntie heeft verleend aan den Duitschen ambassadeur von Billow. SPhwante, die den koning een verduidelij king gaf van de houding van Duitschland jegens België in geval een conflict in Euro De Regeeringspersdienst meldt: Ten einde ten volle voorbereid te zijn op den plicht, welke op Nederland zou rusten indien tegen alle bestaande hoop in het mogelijk tot een conflict zou komen in het buitenland, heeft de Regeering thans bevel gegeven tot algeheele mobilisatie van leger en vloot. De Regeering is ervan overtuigd dat deze uiterste voorzorgs maatregel vele moeilijkheden met zich zal brengen, maar ver trouwt er op dat alle bevelen in de grootste samenwerking zullen worden uitgevoerd. t - hij weet zelf niet, oortdurend transpireert, Britsch.Duitsche betrekkiu- 1 van dc Britsche re- een MEDEDEELING VAN DEN DUITSCHEN GEZANT AAN H. M. DE KONINGIN. De regeeringspersdienst maakt het vol gende bekend: „Hare Majesteit de Koningin heeft Zater dag in tegenwoordigheid van den minister van Buitenlandsche Zaken den Duitschen gezant in audiëntie ontvangen. Graaf von Zech Burkersroda heeft aan Hare Majesteit mededeeling gedaan omtrent de houding van het Duitsche rijk ten opzichte van Ne derland, in geval dat een oorlog onvermij delijk zou blijken. Het Duitsche rijk zal de onaantastbaarheid en integriteit van Neder land onder geen enkele omstandigheid schenden en het Nederlandsche grondgebied ten allen tijde eerbiedigen. Daartegenover werd de verwachting uitgesproken, dat Ne derland tegenover Duitschland een volstrek te onzijdigheid in acht zal nemen en dez= ook tegenover derden zal doen eerbiedigen. Contact met Mussolini. Hitler blijft inmiddels nauw contact hou den met Mussolini. Zondagmorgen heeft d» Duce via den Duitschen ambassadeur te Rome, von Mackensen, een vierde bood schap van den Führer ontvangen. Ook bij dit onderhoud was de Italiaansche minister van Buitenlandsche Zaken, graaf Ciano, te genwoordig. In den loop van den avor.a ontving Hitler wederorti den Italiaanschen ambassadeur te Berlijn, Attolico. Omtrent dit onderhoud weigerde de Italiaansehe am bassade nadere inlichtingen te geven. Voorts heeft de Britsche ambassadeur te Rome, sir Percy Loraine, in den namiddag een lang onderhoud met graaf Ciano gehad In Britsche kringen te Rome meent men te weten, aldus Havas, dat ook dit onderhoud betrekking had op de jongste ontwikkelin gen van den internationalen toestand. Te Berlijn heeft het gerucht de ronde ge- ddaan, aldus Havas, dat de Poolsche am bassadeur, Lipsi, gen bezoek gebracht heeft aan Hitler. Dr Poolsche ambassadeur heeft dit gerucht met nadruk tegengesproken en verklaard, dat hij zich naar de Wilheim- strasse heeft begeven om te protesteeren tegen de berichten, die de Duitsche peis over Polen publiceert. Een nieuwe boodschap van Hitler. Reuter meent te weten dat een speciale ge zant van Hitler Zondag per vliegtuig uit de Duitsche hoofdstad vertrokken is, naar verluidt met een nieuwe boodschap van den Führer aan de Britsche regeering. Het is niet officieel bekend, wie deze bij zondere koerier is, doch men meent te we ten, dat de persoonlijke tolk van den Füh rer, dr. Schmidt, blykbaar in aanmerking is gekomen voor deze bijzondere missie. Schmidt, die by alle dilpomatieke bespre kingen van Hitler en von Ribbentrop aan wezig was, heeft vele internationale rela ties en is befaamd om zyn talenkennis. Om tien minuten voor één is het Duit sche toestel te Croydon geland. Er waren buitengewone voorzorgsmaatregelen getrof fen: journalisten, fotografen en zelfs em- •ployé’s van het vliegveld waren yarwyderd. Schmidt stapte onmiddellyk in een gereed- staanden auto en verdween in volle vaart in de richting Londen. Het is mogeliik, dat dit >g ontvangen zal worden en Pnn ™i komen Brit8C,le parlement bij- y«iM|, Ml' Hen(lerson PfLI'IPn mPt het antwoord geen n Abonnementen'worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31. GOUDA, by onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. Onze bureaux kün dagelijks geopend* van 96 uur. Administratie en Redactie Telef [nterc 2745. Postrekening 48400. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwataal 3.15. Mussolini heeft in antwoord op de boodschap van den Canacleeschen premier Mackenzie King getelegra feerd dat hij geen poging achterwege zou laten om den vrede te redden. Een blijvende vrede, dat is e«i recht vaardige vrede, heeft de Duce aan zijn antwoord toegevoegd. DE Minister-President van Frankrü k, Daladier, heeft na zijn radio-rede, waarin hij gezegd heeft dat Frankrijk alles wil doen om den vrede te behouden, zich, tot den Führer gewend en hem door den ambassa deur Coulondre een boodschap doen overhandigen, waarin hij er aan herin nerde, dat Frankrijk diep verknocht is aan den vrede. Tezelfder gaf hü te kennén dat Frankrijk trouw zou blijven aan de verplichtingen, welke het openlijk jegens andere mogendheden heeft aangegaan. Verder herinnerde hij eraan, dat geen enkel Franschman meer heelt gedaan dan hijzelf om een goede verstandhouding tot stand te brengen tusschen het Duitsche en Fransche volk alsmede voor een hartelijke samen werking tot het behoud van den vrede. Minister-president Daladier stelde zich garant voor de bereidwilligheid, welke Polen te kennen heeft gegeven, tot het aanvaarden van een methode van wederkeerig vrij onderhandelen. Hü bevestigde, dat niemand met menschelijk gevoel zou kunnen ingrijpen, waarom eenoorlog zou kunnen uitbreken, zonder dat op zijn minst een nieuwe poging is gedaan tot een directe, vreedzame regeling van het geschil tusschen Duitschland en Poler. Hij verklaarde zich bereid alle pogingen in het werk te stellen, om een dergelijk streven te begunstigen. Zaterdagmiddag heeft Rijkskanselter Hitler den Franschen ambassadeur Coulondre ontvangen en hem medegedeeld, dat hü de voorstellen, welke minister-president Daladier heeft gedaan, niet kon aanvaarden. Dit mondelinge antwoord werd Zondag bevestigd door een schriftelijk? mededeeling, welke door den zaakgelastigde van de Duitsche ambassade tp Parijs, Brauer, aan minister-president Daladier werd overhandigd. In zijn brief aan Daladier heeft Hitler, naar Reuter uit Berlijn meldt, met nadruk verklaard, dat de „herziening” is gekomen. Hü voegde hieraan toe, dat anderen zich verzet hebben tegen zijp methode, doch deze methode maakte het mogelük vraagstukken op te los sen zonder bloedvergieten. Zijn aanbod aan Polen kon niet herhaald worden. Tndien Engeland Polen niet had aangemoedigd, dan zou Europa een duurzamen vrede van 25 jaar hebben gekend. RÜkskanselier Hitler verklaarde verder, dat Danzig en de Corridor naar DE BURGEMEESTER VAN GOUDA roept, in opdracht van de Regeering, op om zich MET SPOED IN WERKELIJKEN DIENST TE BEGEVEN: BIJ DE LANDMACHT EN BIJ DE ZEEMACHT: DE NIET IN WERKELIJKEN DIENST ZIJNDE GEWONE DIENSTPLICHTIGEN, DIE BEHOOREN TOT EEN DER LICHTINGEN 1924 TOT EN MET 1939, en voorts al het niet in werkelüken dienst zünde RESERVE PERSONEEL van LAND- EN ZEEMACHT, ALLE NIET IN WERKELIJKEN DIENST ZIJNDE VRIJWILLIGERS (voor wat betreft den Vrij willigen Landstorm alleen de vrijwilligers van 18 jaar en ouder) en HET VOOR DE GEMOBILISEERDE WEERMACHT BESTEMDE BURGERPERSONEEL. EERSTE MOBILISATIEDAG 29 AUGUSTUS 1939. Degenen, die om eenigerlei reden niet in het bezit zün van een lastgeving (zie zakboekje), zün verplicht zich te wenden tot den Burgemeester van de gemeente waarin zij woonachtig zün of. indien zulks niet mogelük is, tot den Burgemeestei der ge meente, waarin zü verblüven. De aandacht wordt er op gevestigd, dat deze „openbare ken nisgeving” rechtens voldoende is en derhalve dengene, die niet aan deze oproeping voldoet, in verzuim stelt. GOUDA, den 28 Augustus 1939. De Burgemeester voornoemd, JAMES. pa niet meer zou kunnen worden vermeden. De ambassadeur gaf uiting aan den wensch van Duitschland om de goede betrekkingen, die tusschen de beide landen bestaan, voort te ztften en hernieuwde tegenover den ko ning op plechtige wijze de door Duitschland aanvaarde verplichtingen, vervat in de Duitsche nota van 13 October 1937. Hij be vestigde wederom, dat Duitschland op gee- nerlei wijze nadeel zal toebrengen aan de integriteit van België en dat het de grenzen zal eerbiedigen in zooverre België een hou ding van strikte neutraliteit in acht zal nemen. Te Bern heeft Motta, de chef van het po litieke departement, Zaterdag den gezant »an Duitschland ontvangen, die tegenover hem de verzekeringen herhaalde, welke reeds vroeger waren gegeven, n.l. dat Duitschland de neutraliteit van het Zwit- sersch eedgenootschap zal eerbiedigen. Ook te Luxemburg heeft de Duitsche ge zant by de regeering van het Groothertog dom een stap gedaan. Hij heeft verklaard dat Duitschland besloten was de onschend baarheid van het Luxemburgsche grondge bied te eerbiedigen voor zoover het Groot- t hertogdom in geval van een eventueel con flirt een strikte neutraliteit in acht neemt. Een nachtelijke persconferentie. Hedennacht heeft op het Ministerie van Propaganda in Berlyn een persconferentie plaats gehad. De buitenlandsche journalis ten waren ontboden voor het vernemen van een belangrijke mededeeling. Het bleek, volgens den corr. van de Te legraaf, dat men in Duitsche regeenngs- ringen uitermate vertoornd was over de wyze, waarop de Fransche minister-presi dent Daladier aan de Fransche pers inlich tingen had verstrekt over den brief, welke hij van den Führer had ontvangen. Dienten gevolge deed men ons voorlezing van het persoonlijk handschryven van Hitler aan Daladier, hetwelk een omvang had van niet minder dan zeven bladzijden. In den aanvang van dezen brief wijst de Führer er op, dat hy eerlijk getracht heeft, alle conflictstoffen tusschen Frankryk en Duitschland uit den weg te ruimen. „Ik heb het Fransche volk verzekerd” aldus het schryven „dat de terugkeer van het Saargebied de voorwaarde voor duurzame goede betrekkingen tusschen Duitschland en Frankrijk zou zyn. Ik heb verzekerd, dat alle verdere territoriale eischen jegens Frankryk daarmede ophielden. Zooals u zelf tijdens uw laatste verblyf in Duitsch land hebt gemerkt, bestaat hier geen gevoel van haat jegens Frankryk. Integendeel: de vastlegging van onze Westelijke grenzen leidde tot steeds stijgende sympathie van de zijde van het Duitsche volk. Het Duitsche volk heeft door deze politiek afstand ge daan van twee provincies, welke eenmaal tot het oude Duitsche Rijk behoorden en welke met verlies van veel bloed voor ons verloren gingen.” Daarna komt de Führer in zyn brief op de Duitsch-Poolsche spanning te spreken. Hitler verklaart, jaar na jaar er naar ge streefd te hebben tot een herziening van het Verdrag van Versailles te komen. Dat een dergelyke herziening moest komen, zag iedereen in. „Wat men ook tegen myn methodes kan inbrengen, men zal moeten toegeven, dat ik zonder bloedvergieten de andere staatslie den ontheven heb van hun verplichtingen en verantwoordelijkheden ten aanzien daar van. De herziening moest komen. Het dic taat van Versailles was ondraaglijk gewor den. Geen Franschman, zou anders hebben gehandeld. Ik heb aan de Poolsche regee ring een aanbod gedaan, waarvan het Duit sche volk in het eerste oogenblik was ge schrokken. Dat was een slechts eenmaal ge daan aanbod. Ik ben er van overtuigd, dat, als de Engelsche pers Polen tot redelijk heid had aangespoord, alles in orde ware gekomen en dat Europa 25 jaar lang vrede zou hebben beleefd. „Het is my onmogelijk, afstand te doen van de twee millioen Duitschers, die in Po len onder Macedonische toestanden zuchten. Danzig en de Corridor moeten naar Duitschland terugkeeren.” „Ik zie geen mogelijkheid, Polen nog tot redelijkheid te brengen en het tot een vre delievende oplossing te bewegen. Onder der gelijke omstandigheden moet deze kwestie, hoe dan ook, worden opgelost. Indien het op grond hiervan tot een oorlog mocht ko men, dan verklaar ik u: ik strijd met myn volk voor het herstel van een onrecht, de anderen voor het behoud daarvan.” „Ik ben my ten volle bewust van de zware consequenties van mijn besluit. De zwaarste consequentie zal echter Polen te dragen hebben. De Poolsche staat van heden zou toch in haar huidigen vorm ónmogelijk hebben kunnen voortbestaan. Ik zie echter geen mogelijkheid meer, om Polen tot re delijkheid te brengen.” Deze brief van den Führer heeft in Duitsche zoowel als in buitenlandsche krin- gen de hoop op het tot stand komen van een minnelijke schikking te elfder ure tot een minimum gereduceerd. ADVERTENTIEPRIJS! Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 1—5 regels 1.80, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den beznrgkring: l5 regels 1.55. elke regel meer 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnumme»- 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-ad 7er ten tiën de helft van den nrifs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.05, elke regel meer 0.50, Op de voorpagina 50 hooger, Advertentiën kunnen worden ingezonden door tuaschenkomst van «oliede Boek handelaren, Advertentiebureau* en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingei by contract tot zeer gereduceerden prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. (■OUimiE COLRAYI. De brief van Daladier. In zyn schrijven had Daladier met na druk gewezen' op de taak die de leiders van dp regeeringen zich voor oogen moeten stel len en op de onmenschelyke gedachte om twee groote volken die verlangen in vrede en arbeid te leven, den oorlog in te doen gaan. Met dit voor .oogen, zoo zeide Daladier, gevoel ik my verplicht nog eens met na druk er op te wijzen dat de vrede in uw handen ligt. Frankrijk en ook de mogendheden waar mede het zich nauw verbonden gevoelt h er van overtuigd, dat ook Polen bereid is alles te doen wat mogelük is om tot een iredelmvonde oplossing te g,.rakpn ban bereid zoo zegt hü, alle» to doon wat mo- gnjk I» om den vrede te bewaren. Een nieuwe boodschap van Hitler aan Engeland. Het onderhoud, dat Henderson, he Brit «<ho gezant te Berlin, met Hitler heeft bótster minUten grootste tyd hiervan heeft HitUr gad om zjjn denkbeelden uiteer, te zoitén’ hourl “rK .'an Hen<lerson van dit onder. Men na'm a" onderzoek. alleen X n dat H!ller "'e' beeft aal, Duil,M’’:P°o,K'» betrekkingen K .7 ud0Ch -0,>k hel Europa en do p-i.—v t es In Ren. In het antwoord Roering zal vermoedeHjk niet “alïee'n eï mf 7° E'K"’en '•erachll- '"'Re zal h»btie D,U,'lBche' tanga- hebben- Het is mogeliik. dnt. /Ht Wwoord Dinsdai Woensdag »al komen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1