DrDushkind het doet er niet toe ,„DE PELIKAAN" Stoomen van Uniformen Hitler spreekt de Rijksdag- leden toe. Het Japansche kabinet in zjjn geheel afgetreden. Canada's premier doet beroep op Mussolini, Moscicki en Hitier. Achter de Bosschen. Een roman uit Siberië, door Fr. ENSKAT. Geen nieuwe stap van Roosevelt te verwachten. Turkije blijft trouw aan Engeland en Frankrijk. Mobilisatiebesluit ligt in België gereed. Kroatië autonoom. Roemenië biedt Hongarije non-agressiepact aan Boedapest weigert. OPENBARE KENNISGEVING. Vordering van Motorrijtuigen. OPENBARE KENNISGEVING. Vordering van Paarden. ^Ln^rntan^orDTvtrSag zal circa 1 50.000 kosten. Het houwen van een nieuw bondsbureau zou het dubbele heb- SlrêreXc^.^uick 1-5.H.V.V. —Overmaas 0—0 (Overmaas wint), Willem H. M. de Koningin spreekt hedenavond 8 uur voor de radio. Engeland zou een wapen stilstand van zes maanden voorstellen. Morgen tot 3 uur geen reizigersvervoer per trein. Beurs van Amsterdam. Jongste Bediende ■^ai De inhoud van zjjn toespraak niet bekend gemaakt. Het D.N.B. meldt uit Berlijn, dat Rijka- i anselier Hitier de afgevaardigden van dan Duitschen Rijksdag Zondag heeft toege sproken in de ambassadezaal van de nieu we kanselarij. Aan het einde van zijn, den ernst van het oogenblik karaktcriseerende, uiteenzetting gen brachten de afgevaardigden hem een stormachtige ovatie. Den inhoud van zijn woorden vermeldt het persbureau echter niet. Wellicht in verband met het boven staande bericht heeft te Berlijn het gerucht do ronde gedaan, dat de Rtfksdag zou wor- den bijeengeroepen en tot morgenochtend bijeen zou blijven in afwachting van de uit Londen komende mededeelingen. Van gezaghebbende zijde, aldus melde Havas, wordt verklaard, dat de Rijksdag op het oogenblik niet Is bijeengeroepen. Het Duitsch-Russisch verbond. Y&ndaag is het Japansche kabinet in zijn geheel afgetreden. Een nieuwe regeering eal zich thans hebben te beraden over de gevolgen van de moeilijkheden die gescha pen zijn door het sluiten van het Duitsch- Russische verdrag dat gesloten is ondanks het bestaan van het anti-komlnternpact ei. zonder dat Duitschland Japan heeft geraad pleegd. JAPANSCHE TROEPEN TREKKEN UIT HONKONG TERUG. Het A.N.P. verneemt uit Honkong dat de Japansche troepen zich van de grens van het gebied) in de Britsche concessie terug trekken op het vaste land en dat de troepen die de laatste dagen Honkong bedreigden eveneens terugtrekken en slechts een onbe duidend aantal manschappen achterlaten. Gelijkluidende boodschap aan Duitschland en Polen. Bijzonder verzoek tot bemiddeling aan Mussolini. De Canadeesche minister-president Mac kenzie King heeft, blijkens een Reuter-tele- gram uit Ottawa Zaterdag een boodschap gezonden aan Hitler, Mussolini en Moscicki, waarin hij er bij hen op aandringt hun in- aloed aan te wenden om een oorlog af te wenden. Deze boodschap zal door tusschenkonfBt van de consuls van Italië, Duitschland e„ Tolen worden overgebracht. Hij verklaart in zijn boodschap, dat het Canadeesche volk unaniem gelooft, dat er geen internationaal probleem is, dat' met door een conferentie fen onderhandelingen zou kunnen worden opgelost. Het gelooft cok, dat geweld niet in de plaats mag komen voor de rede en dat een beroep op geweld als middel om internationale geslhillen te beslechten eerder schade doet, dan een gunstige uitwerking heeft. Het Canadeesche volk is bereid met het gezag en de machtsmiddelen waarover het beschikt zich aan te sluiten bij die van de andere naties van het Britsche gemeenebest bij het zoeken naar een rechtvaardige en geschikte regeling der groote problemen, v aarvoor de naties zich geplaatst zien. De boodschap vervolgt; Namens het Ca nadeesche volk doch evenzeer in het belang van de menschheid zelve sluit ik mij aan bij andere landen en mogendheden, die een be roep op U hebben gedaan in de stellige hoop, dat Uw groote macht en gezag zullen worden aangewend om de voor de deur staande catastrophe af te wenden door een pangrijpen van alle mogelijke vreedzame middelen teneinde een oplossing der onder havige geschillen in deze periode van over gang en wijziging in den loop van de we reld, tot stand te brengen. I Een droom is even waar. Als h»i was voor honderd jaar. FEUILLETON (Nadruk verboden). De cene werkdag na den anderen vlrog voorbij. De Noordsche zomer toonde zich in zijn volle pracht, maar slechts wei nigen gunden zich den tijd er eenlge aandacht aan te schenken. Het eenige, wat hen interesseerde, was het geld, dat hun tc wachten stond Hal was een dier weinigen, die in hun vrije uren genoten van de schoonheid, welke het Gordelwoud in zoo rijke mate bood. De boomen prijkten in hun mooi ste kleed. Het rook er frisch en pittig. De stammen schenen zich hoog naar de zon tc rekken. Prachtige Alaska-denncn en Weimutsgrenen stonden roerloos in de stilte van het woud. De bodem, be zaaid met korstmos, geleek een zacht tapijt. Af cn toe nam een opgeschrikt stuk wild overhaast de vlucht, 's Morgens en 's avonds zongen de vogels ln de krui nen der machtige boomen hun hoogste lied. Uit de verte weerklonk echter on ophoudelijk het klopteeken van den specht, af en toe afgewisseld door het ge- krijsch van den meerkol. Tot zoover de tekst van het beroep op Hitier en Moscicki. In zjjn boodschap tot Mussolini zegl Mackenzie King, dat hy op dit kritieke oogenblik in de geschiedenis van de wereld r.umens het volk van Canada zich wenscht aan te sluiten by de beroepen die op Mus- solini zyn gedaan om de groote macht en invloed waarover deze beschikt aan te wen den ter verzekering van een vreedzame op lossing der geschillen, welke den vrede en de menschheid bedreigen. Blijkens berichten uit Washington is Pre. sident Roosevelt niet voornemens nieuwe bemiddelingspogingen voor het behoud van den vrede te doen. Von Papen in Turkije. De Duitsche ambassadeur by de Turksche regeering von Papefo, heeft Zondag te Istanboel een onderhoud gehad met den president van Turkye, Inönü. By deze be spreking, die ruim een uur duurde, was ook de minister van Buitenlandsche Zaken, Sa- radjogloe, tegenwoordig. Na dit onderhoud vertrok de president naar Ankara. In den loop van den avond werd te Lohden en Pa- rys bericht ontvangen, aldus United Press, dat de president aan von Papen heeft me degedeeld, dat Turkye trouw blyft aan de democratieën. Na den kabinetsraad te Londen zyn de hooge commissarissen van Canada, Austra lië en Nieuw-Zeeland by minister Inskip ontboden, die hen van de laatste ontwikke lingen van' den Europeeschen toestand op de hoogte hield. De Australische minister-president, Men- zies, heeft na een speciale byeenkomst van het Australische kabinet verklaard, dat de toestand in de laatste 48 uur hoopvoller is geworden. Voor het oogenblik geen nieuwe militaire maatregelen. De Zaterdagmorgen te Brussel bijeenge komen kabinetsraad heeft geduurd tot kwart voor twaalf. Na de byeenkotqst is een communiqué uitgegeven van den vol genden inhoud: „De eerste minister heeft den minister raad een wetsontwerp voorgelegd, waarfn de Koning in tyd van oorlog spedale vol machten worden verleend, welke hem in staat stelen dringende maatregelen te ne men, welke de veiligheid en de defensie van het landsgebied-en den staat noodig moch ten maken. De premier heeft den raad een ontwerp voor een Koninklijk Besluit voorgelegd waarin de staat van mobilisatie van het le ger wordt afgekondigd. De regeering wyst er o£, dat de mpbilisa tie in feite beperkt zal zijn en uitgevoerd zal worden volgens de phases vah de even tueele versterking van het leger, al naai de omstandigheden. Het gaat er voor het oogenblik niet om ,over te gaan tot andere maatregelen dan die, welke tot duEverre ge nomen zijn. De wetgevende of reglementaire bepalin gen worden normaal van toepassing op den datum, waarop het Koninklijk Besluit waarbij de staat van mobilisatie van het leger wordt afgekondigd, uitgegeven wordt. De mobilisatieverklaring schept dus den juridischen toestand De minister van arbeid heeft een uiteen zetting gegeven van een ontwerp-besluit, waarin in de wetgeving op den arbeidsduur in tyd van oorlog eventueele afwijkingen worden aangebracht." De eerstvolgende byeenkomst van den ministerraad zal waarschynlyk vandaag plaats hebben. De Staatscourant zal een besluit publ- ceeren dat betrekking heeft op het optreden van de Belgische bank, een besluit waarin de publicatie verboden wordt van zekere berichten van militairen aard en een be-» Behalve de mannen van Lansky had den ook de bewoners van het dal een belangrijk aandeel ln de voorbereidende werkzaamheden. Zij losten elkaar ge regeld af. zoodat men voortdurend de beschikking had over twee en twintig menschen, die een behoorlijke hoeveel heid werk konden verzetten. Tot dan op zekeren dag het eerste re sultaat was bereikt: het stampwerk kon proef draalen. De installatie een pri mitieve samenstelling van houten schep raderen, hef-, druk- en stootbalken werkte. Het enthousiasme kende geen grenzen. Zes weken later kon de transportbaan voor het ruwe gesteente worden beproefd en daarna ging men over tot de eerste boringen en opblazingen. Als een tandrad greep nu alles ln el kaar. Boven in den Bilun-ketel werkte men met boor en dynamiet, de steen klompen sulsden langs de transportbaan naar het dal, vanwaar zij met wagens naar het stampwerk aan de Irbytsch werden vervoerd en daar zorgden de zware balken en een omvangrijke zeef voor de afscheiding van het zuivere Bilun-ijzer, dat de wereld zou moeten veroveren. De Proeskadal-ijzermijn was in volle exploitatie. t H 1 j XXIII. Nanglu had driegend om assistentie gevraagd. Tweemaal per week reed Gura naar het Wlnddal om den man op zijn eenzame post van het noodige te voor zien en van zijn laatsten rit bracht hij sluit, waarby de uitvoer of doorvoerhandel wordt verboden van zekere goederen, wan neer geen machtiging is verkregen. De manoeuvres van de divisie der Arden- sche jagers, welke op 30 en 31 Augustus zouden worden gehouden, zyn vervallen. DUITSCHLAND. Sterke inkrimping van het Duitsche spoorwegverkeer. De internationale treindiensten gestaakt. Het treinverkeer ging Zaterdag over het hlgemeen nog zonder groote wyziging in de dienstregeling voort, doch op alle statiortt- waren groote biljetten aangeplakt, waarop vermeld stond, dat men voor de volgende dagen moest rekenen op een vermindering van het aantal treinen. Wijzigingen in den treinenloop zullen ter kennis van het pu bliek worden gebracht. Na Zondagavond tien uur zullen geen personen, die op eigen gelegenheid reizen, meer op vervoer per trein aanspraak kun nen maken. Tn dit verband meldt het Duitsche Nieuwsbureau, dat de Duitsche rykssptoor- wegen zich „om bedryfsredenen gedwongen zien van Zondag af een aanzienlijk aantal treinen te laten uitvallen". De internationale treinen zyn geheel ko men te vervallen, zoodat de rechtstreeksche verbinding met ons land per spoor vtrbr*»- ken is. Een Havas-telegram uit Belgrado meh't dat Zaterdagavond een decreet vaff den Re- gentschapsraad is gepubliceerd, d;.t betrek king heeft op de stichting vnu een autonoom 1 anaat Kroatië. Dit banaat a oiót gevormd jooi de ver eeniging der tegenwoordige banaten Sate cn het Kustgebied, de stad en het arrondis Bcment Dubrovnik en de zeven andere ar rondissementen by Bosnië. Het decreet bepaalt eveneens de bevoegd heden van hot banaat en de grens. Volgens een officieels, Zaterdag te Boe karest gepubliceerde mededeeling, heeft Hongarije geweigerd het non-agressiepact te teekenen, dat dit land deze week docr Roemenië is aangeboden. Het aanbod tot Tiet sluiten van dit pact was gevolgd op een stap van de Hongaar- sche regeering te Boekarest, waarin uiting werd gegeven agn zekere onbehaaglijkheid over concentraties van Roemeensche troe pen. Roemenië antwoordde daarop, dat duze concentraties niet gericht waren tegen één der buurstaten van Roemenië, doch nor male concentraties waren van reservisten voor een korte periode van oefening, zulks met het oog op de herfstmanoeuvres. Als verder bewys van de vreedzame be doelingen van Roemenië werd het aanbod inzake een non-agressiepact gedaan, het welk van de hand werd gewezen. Later werd te Boedapest officieel mede gedeeld, dat de Hongaarsche regeering in sntwoord op het Roemeensche voórstel in zake een non-agressiepact het sluiten van een overeenkomst inzake de minderheden heeft voorgesteld. Postdienst voorloopig uitsluitend voor militairen. Naar het D.N.B. meldt, wordt officieel medegedeeld, dat de postdienst met ingang van Zondag uitsluitend is gereserveerd voor df ónder de wapenen geroepen soldaten. De bevolking wordt uitgenoodlgd zich voor den duur van tien dagen niet van d- post te bedienen. In de pert* zal worden medegedeeld, wan neer de postdiensten worden hervat. TELEGRAFISCH WEERBERICHT. Verwachting geldig van hedenavond tot morgenavond 19 uur: Gedeeltelijk bewolkt; droog warm weer. behoudens eenige kans op onweer; meest zwakke veranderlijke wind. de boodschap meq, dat Nanglu dringend om hulp verzocht ln zijn strijd tegen een gevaarlijken vijand, die de laatst» weken de kudde rendieren herhaaldJRk had aangevallen. In het Proeska-Ial zocht njfen tevergeefs naar een verklaring voor deze ongewone mededeeling. 's Zondags liet Bessin niet werken. Hij behoorde tot die menschen, die uit eer lijke overtuiging den rustdag heiligden. Den eerstvolgenden Zondagmorgen be gaven Bessin. Kare en Hal zich reeds vroeg op weg naar Nanglu om zich op de hoogte te stellen van de oorzaak van diens verzoek om hulp. De ochtend was frisch. Bij vlagen voerde de zwakke Zuid-Oostenwind den pikanten, welriekenden geur van gras, bloemen en vochtige aarde aan. De paar den draafden vroolijk naast elkaar. Zij kwamen voorbij het stampwerk, dat nu geheel verlaten lag en verder ging het weer tot de steile Oostelijke helling van het Elblr-gebergte bereikt was Dan nog een klein gedeelte stap voets en de ruiters bogen het Winddal in. Het was weken geleden sinds Hal hier voor het laatst was en ook nu weer keek hij zijn oogen uit. Het landschap had nog aan schoonheid gewonnen Over een deel van het dal verspreid, graasde de kudde Nanglu had de bezoekers weldra ont dekt. Hil sprong ln het zadel en rende hen tegemoet. Met duidelijke teekenen van blijdschap begroette hij zijn gasten Vol trots bracht hij hen in de nabijheid van de kudde. De dieren maakten een uitstekenden indruk. Hun glanzende BINNENLAND. H. M. de Koningin terug naar „De Ruigenhoek". H. M. de Koningin is gisteren in den na middag van het Paleis Noordeinde. waar zy den Duitschen gezant had ontvangen, te ruggekeerd naar Haar buitenverblijf „De Ruigenhoek" te Scheveningen. Congres Nederl. R.K. Middenstandsbond afgelast. Twee praeadvlezen. Op 20 er. 30 Augustus a.s. zou te Am- hem het 13e congres van den Ned. R.K. Middenstandsbond worden gehouden. Op dit congres zouden behandeld worden twee praeadvlezen, n.l.: de Ondernemers- overeenkomstenwet en haar bruikbaar heid voor het middenstandsbedrijfsleven door dr. J. van Beurden ea de Katholie ke Gemeenschapsgedachte in den mo dernen tijd, door dr. H. W. E. Moller. Heden is bericht gekomen dat het con gres in verband met de tijdsomstandigheden is afgelast. Vierduizend gulden gestolen. Zaterdag is uit een directiewagen dei Noord-Nederlandsche Wegenbouwmaat- schappy gevestigd te Harlingen, staande aan den Ryksweg te Rysoord, gemeente Ridderkerk een bedrag van ongeveer vier duizend gulden ontvreemd. Het geld lag ge reed voor uitbetaling van loon aan de werk lieden. Consternatie te Valkenburg. Verkeerd signaal geblazen. Ten gevolge van het feit, dat een hoorn- hlazer een opdracht voor het alarmsignaal blykbaar verkeerd had begrepen, is er Vry- dagavond laat eer. geweldige consternate ontstaan te Valkenburg (L.). Te ongeveer elf uur zoo wordt uit Heerlen aan het Han delsblad gemeld. Toen de terrassen van de hotels nog vol zaten met gastei^ werd een militair alarm door de plaats geblazen, waarby de hoornblazer evenwel een momlc- lingen commentaar gaf „algeheele mobili satie, iedereen pkomen, telefonisch bericht ontvangen". Tengevolge van een en ander zijn honder den pensiongasten in allerhaast uit Valken burg gevlucht. Toen eenigen tyd later de zaak opgehelderd was, waren de gasten reeds weg. RADIONIEUWS. Dinsdag 29 Augustus. Hilversum I. 1875 en 414.4 M. AVRO- nit zending. S.— Gramofoon (om 8.15 berichten); 10- Morgenwyding; 10.15 Gewyde muziek (gr. pl.)10.30 Voor de vrouw; 10.35 Declama tie; 11.Causerie „De vrouw en het we reldbeeld"; 11.10 Huishoudelijke wenken; 11.35 Sylvestre-Trio; 12.10 Orgelspel (om •12-15 Berichten); 12v30 Hans Lennartz' en semble (om 1.Intervieuw); 1.20 Gramo foon; 1.45 Hans Lennartz' ensemble; 2.15 Omroeporkest; 3.— Declamatie; 3.25 AV RO-Amusementsorkest (opn.); 4.10 Gramo foon; 4.30 Kinderkoor; 5.Kinderhalfuur; 5.30 Omroeporkest; 6.15 Gramofoon (c.a 6.25 Berichten); 6.35—6.57 Filmuitzending; 7.— Zang en piano; 7.30 Gramofoon; 7.45 Inlichtingen voor a.s. studenten; 8.— Be richten ANP, radiojournaal, mededeelingen; 8.20 Causerie „De bewegelijke wereld"; 8.35 De Twilight Serenaders; 9.15 Intervieuw; 9.30 Ray Ventura et ^es Collégiens; 10.15 Gramofoon; 10.30 Omroeporkest en solist; 11.— Berichten ANP. Hierna uit Milaan. ^Reportage; 11.30—12 Fresco's Swing Aris tocrats en soliste en Jack Louis' Tango- bar. Hilversum II, 301.5 M. KRO-uitzending. 8—9.16 Gramofoon (om 8.15 Berichten); 10.— Gramofoon; 11.30 Godsdienstig half uur; 12.— Berichten; 12.15 Gramofoon; 12.30 Peregrinos-orkest (1—1.20 Gramo foon); 2.— Voor de vrouw; 3.— Gramofoon; 5.— KRO-Melodiaten en solist; 5.45 Felici taties; 6.05 Gramofoon; 6.16 KJWKMelodis- ten en solisten (c.a. 6.30 Berichten); 7.— Berichten; 7.15 Causerie „Katholieke slecht- hoorenden, geeft acht"; 7.35 Gramofoon; 8.Berichten ANP, mededeelingen; 8.15 KlRiO-Kamerorkest (9—9.20 Gramofoon); 10.— Gramofoon; 10.30 Berichten ANP; 10.40 KIRO-Boys en solist (1111.10 Gra mofoon; 11.30—12 Gramofdon. huid bewees, dat hun welstand niets te wenschen overliet. Rustig graasden zij voort en de aanwezigheid van zoovele menschen scheen hen volkomen koud te laten. Nanglu iiep van het eene rendier naar het andere. Hij klopte hen op de schoften, streelde hun over den neus en betastte hun pooten. De dieren lieten zich alles rustig welgevallen. De geheele kudde bood wel een geheel anderen aanblik dan eenigen tijd ge leden, toen men de eerste pogingen on dernam om haar naar het Winddal te drijven. Ook Bessin, Kare en Hal konden zich nu tusöchen de dieren begeven zon der dat deze ook maar eenige teekenen van opwinding vertoonden. Zij schenen volkomen aan de nabijheid van men schen gewend te zijn geraakt. Bessin gaf onomwonden zijn voldoe ning te kennen over deze gunstige wen ding en Nanglu rapporteerde ln zijn ge wone telegram-styl: Kudde nu goed, heer. Hier de Juiste plaats ook 's win ters. Al heel wat kalveren Familie wordt steeds grooter. Later dieren slach ten: vleesch en hulden. Nanglu zeer te vreden! Daarop begaf het gezelschap zich naar de eenvoudige hut, welke de Osseet zelf uit planken en boomstammen had op getrokken. Kare pakte de meegebrachte proviand uit en hierna schaarde men zich om het ontbijt. Wat is dat eigenQJk voor een gevaar, dat de kudde zou bedreigen? vroeg Bes- sin. Nanglu was onmiddellijk geheel oor. Er gleed een schaduw over zijn gebruind STADSNIEUWS GOUDA. 28 Aug. 19§9. Verstrek geen akohoudende drank aan hen, die zich thans is militair.., dienst moeten begeven. ALGKMEENB BEKENDMAKING De BURGEMEESTER van GOUDa' Gelet op artikel 167, sub 1, der AleenlMn, Politieverordening voor deze gemeente- Brengt ter algemeene kennis van dé in gezetenen, dat zoowel ter bevordering v,n de geregelde opkomst van hen die tham gehouden zijn zich onmiddellijk in milita ren dienst te begeven, als in het belang de bevolking in het algemeen, dient te »0r den voorkomen, dat aan de opkomenden alcoholhoudende dranken worden verstrekt Ondergeteekende noodigt U uit hiertoe mede te werken, opdat aan deze personen op geenerlei wijze alcoholhoudende drank™ worden verstrekt, toegediend, verkocht of ten gebruike voorgezet. GOUDA, 28 Augustus 1939, De Burgemeester voornoemd. JAMES. Doodelijk ongeluk op onbewaakten overweg. Hoogbejaarde wandelaar aan Achter willens aangereden. Op den onbewaakten overweg in den Achterwillens by het z.g. blok 11 in de spooriyn Gouda—Utrecht, is ZateniaR d0 89-jarige heer D. IJsselstyn, wonende aan do Spoorstraat te dezer stede, door een trein gegrepen en gedood. Zaterdagavond werd het slachtoffer ver mist en Zondagochtend is gebleken, dat hem een ongeluk was overkomen. De wagenvoer, der van den eersten electrischen trein uit Utrecht, die om 6.23 uur hier aankwam, zag even voorbij den overweg in de richting Utrecht tusschen het spoor Gouda—Utrecht het lichaam van een man liggen. Bij aan. komst van den trein te Gouda gaf hy van ziin ontdekking kennis. De mededeeling werd direct aan de politie doorgegeven, die zich terstond naar den Achterwillens begaf. Hulp kon echter niet meer baten, want de dood was al gieruimen tyd ingetreden. Het stoffelijk overschot is naar het Van Iterson ziekenhuis overgebracht. Vastgesteld werd, dat het slachtoffer de vermiste heer IJsselstyn was. De hoogbe jaarde man. die weduwnaar was en bij zijn dochter inwoonde, had Zaterdagmiddag om 5 uur zijn woning verlaten om te gaan wan delen. Hij was zeer kras, liep graag en on danks zyn hoogen leeftijd maakte hy nog ge regeld wandelingen van drie uur. Ditmaal wilde hij blijkbaar der. Willens rondloopen, waarby hy op den overweg in den weg tus schen Achter, en Voorwillens door een trein is verrast. Hoe het ongeluk zich heeft toegedragen, is niet bekend, daar niemand het heeft zien gebeuren. Vermoedelijk is het reeds Zater dagavond vroeg gebéurd, doch hoe laat en met welken trein is niet vastgesteld kunnen worden. Alleen heeft men kunnen nagaan, dat het vermoedelijk een trein van Gouda naar Utrecht is geweest. Uit den aard van de verwondingen was vast te stellen, dat de wandelaar op slag moet *yn gedood. Op dezen overweg, waar al meermalen ongelukken zyn gebeurd, bestaat een goed en vry uitzicht op de spoorbaan. De heer IJsselstyn had geen gebreken, zoodat ver moed wordt, dat hy door iets is afgeleid er daardoor geen erg in den trein heeft ge. had. Keurige tentoonstelling van bloemen, groenten en fruit van volkstuinen. Burgemeester opent expositie van „Genoegen na Arbeid". De beste producten bloemen, groenten en fruit van de ruim honderd tuinen, die da volkstuinvereeniging Genoegen na Arbeid" op een groot terrein aan den Ridder van Catsweg heeft, zyn Zaterdag en Zondag bijeengebracht geweest in een tentoonstel ling in het gebouw aan het begin van den trein. Deze keurige expositie sprak niet alleen van den omvang van het tuinwezen dezer vereeniging en van de vreugden, die de be zitters er vinden, maar ook en bovenal van gericht. Een listige roover, heer! Wild dier. Begeeft rich tusschen de kudde en steelt kleine kalveren. Is er al drie maal ge weest! Heb je het roofdier zelf gezien? Neen! Maar sporen gevonden be neden aan de Irbytsch. Duidelijke spo ren. Is hier groot wild in de buurt? vroeg Hal aan Bessin Niet, dat ik weet. Zoolang ik hier woon, heb ik nog nooit een groot roof dier ontmoet, al heb lk dan 's winters op verren afstand in het Gordelwoud wel eens geluiden gehoord, die ik voor het huilen van een wolf hield. Maar overi gens Neen, gezien heb ik nooit iets. Na het maal slenterden de mannen ln gezelschap van Kare, naar den oever van de Irbytsch. Het was opvallend, dat de rendieren, welke hier kwamen om hun dorst te lesschen, zich zeer schuw toonden. Hal sprak hierover met Nanglu en deze knikte toestemmend. Diere» zijn bang. heqr. Kom mee. Oorzaak direct zien. Hij bracht zijn bezoekers iets terzijde van de rivier, waar langs den oever een smalle streep zand zichtbaar was. Hier wees hij met zijn hand naar den grond. Bessin en Hal hadden eenigen tijd noodig, alvorens zij in het zand twee vrij groote, bijna volkomen ronde afdrukken van een voet ontdekten. Spoor van den roover, verklaarde Nanglu. (Wordt vervolgd). De BURGEMEESTEE van GOUDA roept, in opdracht van de -eerine, alle eigenaren en beheerders van motorrijtuigen, welke ter eene vordering moeten worden aangeboden, op om deze motor rijtuigen op 29 AUGUSTUS 1939 te 6 UUR voormiddag te brengen of te doen brengen op de verzamelplaats IJjSSELLAAN/hoek Karnemelksloot. Er dient op te worden gerekend, dat de motorrijtuigen van bedoelde verzamelplaats door de zorg van de eigenaren, de beheerders of hun ver tegenwoordigers gezamenlijk moeten worden gebracht naar het vorderings terrein Gouda. De motorrijtuigen moeten voorzien zijn van alle daarbij behoorende voorwerpen, gereedschappen, uitrusting- en verwisselstukken. Personen auto's en vrachtauto's móeten voorts voorzien zijn van een hoeveelheid benzine en olie, voldoende voor het afleggen van een afstand van 100 K.M. motorrijtuigen en tractors van een hoeveelheid benzine en olie als de tanks kunnen bevatten. Open vrachtauto's moeten tenslotte nog voorzien zijn van een dekzeil, dat groot genoeg is om de geheele lading te bedekken. De aandacht wordt er op gevestigd, dat deze „Openbare Kennisgeving" rechtens voldoende is en derhalve de eigenaren en beheerders van motor rijtuigen in verzuim stelt, indien zij niet aan deze oproeping gevolg geven. GOUDA, 28 Augustus 1939. De Burgemeester voornoemd, JAMES. De BURGEMEESTER van GOUDA roept, in opdracht van de Regeering, alle eigenaren en houders van paarden, welke ter vordering moeten worden aangeboden, op om deze paarden op 29 AUGUSTUS 1939 te 7 UUR voormiddag te brengen of te doen brengen op de verzamelplaats MARKT, achter Boterhuis. Er dient op te worden gerekend, dat de paarden van bedoelde verzamel plaats door de zorg van de eigenaren, de houders of hun vertegenwoor digers gezamenlijk moeten worden geleid naar het vorderingsterrein Nieuwe Markt toegang Achter de Waag. De paarden moeten voorzien zijn van een dagrantsoen haver of hooi, een goed halster met halstertouw en voor zooveel mogelijk van een goed hoefbeslag. De aandacht wordt er op gevestigd, dat deze „Openbare Kennisgeving" rechtens voldoende is en derhalve de eigenaren en houders van paarden in verzuim stelt, indien zij niet aan deze oproeping gevolg geven. GOUDA, 28 Augustus 1939, De Burgemeester voornoemd, JAMES. MARKTBERICHTEN. Kaasmarkt Oudewater. 28 Aug. Aangevoerd 52 wagens, 234U stuks, wegende 11700 k-g. Prys le soort 2223.50, 2e soort 20—SI. Handel ma tig. Veemarkt Rotterdam. 28 Aug. Aangevoerd in totaal 1852 stuks, w.o. 491 vette runderen, 230 vette kalveren, 9 nuchtere kalveren, 585 varkens, 577 schapen of lammeren. De prijzen waren als volgt: vette koeien nit 7—4, Gouda comb.—Handels- en Kan toorbedienden 10-1, G-S.VMoordrecht 2—1, GjS.V. 2O.N.A. 2 2—1, G.S.V. 5— Moordrecht 3 10. Competitie bedrijfselftallen. De door de Sportvereeniging „Spoorwe gen Gouda" georganiseerde halve compe titie tusschen bedrijfselftallen is besloten met den wedstrijd G.PtS.V.S.S.G. 3 0. AMERICAN CIG.lRETTE Je kw. 78, 2e kW. 64, Se kw. 38-52, vette ossen 66, 62, 40—52, vette kalveren 90, 7b, 5060, varkens (lev. gewicht) 53. 52, 51. schapen 44, 39, 32 cent per k g.) f 19. 17, 15 p. s.t; lammeren 49, 44, 39 cent per k.g.I f 12, 10, 8 p. st. Vette koeien en ossen, aanvoer iets klei ner, handel matig prijzen prijshoudend, prima koe 80 ct„ pr .os 72 ot. Vette kalve ren, aanvoer iets minder, handel stroef, prij- zen van, vorige week met moeite te hand- r haven, prima's 1.— Varkens, aanvoer t kleiner, handel vlug, prijzen Iets hooger prima's tot 54 ct. Schapen en lamineren, aanvoer iets korter, handel flauw, prijzen can vorige week Maandag konden zich nau welijks handhaven. Er werden weinig scha pen voor export gekocht. A.A.C. kampioen van Nederland. Ned. record verbeterd. Bij de gisteren te Amsterdam gehouden wedstrijden om den Prins Hendrik-beker en tevens om het kampioenschap van Neder land, heeft A.A.C. te Amsterdam gewon- nen. N. B. Lutkeveld van A.A.C. verbeterde het Nederlandsch record speerwerpen met een worp van 67.12 M. Het oude record stond met 64.49 M. op naam van J. P. v. d. Poll, die het op 26 Juni 1937 te Boedapest vestigde. Osendarp kwam voor het eerst na zyn blessure weer uit. Hy won de 100 M. in 10.5 sec. ROEIEN. Wedstrtijden om Europeesche kampioen schappen gaan niet door. De Europeesche roeikampioenschappen, welke op 1, 2 en 3 September a.s. te Am sterdam zouden worden gehouden, zyn we gens de internationale omstandigheden af gelast. LAATSTE BERICHTEN. SPORT EN WEDSTRIJDEN. de liefde en toewijding, waarmede de divei- se producten gekweekt worden. Prachtige dahlia's, frissche groenten ei. heerlijk fruit, waaronder zelfs druiven, hebben de belangstelling en bewondering van talrijke bezoekers getrokken De jury ^wam tot de conclusie, dat de inzendingen op hoog peil stonden. De voorzitter van de organiseerende vei- eeniging, de heer F. Stouthart, heeft Zater dagmiddag bij de officieele opening van de tentoonstelling de beteekenis van het volks- tuinwezen geschetst. Burgemeester dr. K. F. Oi James, die met zijn echtgenootc, aan wie bloemen aange boden werden, aanwezig was, heeft met waardeering den arbeid van de vereenigeng gereleveerd, er op gewezen, hoe het verblijf in de vrije lucht de volksgezondheid ten goede komt, hoe liefde voor de natuur ge wekt wordt en op de economische zijde van het zelf-tuinieren gewezen, waarbij hü er Zijn voldoening over uitsprak, dat de ver eeniging in dit opzicht het juiste midden weet te vinden. De burgemeester verklaarde ten slotte de tentoonstelling geopend. Dr. A. Scheygrond bood de gelukwen- scben aan van de afdeeling Gouda van de Maatschappij voor tuinbouw en plantkunde, waarna als laatste spreker de heer 11 Boeijing uit Haarlem, secretaris van he. hoofdbestuur, groote voldoening uitsprak dat de Goudsche vereeniging zoo juist het streven van hist Algemeen Verbond van volkstuinvereenigingen in Nederland uit voert. Ook aan mevr. Dijkxhoorn werden bloe men aangeboden. De jury heeft de bekroningen als volgt groenten: 1. R. Frummel, 2. G. Prummet. 3. A. de Mol. dahlia's: 1. J. 1. A. van Ewijk, 2. lt. Prummel, 3. F. Vermeulen. algemeene inzendingen; 1. G. Prumme' 2. R. Prummel, 3. G. Hamstra. tuinen: 1. R. Prummel, 2. L. Koot, 3. A van Veen. 1 Prot. Tehuis voor militairen geopend. Uitgaande' van de burgerafdeeling van de vereeniging „Pro Rege" is met medewer king van de plaatselyke predikanten, van de vereeniging „Daniël" e.a. een comité opge richt voor de stichtii.g van een Prot. Tehui3, waar de te dezer stede vertoevende militai ren hun vrijen tijd kunnen oorbrengen. Het tehuis is gevestigd Groenendaal 28 (gebouw Daniël) en Zaterdag geopend. Padvinsters stellen zich beschikbaar. De Padvindsters van het Ned. Padvind- sters Gilde deelden ons mede, zich beschik baar te stellen voor hulp en werkzaamheden, b.v. helpen in winkelj telefoon bedienen enz. Men gelieve zich daartoe te wenden tot Mejuffrouw Turion, L. Tiendeweg 24 Telef. 2115. Gasmaskers voor de politie. Het geheele politiekorps is thans in het bezit van gasmaskers. Het korps heeft zich Zaterdagmiddag voor het stadhuis opge steld, waar burgemeester dr. K. F. O. Jamei een inspectie hield. Het Koninginnefeest afgelast. In verband met de afkondiging der alge meeiie mobilisatie ziet de Commissie voor Oranje- en andere Openbare Feesten, die het programma voor de viering van het Ko- ningirnefeest volledig gereed had, zich ge noodzaakt deze feestviering niet te doen doorgaan. De afkondiging der Algemeene Mobilisatie. Hedennamiddag half twee is de algehee le mobilisatie afgekondigd voor leger cn vloot. Deze afkondiging is wel heel onverwacht gekomen. Hoewel de toestand zich ernstig laat aanzien, verwachtte men algemeen da' tot een zoo ingrijpende maatregel niet zou worden overgegaan voor en aleer de beslis sing zou zijn gevallen dat oen vreedzame oplossing van de internationale geschillen niet mogelijk zou zijn gebleken en wapen geweld zou worden gebruikt. De Regeering heeft echter gemeend uit sluitend uit voorzorg, thans reeds vóór de beslissing tot algeheele mobilisatie over te gaan, teneinde op alle gebeurlijkheden vooi- bereid te zijn. In verband hiermede worden thans ook opvorderingen afgekondigd voor motorrij tuigen en paarden. We krijgen dus thans hier ter stede den- zelfden toestand als bij de mobilisatie van 1914. Winkels mogen voor verkoop aan militairen geopend blijven. E. en W. hebben goedgevonden geduren de den tjjd, dat ingevolge buitengewone op roeping dienstplichtigen onder de wapener gijn ontheffing te verleener. van de Win kelsluitingswet voor wat betreft den ver koop van voorwerpen en stoffen aan de mi litaire overheden voor wat.betreft den ver koop van voorwerpen en stoffen, ter reor- ziening in eigen behoefte, aan militairen, behoorende tot onderdeelen van de wee - macht, opgeroepen ter verzekering van de uitwendige veiligheid des lands. Benoeming commissaris van politie. Bii Kon. Besluit van 26 Augustus .s ome oud-stadgenoot, de heer F. N. benoemd tot commissaris van politie Rotterdam. Inspectie Lager Onderwijs. D- heer H. de Blouw verzoekt ons mede te deelen Jat hü zijn werkzaamheden als Inspecteur van het Lager Onderwps met in gang van heden heeft hervat. VOETBAL. Bekertournooi Tan Olympia. B. M. T. winnaar. De G. C. en F. C. Olympia heeft gisteren de jaarlijksche wedstrijden om den zilveren Olympiabeker gehouden. Houder van den wisselprij's was B.M.T. te Den Haag, die er in slaagde opnieuw te winnen. Begonnen werd met de ontmoeting B.M. T.—Olympia, waarin de Hagenaars met 1-0 wonnen. The Rising Hop^/oteef vervolgens met 3—2 O.N.A. de baas. In den eindstrijd B M T —The Rising Hope behaalde B.M.T. een reyale 4—1 overwinning. De wedstrijd om den derden en Vierden prijs bracht Olympia en O.N.A. tegenover elkaar. Olym pia won deze derby met 2—0. In de pauze speelden Olympia 2 en Gon- derak een vriendschappelüken wedstrijd. De roodzwarte reserves boekten epn 2—0 zege. Gouda C kampioen Wi juniores. Overwinning van 23—0! In de juniorencompetitie van den Goud sche Voetbalbond is Gouda C Zaterdag kam pioen van afdeeling B groep 1 geworden. De jeugdige roodwitten beklonken hun-kam pioenschap op daverende wijze, zó wonnen n.l. met 230. Nederlandsche Vereenigine: voor Luchtbescherming afd. Gouda. De secretaris van de M. jan de Ned. Ver. van Luchtbeschertmng verzoek on, het volgende o. der de aandacht te Door omstandigheden gedwongen kon de demonstratie, welke was voorbereid voor den 26en Augustus, niet doorgaan. Het be stuur hoopt dat het hier slechts eemg uit- stel betreft. Geen afschaffing van promotie- en degradatiewedstrijden. Jaarvergadering van K.N.V.B. In de gisteren te Den Haag gehouden bondsvergadering van den Kon. Ned. Voet balbond is het voorstel tot afschaffing van de promotie- en degradatiewedstrijden en tot uitbreiding der competitie-afdeelingen met 44 tegen 22 stemmen en 1 blanco ver- W Er6zal een commissie worden benoemd, welke zal nagaan op welke wijze de belang stelling voo? de bekerwedstrijden te ver- h°Ëennmotie om Quick 2 te Den Haag bij keuze toe te laten tot de reserve le klasse, zal het bestuur in de meest welwillende overweeing nemen. De wijze van herdenking van,het 60-jarig bestaan van den bond zal van de tódsom- standigheden afhangen. Het eenige wat tot dusver vaststaat, is, dat een jubileumboek IT- worden vergroot ben gekost. Op een vraag wat er zal gebeuren met de competitie-wedstrijden in verband met de militaire maatregelen, werd geantwoord, dat nog niets definitie kan worden vastge steld Het bestuur zal naar omstandigheden handelen. Mocht «en algemeene mobilisatie worden afgekondigd, dan zal het instellen van een noodcompetltie zonder promotie of degradatie worden overwogen. Nieuwe seizoen officieus begonnen Zilveren Bal en A.R.O.L.-beker. .Gisteren is het nieuwe voetbalseizoen of ficieus begonnen met de wedstrijden om den Zilveren Bal te Rotterdam en om den A.R. O.L.-beker te Amsterdam. II,b v v 1—0, S.V.V.—Hermes D.V.S. 3-D,' N.E.C.lA.DX). 1-8, Heracles- ^a'iuA. -beker: Zeeburgia—D.W.V. 3—0, H.B.S.A.F.C. 5-3, D.W.S.^H.F.C. 1-0, A.G.O.V.V.P-S.V. 0-1 VriondschappJlijke wedstrijden. Gisteren zijn de volgende lüke wedstrijden gespeeld: Gouda-Martl- DEN HAAG, 28 Aug. De regee- ringspersdienst meldt: H. M. de Koningin is voornemens hedenavond te 8 uur voor de radio een kort woord te richten tot Haar volR. Deze uitzending is bestemd zoowel voor Nederland als voor de Neder landsche gebiedsdeelen buiten Euro pa. In politieke kringen te Londen neemt men aan, dat in het Britsche antwoord dat heden door Henderson en Hitier zal worden overhandigd, het volgende vastgelegd zal worden 1. Engeland zal zyn verplichtin gen tegenover Polen niet verzaken. 2. Engeland gelooft nog steeds, dat er geen Europeesch probleem iö. dat niet op vriendschappelijke wijze opgelost kan worden. Ook de Pooi- sche kwestie kan volgens Engeland langs den weg van onderhandeling tot een oplossing worden gebracht. 3. Er moet echter eerst een -sfeer van vertrouwen gewekt worden. Daarom stelt Engeland een „wapen stilstand" voor. Gedurende dezen tijd moeten van beide zijden de troeper. van de grenzen worden teruggetrok ken. Er moet een demobiliseer».g v/orden doorgevoerd Ook de persstrijd moet worden gestaakt. 4. De vraagstukken, die men gaat behandelen, moeten van te voren vastgesteld worden. 5. Iedere oplossing, die uit de on derhandelingen voortvloeitmoet voor Polen aannemelijk zijn. De rege ling moet door internationale garan ties worden bevestigd. Engeland is bereid hieraan deel te nemen DEN HAAG, 28 Aug. De regee- ringspersdienst meldt; Op morgen 29 Augustus 1939 zal tot ongeveer 3 uur des middags geen binnenlandsch verkeer voor reizigers per trein mogelijk zijn. Burgers zullen op de perrons en stationsemplacementen niet worde, toegelaten. Er zijn maatregelen genomen om het reizigersverkeer met het buiten land zoo goed mogelijk te doen uit voeren. Er zullen op de perrons alleen rei zigers worden toegelaten met be stemmingvan of naar het buitenland, i^ Bootdienst Harwich-Hoek van Holland gestaakt. UTRECHT, 28 Aug. De directie van ue Nederlandsche Spoorwegen heeft van de Lcndon and North-Eastem Spoorweg-Maat schappij mededeeling ontvangen, dat tot nader order de bootdienst Harwich-Hoek van Holland wordt gestaakt. In verband hiermede deelt de directie van de Nederlandsche Spoorwegen mede, dat df boottreinen tot nader order niet zullen loo- pen. Britsche parlement komt morgen bijeen. LNODEN, 28 Aug. Op het oogenblik is geen nieuwe kabinetszitting bepaald. Na de ■ergadering van heden is geen communiqué Officieel wordt medegedeeld, dat het par lement anorgen zal bijeenkomen. WISSELKOERSEN. 25 Aug. 28 Aug. Officieel. Londen 8.61 7.87 Berlyh 67.50 Parys 4.7lVi 4.55 Brussel 32.— 31.70 Kopenhagen Zwitserland 42.30 42.35 Oslo Stockholm New-York 1.87% 11.87% Nadat de Britsche autoriteiten verleden week besloten het pond stelling aan z(jn lot over te laten, waardoor dit ruilmiddel thans zijn evenwichtspunt moet trachten te vin den, bestaat op het gebied van den wissel handel een verwardheid zonder weerga. Hedenmorgen wist men eenvoudig weer niet, waaraan men zich had te houden. Af gescheiden van den kritieken politieken toestand, die iedere berekening tot een aan fluiting maakt, is thans ook nog het Brit sche pond als een schip zonder roer, doordat tal van valuta regelrecht of indirect aan het pond waren verbonden, zijn alle verhou- dingen uit elkander gerukt. Hoewel de Amerikaansche dollar nog als richtingwijzer kan fungeeren, veroorzaakt de onberekenbare positie van het Britsche devies een toestand van onzekerheid, waar door iedere calculatie op losse schroeven komt te staan. Wanneer daarbij dan nog wordt gevoegd, dat stroomingen voortsprui tende uit kapitaal verschuivingen de inter nationale wisselmarkt doorkruisen, is te begrijpen, dat niemand weet, wat hij moet doen. Het Britsche pond werd hedenmor gen bij de opening vernomen tegen 8.15 8.20, doch het was niet na te gaan of tot dien prijs werkelijk transacties tot stand Van regelmatigerr handel kon feitelijk nietworden gesproken, slechts nu en dan konden moeizaam transacties worden afge sloten. i Commandant Rouwe Vlas verlaat den dienst van het Leger des Heils. Commandant Bouwe Vlas zal op Vrijdag 22 September den actieven dienst van het Leger des Heils verlaten. ADVERTENTIEN. HANDELSKANTOOR vraagt Brieven no 3406 Bureau Goudsche Orinrant. Markt 31. Gouda. wat men draagt, als het er maar schoon en verzorgd uitziet De mooiste japon, do fijnste mantel maken geen indruk, ritten niet goed. als deze niet geregeld chemisch gereinigd worden, waa door zij hun model en nieuw-zijn terug krijgen. Let er echter vooral op. dat U Uw kleeding d^?.1 en ECHTE" Chemische Wasscherij, zooals „DE PELIKAAJN In'het bijzonder geeft chemisch reinigen en ™>delpersen ooc „an HEERENCOSTUUMS verrassende resultaten, ook ONTVLEKKEN en PERSSEN'. STOOMERIJ »n VERVERIJ v*naf '907 KANTOOR FLUWEELENSINGEL I* (Am.r.ka) GOUDA TELEFOON 3066 en 3076 Specialiteittam

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 2