!MÏ EGEN B.O.) !UG? NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN bergambacht, berkenwoude, bodegraven, boskoop, gouderak, haastrecht, moordrecht, moercapelle. NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen hebben BRITSCH ANTWOORD AAN BERLIJN. Henderson geruimen tijd bij Hitler. Goering en von Ribbentr-op beiden bij het onderhoud aanwezig. Lichtingen onder de wapenen geroepen. Het mobilisatiebesluit. Geen feestelijkheden op l Koninginnedag. Z. K. H. Prins Bernhard. Mobilisatie in België uitgebreid. H.M. KONINGIN WILHELMINA VRAAGT EENDRACHT EN LIEFDE VAN HAAR VOLK. Neutraliteitshandhaving eischte dezen ingrijpenden en uitersten voorzorgsmaatregel. „landgenooten, Het Koninklijk bezoek aan Amsterdam uitgesteld. Engeland en Frankrijk zullen België’s neutraliteit eerbiedigen. No. 20104 Dinsdag 29 Augustus 1939 78e Jaargang. aan de UNT SNEE* o I /eet zelf niet, :nd transpireert, £)e Britsche ambassadeur in Berlijn, sir Nevile Henderson, is gisteravond om 20 uur 30 op het vliegveld Tempelhof te Berlijn aangekomen. Hij begaf zich terstond naar de Britsche ambassade en vervolgens naar de Rykskanselaiy, waar hij door Hitler werd ontvangen. Voor dat Hendenson de ambassade verliet ontving hij bezoek van den Franschen ambassadeur. Bij het onderhoud in de rijkskanselarij, dat geruimen tijd duurde, waren minister von Ribbentrop, Goering en de tolk Dr. Schmidt aanwezig. Verwacht wordt dat het Britsche antwoord aan Hitler eerst in den na middag bekend gemaakt zal worden, nadat minister-president Chamber- lain en Lord Halifax in Lager- en Hoogerhuis zullen hebben gesproken. Het schijnt, dat men te Londen wenscht den Rijkskanselier alle gelegen heid te geven het Britsche antwoord te bestudeeren, alvorens het zal wor den gepubliceerd. De inhoud van de rede van Chamberlain zal afhangen van de reactie van Hitler op de boodschap die hem door ambassadeur Henderson is over handigd. Ofschoon de toestand uiterst ernstig is, is de deur niet geheel gesloten voor de mogelijkheid van een vreedzame regeling. Te Londen is men van meening dat Hitler nog de keuze heeft. Het besluit om het Parlement voor heden bijeen te roepen is gevolgd op stappen van Greenwood bij Chamberlain tijdens het bezoek van Green wood aan den premier. Vrijwel onmiddellijk na de opening der zitting zullen Chamberlain in het Lagerhuis en Halifax in het Hoogerhuis verklaringen afleggen. De duur der parlementsbijeenkomst zal bepaald worden door den toestand. Alle noodige politieke maatregelen voor het geval een oorlog op handen mocht schijnen, zijn gereed en zouden in enkele uren ten uitvoer kunnen worden gelegd. Deze maatregele voorzien in de instelling van een oorlogskabipet van omstreeks zeven leden, met een uitgebreider lichaam, dat het departemen tale werk zal leiden. Verwacht wordt dat het Britsche antwoord aan Rijkskanselier Hitlei door alle partijen in beide huizen eenstemmig zal worden goedgekeurd. Minister-president bevestigt Zweden’s neutraliteit. In Zweden zijn de lichtingen 1937 en 1968 gedeeltelijk onder de wapenen geroepen. De „Social Demokraten”, het orgiaan der regeering, meldt, dat belangrijke maatrege len zijn genomen voor de verdediging van Zweden’s neutraliteit, zooals bewapening van het eskader te Gothenburg en verster king van het fort Elfsborg. Bepaalde categorieën reservisten, o.a. van de luchtmacht, worden onder de wape- nén gehouden. Men verwacht, dat reservisten van de marine zullen worden opgeroepen. Een heden gepubliceerd deereet verbiedt vanaf heden den in- en uitvoer van zekere goederen. Eventueel kunnen afwijkingien worden toegestaan. Het invoerrecht heeft o.m. betrekking op koffie, cacao en eenige specerijen. Onder de talrijke goederen, waarvan de Uitvoer zonder vergunning is verboden, bevinden zich graan, paarden, vee, vleesch enz. De minister-president van Zweden, Hans- Staatsblad no. 186 bevat een Ko ninklijk Besluit van 28 Augustus, waarbij uit overweging, dat de ont wikkeling van den internationaal-po- litieken toestand de noodzakelijkhein teweegbrengt, de zee>- en landmacht op voet van oorlog te brengen, is be paald, dat met spoed in werkelijken dienst zullen worden geroepen de laarvoor in aanmerking komende ge wone dienstplichtigen van zee- er. landmacht, het personeel der Konink lijke marine-reserve, het reserve-pe - soneel der Koninklijke landmacht, de niet in werkelijken dienst zijnde vrij willigers en het voor de gemobiliseer de strijdmacht bestemde burgerper soneel. De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft in overleg met de Commissarissen der Koningin in de verschillende provincies, de burgemeesters verzocht alles in het werk te stellen dat op 31 Augustus alle feestelijk heden ter viering v*an den verjaardag van H. M. de Koningin achterwege blyven. Duitschland dit byna zeker zal weigeren. Inplaats daarvan echter zou de Britsche antwoordnota, zoo wordt aangenomen,*op directe besprekingen tusschen Berlyn en Warschau in een kalme atmosfeer aandrin gen. Indien deze directe besprekingen met suc ces bekroond zouden worden, dan, zoo zou de nota verklaren, zou Engeland bereid zijn de algemeene problemen, die Hitler naar voren heeft gebracht, zooals ontwapening, koloniën, commercieele en financieele paci ficatie, te onderzoeken. Het feit, dat er ge wag gemaakt is van het financieele aspect, doet vermoeden, dat Engeland bereid zou zijn om Duitschland by te staan by het overschakelen van zijn economie, die thans op een oorlogsleest geschoeid is, naar één, gebaseerd op den vrede als een deel van Europeesche New Deal, wanneer eenmaal Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31. GOUDA bij onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoor^». Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie en Redactie Telef Interc 3745. Postrekening 48400. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, overal waar de bezorging por looper geschiedt. Franco per post per kwataal 3.16. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkringj 1—5 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels 1.56. elke regel meer 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den Drüs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger, Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boek handelaren, Advertentiebureaus en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingex by contract tot zeer gereduceerden prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. in politieke kringên te Brussel den indruk, dat men den toestand weliswaar als ernstig doch geenszins als hopeloos beschouwt. Niettemin heeft de regeering het wensche- lyk geacht eenige nieuwe militaire maat regelen af te kondigen. Daarmede is de z.g. fase B in werking getreden, nadat de bij fase A voorziene maatregelen in den nacht van Zaterdag op Zondag geheel hun beslag hadden gekregen. Hierbij zij opgemerkt, dat de Belgische mobilisatie is ingedeeld in vjjf fasen. Thans is men aan de tweede fase toe In de kabinetsraad heeft minister-presi- dent Pierlot, die, naar men weet, tevens mi nister van buitenlandsche zaken is, een overzicht gegeven van de internationale si tuatie, zooals zij zich op dit oogenblik laat aanzien. De minister van landsverdediging, generaal Denis, bracht verslag uit over de militaire maatregelen, die tot op heden door het mobiliseeren van een zeker aantal een heden werden genomen. De ministers van landbouw, van landsverdedigdng en van eco nomische zaken werden gemachtigd de noo dige maatregelen te nemen om het binnen- halen van den oogst te vergemakkelijken. Naar wij vernemen zal er te dien einde toe overgegaan worden, werkloozen uit de steden naar liet platteland over tc brengen om de boeren by het oogsten te’ assisteeren, terwijl men In bepaalde streken des "lands tevens een beroep zal doen op de hulp van het leger. De minister van arbeid stelde den raad maatregelen voor betreffende afwijkingen Benoemd tot Adjudant in b. d. van H M. de Koningin. Bij Kon. Besluit van heden is Z. K. H. Prins Bernhard der Nederlanden benoemd tot adjudant in buitenge wonen dienst van H. M. de Koningin. Prins Bernhard is werkzaam gesteld by het alg. hoofdkwartier ter be schikking van II. M. de Koningin. 'Hedenmorgen om 12 uur heeft de Pi'ins, vergezeld van Majoor Phaff, adjudant van H. M. de Konin- zijn opwachting gemaakt bij den opperbevelhebber van Leger en Vloot t Bmtehant-Generaal O. H. Reynders. Het Britsche antwoord op Hitler’s bood schap, zou geen enkele hoop op pacificatie bieden ten koste van Polen, doch wel Hit ler aanmoedigen, een vriendschappelijke regeling met Warschau te zoeken en als een prikkel om den vrede te verzekeren zou het Britsche antwoord Engeland’s bereidheid hebben laten doorschemeren om de wijdver- 1 takte algemeene problemen, die Hitler in zijn boodschap van Vrjjdag aan Londen aan roerde, te discuteeren. Aldus meldt United Press uit Londen. De Britsche nota zou verder de hoop uit spreken, dat een vreedzame oplossing van het Duitsch-Poolsche geschil nog mogelyk is. Opnieuw wordt Engeland’s onwrikbaar I besluit om zyn verplichtingen tegenover I Polen loyaal te vervullen, herhaald. Het idee om een Duitsch-Poolsch bestand van verscheiden maanden voor te stellen is blijkbaar opgegeven, omdat het Britsche het Duitsch-Poolsche conflict uitgeschakeld kabinet tot de conclusie is gekomen, dat zal zijn. België is op het oogenblik bezig, sedert eenigen tijd internationaalrechtelijk een zelfde zelfstandige positie te gaan innemen als Nederland reeds deed. Thans in de tweede fase. Na gehouden kabinetsraad heerschte H. M. de Koningin heeft Maandagavond de volgende rede tot Haar volk gehouden Qp het ernstige uur waarop wy ons verplicht hebben gezien maatregelen te nemen om land- en zeemacht op voet van oorlog te brengen, is het niy een behoefte een woord tot U allen te richten. De toestand is ernstig. Niet in dien zin, dat alle hoop op een vreedzame oplossing tusschen de betrokken mogendheden als vervlogen zal moeten worden beschouwd. De besprekingen zyn nog niet afgebroken, en zoo lang er geen breuk is, is met gebleken dat de vrede moet wijken voor den oorlog. Maar wel moet de toestand als ernstig worden beschouwd in dien zin, dat helaas ernstig rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid dat een conflict zal uitbreken. Mocht deze afschuwelijke mogelijkheid werkelijkheid worden, niettegen staande alle pogingen die zijn en worden gedaan om de wereld voor een ramp zonder wedergade te bewaren, dan zal Nederland in dat conflict naar alle zijden en met inspanning van alle krachten en middelen waarover ons land beschikt, een strikte onzijdigheid in acht nemen en handhaven. Ik bevestig dit in de onderstelling en het vertrouwen, dat geen der strijdende partijen Nederland in den oorlog zal willen betrekken. Unze zelistandig- heidspohtiek, bij voortduring en met nauwgezetheid gevolgd, heeft niemand aanleiding kunnen geven, daartoe over te gaan. Neutraliteitshandhaving eischt de mogelijkheid, aan den wil tot on zijdigheid de vereischte krachten te kunnen bij zetten. Ten einde daartoe tijdig bereid te zijn, heeft de Regeering heden gemeend niet langer te mogen wachten met het nemen van den uitersten voorzorgsmaatregel. Zy heeft dien zoo buitengewoon ingrijpenden maatregel zoo lang mogelijk uitgesteld, doch meent dat nu de tyd gekomen is hem te nemen, ten einde tydig paraat te zyn. In alle duidelijkheid wensch ik hierbij te doen uit komen, dat Nederland zich van geen enkele zijde bedreigd behoeft te ge voelen. Het geldt hier een voorzorgsmaatregel, waarvan de uitzonderlijke omvang door de nu eenmaal heerschende uitzonderlijke omstandigheden wordt gewettigd. Ook indien mocht blijken, wat wij allen vurig hopen, dat ons besluit overbodig zou zijn geworden, dan nog zal een ieder moeten erkennen, dal Nederland tegenover zichzelf zoowel als naar buiten een plicht heeft ver vuld waarvan verzuim, gelet op de thans bestaande verhoudingen, nalatig heid zou zijn geweest. Ik twijfel niet of gy staat allen om Uwe regeering geschaard, bereid om haar te schragen, eendrachtig en vastberaden. Ten volle vertrouw ik dat leger en vloot onder alle omstandigheden hun plicht zullen doen. Allen moeten wy nu het hoofd koel houden en zonder ons tev laten ver ontrusten opgewekt en nauwgezet doen wat onze plicht is. Niet alleen naar leger en vloot gaan thans myn gedachten uit. Ik denk ook aan die velen in Ryksdienst die in deze dagen van spanning voor een zware taak worden gesteld. In het bijzonder gaan mij ter harte de tallooze gezinnen, die echtgenoot, vader of zoons moeten afstaan en ik geef my ook rekenschap van de groote materieele moeilijkheden die dit voor zoo heel velen meebrengt. Maar evenzeer weet ik, dat de Nederlandsche vrouwen in volle berusting en Godsvertrouwen bereid zyn de offers die het vaderland van hen vraagt te brengen. Allen te zamen moeten wy vooral in een tijd als deze blijk geven door drongen te zijn van een geest van eendracht en liefde tot den naaste, waar door alleen het ons mogeljjk zal zyn de lasten die ons worden opgelegd gezamenlijk en voor elkander te dragen. Naar wij vernemen zal in verband met de tijdsomstandigheden het be zoek van H. M. de Koningin aan de hoofdstad niet doorgaan. kabinet tot de conclusie is gekomen, dat op de wet inzake de betaalde verlofdagen in speciale gevallen, welke betrekking heb ben op de landsverdediging en van de ravi- tailleering van de bevolking. De minister van openbaar onderwys bracht verslag uit over de maatregelen, welke getroffen zullen worden om de kunstschatten van de natio nale musea te beveiligen. De minister van Justitie heeft twee wetsontwerpen aan de goedkeuring van den raad voorgelegd; in de eerste worden de rechtbanken gemachtigd termijnen vai respyt te verleenen tydens de huidige om standigheden, in het tweede gedurende den oorlogstijd iedere vervolging in burgerlijke en handelszaken tegen gemobiliseerde bur gers te verbieden. De minister van Volksgezondheid ten slotte diende twee ontwerpen besluitwetten in, waarvan de eerste de oprichting regelt van het Centraal Comité, dat de rol zal heb ben te vervullen van orgaan voor hulpver lening aan krijgsgevangenen; de -tweede besluitwet regelt de oprichting van een In lichtingsdienst, bepaalt bij art.' 77 van de intern, overenkomst van Genève van 27 Juli 1929. Vergissen wy ons niet dan heeft dit artikel betrekking op het identificeeren van zoekgeraakte soldaten e.d. Verklaring der ambassadeurs. Bblga meldt uit Brussel: Koning Leo pold heeft audiëntie verleend aan den Brit- schen en aan den Fransche ambassadeur, die tegenover den koning de houding van En geland en van Frankryk tegenover België hebben uiteengezet ingeval een conflict in Europa niet vermden zou kunnen worden. De ambassadeurs hebben plechtig ver klaard, dat indien België in het veronder stelde geval zyn neutraliteit handhaaft, de Britsche en de Fransche regeering vastbe sloten zyn overeenkomstig hun traditioneele politiek, deze te eerbiedigen. Deze verklaring veronderstelt, dat de neutraliteit van België geëerbiedigd zal worden door alle andere mogendheden. Frankryk en Engeland zullen natuurlijk trouw blyven aan de door hen aangegane garantieverlpichtingen. Een soortgelijke verklaring van Frank rijk en Engeland met betrekking tot de Ne derlandsche neutraliteit is niet noodig, aan- geizen internationaalrechtelijk de positie van Nederland geheel anders is dan die van België. Engeland en Frankrijk hebben nooit de zelfstandigheid en neutraliteit' van Ne derland gewaarborgd, gelijk dit wel met België van den aanvang af het geval is geweest.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1