ink mk O o 09 r* cr EP handel NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOÜDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE. NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. No. 20106 Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon-en Feestdagen BRlTSCH ANTWOORD AAN HITLER. 1939 Londen verwacht voortzetting der notawisseling. Boodschap in overleg met Parijs opgesteld. a s i 6 De doop van Prinses Irene wellicht in Den Haag. Frankrijk vordert spoorwegen op. Polen’s veiligheid in gevaar gebracht. l Engeland klaar voor evacuatie van 3 millioen menschen. Duitsche Ministerraad voor de Rijksverdediging. Koninklijk aanbod vindt sympathie. Donderdag 31 Augustus 193978e Jaargang. 1880 31 Augustus de TELEFOON 3,118 ien; aanbod te antwoorden. H 2RVFN f NOTEN 'MANDEN. 8 2 0 2 7 j 1 7 5 ft a 139 Inzake den doop van Prinses Irene treffen de kerkeraad en de kerkmeesters der Nieuwe Kerk te Amsterdam alle voor bereidingen. Het stpat echter te bezien, of de plechtigheid op 16 September te Amsterdam doorgang zal vinden. Mis schien zal Prinses Irene in Den Haag worden gedoopt, evenals met Prinses Beatrix het geval is geweest. De beslis sing van het Hof hangt af van den loop van de Internationale gebeurtenissen. Men verwacht spoedig een beslissing. Materieel en personeel ter beschikking van defensie. Officieel wordt volgens Havas medege deeld, dat vandaag de staatscourant een decreet van de ministers van landsverdedi ging en openbare werken zal publiceeren. waarin wordt bepaald: 1. De spoorwegmaatschappijen moeten onmiddellyk al haar personeel en mate rieel, aat de regeering noodig oordeelt voor &et vervoer van oorlogstransporten man schappen en materieel te harer beschik king stellen op last van den minister van oorlog. 2. Civiele transporten worden tot nader ■order gestaakt, voor zoover dit noodig is, voor de militaire behoeften. Dit geldt zoo wel voor het personen- als voor het goede renvervoer. De treinen kunnen onderweg zoo noodig OFFICIEELS POOLSCHE UITEENZETTING TER VERKLA RING DER JONGSTE MILITAIRE MAATREGELEN. Havas meldt, dat te Warschau een offi cieel communiqué is gepubliceerd van den volgenden inhoud: „Sinds verscheidene maanden voert Duitschland een agressieve politiek jegens Polen. De perscampagne, df bedreigingen der leidende Duitsche staatslieden, de systematische provocaties van grensincidenten en de steeds toenemen de concentratie van troepen aan de Pool sche grenzen, zyn hiervan het duidelijk be wijs. De onlangs ontplooide actie op het gebied van de Vrije Stad Danzig, welke gericht is tegen de rechten en onweerleg bare belangen van Polen, alsmede de terri toriale oogmerken, welke door Duitschland tegenover den Poolschen staat aan den dag worden gelegd, laten geen twijfel bestaan over het feit, dat Polen bedreigd wordt. Alle pogingen tot verzoening, welke on dernomen zijn of wel door hooggeplaatste persoonlijkheden, die opkomen voor het be houd van den vrede, ofwel door de regee- ringen der landen, welke met Polen ver bonden en door denzelfden geest bezield zy'n, hebben steeds de volledige instemming gevonden bij de Poolsche regeering, doch vonden tot dusver geen weerklank bij de Ihiitsche regeering. Rekening houdende met deze feiten, vooral na den intocht van de Duitsche troe pen in Slowakije, is de Poolsche regeering, na de maatregelen, welke zij vroeger geno men heeft, thans genoodzaakt haar veilig heid te verhoogen, door de defensieve mili taire maatregelen, welke de omstandigheden vereischen. De politiek van de Poolschgr regeering, welke tegen geen enkelen staat agressieve bedoelingen koestert, blijft on gewijzigd. De wensch naar een loyale samenwerking met alle staten, welke wensch onlangs tot uiting is gekomen in het antwoord, dat dc president der Poolsche republiek gericht heeft tot den president de Vereenigde Sta ten, kenmerkt het beste de richting van de Poolsche politiek.” Politieke kringen te Warschau verklaren, dat de militaire maatregelen, welke in bo venstaand communiqué worden aangekon- digd, practisch van mindere draagwijdte zijn dan de reeds eerder genomen maat regelen. £JEDEN herdenkt H. M. de Koningin Haar 59en verjaardag. De her denking van den .geboortedag onzer Landsvorstinne gaat ditmaal niet ge paard met uiterlijk feestbetoon Naar den wensch der Koningin blijft alle feestgedruisch op straten en plei nen ditmaal achterwege, nu de inter nationale toestand zoo spannend is dat Neerland’s zonen zijn opgeroepen tot het vervullen van den vaderland- schen plicht om met het geweer bij den voet waakzaam te zijn aan onze grenzen en daar waar militaire voor zorg dat eischt. Gansch Nederland herdenkt heden zijn Koningin met vreugde en tege lijk met diepen ernst. Met vreugde wijl ieder Nederlander zich verheugt in het geluk onzer Vorstin dat Haar is beschoren dezen dag te mogen herdenken in den zonnigen kring van Haar kinderen en kleinkinderen, met ernst, wijl ieder medegevoelt welke zware plicht in deze dagen van groote zorg op Haar schouders rust. Vandaag vertolken de gedachten in eiken kring, ook zonder feestbetoon de groote sympathie die de gansche bevolking heeft voor Neerland’s Ko- ninginne. En de vlaggen die heden wap peren ter eere onzer Vorstin, demon- streeren als zoovele malen: Neder land en Oranje één! Bteringsmiddel remit at«nl la voordelig^ „Daily Telegraph” weet mee te deelen, dat de evacuatie van vrouwen, kinderen, lammen en blinden uit de gevaarlijke gebieden in Engeland zeer waarschijnlijk Vrijdag a.s. zal beginnen. Hoewel na de kabinetsconferentie in een vergadering tusschen den premier en de drie met de evacuatie belaste auto riteiten, sir John Anderson, minister van burgerlijke verdediging, Wolter Elliott, minister van volksgezondheid en graaf de la Warr, minister van onderwijs, be sloten was nog niet over te gaan tot evacuatie, is blijkbaar de ontwikkeling van den toestand later aanleiding ge weest voor een bespreking of thans niet het oogenblik aangebroken is om met de evacuatie te beginnen. Het werd het beste geacht deze te doen aanvangen voordat de spanning nog grooter wordt. Indien werkelijk morgen de evacuatie begint, zullen drie millioen personen in vier dagen naar andere gebieden ge transporteerd worden. Daarmee gaat uiteraard een aanmerkelijke ontwrich ting van het nationale leven gepaard. Het besluit zal echter niet genomen wor den, alvorens het kabinet daartoe een wenk geeft. ERICHTEN. «t Woerden, ingevoerd 198 partijen, ■m. 2324.50; 2e kw, zware tot 25. Handel Voor den duur der spanning. Groote macht in handen van Goering. De Führer en Rijkskanselier heeft giste ren een decreet tot instelling van een mi nisterraad voor de Rijksverdediging uitge vaardigd. Dit decreet luidt: „Voor de periode van de bestaande spanning op het gebied der buitenlandsche politiek beschik ik ter wille van een uniforme leiding van bestuur en bedrijfsleven het volgende: 1. Uit den Rtfksverdedigingsraad wordt als permanente commissie een „minister raad voor de rijksverdediging" gevormd. Van dezen ministerraad maken als perma- nente leden deel uit: generaal-veldmaar- schalk Goering, als voorzitter, de plaats vervanger van den Fübrer, de algemeene gevolmachtigde voor de ryksadministratie, de algemeene gevolmachtigde voor het eco nomische leven, de ryksminister en chef 'der rykskanselary, de chef van het opper commando der weermacht. De voorzitter -kan ook andere leden van den ryksverde- digingsraad alsmede andere personen in de beraadslagingen betrekken. 2. De ministerraad voor de Rijksverdedi- ging kan verordeningen met kracht van wet uitvaardigen, indien ik niet beschik, dat een 'wet door de Ryksregeering of door den 'Rijksdag moet worden behandeld. 3. De bevoegdheden van generaal-veld- maarschalk Goering krachtens de verorde ning tot uitvoering van het vierjaarsplan van 18 October 19l36, in het bijzonder zyn recht tot het geven van bevelen, blijven be staan. 4. De zaken van den ministerraad voor de Rijksverdediging worden beheerd door den Ryksminister en chef der Rykskanse lary. 5. Het tijdstip van buitenwerkingstelüng van dit decreet wordt door my bepaald." 1 Het decreet is geteekend door Hitler, Goering en den chef der rykskanselary, dr. Lammers. Tot vice-voorzitter werd door Hitler be noemd Rudolff Hess. 17 September, npetitiedag, 17 Septem. eerste elftallen van do ingen vastgesteld V.D.L., O.V.V.-O.N.A., De Jagers—-G.S.V. overleden. ntcrnationaal Jan Vos, J.V.V., later van D.F.c’ •1-jarigen leeftijd over’ ender de euvelen van Versailles. Onnoodig om thans op het laatste oogenblik een be roep te doen op het hart van den Duce, het welk één is met het hart van het Italiaan- sche volk. Wat de Duce er van denkt is al gemeen bekend. De Duce heeft vaak gienoeg gesproken en reeds bij voorbaat geantwoord op de bezorgde vragen dergenen, die zich thans tot hem richten en die tot gisteren toe deden alsof zij zijn woorden verkeerd begregjen, en zelfs zich niet ontzagen hem persoonlijk en de nationale eer van Italië te beleedigen. Zoo vaak heeft de Duce ge sproken, dat hij te Cunero plechtig heeft aangekondigd dat hij zich in zwijgen zal hullen, opdat als het noodig mocht zijn het *.'olk zelf zal spreken. Tot Frankrijk bijv, heeft hij gezegd, dat het den Frangchen volkomen vrij staat te weigeren om zelfs maar eenvoudig in dis cussie te treden over de Italiaansche vraag stukken, maar dat zij zich dan naderhand niet moeten beklagen indien, enz enz. Met dat al is één ding zeker: de Duce werkt zonder zich maar één minuut rust te gunnen voor de genezing van Europa en dus voor den vrede, want volken zoo goed als individuen zullen geen vrede kennen wanneer zy niet eerst genezen zijn. En zy zullen niet genezpn zijn voor zü alle, maar dan werkelijk ook alle oorzaken van hun kwalen hebben weggenomen.” Tot zoover het artikel, dat in Italië zeer de aandacht trekt en dat bevestigt hoe de Duce, het uiterste doet om den vrede te red den, al gaat hij daarbij uit van de stelling, dat alleen een vrede gebaseerd op de her ziening der vredesverdragen van 1918 een ware vrede kan zyn. Belangstelling te Rome voor stap van Koningin Wilhelmina. De Italiaansche pers publiceert vandaag op een zeer opvallende plaats het initiatief van H. M. de Koningin en van Koning Leopold. Eenige commentaar wordt echter nog niet gegeven, en het is daarom ook niet wogelyk te zeggen of er sprake van kan zijn dat Italië de aangeboden bemiddeling aanvaardt. Het grootste Romeihsche ochtendblad, de ..Messaggero” geeft heden zeer uitvoerige berichten, zoowel uit Amsterdam als uit Brussel. De berichtgeving uit Amsterdam beslaat ruim anderhalve kolom met een *°P, die drie kolommen breed is. In heH artikel wordt in de eerste plaats melding gemaakt van het initiatief van de souverei- nen der twee neutrale staten van Noord- 1 372 1 767 2 1064 1 1339 9 1661 5 1965 3 2190 i 2463 1 2743 1 2989 I 3157 I 3409 3645 I 4009 4323 I 4533 I 4882 5174 1 5565 5993 6387 6769 7091 7259 7656 7944 8286 8532 8805 9058 9574 9897 10166 10287 10466 10761 11041 11278 11422 1 11621 1 11978 12341 12592 l 12858 I 13135 1 13262 I 13449 I 13644 14007 F 14192 I 14453 I 14693 15033 I 15357 1 15650 15969 16177 16434 1 16613 17087/ 17240 I 17548 I 17812 18045 i 18427 I 18654 I 19001 19201 I 49520 I 19791 I 20075 1 20530 20849 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau:,MARKT 31. GOUDA bö onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkan too ren. Onze bureaux zyn dagelijks geopend van 9—8 uur. Administratie en Redactie Telef latere 2745. Postrekening 48400. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per weej< 17 cent, overal watt de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwatHal 3.15. Moreele krachten welke gunstigen invloed oefenen. De antwoorden, die tot dusver door de Nederlandsche regeering zijn ont vangen op het aanbod van H. M. de Koningin en Z. M. den Koning der Belgen, zijn als volgt samen te vatten De Fransche regeering verklaart zich bereid het initiatief met alle kracht te steunen. De Duitsche re geering heeft met dankbaarheid van het aanbod kennis genomen. De Pool sche regeering, welke eveneens met sympathie van het aanbod heeft ken nis genomen, brengt in herinnering, dat zij in haar antwoord op het voor stel van president Roosevelt haar standpunt heeft bepaald, waardoor het haar onmogelijk is meer omstan dig op het Nederlandsch-Belgische Op het Foreign Office zyn in den loop van den middag een aantal ambassadeurs dntvangen. Te drie uur arriveerde de am bassadeur der Vereenigde Staten, Kennedy, Later volgden successievelijk de ambassa deurs van China, Japan en Griekenland. Chamberlain heeft zich des middags naai Buckingham Palace begeven om een bezoek te brengen aan den Koning. Eerder in den middag heeft de Koning een bezoek gebracht aan de ministeries van oorlog en luchtvaart. Hy werd daarbij ver gezeld door den hertog van Gloucester. De Koning inspecteerde de verschillende maat regelen, welke zyn genomen. In verband met beweringen, dat het par lement eerder zou bijeenkomen dan op den datum welke gisteren bij de verdaging is( bepaald, n.l. Dinsdag a.s., verneemt Reuter, dat tot dusverre geen maatregelen genomen zijn om> het parlement vóór Dinsdag bijeen te roepen. De vredespoging van den Duce. Het Italiaansche blad de „Popolo d’Ita lia”, het door Mussolini zelf opgerichte Mi- laneesche dagblad, dat vaak wordt be schouwd als uit de pen van den Duce te zyn gevloejd, publiceerde gisteren op opval lende wijze een artikel waaraan het volgen de is ontleend: Te elfder ure met het water aan de lip pen vraagt men den Duce den vrede te wil len redden, maar welke vrede wordt er niet bij gezegd. Men praat eenvoudig over den vrede en dat beteekent dus, als wjj goed begrijpen, het vermijden van oorlog. De verschillende boodschappen en de oproepen der internationale pers vragen dus om het geschenk van iets, dat wy zouden kunnen vergelijken met een pijnstillend middeltje, goed om voor één oogenblik het effect van de kwaal te verdooven, zonder de oorzaken weg te nemen. Doch thans, nu de kwaal tot het uiterste gekomen is, moet men' den zie ken tand uitrukken. Weg de tand en weg de pyn. Om de oorzaak van de kwaal weg te nemen, waaronder Euroifa gebukt gaat, moet men het verdrag van Versailles uit schakelen. Weg Versailles en weg de kwa len van Europa, en niet van Europa alleen. „De vrede redden” is gauw gezegd, maar welke toestand moet dan worden gered? De toestand van het oogenblik? Om dan morgen opnieuw voor dezelfde moeilijkhe den te staan? In deze conditie kan niemand, al deed hij er een knieval voor, verlangen dat Italië de pyn wegneme, Italië, dat zelf zoo sterk lijdt 1TBAL. npetitie G.V.B. Zaterdag 20 Au» KLING A. ^Bodegraven a jouda A I—3. A rkerk A-Zwervers A ^QSV A 8-1, ONA S kling b. >-Bosk. Boys B 28—y B 00. nbacht A— Dilettant —ON A C l-fl. A BLING C. —Olympia B 11—1. fioiDscflranuyrr ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkringj 1—5 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den beznrgkring: 1—5 regels 1.55. elke regel meer 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnumme” 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger, Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boek handelaren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Gewone ad verte.'itiën en ingezonden mededeelingea bij contract tot zeer gered uceerden prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. west-Europa. Voorts wordt de neutraliteits- verklaring van de Koningin met waardee- rend commentaar afgedrukt. Zeer uitvoerig wordt vervolgens bericht over de in Nederland getroffen maatrege len, terwijl op een sympathieke wijze de aandacht wordt gevestigd op de groote of fers, die de gespannen toestand in Europa ook van een neutraal volk als het Neder landsche eischt. De plotselinge verlamming Van het scheepvaartverkeer in de havens van Rotterdam en Amsterdam wordt spe ciaal gereleveerd. PJet Britsche antwoord aan rijkskan selier Hitler is, naar Reuter ver neemt, gisteravond per telegram naar Berlijn gezonden en door de Britsche gezant Neville Henderson aan von Ribbentrop overhandigd. Het is volgens Reuter mogelijk dat Duitschland hier weer op zal ant woorden, Tot laat in den middag zijn Halifax, Butler en Cadogan bezig ge weest met de opstelling van het Brit sche antwoord. «De Britsche regeering heeft de re geering van Frankrijk en Polen vol ledig op de hoogte gehouden, terwijl de regeering van de Ver. Staten uit een oogpunt van beleefdheid eveneens volledig op de hoogte wordt gehou den van de ontwikkeling van den toe stand. Uit Parijs meldt Havas dat na de bijeenkomst van het kabinet het Fo reign Office derr voorloopigen tekst van het antwoord telefonisch aan het kabinet te Parijs heeft doen toeko men. De twee regeeringen kwamen, na dat over verschillende punten beraad slaagd was en Bonnet een onderhoud met Daladier had gehad, tot .over eenstemming over den definitieven tekst van het Britsche antwoord. Photo Godfried de Groot. H. M. DE KONINGIN.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1