Distributiedienst werkt op volle kracht. Aanleg van schuilloopgraven en bescherming van vitale dienstgebouwen in de stad. h6t Achter de Bosschen. Spoorwegen leggen autobusdiensten in. De Koningin verjaart TO?gennsWdi' £"ldafr gaan de treinen aan het «ÊnT l' P'aata r,eer' 2<">da' da Uitreiking Rijksdistributiekaarten voor de voedselvoorziening. Rijksdistributiekaarten Nog geen antwoord van de Duitsche Regeering op de laatste nota van Engeland. VOLLEDIGE MOBILISATIE DER BRITSCHE VLOOT. LONDEN, 31 Aug. De Britsche Regeering heeft besloten tot volledige mobi lisatie van de vloot en tot op roeping van verdere reser ves van het leger en van de luchtvloot. Een vredesvoorstel van Z. H. den Paus. Maandag uitbreiding van treinenloop. Een triomftocht van H. M. de Koningin door Baarn en Soestdpk. Beurs van Amsterdam. worden opgehouden, op dood spoor gezet of gelost. De maatschappijen worden derhalve ont heven van iedere verantwoordelijkheid voor vertraging in het reizigersverkeer, alsmede by de ontvangst, het transport en de afle- verir.g van goederen. BINNENLAND. Winkeliers zijn verplicht van iederen verkoop een bon af te geven. De prijsopdrijvings- en Hamsterwet 1939 en met name artikel 5, verbiedt de prijsopdrijving voor alle soorten goede ren. Maar wat gebeurt er nu met de levensmiddelen? Op het oogenbiik is men bezig een en- quete in te stellen naar de voorraden der winkeliers van levensmiddelen. Daartoe moeten allen hun voorraden opgeven. Maar de verkoop moet natuurlijk ge woon doorgaan en daarom is men ver plicht van eiken inkoop een volgnota te hebben, waarop ailes vermeld staat wat men gekocht heeft. Zulk een bonnetje moet voorzien zijn van naam en adres von kooper en verkooper en in tweevoud worden opgemaakt. Wanneer dus de jongste spruit een boodschap moet doen, dan moet do winkelier hem of haar een briefje mee geven, waarop tevens de prijs vermeld staat van het gekochte. De ambtenaren van den dienst kunnen zoowel op straat als in den winkel controle uitoefenen. Klant en leverancier zijn voorts verplicht de volgnota's drie maanden te bewaren. Het is wel duidelijk wat er met dezen maatregel wordt bedoeld, n.l. het onge oorloofd inslaan van goederen tegen te gaan. ^focht en men moet nu een maal met dit betreurenswaardige feit rekening houden toch een geval van hamsteren ontdekt worden, dan volgt onverbiddelijke verbeurdverklaring De grossiers mogen reeds niet moer verkoopen, voor winkeliers-grossier geldt dg bepaling, dat deze alleen voor hun winkelafdeeling mogen verkoopen. Hoe ingewikkeld dit alles ook schijnen moge, één ding staat vast: wanneer ieder, zich aan de voorschriften houdt, zal dat niet alleen hemzelf ten goede komen, maar ook de medeburgers. Mocht onverhoopt de werkelijke oor logstoestand intreden, zooals dat in 1914 het geval is geweest, dan ontvangt men een rijksdistributiekaart (waarvan in het ochtenblad een afbeelding en op deze- kaart kan men dan de bons krijgen voor de diverse goederen. RANTSOENEERING VAN VEEVOEDER. Is reeds in werking getreden Geldt de eigen oog- Het Veevoederbureau van het Rijks bureau ter voorbereiding van de voedsel voorziening in oorlogstijd maakt bekend, dat met ingang van 29 Augustus het ver voederen van andere dan gedenatureerde tarwe verboden is. De normen voor toewijzing van kracht voeder zijn vo o r 1 o o p i g als volgt vast gesteld: rundvee: nihil; Werkpaarden: in 't weidebedrijf nihil, in het bedrijf met minder dan 75 pet. grasland 1 kg., dekhengsten l kg., drach tige zeugen en zeugen bij de biggen l kg., dekbeeren 1 kg., varkens v. 20—90 kg. 1,75 kg., varkens boven 90 kg. 4 kg., hoenders en eenden 100 gralles per dier per dag. Veehouders wordt er op gewezen, dat zij bij voedering uit eigen voorraad, bo venstaande* normen in acht moeten nemen. Aan hen zal geen nieuwe toewij zing voor veevoeder verstrekt wgrdfen vóór den datum, waarop zij, naar be rekening volgens bovenstaande normen, het veevoeder opgebruikt kunnen heb ben. Om te komen tot een spoedige oprui ming van oudere hoenders en een den, mag bovenstaande norm bij de toewijzing slechtst gerekend worden voor 80 pet. van het geïnventariseerde aantal. Aan bedrijven .waar deze dieren ln hoofdzaak of geheel voor eigen gebruik worden gehouden, alsmede de bedrijven, waar minder dan 25 stuks nut-plulmvee aanwezig zijn, mag geen krachtvoede.r worden toegewezen. Beantwoording van vragen per radio. Uitsluitend via de omroep-controle- Van de Radio-omroep-controle-com- missie wordt het bericht ontyangen, dat, ter waarborging van een juiste beant woording van de door de bevolking ge stelde maatregelen, welke in dezen tijd, in verband met de bijzondere omstan digheden, van regeeringswege, in den breedsten zin, genomen worden, het van heden af aan de omroepvereenigingen niet langer toegestaan is zelfstandig harerzijds een antwoord op deze vragen te geven. Te dezen aanzien is in overleg met de betrokken autoriteiten de regeling ge troffen, dat ieder, die terzake van de door de regeering genomen maatregelen, bijv. over de opkomst voor den militairen dienst, opvordering van paarden en mo torrijtuigen, telegraaf en telefoon, spoor wegen, luchtbescherming, voedselvoorzie ning enz. vragen heeft te stellen, deze schriftelijk kan indienen bij het secre tariaat van de Radio-Qmroep-controle- commissie, Mauritskade 17 te Den Haag, dat zich terzake met de bevoegde auto riteiten in verbinding zal stellen en voor doorgifte van de officieele beantwoor ding aan de omroepvereenigingen zal zorg dragen. Aangaande het tijdstip van uitzending van deze officieele antwoorden zal heden door de betrokken omroepvereenigingen voor de microfoon mededeeling worden gedaan. Vergoeding opgevorderde paarden en motorrijtuigen. Beroep is niet mogelijk. In verband met door onjuiste bericht geving ontstaan misverstand aangaande de procedure, welke gevolgd zou moeten worden wanneer eigenaars van opgevor derde paarden en eigenaars of beheer ders van motorrijtuigen, opgevorderd bij de algemeene motorverordening, het niet eens zijn met de hun toegeschatte ver goeding voor die paarden of motorrijtui gen, wordt ons van officieele zijde mede gedeeld. dat in dergelijke gevallen gee nerlei beroep openstaat, dit in tegenstel ling met de onjuiste berichten, welke spraken van de mogelijkheid van beroep op een gemengde commissie van militai ren en burgers. Voorloopig geen oorlogsbrood. In tegenstelling met loopende geruch ten ten deze, kunnen vftj na informatie te bevoegder plaatse, mededeelen, dat er voorloopig geen sprake van is, dat er oorlogsbrood verstrekt zal worden. In dien en wanneer men daartoe mocht overgaan, zal dit officieel medegedeeld worden. Andere plannen met dienstweigeraars. De regeerdng heeft blijkbaar andere plannen met de dienstweigeraars. In de toelichting op een suppl. begrooting van Economische Zaken voor 1933 lezen wij tenminste het volgende: „Bij het Centraal Bureau voor de Sta tistiek werden tot dusverre voor reke ning van het departement van Defensie nu en dan dienstweigeraars te werk ge steld. Verder had dit Bureau voor tijde lijke werkzaamheden de beschikking over een aantal z.g. werklooze hoofd arbeiders, waarvan de kosten, ingevolge een met het departement van Sociale Zaken getroffen regeling, niet voor reke ning van het Bureau kwamen De te werkstelling van eerstbedoelde groep is echter geëindigd in verband met andere plannen, die ten opzichte van dienst weigeraars bestaan, terwijl de kosten, verbonden aan de noodzakelijke conti nuatie van den arbeid door de werklooze hoofdarbeiders verricht, in hoofdzaak thans eveneens ten laste van het. Cen traal Bureau zullen moeten komen. Voorts is het in 1938 onvermijdelijk ge bleken eenige extra krachten te werk te stellen. De totale kosten van een en ander be droegen ongeveer f 23.200, waarvan 21.900 voor personeele en f 1300 voor materieele uitgaven, welke bedragen hierbij worden aangevraagd." Ongerustheid over Italiaansch stoomschip. Nederlandsche passagiers aan boord. Uit Batavia meldt Aneta: Naar aanleiding van het feit dat het Italiaansche s.s. Conté Bianca Mano Ne derlandsche passagiers, bestemd voor In- dië, vervoert en van dit schip is gekre gen sedert den dag waarop het Bombay zou aandoen, neemt de ongerustheid in Batavia toe. De betrokkenen vragen zich af of dit Italiaansche schip wellicht doorgegaan is naar een haven in Indië, als Sabang, of wellicht naar een Italiaansche haven als Massawa. Amerikanen te Amsterdam. Op weg naar hun vaderland Gisteravond te zeven minuten voor zes arriveerde met een vertraging van ruim een uur een extra-trein uit Parijs aan het Centraal Station te Amsterdam, waarmede ruim 250 Amerikaansche toe risten ankwamen. De vacantiegangers „van de overzijde" die door de tijdsom standigheden zoo spoedig mogelijk Euro pa wilden verlaten om naar het land van de „stars and stripes" terug te keeren, konden geen plaats meer krijgen op Fransche booten. Ook de Holland—Ame rika lijn was volgeboekt, doch deze maatschappij charterde eergisteren de „Johan van Oldenbarnevelt" van de maatschappij „Nederland" voor een reis naar Amerika. Het schip is geheel vol geboekt en vertrok gisteravond te elf uur met 650 Amerikanen van de Javakade. Behalve deze extra- trein uit Parijs kwa men ook te half negen nog een groot aantal Amerikanen per trein van de ge wone dienstregeling uit de richting Rot terdam voor de „Oldenbarnevelt" aan. Het groote contingent, dat met den Pa- rijschen trein aankwam, was gistermor gen te negen uur uit de Lichtstad ver trokken. Groote borden gaven aan, waar de pas- sagiers zich op het perron moesten ver zamelen voor hun vertrek per taxi naar f de Javakade. Twee dozijn witkielen zorg- den voor een vlugge expeditie van den machtigen voorraad koffers en hutkof- fers. j De stemming onder het gezelschap was I uitstekend en men was verheugd een I I snelle en goede reisgelegenheid naar het vaderland te hebben getroffen. Geen vrijstelling van briefport voor militairen. Er wordt nog eens de aandacht op ge vestigd, dat alleen briefkaarten en cou ranten aan en door militairen, echter alleen beneden den rang van officier, vrij van port kunnen worden verzonden! De briefkaarten mogen alleen mede- deelingen van particulieren aard bevat ten, terwijl de couranten niet zwaarder mogen zijn dan honderd gram. Brieven aan en door militairen verzonden zijn dus niet vrij van port. GEMENGD NIEUWsT Thee te Rotterdag in beslag genomen. Politie is hamsteraars op Hfet spoor Een agent van politTe, die stond ge posteerd voor het Duitsche consulaat aan de Parklaan te Rotterdam, bemerkte dat er aan een woning daar in de buurt drie kisten thee werden bezorgd. Eenige po litieagenten hebben later in dit pand een onderzoek ingesteld en toen heeft men in totaal drie kisten thee in beslag genomeh. Het bleek dat de thee geleverd was door een firma aan de Wijnhaven te Rotterdam en was bestemd voor een bewoner van *t Westplein. Men heeft in de administratie van den theehandel een onderzoek ingesteld en toen bleek dat men nog aan verscheidene particulieren hoeveelheden tjhee van ongeveer 5 tot 60 kg. had geleverd. Ook bij deze menschen is een huiszoeking gedaan en de thee is in beslag genomen. Streng optreden tegen hamsters te Amsterdam. Vijfenzeventig kg. suiker te veel voor één gezin. De politie van het bureau Raampoort fee Amsterdam heeft bij particulieren, die abnormaal groote hoeveelheden suiker hadden ingeslagen, den zoeten voorraad onverwijld in beslag genomen en tegen STADSNIEUWS. t Door BURGEMEESTER en WETHOUDERS ia besloten om al zorgsmaatregel een aantal schuilloopgraven in de gemeente te dw VOt*' leggen, opdat personen, die zich bij den aanvang van een eventuwli "an' bombardement op straat bevinden, zich daarin zooveel mogeliik t beveiligen. Ook kunnen van de loopgraven gebruik maken zii wil u 1 reeds getroffen is. r Aangezien vrijwel geen schuilkelders in de Gemeente aanwezio- de bodemgesteldheid het graven van loopgraven niet toelaat wordt*"1 9 gegaan tot den aanleg van bovengrondsche loopgraven van' zand„u6r" Een en ander geschiedt, met goedkeuring van het Departement Sociale Zaken, in werkverschaffing. Sinds Woensdagmorgen ziin at vw hierbij te werk gesteld. Maatregelen zijn getroffen om den om va n het werk bij verergering van den toestand dadelijk te vergrooten VM Het Gemeentebestuur heeft een groot aantal zandzakken aangek het zand wordt afgegraven van het destijds opgehoogde oevert«,-L Schieland's Hooge Zeedijk. tenem aan Het plan, dat zoo nodig in eenige dagen kan worden uitgevoerd vnn in den aanleg van loopgraven op een groot aantal open plaatsen in d» It7 tezamen plaats biedende voor 4500 a 5000 man. Uiteraard bevinden i! meer geschikte plaatsen in de buitenwijken dan in het centrum der t j Voorts heeft het Gemeentebestuur besloten tot het beschermen zandzakken, stuthouten en ijzerplaten vail verschillende gemeenteliik» bouwen, waarin bij de luchtbescherming betrokken diensten ziin mvifT gebracht. Deze beschermingswerken, waarbij zich aansluiten de ter bescherming van enkele monumenten (b.v. het Stadhuisbordesi rt! eveneens reeds aangevat. 1 Op het doen van uitgaven in verband hiermede is de voorloopige m«l keuring van Gedeputeerde Staten verkregen. Dit College heeft fvenlt z«n sanctie verleend aan het aankoopen van verschillende goederen »n voorwerpen ter uitrusting van den Luchtbeschermingsdienst,'voor 22 deze nog met had plaats gehad. Een en ander is uiteraard in overeen èek3ringl, "hti l r de1 M"Aist€r van Binnenlandsche Zaken goed- gekeurde luchtbeschermingsplan. De voltooiing van de uitrusting var Z dienst wordt eerst met de mobilisatie van dezen ter hand genomen. Burgemeester en Wethouders nemen zich voor in de eerstvolgend, i aadsvergadering op 5 September a.s. den Gemeenteraad voor te stellen hechten6 Spoedshalve reeds "'tgevoerde maatregelen z«n goedkeuring te De Burgemeester pleegt overleg met den Kerkeraad der Ned Hervormd. ?e Rijkscommissie voor Monumentenzorg^inzake t schermingsmaatregelen voor de ramen der St. Jan. deze onmaatschappelijke lieden proces verbaal opgemaakt. Zooals men weet be draagt de maximumstraf voor dergelijke overtredingen vier Jaar gevangenisstraf. Een gezin in de Van Oldenbarnevelt- straat was zich aan drie zakken van 25 kg. te buiten gegaan, terwijl men in de De Lairessestraat 40 kg en aan de Jos. Israëlskade 25 kg. had zien bezorgen. Wat te veel voor verbruik in één week. Chauffeur op slag gedood. Beide metgezellen gewond Vanmorgen omstreeks half vijf is op den rijksweg Den Bosch—1Tilburg onder de gemeente Haren een ongeluk gebeurd, i waarbij een doode en twee gewonden zijn gevallen. Door onbekende oorzaak reed een truck met aanhangwagen met aardappelen, j toebehoorende aan het expeditiebedrijf Schielijk te Veenen, tegen een boom. Van de drie inzittenden was de 20-Jarige bestuurder J. C. S. uit Tiel er het ergst aan toe. Hij werd door den schok uit de cabine geslingerd en totaal bedolven on der de lading aardappelen. Het slacht offer moet op slag dood zijn geweest. Een van de anderen kreeg een heup fractuur en een hersenschudding, de derde werd minder zwaar gewond. Doodelijk ongeluk op den Rijksstraatweg te Wassenaar. Even na middernacht is te Wassenaar een arbeider, die den Rijksstraatweg ter hoogte van Kerkehout wilde oversteken door een auto aangereden, die uit de richting Leiden naderde, bestuurd door C. W. H. uit Rotterdam. De man, die de auto te laat had opge merkt, wérd op het rijwielpad geslingerd en was op slag dood. Het voorloopig on derzoek hteft uitgemaakt, dat den be stuurder geen schuld treft. Wien veel gegeven is, veel zal van hem gevorderd worden. FEUILLETON. Een roman uit Siberië, 7, door Fr. ENSKAT. (Nadruk verboden). 36 Even later kwam Nanglu aanloopen. Hij had de beide schoten gehoord en was onmiddellijk op pad gegaan om Hal en Kare te zoeken. Bewonderend nam hij de buit in oogenschouw. Beide kogels zaten in het lichaam van. het doode dier. Een beer is het niet, meende Hal. Neen heer! Veel gevaarlijker en bloeddorstiger: een kassul. Groote moor- j den aar en roover. Ken ik niet. Nanglu. Kan Je me daar niet wat meer van vertellen? Kassul is kassul, heer! Zeer zeld zaam dier. XXV Als een wervelwind jo%g Peter Bessin om den Oostelijken hoek van het ge- bergte. Zijn paard was met schuim over- l dekt. Hij stormde naderbij, alsof de dui vel hem op de hielen zat. Frans! riep hij reeds van verre met heesche stem. Frans!... Frans! i Kare staarde naar haar broer met groote oogen van ontzetting en ook Hal schrok van dit doordringende geroep. In het dal moest een ongeluk zijn gebeurd. Peter hield zijn paard met een ruk in. Hij waggelde in het zadel. Zijn stem sloeg over. Frans! Op Bessin hoeve... Twee van Lansky's mannen hebben Alexi neergeslagen! Hij is gewond... Lansky kwam vanmiddag op de hoeve. Hij vroeg naar Kare. Alexi zei, dat ze zich al een paar dagen met jou in het Winddal op hield. Toen begon hij verschrikkelijk op Je te schelden. Alexi gelastte hem het huis te verlaten. Hij wilde hem botten de deur zetten. Toen wierpen Mitja en Sergius zich op hem. Je moet direct naar het dal komen, Frans! Hal wist zich onmiddellijk te beheer- schen. Was er niemand anders op Bessin- hoeve? Alleen Gura. Maar dien heb ik di rect naar vader gestuurd. Waar is die? In den Bilun-ketel. Goed! Ik ga onmiddellijk. Laat Je paard wat tot rust komen en rijd dan langzaam terug Lörne wierp zich in het zadel en dreef zijn paard tot spoed aan. Zijn blik rustte onafgebroken op de ooren van het dier. Nu kwam de beslissing. Hij was er zoo van overtuigd, alsof hij hetgeen hem te wachten stond reeds achter zich had. Hij zou het noodlot moedig onder het oog zienlaf was hij niet. Maar dat het hem niet gemakkelijk zou vallen Juist nu daaraan twijfelde hij geen mo ment. Hij gaf zijn paard de sporen. Snel snel! Als hij zijn noodlot dan toch niet ontgaan kon. wilde hij het tenminste zoo vlug mogelijk achter zich hebben. Zoo joeg hij de gebeurtenispen tegemoet, waarvan hij wist, dat zij tot zijn onder gang moesten leiden. Achter hem reed Kare, het hart van angst en zorg vervuld. Bijna gelijktijdig met Hal kwam Michel Bessin bij het huis aan. Hij zag nog, hoe Lörne de deur open duwde en naar bin nen stormde. In de woonkamer deinsde Hal achter uit. Lansky en zijn beide metgezellen hingen om de tafel. Tegenover hem als onder bewaking zat Alexi. De lin ker helft van zijn gezicht was overdekt met bloed. Het volgende oogenbiik trad Bessin de kamer binnen. Ontzet bleef zijn blik op den gewonden Alexi rusten. Wat gebeurt hier?! snauwde hij Lansky toe. Een- beetje beleefder, ouwe heer! grijnsde de Rus. Schoft! schreeuwde Hal, geheel bul ten zichzelf. Die brutale toon bewaar je maar voor je kornuiten! Oom, kijkt u eens naar Alexi. Hij is gewond. Bessin liep om de tafel heen naar Alexi. Deze maakte aanstalten om op te Zitten blijven! brulde Lansky. Hij staat niet eerder op voor hij mij voor zijn gedrag zijn excuses heeft aange boden. Dat zou nog mooier zijn mij Lansky ,den toegang tot het huis te ont zeggen Weg daar, Mitja en Sergius! snauw de Lörne tot het tweetal, dat met de be waking belast scheen te zijn Loerend keek Mitja hem aan. Denk er om vriendje, als je weer wat tegen me in het schild mocht voeren. Het is nu geen nacht, zooals toen...! Lörne sprong naar voren. Bliksemsnel greep hij de lange tafel beet en kantelde deze omver. Sergiius tuimelde met zijn stoel op den grond, maar Mitja had het gevaar zien aankomen en was overeind gesprongen. Ret volgende oogenbiik vloog hij op Hal toe. Zijn rechtervuist trof Lörne tegen het oor. Hal sprong opzij, maakte met zijn linkerarm een schijnbeweging en liet de volgende seconde zijn rechter vuist met kracht op Mitja's wang neer komen. De slag bleek te zijn aangeko men; uit den mond van zijn tegenstan der druppelde bloed. Mitja deinsde achteruit, maar dit duur de slechts even. Direct daarna stormde hij opnieuw op Lörne toe en wederom trof zijn vuist diens oor. Een oogenbiik ondervond Hal de gevolgen van dien slag. Het zoemde in zijn hoofd, maar de felle tegenstand prikkelde hem en deed zijn woede opnieuw oplaaien. Een harde linksche deed Mitja achteruit tuimelen. Zijn oog zwol blauw aan, maar hij kreeg zelfs geen gelegenheid om zich te her stellen. want e/?n tweede slag deed zijn kaak kraken. Languit sloeg Mitja tegen den grond. (Wordt vervolgd.) Van Gouda naar Den Haa*, Rotterdam, Utrecht, Alphen a. d. lip en Schoonhoven. Met ingang van heden hebben de Neder. Iwiawhe .Spoorwegen autohisdtelaten ingo legd Utrecht C.S.—Gouda—Beo Haag S.S. Utrecht C.S.—Gouda^iiotteream Mara, Gcuda—Alphen a. d. KJ-, en Gouda- Schooi: hoven en terug;. De bussen rijden op de volgende tijden: Gouda—Den Haag S.S. Vertrek Gouda: 7.55, 9.o5. 10.55, 12.55, 14.55 15 55, 16.55, 17.65, 19.55, 20.55, 22,66. RJtüd 46 minuten. Gouda—Rotterdam Maas. Vertrek Gouda: 7.55 9.55, 10.55, 12.55, 14.55, 15.55 16.55, 17.56, 19.65 22.56. Rijtijd 35 minuten. Gouda—Utrecht C.S. Vertrek Gouda: 7.35, 7.45, 8.36, 8.45, 10.35, 10.45. 11.35, 11.45, 13.36, 13.45, 14.85, 14.45, 16.35, 15.45, 16.35, 16.46, 18.35, 18.45 20.36 20.45, 22.35, 2*45. Rijtijd 55 minuten. Gouda—Waddinxveen—Boakoop—Alphei a d. Rijn. Vertrek Gouda: 7.00, 8.45, 11.30, 16.30, 18.30 21.30. Rijtijd 46 minuten. GoudaStolwijkBergambachtSchoon, hot en. Vertrek Gouda: 6.46, 8.45, 11.30, 14.00, 17.30, 18.45, 21.45. Rijtijd 46 minu ten. r Den Haag S.S—Gouda. Vertrek Den Haag S.S.: 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 20.00, 22.00. Rij tijd 45 minuten. Rotterdam Maas—Gouda. Vertrek Rot terdam Maas: 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 13.00 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 20.00, 22.00. Rij tijd 35 minuten. Utrecht C.S.—Gouda. Vertrek Utrecht C. S.: 7.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14 00. 15.00. 16.00, 17.00. 19.00, 20.00, 22.00. Rijtijd 55 minuten. Alphen a. d. Rijn—Boskoop—Waddini- voen—Gouda. Vertrek Alphen a. d. Riin: 7.60, 9.45, 12.30, 17.35, 19.46, 22.30. Rijtijd 45 minuten'. IJ *1 Schoonhoven—Bergambacht—StolwRI^S^ Gouda. Vertrek Schoonhoven: 7.35, 1770, 12.30, 16.50, 18.30, 20.00, 22.45. Rijtijd 45 minuten. Voor de diensten Utrecht—Gouda—Den Haag en Rotterdam hebben de Spoorwegen een overeenkomst aangegaan met de A.T.O., voor de diensten GoudaAlphen a. d. Rtin en Gouda—Schoonhoven met Garage Van Eldik alhier. De organisatie der busdien sten berust bij de Nederlandsche Spoorwe gen. De autobussen rijden tot nader order en ook op Zondagen. Bovendien rijden op het traject Den Haag en Rotterdam—Gouda—Utrecht vijf treinen in elke richting volgens de beperkte dienstregeling. De autobussen komen aan en vertrekken fn de verschillende plaatsen van de stations- Reizigers voor de autobussen moeten ge woon aan de stationsloketten een spoor kaartje koopen. Alleen reizigers voorzien van geldige spoorkaarten en abonnement-1 houders hebben toegang tot de bussen. Uit gesloten zyn houders y£n vervoerbewijzen tegen bijzonderen vraentprys of vrijbilje - Stad vol vlaggen toont hartelijk medeleven. De algemeene toestand, die ernstig blyft, al wordt momenteel gelukkig de situatie wat optimistischer beoordeeld en da kan.- voor het behoud van den vrede gestegen ge acht, heeft het dit jaar niet mogelyk ge maakt den verjaardag van H. M. tie Ko ningin met grootsch feestbetoon te vieren, het programma daartoe moest worden af gelast. Maar dat heeft niets afgedaan aan de gevoelens van aanhankelijkheid en liefde voor onze Vorstin, om wie de Nederlanders zich juist in deze moeilijke tyden nog dich ter scharen. Vlaggen zyn vandaag het eeni ge middel geweest om medeleven met de jarige Landsvrouwe uit te drukken en dat <!ii medeleven hartelijk en algemeen was, tionde het zeer groot aantal vlaggen, dat vandaag de stad tooide. Van de openbare gebouwen en van tallooze particuliere hui zen wapperde de vaderlandsche driekleur, symbool van liefde voor onze Vorstin er. van eendracht van ons volk. In vele strater. wapperden de vlaggen byna huis aan huis en heel treffend is op deze manier gebleken hoe warm de harten kloppen voor en hoe aller gedachten op dezen dag uitgaan naar H. M. de Koningin. Wijdingsavond Chr. Oranjevereeniging. Wel is doorgegaan de wydingsavond, dien de Goudsche Chr. Oranjevereeniging steeds aan den vooravond van den verjaardag van de Landsvrouwe belegt en die gisteravond in de Sint Janskerk is gehouden. De kerk was bijna geheel gevuld. Ds. J. J. Simon, voorzitter van de Chr. Oranjevereeniging, opende het samenzijn en ging voor in gebed, waarna gemeen schappelijk gezongen werd Ps. 75 1. De voorzitter sprak vervolgens een kort ope ningswoord. Prof. G. Wisse uit Driebergen hield een tijdrede over „Nationale vreugde te midden van internationale spanning". Is er, zoo Vroeg prof. Wisse, reden tot vreugde in dezen tjjd? Ja, luidde zijn antwoord, in vreugde is een Goddelijke factor, iets var. God. Wy, ons folk, hebben iets: ideëele goe deren en willen die houden; wy zyn iets en willen blijven wat we zyn, daarom mo bilisatie. Wy, vervolgde de spreker, gunnen an dere landen hun leiders, wij hebben onze Koningin en willey met niemand ruilen. Prins Willem van Oranje streed niet voor ras of bloed; zyn stryd was van internatio nale waarde: stryd voor recht en vryheid van geweten en godsdienst. Ook onze Koningin staat ten bate van ge heel ons volk, dwars door de party'en heen en ten bate van de geheele wereld, hetgeen telkens blykt uit haar getuigen. Bovenal is de Koningin voor pns de draagster van het gezag; dit spreekt nu geweldiger dan ooit tot ons. In Rusland en Duitschland is er, zeide prof. Wisse, een caricatuur van gezag en staat de anti-godsdienstige en pantheïs tische staatsleer op den voorgrond. Al zou de internationale spanning wyken, het is en blijft donker. De redevoeringen der we reldgrootmachten loopen horizontaal van mensch tot mensch. Er is geen vragen aan God in den hemel. Wat deden de menschen na 1918, vroeg spreker. Ze zyn verder af gegleden. Het wereldproces zal zich toe spitsen. Het zal in de toekomst- gaan om de levende kerk van Christus. Dan zullen de Engelen Gods gemobiliseerd zyn en God zal het laatste woord spreken. Dan, besloot prof. Wisse, zal er vreugde zijn zonder in ternationale spanning: de Heere regeert. Nadat staande gezongen was „Dat 's Hee- ren zegen op Haar daal", sloot Prof. Wisse de bijeenkomst met dankgebed. Ten slotte zongen de aanwezigen twee coupletten van het Wilhelmus. Zatqrdag en Zondag geen treinverkeer voor burgers. Vrijdag 1 en Zaterdag 2 Septem ber, morgen en overmorgen dus, rij den de treinen voor beperkt burger vervoer niet: Het treinverkeer voor burgers ligt dus twee dagen stil. De autobussen weer rjjden. e dienstregeling De toestand vandaag. wan lieden wat rulnier dan jgt eerste plaats reden de autooussen t l dadelijk een wat al «erstareji meestal ireheri Baf' D" wa«e"5 verscl'inenne m ert n °Ph. ee" gelegenheid «d tehaTv 6 Wage"S r6d0n K"*" °D tijd behalve wanneer ze vol waren, in „eft g va, ze direct vertrokken. Bovendien ^r- lewd v drukte extra-bassen inve- alle Z^C Va" de SP°orweKen werd gelik "m "et pUb,:t'k z°° <f°*d S „ndVerV°"en- BÖ cn v"r- trol "a*'i"iartJts in te nemen en te con- Oleeren, want er worden uitsluitend pa« kaartje VWVOerd met een spoor Weer elertrische treinen. ..a. tre"™rkeer was niet zoo be Mrkt als E!steren. Wel was de dienst nier ««gebreid, maar er reed meer materiaal Van de vRf treinen rijden er drie van en naar Utrecht', terwijl twee verbinding geven wn en naar Enschedé rechtstreeks en Gr.,- 'ngen met overstappen te Amersfoort. De kts^Titrefncn Rotterdam en Den Hang zijn 'n elettrische omgo- Km T a materiaal van de Ujn Dordrecht— Wife er<*am' deelen van en naar Den ff Pn Rotterdam ryden gesplitst, zoodat Belangrijk meer plaatsruimte is. De trei- De BURGEMEESTER van GOUDA maakt bekend, dat met het oog op de voedselvoorziening uitgereikt zullen worden. Distributiegerechtigd zyn in den zin der geldende regeling in het algemeen zy, die in het bevolkingsregister der Gemeente zyn ingeschreven. De uitreiking van bedoelde kaarten zal geschieden in de na volgende gebouwen: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Bank van Leening, Nieuwe Markt. Gebouw Arbeidsbeurs, ingang Regentesseplantsoen no. 9. St. Joseph-Gezellengebouw, Gouwe no. 93. Concordia, Westhaven 27. Sociëteit „Ons Genoegen", Boelekade no. 69. Directiekeet Jan van Henegouwenstraat. Winkelhuis Pretoriaplein no. 1. Directiekeet Zoutmansplein. 3e Openbare Bewaarschool, Lethmaetstraat no. 60. Westerschool, J. van Lennepkade no. 2. EEN IEDER IS VRIJ ZIJN KAART (EN) TE HALEN IN HET LOKAAL, DAT VOOR HEM HET GEMAKKELIJKST IS. De kaarten kunnen worden gehaald door de rechthebbenden wier geslachtsnaam begint met een der letters A. t.m. K. op VRIJDAG 1 SEPTEMBER 1939door hen, wier geslachtsnaam begint met een der letters L. t.m. Z. op ZATERDAG, 2 SEP TEMBER 1939, van des voonmiddags 8 uur tot des namiddags 8 uur. De kaarten zullen slechts worden verstrekt aan de GEZINS HOOFDEN ten behoeve van hun geztënen en de by hen in wonende verwante en niet verwante personen, alsmede aan de alleenwonenden. Gezinshoofden en alleenwonenden moeten de kaarten persoon lijk afhalen. Gehuwde vrouwen kunnen de kaarten in de plaats van hun echtgenooten afhalen. De uitreiking geschiedt tegen afgifte van een ontvangbewijs, dat heden door de Post huis aan huis by de ingezetenen is be zorgd. De gezinshoofden en de alleenwonenden moeten het in hun bezit zynde ontvangbewijs duidelijk en volledig met inkt in blok- letters invullen en daarna onderteekenen. Een ieder moet zich kynnen legitimeerenmedebrenging van behoorlijke legitimatie-papieren (trouwboekje, belastingbiljet, huurkaart, stempelboekje of paspoort) is dan ook gewenscht. Zij, die geen ontvangbewijs hebben ontvangen, of wanneer dit in het ongereede is geraakt, kunnen kaarten ontvangen op Maandag, 4 September 1939, tusschen 8 uur v.m. en 8 uur n.m. aan de Arbeidsbeurs, Regentesseplantsoen no. 9. Schippers, woonwagenbewoners, woonschipbewohers, die niet in het bevolkingsregister dezer gemeente zijn ingeschre ven, kunnen op de afdeeling Bevolking ten Stadhuize een aan vraagformulier ter verkrijging van kaarten bekomen, waarna de uitreiking v^n kaarten zgl worden bevorderd. Ieder, die in werkelijken militairen dienst verblijft is ver plicht de te zijnen behoeve uitgereikte distributiekaart onver wijld ter bewaring in te leveren bij zyn militairen commandant. De commandant zal de kaart aan den rechthebbende terug geven telkenmale wanneer dezen een verlof van meer dan 24 uren is verleend en wel voor den duur van dat verlof. GOUDA, 30 Augustus 1939. De Burgemeester voornoemd, JAMES. i.en van en naar het Noorden en het Oosten blijven stoomtreinen. Bij groote drukte tus schen Den Haag en RotterdamUtreciit krygen «e een volg-Diesel trein. Weliswaar blijft de vervoermogelykheid nog zeer beperkt, maar de Spoorwegen doen wat ze kunnen om het burger-reizi- gersverkeer zoq goed mogelyk te laten functionneeren. Gymnasium en twee openbare bewaarscholen worden geopend. Andere scholen beginnen nog niet. De militaire maatregelen hebben mede gebracht, dat een groot aantal schoolgebou wen is gevorderd, waardoor in vele geval len de lessen na de vacantie niet kunnen worden hervat. Een uitzondering maakt het Gymnasium, dat op 5 September wordt geopend. Voorts zullen beginnen de eerste openbare bewaar school aan de Patersteeg op 1 September en de derde openbare bewaarschool aan de Lethmaetstraat op 4 September. De andere openbare scholen, de bijzondere scholen en ook de R.H.B.S. kunnen momen teel niet worden geopend. Het tijdstip van aanvang der lessen zal nader worden ^be paald. Overtreding van hamsterverbod. Proces-verbaal opgemaakt. De politie heeft heden de eerste proces sen-verbaal opgemaakt wegens overtreding van het hamsterverbod. Het betrof gevallen, waarin meer zeep en suiker was gekocht dan voor het normaal gezinsverbruik in een week noodig is. De artikelen werden zonder het noodzakelijke afleveringsbewys ver voerd. Zoowel tegen de leveranciers als te gen de koopers is proces-verbaal opge maakt, terwijl de artikelen in beslag zyn genomen. Provinciale Waterstaat Dienst Gouwe c.a. By den Provincialen Waterstaat zijn met den dienst voor de Gouwe c.a. belast de heer 'Ir. F. J. Hanskamp en de technisch hoofd ambtenaar de heer D. L. de Jong. Aangezien de heer Ir. Hanskamp gemo biliseerd is, is de heer D. L. de Jong thans dezer functie belast. FILMNIEUWS. Schouwburg. Bioscoop. De Schouwburg-Bioscoop zal vanaf Vrij dag 1 Sept. tot Woensdag 6 Sept. \ertoo- nen de amusementsfilm ,,'t Begon in Parijs" met Claudette Colbert, Melvyn Douglas en Robert Young in de hoofdrollen. Deze geestige film wordt voorafgegaan door „Texas avonturiers" met George O'Brien, een rolprent vol actie en sensatie. Zaterdag is er geen voorstelling. Men zie verder de betreffende advertentie. Thalia-Theater. „Onder gele vlag." Het Thalia-Theater brengt vanaf Vrydag weder twee hoofdfilms. Vertoond zal wor den de suptrfilm „Onder gele vlag" met Hans Albers en Dorothea Wieck in de hoofdrollen. Het is een avontuurlyke film met vele sensationeele gebeurtenissen. Als tweede hoofdfilm draait „Cassady stelt de wet", een rolprent van de bekende „Zevende Hemel". De Reünie-Bioscoop zal vanaf Vrijdag tot en met Dinsdag vertoonen „Zevende He mel", het bekende filmwerk met Simone' Simon en James Stuart, een verhaal vol menschelykheid uit den wereldoorlog, ac tueel in dezen tyd en daardoor een sterke roep naar vrede. Als tweede hoofdnummer gaat „De ge pantserde auto", een sensationeel werk, waarin Barton Mac Lane, Robert Kent en Harry Carey de hoofdrollen spelen. Zondag wordt een reprise gegeven van „Ali-Baba komt naar Filmstad" met deh komiek Eddie Cantor, welke voortreffelijke klucht ook in de matinee van Woensdag gaat. Botsing tusschen motor en auto. Duo-passagier gewond. Op den hoek van den Haastrechtschen dyk en Stolwykersluis is een motor met zijspan door het te ruim nemen van de b^ght tegen een stilstaanden pèrsonenauto goé den. De motorrijder en de passagier in hfet zijspan kwamen te vallen, doch het liep voor hen goed af. De duo-ryder schoot met de motor door de heg en kwam onder aan den dyk terecht. Hy had een gekneusden pols en klaagde over hoofdpijn. Per auto van den GéG.D. is hy naar het van Iterson zie kenhuis gebracht. Hulde van de Oranje-Commissie aan H. M. de Koningin. Zooals gebruikelijk op den 31en Augustus is ook hedenmiddag de Commissie voor Oranje- en andere openbare Feesten bijeen gekomen ter herdenking van den verjaar dag van H. M. de Koningin. In deze bijeenkomst, hedenmiddag in „D-ï Zalm" gehouden, welke ook werd bijge woond door den eere-voorzitter Burgemeej- ter James, heeft de voorzitter, de heer C. J J. Pot, den verjaardag van H. M. de Ko ningin in een toespraak herdacht, waarna besloten werd tot het zenden van een tele- girafischen gelukwensch van den volgencen inhoud: Aan Hare Majesteit de Koningin. De Commissie voor Oranjefeesten te Gou da, in vergadering bijeen, biedt Uwe Ma jesteit en Haar Huis haar eerbiedige geluk- v/er schen aan en spreekt daarbij de hoop uit dat, dank zy mede den Hoogen invloed van Uwe Majesteit, spoedig weder vrede en vriendschap de volken van Europa mo gen vereenigen tot heil der algeheele menschheid. In deze ook voor ons Vaderland zoo ern stige dagen verzekert de Commissie Uwe Majesteit haar aanhankelijkheid en trouw tn haar vol vertrouwen in Uw Koninklijk leleidTot behoud van de vrijheid en de ve:- ligheid van onze lieve Vaderland. get. POT, Voorzitter, get. SIPS, Secretaris. Burgemeester James heeft vervolgens uiting gegeven aan zyn gevoelens van eer bied jegens onze Koningin. Markt ondervindt weerslag van toestand. Vooral weinig vee aangevoerd. De markt heeft vandaag in sterke mate invloed ondervonden van den internationaal- politieken toestand. In het by zonder gold dit de veemarkt, waarop de aanvoer zeer aanzienlyk bleef beneden den normalen. Er waren nog geen 300 dieren, anders in dezen tyd 800 a 900. Met den handel was het even- zoo, deze was stug en van kleine afmetin gen. De veemarkt is op het veemarktter- tein gehouden, maar de gebruikelyke plaats was niet beschikbaar in verband waarmede aan een der zijkanten van het terrein ge markt werd. Ook de aanvoer op de kaas- en botermarkt was minder, zy het in niet zoo groote mate en hier was de handel ook niet zoo -flauw, van kaas matig en van boter als steeds vlug. De eierenmarkten hebben ziel: goed gehandhaafd, de aanvoer was vrjjwel constant. Orgelconcert gaat door. Het hedenavond in de Sint Janskerk te geven orgelconcert is niet afgelast en gaat gewoon door. Burgerlijke Stand. GEBOREN: 25 Aug.: Roelof Hendrik Germt, z. van G. H. Aalfs en M. H. V. Id- singa, Kattensingel 80a. 28 Aug.: Wilhelmus Hendrikus, z. van W. H. de Waal en P. van der Kley, Bosch- weg 42. Cecilia Maria, d. van P. C. van Kersbergen en A. M. Ballering, Klimop straat 17. 29 Aug.: Clemens Maria Antonius, z. van A. H. Verwey en M. Bloos, Wachtelstr. 52. Petrus Antonius Maria, z. van W. Hoon- hout en E. K. Ratten, de la Reylaan 15. 30 Aug.: Dirk Gerardus, z. van J. Aret en C. A. E. Kraan, Nobelstraat 65. GETROUWD; 36 Aug.: D. J. Kamerbeeh en G. Coomans. P. J. Kaars en C. Trou- borst. K. J. de Vos en J. J. Kamphuis. A. van Dam en J. Kooiman. G. Bakker en C. A. van Schaik. J. van der Panne er M. van der Graaff. J. Kooy en S. M. Verhelj. OVERLEDEN: 30 Aug.: Maria de Jong, weduwe van J. van der Laan, 78 j. MARKTBERICHTEN Veemark: Gouda. 31 Aug. Aanvoer 292 stuks, waarvan 42 slachtvarkens. Vette 26—27 ct. per pond levend met 2 a korting. 117 magere var kens 2585, 121 biggen 12—16, Gelder- sche geen noteering, 3 runderen 175 225, 47 nuchtere kalveren 5—11, 4 bokken en geiten 26 per stuk. Handel stug. Kaasmarkt Gouda. 31 Aug. Aanvoer 300 partyen. Pryzen: le kw. met r.m. 23.5025, idem 2e kw. 2123, zware tot 27. Handel matig. Crisisaftrek 7.6 cent. EIEREN: Aanvoer 112.500 stuks. Prij zen: kipeieren 3.604, kleine kipeieren 33.25. Handel matig. BOTER: Aanvoer 253 ponden. Prijzen: Goeboter 75—80 ct., weiboter 65—70 ct. per pond. Handel matig. Coöp. Zuid-Hoilandsche Eiereveiling G.A. te Gouda. 31 Aug. Aanvoer 132200 kipeieren. Prijzen: 56-72 K.G. 3.60—4.40, bruine 58-72 K.G. 3.80—4.60, kleine eieren 3.50 —3.60, heneieren 2.60—3.30 per 100 stuks. Eendeieren: Aanvoer 1000 stuks. Pryzen: 2.80—3 per 100 stuks. Kaasmarkt Woerden. 80 Aug. Aangevoerd 198 partijen Pryzen: le kw. m. r.m. 23—24.50; 2e kw. m. r.m. 20.50—22; zware tot 25. Handel matig. "telegrafisch weerbericht. LAATSTE BERICHTEN. LONDEN, 31 Aug. Reuter verneemt uit diplomatieke kringen dat hedenmiddag nog geen antwoord van de Duitsche Re geering op de Jongste nota van Engeland was ontvangen Ook ontving de Britsche Regeering nog geen enkel bericht van de Poolse he Regeering op de mededeelingen door de Britsche Regeering aan Polen gedaan over de notawisseling van Enge land met Duitschland. Het verluidt dat het Poolsche antwoord nog wel even op zich zal laten wachten. Men rekent er wel op dat een nieuwe nota van Duitschland zal worden ont vangen. VATICAANSTAD, 31 Aug. Z. H. de Paus heelt een nieuwe stap voor den vrede ondernomen en zich heden gewend tot de betreffende mogendheden. Hedenmorgen heeft de staatssecretaris van Z. H. de Paus een onderhoud gehad met de bij den H. Stoel geaccrediteerde gezanten, de Italiaanscne, Duitsche, Fransche en Pooische zaakgelastigden met den gezant van Groot-Brittannië die een nota werd overhandigd. DE AANSLAG TE KATTOWITZ. Duitsch ingenieur gearresteerd, WARSCHAU, 31 Aug. De politie is er in geslaagd den dader van den aanslag op het station te Kattowitz, waarbij vele slachtoffers zijn gevallen, te arresteeren. Het is een Duitsch ingenieur diie ver klaarde gehandeld te hebben op bevel van de Gestapo. DE GESTAPO BEZET HET STATION TE DANZIG. WARSCHAU, 31 Aug. De bladen melden dat het hoofdstation van Warschau, met het toezicht w.v. de Poolsche spoorwegen zijn belast heden door de Gestapo, de Duitsche Rijkspolitie, is bezet. De Naai- vlag is geheschen. Uurdienst op geëlectrificeerde lijnen. UTRECHT, 31 Aug. De directie der Ne derlandsche Spoorwegen, deelt na beko men machtiging van de militaire auto riteiten mede, dat het in het voornemen ligt met ingang van Maandag 4 Septem ber a.s. op alle geëlectrificeerde baan vakken een één uur-dienst te onderhou den. dat is op de lijnen Amsterdam- Dordrecht, Amsterdam—Alkmaar, Haar lem— IJmuiden, Velsen IJmuiden Oost- Uitgeest, Haarlem—Zandvoort, Rotter dam—Hoek van Holland, Amsterdam- Utrecht—Eindhoven en Rotterdam en Den HaagGoudaUtrechtArnhem. In aansluiting op dén dienst op de ge- electriflceerde baanvakkeh zal op alle overige baanvakken een twee-uurs dienat met stoom- en dteseltreinen worden ge- j reden. j Het vervoer van bagage en rijwielen zal in beperkte mate weer mogelijk zijn. Het goederenverkeer zal in den nacht van Maandag op Dinsdag dn beperkte f mate worden hervat. Militairen en goederen van militairen en voor militaire doeleinden hebben on der alle omstandigheden voorrang. 1 De dienstregeling kan zonder vooraf gaande kennisgeving geheel of gedeelte lijk worden opgeheven dndien de mill- talre belangen zulks geheel of gedeelte lijk noodig maken. Hedenochtend te 10 uur is H. M. de Koningin van Den Haag naar Soestdijk vertrokken. Door de gemeenten Baarn en Soest heeft H. M. een tocht gemaakt, welke een ware triomftocht geleek. Bij de terugkeer van H. M. bevonden zich ook het Prinselijk paar en de belde klei ne prinsesjes op het bordes om de Jui chende schare te groeten. De Jaarbeurs een week uitgesteld UTRECHT, 31 Aug. In verband met de storing in het goederen- en personenver voer is de Jaarbeurs die volgende week haar deuren zou openen een week uitge steld. De opening zal thans plaats heb ben op 12 September a.s. WISSELKOERSEN. Verwachting: Zwakke veranderlijke wind, helder tot gedeeltelijk bewolkt, droog weer, behoudens geringe kans op onweer; weinig verande ring in temperatuur. 30 Aug. 31 Aug. Officieel. Londen 8.22 8.17 Berlijn 74.25 74.00 Parijs 4.68 4.68 Brussel 31.80 31.95 Kopenhagen Zwitserland 42.62 42.40 Oslo 42.75 42.70 Stocfchöhtt 44.70 44.70 New-rVorkV 1.874 1.874

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 2