>75 6 Duitschland maakt zijn eischen bekend. r NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN bergambacht, berkenwoude, bodegraven, boskoop, gouderak, haastrecht, moordrecht, moercapelle, nieuwerkerk, OUDERKERK, OUDEvVATER, reeuwijk, schoonhoven, stolwijk waddinxveen, zevenhuizen, enz. DANZIG THANS DUITSCH GEBIED. DAGORDER VAN HITLER. 1610.-* I Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen 1 2 Frankrijk en Engeland komen hun verplichtingen na. Duitsche voorstellen door niet verschijnen der Polen verworpen geacht. Alle telefoonverbindingen met Engeland verbroken. De Poolsche Regeering herinnert Engeland aan het gegeven woord. Sosnkowski Poolsch opper bevelhebber. De Duitsche Rfjksdajr bijeen Vliegverbod bpven Duitsch gebied. No. 20107 Vrijdag 1 September 1939 77e Jaargang 4-30~5 le. Hitler. EKERING ;sche hart en twee jaar lang moest hij het bed r t Romancers „Othello”; De zyn ring en Himmler aan Polen heeft hij ver schelden malen met hen gejaagd. Hij Is ook de brldgepaUher van Göring tegen president Mosclckl en Smigly Rydz ge weest. op regeeringstqestellen. Bij overtreding I ken op slechts een centimeter van zijn -hart en twee jaar lang moest hij het bed houden. Hij is nu echter geheel hersteld. Sosnkowkski is .verscheiden malen mi nister van oorlog geweest en is een ver- documenten. Ribbentrop heeft het Du(t- sche standpunt zoo grondig tegenover Henderson uiteengezet, dat een schrifte lijk antwoord op de mededeelingen van Londen niet noodig wordt geacht. 1914 Jofdfilm: ITON MAC. LANE, KENT en HARRY CARE) in PANTSERDE AUTO sensationeel Avonturen. Geweldige actie, tis Fietsenstalling, rée vanaf 25 cent. I populaire voorstelling 'oor ieder 25.40 en 60 ct, >CHTEND«10.30 (3 Sept.) j ■ootste succesfilm met EDDIE CANTOR i komt naar Filmitid ang i ede rem leeftijd, •ée 25-30 en 40 cent. \G 2 UUR MATINEE iederen leeftijd met .ALI-BABA1* Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31. GOUDA bjj onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie en Redactie Telef Interc 2746. Postrekening 48400. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, overal waar'de bezorging per Ipoper geschiedt. Franco per post per kwataal 8.15. ijndo 10 °/0 3 premiën, uitbetaald I In de vergadering van den Franschen mi nisterraad, welke in het Elysée bijeen is, hebben minister-president Daladier en de minister van buitènjandsche zaken, Bonnet, een uiteenzetting geghjn van den interna tionalen toestand. De raad heeft eenstemmig besloten de 'verplichtingen van Frankrijk na te leven. Daladier voert voortdurend besprekingen met andere ministers en met militaire auto riteiten. De Britsche regeering heeft medegedeeld, dat wanneer de houding 'van Duitschland in de Dagorder van Hitler oorlog beteekent, Groot-Brittannië nog eens met nadruk ter kennis brengt dat het besluit om Polen hulp te verleenen, vast staat. Niets kan Frank rijk en Engeland weerhouden om hieraan niet onwrikbaar vast te houden. Thans geen ander middel dan geweld tegenover geweld J{ykskanselier Adolf Hitler heeft hedenmorgen een dagorder tot de Duitsche weermacht gericht, waarin de Führer o.m. zegt: Polen heeft de vreedzame regeling afgewezen en eeh beroep op de wapenen gedaan. De Duitschers in Polen worden vervolgd. De Duitsche grenzen zijn geschonden. My blijft geen ander middel óver dan geweld te stallen tegen over geweld. De Duitsche weermacht zal den strjjd met harde vastberadenheid voeren. Ik verWacht dat iedere soldaat zijn plicht zal doen voor ons Volk en ons Rijk. Myn Führer, seinde hij Hitler, ik heb juist de grondwet van den staat, 4e hereeni- ging van Danzig met het Duitsche rijk be- Donderdagavond zijn alle telefoonver bindingen van Engeland met liet buiten land en de schepen ter zee verbroken. De postmaster-general heeft verder ter kennis gebracht dat gedurende den hul digen buitengewonen toestand bij de verzending van telegrammen aanzien lijke vertraging kan ontstaan als gevolg van de groote drukte bij den telegraaf dienst. Met ingang van 7 uur Donderdagavond is censuur ingesteld voor alle uitgaande mededeelingen uit Engeland. Het Britsche kabinet is Vrijdagochtend bijeengekomen oirf den internationalen toestand te bestudeeren. Als maatregel van defensie is het in Engeland verboden iedere buitensporige hoeveelheid voedsel te koopen. Niemand mag vo:r meer dan een week voorraad inslftah. Dit heeft geen betrekking op de vóórraden van handelaren, welke op ge wone wijze zijn aangeschaft, doch de verkooper is wel strafbaar, wanneer hij redelijkerwijs kon veronderstellen, dat de kooper een buitensporige hoeveelheid in sloeg. De burgerluchtvaart in het geheele Vereenigd Koninkrijk is drastisch be perkt, ook de lijnen, welke door het mi nisterie van luchtvaart waren aange- kondigd.' Het bevel, dat beperkingen oplegt aan de burgerluchtvaart verbiedt o.m. het vliegen over zekere gebieden, het vliegen tusschen zonsondergang en zonsopgang, het maken van luchtfoto’s, terwijl hel luehtroutes, corridors voorschrijft en landingsplaatsen aangeeft voor burger- vliegtuigen, die boven Engeland kom<i of daar vandaan vertrekken, de hoogte waarop gevlogen-Jfioet worden, de docu menten, die de vliegtuigen behalve de normale bij zich moeten hebben en die bijzonderheden moeten vermelden over de bemanning, de passagiers en de mee gevoerde lading. Zooals wij gisteren nog in een deel van onze oplaag konden meldden is de ge heele Britsche vloot en ook de luchtvloot thans gemobiliseerd. De hulp van Frankryk en Engeland ingeroepen. De corr. van Reuter verneemt uit Lon den dat de Poolsche gezant te Londen heden een- bezoek heeft gebracht aan Lord Halifax om hem in kennis te stel len van de Duitsche agressie van heden morgen. Hij wees op den oorlogstoestand die thans is ingetreden en riep namens zijn regeering de hulp van Engeland en Frankrijk in. Het oogenblik is aangebroken waarnaar gij 20 jaren reikhalzend hebt uitgezien. Van af heden maakt gy weer deel uit van Groot- Duitschland. Vanmorgen wappert van alle gebouwen, ook van de voormalige Poolsche kantoren en huizen, de Duitsche hakenkruis vlag. Het luiden van de kerkklokken, ook van de Mariakerk, verkonden het groote nieuws. Iedereen dankt in dit uur den Führer, die dit alles tot stand heeft gebracht. Het Duitsche Rijk dankt u allen voor uw hulp. Wij zweren trouw aan onzen Führer. Heil Goering’s jachtgenoot en bridgepartner. Generaal Kasimir Sosnkowski zal-be last worden met het opperbevel over het Poolsche leger. Hij is de plaatsvervanger van maarschalk Smigly Rydz en houdt zich gaarne op den achtergrond. De kleine 57-jarige generaal met zijn kortgeknipt grifs haar is, evenals de meeste andere Poolsche leiders, in den oorlog lid van het Poolsche legioen ge weest. Van zijn jeugd af was hij met Pilsoedski bevriend. Toen deze groote Poolsche patriot het verzet tegen Rus land organiseerde vormde Sosnowski het bataljon der scherpschutters. Tezamen met Pilsoedski heeft hij an derhalf jaar in Maagdenburg gevangen gezeten. Hij werd evenals Pilsoedski ge arresteerd, toen de Duitschers van de poolsche legionnaires, die op het Duitsch Oostenrij ksche front streden, eischten, dat zij den eed van trouw aan keizer Wilhelm en keizer Franz Josef zouden afleggen.-De Poolsche leiders‘waren van oordeel, dat, indien zij dat deden, er van een Poolsche onafhankelijkheid geen sprake meer zou kunnen zijn. Na den oorlog was Sosnowski in den strijd tegen de bolsjewiki chef van den genefalen staf. Toen Pilsoedski zijn coup te Warschau ondernam, met steun van een gedeelte van het leger, wilde Sos nowski hem helpen, maar zijn officieren weigerden mede naar Warschau te gaan. Sosnkowski trachtte toen een einde aan zijn leven te make^, de kogel bleef ste- De Mükskanselier heeft hierop telegra- isch gouwleider Forster zij'n grooten dank overgebracht en zyn vreugde uitgesproken over den terugkeer van Danzig naar Groot- I „11 Ar, „1.1 ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tót den bezorgkringj 1—5 regels 1.80, elke regel meer 0.2S. Van buiten Gouda en den bezorgkring: L5 regels 1.55. elke regel meer f 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prïïs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 14 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boek handelaren, Advertentiebureau* en oaze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bij contract tot zeer gereduceirden prijs Groote letters, en randen worden berekend naar plaatsruimte. STRIJD TOT HET UITERSTE. HERM. GOERING OPVOLGER HITLER. De Duitsche Rijksdag is hedenmorgen om io uur bijeengekomen om den Führer gelegenheid te geven zijn houding nader uiteen te zetten. in a een inleiding waarin Hitler het ge- oeuxue van iieuemiiuigen neeit uiteen gezet, en nij nog eens er op nau gewezen uaL ruien ae geiegcnneid neeit laten voorbijgaan om lol oen vieaenevende op- lusoiiig te komen, zciae ae r uiirei„ik neb lieden net veiagrijs weer aangetrok kén en ik zweer uat ik net met zaï uit trekken alvorens: i. ae kwestie Danzig is opgelost; z. tusschen Polen en Duitschland een vredeiicwmde en goede samenwerking is tot staira gekomen. Indicn dit met kan met de regeering aie tnans aan het bewind is, aan met een andere regeering aie wel bereia is te erkennen aat een goede samenwerking tusschen beiae ianaen noodzakehjk is.” Hitler deelde ten slotte mede, dat in dien hem iets mocht overkomen en hij er met moer zijn zal. veldmaarschalk Heimann Goring hem zal opvolgen. In- aien deze onverhoopt ook mocht uitval len zal nij woraen opgevolga door Dr. Rudolii Hess. Mocht ook aeze in den strijd vallen dan zal een commissie uit den Sen&at den bekwaamsten of wel dappersten als opvolger kiezen. treffende, onderteekehd, en daarmede van kracht verklaard. De wet wordt genoemd: „grondwet van den staat der vrye stad Dan zig, de hereenigiiïg met het Duitsche rijk betreffende, van 1 Sept. 1939.” Tot ophef fing van den dringenden nood van volk en staat der vrije stad Danzig vaardig ik de volgende grondwet voor den staat af: Art. 1. De grondwet van de vrije stad Danzig is met directen ingang opgeheven. Art. 2: Alle bevoegdheden en het uit voerende bestuur worden uitsluitend uit geoefend door het staatshoofd. - Art. 3: De vrye stad Danzig vormt met directe inwerkingtreding met haar gebied en haar volk een deel van het Duitsche ryk. Art. 4: Tot de definitieve bepalingen .over de invoering van het Duitsche ryks- recht door den Führer, blijven de gezamen lijke wettelijke bepalingen uit de grondwet, zooals zy' op het oogenblik van de uitvaar diging van deze grondwet van den staat gelden, van kracht. I Ik verzoek u, myn Führer,^fn naam van Danzig en zyn bevolking, aan deze „grond wet van den staat” uw toestemming te ge ven en by rykswet de her-inljjving bij het Duitsche rijk te voltrekken. In toegewijd- neid betuigt Danzig u, myn Führer, onver gankelijke dankbaarheid en eeuwige trouw. Heil u, myn Führer. De verklaring van Rykskanselier Hitler, dat hij het niet ver schijnen van een gevolmachtigd vertegenwoordiger van Polen om te Ber lijn op de basis van de Duitsche eischen te komen onderhandelen, be schouwt als een verwerping van de Duitsche voorstellen, is gevolgd door een aansluiting van Danzig bjj het Duitsche Rijk. Gouwleider Forster heeft te Danzig, nadat de noodige formeele maat-*, regelen waren getroffen, waarby Danzig by het Duitsche Rijk wordt' ingelyfd, de volgende proclamatie tot de bevolking gericht: Proclamatie van Gouwleider Forster. De Vrije Stad Danzig keert op grond van haar zuiver Duitsch karakter, alsmede den eensgezinden”'wil van haar bevolking, onmiddellyk naar het Duitsche ryk terug- 2e. Het gebied van den z.g. Corridor, dat van de Oostzee tot aan de lyn Marien werder Graudenz Kulm Bromberg met inbegrip van deze steden) en dan on geveer ten Westen naar Schoenlanke-loopt, zal zelf beslissen over zijn toebehooren tot Duitschland of tot Polen. 3e. Te dien einde zal in dit verband een stemming gehouden worden. Stemgerech tigd zijn alle Duitschers, die op den Isten Januari 1918 in dit gebied woonden, of tot op dezen dag daar werden geboren, en ins gelijks alle qp dien dag in dit gebied wo nende of tot op dezen dag daar geboren Polen, Kasjoeben enz. De uit dit gebied verdreven Duitschers keeren voor het uit brengen van hun stem terug. Ter verezekering van ’een objectieve stemming, benevens tot waarborging van de daartoe noodzakelijke, omvangrijke voor bereidende werkzaamheden, wordt het ge noemde gebied, evenals dat met het Saar- gebied het geval was, geplaatst onder een onmiddellyk te vormen internationale com missie, die door de vier groote mogend heden Italië, de Sovjet-Unie, Frankrijk en Engeland gevormd wordt. Deze commissie oefent alle souvereine rechten in dit gebied uit. Te dien einde moet dit gebied binnen een overeengekomen, zoo kort mogelyken termijn door de Poolsche militairen, de Poolsche politie en de Poolsche autoriteiten ontruimd worden. 4e. Van dit gebied blyft uitgezonderd de Poolsche haven Gdynia, die principieel Poolsch souverein gebied vormt voor zoo ver zij zich territoriaal beperkt tot de Poolsche nederzetting. De nadere grenzen van deze Poolsche havenstad zouden tus- j schen Duitschland en' Polen moeten worden vastgelegd en zoo noodig door een inter nationaal scheidsgerecht voorgesteld wor den. 5e. Om den noodzakelyken tyd voor de vereischte omvangrijke werkzaamheden ter uitvoering van een rechtvaardige stemming 1 te garandeeren, zal deze stemming niet plaats vinden voordat twaalf maanden ver- lo'open zyh. 6e. Ten „einde gedurende deze periode Duftschland'zjjn verbinding met Oost-Prui- sen en Polen zijn verbinding met de zee on beperkt te waarborgen, worden straatwegen en spoorwegen aangewezen, die eén vrij transitoverkeer mogelyk maken. Hierbij zouden slechts die rechten mogen worden geheven, dift voor de instandhouding der verkeerswegen en voor het verrichten der transporten poodzakelyk zyn. 7e. Over de vraag tot welken staat het gebied zal behooren, beslist de eenvoudige meerderheid der uitgebrachte stemmen. Duitschland. De zestien eischen van Hitler. Zooals wy hierboven reeds zeiden, heeft p dow ^et n*et verschijnen van een !an°i l i gev°lmachtigde die meV Duitsch- sun moeten onderhandelen, «zyn voorf- ?en aIs verworpen beschouwd. zestien voorstellen zooals die thans gepubliceerd, luiden als volgt: Bij verordening van den Duitschen rijksmlnister voor de luchtvaart en op perbevelhebber van het luchtwapen wordt met Intrekking van alle vroegere I verordeningen het geheele luchtverkeer met binnen- en buitenlandsche vliegtul- gen over Duitsch gebied onmiddellijk verboden. j Deze verordening is niet van toepas- I sing op vliegtuigen, die in dienst van de I Duitsche weermacht gebruikt worden en op regeeringstqestellen. Bij overtreding stelt men zich bloot aan het gevaar van beschieting. I Donderdagavond omstreeks halftien heeft de Britsche ambassadeur een be- zoek aan de Wllhelmstrasse gebracht woed jager. Tijdens de bezoeken "van Gö- waar hij door Von Ribbentrop werd ont- ------ - vangen. Tien minuten later verliet hij •het ministerie. Men gelooft, dat het zijn doel was, kennis te nemen van de in den loop van den avond gepubliceerde GOlimiE (01 KAM. 8e. Om na de ten uitvoer gelegde stem ming onverschillig hoe deze moge uit vallen de veiligheid van het vrye ver keer van Duitschland met zijn provincie DanzigOost-Pruisen, en aan Polen zijn yerainliHng met de zee, te garandeeren, zal, in g|eva\het aan de stemming onderworpen gebied aan Polen komt, Duitschland een er- territoriale verkeerszone, ongeveer in de richting ',.van BuetowDanzig, resp. Dir- sohau, gegeven worden voor het aanleggen van een viersporige spoorlyn. Deze weg en deze spoorly'n zullen zoo aangelegd worden, dat de Poolsche verbin dingswegen daardoor niet worden geraakt, d.w.z. dat” de Poolsche verkeerswegen of over de zone heen of daaronder door loo- pen. De breedte van deze zone wordt vast gesteld op 1 K.M.; zy vormt Duitsch sou verein gebied. y Wanneer de stemming ten gunste van Duitschland uitvalt, krijgt Polen voor het vrije en, onbeperkte verkeer Aaar zyn haven Gdynia dezelfde rechten op e\n gelyke ex- terrftoirale weg-, resp. spoorwègve als waarop Duitschland recht zou 9e. In geval de Corridor aan het Duit- Bche*rijk terugkomt, verklaart dit zich be reid met Polen een bevolkingisuitwisseling in zoodanigen omvang uit te voeren, als waarvoor dé Corridor geschikt is. 10e. De eventueele dpflr Polen gewensih- te speciale rechten in de haven van Danzif zouden paritair uitgewisseld worden met gelijke rechten van Duitschland in de haven van Gdynia. lie. Om in dit gebied elk gevoel van een bedreiging aan beide kanten uit den weg te ruimen, zouden Danzig en Gdynia het karakter van zuivere handelssteden krijgen, d.w.z. zonder militaire Inrichtingen en m litaire versterkingen. 12e.:’ Het schiereiland Hela, dat, overeen- komstipi de stemming, ofwel aan Polen of wel aan Duitschland zou komen, zou in elk geval eveneens gedemilitariseerd moeten worden. 13e. Aangezien de Duitsche Rijksregee- ring de scherpste grieven heeft tegen de Poolsche behandeling der minderheden en de poolsche regeering harerzijds meent ook grieven tegen Duitschland te moeten oppe ren, verklaren beide partyen zich er mee accoord, dat deze grieven worden voorge legd aan een internationaal samengestelde commissie van onderzoek, welke tot taak Weft alle grieven over economische en pliy- sicke benadeelingen/ benevens over andere terroristische handelingen te onderzoeken. Duitschland en Polen verplichten zich alle sedert 1918 eventueel vóórgekomen economische en andere benadeelingen der vederzijdsche minderheden te herstellen, respectievelijk alle onfeigeningen ongedaan te maken, of voor deze en andere ingrepen ir het economische leven de betrokkenen volkomen schadeloos te stellen. 14e. Om den in Polen‘verblijf houdenden Duitschers evenals den in Duitschland ver blijf houdenden Polen het gevoel van inter nationale rechteloosheid te ontnemen en hun vooral de zekerheid te waarborgen, dat zU niet kunnen worden opgeroepen vooi handelingen, résp. voor diensten, die on. vereenigbaar zijn met hun nationale gevoel, komen Duitschland en Polen overeen de rechten der wederzijdschö minderheden doof de meest omvattende en bindende over eenkomsten te waarborgen, ten einde dezen minderheden het behoud, de vrije ontwikke ling en de actieve uiting van haar volks aard te waarborgen, en haar te dien einde met name de door haar nootzakelijk geach te organisatie toe te staan. Beide partijen verplichten zich de leden den minderheid niet voor den militairen dienst op te roepen 15e. In geval van een overeenkomst op den grondslag van deze voorstellen verkla ren zich Duitschland en Polen bereid de on- middelïyke demobilisatie van hun strijd krachten te bevelen en ten uitvoer te leg gen. 16e. De ter bespoediging va« de boven- stoande overeenkomsten vereischte ventere maatregelen worden tusschen Dnitschlann er. Polen gemeenschappelijk overeengeko. men. en IB nt MO Orgt,lape| ^;e Berichten; 6.30 m’™ kunsten; 6.60 Gr,J? ender; 7.05 Caused, 5 kNP; 7.W Bericht.,, 4' Causer,e „De 8— Pianovoonlraeht. teestelyk leven in on solist; 9.30 Radios est! 10.30 Berichte, AS’ H- GrmS k (gr.); 11.55-12 en,, 301.5 M. Algenttn gd door den KRO: ofoon, (om 8.15 BoUta. 1; 11.30 Bjjbel,ch, cauW|: 12.15 Gramofoon- 19m Six (12.50—1 en 1.20-1,30 50 Gramofoon; 2— rj]q Gramofoon); 3.45 KRO-Melodisten en solist en tuinbouw-causerfe, u 7Berichten; 7.15 Cau- aart in Indië”; 7.35 Giw :hten ANP; 8.15 KRO-or.’ KRO-Melodisten en solist- i; 9.30 Declamatie; 9,51) ’oordracht; '10.30 Berfchta .ajos Veres en zyn orkeü on. •E GOUDÏ ilZOEN 1939-1940 |dag 1 t.m. Dinsdag 5 Sept. 5 Dagen MONE SIMON en MES STEWART in ✓ENDE HEMEL eldberoemde en machtige filmwerk MONTMARTRE zyn have rertli.Tr/, jrbinding lebben.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1