Deze Courant komt in vele duizenden gezinnen Gegarandeerde oplage 8500 ex Engeland Frankrijk vragen Duitsehland en iedere agressie te staken. .-3SOK Ontruiming- van Polen geëischt. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN No. 20108 Zaterdag 2 September 1939 78e Jaargang Drastische beperkingen in geheel Engeland. STAAT VAN OORLOG. Italië zal geen militair initiatief nemen. Proclamatie van president van Polen. De Poolsche gezant verlaat Berlijn. Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen Een Witboek van de Britsche regeering. XVEEN. Brjtsch Witboek verschenen. 1 necle mobilisatie van de geheele vloot, I a en Kem] weduwe Censuur ingesteld. Telefonische verbindingen verbroken. rvormde school. 'eeniging in beroep, jr heeft van het be de Schoolvereeniging angen, dat het niet t raadsbesluit tot het lokalen aan de- Her- het Gedeputeerde Sta- t raadsbesluit te ver- 500 MILLIOEN POND VOOR DE BRITSCHE DEFENSIE. noodlg te hebben. Ik dank u, Duce, ook voor alles, wat gij in de toekomst zult doen voor de gemeenschappelijke zaak van fascisme en nat.-socialisme. evenen zijn, voor zoo- 'erklaard, bestemd tot te Stand. e, d. van G. Slappen, me. >rk te Gouderik, 24 j m, 23 j. J. L. de van Kats, 25 j. W. van Eyk, 82 j, t’. >s, 25 j. ren voorwerpen. de politie asnjege. ge op het feestterrein terug by Nil van 267 te Waddinxveen; de politie. angegeven: een pad- monnaie met inhoud ijes. het schoolbestuur van ging van de Hervorm- iderweg niet overeen- yereeniging gewenseb- Het Engelsche Lagerhuis heeft met alge- meene stemmen goedkeuring gehecht aan een crediet ten bedrage van 500 millioen pond stelling voor „de verdediging van het koninkryk, de handhaving van de openbare orde en het doeltreffend voeren van eideren oorlog”. Op de vraag van een afgevaardigde of hy een nieuwe begrooting zou gaan indie nen antwoordde &ir John Simon vervolgens bevestigend. Hij kon echter daarvoor nog geen datum vaststellen. Uit Londen wordt gemeld dat in Groot- Brittfcnnië de censuur is ingesteld voor alle uitgaande mededeelingen uit Engelano Donderdagavond zijn verder allt telefoon verbindingen met het buitenland en de schepen ter zee verbroken. De postmaster general heeft verder ter kennis gebracnt, dat gedurende den huidigen buitengewonen toestand bij de verzending van telegram- ke Stand. mina Cornelia Maria, •kestetfn en W. Tönts. den Ouden en J. A. Wilhelmina, ors van Es. Alblas lERAK. ti« T.H.O.R. dd de gymnastiekver- op het terrein van den 'drecht een openlucht- Aan deze uitvoering •ndgang door de ge- I üe Britsche ambassadeur Instructies ge- voor de Duitsche regeering, dat, wanneer 1 gen hebben wij bevel gegeven tot alge- necle mobilisatie van de geheele vloot, w het geheele leger en de geheele lucht* 1 de overhandiging eer kennis was gebracht mur.ht. Wii Hehbbn ook een aantal an- X. PnnioAo rp<rpprin_ ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring): 1—regels /1J0, elke regel meer /0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën in het Zaterdagnummer 21 bijslag op dén prils. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels ƒ2.26, elke regel meer ƒ0,51. Op de voorpagina ifl hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bij contract tot zeej gereduceerden prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnn worden ingezonden door tusschenkonurt van «oliede Boek handelaren. Advertentiebureau! en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. en K* indt gaf door zyn te- c van zyn belangstel- n sport. van Dalen, 29 j- iherming vergaderde de Wad- Hging voor Luchtbe- raitter, de heer Le waarin hij het plan dspult aan te koopen e aan te bieden. Dit jijval, spontaan werd zend tot een totaal- Reeds Dinsdagvoor- spuit besteld. k van burgerzin, door >r Luchtbescherming de autoriteiten zeer De BURGEMEESTER van GÖUDA maakt bekend, dat bij Koninklijk Besluit met ingang van 1 SEPTEMBER 1939 deze gemeente in STAAT VAN OORLOG is verklaard en vestigt de aahdacht op het overzicht van de voornaamste wetsbepalingen betreffehde-jlen- thans ingetreden bijzonderen rechtstoestand, hetwelk op de daarvoor bestemde plaatsen is aangeplakt. De Italiaansche ministerraad welke gis termiddag bijeen is geweest onder voorz’t- terschap van Mussolini heeft in een com muniqué meegedeeld, dat Italië geen enkel initiatief tot militaire handelingen zal ne men. Onder de bevolking van Rome heeft dit öericht groote voldoening gewekt. i de oefeningen werden isen verlicht, terwijl de rsterker werd weerge- onder haar leden ook leden van Moordrecht juniorengroep en de r goede indruk achter^ ize waarop de verpchil- rden afgewerkt, maak- t groote belangstelling Caecilia. de muziekvereeniging functies als volgt ver- n, voorzitter; C. Rijk' L. Nobel, penningmees- jrzitter; J. van Tonge- Alb. Kok en T. de Ko- AB0NNEMENTSPRUS: per kwartaal /2.25, per week 17 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal ƒ3.15 Abonnementen werden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, bjj onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zyh dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie en Redactie Telef. ïnterc. 2745 Postrekening 48400. vrede zijn in Europa. Wij zijn vast be sloten dat er aan deze methoden een einde moet komen en wanneer wij in de worsteling in de wereld wederom de wet ten kunnen vestigen vqn goede trouw en afstand van geweld, dan zouden zelfs de offers die dit voor ons met zich mede zal brengen hun meest volledige rechtvaar diging vinden. De rede van den minister werd luide 1 toegejuicht. ambassadeur te Berlijn opgedragen stap 1 zeide Chamberlainj „Wanneer het antwoord van de Duit- I sene regeering op onze waarschuwing ongunstig is, en ik kan het niet veron derstellen, dat het anders zal zijn, heeit 1 de Britsche ambassadeur Instructies ge- J kregen om zijn paspoort te vragen. j In dat geval zijn wij gereed. Gisteren hebben wij verdere stappen genomen in de riebtin^ vsan een vervollediging der defensievoorberciÖilgen cn hodenmor- Luisteren naar buitenlandsche radio-zenders in Duitschland verboden. In bijzondere ernstige gevallen volgt de doodstraf. Het D.N.B. meldt uit Berlijn: De ministerrad voor de rijksverdedi- ging heelt ee* verordening uitgevaar digd, waarin het volgende bepaald wordt; Het luisteren naar buitenlandsche zen ders is v,erboden. Overtredingen worden met tuchthuis gestraft. In lichtere ge vallen kan de uitspraak gevangenisstraf luiden. De gebruikte radiotoestellen wor den ingetrokken. Wie berichten van buitenlandsche zen ders verspreidt, wordt met tuchthuis ge straft en in bijzonder ernstige gevallen met den dood. De bijzondere gerechts- hoven zijn bevoegd overtredingen tegen deze verordening te behandelen. Precies drie minuten nadat de zender Keulen bovenstaande strafbepalingen had voorgelezen, kondigde het station Hamburg aan: Hier Rijkszender Ham burg op golflengte 31 M. Uitzending van nieuwsberichten in de Engelsche taal. De uitzending bestond bijna uitsluitend uit het weergeven van verhalen over Pool- sche wandaden. een oplossing (toejuichingen). O~OW.vxx. V» 4J J1CUUCU I1UU1U x»-x X »--x TA— lx 8nbië2ntW00rd ontvangen van de Duit- 1 ;-’ï =*--* j tc worden regcerd door een natlonaal- socialistische regeering. Zoolang die re- i geerlng bestaat en de methoden gebruikt die zij zoo hardnekkige in de afgeloopen twee jaren heeft toegepast, kan er geen deeld dat, tenzij verzekeringen werden gegeven, dat iedere aggressieve actie wordt opgeschort en de Duitsche troe pen uit Polen worden teruggetrokken, de Britsche regeering zonder aarzeling hare verplichtingen zal nakomen. Sprekende over den aan den Britschen men aanzienlijke vertraging kan ontstaan als gevolg van de groote drukte by den te legraafdienst. De burgerluchtvaart in het geheele Brit sche rijk is drastisch beperkt, ook op de lynen, welke door het minister! van lucht vaart waren aangeköndigd. Het inkoopen van iedere buitensporige hoeveelheid levensmiddelen is verboden. Niemand mag voor meer dan een week voorraad inslaan. Dit heeft geen betrekking op de voorraden van handelaren, welke op gewone wyze zyn aangeschaft, doch de ver- kooper is wel strafbaar, wanneer hy rede lijkerwijs kon veronderstellen, dat de koo- per een buitensporige hoeveelheid insloeg. Behalve dat de schoolkinderen, de kin deren teneden vyf jaar en hun moeders zyn opgenomen in het evacuatieplan van het ministerie van volksgezondheid, zal tevens voorzien worden in de evacuatie van aan staande moeders, de patientpffin de zieken huizen en de blinden. Als voorzorgsmaat regel hebben de ziekenhuizen in Londen en andere steden opdracht gekregen heden uitvoering te geven aan de vooraf opge- HALIFAX BRENGT HULDE AAN CHAMBERLAIN. Lord Halifax, de Britsche miister van buitenlandsche zaken, die in het Hoqger- huis een gelyke verklaring aflegde als Chamberlain in het Lagerhuis, bracht hulde aan den Britschen premier, zeggiende, dat geen man ooit met meer toewijding vooi den vrede gewerkt heeft dan hij. En geen sterker bewys kan geleverd worden vooi het feit, dat de huidige situatie Engeland is opgedrongen dan dat het juist Chamber lain moest zijn, wien het te beurt valt En geland, wanneer dat mocht zyn, in den oor log te leiden. Een ieder die de documenten van het Witboek over de Engelsch-Duitsche correspondentie leest en die het instinctieve verlangen naar overeenstemming kent, dat naar ik geloof gemeenschappelijk is aan het Duitsche en het Britsche volk, kan de tragedie afmeten, die besloten ligt in de volstrekt ongerechtvaardigde actie, die gistermorgen door de Duitsche leiders is ondernomen door den Duitschen Rijkskan- selier, op wien in de geschiedenis stellig een overweldigende* verantwoordelijkheid zal rusten. Voorzoover de Britsche regeering betreft, aldus Halifax verder, weet ik niets, dat wij ongedaan hebben gelaten of dat wy wanneer wij terugkijken anders zouden hebben willen doen. Het is een groote bron van voldoening voor ons geweest te verne men, dat Mussolini met ons ook al zyn in vloed uitoefent in het streven om tot het allerlaatste oogenblik dey vrede te redden. Ons geweten, aldus Halifax, is zuiver. Lord Snell gaf als leider van de labour- oppositie uitdrukking aan sympathie voo de leden der regeering, die deze laatste da gen omstandigheden van zoo ontzaglyk be lang onder oogen hebben moeten zien. nclub. Scheij grond hield <1® een huishoudelijke ver kort welkomstwoord de heer J. C. Vleg- L Daarna las de secre- laatstgehouden verga- anderd werden vastge- ïrd besloten om op 1 beginnen met een oPe’ rby de kampioenspeler van Hoorn en omstre- leden van de damver- tanwed stryd spelen za geval. ;aamheden had de hee zijner toppen der vin- f 'y ISTEREN heeft de Britsche premier in het Lagerhuis een verklaring af- gelegd, waarin hij Engeland’s bereidheid i den oorlog te aanvaarden, mededeelde. De eerste woorden van Chamberlain 1 waren: „Ik ben niet voornemens heden- I avond veel woorden te zeggen. Achttieru maanden geleden bad Ik dat de verant woordelijkheid niet op mij zou mogen vallen om dit huis te vragen het vreese- lijke gericht van een oorlog te aanvaar den. Ik vrees dat ik niet in staat zal zijn die verantwoordelijkheid te vermijden. Wij hebben geen enkel middel ver waarloosd om het kristalhelder te maken Wij stellen derhalve voor, terstond wetgevende maatregelen in te voeren met dit doel. Er zal een wetsontwerp worden ingediend, dat voor alle prac tise he doeleinden zal neerkomen op een uitbreiding van de wet op de militaire oefening tot alle valide mannen tusschen 1B eh 41 jaar, welke onderhevig zijn aan militairen dienst. Stappen zullen geno men worden om te verzekeren, dat het vereischte manschappenmateriaal voor de industrie niet wordt weggenomen. Voldoening over de houding van Mussolini. Geen vrede in Europa. Er ig nog slechts een opmerking die ik zou willen maken, aldus verklaarde Chamberlain tenslotte, en dat Is mijn voldoening en de voldoening van de re geering van Z. M. uit te spreken, dat ge durende deze laatste dagen van de crisis ook Mussolini zijn best heeft gedaan voor 1 non nnlncclna I fooillir'hlno'PTl L Wij" hebben geen twist met het Duit sche volk, behalve dat dit volk toestaat macht. Wij hebbbn ook een aantal an- dere maatregelen genomen, zoowel in I het binnenland als in het buitenland, waarvan het Huis niet zal verwachten, 1 dat Ik in bijzonderheden een uiteenzet ting geel. Ook zijn stappen genomen om ao positie te beveiligen ten aanzien van de materiaal- en. levensmlddelenvoor- raden van verschillenden aard. De gedachten van velen onzer moeten op dit oogenblik onvermijdelijk terug- keeren na^r 1914 en naar eqn vergelijking van onze positie van thans cn die, welke toen bestond. Hoe staan wij er ditmaal voor?, zoo vroeg Chamberlain. Oproep om vrijheid en onafhankelijk heid te verdedigen. Heele natie zal ten strijde trekken. De Poolsche ambassade te Parjjs deelt den tekst mede van de volgende procla matie, door president Moscicki tot de Pool sche natie gericht: in den afgeloopin nacht is onze eeuwen oude vyand pffensieve operaties begonnen tegen den Poolschen staat. Op dit histori sche oogenblik richt ik mij’ tot alle burgers van het land met de diepe overtuiging dat de geheele natie zich zal scharen om den opperbevelhebber en de weermacht ter ver dediging van haar vrijheid, haar onafhanke lijkheid en haar eer en een waardig ant woord zal gevqn aan den aanvaller, zooals reeds meer dan eens gebeurd is in de ge schiedenis der Pooisch-Duitsche betrekkin gen. De geheele natie, door God gezegend in den strijd voor haar heilige en rechtvaar dige zaak, zal vereend met het leger in aan eengesloten gelederen oprukken tot den stryd en tot de volledige overwinning. lijke Stand. s, z. van A’. Boer en M- r, d. van M. Boom en lichting 1940. ingeschrevenen voor ing 1940 wordt ge- 'ewoon dienstplichtig by den keuringsraad n en aanspraak kon- vrystelling wegens van de Fransche en de Poolsche regeerin- gen. De verklarende nota zegt dan verder, dat de Poolsche regeering de Britsche regeering machtigde om de Duitsche regeering er van in kennis te stellen, dat Polen terstond be reid was rechtstreeksche onderhandelingen met Duitschland aan te gaan. Het Britsoke antwoord werd Hitler om 22 uur 30 op 23 Augustus overhandigd en de Duitsche Rijkskanselier beloofde, den volgende dag antwoord te géven. Het Duitsche, schrifte lijke antwoord, werd om 19 uur 15 op 29 I Augustus overhandigd. Afgescheiden van een volledige verwrin- gii.g der gebeurtenissen die tot de crisis hebben gieleid, aldus de verklarende noot, eischte het antwoord van de Duitsche re geering de aankomst in Berlijn van een Poolschen afgezant met volledige volmach ten in den loop van den volgenden dag. Het antwoord van de Britsche regeering- werd den Duitschen minister van buiten landsche zaken te middernacht op SU Augustus medegedeeld. Het antwoord van von Ribbentrop was een lang document te voorschijn te halen, dat hy snel in het Duitsch voorlas. Dit was klaarblijkelijk het uit zestien punten bestaande plan, dat ae Duitsche regeering sindsdien heeft gepubli ceerd. Toen Henderson om den tekst van deze voorstellen vroeg, zulks in overeen stemming met de toezegging in net Duit sche antwoord, van 29 Augustus, gaf von Ribbentrop de verzekering, dat het thans te laat was, aangezien de Poolsche gevol machtigde met voor middernacht te Berlya was aangekomen zooals dit geeischt was door de Duitsche regeering in haar mede- deeiing van den vongen avond. Toen de Poolsche regeering deze ontwik keling vernam, stelde zy de Bntsche re geering irt den namiddag van. 3U Augustus ei van in kennis, dat zy haar ambassadeur zou machtigen de Duitsche regeering er van in kennis te stellen dat Polen de Brit- sene voorstellen had aanvaard betreffende het voeren van onderhandelingen. De Pool sche ambassadeur te Berlijn werd door von Ribbentrop eerst in den avond van 31 Aug. ontvangen. GOIIISCIIE COURANT. Een telegram van Hitler aan Mussolini. Stefanl meldt uit Rome: Rijkskanselier Hitler heeft een tele gram gezonden aan den Duce, waarin hij zegt: „Duce, ik dank u zeer hartelijk voor de diplomatieke en politieke hulp, welke gij onlangs aan Duitschland en zijn goed recht hebt verleend. Ik ben overtuigd, met de Duitsche militaire macht de taak J te kunnen vervullen, welke ons is opge- j legd. Ik meen in de gegeven omstandlg- i heden de Italiaansche militaire hulp niet uitvoering te geven aan ue vooxui upgc- nc»nrUaf hnhhon tv Hanv TVma aaV Stelde plannen om ^ommige van hun pa tiënten over te brengen naar andere zieken- huizen in de buitenwijken. M, Alblas en M Nobel en A. A. vai Henderson’s stap te Berlijn. De Britsche ambassadeur heeft, zoo ’«volgde Chamberlain, Berlijn medege- Engeland’s positie. „Het antwoord is, dat alle drie de diiii- steu gcreeu zijn en dat de toestand in alle nchungen veel gunstiger cn gerust stellender is dan in 1914. Achter de strij dende diensten hebben wy een uitgebrci- ue organisatie voor civieie deiensie op gebouwd en ten aanzien van onze on- iniadéiiykc hoeveelheid manschappen zyn de beboetten van vloot, leger en luchtmacht in een gelukkige positie, aan gezien zij bijna evenveel manschappen nebben ais zij op dit oogenblik passend kunnen gebruiken. Het voornaamste en meest bevredigende om op te merken Is, dat het niet noodig is in algemcenen zin een oproep uit te vaardigen voor rccru- ten, gelijk door Kitchener 25 jaar ge leden gedaan werd. Wat de toekomst betreft, is het van essentieel belang, tegenover de geweldige taak, die ons tc wachten staat, meer in het bijzonder met het oog op onze er varing van het verleden, ons manschap penmateriaal (iitmaai tc orgamsecren op een zoo methodische, billijke en oecono- mische basis als maar mo^elijk Is. :es en G. IIoo Kofpenol^ 69 j. De gevoerde correspondentie tusschen Londen en Berlijn. De correspondentie tusschen de Britsche en de Duitsche regeeringen is gisteravond gepubliceerd in den vorm van een witboek. Dit gaat vergezeld van een verklarenae noot over den loop van de gebeurtenissen, welke verklaart, dat het antwoord aan de Duitsche regeering van 28 Augustus voor zij er aan vasthield wederom geweld te gebruiken op de wijze waarop zij dit in het verleden heeft gebruikt, wij vast be sloten waren ons met geweld tegen haai1 te verzetten. Nu alle desbetreffende documenten ge publiceerd zijn, aldus Chamberlain ver- der, zullen wij voor de rechtbank der historie staan, wetende, dat de verant woordelijkheid voor dezen verschrikke- Ujken rampspoed ligt op de schouders van eén man. De Duitsche rijkskanselier heeft niet geaarzeld om de wereld te dompelen in ellende om zijn eigen zinne- looze eerzucht en ambities te dienen. Ik heb thans alle niet de Duitsche re geering gevoerde correspondentie in dep vorm van een Witboek doen stellen. Ik denk niet, dat het noodlg is in bijzonder heden te refereeren op dit oogenblik aan deze documenten, die reeds voorbije his torie zijn. Zij maken het volstrekt duide lijk, dat ons doel is geweest er naar tc streven, besprekingen tot stand te bren gen omtrent het Poolsch—Duitsche ge schil tusschen de belde regeeringen zelve op voorwaarden van gelykheld (toejui chingen). De regeling zou er eene moe ten zyn geweest, welke de ondfhankelyk- heid van Polen waarborgde en haar be hoorlyke nakoming veilig stelde door een internationalen waarborg. Ei- is echter een passage in de mede- deeling d.d. 3ü Augustus, die ik zou wil len aanhalen, ómdat zij toont, hoe ge- makkelijk een uiteindelijke botsing zou hebben kunnen zijn vermeden, wanneer er het geringste verlangen had bestaan aan den kant van de Duitsche regeering om tot een vreedzame regeling tc komen, m-dlt decument zeiden wij: „De Engel- erkent ten voUc de «on zakelijkheid van spoed bij het in gang brengen van besprekingen en zij deelt de ongerustheid van den Rijkskanselier voortvloeiende uit het in elkanders na- by heid staan van twee gemobiliseerde legers, tegenover elkander. „Dienovereenkomstig zou zij op de sterkste wijze er bij beide partijen op willen aandringen zich te verplichten, aat gedurende de onderhandelingen geen aggressieve militaire bewegingen zullen plaats vinden. De Britsche regeering neeft he$ vertrouwen dat zij een der ge lijke verplichting van de Poolsche regee- nng kan verkrijgen, wanneer de Duit- zou gevend8 soortgeliJke verzekerlngen Dit telegram, zoo vervolgde de premier öracht een onmiddellijk antwoord van ae Poolsche regeering, gedateerd op 31 gustus, waarin de Poolsche regeering bereid was op basis van Wierfceerigheid, de garantie te geven, aai in geval van onderhandelingen Pool- «rne troepen niet de grens zouden schen- van het Duitsche rijk, mits een over eenkomstige waarborg door de Dult- gegeven. Wij hebben nooit -UXXVVtUigeil VUI1 «xw x^uxv sche regeering op dit voorstel.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1