OURY e, op Wilhelmshaven en nieert Aanval van Britsche bommenwerpers Cuxhaven. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWUUDÊ, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT,^MOORDRECOT, MI^C^EL^. dat erdrijft 1 terkt Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen Luchtaanval op Warschau. Duitsch stoomschip tot zinken gebracht. ïctrische tes nu ver- naf f. 6,15 F met draal- itwringer jer maand. 1 beginnen. ar in alle s zaken. SCHOOL ht én wringt. imgn op Warschau. Schending van onze neutraliteit. Chamberlain richt zich tot het Duitsche volk. ?1a5k?iingevoer(i Juitschland. De voedsel- en goederen voorziening. No. 20109 Dinsdag 5 September 1939 77e Jaargang NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWLTR WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz, ol z^n woord, verzaakt. A HET BESTUUR. I, Boim verder s HERVAT. Leerlingen n tijdlang regelmatig n theelepeltje voorden trten tijd zult U de heer* t buitengewone middel rustgevende Invloed, y op Uw zenuwen uit* :htlg versterkende wen b lichaamde opwek* Invloed op Uw geest... helden nervositeit yer* )ler-energle neemt toe, rdt verhpogd. U zult ustlger gaan voelen, ekter. Door Tonicum often middel bij slapte, overspanning, nervo* d, herstel na ziekte, apothekers en drogis* n. Dubbele flacon f225. Noorden Nieuwe Stad de lessen aan de lagere had noch het voornemen om Oostenrijk te en hij bralt het. Hij verklaarde, t zou inlyven in het de Deensche Ie vliegtuigen KONING LEOPOLD DRINGT AAN OP EEN VOLSTREKTE NEUTRALITEIT. Veiligheid is verzekerd, doch „Batavier”. Bij het vertrek waren slechts de stationschef, politie en emigratie- autoriteiten aanwezig op het perron, dat geheel in het duister gehuld was. Hedenmorgen werd aan Sir Hender son en aan den Franschen gezant Cou- londre verlof verleend hun reis voort te zetten. sche nota, is de oorlog gevolgd. Na feiten gegeven te hebben ten aanzien van Hitler’s aanbod aan Polen, vroeg Chamberlain; Waarom achtten wy het noodzakeljjk een oostelijke mogendheid te verdedigen, terwijl onze belangen in het Westen liggen? Het antwoord, ik betreur het te zeggen, is,'dat niemand in Engeland vertrouwen heeft in het woord van uw Leider. Hij gaf zijn woord, dat het verdrag van Locarno zou eerbiedigen en hij brak het. STAD VAN HONDERD KERKEN EN PRACHTIGE GEBOUWEN. Het Poolsche Telegraaf-agentschap meldt uit Warschau, dat gisteravond vijf uur een* luchtaanval op Warschau heeft plaats ge had, de grootste welke tot dusver is uitge- voèrd. Duitsche eskaders hebben verschei dene punten aan de grens van de stad ge bombardeerd, achtervolgd door jachtvlieg tuigen en bestreden door hevig vuur van de lucht-afweer-batterjjen. Verscheidene vlieg tuigen zijn neergeschoten, een daarvan viel in een straat. De aanval heeft tal van slachtoffers gemaakt. Het juiste aantal is nog niet bekend. FRANSCHE VLIEGTUIGEN IN BELGIë TOT DALEN GEDWONGEN. Twee kleine Fransche jachttoestellen, die bij Quievrain over de Belgische grens wa ren gekomen, zijn gedwongen bij de grens posten te dalen. De bemanning werd ga- intemeerd. Zij verklaarden, dat zij tegen hun wil over de grens waren gekomen. (Belga). TWEE BOMMEN OP ESBJERG. Groote schade in de Deensche stad. Visschersboot op een mijn. Naar het Duitsche Nieuwsbureau meldt, heeft de Deensche minister van Buitenland- sche Zaken gisteren den Duitschen gezant ontvangen en hem mededeeling gedaan van bet feit, dat twee bommen op stad Esbjerg zijn geworpen. D( die van onbekende nationaliteit waren, hebben groote schade aangericht. De bom scherven zullen Worden onderzocht. De Duitsche gezant heeft onmiddellijli verklaard, dat hier in geen geval sprake was van een Duitsch vliegtuig, daar de Führer het Duitsche luchtwapen opdracht heeft gegeven tot eiken prijs het gebied der neutrale staten te eerbiedigen. Ondertu.s- schèn is volgens het D.N.B. komen vast te staan, dat geen enkel Duitsch vliegtuig ovei Jutland heeft gevlogen Het aantal slachtoffers, dat door de uit geworpen bommen is gemaakt, moet groot zijn. EEN GRIEKS.CH STOOMSCHIP OP EEN MIJN GELOOPEN. Het eerste slachtoffer van de Duitsche mijnen ten zuiden van de Sont is het Griek- sche schip Josti geworden. Het schip was op weg van Leningrad naar Antwerpen De geheele bemanning, bestaande uit 29 personen, 1s gered. Zij werden aan boord genomen door de Zweedsche loodsboot en het Finsche schip Poseidon. Hertog en hertogin van Windsor spoedig naar Engeland terug? Havas meldt uit Cannes; D" hertog en de hertogin van Windsor hebben den wensch te kennen gegeven naar Engeland terug te keeren, ten einde zich ter beschikking te stellen van Groot-Brit- tannië. Zij wachten op antwoord v^n Lon den. VREEMDE VLIEGTUIGEN OOK BOVEN NIJMEGEN. Werd Essen gebombardeerd? Gisternacht, omstreeks Half twee, heb ben verscheidene bewoners van de bui-, tenwijken van Nijmegen hot motorgeronk van vliegtuigen gehoord. Het, geluid was zoo sterk, dat de menschen uit hun slaap I gewekt werden en zich naar buiten be gaven. De vliegtuigen vlogen op groote' hoogte en Waren, mede als gevolg van de zware bewolking niet waarneembaar. Naar het geluid te oordeelen vlogen zij in Zuidoostelijke richting. Reizigers, die ’s morgens, komend uit het Rijnland, te Nijmegen arriveerden, verklaarden, dat Essen een zwaren lucht pa, en hij brak het. Hy gaf zijn woord, dat hij geen Poolsche provincies wilde en hij brak het. Hij heeft gedurende jaren gezwo ren dat hij doodsvijand was van het bolsje* wisme en hy is thans zijn bondgenoot. Kan het u verbazen, dat zijn woord voor De Deutschlandzender meldt: Twaalf Engelsche moderne bommenwerpers zijn gisteravond boven Wilhelmshaven en Cuxhaven verschenen en hebben daar bommen neer geworpen. Zij moesten echter vluchten voor het sterke Duitsche afweer geschut. Vijf vliegtuigen konden neergehaald worden. De andere koersten eerst in Zuidelijke richting. Volgens de Duitsche lezing zouden zij daarop naar Nederlandsch grondgebied gevlogen zijn. Van Engelsche zijde bericht men dat Britsche vliegtuigen gistermiddag een aanval gedaan hebben op Wilhelmshaven, Cuxhaven, Brunsbüttelkoog én het Kieler kanaalgroote schade werd daarbij aangericht. De aanvallen werden tijdens zeer slecht weer ondernomen en ontmoet ten tegenstand van de luchtmacht en het luchtafweergeschut der Duit- schers. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31. GOUDA b|j onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 96 uur. Administratie en Redactie Telef (nterc 2745. Postrekening 48400. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwataal 3.15. BINNENLAND. De Regeeringspersdienst meldt: Maandagavond kort na 7 uur zijn in het uiterste Noorden des lands twee buitenland- sche militaire vliegtuigen gesignaleerd, die zich binnen ons rechtsgebed in Westelijke richting bewogen. De in verschillende plaatsen verkregen gegevens worden verzameld en vergeleken, - ten einde te kunnen vaststellen tot welke nationaliteit de vliegtuigen behooren en de (betreffende regeering voor deze schending van onze neutraliteit aansprakelijk te stel len. Hedennacht te c.a. 4 uur verschenen bo ven Amsterdam twee Duitsche vliegtuigen. Het afweergeschut kwam direct in actie waarna de vliegtuigen onmiddellijk terug keerden naar hun land. onzijdigheid legt verplichtingen op. Koning I^opold heeft zich gisteravond door de radio tot zijn volk gericht met een toespraak, die in den Nedelandschen tekst als volgt luidt: „Mijn waarde medeburgers, nabij ons is de oorlog uitgebroken. Een tyd van econo mische zedelijke beproevingen breekt voor België aan.. Talrijke gezinnen zullen voortaan de ontroeringen van een scheiding kennen. Ouders, vrouwen, kinderen, ik kom u verzekeren, dat ik in gedachten aan uw zyde sta. „De veiligheid Van het land is verzekerd. Ons machtige en gedisciplineerdeleger houdt aan onze grenzen een waakzame wacht. In al onze provinciën, zoowel Vlaam- sche als Waalsche, staan onze soldaten te genover eiken inval paraat. Het land is Voor langen tijd van voorraad voorzien, niets kan in' dit opzicht onrust wekken. „Èet economische leven moet in alle mate van het mogelijke worden voortgezet Dat iedereen aan het werk blyve en zich kwyte van zijn dageljjksche taak met nauwgezette zorg. „De positie van een onzijdig land is moei, lyk. Het kan niet anders of het wordt met allerlei propaganda en draverijen oestoukt. Maar het moet zelfstandig blijven, de bogen steeds gericht op zijn eigen bestemming en op zijn eigen doeleinden. Geen enkele over weging mag het daarvan afleiden. ïndien het recht heeft op de eerbiediging van zijn onzijdigheid, moet het zich ook de plichten Duitsche troepen zijn van drie zy’den Po- ten^innengerukt. Krakau, Kattowitz en Warschau werden gebombardeerd, een der luchtbombardementen op laatstgenoemde atad duurde veertig minuten... De lawine is In beweging gekomen... het vraagteeken achter het met angst en vreeie gestamelde woord oorlog is verdwenen. Herinnerin gen doemen op dit oogenblik op aan de trotsche Spaansche steden, die onder bom- menregens - teloor gingen t oenda Ar de strijd woedde. Thans gaan veler gedachten uit naar de bevolking der Poolsche steden, nu het noodlot naar hetgeen hand heeft uit gestoken. I1 T’» Warschap, Polen’s hoofdstad, ligt op den linkeroever van de Weichsel, tegenover de op den rechteroever gelegen voorstad Praga. De Oude Stad bevindt zich in het Noorden en het Noord-Westen, waar ook dc Nieuwe Stad en de Jodenwyk gelegen zijn, <le mooiere en moderner stadswijken en stadsgedeelten vinilen wy in het Zuiden er Zuid-Westen, terwijl zich aan de Westzijde de voorstad Wola bevindt, Behalve verschil lende fraaie parken bezit Warschau een groot aantal moderne pleinen, zooals het Pilsoedski-plein (het voormalige „Saksische Plein”), het Slotplein l.. soedskiplein bevinden zich de vele een wijden St. Johannes-Kathedraol, i Hy gaf zyn wóórd dat hy noch verlangen talft r.lAï-nrlon afar! koJ nnnV. kaf irnnmaman nW GnstenrnL- te onrust over zooveel pa. zakenleven M andere landen 1 n -1 -- i ge- verband met 4 -«• goederen- week met een kwart gï Qmet Mk. 2.196.000.000 S ons het papier niet waard is, waarop het is geschreven? Het Duitsch-Russische pact was een cynische ommekeer, die ten doel l>E-d het vredesfront tegen de agressie in puin te slaan. Dit gokspel is mislukt. Uw Leider offert u, het Duitsche volk, thans on aan het nog monsterachtiger gokspel van een oorlog om zichzelf los te maken uit een onmopelyke positie, waarin hij zichzelf en u geleid heeft. In dezen .oorlog strijden wij niet tegen u, het Duitsche volk, jegens het welk wij geen bittere gevoelens hebben, maar tegen het tyranieke en meinet dige re gime, dat niet alleen zijn eigep volk heeft verraden, maar de geheele Westersehe be schaving en alles, wat u en ons dierbaar is. -Chamberlain besloot zijn toespraak met de woorden: „Moge God de rechtvaardigen verdedigen”. BRITSCHE EN FRANSCHE AMBASSADEURS NAAR HIW LAND TERUGGEKEERD. De Britsche en Fransche ambassadeurs hebben gistermiddag de Duitsche hoofd stad verlaten met bestemming naar N e- «Ierland. Op het laatste oogenblik weigerden de Duitsche autoriteiten toe stemming te verleenen om de ambassa deurs naar België te laten vertrekken. Sir Neville Henderson, de Britsche ge- gant te Berlijn, is gisteravond in Ben thelm aangekomen en koesterde’t voor nemen denzelfden avond naar Oldenzdal te reizen, en daar den nacht door te brengen. Te Benthgim werd hij echter opgehou den, omdat de Duitsche autoriteiten eerst de zekerheid wenschten te hebben, dat de Duitsche zaakgelastigde te Lon den, De Kordt, Engeland had verlaten. Aan den Franschen gezant Coulondre werd verlof verleend naar OMenzaal door te gaan. Laat in den avond werd bekend, dat de Duitsche gezant te Londen, dr. de Kordt, en de ambassade-staf, te zamen met on geveer hondervijfüg andere Duitschers 1 Engeland te Gravësend verlaten heelt aan boord van de Nederlandsche boot Poolsche archief bevinden. Aan het Schouw burgplein bevinden zich het Stadhuis ('an 1870) en de Groote Schouwburg (van 1833). Vermelding verdienen voorts de kasteel en Lazienki en Belvédère. Warschau is een stad met een zeer uit gebreide nijverheid: metaalbewerking, ma chinebouw, textiel-, glas-, leder-, schoenen-, voedingsmiddelen-, zeep- en scheikundige industrieën. Bovendien heeft de Poolsch** b.oofdstad een levendigen handel. Spoorweg verbindingen en dan vooral ook de Weich sel onderhouden het passagiers- en goede renverkeer. De voornaamste inrichtingen van Hooger Onderwijs zyn de in 1916 ge stichte Universiteit (met omstreeks 10.000 studenten), een botanische en een sterren wacht omvattend, de Handels- en de Tech nische Hoogeschool. Voorts vee-artsenij- scholen, gymnasia en z.g. „pro-gymnasia Ten slotte bezit Waschau enkele pracht'ge musea. En op dit oogenblik vraagt men zich met angst in het hart af, hoevele van deze ge bouwen reeds geschonden zullen zijn... Terwijl de gevechten te land zich, vol gens de tot dusverre beschikbare gegevens, tot het Poolsche grondgebied beperken, strekt de zee-oorlog zich over een schier I onbegrensde oppervlakte uit. Zoo wordt uit Montevideo bericht, dat de Britsche kruiser „Ajax” ter hoogte van Rio Grande het Duitsche vrachtschip „Olinda” tot zinken heeft gebracht. „Hitler gaf zijn woord en' brak het...” Strijd tegen het regime niet tegen het völk. Chamberlain heeft zich in een radiorede in de Duitsche taal tot het Duitsche volk gericht. Hy zeide: Uw land en het mijne zijn thans in oor- I log. Uw land had bommen geworpen op en e.a. Rond het Pil- was binnengevallen in het vrye, onafh^nke- - „e regee lyke Polen, dat Engeland gehouden was om nngsgebouwen, die het plein in een wyden te verdedigen. Omdat uw troepen niet te- rechthoek omzoomen, en te in het midden herinnert aan de dagen 'an vóór den Wereldoorlog, toen daar dc prachtige Russische Kathedraal stond, wel ke laten door 8e Polen werd afgebroken, om df herinnering aan de Russische overheer schink van toen uit ie wisschen. Bijna honderd kerken -bezit de Poolsche «oofdetad, meest Roomseh-Katholleke en Grieksch-Katholieke en Evangeli sche, synagogen en een moskee. De oudste daarvan is de omstreeks het jaar 1350 ge bouwde Gothische £1. J_;- een der monumentale sieraden Westelijk daarvan staat op het Krasinski- Uem de geboden. „Plicht van goede trouw: Wij hebben onso onzijdigheid bevestigd, wij moeten haa’r ook uitvoeren. België heeft nooit zijn woord, verzaakt. Plicht van moreele houding: de vrijheid onder al haar vormen wss voor de Belgen steeds een kostbaar goed. Maar in deze gevaarlijke oogenblik- ken kan een woord, een daad, een onbezon nen geschrift de belangen van het k«id schaden. .,Tk vraag aan een ieder ziohzelf bij het uiten van zijn meeningen de strenge tucht op te leggen, die een stipte onzijdigheid vereischt. De geheele natie heeft tot plicht de regeering door een waardige en onver dachte houding bij te staan in haar vast besluit het landruiten elk conflict te hou den en het verrichten van zijn vredige werk zaamheden mogelijk te maken. Solidariteit, burgermoed, zelfbeheersching, dat zftn de deugden, die zich aan allen onder ons op dringen. Laat ons het voorbeeld van onze «oldaten volgen. Zij hebben tegenover hun plicht geen aarzeling gehad, niets by ons mag de kracht van ons leger verminderen, noch de eendracht waarvan het leger het \aderlandsch zinnebeeld is. „Meer dan ooit is de eendracht van Bel gië de onmisbare voorwaarde van onze vei ligheid. Zij heeft onze onafhankelijkheid ge grondvest; zij heeft in bedreigde uren die onafhankelijkheid gered; zij zal het behoud van den vrede verzekeren. God zal België beschermeji.” e B"Jettencircula,ie I verneemt uit Bern,, egemoet te koran, a clreulatlemlMeta?1 sgonnen met het in— 'letten, welke blljfc® «n van de raunt,^ erden deze biljettpn hold in Berlijn In bankpapier la en niet S" •schil hier tuwhen'ft, ntenmark gedekt Is inroerend goed ark werd na een Into, wel op is November ■acht" rent™Mk»»« PUbilek geen brengen van ezlen het it is, dat in tgelijke maatregelen vorden in vert; ging van den eenig eeduld te hebben t.av. een vraagt een buitengewoon crediet van 60.000.000. - Ingediend is een suppletoire begrootlng van oeconomische zaken voor 1939, waar bij een buitengewoon crediet wordt aan gevraagd van 60 millioen gulden. De memorie van toelichting luidt als volgt: De politieke toestand in Europa en de inmiddels afgekondigde mobilisatie in ons land maken het noodzakelijk onver wijld wettelijke maatregelen te treffen ter voorziening in de vele en velerlei uit gaven, die van deze buitengewone om standigheden het gevolg zijn. Bij dit wetsontwerp wordt het daartoe noodige bedrag aangevraagd. Het aange vraagde crediet is bedoeld als mogelijk heid om naar behoefte te kunnen be schikken over de eerste middelen ter be strijding van de zeer belangrijke uit gaven, voortvloeiende uit de ipaatrege- len, die door de omstandigheden worden geboden, o.m. voor het aankoopen van granen en andere artikelen voor de con- consumptie van mensch en dier, de even- tueele regeling van de distributie en de voorzieningen ten aanzien van de indus trie. Een zeer belangrijk gedeelte der uit te geven gelden zal bij den verkoop van bedoelde producten weder terugvloelen. Omtrent de grootte van het crediet wordt nog het volgende medegedeeld: In September 1938 is door wijziging en t verhooglng van het zevende hoofdstuk b. van de rijksbegrooting voor dat jaar een buitengewoon crediet van f 20.000.CX» ge voteerd, ter voorbereiding van de maat regelen, welke in geval vali oorlog of oorlogsgevaar noodig zouden zijn. Uit dit crediet is tot heden voor ongeveer 10 millioen gulden geput voor diverse aan koopen en personeele en materleele uit gaven. Nu de indertijd bedoejjie maatregelen van het stadium van voorbereiding in dat van uitvoering zijn gekomen, wil het juister voorkomen, het restant van het crediet ad 20.000.000, voorkomende op het zevende hoofdstuk b. der rijksbegroo ting 1938, ongebruikt te laten. Dit res tant ware thans te brengen op hoofdstuk 10 der rijksbegrooting 1939, ter bestrijding van de kosten, bedoeld in dé tweede ali nea van deze memorie van toelichting. Daarenboven is voorshands een crediet van 50.000.900 noodig ter financiering van de maatregelen, die thans geboden zijn. In totaal „wordt derhalve een bedrag van 60.000.000 aangevraagd, met dien verstande, dat van het in September 1938 aangevraagde crediet ad f 20.000.000 een bedrag van 10.000.000 ongebruikt zal blijven De eerste vrouwelijke krijgsgevangene. De eerste vrouwelyke krijgsgevangene is volgens Havas te New-York gisteavond ge ïnterneerd aan boord van hetBritsche s.s. „Georgic”, 3it zich thans in de haven van New-York bevindt. Het betreft hier een' Duitsch? stewar^esse ,die reeds vijf jaar in bi trekking is bij de Cunard Line. Ztf ver- klaarde het Britsche interneeringskamp te 1 verkiezen boven een terugkeer naa' opleggen, die door deze onzijdigheid worden Duitschland. GOlUSll IE COIlliM. ADVERTENTIEPRIJS! Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgfcringj 1—5 regels 1.30, elke regel weer f 0.25. Van buiten Gouda en den bemrglmng: 1—5 reyels 1.55. elke regel nxer f 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prils. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger, Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boek handelaren, Advertentiebureau* en oaze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zjjn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Gewone advertentiën en ingezonden modedeelingex bij contract tot zeer gereduceerde» prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. regec skmii ceu wyuei! ie VOrueuigen. Minuut UW truepen niet tc- de leege grasvlak- ruggetrokken zyn in antwoord op de Brit- ;crt aan de dagen der stad. laarvan staat op het Krasinski- annexeeren en hij brak het. Hy verklaarde, j orthodoxe Drievuldigheidskathe- dat hy de Tsjechen niet zou inly ven in het raai, terwijl de Alexander-Newsky-Kathe- j Duitsche ryk, en hy deed het toch. Hy gaf draal zich op Jiet Pilsoedskiplein bevond. zyn woord na München, dat hij geen verdere En dan zijn daar voorts dé vele fraaie wo- territoriale eischen en plannen had in Euro- reldlijke gebouwen, die nimmer ophielden de aandacht van den bezoeker te trekken. «ooals in de eerste plaats het voormalig Koninklijk Slot, door Sigismund III ge- e., bpuwd en door Augustus II vergroot, waar zich een omvangrijke bibliotheek en h»t^

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1