NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, berkenWuude, bodegraven, boskoop, gouderak, haastrecht, moordrecht, moercapelle, NIEUWÈRKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, er-. enz. Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen de strijd aan het oostelijk front. 4 l 2 Invoernoodwet 1939. No. 20112 Donderdag 7 September 1939 77e jaargang Zuid-Afrika in oorlog met Duitschland. ara. Krakau door de Duitsche troepen bezet. Het Silezische industriegebied geheel in Duitsch bezit. Britsche regeering betuigt de Deensche haar spijt. Luchtaanval op Engeland afgeslagen. 4 V4n niEK. 1 ■i BINNENLAND. schryft ten I pen, dat van Poolsche zijde is verzaïne- zer <53 jaar en Itc- sser, 76 jaar, zich te i sten z*jn hoede meensche neutraliteit beslist in acht te men. satie van den aats” vorderen DUITSCHE GRENS DOOR DE FRANSCHE TROEPEN OVERSCHREDEN. zakelijk is, hoewel uit Luxemburg wordt bericht, dat voortdurend kanonvuur wordt gehoord.De troepen, die tegen de Duitschers 2 ie reser visten. De geregelde strijdkrachten, die zU>’ aangewezen om de Maginotlinie te verde. digen, hebben op de meeste plaatsen hun stellingen niet verlaten. taan achtervolgingen organiseert Duitsche vliegers, die zich met behul] 8N. bureau. ibutiebureau is gemeente-ont- ;igd in het ad- ente-bedryven. al. unstreeks vljf- ir D. zoodanig t dat hij een aofd bekwam, ar het zieken- k was. et ventje aan overleden. «d. d. v. J. siin- rs van soldaten hebben de diepte ver- >nden, die met- J getracht, hulp bruik, zoo meldt men ons, van 600' tanks. Ir dc meeste secties van het westelijk front beantwoorden de Duitschers het vuur slechts hier en daar en niet meer dan nood- f 10.36 Hans !5 Declamatie) -Amusements- .15 Orgelspel; clamatle; 2.25 ■Vaudeville-or- Zoor zieken en Keth’s ensem- X) Gramofoon; 6.28 Berich iool en piano, n ANP, radio 1 AVRO-Amu- Liedjes; 9.20 it en solisten; ia gramofcoi ramofoon. —9.15 KRO, 12 NCRV: B Berichten); Morgendienst; dienstig half- Gramofoon imofoon; 1.20 ruurtje; 2.55 jur; 3.30 Gta- 5 Gramofoon; eugd; 5.30— et pianobege- 0 Berichten); distiek week- rerzamelaars, SOS-Berich tvereeniging; den Bijbel”; a- Berichten Amhemsche lofoon; 11.50 EEN HERNIEUWD BRITSt'H PAMFLETTENOFFENSIEF. STEDEN IN HET SAARBEKKEN BEDREIGD. Nader wordt uit Parys gemeld: De Fransche troepen, gesteund door groote aantallen tanks en vliegtuigen zijn tot een maximum van zeven rny'l dóórge drongen op het Duitsche westelyke front. Ir verschillende sectoren nadert men reeds de steden in het Saarbekken. De voornaam ste opmarsch geschiedt in de richting van Saarbrücken. De strydkrachten rukken op naar het front van Metz en Nancy uit de Moezelvallei in. De Franschen maken ge- t opereerén, zyn de pas gemobiliseerde United Press heeft bericht ontvangen uit Luxemburg, volgens welke de Fransche troepen brücken, waarby zy door tanks worden on- j dersteund. Verder hebben 300 vliegtuigen een aar- val op de industriegebieden van Eschweiler I en Stolberg bij Aken ondernomen en is, vol gens een bericht uit Parys, het eerste transport gewonden te Neuilly aangekomen en in het' Amerikaansche hospitaal aldaar, dat door de regeering was gerequireerd, on dergebracht. 'Ilfodz en Warschau beoogen ten opzichte van de Poolsche troepen in de omgeving van Posen,, volgens de legercommuniqui *s van heden verderen voortgang vindt. Htt Speciaal regeeringsorgaan zal worden aangewezen. Wetsontwerp ingediend. Ingediend is het wetsontwerp „Regelen met betrekking tot den invoer van goede ren in tyden van oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone omstandigheden”, aan t«L halen onder den titel „invoernoodwet 1»9”. De minister van Economische Zaken schfyfi ui de memorie van toelichting: „Met het oog op byzondefe tijdsomstan digheden als de huidige is het gewenscht de mogelijkheid te openen om tot een regeling van gecentraliseerden import van goederen te geraken. Het onderhavige ontwerp vafl wet strekt daartoe. Het bepaalt, dat na het in werking treden der wet de invoer van door de Kroon aangewézen goederen of soorten van goeden nog slechts mogelijk zal zyn na verkregen vergunning van een daartoe krachtens de wet aan te wyzen in stantie. Het ligt in het voornemen als zoo danig een bestaand of een nieuw op te rich ten regeeringsorgaan aan te wyzen. Het verleenen van een vergunning zal dan af- hankelyk worden gesteld van het voldoen aan zekere voorwaarden en het aangaan van zékere verplichtingen jegens de invoe- rendè instantie. Volgens artikel 4 worden de regelen met betrekking tot de vergunning en de wyze harer verleening door den minitser gesteld, terwyl azn dezen volgens artikel 5 tevens het vaststellen van de voorwaarden voor het verkrygen van vergunningen zal zyn voorbehouden. Deze voorwaarden .zullen van algemeenen aard kunnen zyn en onder meer de verplichting inhouden om ter zake van het in te voeren goed zekere bepalingen in acht te nemen, vervat in een met de ver gunning verleende instantie af te sluiten contract. Deze zal zich daarby moeten ge dragen naar de algeineene aanwyzingen, door den minister ter zake te geven. Het scheen gewenscht, in het ontwerp uitdrukkelyk melding er van te maken, dat van den belanghebbende een bankgarantie of andere zekerheid kan worden gevorderd tot waarborg voor het voldoen aan de hem GÜIIISUIE GHIIAXT. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 1—5 regels 1.80, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: L—5 regels 1.55. elke regel meer 0.80 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den Drils. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN; 1—4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger, Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van snliede Boek handelaren. Advertentiebureau* en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingea by contract tot zeer gereduceerden prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. ROEMENIë BLIJFT NEUTRAAL. Uit Boekarest wordt gemeld dat de Kroon raad besloten heeft de regelen der Roe- i meensche neutraliteit beslist in acht te ne- IJSSEL. uf van Capelle eed het maken uur van gewa- n van een yze- stelijken oprit d ingeschreven rkerk h. d. IJs- i verdronken. i Lek onder de Zondagmiddag', uit Nleuwpoort! De Zuid-Afrikaansche gezant te Washing ton heeft, volgens een Reuter-bericht uit Washington,, minister Huil er heden van in kennis gesteld, dat de Unie van Zuid. Afrika in oorlog mét Duitschland is. baggerd. ogte van de iwege de nor- sel verdwijnen gebaggerd. Het ?rk a. d. IJssel landje midden eld gereden. bestuurder van «roote snelheid ill bij het nemen lereniabriek der over het s^uur -e den gevel 'van L van Dieat; en van de straat, >aal, om vervol- tot staan te ko- ih op het. oogen- /rijwel niemand wagen, minsten» bestrating reed, niet te overzien h het tot inajte- ces-vcrbaal. I Laan te Papen- ng van de n|v. kiabrleken Hflr- loonhoven. aan- i een fabrjeli. rak. Er werd als ■m. Bakker jte J. Buys eh T. •290, N.V. Tech- H. de Wilde ars en Kloppers FRANSCHE LEGIflt MELDT EENIGE VORDERINGEN. gcr-officieren meegenomen en aan tie uitgei oorlom zich evenwel niet over te gaai^ willekeurige strafmaatregelen tegenovei Duitschers van wie zy, aldus het Pools bericht, een moorddadig optreden ziet gjenover mannen, vrouwen en kinderen. j Sir Neville Henderson naar Engeland vertrokken. Sir Neville Henderson ia gisteravond het gebouw der Engelsche legatie van het Westeinde' te ’s-Gravenhage naar Rotten dam vertrokken, om zich op de „Batavier!’ in te schepen en naar Engeland terug tl keefen. I De Britsche gezant te ts-Gravenhage, Sirj Neville Bland, en de heer Elliott, attaché van de legatie, brachten Sir Neville Hen derson per auto naar de boot. Een half uur eerder was de staf van de Berlynsche am bassade’ van het Grand Hotel te Schevenin- ^en in twee autobussen naar Rotterdam ce- reden. De bagage was in een derde autobus geladen. Zestiende verjaardag van Koning Peter II van Zuid-Slavië. De bladen te Belgrado en de provinciale uitgaven der Kranten te Zagreb zyh voor een groot deel gewyd aan den zestienden verjaardag van Koning Peter II van Zuid-; slavië. In de artikelen met gelukwenschen komen voora) twee gedachten tot uitdruk king, in de eerste plapts vreugde over de eenige weken geleden bereikte overeenstem ming tusschen Serven en Kojoaten en hen tweede ovter het handhaven der strenge neutraliteitspolitiek en onthouding van elke inmenging in een stryd, waarby de "levens belangen van Zuidsjavië 'niet direef betrok ken zyn. In politieke kringen valt het, volgens het Duitsche Nieuwsbureau, byzonder op, dat de „Hrvataki Dnevnik”, het te Zhgreb uit gegeven centrale orgaan van de onder lei ding van dr. Jifatsjek staande Kroatische boerenparty, vóór de eerste maal sedert zyn bestaan een foto van den komhg en een artikel over diens verjaardag brengt. steden in Zuidslavië zyn feestqlyk versierd en geillumineebd. Vliegtuigen boven Brussel. H?t afweergeschut in werking. Hedennacht zijn boven Antwerpen op, groote hoogte vliegmachines waargenomen. Zy vlogen op groote hoogte in N.W. rich ting. Het afweergeschut kwam direct in werking., maar geen der machines werd ge raakt. overleden, gerde milit&ir is ‘d in de buik ge- den volgenden overleden. ijjand vast te houden en alle krachten m spannen tot de laatste beslissing. In vertrouwen staat geheel Duitschland ach ter U. Voor ons staat als voorbeeld van jhersoonlyken moed en krachtige vastbeslo t^nheid onze Führer en opperste bevelheb ber. Voorwaarts naar de overwinning! Overziet men het verloop van den stryd iri Polen, dan blijkt dat de knyptang-bewe- g5ng, welke de Duitsche offensieven uit het Zjjiden en het Noordeh iri de richting van Artikel 2. De invoer van door ons aan te wy’zen goederen of soorten van goederen is ver boden, behoudens indien daartoe vergunning id verleend door onzen minister of door een dqor dezen aan te wyzen persoon of lichaam. Artikel 4. Onze minister stelt regelen vast met be trekking tot de in artikel 2 bedoelde ver gunning en de wyze, waarop zy moet wor den aangevraagd. Fagent- blaócn, dat de bevolking van het platteland, Vei entwaardigd over de barbaarsche aanvallen TAAK VAN NIEUWE rijksbvreaux. Belanghebbenden verplicht doen inschrüven. De' minister van Economische Zaken ves tigt nog eens nadrukkelyk de aandacht van handel, industrie en overheidsbedryven op de m4atiN|gelen, getroffen op grond van de Distrifyutiewe^ 1939, waarby voor verschei dene producten ryksbureaux in het leven 'zyn geroepen. Deze ryksbureaux zyn de or ganen, '.waarvan de regeering zich bedient om de doelmatige voorziening van een aan- a,Ard tSl belahgrijke producten te waarborgen. Er bestaan thans ryksbureaux voor de vol gendó producten: Alle metalen inclusief yzer en jstaal, ruwe wol, wollen garens en lompen van wol, alle' katóen en katoenen '.garens ten lompen van katoen ,alle jute, jute gartens en‘zakken van jute, alle looi stoffen óf looimaterialen, alle bereide en onbereid^ .huiden en vellen, papiergrond- stoffen, óud papier en papierafval, alle rub- j yOLG^NS mededeelii^gen van hu* 1 Duitsche opperbevel dringen de Duitsche troepen in het Zuiden van Polen door in de Beskiden. Krakau i werd bezet. Zonder strijd konden de Duitsche troepen de stad binnenruk ken. Het gehee|e industrie-gebied van Oost-Opper-Silezië is thans ge heel in Duitsche handen. De Poolsche generale stal" meldt dat de Poolsche troepen hardnekkig weerstand bieden, met name in het Zuid-Westen van Polen, waar de Duitsche troepen krachtig aanvallen. Beide partijen maken melding van luchtgevechten boven Poolsch gebied. Krakau zou nog steeds in Poolsch bezit zijn. Van het westelijk front wordt al leen gemeld dat opnieuw een uitge breide verkenningsvlucht is onderno men door de Royal Air Force, waar by wederom exemplaren van de „Waarschuwing aan het Duitsche volk” werden uitgestrooid. De Brit- Sche toestellen werden niet bestreden door vyandelijke vechtmachines. Evenals bij de twee vorige gelegen- heden keerden alle machines veilig en wel terug. Het Fransche bericht zegt Onze eerste elementen, die aan gene zijde der grens vorderingen ma ken, met een snelheid, welke varieert naar gelang van de verschillende dee len van het front, stuiten overal op automatische wapenen en op veldver- sterkingen. De activiteit van onze Juchtmacht valt tezamen met die der landmach l De bewegingen, voorzien voor ae mobilisatie, het transport en de in stallatie van alle eenheden, voltrek ken zich op normale wijze. Bij de etappes zorgen de kaders, otereen komstig onze tradities, voor het ver gemakkelijken van het materieelen welzyn der troepen, welker moree' yoortreffelyk is. De ravitaiJleerin? t op correcte wijze. van Von Brauchitsch •“«l von Brauchitsch, de op- Duitsche le?er, troepen van het Daarin Toolsche legercommuniqué erkent dat de p Duitsche troepen komend uit Oost-Pruisen, j zeer sterken druk in Zuidelyke richting uit oefenen waarby hun offensief gaat in de ridhting van den Weichsel ter hoogte van I Warschau en Zuid-Westelyker Lodz. Tegeiykertyd bericht het Duitsche leger- communiqué, dat de Duitsche troepen thans j geheel het industriegebied in Oost-Opper- Silezië hebben bezet en dat een krachtig offensief is ingezet van Silezië uit in Noor- delyke richting, eveneens naar Warschau tn Lodz, Mochten deze Duitsche troepen- deelen, opnikkend uit Oost-Pruisen en Si lezië, er in slagen contact met elkaar t* krijgen,, dan zou een zeer belangrijk deel van het Poolsche leger, dat geconcentiecrd is om Posen, zyn omsingeld. Openen dus de Duitsche offensieven in Polen belangrijke mogelykheden, van hec WestelijK front komt vrijwel geen nieuw? I Van Fransche zyde heeft men daarvoor 1 deze verklaring gegeven, dat in stede van .n 1914 thans terstond een stellingoorlog is begonnen aan de Fransch-Duitsche grenc door de aanwezigheid van diep het land in gaande \erdedigingslinies aan beide zyder. Door het Britsche ministerie van voorlich ting is bovendien nog op een andere moei-’ lijkheid voor de Britten en Franschen ge wezen, welke schuilt in de vooralsnog on- duidelyke houding van eenige mogendhedeu, waarmede het Britsche ministerie waar- schynlijk doelt op mogendheden als Italië, Spanje, de Sovjet-Unie en de Vereenigde Staten alsmede Japan. De beoogde troepen verplaatsingen tusschen de Dominions en de andere deelen van het Britsche Impe- rium, alsmede tusschen het Fransche kolo niale gebied en het moederland, worden j door deze onzekere strategische factoren ten zeerste beïnvloed. Er zal dan ook nog wel druk worden gestreden op het politieke iunctionneert Dagorder v_. Kolonel-generaal perbevelhebber var. het heeft een dagorder aan de t Oost.liikf front uitgovaardiKd. wordt gezegd: Krakau, Bromberg en Graudenz zb’n in Pruispn^^n1 De ^orridor scheidt Oost- sche mrJT i anfniet meer van het Duit’ De v“*nd is h“ front teruggeworpen errop den terug. n.F,ei,r<ie^e (tu^strÜdera van den ‘werehl MHog, evenals jungé soldaten hebben op I e W^ze deel aan de in korten tijd treden" "h ™C“Men' Met vastberaden op. strijd d*l>Pere luchtwapen Uw tea U h ren<ie ondersteund, lit v»»r ft dank.en betul<? erkentelijkheid «lullen tlré ai«h waardig aan- don>- r> de groote daden van het legei ?e Duitsche geschiedenis. Duit» ,dp,inneminK van Krakau heeft hel ‘ten C 6 e?Cr °°k ^et graf van den eer. n maarschaïk Van p0]en( pj|BOedgki, in un hoede genomen. Zijn doel was de vrede Duitschland. De minachting voor zyn testament leidde wt den oorlog. Het Duitsche leger acht en epr dezen grooten soldaat. Op bevel van .en^ Führer is heden bij zyn tombe op P ec.itige wijze een eerewacht betrokken Soldaten, dagen van groote prestaties lig gen achter U. Thans gaat het qr om den Abonnementen worden dageiyks aangenomen kan ons Bureau: MARKT 31. GOUpA bij onze agenten en loopers^ den boekhandel en de postkantooren. Onze bureaux zyn dageiyks geopend van 9—6 uur. Administratie en Redactie Telef [nterc 3745. Postrekening 48400. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, overal waar de bezorging por looper geschiedt. Franco per post per kwataal 3.15. ooit verhei- J deze afdeo- aan de pa- rby ook de buitenla idsche mili- waren. De >ri aan mili- uniform en overeen- artikef 29 van de van 118 October beschouwd als J.ikts zfti, die zich heimelijk.- wijze In het vijamlojljk gebied i om berichten te verzaïne- Wegens het laten vallen van bommen op de stad Esbjerg. Na.°r aanleiding van het laten val'en v.'»n bommen op Esbjerg heeft de Britsche i'.- tegenover ae Deensche uiting geven aan haar diep leedwezen. De Deen sche regeering verklaart, dat de bommen van Engelsche makely waten en de Britsche regeering heeft deze verklaring als juist aanvaard. -X Reuter meldt nadei, dat de Britsche ge zant in Kopenhagen instructie heeft gekre gen de Deensche icgeering zyn spijt te be tuigen wegens het hoogst ongelukkige in cident, waarby' schade is toegebracht aan Deensche levens en eigendommen door e-?n bom pf bommen, tyelke een Britsch bombar dementsvliegtuig boven' Esbjerg kan heb ben uitgeworpen. Een uiterst streng ondei. zoek is ingesteld door het ministerie voor luchtvaart, dat heeft geconstateerd, dal geen der vliegtuigen, die zijn teruggektepta van een raid op Duitsche oorlogsschepen verantwoordelyk was voor het gebeurde. Alle vliegtuigen, die bij den aanval betrok ken waren, hadden strenge en gedetailleer de instructies de Deensche neutraliteit le eerbiedigen en er waren stappen gedaan om te voorkorten, dat andere dan Duitsche oor logsschepen zouden worden aangevallen. Dt aanval werd ten uitvoer gelegd tydens zeel slecht Weer en daarna raakte de luchtpiacnt verwikkeld in een gevecht boven de wolken. Géi ijk reeds is gemeld, werden bij de operatie eenige verliezen geleden en het is mogeiyk, dat een toestel onklaar is gieraakt, uit den l^ers is gevlogen en bommen heeft gelost boven Deensch gebied, in de moo ning, dat het bovifn zee was. Aangezien de'Deensche regeering heeft verklaard, da^de bom, of bommen, vair Brits?he niqkely waren, heeft de Britsche l'c-geering £een andere keus, dan deze ver onderstelling rals juist te aanvaarden en bijgevolg geeft zy uiting* aan haar diep1 spy't. De bevolking van Londen hield zich ruim twee uur schuil. Het Engelsche persbureau Reuter meldt: De eerste poging van Duitsche vliegers om jtviii, ..~o ~-r- ---- - ctJll raiu Op xungvtttnu uiv te voeren, is gis- onzekere militaire faétoren te climinecren. termorgen beslist mislukt. De bombarde- 1, voor dat zy’ hun bommen hadden kqnnen laten vallen. Het luchtafweergeschut ópende het vuur en verscheidene Britsche vliegtuigen stegen op. Wel werd het geknetter dpr mi- trailleurs gehoord, maar de Duitsche vlieg tuigen bevonden zich op te groote hoogte om door de toeschouwers te worden waar- .7°genomen. Een man verklaarde, dat hy zes opnikke" in de ncht.ng Saar. v|iegWigen in fwraaties van drie bjj drie wnjïrnn 711 dnnr ranks wnrnen nn- I 111 j L 11 vliegende had gezien, doch zy werden door het luchtafweervuur verjaagd, waarop zy terugkeerden om opnieuw verjaagd te wor den. In Londen werd het alarmsignaal gege ven en de bevolking hield zich «jets meer dan twee uur schuil. De inenschen bleven koelbloedig en vol komen rustig, hoewel velen het gedonder van het geschut konden hoorep. Om tien I uur had .de stad haar gebruikelyk aanzien herkregten. de verplichtingen, welke hy in verband met het verleenen der vergunning op zich n^m. Naar artikel 7 verluidt, zal met het oog op vraagpunten, welke met betrekking tot het verleenen van vergunningen kunnen ryzen, door den minister een commissie van advies worden ingesteld. Hy stelt zich voor, dat, naar gelang van het te behande len onderwerp en den daarby betrokken be- dryfstak, de commissie anders zal zyn sa mengesteld. De wet treedt voor de eerste maal in werking op den dag, volgende op dien harer afkondiging, voor den tyd van ten hoogste een jaar. De wet kan buiten werking en weder in werking worden gesteld by Ko- ninklyk besluit. De artikelen 2 en 4 van het ontwerp luidden: - - - - front, om langs dien weg bepaalde thans een rajj j<;nge|an(j ujt te voeren, is gis- fn climineCl’Cn. i .1. .I..U» rx tt i Verrassingen zyn daarby natuurlyk niet mentsvliegtuigen werdqn ,afgesj&gen, uitgesloten. i dat zy hun bommen hadden kqnnen HET GEBRUIK VAN VALSCHERM-TROEPEN. Kunnen zij als spionnen worden beschouwd? Het Duitsche Nieuwsbureau aanzien van het gebruik van valschermtroe- - - - gemeld, dat valschermtroepen beschouwd zullen wordbn alg spionnen en dienovereenkc mstig zuHen worden behandeld.* Het Duitscl e Nieuwsbi^ reau stelt hiertegenover, dat de valscherm- Iroepen een essentieel bestandaeol zijn van de Duitsche luchtmacht, dat n< melykt is. De manschappen van ling hekken steeds deelgenomei rades, wapr! taire attaché’s tegenwoordig Duitsche valschermjagers neme taire operaties deel, geklqed in gewapend en zy kunnen derhalvj komstig de bepaling van Haagsche overeenkomst 1907, 'feeeiiszins worden spionnen. Spionnen zyn slechts op I hebben bfgeven len. Het Duitsche Nieqwsbuieau bericht ver der, dat tot nu toe nog geen Duiüöchp vai- schermtroepen achter de Poolsche mnies om laag zyn gesprongen. Indien dus van Pool sche zyde wordt gemeld, dat Duitsche val schermjagers zyn gefusilleerd, danizou hier alleen sprake kunnen zijn van de bemanning van beschadigde vliegtuigen, die zïch met behulp Van hun parachute poogden! te 'red den.- I Volgens het Poolsche Telegraaf schap P.A.T. melden de Poolsche de barbaarsche aanvaljei der Duitschers op steden en dorpen,! sp^n- van 'de hun valschermen hebben moeten redden. In één geval hebben boeren vier Duitsche vvlie- jleverd. De Poolsche bevolking Ivei* tot del phe'j gestelde voorwaarden eh het nakomen van

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1