NUÏSSPAARBAHK te Gouda, Oosthaven12 4 I ■ll SKJSSb rS^mAP„YERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN «t5SSY^£UDE,„BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK. HAASTRECHT. MOORDRECHT, MOERCAPELLe, ”i enz. Deze Courant komt in vele duizenden gezinnen Gegarandeerde oplage 8500 ex No. 20114 Zaterdag 9 September 1939 78e Jaargang BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, Het oorlogsrumoer. Is Dertig slachtoffers. I c ALS ALS,uizelf ALS dus slechts c. ALS die spaarbanken 3 rente vergoed hadden, ALS toen een inlegger één gulden op een boekje had gezet, DE RAMP MET DE „VAN EWIJCK”. Mijnenveger der Kon. Ned. Marine op een mjjn geloopen. Duitsche troepen in Warschau. DANwas die ééne gulden thans aang«groeid tot: f 7.560.000.000.000.000.000.000 000 NIEUWERKERK, OUDERKERK, ÖUDEWATÈVRÈEÜwiïrS^^ STOLWIJK, WADDINXVEEN. ^VI^HUIZEN, Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen Hekking, 2. a. v. He, 2. C. Meide- Snoei), 2. B 8: 1. C. Meide- i L. SnoeU, 2. K M z.m. P. van z.m. in TELEGRAFISCH WEERBERICHT. f. heer Pastoor vereeniging het >elaan Schrama jllenvereeniging Tot de gezellen vooral als goe- iragen; niet al door daden, om »eeld andere te ie Bruin en C. loo en W. Pille. neester. preekuur te hou- dag 12 Septem- niet zenuwachtig maken over mogelijke gevaren, die misschien nooit komen. Wan neer het leven zijn gewonen gang zooveel mogelyk kan gaan; zal de schade het ge ringst zyn en zullen we, wanneer het ge vaar mocht komen, er het best tegen be stand z\jn. van Gelder”, „Ahra- „Pieter Florisz” en iebureau. ributiebureau is S, gemeente-ont- itigd in het ad- leente-bedryven. I 'lli c. v. d. Bos 81.9. 1. J- v. d. Linde m. 48 sec. les: 1. C. Meide- i Schrama een teer gaarne het St. Josephgc- rden en hoopte jezellen te kun- loor samenwer- 'acht worden, persoonlek met id. an W. van der Johannes Ma- wen en M. C. iscus Maria, z. J. Ch. Loef. n en K. Peters. d. van J. M. gevallen. ■na aan de Ach at vervoeren van r, door het dier in de lucht ge- de veehouder in woedende stier aan te vallen, -al gebeuren en i in bedwang te chten kon men ttoir brengen. er bij het begin van onze jaartelling reeds zulke .goede spaarbanken waren geweest als de ank rd gedurende d< f 6265.61, terug te door dit kt.ii aagt het num. Weerverwachting. Verwachting voor het geheele land: Aan vankelijk zwakke veranderlijke later tot matig toer.emenden Zuidelijken tot fluid- Westelyken wind, aanvankelijk helder tot licht ol half bewolkt, later eenige leans op regen. Zachte nacht, later waarschijnlijk af koeling. In den morgen plaatselijke mist. Niet gekwetsten. Luit, ter zee 2e kl. mar. res. J. P. D. Visser. Kwartiermeesetr J. H. Simonis. Korpl. machinist F. J. van der Maas. Korpl. telegrafist C. F. B, van der Kroft. Korpl. monteur S. P. Sparenberg. Matroos 2e klasse M. J. Walrave. Matroos 3e klasse W, J. te Loo. Matroos 3e klasse I. Hamelink. Stoker-olieman 2e kl. z.m. D. M. Goet- geluk. Matroos 3e klasse z.nvH. J. Meijer. i. J. Oudshoom; matroos 3e klasse z.m. J. Buijs; idem F. G. Stobbelaar; bediende 2e klasse z.m. J. van Belzen; idem J. de Waal; hofmeester 3e klasse Steenkiste; kok 2e klasse z.m. A. Beij’er; kok 3e lasse z.m. A. V. Lohman; stoker olieman le klasse z.m. M. Moer- mond; stoker 3e klasse z.m. J. van den Beucken; idem H. H. A. Peters; ziekenverpleger 2e klasse z.m. J. Krul. Gewonden. Licht gewond: luitenant ter zee le kl. F. H. M. var, Straelen; korpl. adelborst W. A. Moraux; sergt.-machinist N. Steenhaard; korpl.-machinist D. Schaatsbergen; korpl.-konstabel F. Homborg; kwartiermeester M. A. Havermans; matroos le klasse L. C. van der Blink; idem H. de VHes; atroos 2e klasse z.m. J. Dubbel; idem V. van der Weide; matroos 3e klasse z.m. W. H. Kruyter; idem D. van den Heuvel; seiner 3e klasse z.m. E. Stulp; schrijver 3e klasse z.m. F. Simons; zeer licht gewond: stoker 3e klasse G. II. Heyne, korporaal-torpedomaker J. C. Bromlewp; matroos le klasse P. Boone; matroos 2e klasse H. J. Gillesen; stoker-olieman L. P. Soede; idem A. Verkuylen- stoker le klasse G. de Boom; idem W. F. H. Verhoeff; stoker 2e klasse F. G. Boone; stoker 3e klasse B. W. van Boekel; Gisternamiddag meldde de regeeringspersdienst dat een ernstig ongeluk plaats vond bij de Noordvaarder (West-Terschelling), alwaar een Neder- landsche mijnenveger op een mijn was geloopen en binnen een minuut gezonken. De Koninklijke Marine betreurt het verlies van dertig van de een-en- •en aangevoerd en die besteed 1.60—4.10, hen- r 100 stuks. een onbegrijpelijk ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring): 15 regels ƒ1.80, elke regel meer ƒ0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels f 1.56, elke regel meer ƒ0.30. Advertentiën in het Zaterdagnummer 2t bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels ƒ2.25, elke regel meer OM Op de voorpagina M booger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bfj contract tot zeei gereduceerden prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnn worden ingezonden door tusschenkomst van «oliede Boek handelaren, Advertentiebureau! en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zjjn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zjjn. idem A. F. J. Cadot; adspirant-kwartiermeester Hofman; korporaal-machinist z.m. -- j een gulden alleen door rente op rente tot groot bedrag kan aangroeien, [%JAItfligt het voor de hand, dat grootere bedragen in korten tijd ook een verrassend resultaat kunnen opleveren! voorwerpen. een auto op het els, kantoor ge- rerweg. rschillende voor- se zyn te bevra- EEN OPROEP VAN MAARSCHALK SMIGLY RYDZ. Gisteravond heeft Warschau’s comman dant generaal Cruma een legerorder voor de Poolsche radio bekend gemaakt. In deze legerorder verklaarde de generaal dat de opperbevelhebber van het Poolsche leger, maarschalk Smigly Rydz, aan de troepen de verdediging van de hoofdstad had op gedragen. Hij eischt, aldus de order, dat de vyandelyke aanval gebroken wordt op den muur van weerstand, dien wij daartegen over stellen. Het parool luidt nu: „Genoeg. Geen stap verder.” Het Fransche legerbericht luidt als volgt: „Onze troepen hebben opnieuw plaatse- lyke vorderingen gemaakt. Op die punten, waar de vijand zich terugtvekt, vernielt hij bruggen en wegen. Wij ontmoeten velden, waarin landmijnen gelegd zijn. Onze lucht verkenning treedt, actief op. Ter zee leggen onze patrouille-afdeelingen een groote ac tiviteit aan den dag. Wij hebben ons ver zekerd van de nauwe samenwerking der Britsche strijdkrachten in verband met de verdediging van de verbindingen ter zee.” Schrama. P. Schrama 13 lèphgezellenver- bij ook de zeer- celing aanwezig bijeenkomst en i harte welkom, irama het werk nen, met succes 52 J. te Gouda ie Bruyn, 24 j [ogenelst, 27 j sselsteyn, 89 J B, nenschen wij» niet noodla, «I» tur maar'n klein rn opletten, dan H tevreden xijnQ Toedracht van de ramp. De mijnenveger J,Willem van Hwyck”, welke Donderdagmiddag in gezelschap van de mijnenvegers „Jan ham van der Hulst”, den mijnenlegger „Nautilus” uit Nieuwed:ep was vertrokken voor het leggen van mijnen velden rond de zeegaten van de Wadden eilanden, is, naar nader kan worden gemeld, des middags tusschein tien minuten en kwart over twaalf vijftig meter uit de kust van Terschelling op een mijn geloopen en in de lucht gevlogen. In vereeniging met de andere mijnenleg gers was de „Willem van Ewijck" bezig hier een mijnenveld te leggen. Voor de juiste ligging van het veld moest in ver band met den stroom hier en daar een mijn worden opgeruimd. Dit geschiedde met behulp van een mil traileuse van af de mijnenvegers. Toen eeni ge manschappen van de „Willem van •Ewijck” bij de mitrailleuse op het achter dek gereed stonden om een der mijnen te vernietigen, dreef de „Willem van Ewijck” ■door den sterken stroom over een andere mijn. Een sloep met manschappen van de „Van Ewijck” voer in de onmiddellijke nabijheid van den mijnenveger. De „Willem van Ewijck” werd mid scheeps getroffen. Met een geweldige ex plosie brak het schip in tweeën en binnen eenige minuten verdween het in de diepte. Groote waterzuilen spoten omhoog. De be mande motorsloep van de „Van Ewijck” werd door de kracht van de ontploffing (illUISUIE COURANT. o-wedstrijd ge- van de Brug en met 21 (rust ind. oba, d. van P. eraat. Fran- Moons en W. M. merkwaardige feit zich heeft voorgedaan, dat men hen tegelijk toch ook volgens Ae letters van het alphabet kon aanduiden, zangezien de historie van de Nederlandsche Marine zoo vele roemruchte namen rijk is, dat men eenvoudig deze namen slechts in alphabetische volgorde te rangschikken had, om toch een doorgaande reeks te krij gen. Zoo heeten deze bodems dan respectieve lijk: A. Jan van Amstel B. Pietgr Bitter C. Abraham Crynssen D. Eland Dubois E. Willem van Ewijck F. Pieter Florisz G. Jan van Gelder en H. Abraham van' der Hulst. De eerste werd op 15 Maart 1937 in dienst gesteld; de laatste op 11 October van dat jaar. De Willem van Ewijck is op 19 Juli ,1937 in dienst gesteld. De eerste vier vorm den het flottielje dat naar de Oost is ge gaan. sing. 3 uur zijn aan we^, nabij Spo- dke uit de rich- p weg was naar ,o, welke uit de i elkaar gebotst, cht, waartoe zij jekregen, in ver- ïgtuigen, welke ckig werd met en, zoodat zich n voordeden. De .•hadigd en zijn POOLSCHE LEGER HER GROEPEERT ZICH. Het D.N.B. meldde gisteravond dat de Duitsche pantsertroepen Warschau waren binnengedrongen, snelle troepen hebben de Weichsel bereikt bij Sandomierz in het zuiden van Polen en bij Gora Kalwaria ten zuid-oosten van Warschau. Van Poolsche zijde wordt dit bericht ten stelligste ontkend. Havas meldt uit Warschau, dat de hoofd macht der Poolsche troepen zich hergroe peert aan het z.g. front der „vyf rivieren” ten Noorden en ten Zuiden van Warschau, ten einde daar het hoofd te bieden aan de oprukkende Duitschets. Het Poolsche opper bevel brengt thans de talrijke in reserve gehouden eenheden in het vuur. In de streek van Lodz, 80 K.M. ten Z.W. van Warschau en aan het front van Torum tot Rozan aan de Narew wordt volgens Havas nog ver woed gestreden. De Poolsche troepen in Posen beginnen terug te trekken. ’f en zijn erfgenamen steeds de verleiding hadden kunnen weer staan door het steeds steende tegoed gewekt, de uitwerking ken. lei- v niet alleen door de regering, maar ook door de individuen. Met loopgraiven en schuil kelders en gasmaskers en allerlei waaraan we nooit gftiacht hadden, maken we ken nis, ter afwering van een mogelijk gevaar. Maar voor dat alles en in de eerste plaats hebben we iets noodig, waaraan we niet genoeg denken. Op een vergadering, die ik dezer dagen bijwoonde, belegd tot het ge- ven van inlichtingen voor afwering van hot luchtgevaar, begon de spreker met deze waarschuwing: „Wat we ter afwering van dit gevaar en tot het nemen van afweer- ’naatregelen allereerst noodig hebben, is kalmte, ik verzoek U dit nooit te verge ten.” Het is een waarschuwing, die niet alleen bij' het bespreken van de afweermaat- kegelen tegen luchtgevaar, haar groote waarde heeft. Wat we in dezen tijd ter afwering van de gevaren en nadeelen, die ons en anderen uit dezen oorlogstoestand bedreigen, noodig hebben, is kalmte. Laten we daaraan steeds denken en onzen landsaard getrouw ons ABONNEMENTSPRIJS:i per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, overal waar de bMorging per looper geschiedt. Franco per poet per kwartaal ƒ8.16. Abonnementen werden dagelijks aangenomen aan ona Bureau i MARKT 31 GOUDA bU oaie agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux züh dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie en Redactie Telef latere. 2745. Postrekening 48400. neaacue iwel. wazige lucht drijft een met kalmen wiekslag. In de gouden stilde van den middag ligt het verre land in een weidsche rust als was er geen begeeren meer en geen stryd, als was er in het leven enkel nog de berusting overgebleven, omdat alles goed is, zooals het is en schoon en in een feilloos evenwicht. Maar ver weg en dichtby rondom ons iand strooien de vliegtuigen dood en ver woesting over de mooie aarde, schieten de kanonnen en mitrailleurs alle werk van menschen stuk, dat ze bereiken kunnen, werpen aan elkaar onbekende menschen zich op elkaar als vyilde dieren. Waarom? Is de aarde niet goed en schoon en het le ven niet heerlyk? Is er geen plaats voor allen? Is deze wonder-stille herfstdag niet heerlyk boven alle maten? Is dit niet het beste wat te bereiken is deze blyde berus ting, deze erkenning, dat alles goéd is, zoo als het is? Waarvoor strijdt men dan en vernietigt de schoone aarde en elkaar in een moordenden strijd? Zie, dit is de tegenstelling tusschen de serene stilte van den herfstdag en het oor logsrumoer: de erkenning en aanvaarding van de wezenlijke waarde van het leven en de overgave aan dat leven en de wildheid van het teugelloos begeeren en van den haat. De Duitschers begeeren den Poolschen corridor en Danzig, dat hun in 1918 ont nomen is, nadat zij het enkele eeuwen ge leden den Polen ontwrongen hadden en zet ten ter voldoening aan die begeerte de we reld in brand. Wanneer het hun gelukt het begeerde te bemachtigen, zullen de Polen het terugbegeeren en eischen. Zoo gaat het altyd en overal. Maar één ding moeten we toch wel erkennen, dat nooit nog het be geeren en de haat tot zoo hoogen trap- van wildheid en onmenschelykheid zyn geste gen als thans in het nationaal socialistische Duitschland. Na Oostenrijk en Tsjecho-Slo- wakije heeft het zich tegen Polen gekeerd. Dat heeft een verzet ver buiten Polen gaan de gemaakt. En thans hooren we rondom ons land het oorlogsrumoer ra zen, dat zoo schril en gruwelijk door deze heerlijke herfstdagen scheurt. En het ge vaar is niet denkbeeldig, dat we door ver dwaalde bommen of op andere wijze met J van den oorlog kennis ma- Het is dan ook begrijpelijk, dat aller- voorzorgsmaatregelen worden genomen eottige meters de lucht in geslingerd, doch kwam behouden op het water terecht zon* d«r dat de bemanning hierbij letsel opliep. Van boord van de „Nautilus”, die, onder commando van den luitenant ter zee eersta klasse J. A. Gauw, het dichtst in de nabij heid was, werd onmiddellijk een motorsloep uitgezet, waarin ook de officier van ge zondheid P. J. Waegheningh plaats nam. Deze sloep begaf zich naar de plaats des onheils om de drenkelingen op te nemen, tezamen met de sloep van de „Van Ewijck”. Het eerst werden vier zwaar gewonden in de sloep opgenomen, onder wie de comman dant van de „Van Ewijck”, luitenant ter zee eerste klasse J. E. ten Klooster, die on der meer een been gebroken had. Deze werd met een anderen drenkeling aan boord van de „Nautilus” gebracht. Tijdens de vaart naar Den Helder is hij, evenals de drie andere gewonden, van wie er twee door de „Jan van Gelder” aan boord waren ge nomen, bezweken. Van de 51 leden der bemanning waren ei 25 met de „Van Ewijck” in de. diepte ver dwenen. Voorts werden er 22 opvarenden, onder wie eenige gewonden, van de „Van Ewijck” door de uitgezette sloepen van de andere mijnenvegers aan boord genomen. Van het vliegkamp De Mok arriveerden acht watervliegtuigen met medische hulp ter plaatse. Toen er geen drenkelingen meer in de nabijheid werden waargenomen, gingen de schepen met hun droeven last naar Den Helder, waar het treurige nieuws reeds bekend was geworden. De Willem van Ewijck is in 1936 te Rot terdam op stapel gezet bij de machinefa briek en scheepswerf van P. Smit Jr. De afmetingen van het schip waren: lengte Sfi.8 m.; breedte 7.8 meter en diepgang 2.2 n.eter. De standaardwaterverplaatsing be droeg 460 ton. Het machinevermogen was 1600 p.k. Het schip had twee schroeven en de maximumsnelheid bedroeg 15% myl. De bewapening bestond uit één kanon van 7% c.m., nr. 3 en 1 mitrailleur nr. 4 1. k. De bouwkosten hebben ongeveer 600.000 bedragen. Luitenant ter zee J. E. ten Klooster, i De heer J. E. ten Klooster, de comman dant van de Willem van Ewijck, werd m 1904 geboren. Hij werd 18 Augustus 1926 benoemd tot luitenant ter zee 3e klasse. Twee jaar daarna werd hij bevorderd tot de tweede eri in 1937 tot de eerste klasse. De thans ontslapen zee-officier was het bezit van het brevet van waarnemer. Het verongelukte schip. De mijnenveger Willem van Ewijck be hoorde tot een serie van acht mijnenvegers, welke in 1937 in dienst zijn gesteld en die dus tot de jongste aanwinsten van de Ne derlandsche Marine behooren. Van deze acht mijnenvegers zijn er, kort na de in dienststelling vier, in flottielje- verband naar Ned.-Indië gevaren, waar zij thans dienst doen. De vier overige zyn ge voegd by de marine-strydkrachten in het moederfand. Deze acht mijnenvegers zyn alle naar brander-kapiteins genoemd, waarbij' het S. C. De verlieslijst. Bij deze ramp verloren van de bemanning van Hr. Ms. Willem van Ewijck het leven: Luitenant ter zee le klasse J. E. ten Klooster. Luitenant ter zee 3e klasse Marine Re serve G. Anema. Adj. onderofficier machinist B. C. de Bruin. Bediende-zeemilicien J. Bosch. Vermist: bootsman G. J. van Dort; sergt.-machinist J. J. de Smit; korporaal-machinist M. F. Poortvliet: er vreeselyker tegenstelling denkbaar dan tusschen de serene stilte van deze prachtige, wonderlijk blauwe herfstdagen en het gruwelijk rumoer van den oorlog, die in onze nabijheid woedt? Aan den doorzichtig Mauwen hemel, zilvrig wazend aan de kim, drijven nog enkele teer-witte wolken. Ver en wyd is de stralende aarde. Als in een vreemden droom liggen de verre huizen 'waarboven een toren opglinstert. Nauw merkbaar beweegt het even verkleurend 1 loof der boomen. Over het glanzend blauwe vijftig opvarenden, die bij-het vervullen van hun plicht den dood vonden, water der vlieten schittert nu en dan een Binnen enkele seconden na de ontploffing waren drie barkassen ter zonnige rimpel. In het wyde ruim der teer- plaatse, en vliegtuigen werden uitgezonden om naar drenkelingen te zoeken. eenzame vogel 1 Spoedig na het binnenkomen van dit bericht werd bekend^ dat het hier betrof de „Willem van Ewijck”, die op een Nederlandsche mijn was ge loopen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1