URY W dat rdrijft eert rkt HING s IEN I maker thandel ZIJN irwijs 78e Jaargang No. 20116 Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen Verdediging van Warschau houdt nog stand. Verlofregeling voor dienstplichtigen in overweging. n. r MOGELIJKHEID VERHOOGING VAN KOSTWINNERSVERGOEDING. DE DUITSCHE TROEPEN OPEREEREN ten noorden van de weichsel. - Rijlaarzen Telef. 2166. dat de “RECHT van IER s Franschen melden vorderingen. NGEN «•Dinsdag 12 September 1939 NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz, T Polen zün ReleRen ir de len ln het Noorden en in het Zuiden. ^ng^Luiïer8te Zuiden ligt een berRadi- PathTn n rrSU‘ ult,00P€r8 van de Kar- •-■• a klgemeene richting van deze GESLOTEN IN, Danslee raar. De Regeering hoopt, geleidelijk eenigc Terrein wordt steeds moeilijker. ÏGSTHAAT 29-31. ONDERSTELLINGEN VAN WARD PRICE. ERVEN :n noten |dlang regelmatig aelepeltje voor den tijd zult U de heer- Itengewone middel [gevende Invloed, Uw zenuwen uit- versterkende Wer- laamde opwek- oed op Uw geest... en nervositeit ver- »nergle neemt toe, verhoogd. U zult jer gaan voelen, r. Door Tonicum middel bij slapte, "spanning, nervo- erstel na ziekte, thekftrs en drogle- bbele flacon f2.25. 1 UITVOERINGEN. INLICHTINGEN. [TM AN DEN TELEFOON 3311 heeft deze stelling erkend en de Tsjechen en Slowaken op Franschen bodem worden niet beschouwd als vaderlandlooze vluchte lingen doch als soldaten van eer. land, dit. aan de zjjde van Frankryk, Engeland en Polen strydt. Het Tsjechische leger telt reeds ongeveer 50.000 man, die wachten op de Tsjechen uit Engeland en Amerika. De commandant is generaal Ingre, die eertijds de Tsjechen in Frankryik commandeerde. ger voelen. Zoolang ny bij -zijn generaals t teneinde den maarschalk te ontlasten zou zijn, zou er minder waarschijnlijkheid bestaan dat een militaire staatsgreep zou plaats vinden om een einde te maken aak en Redactie Telef Het communiqué van 11 September des avonds uitgegeven, luidt als volgt: Ondanks den vijandeljjken weer stand zijn onze aanvallen voortge gaan belangrijke vorderingen te vei- wezenlijken op een front van onge veer 20 K.M. ten Oosten van de Saai Het afbreken van de Water- tentoonstelling te Luik begonnen Op de internationale tentoonstelling vt watertechniek te Luik is een begin ge maakt met het afbreken van het z.g. Vror lijke Maasdorp, het Lunapark en verschei dene restaurants fn crinkgelcgenheden. Het uitvoerend' comité had eerst nog gehoopt dat de sluiting slechts van tydelijken aait zou zijn, doch heeft thans deze hoop laten varen. Ook met de ontruiming en afbreking van de verschillende paviljoens zal niet langer worden gewacht. uitloopprg loopen Regeering doet beroep op burgèrij. De Regeeringspersdienst meldt het volgende: Bij de regeering zijn eenige maatrege len in voorbereiding, welke strekken om de maatschappelijke zorgen van de bui tengewoon onder de wapenen geroepen dienstplichtigen zooveel mogelijk te ver lichten. Daartoe zal o.a. het bedrag, dal ten hoogste aan kostwinnersvergoeding kan worden toegekend van 2.50 op 3 per dag worden gebracht; in bijzondere gevallen zal het bedrag van 3 met machtiging van den minister van De fensie nog eenigermate mogen worden overschreden. Dit wil niet zeggen, dat alle vergoe dingen verhooging zullen ondergaan, maar dat in sommige gevallen, waarin thans reeds 2.50 per dag aan vergoe ding wordt genoten, doch waarin dit be- ’’drag met voldoende blijkt in verband met den achteruitgang van de gezins- inkomsten, en b.v. in verband met de grootte van het gezin, de vergoeding kan worden verhoogd. Verder zal do verhoo ging soms noodig blijken ten aanzien van gezinnen, die in het buitenland ver blijf houden, daar in verschillende stre ken in het buitenland een andere maat staf voor levensonderhoud moet gelden dan hier te lande. Voorts is een regeling te wachten, wel ke beoogt steun te verleenen aan die genen, die door opkomst in militairen dienst in onoverkomelijke moeilijkheden zijn geraakt en met toekenning van kostwinnersvergoeding niet of niet vol doende geholpen zijn. De Regeering heeft het hoofdbestuur van de Koninklijke Nationale Vereeni- glng tot Steun aan Miliciens bereid ge vonden zich met de uitvoering van deze regeling te belasten. Daar deze vereeni- ging voor dit doel niet over voldoende geldmiddelen beschikt, heeft de Regee ring haar een zeker bedrag aan subsidie toegezegd met de bepaling, dat die sub sidie zal worden verhoogd met een gelijk bedrag als de Vereeniging van andere zijde aan bijdragen mocht ontvangen. Wanneer dus iemand de vereeniging steunt, hetzij met 100, hetzij met oen kwartje of een dubbeltje, kan hij er op rekenen, dat het Rijk er evenveel bijlegt. Het adres van d.e vereeniging is: Am- stcrdam-C, Weteringschans 96, het no. van de postrekening is: 12459 Ook is een verlofregeling in voorberei ding, doch eerst moet nog worden nage gaan, in hoeverre de toestand het ver leenen van verlof gedoogt. Voorshanos zal het verlof in elk geval slechts op b«- perkte schaal kunnen worden verleend. Ward Price schrijft in de „Daily Mail”, dat de redevoering van Göring kenmerkend is voor den tegenwoordigen toestand in Duitschland. Deze redevoering zou naar zijn meening er op wijzen, dat men er in zekere hooge kringen, evenals in het Duit- sche volk, voor vreest, zich zonder hoop Ie storten in een oorlog tegen de gezamenlijke strijdkrachten der democratie. Het feit, dat Göring en niet Hitler de eerste belangrijke redevoering in oorlogstijd heeft gehouden, geeft Price aanleiding tot verscheidene ver onderstellingen: zou in het karakter der ryksregeering reeds een geheime wyziging zijn ingetreden ten koste van het opperste gezag van Hitler? Zouden lieden, gelijk Göring, die minder neurastenisch en practischer zijn, probeeren Duitschland uit de gevaarlijk© situatie t" trekken, waarin de onverdraagzaamheid en het ongeduld van Hitler het hebben ge stort? Voorts schryft Price, dat het vertrek van Hitler naar het front uit andere fundamen Uele redenen zou kunnen worden verklaard. Hitler zou z i Duitsehlhnd temidden van het'leger veili- zijn geweest voor de aanwezige officieren, rr__l- -1_ X J_J- J„_-X. x,-._x_^ van de verdenking tot matiging te hebben aan gespoord, toen de Sudetencnsis op haat hoogtepunt was. het nemen van Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31. GOUDA bij onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 96 uur. Administratie latere 3146. Postrekening 48400. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwataal 3.15. BERLIJN RQEPT OPNIEUW RESERVISTEN OP. United Press meldt uit Berlijn dal Duitschland heden wederom reservisten heeft opgeroepen. Ofschoon vele jongere mannen nog niet onder de wapenen zijn, be vinden zich onder de heden opgeroepe” mannen van 47 en 48 jaar. Mey verwacht d*it zij echter in hoofdzaal' achter het front zullen worden te werk ge steld. De oproeping van oudere manschappen, voor het mee>ndeel veteranen, uit den we reldoorlog, is een gevolg van het feit, da’ vele jongere lichtingen geen militaire op leiding hebben gehad, doordat het noodza- kelijk was de industrieele en economische machine des lands aan den gang te hou- den. De oproeping van honderdduizenden in de afgeloopen weken heeft weder over het gv- j heele land geleid tot een ernstig tekort aan personeel voor het zakenleven. Enkele fir ma’s worden geheel door vrouwen beheerd, j Mannelijke barbiers ziet men nagenoeg niet meer en deze week zyn ruim 200 tram- en busconducteices in dienst getreden. Te Pots dam waren alle conducteurs tien dagen ge leden reeds door vrouwen vervangen. Vrou w§n ziet men thans ook 'brieven bestellen, taxi’s besturen, straatlantaarns schoonma ken en aanplakbiljetten opplakken, op dc boerderijen wordt het werk grootendeels door vrouwen en meisjes verricht, men ziet in een der voorsteden al vrouwelijke huis schilders en er zyn speciale „snelle cursus sen” ingesteld om vrouwen op te leiden >n beroepen, die tot dusver uitsluitend doo. mannqn werden uitgeoefend. (lOllkStllE (OIIIAM'. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgfcringj 1—5 regels 1,80, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels 1.55. elke regel meer f 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den Driis. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger, Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boek handelaren, Advertentiebureau* en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te. zijn. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingex by contract tot zeer gereduceerden prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. STRUBBELINGEN MET ENGELAND. Over handelskwesties. Het Russische telegraaf-agentschap Tass publiceert onder het opschrift „onvriend®. lyke daden van Engeland tegen de Sovjet unie” een communiqué, waarin geprotes teerd wordt tegen de moeilijkheden en chi canes, die op het oogenblik door Engeland aan den Russischen buitenlandschen handel i in den weg worden gelegd. Verscheidene Engelsche firma’s zouden o.a. kortelings geweigerd hebben de in opdracht van Rus sische import-organisaties vervaardigde, voor het grootste deel zelfs betaalde op drachten, op regelmatige wijze af te leve ren. Andere Engelsche firma’s zouden zich schuldig hebben gemaakt aan grove over tredingen van gesloten leverantiecontrac- ten. Het communiqué besluit met er op te wijzen, dat een dergelijk optreden van En gelsche firma’s en Engelsche regeerings- organen op de gevoeligste wijze afbreuk doet aan de. handelsbetrekkingen tusschen de Sovjet-Unie en Engeland. uitbreiding aan het verlof te kunnen geven. Het is van. belang, dat afgescheiden van deze Regeeringsmaatregelen ook van particuliere zijde alles in het werk wordt gesteld om de moeilijkheden, en ?orgen, welke op de schouders van de gemobiliseerden of van hun gezinnen rusten, zooveel mogelijk te helpen ver lichten. Uit nmatschappelijk oogpunt is het gewenschK dat de plaatsen, die als ge volg van mobilisatie zijn opengevallen, weder geheerw°r(ien bezet. De Regeering heeft in dit verband met groote waardeerlng vernomen, dat zeer vele werkgevers hun onder de wapenen geroepen personeel niet of althans slechts tijdelijk hebben ontslagen en. de open gevallen plaatsen ook slechts lijdelijk hebben doen bezetten door niet-gemobi- liseerden, opdat de gemobiliseerden, wanneer zij weder uit dienst komen, in hun oude betrekking kunnen terugkee- ren. Bovendien hebben vele werkgevers het verschil tusschen loon en kostwinners vergoeding geheel of voor een deel weg genomen door het toekennen van een toeslag. De regeering beseft volkomen, dat niet alle werkgevers aldus kunnen handelen, speciaal niet zij, die ten gevolge van de algemeene mobilisatie zelf in min of meer groote moeilijkheden zijn komen te verkeeren. Echter moge de regeering een opwekking richten tot alle werkgevers, die tot heden in dit opzicht hun stand- 1 punt nog niet hebben bepaald, om ten behoeve van onze gemobiliseerden zoo ver te gaan, als in verband met hun eigen omstandigheden mogelijk wordt geacht. Óok het’ publiek kan onder de tegen woordige omstandigheden steun aan ge mobiliseerden verleenen. Vele zaken kunnen in stand worden gehouden, In dien men eenige inschikkelijkheid be toont, bijvoorbeeld door waren, welke anders aan huis worden bezorgd, zelf af te halen, of te doen afhalen. In sommige zaken blijft de echtgenoote van den gemobiliseerde achter, die niet in staat is het bedrijf gaande te houden, terwijl hulp niet is te krijgen of niet kan worden betaald. Hier kan alleen uit komst worden gebracht, wanne< ande ren die over vrijen tijd beschikken belangeloos de behulpzame hand bieden. De regeering doet een beroep op ieder een, die daartoe in staat is, om te doen wat in ziin vermogen ligt om de zorgen van de gemobiliseerden te helpen ver lichten. den oorlog, welke tot mislukking zou zijn gedoemd, zooals tal van generaals tegen over Hitler hebben verklaard. Tenslotte zou Hitler zijn généraals niet de vreugde willen geven, alleen Polen te „veroveren”. Indien zekere dezer veronder stellingen juist zouden zijn, zou men er volgens Price uit kunnen concludeeren, dav Göring er toe geroepen is een meei beslis sende rol te spelen in de aangelegenheden van het rijk. Price noemt Hitler een „soou roekeloos automobilist, die heftig allerlei kansen trotseert, doch wanneer de zaken een kwade wending beginnen te nemen, zichzelf niet meer in bedwang heeft.” Göring zou meer koelbloedigheid en gezond verstand hebben. Hy zou er, ondanks zijn pocheryen, van overtuigd zyn, dat Duitsch land niet kan overwinnen. Tot steun van dit betoog verhaalt Waru Price van een gesprek met den maarschalk tijdens een noenmaal te München, verleden jaar September, met officieren van zijn staf. Op een ♦eenigszins arroganten toon heeft Göring toen gesproken over de „on overwinnelijkheid van Duitschland”. Hij was van meening, dat Engeland zich geluk kig mocht prijzen, niet den degen met Duitschland te hebben gekruist. Deze ge- zich in geval van troebelen in sprekken zouden in werkelijkheid bestemd Engeland aan 'Duitschland den oorlog ver klaarde, in Italiaansche handen overging. De „Bremen” zou dus ais Duitsch schip New-York hebben verlaten, terwijl alles voor een eventueelen overgang tot Italiaan sche nationaliteit in orde was gebracht, welke overgang definitief werd torn het schip op den Oceaan voer. Den kapitein zou hiervan door de radio mededeelingen zyn gedaan, waarbij hy opdracht zou hebben ge kregen om d® Italiaansche vlag te hyschen. De noödige' papieren moeten zich ook reeds aan boord hebben bevonden. Het is bekend, dat de kapiteins van Duit- sche zeeschepen reeds geruimen. tyd in het bezit zijn van verzegelde enveloppen, welke instructies bevatten voor ty"d van oorlog. Deze enveloppen mogen alleen nadat bericht ontvangen is van het uitbreken van oorlog geopend worden. De „Bremen” zou thans als Italiaansch schip naar een Italiaansche haven onder weg zijn, of daar reeds zyn aangekomen. HET TSJECHISCHE LEGIOEN. Volgens Fransche berichten zou het reeds 50.000 man tellen. Een vertegenwoordiger van de „Paris Sofr” heeft een onderhoud gehad met den Tsjecho-Slowaakschen gezant te Parys, Osusky over de vorming van een Tsjechisch lager op Franschen bodem. Osusky verklaarde, dat hier geen sprake ia van een leger van vrijwilligers, doch van een leger als van ieder ander land. Tsjecho- Slowakije is bezet, doch blijft juridisch on afhankelijk ,de wet is overtreden, doch hier- door niet opgeheven. De Fransche regeering nET elfde communiqué van den Poolschen generalen staf, dat is uitge zonden, luidt: „De vijandelijke luchtmacht blijft zeer actief en heeft opze troepen, de verbindingslijnen, steden en de burgerbevolking op de wegen gebombardeerd. In de streek van Lomza, evenals aan den Boe/, strijden onze afdeelingen hardnekkig tegen den vijapd, die aanzienlijke gemotoriseerde en gepantserde strijdkrachten in het vuur brengt. Voor Modlin is de toestand ongewijzigd Bij gevechten in de omstreken van Warschau hebbén de verdedigers der hooïdstad de vijandelijke aanvallen afgeslagen. In de streek van Koetno bieden opmarcheerende divisies hard- nekkigen strijd. Aan de Sanlinie duurt de strijd voort.” Volgens berichten van het Duitsche Nieuws-Bureau naderen de Duit- sche troepen ten Noorden van den Weichsel zonder op tegenstand te stui ten de vesting Modlin. De brug over den Weichsel ligt reeds binnen het bereik van de Duitsche artillene. Lomza aan de Narew is, na hardnekki- gen tegenstand van de Polen, ingenomen. ■2 zy’de in den Weichsel stroomen, de Ropa, dc Wistoka, de Vistok of Oslawa, een zij- stroom van de San. Al deze terrein door snijdingen, heuvels en waterstroomen. staan loodrecht op de as van de opmarsch van het Duitsche legier. Meer naar het Oosten, langs de stad Bialystock, strekt zich het onmetelijke woud van Augustow uit en nog meer naai het Oosten ligt ten slotte het beruchte wond van Bialowiez, het grootste bosch van Euro pa, waar nog kudden blsons in vrijheid le ven; bosch en moerasgebieden die weinig gunstig zijn voor het massale gebruik vau gemotoriseerde corpsen, die de kracht uit maken van het Duitsche leger. De aanvalle? van de Duitsche troepe. welke Zondag en gedurende deti nacht door de verdedigers van Warschau" lijn afgesla gen, waren, volgens het Fransche bureau Havas, gericht tegen de voorstad Mafjnnoi't in het noordwesten en in het zuidwesten langs den straatweg van Grojec. De krach tige verdediging van Warschau heeft dwt rsnvallen niet alleen tot staan gebracht, doch met steun van de artillerie werden de aanvallers teruggedreven. De vijand schijnt geen zware artillerie te hebben en wil dit blijkbaar goed maken door heftige bombar- dementen uit de lucht, twaalf maal is d? I stad uit de lucht gebombardeerd. De geheele bevolking neemt deel aan de verdediging. In den strijd hebben de batal jons, welke gevormd worden door de werk lieden van Warschau, een eerste rol ge speeld. De vrouwen brengen den strijders eten en drinken tot in de voorste linies, in de binnenstad hebben duizenden vrijwilli gers de diensten van de passieve verdedi ging versterkt. Zij werken de volle 24 uur. Bij een tegen-aanval op Marymont z‘jn Duitschers krijgsgevangen gemaakt. Zij werden naar Warschau gébracht en onder vraagd. Men bemerkte hierbij, dat niemand van hen wist, dat Frankrijk en Engeland Duitschland den oorlog hadden verklaard en dat sedert een week vijandelijkhedei' werden gevoerd aan de Westgrens. Men vond op hen nationaal-socialistische bladen o.a. de ..Volkische Beobachter”, welke ge heel verschillend waren van de nummers, welke óp denzelfden dag in Duitschland waren verkocht. Er is dus een speciale pers ingesteld voor de soldaten aan het front. Bovendien heeft het Duitsche bericht van Ce inname van Warschau slachtoffers ge p 1 de van het Duitsche legel. Een greep Duitsche officieren, die meen- I (en, dat Warschau bezet was, kwam in een 1 °°>S e^n met een aUto rUstig bij een ica e. Zij werden door Poolsche solda- Tow van hun bazmg bekomen waren. aanton dflR der vÜandelykheden Franq h fr°nt ^ezetten» volgens de S ster-Ïvri°Ver Btrijd’ de POüL Mort 1 ‘Jdkrachten thans linies die een I «ort accolade vormen welker knoop zou Lhl d“°r het “an War- dn». c" ,Modlln' 3e boventak zou dan be- n y Suwalki tot aan de Oost-Preis;- w<^g,en8 en ^l’*auen en de benedentak zou he‘ n’idde"A'1 van de SenT di r d0°r <ien d» ?n ™im 700 k-m- s,r"- v» de ten NooMie” Westen San dw? n dePoeg’ de Weichsel en de De ffevo Vd°r weerstandslinie. duisterste Noorf” b',zond6r >evendiS in Sawk/i, J, Ord!n va" het van d sam.è OTnt™>n in den driehoek •ondom d Bms Weichsel, ."'Lid"'"" e" WarMhau linker den Van het front aan de" ('iriwno- 'er an de ‘€’an' De ernstige be- 7°i Zuid-Noord. Aan weerskant?n wiyke u neien die ,aan de re hter- DE BREMEN NAAR ITALIë VERKOCHT? Transactie in open zee. Zooals men weet is over het lot van het Duitsche s.s. „Bremen” nog steeds officieel niets bekend geworden. Het schip verliet vlak voordat Engeland en Frankrijk aan Duitschland den oorlog verklaarden, New- York met vry groote vertraging en zonder passagiers aan boord. Nadien kwamen er berichten, dat de „Bremen” voordat de oor log uitbrak, reeds op een afstand door eei) oorlogsschip werd gevolgd. Van Duitsche zyde werd alleen bekend gemaakt, dat bet mailschip in veiligheid was. De N.R.Crt. verneemt thans, dat schepen die omtrent denzelfden tyd als de „Breinen" den Oceaan van West naar Oost overstaken, i radio-berichten hebben opgevangen, waaruit j men opmaakte, dat de „Bremen” twee dagen na haar vertrek van New-York, dat op 30 Augustus plaats had, dus zeer kort voordat

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1