wri OEN 12I< NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN .N, BvSKGGF, GGUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE. Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdag en nieuws van het westelijk front. Het Fransche legerbericht meldt vorderingen. 10MEN >1 interstoffen i N1EIWS VAN HET OOSTELIJK FRONT. Warschau houdt den weerstand vol. ZELFS UW SPREKEN Nederlandsch Marine- vliegtuig aangevallen. LOOT 'HAVEN 22 S. *De Engelsche troepen in Frankrijk hebben nog geen deel genomen aan de krijgsverrichtingen. CHAMBERLAIN BRENGT VERSLAG UIT OVER DE BRITSCHE MAATREGELEN. Wie was André Maginot I. BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, cnuAAxmnv™ Duitsch vliegtuig bij Ajneland aangehouden. De Regeeringspersdienst meldt d.d. No. 20118 Donderdag 14 September 1939 78e Jaargang REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. 1 de regelen tot handhaving van de on- /□liteitsartikelen Snoek zijn om Chamberlain land bevrijd. Hy zag een machtige barrière Twee gewonden. De Regeerlngspersdlenst deelt mede, ivere munt egenwoordiger. kt 31. en veiligheid gen oorlog zijn, om de vrijheid der zeeën te verzekeren. De duikbootoorlog. In den huidigen oorlog is de Duitsch 3 aanval op onze koopvaardij begonnen met een daad van meedoogenloosheid tegen een passagiersschip in strijd met alle regels van de oorlogvoering ter zee, hetgeen woidt voortgezet. Eén zeker aantal Britsche koop vaarders is aangevallen en hun verliezen zijn ongetwijfeld ietwat ernstig geweest. Dat was echter niet meer dan verwacht moest worden, omdat de oorlog kwam op een oogenblik toen groote aantallen van onze koopvaardijschepen verspreid voeren over de zeven zeeën, varende onder vredes- cmstandigheden. Aan den anderen kant hadden* de Duitschers thun duikbooten en voorraadschepen voor den oorlog op de beste strategische posities geplaatst en het is niet verrassend, dat eenige onzer sche pen verraét zijn door duikbooten, vóór z’1 in staat waren een haven te bereiken. Wy maken echter haast met een convooi- systeem, dat dagelijks optreedt met steeds toenemende doeltreffendheid. Bij het uitbreken van den oorlog bedroeg de Duitsche tonnage van de schepen ter zee of in neutrale of geallieerde havens (met uitzondering van de Baltische havens) omstreeks 1.105.000 ton. Practisch zijn al deze schepen thans van de volle zee verdre ven. Sommige schepen zijn opgebracht en vele hebben zichzelf geïnterneerd in neu trale havens. Bovendien, zoo vervolgde Chamberlain, zijn de leveranties van vitale oorlogsma'e- en hoe beter voor de nationale inspanning 1 van dit land. aiaginoi was uezig carnere te maaea onderstaatssecretaris op het Ministerie van dedeelingen, door het feit, dat een keten van Oorlog in 1913, toen de oorlog uitbrak, transportvliegtuigen een Duitsche gepant- Hy stond er op in dienst te gaan, ondank., serde divisie, die tot Kaloezin was doorge- J de protesten van zyn vriend en college aan beide kanten harmonie is. oorlogsfronten. -vervolgens den. oogenblik in geheel Euro- Ten aanzien van de militaire operaties van de Fransch-Duitsche grens schrijft de Temps, dat de stryd aan de grens niet van karakter is gewijzigd. Nog steeds poogt men op economische wijze, d.w.z. met de voorhoede, gesteund door vechtwagens «n artillerie, het voorterrein van de Westwal te veroveren. De aanvallen hebben evenwel, aldus het blad, de Franschen groote plaat- eelijke successen geleverd. Aangezien gebleken is, dat de Duitschers regeering trad na weinige weken af. In t onder Poin caré en Briand weder als minister van Ko loniën en in November 1929 bood Tardieu, de nieuwe premier, hem het ministerie van ':""iw aan. Maginot nam het aan finotlinie werd geboren. was niet de technische expert De Maginotlinie het werk van een Lotharinger. Wie was Maginot, 1 zijn grenzen een oorlog kennen. Een on metelijke lyn van fortificaties moest ge bouwd worden om den oorlog op te vangen. Frankrijks grond moest voor altijd van den oorlog bevrijd worden. Zoo kwam in haar uiteindelyken vorm de conceptie van de Maginot linie tot stand, waarachter thans de zonen van Frankryk staan in den nieuwen oorlog tegen de Duit schers. Maginot was bezig carrière te maken als werden tot stilstand gebracht. De stations Kowel, Siedlce Loekow en Wlodawa zyn door voltreffers zwaar beschadigd, de spoor banen vernield. Het station Osowiecz is ge heel verwoest. Op een groot deel van het i dagen der Pruisische heerschappij i minister voor Pensioenen en in 1924 kreeg drongen, van de lucht uit van brandstof en munitie heeft voorzien. Snelle Duitsche troepen hebben den grooten 13 Sept.: Vanmiddag is een Duitsch militair Oorlog opnieuw en de Magi”'u Hy zelf 'direct gevolg van de nationaal socialistische bedreiging voor onze beschaving. Voor het oogenblik is het oostelyk oorlogsfront nog het voornaamste centrum der krijgsverrich tingen. De Duitschers schijnen er naar te streven op dit oorlogsfront een beslissing te forceeren voor zij gedwongen zyn forma ties over te brengen naar het Westen om het hoofd te bieden aan de bedreiging van onze geallieerde tusschenkomst. Dat deze hoop tot dusverre verijdeld is, is te danken aan den ontembaren geest der Polen, die weigeren te worden geïntimideerd door de zwaarte van het tegen hen in het veld ge brachte materiaal of door de overweldigen de meerderheid van de Duitsche luchtmacht. In het Westen. In het Westen hebben de Franschen een aanvang gemaakt met een methodischen opmarsch. Dit is van essentieel belang en vormt een belangrijke preliminaire phase, waaromtrent de Franschen natuurlijk terug houdend zyn. Het is voldoende te zeggen, dat de opmarsdh een volledig succes is g?- worden. Er zyn zekere berichten gew’eest, volgens welke het Britsche expeditiecorps in Frank rijk reeds in den strijd is verwikkeld. Deze berichten zijn niet volkomen waar. Niette min is het juist, dat de Britsche troepen reeds in Frankrijk zyn, ofschoon zy niet zyn opgetreden. De actie der defensiediensten. In de lucht is het r.ormale werk van ver- keniiing en patrouilleering voortdurend voortgezet en een aantal eskaders van do Roy?l Air Force opereert thans van Fran schen bodem. Er zyn verdere succesvolle verkenningsvluchten boven Duitschland uit gevoerd en veel nuttige inlichtingen zijn verworven omtrent activiteiten* achter de Duitsche grens. De defensieve patrouilles doen voortdurend hun werk en de bevel voering over de gevechtstoestellen blijft in een staat van onmiddellijke gereedheid. De bevelvoering aan de kust is voortge gaan met de uitvoering van uitgebreide verkenningen en tegen duikbooten gerichte patrouilles hebben een aantal aanvallen op vyandelijke duikbooten ondernomen. Sprekende over de vloot deelde Cham berlain mede, dat drie torpedobootjagers van de Poolsche vloot zich by de Britsche vloot hadden gevoegd. Deze schepen bleken zeer doeltreffend en nemen thans deel aan het inspannende leven van onze lichte strijdkrachten» Het voornaamste doel van de Britsche vloot moet evenals in den vori- geen terrein willen afstaan, blijkt uit het feit, dat de Fransche troepen ovey een front van 20 K.M. een aanzienlijke afstand zijn opgeyukt, dat het moreel van $le troepen goed is, en dat de samenwerking tusschen infanterie en vechtwageys uitmuntend functioftneert. Gisteren is het Fransche leger over oen diepte van 1500 meter opgerukt, de reac tie van den vijand, vooral van zijn artille rie, was hierop zeer krachtig. die thans watervliegtuig bij Ameland in de Ne- derlandsehe territoriale wateren aan gehouden door Nederlandsche vlieg tuigen, die in overeenstemming met de regelen tot handhaving van de on- i zijdigheid het Duitsche vliegtuig heb- ben belet het Nederlandsche rechts gebied te verlaten Het vliegtuig is in beslag genomen en de bemanning wordt geïnterneerd. 1.5 M. 8—9.15 kro KRO, 2-12 NCRV: Jn (c.a. 8.15 Berichten)* 0.1b Morgendienst; 104J Godsdienstig halfuur- 12-15 Het KRO-orhet’ 20 Het KRO-orkest; Viool en piano en’ gia- lezing; 4.45 Gramofoon; voor de jeugd; 5.30-1 ando-ensemble (c.a. 6.30 'NV-kwartier; 7.— pe, iespreking; 7.45 Gramo- namens de vereeniging ienst der Nederlandsche trading der Tuberculose; herhaling SOS-Berieh’ 9.15 Gramofoon; 10.- ;ueel halfuur; 10.30 0r. Iramofoon; C.a. 11.50- zow bereikt. Generaal-veldmaarschalk Goering heeft, naar het Duitsche Nieuwsbureau meldt de inspectie der frontafdeelingen gisteren voortgezet. Met zijn staf heeft hij een lang durige vlucht over het Poolsche oorlogsge bied ondernomen. Hij heeft wederom onder- scheidingen uitgereikt. Wolkoiwsk—Tsjaremsla, Poelawy—Loe- blin—Kowel en Loeblin—Lwow aangevallen en meermalen verbroken. Transporttreinen Eensgezind met Frankrijk. Chamberlain werd met hartelyke 'toe juichingen ontvangen, toen hij het Lager huis binnentrad om zijn tweede verklaring af te leggen omtrent den huidigen toestand, zoo meldt het Britsche persbureau Reutel. Ik denk, zoo zeide hij, dat het passend is myn rapport over de vorderingen deze v*eek te beginnen met een verslag van de bijeenkomst van gisteren van den oppei- sten oorlogsraad op Franschen bodem, wo1- ke bijeenkomst werd bijgéwoond door lord Chatfield en mijzelve namens Groot-Brit- tannië en Daladier en Gamelin namens Frankrijk. Het doel van de bijeenkomst was om in een zoo vroeg mogclyk stadium van den oorlog rechtstreeksche en persoonlijke gedachtenwisseling mdgelyk te maken. De huidige toestand werd volledig bestudeerd en de maatregelen, die in de naaste', toe komst moeten genomen worden, werden be sproken. Verdere bijeenkomsten zullen be legd worden wanneer en waar zy noodig 1-1 zeker stellen< dat een zoo nauw mogelflk contact gehandhaafd zal worden tuaaehep „„ze heide landen ten aanzien van wie groote aspecten van de oorlogvoering De bueenkomst begon des morgens en werd aangevuld door verdere besprekingen in den namiddag, Het Lagerhuis, aldus Chambcr- lam, zal met van mii verwachten, dat ik epn gedetailleerd verslag uitbreng van de le besproken onderwerpen. Er is echter "lik èn mo?1" ZMk' waarovcr 'k behoor. ’i.iK en r.u**— - Het iigt van c’ wisseld c openbare (iöllkSÜIEmiRAM. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 1—5 regels ]io, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den beznrgkring: 1—5 reyels 1.56. elke regel meer 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnumme” 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prils. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN14 regels f 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van «oliede Boek handelaren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zjjn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingea by contract tot zeer gereduceerden prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. wiens naam heden ten dage op aller lippen ligt? Men heeft ge- 1 zegt, dat hy een burger was, die omhoog kwam en minister ^an Oorlog werd. Het is nauwkeuriger te zeggen, dat hy onder secretaris op het Ministerie van Oorlog was die burger werd en later Minister yan’ Oor log. André Maginot was een forsch man. Hij was 1 meter 90 lang en een enorm eter, in het bijzonder van oesters. In de Fransche politiek tusschen 1910 en 1931 diende hij onder een dozijn eerste ministers en zijn bijzondere gaven werden door hén allen er kend. "Hy" was een uitnemend administra teur en onbeïnvloed door de verschillende partijen. Maginots familie kwam oorspronkelijk uit Lotharingen aan de Fransch-Duitschp grens, hoewel hij zelf in Parijs geboren was. Dat was in 1877. In de in Lotharingen, staarden mannen als Ma ginot peinzend over het veroverde gebied Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31. GOUDA arenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend vap 96 uur. Administratie en Redactie Telef interc 2745. Postrekening 48400. BOMNEMENTSPRIJS: per kwartaal f 2.25, per week n cent, overal waar de Urging per looper geachiedt. Franco per post per kwataal f 3.16. tM,:‘Tr'nin behandelde ’«stand van dit c- waarbij 'hij e vmc*lil|en<le oorlogsfronten, wii nieuwe l zei>iedagelijks ontvangen heid j van de vastberaden. "’«■n.b^tV ke"" Va" het Öritache KC- Kordt echte W T' D"é vastbeslotenheid l«mi ",6t all“" weerden ge. aantal 'n deden. Een toenemend ken vo™™ “i^eepre SXval Reeft Hitler trekt Lodz binnen. JJet Duitsche Nieuwsbureau deelt mede, dat de Führer bij" zyn tocht langs het front te Lodz is aangekomen. De tocht door de stad, welke eerst einde van de vorige week werd ingenomèn, was een "groote ver rassing voor de Duitsche troepen en de be volking. Vóór zijn bezoek aan Lodz had Hitler een lange toch door het operatiegebied van de Duitsche troepen ondernomen. In het bij zonder bezocht hij die afdeelingen, welke gedurende de laatste dagen met succes weerstand hebben geboden aan de pogin gen van de ingesloten Poolsche afdeelingen, die trachten de Duitsche linie te verbreken. De opmarsch van de Duitsche troepen in Lodz is zóó snel gegaan, dat weinig slacht offers onder de burgerbevolking zijn geval len. De Polen hebben, aldus het D.N.B., niet eens tijd gehad de bruggen op te blazen en de dorpen in brand te steken, zooals aan vele andere deelen van het front. Op vele plaatsen, waar de Führer doortrok is de be volking weer rustig op het land aan het werk. De vluchtelingen, die de dorpen in de eerste opwelling hadden verlaten, zijn teruggekeerd. Ook de stad Lodz is niet vernield en reeds rijden weer de trams en de arbeid in de fa brieken is normaal. De Duitsche bewoners van de stad hebben hun huizen versierd met hakenkruisvlaggen. De zender Warschau II heeft volgens Reuter medegedeeld, dat het leven in de Poolsche hoofdstad, den Duitschen aanval len ten spijt, van dag tot dag normaler wordt. De rechtspraak vindt doorgang, het postkantoor is geopend, ieder heeft druk werk. „Warschau aldus zeide de omroeper werkt, waakt en vecht als een groote familie. De gemeenschapszin is van den hoogsten graad.” Volgens berichten van het Fransche pers bureau Havas blijft Warschau weerstand bieden aan den Duitsqhen aanval. De com missaris voor de civiele verdediging der hoofdstad, Starzynski, heeft een radiored*? uitgesproken, waarin hij hulde bracht aan den moed der bewoners van Warschau. Het Duitsche luchtwapen had ook giste ren, zoo schrijft het Duitsche Nieuwsbureau, bij ongunstig weer, tot taak het verkeers- net achter de vyandelijke linies te desor- j ganiseeren en den terugtocht der Poolsche strijdkrachten te verhinderen. De aanvals- I objecten* worden steeds verder naar het i schen Frankryk en den oorlog. Vier jaren, Oosten verplaatst. Zoo zyn de spoorwegen van 19114 tot 1918, zag Maginot Frankryk «r.ji...*i. fTcinramaia PnaiomwTjv>. i geteisterd door oorlog en vernietiging. Nooit weer, zwoer hy’ in het gezicht van het land, waaruit hy stamde, zou Frankryk binnen der evacuatie zeide Chamberlain voortgaan- dé: gelijk ik de vorige week mededeelde zijn ongeveer 200.000 ziekenhuisbedden be- schikbaar gemaakt met verschillende mid delen voor burgerslachtoffers van lucht aanvallen. Deze bedden zijn ook beschik baar voor in dienst ziekgeworden en ge wonde personen. Een zeker percentage der bedden wordt thans voor dit doel, gebruikt. Door Greenwood werd ernstig critiek uit geoefend op het Ministerie van Voorlich ting. Sir ISamuel Hoare wees er op, dat de overggng van vrede naar oorlog zeer moe;- lijk was, en dat men thans overgdng van de vryheid naar een hoofdstuk, waarin beper kingen klaarblijkelijk noodzakelijk zijn. Er moest een periode van horten komen, voordat de machinerie het ministerie voor de voorlichting vlot liep op den nieuwen weg. Er zal rekening worden ge houden met de uitgeoefende critiek. Wij willen, zoo zeide hy, ons vernaai, en het is een zeer goed verhaal, volledig en vryêlijk in dit land vertellen. Wy willen het volledig en vryelyk in het buitenland vertellen. Hoe meer publiciteit wij kunnen krijgen voor vele aspecten van ons natio nale leven, hoe beter het is voor de wereld Hy stond er op in dienst te gaan, ondanks J» Aristide Briand. Zoo werd burger Maginot voor langen tyd sergeant Maginot en voor r_.. ostraatweg 1 zijn vrienden heette hy zijn leven lang „de LwowLodblin bij Rawaroeska >en Tomas- sergeant”. Voor Verdun in 1916 werd hij ernstig gewond aan een zijner beenen. Deze 1 wond was de oorzaak dat hij zyn geheele leven mank moest loopen, maar „de ser geant” was trotsch op deze wond, die hy in de verdediging voor Verdun had opgeloopen. Het is van belang in herinnering te bren gen, dat de fortificaties van Verdun zyn gebouwd door Vauban, die misschien de - grootste militaire ingenieur van alle tijden is geweest. Hy bouwde reeds versterkingen voor Lodewjjk de Veertiende en hij was het hoofdzakelyk, die den opmarsch van den grooten Hertog van Marlborough tegen hield. Maar Vauban deed zyn werk als aanval ler en niet als verdediger. Hy had slechts J eenmaal het commando bij een verdediging, namelijk bij de belegering van Oudenaarde. Onder de groote versterkingen, die Vau ban "zijn koning gaf, waren de forten van leperen, Rijssel, Doullens en Quesnoy. Vau ban bracht w ook de kunst van het mijnen legden cp een hoogtepunt en bracht het te rugspringend vuur in de praktijk. Maginot en zijn opvolgers baseerden hun plannen op Vauban’s thqorje van de afzon derlijke forten. JÏa zijn verwonding in 1916 moest Magi not het leger verlaten en hy deed dat met het kruis van het Legioen van Eer ,en de Medaille Militaire op de borst. In 1917 werd hy minister van Koloniën onder minister president Ribot. Na den oorlog werd hij hy zyn kans en het ministerie dat hij be geerde: hy werd minister van Oorlog onder uit. Maginot kreeg een visioen. Hy zag zijn Frangois Marsal. Dit duurde niet lang; de I land bevry'd. Hy zag een machtige barrière regeering trad na weinige T” in dien grond, die voor altijd tusschen Lo- I 1928 en 1929 diende Maginot tharingen en Duitschland zou staan en tus- e'”'*5 OT' objecten* worden steeds verder naar het i schen Frankryk rialen aan Duitschland onder neutrale vlag beperkt en aullen in toenemende mate be perkt worden door de controle op de contra bande, opgelegd door de macht van onze VlOOt. I QT-JJVJ ULL.V «XVVM,, Na gesproken te hebben over de kwestie dat gistermiddag benoorden de Wadden der evacuatie zeide Chamberlain voortgaan- eilanden, een Nederlandsch inarinevlieg- tuig de R 5, toen het boven Nederlandsch gebied vloog, door een Duitsch vliegtuig is aangevallen en tot dalen gedwongen werd, waarna het is vergaan. Van de vier Inzittende militairen wer den er twee licht gewond. Alle vier de inzittenden zijn door het Duitsche vlieg tuig opgenomen en naar het eiland Nor derney overgebracht. Zij zullen hedenna middag naar Delfzijl terugkeeren. De Duitsche gezant heeft hedenmor gen op het Departement van Buiten- landsche Zaken namens zijn Regeering excuses aangeboden. De Duitsche Regee ring heeft zich bereid verklaard de schade te vergoeden. neutraliteit, maar in geen enkel •html»? gcleM tot «enigerlei ve-- 1 b de £ewaPende waakzaamheid, kenmerkend is voor Europa als ik uenuor- nuttig spreken kan. 'öt voor do hand, dat er In het begin e conferentie van gedachten werd gd- °'’er dc" huidigen staat van do «rl..'^ m“?ing in d<" beide Het ron i!”" ket Hui" le kunnen verzoke. dat het duidelijk is ,1». k meening aan 5 d,t openbare In volkom” V“n het Kanaal ««u’s ensemble (2_2"ö Urge zang en saw(w en thulszittenden- tagdhalfuur; 5.30' O-Amusementsorkest échten); 6.M retprogramma; i.4o nchten ANP, »n; 8.25 Het Omt”. J.15 Radiotooneel; 9 gn 10.— AVRO-Musetto ste; 10.30 Gramofw,; F, hierna tot 12Maj0 1JET Fransche persbureau Havas meldt: Aan het front tusschen Rijn en Moezel hebben de Fransche troepen reeds twee successen bereikt aan beide zijden van de stad Saanbrücken. In het Westen werd het bosch van Wamdt reeds in de eerste dagen van de vijandelijkheden bezet, terwijl aan de Oostzijde, de heuvels op den linkeroever van de Blies tusschen Sarreguemines en Hornbach worden bezet. Op den uiterst Westelijken vleugel van het front is niet alleen een aanval van de Duitsche troepen in het gebied van Sierck tot staan ge bracht, doch de Fransche troepen zijn zelfs nog iets opgerukt. Het „belangrijkste blijft evenwel de opmarsch. op den linkeroever van de Blies waar niettegenstaande den tegenstand van den vijand belangrijke stellingen, waaronder goede waarnemingsposten, werden veroverd. De '•yand heeft hierop geantwoord met een zwaar artillerievuur en ook de Duitsche verkenningsvliegtuigen toonden zich zeer actief. Verscheidene malen heblien Fransche en Duitsche vliegtuigen boven de stellingen gevechten geleverd. spoorwegnet achter de Poolsche linie zijn spoorwegtransporten niet meer mogelyk. Hoe veelzijdig de actie van het luchtwapen is, wordt bewezen, aldus deze Duitsche me- ueueeungen, uuor net itnv, aai een kclcii v«»ii transportvliegtuigen een Duitsche gepant-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1