N •1 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BÈRKENWOÜDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIELWERKERK,. )ITDF.R^pLfi,, oyDEvVATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK CANADA WAPENSMIDSE VOOR ENGELAND. len DE STRIJD AAN HET WESTELIJK FRONT, fransche tanks over de Moezel. Kanongebulder aan de Luxemburgsche grens. Artilleriegevechten op doorweekt terrein. OP 13750 JEN mdelskennis Het Dominion met zjjn jenorme economische mogelijk heden als hulpbron voor het Britsche rijk. Chamberlain, over de Duitsche methodes in polen. Wijziging der Ameri- kaansche Neutraliteitswet. Duitscjh antwoord. No. 20119 Vrijdag 15 September 1939 78e Jaargang Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen De diplomatieke activiteit te Rome. Het Poolsche legerbericht. meest en Gdyjiia werd door de Duitsche troepen veroverd. J NSATIE JK SPANNEND njongen SRGEN, Leeraar Duitsche kringen 11JO 11 .LING CENT tijdig |^300 maal zoo met hetzelfde der belangrijkste in ipitool perjo- verblijf n onze 15 uur. vanaf 7 uur. wordt nver- llm! derscheiding. TIJD 18 JAAR. TEND 10.30 (17 Sept) M SCHUlDIS 5, 30 en 40 cent. UUR MATINEE voor ijd. Als hoofdfilm: LIJKE BANDIET '■«Mdeliike de Naraw QOUPA 15 September tot nsdag 19 Sept. irlie Chan debuteert!!! Humor! Sensatie; 3Y TOLER in: AN IN HONOLOELOE" immer: WITHERS rn JARRILLO in: BALANTE BANDIET" bovéjn 14 jaar. ulaire Voorstelling, ieder 25, 40, 60 ct. fietsenstalling. vanaf 25 cent. afkeurenswaar. Mededeeling „uit het hoofdkwartier van Hitler” een tegenspraak van zijn s woorden in den Rijksdag. Tegen niet inachtneming zal Worden opgetreden. Chamberlain heeft volgens Reuter in het Lagerhuis verwezen naar de offi- cleele mededeelingen, welke Woensdag uit het hoofdkwartier van Hitler werden gedaan over de Duitsche methoden in Polen, en waarin beschieting van steden en dorpen werd aangekondigd, Chamber- lioen vierkante kilometc groot als Nederland, aantal inwoners) een agrarische landen ter wereld, doch reeds in de jaren voor den wereldoorlog groeide in de steden van hat land met zijn ontzaglijke voorraden grondstoffen een belangrijke in dustrie op. Na den wereldoorlog ging de, curve daar van nog steiler omhoog en tegenwoordig bezit Canada enkele industrieele centra, die tot de grootste en modernste van de we reld gerekend moeten worden, Londen zou zjjn omvangrijke bestellingen zeker niet in Canada hebben kunnen plaatsen, indien niet, vooral op het gebied der grondstoffen, alles in voorraad was. De bronnen van Ca nada zijn op het gebied van zink, nikkel, koper, zilver, hout enz. haast onuitputteljjk, zoodat Canada niet alleen thans munitie- arsenaal van Engeland kan zyn, doch tevens de voornaamste leverancier van grondstoffen. Om Canada van Oost naar West te door sporen heeft men niet minder dan zes da gen noodig, waarbij men haast nergiens met uitzondering van de groote industrie gebieden natuurlijk dorpen of menschen tusschen de geweldige akkers met graan ziet. Wel ontdekt men overal enorme graan silo’s. Reeds noemden wij de groote rijk dom aan ertsen, welke veelal voor een groot deal zoomaar aan de oppervlakte te vinden zijn. Juist door zyn enorme mogelijkheden op allerlei gebied vormt dit land in dezen tyd zoo een ongekende schat voor Engeland en zoo een groote hulpbron in den strijd. Alles is in het werk gesteld om de ver breking der verbindingen over zee tijdens den oorlog zoo veel mogelyk te voorkomen Vooral aan de verdediging vaji den Stillen Oceaan wordt hard gewerkt, waarvoor een nauwe samenwerking tusschen marine, luchtstrijdkrachten en militie een eerste vereischte is. Zooals alle landen er op het oogenblik van overtuigd zijn, dat de groot ste en belangrijkste (en wellicht ’gruw zaamste) rol in dezen oorlog gespeeld moet worden door het luchtwapyt, is ook Canada zich hiervan ten volle bewust, zoodat het land den laatsten tijd al het mogelijke heeft gedaan om het luchtwapen, dat na den We reldoorlog in zekere nipte verwaarloosd werd, te moderniseeren en aan de nieuwste eischen aan te passen. i geven toe, dat zelfs, indien Frankrijk in I dergelijke onderhandelingen toestemt, j het ongetwijfeld zeer moeilijk zou zijn, i zelfs om een begin te maken met be- sprekingen over een accoord, aangezien i Frankrijk de laatste dagen weinig nei ging getoond heeft, noch tot onderhan delen noch tot een regeling met Duitsch- land. Volgens berichten, die uit Katholieke kringen alhier stammen, zou het Vatl- caan zich aan de zijde van de Italiaan- sche regeering scharen bij de door deze te ondernemen vredespogingen. Ge noemde kringen gewagen van de moge lijkheid, dat de Paus een Franschen kaï- dinaal zou benoemen, om, als afgezant deze pogingen te ondernemen. Het Congres bijeengeroepen op 21 September. President Roosevelt heeft het Congires bijeengeroepen in buitengewone zitting op 21 September des middags. De tekst van de proclamatie, waarbjj pre sident Roosevelt het Congres bijeenroept, luidt als volgt: Het algemeen belang eischt, dat het Congres der Vereen. Staten op 21 Septem ber des middags bijeen wordt geroepen om een mededeeling van de uitvoerende ma dit aan te hooren. Dientengevolge proclameer ik, Franklin Roosevelt, president van de Vereen. Staten, en verklaar ik met dit document, dat de buitengewone omstandigheden vereischen, dat het Congres by een wordt geroepei een buitengewone zitting op het kapi op 21 September des middags. Alle Gdynia viel in handen der Duitsche troe pen. In politieke kringen te Boekarest worde de mogelijkheid besproken, dat Duitschland zoo spoedig mogelijk na de bezetting van de Oekraine weer een onafhankelijken staat zal vormen, waardoor uit de asch van het verdrag van Brest-Litofsk weer het land zou herrijzen, dat de Duitschers daar ais stootblok tegen Rusland opwierpen. In de Oekraine is de basis voor een dergelijke onderneming reeds gelegd door de Duitsche propaganda, die daar al eenigen tyd werkt onder de Oekrainische nationalisten, die nooit groote vrienden van Polen zyn ge weest. drongen, zijn waargenomen by Bialystok en JBielsk. Onze afdeelingen houden de Westelijke zone van het woud by Balowieza bezet. Op de lyn KaloeszynLowkow duurt de hard nekkige strjjd voort. Een gepantserde co lonne en een infanterie-regiment werden vernietigd. Nog steeds wordt hardnekkig gevochten op de lijn SkiernieuwiceLc- wiez. Onze troepen bestrijden den vijand, die bij Opole over den Weichsel is getrok ken. In het zuiden heeft een vijandelijke ge pantserde colonne Zam«sc bereikt. Een aan val van een gepantserde colonne in de rich ting van Lwow in den middag van 13 Sep tember werd afgeslagen”. Het commando der verdediging van "Warschau deelt mede, dat in de omgeving der stad over het algemeen schermutselin gen tusschen patrouilles hebben plaats ge had. Grootere aanvallen op de buitenwijk van Wola zijn op grooten afstand tot staan gebracht door het optreden van infanterie en machinegeweren. Een tank werd in brand gestoken, ver scheidene gepantserde auto’s en een ant:- tankkanon werden buit gemaakt. De vijand heeft aanzienlijke verliezen aan dooden en gewonden geleden. In den afgeloopen nacht is in verscheidene arbeiderswoningen te Praga brand ontstaan tengevolge van een luchtbombardement. Het ziekenhuis te Pjaga is "opnieuw gebombardeerd en is ern stig beschadigd. Een bom is terecht geko men op het paleis van den apostolische» internuntius. Vandaag heeft de Duitsche Ivchtmacht zich beperkt tot verkennings vluchten. Het Duitsche nieuwsbureau zegt, dat Je Poolsche olievelden in de districten Jaslu, Drohobycz en Boryslaw in Duitsche handen gevallen zijn. In verband met de gutoote lol van het motorvoertuig in den oorlog is dit voor Polen een even groot verlies als een winst voor Duitscliland. In de laatste twee jaren heeft Polen ongeveer 500.000 ton ruwe olie gewoiinen. De velden van Dro*- hobycz en Boryslaw zyn de rijkste. VOLGENS de United Press zouden Fransche troepen tegenover hei Luxemburgsche plaatsje Schengen de Moezel hebben overschreden. Hedenmorgen is de brug over de Moezel by Schengen in de lucht ge vlogen, de brokstukken kwamen op de daken van de huizen terecht. Gister avond waren de bewoners van Schengen geëvacueerd. IA het Lagerhuis heeft Chamberlain een verklaring afgelegd over dc Britsche houding ten opzichte van de door het hoofdkwartier van Hitler gedane mededeeling omtrent beschieting van Poolsche steden en dorpen. Een Russische militaire attaché zou volgens United Press te Berlijn overleg plegen met de Duitsche militaire autoriteiten. Het Poolsche Telegraafagentschap meldt dat 13000 Duitsche krijgsge vangenen zyn gemaakt. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31. GOUDA bjj onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 96 uur. Administratie en Redactie Telef Interc 3745. Postrekening 48400. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwataal 3.15. hohtmacht Pantserde colonne r-’ J».««ielUke vliegtuigen rihi" r p°ol»ïh r>o .kj uh<!bbCn de Du>t«l'er8 Krans overschreden. afdeelingen, die in de streek en Diebrza waren binnenge- Geen bombardementen van burgerbevolking. Behandelingen' heLHoogerhuis. Lord Samuel heeft in het Hoögerhuis de vraag gesteld welk antwoord de Duit sche regeering heeft gegeven op den op- roep van Roosevelt betreffende het bom- bardeeren van de burgerbevolking cn het gebruik van gifgassen en bacteriën. Lord Halifax heeft hierop geantwoord, dat do situatie aldus is: De Britsche ambassadeur in Berlijn heeft, toen hij zijn paspoort aanvroeg bij dc Duitsche regeering een nota over handigd, waarin «gevraagd werd of Duitschland de bepalingen in acht zou nemen van het Genecfsche gasprotocol van 1925 dat het gebruik van giftige en verstikkende gassen en van bacteriologi sche methoden in de oorlogvoering ver bood. Dp Duitsche regeering heeft thans bevestigend geantwoord via den Zwit- serschen gezant in Londen, die belast is met de behartiging der Duitsche belan gen. De vertaling van het Duitsche ant woord luidt: „De Duitsche regeering zal voor den duur van den oorlog het verbod in acHt hemen, dat het onderwerp vormt van het Genecfsche protocol van 17 Juni 1925- en vermeld in de nota vön Halifax van 3 September 1929. Zij behoudt zich volledige vrijheid van optreden voor, in geval op de bepalingen van het protocol door den vijand inbreuk wordt gemaakt.” w Ten aanzien van dc vraag betreffende Roosevelt’s oproep zeide Halifax: „Het blijkt mij, dat behalve zijn woorden in den Rijksdag op 1 September, Hitler in derdaad een antwoord heeft gezonden aan den president via den Amerikaan- schen zaakgelastigde in Berlijn en van de volgende strekking: „De opvatking. uitgesproken 4n.de boodschap van Roosevelt, dat het een beginsel van menschelijkhéid is om zich te onthouden van het bombardeeren van niet-mllltaire doelen onder alle omstan digheden in verband met militaire ope raties, komt volledig overeen met mijn eigen standpunt en is door mij reeds eerder aanvaard A- Daarom onderschrijf ik onvoorwaarde lijk het verzoek, dat dc regeerlngen, die betrokken zijn bij de thans plaats heb bende vijandelijkheden, openlijk een ver klaring in dezen zin zullen afleggen. Wat mij betreft, neem ik aan, dat gij hebt opgemerkt, dat in mijn Rijk'sdag- rede van heden de Duitsche luchtmacht bevel heeft gekregen de operaties te be perken tot militaire doelen. Het is een van zelf sprekende eisch voor de hand having van dit bevel, dat de strijdkrach ten van de tegenpartij denzeflden regel in acht nemen.” 60IBSCHE (1)1 RAM. Regen hindert vliegtuigen. Volgens het persbureau Belga hebben de Franschen een offensief ingezet naby Pejl aan dén Moezel, tegenover het Luxemburg- ache plaatsje Schengen. By dit offensief werd gebruik gemaakt van gevechtswagens en artillerie. Men heeft een achttal dezer gevechtswagens, die zich een weg baanden, kunnen waarnemen. De Duitsche voorposten moesten wijke.i, terwyl de Duitsche troepen de spoorrails in de lucht deden vliegen. Het gebulder van het kanonvuur kon tot in Luxemburg ge hoord worden. De Luxemburgsche douaneposten en gen darmes zyn teruggetrokken en de bevolking is uit Schengen geëvacueerd. Het Fransche bureau Havas levert hei volgende commentaar op de krijgsverrich tingen: Sedert gisteren is aan het Westelijk front tegenover Saarbrücken en ter weers zijden van deze stad, daar waar de Fran schen tot nu toe den meesten voortgang hebben gemaakt, het woord vooral aan het kanon. Het Duitsche opperbevel van de Siegfried- hnie heefj, naar het schijnt, zeer ongerust over Je aanmerkelijke door de Fransche voorhoeden tot stand gebrachte terreinwin sten, batterijen zware artillerie gedemas keerd, die de verkeerswegen achter de I'iansche linies bestoken en een spervuur op uitgebreide schaal onderhouden. Natuurlijk blijft de Fransche artillerie harerzijds niet werkloos. De operaties in dê lucht werden aan weerszijden gehinderd door den eersten najaarsregen, welke na een lange periode van mooi weer gisteren rn in den loop van den *nacht is gevallen. och zetten de Fransche troepen ondanks o omstandigheid dat het terrein door- jeekt is, hun geleidelijke voortgang door de vooruitgeschoven punten der Siegfried- nne voort. Gisteren in den loop van den sag hebben zij met name de beboschte uit springende zak verkleind, hetgeen uiterst profijtelijk zal zyn voor latere operaties. Het Fransche opperbevel neemt nog steeds een zeer groot stilzwijgen in acht met betrekking tot de bezette plaatsen ten einde den vyand geen enkele aanwijzing te geven. De vyand is door het slechte weer verhinderd verkenningsvluchten te onder nemen en kan zoodoende slechts met moeite fransche vorderingen door het bebosch- en geaccidenteerde terrein, waar de operaties geschieden, volgen. H'd™mOTS™ is de brug over de Moezel Schengen in de lucht gevlogen. Slerlonnen bekn u en gedood. Handelaar ermlddag vier een sleeperswaS' twee glertonnen 'ik Hter, ston^T amen de belde tonnen -Jarige j. sterken r tusschen ood. De overige drié jedeerd. ie vlaggen getooid, inden alle lampen, jn op de hoogste ge. iden, die een plat dak sche vlaggen gespan. 'Ing aan. vliegers van jartljen, dat zij boïtn ult de“ vormde, de R.K. en tk groote nationale avonds en des nachts en verlicht worden schland alles in het kunnen de vliegers stand zien, waar het idgebied begint. t de straatverlichting Niet alleen de not ing op drukke of ge- iaar Qok alle lampen ntlng, die 'anders om l worden. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 15 regels 1-30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels 1.55. elke regel meer 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den Dtifs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN14 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina'50 hooger Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boek handelaren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zjjn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Gewone ad Verte: itiën en ingezonden mededeelingex by contract tot zeer gereduceerden prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. 1 lain zeide, dat hoe ver anderen ook mo gen gaan, de Britsche regeering nimmer haar toevlucht zal nemen tot een wel overwogen aanval op vrouwen, kinderen en andere burgêrs met geen ander doel dan terreur. Indien een actie ynn den overwogen aard zich mocht voordoen, zal zij ohvermijdelijk verder de vast beradenheid van onszelf en onze bond- genooten, aldus Chamberlain, versterken om den oorlog voort te zetten, ten einde te verzekeren, dat de bedreiging waar tegen wij thans strijden finaal zal wor den weggenomen. Chamberlain voegde hieraan toe, dat i deze mededeeling in feite een botte tegenspraak is van de jongste verklaring van den Duitschen kanselier in den Rijksdag, waarin hij betoogde niet in het minst den wensch te hebben oorlog te voeren tegen vrouwen en kinderen. Voortgaande zeide Chamberlain: „De beperkingen, welke wij $n de Franschen ons opleggen bij de operaties van onze eigen strijdkrachten, waren gebaseerd op dc voorwaarde, dat onze tegenstanders een gelijke beperking zouden in acht nemen. De Britsche regeering moet zich d<^ vrijheid voorbehouden, dat indien een dergelijke beperking in feite niet wordt in acht genomen, zal worden opgetreden op een wijze als passend wordt geacht Intusschcn, aldus “voegde Chamberlain hieraan toe, moet er aan worden herin nerd, dat onze strategie en tactiek in alle stadia beheerscht moeten worden door één enkele overweging n.l. de meest doeltreffende wijze van voortzetting van den oor log. a Minister-president Chamberlain heeft medegedeeld, dat het Britsche parle ment Vrijdag na het vragenuurtje uit een zal gaan tot volgende week Woens dag. J£EN week nadat Engeland en Frankrijk, Duitschland den oorlog hebben ver klaard, heeft ook het Dominion Canada, in navolging van Australië, Palestina, Zuid- Afrika en Egypte, in een proclamatie in het staatsblad meegedeeld, dat met ingang van 10 September 1939 de oorlogstoestand met Duitschland is ingetreden. Voor het eerst in de geschiedenis heeft Canada zelf den oorlog verklaard. Voor het eerst, want in 1914, toen de Wereldoorlog begon, heeft de Canadeesche regeering zich uitsluitend bepaald tot het afdrukken van de oorlogsverklaring van Groot-Brittannië in het staatsblad. De beteekenis van deze stap zal duidelijk worden wanneer men verneemt over welke economische bezittingen en mogelijkheden dit land, dat een wereld op zichzelf ge noemd kan worden, beschikt. En dan niet te vergeten: de wapenindustrie! Reeds vo-< rig jaar heeft de Britsche commissie van het ministerie van Luchtvaart bestellingien gedaan, die de verwachtingen, verre over troffen hadden. Terstond werden twee reus achtige fabrieken gebouwd in Montreal en Toronto, waar uitsluitend bombardements vliegtuigen voor de Royal Air Force ver vaardigd worden. Maar alle andere reeda lange bestaande vliegtuigfabrieken in Ca nada kregen hun aandeel in de veelomvat tende Britsche opdrachten. Ook de overige wapenindustrie werxt onder hoogdruk voor Engelsche rekening en het Dominion is den laatsten tyd de wapensmidse van Engeland geworden, daar de Britsche bewapening nu eenmaal een dusdanige omvang heeft genomen, dat h-t ónmogelijk was in Engeland zelf, ook al werden er nog vele fabrieken bij gebouwd, alle orders onder te brengen. Tevens is Canada een soort „achterdeur” voor Enge land., want voor de Britsche tegenstanders is het heel wat moeilijker de wapen- en munitie-arsenalen in Canada te verwoest-ïn dan in Europa en dit argument is zonder twijfel doorslaggevend geweest voor de om standigheid dat Engeland juist Canada als „wapensmidse” uitkoos Over het algemeen weet de Europeaan niet al te veel van Canada; slechts dat het een reusachtig uitgestrekt gebied is, zeer dun bevolkt en dat de bewoners zich hoofd- zakelijk toeleggen op veeteelt en akker bouw. Ongetwijfeld is Canada met zijn 9% mil- Volgende week een Italiaansch beroep aan Frankrijk? Nog steeds hoop op vredes onderhandelingen. In goed ingelichte Duitsche kringen wordt gezegd, dat Italië mogelijkerwijze in den loop van de volgendö tyeek een direct en formeel beroep op Frankrijk al doen en daarbij zijn -goede diensten zal aanbieden, om de vredesonderhandelin gen te heropenen. Dit aanbod, zoo verwacht men, is het directe resultaat van de intense lUluan- sche diplomatieke activiteit, die dit land gedurende de laatste weken aan den dag gelegd heeft. De Italiaansche ambassadeur te Ber lijn, Attolico, die bijna dagelijks met Von Ribbentrop en Goering heeft geconfe reerd, is^naar Rome vertrokken, om aan ’Mussolini en Ciano verslag uit te bren gen omtrent Borlijn’s houding met be trekking tot de Italiaansche vredespo gingen. Volgens doorgaans goed ingelichte kringen heeft de Italiaansche ambassa deur niet, alleen mondelinge rapporten, maar ook geschreven boodschappen van Berlijn mee naar Rome genomen. De Duitsche ambassadeur Von Mac- kensen heeft te Rome sedert Zaterdag I j.l. eveneens dagelijks met Mussolini en Ciano geconfereerd. Tenslotte is de Fransche ambassadeur te Rome, Frangois Poncet, onlangs naai Parijs vertrokken, naar men veronder stelt, om ’de Fransche regeering op de hoogte te brengen cftntrent de Italiaan sche vredesplannen. Goed ingelichte de lucht gevlogen. Het 14e legerbericht van den Poolsehen Kneralen staf, dat te 23 uur door den zen- 3 ma Cha“ 'K ’«ranraid, zegt: ..De vflan- Wte luchtmacht blijft zeer actief. Z« o.m. Doebno, Wlozimü en Radziwlllow «“’'nbardeerd. In het gebied van Rawe- fa’ ®eUca en Krolewska heeft onze met succes een vijandelijke ge- ce.er.r.e gebombardeerd. *Twee i neergehaald, de De

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1