NUTSSPAAIBANK MUZIEKLESSEN opening Seizoen Deze Courant komt in vele duizenden gezinnen Gegarandeerde oplage 8500 ex. DLVtm^NK «PEI IN5lWn«6fflM0tr A No. 20120 DE STRIJD IN POLEN. Hevig bombardement van Krzemieniec. tJCerfst- ^Louveautds Staatsdiploma L. O. C. E. v. d. VLIES lijdelijke zetel van Poolsche ministers werd door Duitsche luchtmacht met bommen en mitrailleurs bestookt. bergambacht, voor GOUDA EN OMSTREKEN Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen Fransche vorderingen in het ‘Westen voortgezet. :apelle.'~~^® scherminj. Zaterdag 16 September 1939 78e Jaargang Stoffen Pelterijen Balilmann STADSNIEUWS. nden Prachtvolle Keuze: BINNENLAND. vlotte >EL. I EL EG R,\ FISCH WEERBERICHT v icvoering gegeven aan plaatselijke verbetering kon worden bQ- 180000 anenburg en A. de 160000 je van Delft, 47 j. 140000 brand ns werd dit’ ge- met opm een ver- »ko- rjaar distributie. stributiebureau zal ondenvOzerswonin? Aan het hoofd van de Wit te staan, een nieuw front gevormd, door op te schuiven over een breedte van twaali mijl ten oosten van Saarbrücken. Zij zijn daar over een lengte van een mijl doorgedrongen. Het nieuwe front loopt nu van de Saar tot Hornbach. Gemeld wordt dat niet alleen de artil lerie van de Siegfrledlinle, maar ook het luchtwapen groote uitbreiding aan de actie geven. Destijds berichtte men uit Polen dat de Duitschers daar een lucht macht van 5000 toestellen gebruikten, wat zeker sterk overdreven was, doch zeker schijnt te zijn dat het overgroote deel van het luchtwapen de eerste tien dagen van den strijd in het Oosten was, en dat in de laatste paar dagen alle tee- kenen er op wijzen dat honderden vlieg tuigen naar het Westen gevlogen zijn. Wat zal Rusland doen? /en de mt. dat op Stand. van A. van Vliet lannetje, d. van A oejj. Geertje, V. Dekker. 33 j. Rotterdam de Jong, 84 j. wed Pieter Demper, z Ridder, 5 jaar. levolking. Jnla en gezin van Achterweg. f de het veer in een Willen* 113 - Gouda MANTELS, SWAGGERS, COSTUMES,! JAPONNEN, BONTMANTELS, HOEDEN, REGENMANTELS en KINDERKLEDING. Stand. z. van J. P. Raap- Bastiaantje, d. n M. de Ouden. J. Evers. Teunifl, niet en J. Verhoef. Hoogendoorn en C. z. van G. Brussé Verwacht voor het geheele land: Kou de ochtend met plaatselijk mist, over dag helder tot half bewolkt, droog weer, iets warmer dan gisteren, zwakke tot matige noordelijke tot oostelijken wind. aanval, die uiting van de omstreken van het Duitsche dorpje Perl In de richting van de Fransche versterking Sierck. De aanval werd door de Fransche voorpos- ten tot staan gebracht, nadat de tegen- gen jS er cen zeer-ernst stander slechts honderd meter terrein- luk op den rijksstraatWe lorwerpkjp. istingmerk, terug te Vogel; een kinder- ug te bekomen bij M. it 40. Fabrikaat. n een zaal van J. ng plaats van de E- irk a. d. IJssel. Ge- 1 mee doen aan d' aat van 16 tot 23 te etalage zijn drie teld, het publiek kar. ■nmissie van vijf le- instellen naar een t< iddenstanders welk len zich opgeven aar ?rk a. d. IJssel, zoo >rden verleend m flinke laag griot i verloop yüh eem- r van een asfaltee- Ing. waren aangevoerd ;n waren als volgt. —2.70, kippeneieren m 2.75—3.00, kal- 3, alles p. lOfcftuks. a. d. IJ! Kapitein Zöllner was 39 jaar oud, ge huwd en vader van twee kinderen.- 60ÏDSCHE COURANT Prachtige versiering van het station. Tuin op het perron. Het station te Gouda wordt ter gelegen - hei<l van het 100-jarig hestaan van de Ne derlandsche Spoomvegen iri een feestkleed gestoken. Verschillende feestelijkhede*» zijn* in verband met de buitengewone omstan digheden vervallen, maar de versiering van de stations is gehandhaafd en zoo worlt de hier ter stede pjet Fransche persbureau Havas meldt, dat de Duitsche luchtmacht r Krzemieniec heeft gebombardeerd. Een Duitsch vliegtuig liet een tien tal bommen vallen op de markt, waar juist veel menschen bijeen waren, aangezien het marktdag was en een Joodsche feestdag. Na het bombar dement bood de stad een verschrikkelijk aanzien. Het was het eerste bom bardement van een open stad- zonder garnizoen en zonder militaire betekenis. Blijkbaar aldus RSvas is het bombardement ondernomen Ook onderhandelingen tusschen Rusland en Italië. Naar wordt gemeld zullen Rusland en Italië spoedig eveneens onderhandelin- gen openen omtrent het handelsverkeer, alhoewel men niet verwacht, dat dit een I grooten omvang zal aannemen. Tegenaanval der Duitschers bij Perk aan de Moezel. Ondanks het slechte weer, dat defini tief begonnen en ondanks het voort gaande spervuur der Duitsche artillerie, hebben de Fransche troepen, vólgens Havas, gisteren in den loop van den dag en vannacht alle voorwaartsche bewe gingen voortgezet, welke tijdens vooraf gaande operaties tsaren ondernomen. Bij de reacties der Duitsche artillerie komen thans nog korte tegen ranvallen der verdelgers van de vooruitgeschoven posten der Slegfrledlinie. Deze Duitsche reacties hebben nochtans niet verhin derd, dat In den loop van den nacht een Radio-reportage van opening der Staten-Generaal. Ook voor de overzeesche gewesten is gezorgd. Evenals vorige jaren zullen dc plech tigheden, welke bij de opening van de Staten-Generaal op Dinsdag 19 Septem- van het front, d.w.z. den sector van ber a.s. zullen plaats vinden, met als Sierck, aan den zoom van de Moezel. hoogtepunt do door H M. de Koningin Deze streek, welke den loop van de Moe- I uit te gproken troonrede, over helde Ne- zel over eenige tientallen K.M. volgt, I derlandsche i adlo-zenders worden uit is het tooneel geweest van een Dultschen gezonden Ook voor Indië Is gezorgd. Ernstig ongeluk bij Wassenaar. Twee dooden. Gisteravond omstreeks kwart voor ne- w>tig verkeersonge luk op den rijksstraatweg onder deze ge meente gebeurd. Uit Wassenaar kwam de kapitein B. H. Zöllner op zijn motor. In het zijspan was mevrouw Zonneveld, die ten huize van kap. Zöllner woonde, gezeten Uit de tegenovergestelde richting, uit Den Haag, naderde een- militaire auto colonne, waarvan de voorste wagen bij de Rust en Vreugdelaan wilde draaien. Hoewel de soldaten van dien wagen teekens gaven heeft kapitein Zöllner deze blijkbaar niet gezien. Met groote snelheid reed de kapitein op den dwars GOUDA, 16 Sept. 1939. De singelverbreeding voltooid. Bleekerssingel opengesteld. Groote verkeer»verbetering tot stand gekomen. Een belangrijk werk is heden gereed ge komen, de singelverbreeding is voltooid. Nadat achtereenvolgens de prachtige I nieuwe brug tusschen Bleekerssingel en Flu- weelensingel was opengesteld en na opleve ring van het verbreedingswerk door den aannemer P. Bakhoven alhier, het eerste gedeelte van den Fluweelensingel en het tweede gedeelte met den oprit naar den Goejanverwelledyk waren bestraat, restte nog de bestrating van den verbreeden Blee kerssingel en dit werk is thans klaar ge komen. De afsluiting is hedenmiddag weggeno men en de Bleekerssingel voor het verkeer vrijgegeven. De singel is nu voor het ver keer in beide richtingen opengesteld en het eenrichtingverkeer door de Boelekade hier mede vervallen. Een groote verbetering is totstan^el men sinds in Augustus van het vori^jt de uitvoering van het singelplan werd be gonnen. Vroeger smalle straten, een moeilijk gelegen brug en hoekige bochten, thans een royale breede weg, in een rechte lijn gele- geti met de brug aansluitend en dus geen bezwaarlijke bochten meer. Zonder het aan zien van het stadsbeeld te schaden, is een mooi verkeerswerk gereedgekomen. Het verkeer over de singels is, daar deze weg deel uitmaakt van de verbinding tusschen groote steden, zeer druk en zeker zullen de weggebruikers van elders zich met hun Goudsche collega’s ten zeerste verheugen in de groote verbetering, die met de uitvoe ring van het singelplan is verkregen. Een ruime breede weg geeft thans een vlotte verbinding met de toegangen der stad. Aan de openstelling is geen officieel ka rakter gegeven. Dit blijft wachten tot het andere groote verkeerswerk, dat op de sin- gelveroreeding aansluit, de bouw van een tunnel van de Spoorstraat naar den Ridder van Catsweg onder de spoorlijn, klaar is.. Dan zal ook ter afsluiting van het singel- werk het plein aangelegd worden, dat ’bij de Kleiwegsbrug komt ter verbinding van Bleekerssingel en Spoorstraat. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, overal waar de urging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal ƒ3.15 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA hfl onie agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux ztfn dagelijks geopend van 96 uur Administratie en Redactie Telef Interc. 2745 Postrekening 48400. HET DUITSCHE CREDIET AAN RUSLAND. Besprekingen omtrent verdubbeling tot 400 mill. mark. De United Press seint uit Berlijn, dat naar in Duitsche handelskringen is be kend geworden, de nieuwe economi sche besprekingen met Rusland voort gang maken, welke de verdubbeling van het Duitsche crediet van 200’mill, mark ten doei hebben De onderhandelingen werden te Mos kou met den handels-attaché van het Duitsche gezantschap gevoerd. De grootste belemmering voor den handel tusschen Duitschland en Rusland vormt het gebrek aan Vervoergelegen- heid. Belde partijen trachten daarom nieuwe wegen te vinden en er wordt overwogen sommige goederen door de lucht te vervoeren. TE GOUDA OOSTHAVEN 12 (OPBERICHT IN 1857) stander slechts honderd meter terrein winst had behaald. Men meent te weten, dat op dit oogen- blik de Duitschers de plaatsen Bunbin- gen, Kleinblittersdorf, Bliesransbach, Bebelsheim, Bliesmengen en Auersma- cher ontruimd hebben Hoewel de Fran sche autoriteiten uiteraard slechts uiterst weinig gegevens verspreiden over de positie der troepen, gelooft mei. toch dat de Franschen reeds verscheidene zoo niet vele dorpen in hun bezit hebben 1 De Fransche troepen heben vahdaag j over den weg staanden wagen in met het gevolg,, dat hij en zijn medc-passa- gicre op slag gedood werden. De beide lijken- zijn per politie-auto naar de rouwkamer van het hoofdbu- reau van politie te Wassenaar vervoerd. Ook de beide zwaar beschadigde voertui gen zijn naaithet hoofdbureau gebracht. reikt van de veroverde stellingen. De voornaamste dezer operaties, welke in denloon^Axn de laatste drie dagen tot een goednainde zijn gebracht en waar over het Fransche opperbevel tot nu toe de grootste geheimhouding heeft be tracht» betreft het uiterst westelijke deel ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreden (behoorende tot den bezorgkring) 15 regels 1.80, elke regel meer ƒ0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën in het Zaterdagnummer 28 bjjslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEEL1NGEN: 1—4 regels ƒ2.25, elke regel meer ƒ0,58. Op de voorpagina 58 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bij contract tot zeej gereduceerden prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnn worden ingezonden door tusschenkonurt van soliede Boek handelaren, Advertentiebureau! en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. lent nog dat 1 om fouten bij ,vi- ;e zoeken, terwijl nie- brand of ongevallen n. n leerrijke oefening ;ens de rapporten en y als volkomen ge ilde voor het talrijke dat zoo uitstekend om deze avond te op zijn plaats. I dezer werden door igenwoordigheld der ee apparaten gepro- betrof een speciaal a men desgewenscht n breede straal en icrm ter beveiliging kan verkrijgen. Dit an alle verwachtin- snelbluschapparaat •proeving niet func- ien kleine construc- jprobeerd. Het ge ts nu spoedig ge- gemaakte plannen, waartoe het personeel van hoog tot laag en de gepensioneerden eenige maanden hebben gecontribueerd. Vandaag is de versiering van het Goud sche station gereed gekomen. Het is een fraai en stemmig kleed, dat gebouw en per ron gekregen hebben. De entree op het Stationsplein heeft een sierlijken tooi van planten en bloemen, geflankeerd door wim pels. In de hal kreeg de toegang tot de tunnel een mooier aanzien. Op het perron Ip de tunnel gevat in een lijst van groen en bloemen, zoodanig op een gazon aangt- legd, dat een prachCge tuin is ontstaan. Conifeeren en geramums geven aan het middenplein een fleurig en frissch beeld. In smaakvolle harmonie win aanleg en kleur is het aanzien van het perron ten zeerste verfraaid en verlevendigd. Ongetwijfeld is de versiering van het sta tion zeer geslaagd. Het personeel heeft eer yan zyn werk, het eeuwfeest van de maat schappij wordt op stemmige wijze herdacht De vriendelijke en stijlvolle versiering zal stellig aller bewondering hebben. De N.V. Handelskweekerij H. den Ouden en Zn. te Boskoop heeft den rijken bloemen en plantentooi verzorgd en den aanleg tdl een artistiek geheel gemaakt, dat het oog boeit en bekoort**"’ Het ligt in de bedoeling van de voltallige directie van/ue Nederlandsche Spoorwegen om op 20 September, a.s. Woensdag, den eigenlijken herdenkingsdiitum van het 100- jarig bestaan, een bezoek aan Gouda tc - om de' Poolsche ministers en de diplomatieke vertegenwoordigingen te treffen. DE DIPLOMATEN IN SCHUIL KELDER BIJEEN. Vele dooden en gewonden te betreuren onder de burger bevolking. Het bombardement van Krzemieniec heeft een zeer hevigen indruk gemaakt op de bevolking van de stad en haar om streken, aldus meldt het Fransche pers bureau Havas nader. Vernomen wordt, dat officieel is vastgesteld, dat dertig personen zijn gedood en honderd ge wond. Men bevestigt, dat Duitsche vlie gers uit mitrailleurs de markt hebben bcstoQkt Diplomatieke vertegenwoordi gers te Krzemieniec, die het bombarde ment en de mitraillade der burgerbevol king hebben bijgewoond, waren tijdens den luchtaanval in een schuilplaats bij een onder leiding van den pauselijken nuntius Cortes!. Zij hebben besloten een 'beroep te doen op hun onderscheiden /regceringen en te verzoeken te Berlijn zeer krachtig te protesteeren tegen de Duitsche oorlogsmethoden. Warschau en Lemberg bieden nog steeds krachtig weerstand dezer d ’tenet m Samenwed.' ^rcapeilednNv«-, acht werd geblazen anwezlg was, waZ" Ici scheidenlijke Xn’ recht, zich nat taatsen begaven.^; onisch door toren gemeld U ^7^ ultgebro* - dit bericht hoofdpost (ge. brandspuithuis n een gereed- kte, waarbU Wd trek benevens van e brandmeester werd zonderheden. Verve 'cede brand gemeld, Ploeg van de brand- ■op kwam tektonisch rrhn ^dlik cen seïe’ irbu twee gewonden bans werden oprul- tundlgen dienst P beide diensten waarna de *erk kon begi^ te kunnen bereiken igens naar de E.Hfi' 'oerd, waar dr. Ver ter Hulman aanwezig ngsdienst moest uit zetting van een ge- LYas hulPPohtie op "-cn en ongevallen 120000 100000 80800 60000 zeker aan, dat de Sovjet-Russcn nog sie-pact afwachten om Polen binnen te vallen en de gebieden, welke voorname lijk door Wlt-Russen en Oekrainers be loond zijn, te bezetten. Vandaag Is ook bekend geworden, dat Rusland’ en Japan overeengekomen zijn de strijcT in Mongolië tc staken. Rusland ^al zijn troepen terugtrekken. waarborgt U een prima en voordeelige collectie. C OUDA

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1