Bekendmaking Fa. Goedhart en deBruijn T W.. KOMPIER RRiiNQ Weet U dat DKW Schrijfmachine Verdnisterings- Gordijnen si; nette Winkeljuffrouw la Aankomende Meisjes III II 17 rat HOUTHANDEL KANTOORBEDIENDE DANSINSTITUUT G. BRON WEK UW LEVER-GAL OP - KANTOORJUFFROUW Het Bestuur der PRINSES JULIANASCHOOL MAANDAG 18 SEPTEMBER, des middags om 1 uur in de WESTERSCHOOL; Korte Akkeren. Kon. Ned. Mij. voor Tuinbouw en Plantkunde. TUINBOUWWINTERCURSUS. Inschrijving van nkuwe leerlingen DE NIEUWSTE PHILIPS RADIO'S G. A. BELONJE, Lange Tiendeweg 96, Telef. 2235. flinke Juffrouw VERKOOPING IS UITGESTELD. Bouwkundig Opzichter-teekenaar. flinke dagdienstbpde flinke dagdienstbode JONGSTE BEDIENDE Nette Loopjongen EEN DIENSTBODE HUISHOUDSTER EEN JONGEN ZIT- en SLAAPKAMER Dr. Ph. NYST Dr. J. v. ESSEN NETTE DIENSTBODE nette Jongste Bediende Luchtbescherming. Het Tandheelk. Instituut HOLLANDIA VERPLAATST naar Markt, Café De Beurs. PRIMA PENSION VRIJE SLAAPKAMER ZIT- EN SLAAPKAMER ZIT- EN SLAAPKAMER BOVENHUIS LUCHT- III BESCHERMING J.L.BRUNS Heeren- en Damesrijwielen Knigge's Rijwielhuis WISKUNDE P.S. DAUVILLIER SANOSTOL JECOVITOL HALITRAN LANGERAAR's Drogisterij Huurverlaging. NOG EENIGE HUIZEN Giel van Waas, Gouwe 188 REGENMANTEL, 12.75 12.75 15.75 19.75 22.75 DE KLEINE BETUWE JsLa Uil U IIO HAASTRECHT. a ss.» UNIE MAATSCHAPPIJ s s g s s o if S* STOOMWASSCHERIJ „DE BLAUWE DUIF", Voor LIPS' Brandkasten en Slotenfabriek N.V. IJZERHANDEL P. ROND Pz. - Gouda. Tollensstraat 112 Gouda. HET JUISTE ADRES voor privé en clubjes van 46 personen. Burgemeester en Wethouders van Gouda maken bekend, dat in de t. HUISVESTING DER SCHOLEN met ingang van Maandag 18 September a.s. de volgende veranderingen worden aangebracht: direct leverbaar is, en voor dé oude prijzen. Prijzen vanaf 1030. Telef. 96, Schoonhoven. brengen teneinde de versiering- van het sta tion in oogenschouw te nemen. Ook harer zijds zal zeker groote waardeerin.f bestaan \oor de bijzondere wyze, Waarop het per soneel aan zyn medeleven heeft uiting ge geven en voor het prachtige aanzien, dat net station heeft. De huisvesting der verschillende scholen. Donderdagavond werd onder leiding van den wethouder van onderwijs, mr. H. P. C. M. de Witt Wijnen, ten stad- huize een conferentie*%ehouden met alle besturen en hoofden van onderwijsin richtingen, teneinde na te gaan of door samenwerking een zoodanige oplossing zou kunnen worden gevonden xlat op korten termijn alle scholen aan het werk zouden kunnen gaan. Dank 'zij de bereidheid tot samenwerking van alle groepen en richtingen had deze bespre king het, resultaat, dat a.s. Maandag op tej plaats aanwezig was, binnen enkele dagen zal volgen. Voorwaar een mooi resultaat. De wet houder kon dan ook met recht de be spreking eindigen met de woorden, dat het spreekwoord „Draagt elkanders ten" hier in daden is omgezet. Verder werd besloten een uitvoerig adres te richten tot de ministers van Defensie en Onderwijs, hetwelk taf, mondeling zal worden toegelicht door een deputatie van 9 personen, vertegen woordigende alle rj^Mlngen van onder- Voor eventueele bij Se uitvoering der regeling rijzende bezwaren ts een com missie van 3 .personen ingesteld, be staande uit de inspecteur van het 'lager onderwijs, de heer H. dë Blouw, de voor zitter van de Pr. Julianaschool, mr. R. Rensma, en de wethouder van onder wijs, mr. H. P. C. M, de Witt Wijnen. Voor de verandering in de huisvesting van sommige scholen wordt verwezen naar de ln dit blad voorkomende ad vertentie. procédé is zeer eenvoudig: er is een Britsen grenslegioen, dat de helden in de film op levert en er zyn aanvallend/ inlanders, die vol booze streken, vol geraffineerde marte lingen en duivelsche listen door het verhaal gaan. De hoofdpersonen komen door een slinkschen opzet in de macht 'er inlanders en worden hieruit na veel spanning en sen satie door het zegevierende grenslegioen bevryd. *De aanvallende inlanders zijn dit keer do Thugs, fanatieke volgelingen van de godin Kali, die hen tot wurging van blanken aan zet. Hoewel deze moorddadige secte reeds jaren terug uitgeroeid geacht weid, begint zij onvofwacht haar activiteit door het uit moorden van een kamp en een grensplaats- je. De drie sergeants worden uitgezonden ter verkenning en hun eerste gevecht mei fc'e wurgers hebben zij in het uitgemoorde dorp, waar de inlanders zich op de daken >n n^oiio 1I Qer-huizen verborgen hebben. Evon is in dit wil df a-hïï kunnen beginnen, I fragment een onheilspellende sfeer bereikt, nT „W.a-arv°°r, n°S seen wanneer de Engelschen .tusschen'de veria- ten huizen loopen, de stilte geen oogenblik verstoord wordt en alleen de sluipende ge daanten op de platte daken een naderend onheil suggereeren, maar dan volgen ook v/oer wat komische tafreelen. Dit alles is dan een voorspel, zoo men wil. tot de kern van het verhaal en tegelyk de slot-apo- theose van de film. Eerst dan speelt Gunga Din zyn rol: deodelyk gewond blaast hij hel alarmsignaal op zyn steeds «anwerige trompet en voorkomt hierdoor, dat het le. gioen in den gereed liggenden valst'ik 'oopt Het is een film, waarin uitstekend spe' geleverd wordt door de drie sergeants Cagy Grant, Victor Mc. Laglen, Douglas Fair iks Jr., maar niet minder door ('en trou- i Dunga Dia# uitstekend gespeeld dooi Sam Jaffe. Te roemen valt verder nog de schitterende ertourage en de knappe ma! regie. Thalia-Theater. „Dieven in Arizona' Zelden is er om een WUd-Westfilm onbedaarlijk gelachen als om „Dieven in Arizona" een der beide hoofdfilms die op mejdge wijze zien. pn dpt#alles gebeurt, met een frappakte vaart en met een koste lijke vroolijkheid, die deze rolprent tot ern prachtige amusementsfilm maken die op allergenoegelykste wijze boeit. Tot het aantrekkelijke en uitstekende programma behoqren verder een journaal en een film, die een kijkje biedt achter de schermen van een groot circus. In de Zondagochtendvoorstelling gaat „Ik ben schuldig". De Sociëteit „Ons Genoegen" stelt Zaterdag en Zondag een lokaal en den tuin beschikbaar voor de militairen. Het bestuur van de Sociëteit „On<j G noeg«n" heeft op een daartoe door de Ver- ecniging voor Vreemdelingenverkeer ge daan verzoek, een van haar lokaliteiten ert een deel van den tuin toegankelijk gesteld voor de militairen, die op Zaterdag en Zon dag in Gouda verblijven. In overleg met den pachter heeft het ba stuur zeer billijke consumptieprijzen vast gesteld; het gebruik van consumptie is ech ter niet verplicht. Het bestuur wil op deze wyze zijn med»- werking verleenen om, zoolang nog geen andere voorzieningen zyn getroffen, de mi- litairen een goede gelegenheid te bieden om bezoekende familieleden te kunnen ontvan- gen. M O DEL WASSCHEBIJ Fa- 1. üan Straafpn I Tlalia deze week brengt. Hoewel spanning j tzu„ ljuuuicII |en sensatie erniet ontbrekeni er 00k „Hedrijfswater zoo nacht als regenwater. Zandzakken voor stadhuis krijgén een houten steun. Maatregel ter voorkoming vaai af schuiving. Naar wij vernemen zullen de zandzakken, die voor het stadhuis zijn aangebracht ter bescherming van de fraaie voorzüde van he raadhuis voor het geval van iuchtaan. vallen, een houten stempeling krygen. Nu de ifgen in deze dagen .overvloedig gevallen is en de honderden op elkaar ge stapelde zandzakken tot een complete ma. ■sa gemaakt heeft, die een aanzienlijk ge wicht vertegenwoordigt, is de vraag gere zen of van een dergelyke druk voor het ge bouw en de straat geen bezwaren zyn te verwachten. Det^ antwoord, dat daaop van deskundi zijde is gegeven, luidt ontkennend. Het ge wicht van de zandmassa wordt voor het stadhuis en de omgeving van geen bezwan geacht"en in dit opzicht zyn geen voorzie, nmgen noodig geoordeeld. Iets anders is, dat de mogelijkheid aan. iwemg is, dat het zand verzakt en dat het daarbij kan gebeuren, dat een aantal zak ken omvalt. Voor het stadhuis zelf zal dit •geen rol spelen, maar bp afsctaiving naar de straatzijde zou het gevaar kunnen be. staan, dat voorgangers bedolven worde-, Om dit te voorkomen, zullen vóór de zand laag palen geslagen en onderling verbonden worden, waardoor de zandmassa ais het Ware in een houten steun wordt opgesloten en by verzakkingen niet weg kan. De regen heeft overigens een merkwaar dig gevolg gehad. De zakken hebben blyk- baar vroeger gediend voor het vervoer van granen en er zün tusschen de stof wat zaadjes achtergebleven, die nu ontkiemd zyn, waardoor hier en daar groene spriet je* omhoog schieten. Vooral in de zakkenlaag op het binnenplein van het politiebureau Is dit het geval. De begroeiing zal echter wel geen vorm van een gazon aannemen. Een tentoonstelling in het Leger des Heil», hl de afdeeling van het Leger des Heils ir onze stad zal Zondag en Maandag een Oogst- en Dankfeest worden gehouden. In verband hiermede za] in de leger des Heilszaal aan de Turfmarkt op Maandag 18 September een tentoonstelling met bazar worden gehouden van allerlei oogstproduc- ten, huishoudelijke artikelen, planten enz. De bazar is geopend namiddags van 3—5 Schouwburg. Bioscoop. Een grootsch opgezette avonturenfilm. T'it Rudvard Kipling's „Barrack room ballads" is door do Amerikasnsche film maatschappij R.K.O. Radio Pictures de bal lade Ounga Din als enderwem genomen voor een van die grootsch opgezette avontu renfilms, wjjrmeo Hollywood van tpd tot tiid zijn tesj^Whe en financieele superiori teit op de infWiational* filmmarkt wil be- wijzen. Eigenlyk werd van Kipjing alleen de naam van zijn ballade genomen en de hoofdfiguur hierin, «Je schamele waterdra ger Gunga Din werd voor den scenario schrijver slechts aanleiding tot het verzin nen van een serie dappere daden ei i avonturen, waarin het meer gaat om de hoofd vertolkers: Cary Grant, Victor Mac Laglen en Douglas Fairbanks Jr., dan 0m Sam Jaffe den onaanzienlyken Waterdrager. Het genre film is bekend, door films als Bengaalsche Landers eh the Drum. B it ontbreken, er ook flink in wordt gevochten en frappante staal tjes van rijkunst worden vertoond, viert de humor er toch den boventoon. Het trio Buster Grabbe, Raymond Hatton en Johnny Downs zyn de grappenmakers, doch tegely kertyd voorkomen de twee eerstgienoemden dat een door Marsha Hunt, als Harriet Lindsay, beheerde ranch door een bepde dieven van al haar paarden wordt beroofd, waan oor Laramie Nelson, de door Buster Grabbe op voortreffelijke wyze vertolkte hofdfiguur uit deze aantrekkelijke film zyn welverdiende belooning niet ontgaat. Van geheel andere strekking is „ftaven- kwartier" het andere hoofdnummer van het programma. De inhoud van deze rolprent uitermate tragisch. Het verhaal speelt in de omgeving van de haven van Le Havre, ,waar een dichte mist de vele misdaden die daar worden gepleegd, als het war.; met een zwaarmoedige sluier bedekt. Temidden van misdaad en ontaarding tinden twee mensehenharten elkaar, doch voor niet lang, want een nieuwe misdaad scheidt hen weer, voorgoed. Jean Gabin speelt op uit muntende wijze de rol van den koloniaal, sterk en eerlijk van karakter, doch opvlie gend van aard waardoor hij in moeilijkhe den geraakt en voortvluchtig is. Even goed vertolkt Michel Simon de rol van Zabel, de man die door zijn afstootend uiterlijk door eenN ieder wordt gehaat en in zijn weder- keerigen haat tot misdaad komt. Ook Pierre Brasseur levert in de rol van Lucien, een losbol die uit angst en lafheid moordenaar wordt, voortreffelijk spel, terwijl ook de manier waarop Michèle Morgan de rol van Nelly, het eenzame^ meisje, waarom de stryd feitelijk gaat, speelt, geroemd mag worden. Het is een aarifcrijpende film, m't buitengewoon sterk karwkterspel, waardoor iedere toeschouwer diepf onder den indruk gebracht wordt. Réunie-Bioscoop. Charlie Chan in Honoloeloe, „Charlie Chan in Honoloeloe", de eerste Charlie Chan-film van Sidney Toler, den opvolger van Warner Oland, die als de sympathieke figuur van de Chineesche de tective onvergetelijk is, omdat het zijn crea tie was. Ook in de voortzetting van de reeks dezer films, die by het bioscoop bezoekend publiek zoo zeer gewild zijn, gaat de mysterieuze sfeer samen met spannende avonturen en komische intermezzi. Het ia een boeiende geschiedenis, die zich op het schip op de reedè van Honoloeloe afspeelt met tal van raadselachtige gebeurtenissen er. raadselachtige figuren, waarin Charlii Chan met rustige zekerheid ei scherpzinnigheid den weg vindt, die verrassende ontknooping oplevert. Het ge geven is uitstekend uitgewerkt en het houdt de aandacht gespannen tot het laat ste oogenblik, als Charlie Chan op inge- nieuse wyze de oplossing geeft van de ge heimzinnige dingen, die zich aan bo,ord tel kens weer voordoen. Ook de goede vertol king van de andere pemfcnen laat de film geheel tot haar recht en aard komen. Vol onstuimigheid, vol tempo en humor is het tweede hoofdnummer „Êl" Gato, de galante bandiet" nfet een voortreffelijke rol van Leo Carrillo als El Gato, deze be- schermer van de onschuldigen, die een pri sma hulp hfceft in de (stormachtige Jane Withers, voor wie het verhaal als geknipt en u zult 's morgens uit bed springen, gereed om' bergen te verzetten, tp lederen dag moet uw lever een liter lever- gal in uw Ingewanden doen vloeien. Wanneer deze stroom van lever-gal onvoldoende Is, ver teert uw voedsel niet, het bederft. U voelt u middelen. U moet CARTER'. LETJES nemen om deze liter J voelt u opgeb azen. u raakt verstopt. Uw lichaam la vergiftigd. voelt t. beroerd en ellendig, a ziet alles zwart. slechts lap- LEVER-PIL- ,0ver-gal vrU te doen vloeien en u zult u een geheel ander mensch voelen. Onschadelijk, plantaardig, zacht, on overtroffen om de lever-gal te doen vloeien. Eischt Carter's Lever-Pilletjes by apothekers en drogisten, f. 0.75. Badhuis is gewoon open. Ook baden voor militairen. Daar er door het aanbrengen van een bord betreffende den luchtbeschermings dienst misverstand is gerezen, wordt onder de aandacht gebracht, dat het Gemeente lijk Badhuis aan de Groenendaal is en blyft geopend volgens de gewone dienstregeling. Alleen wanneer een „oorlogstoestand" mocht intreden, krygt het gebouw een an dere bestemming, waartoe bereids reeds een bord is aangebracht, n.l. „Kringpost I". Mocht het gebouw voor de oefeningen van den luchtbeschermingsdienst noodig zijn. dan wordt dit ty'dig bekend gemaakt. A.s. week beginnen ook de baden voor militairen. Deze baden, 40 man tegelijk, worden verstrekt in de „groote" badzaal waar ook de school'baden genomen worden. Tijdens dit baden is de gewone badzaal aan de voorzijde van het gebouw, voor het pu bliek geopend volgens dienstregeling. Zeer veel militairen hebben het badhuis ontdekt en pry zen het om zyn inrichting en service. Aanbesteding. Schilderwerken woningen bouwver- eeniging Het Volksbelang. Het bestuur van de Bouwvereeniging „Het Volksbelang" heeft gisteravond in Ontwikkeling en ontspanning voor de mjlitairen. Totstandkoming van een Tehuis. Na de bijeenkomst, welke op Initiatief van de Vereeniging voor Vreemdelingen verkeer j.l.%Dinsdag is belegd om te ko men tot de stichting van een algemeen militair tehuis en tot het organiseeren van datgene wat tot ontspanning en ontwikkeling der militairen hier kan worden gedaan is thané besloten tot de finitieve regeling daaryan over te gaan. Het j.l. Dinsdag gevormde comité zal op Dinsdag 19 Sept. a.s. in de Sociëteit „Ons Genoegen" een constitueerende vergade ring houden waarki het bestuur zal wor den samengesteld, en sub-commissies worden benolhid voor ontwikkeling en ontspanning en verder voor die onder deden, waartoe de stichting en inrich ting van een Tehuis, waaromtrent dan wordt beslist, aanleiding zullen geven. Het ligt in de bedoeling zoo spoedig mogelijk tot openstelling van dit alge meen militair tehuis over te gaan, -het welk dan op feestelijke wijze zal geschie den. Voor de instandhouding zal de steun en medewerking van ieder ingezetene worden ingeroepen. Practisch materiaalwagentje voor de luchtbescherming. Blijkeps de advertentie, elders in dit blad, etaleert de heer Th. de Waal, Noodgod- straat 3, een door hem uit hout vervaardigd materiaalwagentje ten dienste van de blok- 'vereenigirfgen. Bedoeld wagentje is heel practisch uitgevoerd. Het heeft twee ver diepingen, in de bovenste zyn bovendien vakjes aangebracht. Bovenop den bak be vindt zich een slungenhaspel.' Eventueel kunnen dergelyke wagentjes ook in'andere uitvoering worden geleverd.- Hervatting lessen Prinses Julianaschool. De lessen van de Prinses Julianaschool worden a.s. Maandag voor de zesde en zevende klasse der 1. o.-afdeeling en voor de geheele u.l.o.-afdeeling hervat in.de Westerschool in het stadsdeel „Korte do Kovel. J. G. M. Rieken. OVERLEDEN: 12 Sept. veld, 85 van Ardenne en Antk IA, SPORT EN WEDSTRIJDER VOETBAL. Voetbal- en athletiekvereen. Goud," A.s. Zondag wordt op het GoudaL rein een wedstrijd gespeeld tusschen ..Gouda' en het Goudsch Curslsten-eb i tal, aanvang half drie. l De opstelling der elftallen ls als vol.. j Cursisten: I Doel: Signer (Gouda); achter- v a Kaa (Moordrecht) en J. a de t'„„ (Gouda); midden: p. Slamen (Gsvf Scholten (ONA) en v Harten (GSV. voor: Multum (Moordrecht) NN Hnv zer (Schoonhoven), De Jong (Osvi Nuvelsteyn (GSV>. Gouda: Doel: Gerritsen; aepter: Hammeren C. J. de Jong; midden; Boef, De viZ en Spee; voor: Keijzer, Hotnmels Rijk. Ottevanger en Zuidam. In verband met -deze wedstrijd wordt de competitie-wedstrijd Gouda 4—qsv! om 12 uur begonnen. Akk«xen", atftivang des middags Voor de overige klassen wordt 1 uur. dere regeling getroffen. Voor bijzonderheden verwijzen wij naar de advertentie. Tuinbouwwintercursussen. Inschrijving nieuwe leerlingen. De Kon. Ned. Mij. van Tuinbouw en Plantkunde zal ook de komende winter een Tuinbouwcursus houden. Tot 23 Sept. a.s. kunnen nieuwe leerlingen zich opgeven by den secretaris, den heer G. Moleman, Gr. Florisweg 75. Voorzitter van Gouda jubUeert. De heer J. van Tilburg zal a.s. Zondag l het feit herdenken, dat hy 20 jaar be- stuursüd van de voetbal- en athletiek- I vereeniging „Gouda" is. Van 1919 tot 1935 was hij secretaris en sindsdien is de I heer Van Tilburg voorzitter van de rood- witte club. Hij zal Zondagochtend 11 uur op het terrein gecomplimenteerd worden waarbij iedere belangstellende aanwezig kan zijn. Jeugddienst. In de Luthersche kerk zullen voortaan eens per maand, op Zondagavond, jeugd-v diensten gehouden worden. De eerste daar- „Het Blauwe Kruis" aanbesteed het uitvoe- j van beeft a.s. Zondagavond om 7 uur plaats ren van diverse schilderwerken aan en in I De voorganger is Ds. H. J. Jaanus van Rot de panden der vereeniging aan de Nieuwe I terdam. Vaart en in de Willem Tombergstraat. Er werd als volgt ingeschreven: perceel 1: Gebr. Prevoo 1899, G. Jans sen 2119, fa. A. Hollander 2132, F. Lugt- hart 2150, A. de Weger 2334, J. v. d. Heuvel en Zonen 2342, C. a van Wil- ligen en Zoon 2363, fa. W. A. van Soest 2387, fa. Reebeen 2438, fa. van Regteren 2440, C. Perdyk 2520, R. Oosterling 2676, J. M. Vermeulen 2740,* Óebr. v. d. Bijl 2970. perceel 2: J. W. H. G. van Staveren 307.50, A. 04 Weger 332, gebr. Prevoo 344, J. v./T. Heuvel en Zonen 389, gebr. v. d. Byl 435, C. Perdyk 445, J. M. Ver meulen 450, C. G. van Willigen en Zoon 495, R. Oosterling 530, fa. A. Hollander 538, G. Janssen 667. De gunning geschiedt later. y Charliafi grootej is. Dat stel spant sappen tegen den ^churk- achtigen sheriff en hoe ze deze ontmaske ren, de daverende tooneelen in de verschil lende vertrekken, waar een vroolyke keu ken op een kermis nog niets bij is, laten het „Klaver 4" in nieuw huis. Een keurige zaak. Na 12* jaar in het pand Burg. Mar- tenssingel 131 gevestigd te zijn geweest, waar door den groei van het bedrijf sedert eenigen tijd een tekort aan ruim te was ontstaan,, is de bekende manu facturen- en tricotagezaak „Klaver 4" verplaatst naar Burg. Martenssingel 133. Deze nieuwe zaak, die heden geopend werd, biedt belangrijk meer ruimte, te meer, daar een achter den winkel ge legen vertrek is bijgetrokken en als wol- afdeeling wordt benut. Daar zullen tevens de dames, die moeilijkheden met het patroon hebben, op deskundige wijze van raad en voorlichting worden ge diend. De nieuwe winkel zelf is modern en degelijk ingericht. Behalve in de fraaie stofvrije étalages, heeft men ook in de zaak zelf een goed overzicht van de ar tikelen, daar voor de onderscheidene vakken glazen schuiframen zijn aange bracht. Ook overigens is de winkel keu rig ingericht. De daarvoor verrichte werkzaamheden zijn alle door Goudsche firma's uitgevoerd. Een dergelijke vooruitstrevendheid in zaken in de huidige omstandigheden verdient zeer zeker waardeering Vele felicitaties zijn heden den heer eri mevrouw v. d. Hauvel ter gelegenheid van de heropening van „Klaver 4" ge worden. Ter gelegenheid van de heropening biedt Klaver 4 d°e cliënten, blijkens de advertentie elders in dit blad, geschen ken aan. Ver. van Vrijz. Ned. Hervormden te Gouda. Zondag 17 September a.s., des v.m. te 40% uur spreekt voor deze vereeniging in de Kleine Kerk aan de Peperstraat 128, Ds. J. H. Smit Sibinga van Dordrecht. Burgerlijke Stand. GEBOREN: 12 Sept.: Johannes .Tozct Maria, z. van C. J. Helmond on G. Ocsteron, CViornhertstraat 20. 13 Sent.: Pleuntje d. van W. P van d Krans en K. Stam, Reigerstraat 2. 14 Sept.: Gerrit Nicolaas, z. van J. Veer man en E. Looijaard, Woudstraat 5. - Cornelia Christina, d. van B. Belonje en J A. Nieveld, Gr. Beatrixstraat 7. 15 Sept.: Wilhelmus Johannes, z. van A Joosten en A. de Kroon, Moordr. Verlaat 9. ON1KERTRQUWD: 14 Sept.; C. W. M Eikenaar en M. J. Worsteling. 'J. de Brij en W. Prummel. G. J. Kroon en S. J. PREDIKBEURTEN^ Zondag 17 September. GOUDA. Remonstr. Kerk, 10% u. v.m. Ds. H. Cramer van Oosterbeek. Kleine Kerk, Peperstraat 128, Ver. v. Vrjjz. Herv., 10% u. v.m. Ds. J. H. Smit Sibinga van Dordrecht. Luthersche Kerk, 10 u. v.m. Ds. J. .T. Sjlriont 7 u. n.m. Jeugddienst. Voorg. Ds. H. ,1. Jaanus van Rotterdam. Oud-Katholieke Kerk, 10% u. v.m. Past G. P. Giskes. Soc. De Reünie, Logosverband, Woensdag 20 Sept. 7% u. n.m. Ds. J. Borger over De vraag welk cultuurverschijnsel het chris tendom is en zyn, inhoud. Geref. Kerk, Turfmarkt, 10 u. v.m en ti. n.m'. Ds. J. P. C. ten Brink. Geref. Gemeente, Stationslaan, 10 u. v.m. "en 5% u. n.m. Ds. A. de Blois. Chr. Geref. Gemeente, Gouwe, 10 u. v.m. en 5 u. n.m. Leesdienst. Oud-Oeref. Gemeente. 10 u. v.m.. 3 u «n 5% u. n.m, Ds. Joh. v. Weizen. Eiken Woensdfcg 7% u. n.m. Ds Joh. van Weizen. Vrye Evangelische Gemeente, 10 u. v.m. en 6 u. n.m. Ds. H. C. I-eep Donderdag 21 Sept. 8 u. n.m. Bybellezmg en bidstond. Ver. Calvijn, Turfmarkt, 10 u. v.m. Ds. t\ Zandt van Delft. Leger des Heils, Turfmarkt 111, 10 u. v.m. en 8" u- n.m. bijzondere openbare samen komsten in verband met het Oogst- cn Dankfeest. Geneeskundige Dienst op Zondag. Vanaf Zaterdagmiddag 3 uur tot Zondag avond 12 uur vervoege men zich by afwe zigheid van den huisarts by de doktoren: Dr. B. J. Broekhuizen, Crabethstraat 1, Telef. 2419. N. Tom, B. Martenssingel 69, Telef. 260D. Apotheken. Van Zaterdag tot en met volgende week Vrydag zal de avond-, nacht- en Zondagl- 'dien8t worden waargenomen door: de apotheek A. H. Teepe, Gouwe. ADVERTENTIEN. Door een droevig ongeval in Indië nam de Heere aldaar op 8 Sept. j.l. plotseling van ons weg, onzen ge liefden Zoon en Broeder DIRK ESVELDT, in den ouderdom van 20 jaar en 9 maanden. De diepbedroefde familie: J. H. ESVELDT. L. ESVELDT en Verloofde. A. ESVELDT. GOUDA, 11 September 1939. Weth. Venteweg H 155. GEVRAAGD te Gouda voor boekhouding en administratie. Br. onder No. 3638 bur. Goudsche Courant, Markt 31. deelt mede, dat de lessen voor de U.L.O. en klas 8 en 7 van de afd. L.O. zullen beginnen t Voor de overige klassen wordt een nadere regeling getroffen. Deze zal in de bladen worden bekend gemaakt. HET BESTUUR. tot 23 S«b'KMI!ER a.s. by den SBfctaris G. MOLEMAN, Graaf Florisweg 75. demonstreeren wij U zonder eenige verplichting, 3 dagen op proef! REEDS VANAF 92^-. ZIE ETALAGE. Vraagt inlichtingen bij: GEVRAAGD: De tegen 18 dezer aangekondigde van ONROEREND GOED te Stol^X v(K)r Win'Kej en administratie. wijkersiuis Notaris K. ZEEVAT. GEVRAAGD voor tijdelijk Br. met opgave verlangd salaris onder No. 3619 bur. Goudsche Crt.K Markt 31. Br. a onder No. 3622 bur. Goudsche Courayit, Markt 31. GEVRAAGD: FLUWEELÈNSINGEL -17. Wegens huwelijk der tegenwoordige GEVRAAGD. FRANS v. VLIET, Kleiweg 43. op Administratiekantoor, j GEVRAAGD Br. onder No. 3646 bur. Goudsche Courant, Markt 31. GEVRAAGD: ieeftyd 14 a 16 jaar. Persoonlijke aanmelding VAN HAREN s SCHOENHANDEL, Kleiweg 23. Mevr. JONKER-MULLER, Nieuwe Parkweg 1, Gouda, VRAAGT met half October wegens huwelijk der tegenwoprdige voor dag of dag en nacht. Beschaafde Juffrouw, G. G.f 30 jaar, ZOEKT PLAATSING als of hulp in de huishouding, bekend met alle huishoudelijke bezigheden, goed bekend met koken en lichte verpleging. Prima getuig schriften. Br. onder No. 3617 bureau Goudsche Courant, Markt 31. VOOR DIRECT GEVRAAGD: of een GEVORDERD LEERLING. Kleermakerij W. A. JASPERS, Fluweelensigel 62. TE KOOP GEVRAAGD: Br. onder no. 3632 Bur. Goudsche Courant, Markt 31. GEVRAAGD door officier niet pension, met gebruik van'tele foon. Omgeving Krugerlaan. Br. onder No. 3650 Bur. Goudsche Courant, Markt 31. In het ST. JOZEF PAVILJOEN zal als plaatsvervanger van spreekuur worden gehouden door op de volgende dagen Dinsdag 8.30 uur—9.30 uur v.m. Woensdag 2 uur3 uur n.m. Donderdag 9 uur10 uur v.m. Zaterdag 9 uur10 uur v.m. behalve op de dagen dat Dr. Nyst zelf spreekuur houdt, welke de eerstvol gende zullen zijn; Woensdag 20 Sept. 23 uur n.m. Donderdag 21 Sept. 910 u. v.m Mevr. KAMPHUIZEN, Gouwe 19, VRAAGT tegen 15 October een v. d. en n. P. G. GEVRAAGD: (M.). Aanmelden: GEBR. DE JONG, Peperstraat 36, Gouda. Een practisch en goedkoop MATERIAALWAGENTJE voor de Blokvereenig'ingen vindt U ge- etaleerd in de L. NOODGODSTRAAT 3 - TEL. 3529 Deze wagentjes' worden gemaakt in overleg met het bestuur der Lucht beschermingsdienst no. 20. Zy kunnen in elke uibvoering geleverd worden. Aanbevelend, TH. DE WAAL, L. Noodgodstraat 3 - Tel. 3529. is vanaf HEDEN Spreekuren iederen Donderdag ochtend van 12. AANGEBODEN op goeden stand centrum stad. Zit- en aparte Slaap kamers én Zit-Slaapkamer. LANGE TIENDEWEG 76. AANGEBODEN op goeden stand, centrum sfcd met stroomend water. Br. onder No. 3610 bur. Goudsche Courant, Markt 31. Wegens omstandigheden aange boden: met of zonder pension, telefoon; stroomend water. Br. onder No. 3627 bur. Goudsche Courant, Markt 31. HEER VRAAGT niet volledig pension. Br. onder No. 3628 bur. Goudsche Courant, Markt 31. Jong echtpaar z. k. zoekt of ongem. Kamers met vrije keuken in Centrum. Eyent. woningruil. Br. met prgs enz. ond«r no. 3615 bür. Goudsche Courant, Markt 31 VERDUISTERINGSPAPIER Rollen van 10 Meter 50 c.M. breed, per rol 45 75 c.M. breed, per rol 65 100 c.M. breed, per rol 75 120 c.M. breed, per rol 95 VERDUISTERINGSSTOF met rubber gevoerd 150 c.M. breed, per Meter 1.35 Vraagt prijsopgave voor het vakkundig maken en plaatsen van verduisteringsgordijnen. GOUDA FLINKE VOORRAAD I BANDEN en ONDERDEELEN, tegen scherp concurreerende prijzen bij L. TIENDEWEG 73 GOUDA. lessen aangeboden, op zeer billijke voor waarden voor leerlingen H. B. S. ea Gymnasium, voor Candida ten BOUWKUN DIG OPZICHTER enz. door BURG. MARTENSSINGEL 12. (de sinaasappellevertraan) Millioenen Leverjjaan druppels en capsules Om teleurstelling te voorkomen berichten wij U, dat er zooals vorig jaar na 10 September GEEN DANSEN, en op de Zondagen GEEN MUZIEK meer zal worden gegeven. Ook zal er door de tijdsomstandig heden GEEN TUINFEEST worden gejiouden. Na Zondag 1 October wordt de Speeltuin voor goed tot PASCHEN a.s. GESLOTEN. Mede betuigt onder'geteekende ziin hartelijken dank voor de vele belang stelling van U in bet seizoen 1939 ondervonden. De ondernemer: TE HUUR,'Graaf van Bloisstraat en P. C. Bothstraat. Huurprijs 4.25. Te bevr.: P. C. BOTHSTRAAT 56. Solide en elegant het ken - merk van onze rij wielen kawSSS Het regelmatig kauwen van de gezon de, verfrisschende WRIGLEY'S P.K. kalmeert en sterkt de zenuwen. P.K. verdubbelt Uw energie bU Uw dage- lüksche bezigheden en bü sportieve pres taties. Het houdt de tanden schoon en gwf. Bovendien bevordert het de spijsvertering. Koopt vandaag nog enkele pakjes en houdt er steeds een paar bij de hand. Veel genot voor weinig geld: S cent. IttAAAAittitaA Koopt nu een die U beschut tegen slecht weer Deze zijn thans nog voordeelig. DAMES REGENMANTEL van zuiver wollen gabardine mef moderne lcopmouw, doorgestikte lat op de rug en geheel gevoerd, als afbeelding. DAMES REGENMANTEL van zuiver wollen tweedstof, Swag- ge^model en hoog gesloten, in marine en bruin geruit DAMES REGENMANTELS van geruite wollen tweedstof, met kopmouwen en jukstuk in rug met breede uitspringende plooi DAMES REGENMANTELS van zuiver wollen gabardine mee doorgestikte kraag en revers, platte plooi in rug, met revers en Swagger- sluiting DAMES REGENMANTELS van Engelsche tweedstof, in aparte ruitdessins en met leer afgebiesd GOUDA O s. 3 g1 R 05 H 05 5-8 VRAAGT in r 00 H HH f UI van goede getuigen voorzien. Aanmelden Dinsdag 19 September UNIE-WINKEL, Hoogstraat 4f. o Cl O j LL 7T w l| 2 ri ts (6 S3 2 3 Op kantoor van een houthandel wordt GEVRAAGD een bekend m#t het vak. .Brieven, met opgave van leeftfld en volledige verdere b«zonderheden, onder No. 3645 te richten aan Bureau Gopdsehe Courant, Maikt 31. GEVRAAGD. VAN STRIJENSTRAAT 5—7. Vraagt inlichtingen en condities. de CENTRALE KOPSCHOOL (hoofd de heer .1. Eelkema) gaat naar de o. 1. school no. 8, Prins Hendrikstraat 133v de O. L. (OPL.) SCHOOL C (hoofd de heer S. Jaring) naai- de bijz. neu trale school, bi-oeneweg £7 de OPENBARE U-L.O.-SCHOOL (hoofd de heer W. van Lingen) naai school B, Nieuwehaven 92; de JOH. CALVIJNSCHOOL L.O. (wnd. hoofd de heer D. v. Wijk) naar, de R. K. school, Lethmaetstraat 45 de JOH. CALVIJNSCHOOL U.L.O. (wnd. hoofd de heer D. v^an Wijk) naai de R. K. u.l.o.-school, NieuwehaVen 311) de PR. JULIANASCHOOL U.L-O. (h^fd de heer J. Jonker) naar de Westerschool, Jac. van Lennepkade 1. De het eerst genoemde scholen, iwlke vet gedrukt zyn, vangen a.sj Maandag om 1 uur 's middags aan. j De aanvang der Pr. Julianaschool 1.0. is nwjniet bekend; hierover volgt binnen enkele dagen nader bericht. t Voor de niet .genoemd? scholen blyft de regeling of ongewijzigd öf de nieuwe regeling is ahn de leerlingen bekend. Dit is thans de wagen voor 't zuinige gebruik van benzine en olie in deze mobilisatie. 1 L. olie op 25 L. benzine. Geen ververschtagen, 'geen verder olieverbruik. AGENTEN VOOR GOUDA EN OMSTREKEN.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 2