Anton Coops HEROPENING KLAVER 4 Burg. Martenssingel 133 te heropenen DF. KWARTJES RUBRIEK Adri v. Maaren Luchtbescherming! f- J. Hoogendoorn De Goudsche, Fruithandel J. HULLEMAN GOUDA Voor Scheerbenoodigdheden, Brillantines, Tandpasta's Tandenborstels, enz. is ook uw adres .Wijdstraat 13 - Gouda Voor de Omgeving van Gouda GOUDSCHE courant Zaterdag 16 September 1939 Tweede blad V V E. SUUR Makelaar De zolders moeten leeg Peperstraat 16 - Gouda. Drogist - Wijdstraat 31. W ij bert tabletten Linia Pellets Vicks bonbons Rheila Perlen Salmiak pastilles. Firma Wed. A. RIETVELD, Official Ford Dealer KLEIWEG 20 eenige nieuwe zuinige FORD JUNIOR en VIER DE LUXE, benevens eenige in prima conditie zijnde 2e hands AUTO's. Meer dan ooit PHILIPS - ERRES - TELE- FUNKEN of BLAUPUNKT N.V. HEES Co. - Kleiweg 54 - Gouda ZATERDAG 16 SEPTEMBER 10 uur hopen wij op WOL, KOUSEN, SOKKEN, TAFELGOED, SCHORTJES, BORDUURGOED enz. enz. EEN MOOI STUK TOILETZEEP, KLAVER 4, DE LELIE, Mej. v. d. HEUVEL. ELKEN ZATERDAG KWARTJES-RUBRIEK Muziekschool f)E BEUN, ENGELS. N Onze onzijdigheid. Bfjzaak en hoofdzaak. HerkenningsteekLMt van Nederlandsche vliegtuigen gewijzigd. Briëven uit de Hofstad. DE MANUFACTURENHANDEL IN OORLOGSCRISIS. Hoe zal het met de wolvooraiening gesteld zijn KRUGERLAAN" ^o. 167 t« GOUDA tolast rich gaarne met het doen van alle fmtie'i, Aaeurantie'a, opmaken van Con tracten, plaataen van Hypotheken, Koop- en Verkoop, Huur- en Verhuur, tegen billijke conditiën. TELEFOON No. 2676, •Wij willen U daarbij behulpzaam zijn. Wij koopen meubelen en alle voorkomende goederen. BEL OP 3109. eo ca ca co Voor de prijs van een stadsrit kan men geen koffers dragen. BIK-HOOIWEYER. BLAUWE DRUIVEN PERZIKEN MELOENEN PRUIMEN AALBESSEN TAFELPEREN TAFELAPPELEN SINAASAPPELEN CITROENEN BANANEN TOMATEN VRUCHTEN CONSERVEN DIVERSE SOORTEN NOTEN OUDSTE ADRES voor OPGEMAAKTE FRUITMANDEN *5-- 'ANGE TIENDEWEG 27 TELEFOON 3318. SlEEFT NOG AAN*TE BIEDEN: hebt U NU een MODERN RADIO-APPARAAT noodig. Neemt een der NIEUWSTE TYPEN van Reeds voor 119— hebt U een schitte rend toestel mot automatische drukknop afstemming, waarmee U bliksemsnel het laatste nieuws nit alle landen der aarde kunst afstemmen. Vanaf 1.50 per week. Ook Radio in huur of door huur in eigen dom voor slechts 60 cent per week. TYPE No 735k BON ^an N-V- Hees en Co., Kleiweg 54, Gouda. Ondergeteekende verzoekt toezending van prijscourant, reizigeisbezoek, demonstratie (doorhalen wat niet verlangd wordt). NAAM: ADRES: WOONPLAATS: In open enveloppe verzenden met 1% cent postzegel. NEDERLANDS GROOTSTE RADIO- Ey MUZIEKHANDEL. Wij brengen een keurige collectie tegen CONCURREERENDE PRIJZEN. ALS AARDIGHEID geven wij tot 23 SEPTEMBER aan ieder die 50 cent besteedt by aankoop van 1.— tbt 1.50 1 STUK CASTELLA ZEEP, bij aan koop van 2.50 tot 5— EEN AARDIG CADEAUTJE. DIT GELDT OOK VOOR „DE LELIE". BURG. MARTENSSINGEL 133. HOOGSTRAAT 1. CARRILLON-SCHfcERMESJES DE BESTE Te koop, goed onderhouden F. N. Motor. Groenendaal '89. plaatsen wy in de i kleine advertenties tegen een tarief van 13 smalle tekst regels 0.25, elke regel meer 10 cent by vooruitbetaling. Voor adve^nties onder nummer aan het Bureau 10 ct. verhooging. Brieven kunnen ALLEEN worden afgehaald eiken dag van 96 uur, Zaterdags van 91 uur. Maakt Uw woning gezellig met BLOEMEN en PLANTEN. Fa. G. L. Dir. gevr, Reiziger die loo- nend art. erby wil nemen. Hoo- ge prov. Br. no. 5553 bur. blad. Mevr. A. VosStockmann, Turfmarkt 122, vraagt voor directe indiensttreding een flinke Dagdi enstbode. Net Meisje gevraagd voor haljve dagen. Joubertstraat 42. Flinke Dienstbode (dag meisje) gevr., leeft. pl.m. 18 j.. Aanm. Maandagsavond 79 uur B. Marterfssingel 43. - Flinke dienstbod! gevraagd. Goed loön. Mej. C. y. d. Post,1 Groenendaal 105. Gevraagd rigt Meisje halve dagen, beneden 16 CrabethStraat 71. Terstond gevraagd pen halfwas Smid. Spieringstraat 69. DAGELIJKS VERSE j OLIEBOLLEN, van Zoomeren's Eethuis, Stoofsteeg 16 - Tel. 3663. B.,z. a. flinke handige Jon gen, goede opvoeding jjenoten. Onverschillig welke branche. Janus Edelman, Tempel D^45, Reeuwyk. Net Meisje, 14 j., b. z. a. als 2e meisje voor hulp in de huish. Br. no. 5628 bur. v. d. blad. Juffrouw bi z, a. voor het breien van sokken, 80 ct. p. p. Sokken stoppen 8 ct. p. p. Mili tairen 5 ct. Br. no. 5539 bur. bl. Goed tehuis gezocht voor klein Poesje. Te bevr. Reg.plantsoen 28. Waakhoéd en jonge Bouviers. Dierenasyl, Moordr. Tiande- weg 1. Gievr. gem. Zit-Slaapkamer, e.v. gebruik Van keuken. Br. no. 5612 bur. v. d. blad. mmme waschgdsjn thuis. Br. no. 5532 bur. v. d. blad. Net meisje van buiten zoekt nog eenige werk- en wasch- huizen. Br. no. 5531 bur. blad. i B.z.a. Werkster 'van buiten, ook genegen te wasschen. Br. 1im 5532 bur. v. d. blad. Gevraagd net Meisje vo. 'halve dagen. Emeis, Hjeekerssingel 71. B. z. s w. en^r. net Meisje zelfst. k. v.g.gi.v. v. d. en n. Br. ijjj. 5587 bur v. d. blad. B. z. a. flinke Werkster voor 4 dagen in de week. Br. no. 5593 bur. v. d. blad. Gevraagd een nette Leerling. Dameskleermakerij C. v. d. Slik, Oosthaven 48. Ongeh. Chauffeur biedt zich han voor alle werkzaamheden Br. no. 5526 bur. v. d. blad. B. z. a. flinke nette Werkster 2.en 1.50 per dag. Br. no. 5538 buï. v. d. blad. Gevr.' net Meisje, pl.m. 16 j. voor halve dagen. Br. No. 5542 ibur. v. d. blad. Timmerman gevr., 1617 j. Aanmelden Zaterdagavond J. H. Spruyt, Westhaven 35. Gevr. nette Werkster voor Vrijdagmiddag. Gr. Jacobastraat Verloren een jfonkerblauwe Gabardine Regenjas, gaande van Burgvlietkadè nagr'Kru gerlaan. Tegen bel. terug te bezorgen Krugerlaan 109. Dame vraagt nette Zit-Slaap kamer op /goede stand. Br. Garage ,2001, Spoorstr. IJ. SI. kamer met nette stand ichkade 123. u»y Bij z cjarites..Z. en Sl.kamer met penrion aangeboden. Br. No. 5524 bur.\.v. d. blad. Zit-Slaapkamer aadgeb. voor net persoon, m. of z.T pension, Klein gezin. Omg. Ie Kade, Br. No. 5526 bur. v. d. blad. Zit-Slaapkame^* Gevr. een Zit-Slaapk. mét pens. Br. met prijs no. 553fl bur. v. d. blad. Net persoon zoekt tegen 1 of 115 Oct. net Kosthuis, geen be roeps. Br. no. 5536 bur. blad. Nette jongeman zoekt on- of ged. gem. Kamer met pension. Br. met inl. onder no. 5540 bur. v. d. blad. Voor Militair mooie zitkaoner (salon) met piano te huur (Markt). Bj^ no. 5543 bur. bl. Russische of Spaansche con versatieles gevraagd. Br. no. 5529 bur., v. d. blad. Lessen in Frans,* Duits, Engels en Boekhouden. A. J. Klein Ikkink, Krugerlaan lfil. Gem. Kamer aangeboden met of zonder pension. Bivno. 5544 bur. v. d. blad. L* Te huur een nieuw modem ingericht Huis, Const. Huy- giensstraat 61, met groote tuin ƒ5.60. Te bevr. Martensstraat 4. Een klein Boven- of Beneden- huis te huur gevraagd. Br. No. 5536 bur. v. id. blad, I Te huur Heerenstr/171 en Boschweg 20. Te bevt. Molen laan 46, Moordrecht. Te huur nette Benedenwoning drie kamers, alkoof, keuken en schuur. Fluweelensingel no. 83. Te bevragen no. 84. Ver laagde huur. Te koop: 2 groote Smyrna- karpetten, maat 2 x 3 en 3 x 4. Te zjen: Mevr. Soeters, Cra- bethstraat 8. Huis te huur, Koekoekstraat 52. Adres: Wijdstraat 8. Te huur een geriefelijk Benedenhuis, ïsgracht 23. Houtrr Te huur een geheel gemeubileerd Bovenhuis In het centrum der stad. Brieven no. 5591 Bureau van dit blad. Te huur mooie Woning met grooten tuin 5.5(Tp. week. Bevragen Turfmarkt 113. T^ huur: Houtmansplantsocn 4,, Tiitzicht op Fluweelensingel. Achteruitgang naar Groenew. 2.45 per week. Te koop: groot Heerenbureau met klep, mét zeer veel ï|*rg- ruimte. Te zien by Mevr. Soeters, Crabethstraat 8. Te koop prima Uitdraai- haard. Van SwietenBtraat 1, 's avonds 78 uur. Te koop: Accordeon en een stel roeispanen. Vrouwensteeg 41. Te koop gevr. Haard of Haardkacheltje, stel overgor dijnen en w. deken. Br. no. 5575 bur. v. d. blad. Te koop: blauw zijden Japon maat 44 1.25, koper vogelkooi 60 ct., hondenmandje 60 ct. Zeugestraat 86. VULPENHOUDERS in alle pryzen, vanaf 1.20 Boekh. VERSCHOOR, Duhbelebuurt 3. Siroopwafelen van F. Voskuil, Steinkade 31, zijn met roombo ter bereid. Iets v. fijnproevers. Pijnlijk'eelit aan de bal van de voet? Deze zieke plek kan genezer^ door het dragen van een zooltje dat vakkundig, n. maat wordg geleverd. Voor dames 80, voor heeren 90 ct. bij Zuster v. Win gerden. Fl. singel 49, Tel. 2298. ÖADEN is ÜEZOND r(#nendaal Ee|> wekelyksch bad is geen luxe! In- en verkoop van overjarige Wisselstroomtoesfellen. Radiodokter, W. Tombergstr. 39 WESTHAVEN 39. Rhytmische Gymnastiek Mevr. Ella Schoutein-Alter. Medio Oct. aanv. wintercursus. Te koop gevraagd Petroleum kachel. Br. met prysopg. onder no. (#>33 bur. v. d. blad. Te koop gevraagd een Vulkachel. Br. no. 5537 bur. v. d. bfld. Te 'koop^Mfer. een in g. st. zijnd Hee#^fwiel. Br. m. pr. en merk no. 5541 bur. v. d. bl. Te koop een Gasfornuis met oven, merk Imperial tegen elk aannemelijk bod. Te bezchtigen Maand Bodegr. Straatweg 12. Enoripe sorteéring Stadsgezichten, Fantasiekaar- ten en Schrijfbehoeften. Jongeneel, Groenendaal 89. tfAGEli - Westhaven 20 Pi rasstro snaren de beste Vioojsnaar. Degelijk Piano-onderwys, zeer billijke conditie. Me/. A. Ver- zyi, Oosthaven £8, ^Jouda. Letons de Francais English Conversation BONN1N-SLATER, IJsseilaan 122. Te koop: Motorrijwiel T..W.N. Vlamingstraat 29. te huur, week. Woning 103 k 3.50 per Te huur Winkelhuis mot ruime woning, tuin en vrye achteruitg. Groenendaal 87a. Werkplaats te huur voor 1.50 per week. Raam 21. Te koop: een gashaardje, nieuwste Philips ltridspreker, spiegel, lamp en waschstellen. Joubertstraat 102. Te koop: een meisjesfiets van 8 tot 12 jaar, een goed tderhouden transportfiets, te- 20 stoelen, zeer geschikt voor vergaderzalen. Speksnijder, Gouwe 8. nrt< V1*I Prima Harde Tuyf 40 cent afgeh., 45 thuisbezdrgd. Eier kolen 1.20 H.L. Wales Anthr. 2.25 H.L. Belg. Anthr. le s. 2.00 H.L. Belg. Anth. 2e s. 1.90 H.L. A. de Vroom, Wilhelminastraat 58 of schip Tiendewegsbrug. Radio. Eenige pracht over jarige en demonstratie Philips- toestellen vanaf 38. Al onze toestellen met Vi jaar fcar J. Pielanen, W. Venteweg K 85. AARDAPPELEN van Bit A AT Magnd., Woensd., en Vrijdagen van 24 u»r Nieuwe Markt IS groote 1.05, bonken 0.90, poters 0.75 per half mud van 35 K.G. Dekens overtrekken, geheel mach. doorgestikt va|af 2.25. Dekenlgbriek Gouwe 130. Stoppage in Kleeding, Gordij nen, Tapijten enz. Gouwe. 13U, 3e hüis vanaf Groenendaal. HALLO I HALLO- 10 pond aardappelen 20 ct. p. kist (50 pd.) 95 ct. O. o wat zy'n ze best! Uw adres is Blok; Raam 178. Kadiof Reparaties vlug en billijk ftadiodokter, W. Tombergstr. 39 Heeft U last van pijnlijke voeten, ekateroogen, eelt ol kalknagels Bet wordt pijnloos verwijderd door Zr. van As, Gouwe 138, Tel. 3281. 'Uw adres voor vuren-, beu ken- en eikenhout, Tel. 3720. Jan Postl^paam 142. Rubber Werklaarzen. verkrijgbaar.'bij van Maaren's Schoenhandel, Vijverstraat 10. le Goudsche Knnstatoppage, Usaellaan 84. stopt alle scheu ren, mot- en brandgaten. Gevr. halfwas Loodgieter en- 'of Electrician. Jan Spee., Walestraat 12.. A. J. WEMPB, Leiaar M. 0. Joubertstraat (142. Boekbinderij D. v. LEEUWEN, Turfsingel 23. Het betere adres voor inbinden van alle soorteu boeken, jaargangen en muziek. Het adres voor reparatie en verbouwingen is by J. Hoekse!, Timmer, en Metselbedrijf, Boelekade 128, Tel. 3683, solied werk, scherp conc. pryzen Voor HOUT, TRIPLE^ en BOARD is Uw adres bij N. VERDOUW, Fluweelensingel 9 - Tel. 2961. Groote voorraad, lage prijzen. 'Te koop ven Philips en Erres, al 9 nieuw/ onder garhntie. L. Moering^, Pr. Hendrikstr. 79. Meisjes gevraagd. Aanm. N.V. Sigarenfabriek Montana, ^Jssellaan 40. Mi(ldenstandswoning.'VMoilern vrif huis te huur, Gr. Jacoba straat, 5 kamers, keuken, zol der, v. waschtafel,* groote tuin m. loods, uitpad ,voor fietsen, 6.50' per week. Bevr. fpr. Jacobastraat 25. Te kooi s. nieu' #Moe rings. om eei iwt m een compl. Pick-up, moet weg.. 1# Hendrikstr. 79. Te koop aangeboden: Nieuw Heerenrijwiel. Te bevragen: Kleiweg 7. Flink Dienstmeisje gevraagd. Mevr. Tiele, Fluw. singel 87. Ben SlagersleerKng gevraggd bij T. D. Bak, Turfmarkt 16. Te koop: 1 gebr. Naaimachine voor 7.50. Joh. Wielfer, .Mos straat 33 (K. Akkeren). lijn onze 5 weekbladen De Krimpenerwaard, Dè Zuidplas, Weekblad voor Reenwp, Weekbl^I zoor Waddinxveen eri De Boskooper het EENIGE AFDOENDE en GOEDKOOPSTE PUBLICITEITSMIDDEL Zend Uw opdrachten aan het Bnrean MARKT 31, GOUDA, Telef. 2745. EUTRALITEIT" heeft een negatie- M ven klank. Het woord hangt samen met het Latijnsche woord „neuter" dat wil zeggen: geen van beiden. Het Irijst dus iets af Maar bij dit afwijzen bepaalt het zich toch niet. Het geeft, infien men het doordenkt, ook iets zeer stelligs, po sitiefs, te kennen. Wie zich neutraal verklaart, wijst niet alleen twee realitei ten af en zegt: lk heb met geen van die twee .gemeenschap. Maar hij poneert tegelijk zijn«eigen zaak, zijn eigen wezen als een derde, onafhankelijke, grootheid. Het is eén krachtige getuigenis van de waarde van eigen volk en beginsel, het best uitgedrukt in het koninklijk woord: wij willen, ons zelf zijn en blijven". Om dit beginsel der onzijdigheid in zijn diepere strekking nog Iets duidelij ker te maken, moge de verwijding dienen naar een anderen term uit de diploma tie: wij bedoelen het woord „non-inter ventie". Het heeft ook in onzen tijd nog zeer onlangs een belangrijke be teekenis gekregen. Toen de Spaansche burgeroor log eenige weken aan den gang was en .buitenstaanders, onderdanep van an- 'dere landen, zich er mee gingen be moeien, en tfe^en weer hulp kregen van hun regeeringen, toen dreigde dit con flict alle staten mee te trekken Was men officieel, als staat, partij gaan kie zen voor de eene'of voor do andere groep in Spanje, dan zouden dus op het Pyre- neesche schiereiland soldaten- van de eene tegen soldaten van de andere mo gendheid hebben gevochten en dan was de ogrlog ,er. Om zulks te voorkomen greep men te Londen naar een beproefde prócedurè en wist - men alle moge%d\ heden, die er voor in aanmerking kwa men, te vereenigen op een politiek, waar bij zij beloofden zich niet officieel in de Spaansche zaak te zullén mengen, Dit beginsel der non-interventie is -een vooral door Engeland hoog gehouden be ginsel e» dan ook indertijd het duidc lijkst door Engelsche staatslieden gefor muleerd. Na de groote Fransche revolu tie en het Napoleontische tijdperk had men te Weeneij Europa opnieuw ordeiu^ Engeland en Oostenrijk waren de twee voornaamste drager^ der nieuwe regeling. Maar er bestond toch ten prin cipieel veijschil van opvatting over de wijze, wadiop deze nieuwe (of beter ge zegd' de herstelde) orde gehandhaafd moest worden Metternicli, de Oosten- rijksche kanselier, achtte behoud van de Europeesche gemeenschap alleen dan - mogelijk, indien alle staten het beginsel der revolutie afzwoeren. Doorredeneo rend trok hij uit' dit inzicht de conclusie, dat men dan ook zich moest keeren tegen lederen staat, waar ie revolutie opnieuw het hoofd opstak, JDe grondslag in Europa, aldus Metternjch's hgtoo'g, ls een orde, die slechts gehndelijke ontwik keling erkent en v^»^hrutale omwente ling afkeerig is; wil Europa behouden blijven, dan moet het ook over de bin 1 nenlandsche orde in eiken staat waken. De vijf g#ote mogendheden echter zijn krachtens' hun positie verantwoordelijk voor die orde. Haar taak is dus gezamdn lijk op te treden tegen eiken staat, welks biancnlandsche onrust tot een Euro- peesch gevaar dreigt uit te groeien, Tegenover deze redeneering van den Oostenrijkschen kanselieK hielden de Europeesche staatsliederP fUstj aan de schelding #tusschen binnen- eli buiten landscjjfe politiek. Wanneer wij faldus ongeveer hun redeneering) naar Metter- nich's methode te werk gaan, dan heby Hen wij voortdurend werk met het dem4 pen van opstanden in Andere landen^ Dat niet alleen. Doen wij het zelf nidt, maartlaten wif die taak aan een andere mogendheid over, dan geven wij haar. op die manier een vrijbrief ofn, ifi naam.als gevofhiachtlgde.vari het Europeesch con cert, in waarheid te eigen bate, ln alk kleine staten hun Invloed tb doen gel den. Tegenover Metternlch's „pan - inter- ventionlsme" éischte de Britsche pc&ltiek eep strikte onzijdigheid, een zich .ont houden van inmenging in het binnen- lajidscji regime van een staat en hqt kwam op die wijze op voor db vrijheid on onafhankelijkheid der kleine staten. Men ziet uit 'dit'voorbeeld, dat non interventie en neutraliteit twee dingen gemeen hebben: zij makon beide scherpe scheiding tusschen binnenlandsch .ré gime en buitenlandsche politiek; en zij nebben, vooral waar het de kleine staten betreft, ten doel de onafhankelijkheid en het eigen wezen dezer 'staten tegen over de grooten te handhaven. WanneerNederland thans verklaairt, ,dat her neutraal is, dan f bedoelt het daarmee nog iets anders dan zijn vrij heid om niet n^ee te vqchten. Het «telt tevens vast, dat zijn inwendig beginsel noch aan de' eene, noch han de andere der strijdende pajjtijen gelijk i§ en dat net er zich van bewust is een eigen, derde, beginsel in zich te dragen. Ons daarvan te doordringen ls de beste wijze om aan onze onzijdigheid een vrucht bare, ons volksleven als geheel -hieuwende strekking te geven. Qpnieuw de oorloig. Het geslacht, dat de veertig gepasseerd is, herinnert zich nog den voriigen. H#t weet, hoe toen die bijna idyllische fust. en zekerheid, waarin wy ons allen gekoesterd hadden, is onderbroken en^ nooit echt weergekeerd. Hardleersch als de nu eenmaal is, meende hij wel na 1918, dat de rust terug zou keeren: immers de welvaart was hersteld. Normaal handels- erkeer, zaken doen als van ouds, het zou 'alle leed doen vergeten. Wel bleef nnerlijk op den bodem van het hart de on rust. Maar de herordening der wereld op beginselen, welke in den oorlog den proef doorstaan hadden, ogende het perspectief -p een ty'dperk, waarin m«n langzaam aan nog schrjj'nende wonden heelen, de la tente onvree tot rust brengen tou. Is de economische crisis, die in 19,29 in Amerika, twee jaar later in Europa aati het geldige systeem zijn materieele steun- sels dreigde te ontrükkên, deed de men- ichen wakker schrikken. Maar^ook nu voor- ipelden de deskundigen, dat deze crisis, slecéits een tijdelijke inzinking, in omvang wel grooter, maar in dezen niet verschil lend van alle vorige depressies in het zaken leven, waar noodzakelijk een opleving moest volgen, zoodat een principieele wijziging in het geldig regime overbodig, ietfs schade lijk was en voortgaan op den beproefden weg, vertrouwen hébben in de moderne mid delen^ he! beste was, dat men doen kon. De economische crisis schokte ons niel* z«o, dat wij ons geloof in het machtsapparq|ht van techniek en industrie, \|aarmee wij eiken dng te maken hadden en dat Qns leven sSeds rijker in^comfort en genotmiddelen maakte, verliezen zouden. De heimelijke on rust tnocht dan knagen, te sterk d*eng de werkelijkheid met haar voorspoed zich aan p, dan dat die onrust ons in de diepte zou voeren en ons onszelf doen afvragen; zij wy op den goeden weg lar hadden noch.de oorlog en-zijn na weeën, noch het ineenstorten sinds 1929 van zooveel economische posities de wereld tot bezinning gebracht, anders werd het, toen deze tijd van betrekkelijke rust op een po litieke beproeving, die steeifr benauwender .werd, uitliep.' Voor het eersf sinds den wa- penstftstand^ dreigden de groote mogend heden opnieuw in 'twee geslo^n fronten te genover elkander te komen staan. Wel was het zoover nog niet, wel duurde 'het zeer lang, voordat hét woord1 „oorlog" de dis cussie binnen kwam men fcan zeggen, dat dit eetst verleden jaar September 4het geval is geweest -- maar ten slotte werd toch iedereen gedwongen te èrkennen, dat de politiek al het andere Ueheerschte. Op rein der politiek, waar het lot der wereld ibeslist wordt, belangrijker is dan al-het andere, de hoofdzaak van ons leven is. En toch moet de dieper levende mensch deze Qpvatting afwijzen. Hoezeer wat er thans, te gebeuren staat, óns allen beklem men moge, hoe %root en ontzettend de wor steling der aardsche machten ook zy', toch bfijft waar, dat de hoofdzaak niet is gele-^ gen in d^ uiterlijke feiten. Die zijn en blij ven bijzaak. De hoofdzaak is des menschen houding tegenover die onbegrepen werke lijkheid. Hiermee is alles gezegd. Het is echter niet vee/meer dan een uitspraak^ hoe ma ken wij haar waar? Want wjj, moderne menschen, hebben ons vertrouwen zoo zeer gesteld op de materie, op de orgahisatie, op het beheerschen der uiterlijke natuurkrach ten, dat op {iet oogenblik ^iemand onzer zich onttrekken kan aan wat er voor uiter lijk geweld over de wereld gaat en ons aller denken zich het! meest bezig houdt met kruisers en-* vliegtuigen en gemotoriseerde oenheden inplaats van met aangeleg n- heden die anders onze ziel beroeren. Oranje cirkel inplaats van rood- - wit-blanwe sectoren. Ho#wel het incident van Ameland, bij eèn Duitsche marinevlieger een vlit tuig van de Nederlandsche marine heeft af geschoten, gelukkig geen internationale g volgen heeft gehad, omdat bij onderzoek "duidelijk is gebleken, dat.hier slechts vtpi een betreurenswaardig misverstand spraki ig geweest, heeft dif incident toch wel een belangrijk gevolg gehad en wel, dat de Ne derlandsche regeering onventyjld maatregi le^ h^ft genomen om het voorkomen van dergelijke vergissingen ii^ de toekomst on. mogelijk te maken. Zooals* men weet bestaan de national i- teitsteekens voor de Nedei^andsche leger en matinevliegtuigen uit op dén vleugel romp aangebrachte cirkels, verdeeld"^ drie sectoren, welke in roode, witte en blauwe kleuren zijn beschilderd. De Duitsche vlie ger schijkt deze teeken's niet 'duidelnk als de Nederlandsche herkend' te hebben. Hij verkeerde 1^ het vluchtig zien van rood-, wit en blauwe kleureh ip de vei onderstelling met een vijandig vliegtuig te I doen te hebben. Immers ook de Franschen en Engelsche militaire vliegtuigen zijn i voorzien van herkenningstekens in dezeU- de kleuren, welke weliswaar op andere wij arrtro] i in je cirkels zijn aangebracht, doch zeer den duur was er gee verwarrend kunnen werken, vooral wanneer de8 levens, ook het m«»t »n«tald.g lemem ml goat spelen, lijkend genoegen - de sport, de füm, d- In verba^d hiermee( z00 vernemen wy j heeft de r<jgeering besloten in de herken- ningsteekens voor Nederlandsche vliegtui- gen een verandering te brengén. By wijze van proef heeft men van een aantal vlieg tuigen de rood-wit-en-blauwe sectoren ver vangen door een volledigen oranje t i r k e 1 met een'zwarten rand. Reeds van grootenWstand valt di^verschil op en men mag deze verandering ftti ook wel als een gunstige beschouwen. Mocht' de* oranjeprkel als vast nationali- te'tsmerk voor onze militaire vliegtuigen wofden aangenomén, dan zullen alle vreem de mogendheden hiervan de hoogte wor- den gestefd. k r radio dat niet in die sfeer der politiek werd betrokken. Eerst een „oorlog tusschen de zenuwen", met een spanning, die velen ten slotte ondragelijk toescheen, daarop een korte maar hevige penode yan pngst, en ten slotte het f3* zelf 'in zij ff onafwendbare fataliteit: de oorlog. t En nu, na a^es, wat eraan vooraf is ge gaan, na die period van een rust, die hei melijk de onrust in haar binnenste mee droeg, na de ondervinding, dat het mate rieele geen houvgst böod, thans eembegi», dat ons doet staren in een toekomst, meer ongewis dan ooit. En, het ziet er naar uit, alsof de Heiging1 om te meenen, dat dit ter- iceLtfher MiCDXCVI. -A De voortdurende spanning.» Alweer een week "verder in de stemming van voortdurende spanning. We rijn al weer aardig op weg om ons daarbij aan te pas sen. Van de sensaties der laatste maanden is op het ootfenblik al niet veel meer over, nlen wacht nu gelaten en geduldig en men blijft maar steeds hopen. Het stadsbeeld is alleen verandert door het militaire gedoe, maar^ok-dat Vocali seert zich. De sclrolen passan stch er ook-al bij aan door samenvoeging van de lokalen van tWef scholen. De ééne 's morgens, de andere middags, hetgeen per ,week zal wisselen. Succ'esaievelijt komen er gebou-- wen 'vr(j alles zal(dus na eemgen tud( weer loopen. Zóó hopeiT wü" het althans Het Idiote gehamster is al weer verdwe- nen.,Iedereen schijnt zift) voorraadje h(j el kaar geschraapt te hebben en nu met de welbekende* oudJIollandsche nuchterheid eerst eens de kat uit den boom te willen kijken. Afwachten is het algemeene partol en verder rustig de zaken opnemen. Het openbare leven gaat zijn gewone gang; oe hiaten on het personeel worden gedeeltelijk aangevuld als dat noodig is en {iet mag ge constateerd' dat van bizondere stagnaties in welk bedrijf ook, tot heden met veel ^Ved'.meer valt er over het uiterlijk beeld van onze stad niet te vertellen. En het zal overal elders wel ongevebr zóó zijn als htf r, "Hét.centrale bestuur des lands moge hier misschien Iets meer teven brengen en iets meer de aandacht trekken, over het alg» 'meen merkt men daarvan.met weel. Bp d verschillende crisis- en defensietttreaux is het meestal overstelpend druk en telkens verrtfzen weer van dergelijke centrale or- gauisaties, waarin het geheele pelijke leven wordt in gekapseld. We heK bén van de week alle vlijtig onze eerste 0 De Australische voorraad naar Engeland. ][)R. A. HOLLENBERG levprt de volgerdo beschouwing in „De Maijufacturier", h. Dufour, Amsterdam. De thans ingetreden toestand roept de herinnering weer wakker aan de Augustus dagen van 1914. Ook in economisch opzicht dringt zich een vergelyking mét den toe stand in die dagen pp;. Punten van overeen- ,l«nMt en verschil worden ons duidelijk en Snogelijk kan op deze wyze eenig inzicht verkregen worden in de ontwikkeling, we'- ke het bedrijfsleven in de naaste toekomst zal vertoonen. Voor deft manufacturier is van essen- tieele beteekenis hoe de positie van do textiel-nijverheid zich zal ontwikkelen, hoe de vraag naar verschillende pfpducton, mede in verband met de groote behoeften van het leger, en hoe het aanbod in ver band met uitschakeling van buitenlandsche concurrenten met bemoeilykiryj van den toevoer van grondstoffen enz. vdn invloed zullen ïyjn. Wij stellen ons voor in dit artikel eenige aspecten lyan de functie der textielj-nyver- heid te behandelen. Het is echter ihet mo gelijk alle.taMcen van dit bedrijf en alle gezichtspunten, welke bierbij naar voren kunnen komen in deze beschouwing te be trekken. We moeten ons beperken tot en kele voorname punten: van de tricotage-, de wol-, de katoen- en linnennijverheid, zooals de omvang der productie, het aandeel hier van het Nederlandsche .fabrikaat, tie po sitie van in- en uitvoer, vooral invoer van grondstoffen en afgewerkte produfcten, dg* arbeidsmarkt enz. twee maanden geduurd. Eind September teekende zich reeds een kentering af, al thans in de textielnyverR|id, waarover wy nu voortaan slechts spreken. Het vertrou- wenj keerde weer terug. Bestellingen ten behoed van het leger en uitschakeling der buitenlandsche concurren tie waren factoren, welke ppoedig een sti- muleerenden invloed uitoefenden. In Je tricgtagefabrieken werd meer personeel en' ovemerk verricht. De exportafdelingen bleven echte over slapte klagen. Terugslag in 1915. Ree^echter in 1914, en steeds sterker haarmate^net jaar 1915 voortschreed, ±rad een storende factor op, welke de positie der textiel-nyverheid in alle opzichten ging do. mineeren: de schaarschte en in samenhang daarmee de duurte der grondstoffen. De;.e factor is oorzaak geweest, dat aan de in dustrie de vdordeelen ontgaan zyn, welke df gunstige ontwikkeling van de vraag naar goedererl en de uitschakeling der bui tenlandsche concurrentie hadden kunnen op leveren. Voor de meeste ondernemingen was 1915 dan' ook ongunstiger dan 1914., Hen kwart eeuw geleden. Zoover gegevens beschikbaar zijn, willen we den toestand van thans vergelijken m°t dien vah onmiddellijk vóór en tijdens den wereldoorlog. Wij hebben/f^or het ^en en ander gebruik gemaakt van de publicatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek, o.a. de Statistiek van voortbrenging en ver bruik der Nederlandsche Nijverheid in 1913 en 1916 en het Maandschi^Ot van Juli 1939, ,»waarin eert overzfcht opgenomen is van de voortbrenging en verbruik in 1938 %enige takken der textial-nijverheid, en vF* dt* nymmers van den jaargang 1914 en 1915. Verdér van de statistieken van ln-, uit- en doorvoer van 1914 en 1938. Van veel belang is het hier de ervarim weer t? geven, welke men irt het eerste jaar van den wereldoorlog heeft opgedadn en vooral die de ee>ste paar maandeh, om dat toen \Wal die .van de eerste paar maanden, omdat toen vooral psychologische factoren1' een rol snelden, die zich ook thans weer doen gelden. Niet alleen in het burgerlijke leven beerschte verslagenheid ei? ontsteltenis, maar ook in de bedrijfswe- Wolinvoer. De toevoer van wol was in de oorlogs jaren \^n 1^14'1918 ernstig b£l«fl1her<t^»» doordatf de grootleveranciers Engeland, Australië en Nieuw-Zeeland zelf in oorlog gewikkeld waren en dus'zelf de voorraden „vanuit Zuid-Amerika tengevolge van de hooge prijzen en het moeilijk transport be lemmerd werd. Bovendien werd, in ons eigen land de scheer^n blootwol*door de militai- e autoriteiten^gevorderd. Teneinde de wolvoorziening zoo goed mo. gelijk te regelen werd uit het Koninklijk1' --Nationaal Steuncomité' een Wolcommissie gevormd. Met medewerking van de N.O.T. (Nederlandsche Overzee Trustma^tscbap- pij) heeft deze Commissie tien aanyoer-van wol van overzee bevorderd. Verder werd een Öistributieregeling getroffen. Op deze wys$J konden alle fabrieken, die wol ver werkten, behoorlijk gaande worden gehou den.' reld. Men wist eigenlijkTii^t wapr f-in» zal het in toe was, en bet leftk daairim mpar^fl^iWBS»^ ^^Fwulvoorzie om de economische machinerie stop te zet ten. Slapte en stagnatie Izijp de termen, welke in bijna elk beripht betreffende den toestand byfie verschillende sectoren van hetJwdfjffsleven, voorkomen. Ook in de ,beT tlgffende textielindustrie, werktydverkor- ting^Seonsverflging en ontslag waren aan dc orde van»den dag. Dez" toestand beeft echter slecht^ óên legitimatiekaart- afgehaald, die voorhand., nog opgeborgen blijft in de stille hoop dat die niet uit haar schuilplaats te voorschijn behoeft te worden gebald. Het systeem tikje omsScjitig, muar het publiek n dieperen zin van t altijd. Het van de uiteenzetting al die won- ovar lykt begrijpt nu eenmaal bureaucratische* bepalini is misschien tvel eens overheid dat zy te gyeft van de motieven. V: derlyke vragen, welke hier en al worden gesteld en met worden beantwoord. Ook de taal waanij «Je mededeelingen wprden gesteld is lÜptaW even klaar; zelfs* de Regee*#spTAsdienst tan-nu en dan wel eens beter sAletisch lijn en afzien" van .de^ gewronfen bureaucrati sch^ zinswendingen. Hét eenige dat wel opvalf de Vermin dering van het autoverkeer*.., D»or de requi- iatie van auto's is het aantatjan deze na- Wijl, verminderd, maar het verzoek om zuinigheid met Ijenzine zal ook zijn uitwer king niet gemist hebben. Voor sommige be- Mjven is het natuurlSk -onmiddellijk een enorme slag. Wat men uiet dringend noodig. hééft, wordt niet ?angeschaft, niet het ge volg dat alles wat, niet aanstonds tot de directe levensbehoefte behoort, achtepltge Wordt gelaten. De z.g.- weeldezaken zullen het nardst de klappen gevoelen, maar ook daarvan is het gevolg, dat het vervoer stil ligt en dus het auto-vehkeer vermindert. Natuurlijk heeft het dingijn*! verzoek om zuinig ti Zijn zij'n effect gehad, al zullen niet allen daaraan hebben voldaan of héb ben kunnen voldoen. Liever echter wil men een distributie van benzine voorkomen dan die riskeeren. Voorloopt» zal men die zqi- 'nigheid wel betrachten, al valt te rekenen, dat men die spoedig zal gaan vergelen ris er niet blijvend op aangedrongen wordt. Do mensch is nu eenmaal iihat anders. Met de aaitmeldiifc vaafvrtjwillige hulp verleening hoopt het met «oo hard. Er schijnt bbvendish niet zooveel werk tb zijn als men-wel vooMMfc Zy die niets onthan den hebben, zoeken liever eerst eens oi cr niofc iets te viK^ïn is dat betaalt, bijvoor- ^rield ter vervanging van een gemabiliseer-i ip. Gratis werken kan ik altijd nog wel, zocj redeneeft men. Men moet zich van een derj gelijke vrywillège medewerking niet te vea; illusies maken. Het zijn meëSÏ qpdereri di< §r aan deel zouden'kunnen neiftei en indien regel houden die het maar kyVt n 'tyd uifc. Er is bovendien in normale tyd®l al zóóveel beroep gedaan op deze hulpverlening voor eerste hulp by ongelukken en da luchtbe-, scherfhing, dat vele 'bereidvaardig^! al aan den slag zijn. *De vermaWlykhyden ondervinden op het oogenblik nog niet'veel nadeel. Misschien dat de' betere instellingen van de Kunst straks/in de wiAteifhaanden, gr-zeer onde*\ zullen lyden, waar de frios^en maken iiog' onveranderd goede zaken, ^[t publiek heeft zelfs behoefte aan een verzetje en eenig. r vol- naar Wolnyverheid. I Door eew Vergelijking van #en aantal v •jaren 19211925 (jaargemiddelden) en ge- betreffejide xlen toestand in 1938 kunnen we vaststellen hoe dit bedrijf d.w.z. de spinnerijen «n weverijen zich in na-oor- logsche periode ontwikk^d hebben. Ovw de jaren 1925—1930 bedroeg de ge middelde verkoopwaarde va» <jen afzet n.l. bijna 63 millioen gulden; de bïnnenlandscne (afzet bedroeg ruim 47 mihoen gulden; de \;uitenlan3apï*n^eer dan 15 millioen. In 1938 waren dej» cijfers': totale afzet» 51689.000; binnenland: 49^53.000; buitenland: 2.236.000. den nieuwen oorlog'met ■oorziening gesteld zijn? We heb ben in 1914 de ervaring opgedaan dat de afzetmogelijkheid op de binnenlandsche markt zich tot een dergelyken omvang ont wikkelde, dat daardoor Aen flinke opleving in de hand gewerkt zou'zijn als er maa doende grondstoffen wareA geweest, dat was juist niei. het\gevdl. Een voordeel tan ,\)en "*iegenwoordigen toestand is, dat )*eeés dadel(jk een uitvoer verbod voor de grondstoffen, welke voor de wolindustrie van belang zyn, is afgekondigd en dat een wolbureau is opgericht. Anderzijds is reeds aangekondigd, dat de geheele Australische wolvoorraad voogden oorlogstijd reeds vior Engeland besterfd is. De wólaanvoer uit deze voor de wol industrie zok> bélangryke landen zal dus, rihar kÊe waarschijnlijkheid, wel stopgezet worden. Er behoeft ook geen twijfel over te bestaan Engeland tegenóver Duijsch- land welden econonfischen oorlog zal voe- Ten, gelijk dfct4iaj.914-,18 het geval In hoever daardoor ook weer onze* handelmmt- wriebt zal woijpy, is natuurlijk nog een vraag. Het lij® er tot nu toe naar writ'te i 2len hoeweLnet moeilijk is thans reeds) een oofde^l te vellen dat de handelsmol gelijkheid wat ruimer zal zyn. Het is van het grootste belang lioe de toevoer uit het neutrale Zuid„^merika zich zdl kunnei\ ont wikkelen. T)e aaitvoer vd*i verschillende sSTudfl^weftbif€vaitCAlle^enrÊmsi grondsteen ülk^België Luxemburg jal er schilders, music/'en ,act«urs, voor hen zaf van afhangen,-hoe deze tolunie zich zelf de t(jd wel spoedig benard z(jn en naaj hen Jtijkt de overheid nie{ om. Alleen de Oi^cus lymdt hen vast en kent geen mededoogen. Alweer dus- een w^ek verder in dezen ze nuwslopende t(jd en als deze brief i» de krant staat, is er wit weet wat al meer ge beurt. Een keker optimisme leeft nog in aller hart al weet niemand, waarop dit eigenlijk gebaseerd is. Maar er zit hier steeds maar iets ln* de lucht van verwach- ting dat er ilotBeling een keer ten goede zal komen, die weer snel een einde maakt aan den huidigen toestand, al'kan niemand definieferen waarop deze' verwachting be* rust. - Gaan wy dus maar weer \^elgemoed vér der, vsn week tot waek. Het oawaarschijn- lijkste beeft ook óltyd een kans op gebeu ren. HAGENAAR. kan voorzien. In het algemeen had in .het Wflpn vaa, J939 de Nederlandsche wolindustrie niet over orders te klagen. Ov^'d^prijren^w.^ men echter niet tevreden. De scherpe con currentie ook van het buitenland was hier d»- storende factor. VeJ-moedqlyk zal thans na eenige aar- zeling( en stagnatie, omdaimen den garlg van zaken ïn de nieuwe verhoudingen nóg niet overzien kan en het noodlge vertrou wen nflg niej; gpheel hersteld is de groo- tere vraag en de groote re afzetmogelijkheid oj) de binnenlan&schs markt een belangrijke prikkM voor de wolipdustrie gaan vorm én. Als de moeilijkheden v<jor de voorziening \der grondstoffen op bfvreéjgende wyze overwonnen kunndb yion#h, laat het zich aanzien, dat oplèving te 'verwachten 1s.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 3