Zal Nederland bulten de oorlog blijven De nieuwe herfst- en winterstoffe: ichen. Achter de Bos a™1vrü'5--vara'«™om; r' GRENSSCHENDING IN HET LUCHTRUIM. Door het overvliegen van vreemde vliegtuigen wordt de neutraliteit der kleine landen bedreigd. DerjJe Dinsdagjn September. De gouden koets zal onze Vorstin voeren naar de Ridderzaal. Napels het voorloopig eindpunt der Indische route. Rï .ECEPTEN. ^Qboote kans van wel. LAND- EN TUINBOUW. Geldt voor het particuliere leven de norm: nood breekt wet, in het leven van naties en staten vindt deze 'regel nog veel ruimer toepassing. Men kL dfn ook de vraag, ot Nederland bulten de het reeh 7™?' ™™en van het recht beantwoorden. Vooral ln de oorlog is de internationale politiek voor niTehf pr°cent macchiavellistlsche A W W ff a .ngenP°Htlek, aldus mr. vervoigf: de ütr' Crt» dle Ook toezeggingen en belolten hebben pfactisch geen, absolute waarde. Zells met al zijn zeSperllJk gemeend. Immers hLlenUfatie/an d°°r alI"'lel omstandig heden fundamenteel zich wijzigen Waar door gedane belolten als vervallen wor den beschouwd, daar ze gedaan zijn ln en voor gansch andere verhoudingen Do vraag wordt daji: tot wiens nut? JVle heeft er belang bi) ons land ln de oorlog te betrekken? Wiens levensbelan gen kunnen op het spel staan? Voor wien der oorlogvoerende partijen kan het be zit van ons land overwinning of neder- laag beteekenen? Duitschland en Engeland hebben hand having onzer neutraliteit verzekerd. Fiankrijk schijnt tat nu toe vergeten te hebben eenzelfde verzekering te geven, doch de aan België gedane toezegging de neutraliteit van dit land te zullen eerbiedigen, kan in de gegeven omstan- digheden voor ons als voldoende be schouwd worden. Heeft Duitschland er belang \>ij met zijn leger door ohs land te trekken? Dan toch alleen als doorgangsweg via België naar Ff ankrijk Waarbij het onze heele legermacht en tevens die van België tegenover zich zou krijgen. Met alle ver sterkingen van beide landen er bij. Om daarna tegenover Fransche versterkin gen en Fransche legers te komen die van zeer groote beteekenis zijn. ponder behoorlijke dekking in eigen rug. Men mag gevoegelijk aannemeh, dat e.en forceeren der Maginotlinie zelf een- vcrtidigér is dan deze omweg. Duitsche militairen schijnen van rtieening daari toe ln staat te zijn. Als zij werkelijk in die meenihjyi verkeeren, is het gevaar van Duitsche zijde voor ons land in dit opzicht garing. Met grond mag gerakend* worden, als na de val van* Polen 'niét direct vrede gesloten wordt, mat een f>uitsche storm loop tegezt de Maginotlinie, zeker veel eer dan-met een aanval fSb ons land. Voor de Fransehen ligt de zaak onge- veer gelijk. ZijWunneq/beter de Duitsche aanval in en achter «Se Maginotlinie af wachten ddn het risico nemen België«en ons tëgfen zflfrte krijgen en de Dirttsche aanval op hun legqrs in ons open veld. De situatie van" ons land fis voor dfc verhouding Duitschland—Engeland gunstiger. Vobr beide heeft het bezit van janze vliegvelden en havens*groote waar- <£Sle. Verovering van ons land door Enge land^ is reeds daaroih uitgesloten door liever over ons land heen, zou inderdaad als levenskwestie kunnen worden be schouwd, zoowel door Engeland als door Duitschland. In dit opzicht kunnen onzer neutraliteit gevreesd worden. Ze hebben dan ook reeds plaats ge vonden. Het is slechts de vraag weyce Indruk deze op ons zelf maken en welke Indruk op de tegenpartij vqri den schender Velen winden zich er over op, dat Enge land in deze het slGchte voorbeeld heeft gegeven. Nu is het recht op de luchtkolom tot aan de sterren geen absoluut, geen god delijk recht. De practijk zul deze regel wel ver vormen tot: eigendom der luchtlaag tot zoover men ze zelf beheerschen kan, tot zoover men zijn overheidsge zag kan doen gelden. Zoolang wij in de lucht ons gezag handhaven zoover dit ons mogelijk is, zal niemand ons in gebreke stellen. Waar ook in dit opzicht geen reëel oor logsgevaar aanwezig behoeft te zijn, kan gekust geqpneludeerd worden, dat, wan- neef (ie omstandigheden blijven zooals zij er thans inzien en mits wij doen wat mogelijk is om onze neutraliteitswil alle kracht bij te zetten, de kans.groot is, ons land buiten het huidige conflict te kunnen houden. De voedselvoorziening: in de komende tijden. Om op mogelyke stagtnatie in de voedsel voorziening voor mens<fh en dier bedacht te zijn, heeft de Regeering verschillende maatregelen getroffen, welke een goede gang van zaken zooveel mogelyk waarbor gen. En van de bevolikii^ wordt in dit op zicht een volledige medewerking verwacht. Trottwens, elk rechtgeaard Nederlander zal gaarne zy'n best doen (le zware taak der Regeering naar vermogen te helpen verlich- tne. De door de Regeering ingestelde Com missie voor de Voedselvoorziening in oor logstijd heeft inmiddels een begin gemaakt met de rantsoeneering en distributie der aanwezige .voorraden teh behoeve der be volkingen ten deele ook voor het bedrijf3- vee, waarvoor voorloopig eerst gedacht is aan varkens, paardeij en pluimvee. Strak3, wanneer de staltijd njadert, zal, wanneer de toestand zoo blijft, ook voor het rundvee een soortgelijke regeling worden getroffen. Inmiddels moeten wy eiken landbouwer en veehouder in zijn eigen belang aanraden met de op het bedrijf aanwezigen voorraad de grootst mogelijke zuinigheid te betrach ten. Valt verspillen van veelvoeder altijd af te keuren, nu is het voor |alles noodzakelijk niets verloren te (atejn gaan, dat rnaar eenigszins voor voedsel in aanmerking kan komen. En daarbij is Het gewenscht het rastsoen zoodanig te) beperken, dat men zich met de aanwezige voorraad zoo lang mogelyk zal zien te redden. Want wat men aldus op eigen bedrijf kart besparen, is eer- meer de Septembermaand vor- dert, des te meer belangstelling toont alles wat vrouw heet voor de nieuw^ mode voor het a.s. herfst- en winterseizoen. De eerste gedachte gaat hiérbij uit naar de stoffen weU ke gedragen zullen worden. -Het eerste, wat ons bij een aan dachtige beschouwing van de nieuwe ^stoffèncollecties opvalt, is, dat de meeste fabrikanten zich gehoed heb ben voor een al te groote fantasie, ipowel wat kleuren als dessins be treft. Wat de wollen stoffen betreft, gaat 1. de voorkeur dezen winter bijna alge meen utydMi? zachte, warme wollen j stoffen. Voor maijfcels gebruikt men veel velours, peignés en grattés. Voor j japonnen heel soepg|^ crêpestoffen en I \poral de heerlijk, warme en lichte j angorastoffen en niet te vergeten de j Shéllandstof#en. De meeste beiang- °n~ stellin£ wellicht uitgaan\naar de -- 1 het bezit van r, A ^onze vliegvelden en havens "groote waar- e^en stolfÖH, terwyl de fgmtajpiestof- ---°ui/V£"w"i cciuci vuur u\ en- dat Engeland geen leger van 'formaat 1 sprriku„ „cfl,mn heeft. OnSe havens hebben voor Enge- I S™bleS e" cost;umea gereserveerd J land fcqker niet'die beteekeais die in de lecties in grooten getale voorkomen. We zijn dus teruggekeerd tot de zwa re zyden stoffen, welke in vroeger eeuwen* zoo> algemeen de bewondering trokken. Zijden fluweel, met zijn prachtige diepe tintin, triomfeert weer."* Voorts zien wel zijden poults, fhille en zware taftzdjde en voonal veel satin duchesse, hejtwelk door het aanzien zoowel als doof de soepelheid Tot buitengewoon luxe| toiletten Ver werkt kan worden. De tendenz om terug te keeren tot de prachtige stof fen uit vroegere eeuwen» valt fcok by de damaststoffen en brocaatzijden op te merken. De prachtige 'kleuren en dessins zullen allen rrjet 'bewondering vervullen. ïrf - zijn thans waf ter- en strij hecht. 1 De pracht van de laméstoffen is moeilijk te beschrijven;: de .reflex vaiy goud en zilver en koper herinnert ons •J aan de spröokjesgewrfden uit den tfreep- J Oriënt en zijn een Oostqrsche vorstin' en- Vaardig. Besluiten we met de meest vrcfuwe ste winst en kom|,indirect het algemeen be lang ten goede. Wy denken daarbij b.v. aan kleine aard appelen, bietenblad, bietenkoppen, erwten en boonenstroo, rogge tarwe-, gerst- en haverstroo. Ook het graanafval, kaf, lyn zaadafval, enz. heeft waarde en vormt, met kleine aardappelen en bieten, in gekookten of gestoomden vorm 'dooreen gemengd, een ui stekend voeder voor varkens en koeien, dat een dertig a veertig jaren geleden op den zandgrond algemeen gdbruikt en ge waardeerd werd. Verder zonge men na het oogsten van aardappelen et. andere gewassen, direct el ke vry gekomen akker met knolgroen te bezaaien, dat in den laten herfst nog een waardevol voeder geeft om op den aanwe zigen hooivoorraad iets te bezuinigen. Na het dorschen uitgewand ohkruidzaad en kleine korrels kunnen eveneens gestoomd en met aardappelen of bieten vermengd voor veevoeder dienst doen. Onkruidzaad en kleine graankorrels vor- mep overigens wellicht nog een goed kip- penvoeder. Wie in zyn tuin zonnebloemen of mais- planten ter versiering heeft staan, moet de vruchten niet wegdoen, doch de korrels zoo dra deze ryp en droog zyn, verzamelen en op een droge plaats bewaren. Hetzelfde zou men met enkele onkruidzaden kunnen doen. Wy denken bijv. aan de zaden van de breed- bladige, weegbree, welke men langs wegen en dijken overvloedig aantreft. Door het ochtendvoer gemengd, eten de kippen het graag. Het blad der weegbree is verder uit stekend geschikt voor konynenvoeder. Zoo valt er op verschillende manieren nog wel iets te doen om de voedselvoorraad eenigermate te verruimen. Zoo zal in stre ken waar veel eiken en beuken voorkomen, Een slaapliedje voor Prinses Irene. Deputatie van Utrechtsche kinder zangklasse bracht gramofoonpiaat naar het paleis Noordeinde. Vijf Utrechtsche peuters hebben giste ren den dag van hun jonge levfck.beleeid, toen zij als deputatie van een kinder zangklasse van mevB» Kwant-Törngren, een gramofoonpiaat voor H. K. H. Prin ses Juliana naar Den Haag brachten en in persoon ton paleize Noordeinde over handigden. De plaat bevatte een opname van de uitvoering door zeven meisjes der zang klasse, van een slaapliedjfe voor Prinses Ijene, een liedje met £weedsche melodie waarbij mevr. Kwant een op de huidige omstandigheden toepasselijken Holland- schen tekst heeft geschreven. Het geschenk werd door H. K H. Prin ses Juliana in dank aanvaard. het verzamelen van eikels en beuk zeker aanbeveling verdienen Ev oogsten van paardenkastanjes taÜS? 1 der afgevallen en beschadigd óoft ïer' voor varkensvoeder gdbruikt kan wwd? RADIONIEUWS. clatter op. «De moiréstoffen 'zjim verder verr volmaakt en de mé^|të zijn thans wa wereldoorlog het bezit der Schelde kon hebben om Duitschland te treffen in Antwerpefi» Al België zelf. HetzeLfdg geldt voor Duitschland. Duitschland is op de Noordzee toch ge blokkeerd, een aanval van uit dnze ha vens 'is weinig grooter succes verzekerd prune, groen eri granaat dl» - d™eUfuchfm:irs~t anders. vele kkurnu^ Ddh ls*de luchtweg via ons land verre- j vaD®n- Noemen we b.v. de^prachtige weg de kortste..Van uit opsé luehtüavens is de lucfftweg zoowel naar puitscWaijd als na^r Engeland nog kor,ter. Doen dit beteekent niet vreeselijk veel mits men_ over ons land kan ^ie^en. I Het gebruik van de luchtweg boven of 'fen, waarbij vooral de fraaie dessins opvallen, eerder voor s< I v* j «SL.AVC1» wc nieu ue meest vrouwe- schijnen te worden. Sphotsche j-uit- lyke van alle stoffendé kant. Hierbij dessins Worden dezen winter ook zijn1»allerlei soorten te bewonderen, weer veel gedragen, welke gecombi- 1 - f neerd met effen stoffen tut practi- sche en warme ensembles verwerkt worden. De kleuren- zijn'bijzonder warm,' i.v. dej^r; oen ëil gi Gelukkig is hii, die de kunst van hui chelen niet verstaat. FEUILLETON. ■K -»jEfen (oman uit Si door,Fr. ENSKAT. (Nadruk verbojjpi) Gura^wcrd onder bewaking naar den Bilun>ketel gezonden, waar de, daar ge posteerde mannen naar de hoeve werden pntbodbn. Vervolgens wees Koljinieenige paxrouilles aan4' welke tot taak kregen alle woniügen in «haft; dal naar wapens te doorzoeken. Tenslotte Eleven in Bessin- hoeve nog sights ïUexi, Kofjip cn eenige van diens metgezellen achter. Kolijn noodigde Alexi uit met hem naa* binfiefl te glfen. Je heW niets te vreezenAkameraad Brussow. Ga mee^ Je moe\ mij nu eens yitvöèriè verdien, tvat jullie -h4er in dat dal alleman \dtfHeren. Ik moet alles weten, want van nil^ af deel ik hier do lakens uit. Ik $eem hiermee de m'dcht in handen on leg voorloopig op alles be slag in naam en in opdracht van de regeering der Unie van Sovjet-republie- I 4k%n! zoowel naa^oude patronen als de mo -derne 'ontwerpen. Men brengt dessins Fw.elfy5 op honderden inanieren ,be- .werkt Zbn, van de bjtjna klassiek ge-r worden Bourdonkant tot die mei me taal- en paillett«hborduurwerK, welke jijt oude handwerk in moderne des sins weet te brengen.'Ook de tulen stoffen worden steeds meer geva rieerd en leenen zich, bedrukt dar# wel geborduurd'of effen, uitstekend t°t'het maken vStidure baltoiletjes. 'Wat beteekent datJkameraadLans- ky? y Een hiisplaatsté grap, Vriendje. ïk zal je straks alles wel vertellen. Verlos mëj eerst maar eenp van die riemen. tinten rood H Bij de zijden stöffen zullen in het I a.s. seizoen ongetwijfeld dé z.g.n. „cuits" favdri^zb'n, welke in j^lle col- xxxfv. Toen Michel Besstn met zijn helpers, 9e hoeve van de'achterzijde nadelend, om den b^eeden zijmuur van het woon huis heen het erf opreèd, keek hij in de loop yaA 'n aantal gewerön. Een oogen-, blik waande hij zich het slachtoffer van een hallucinatie. Het was meer verbijste ring dan schrik, welke oorzaak werd dat de teugels zijn handen ontglipten. Stom verbaasd, staardp hij naar de hem totaal onbekende mannen, die met het geweer' in den aanslag, dreigend tegenover lagm stonden.1 Kolj in gaf een bevel en tiog voor een def terugkeqrende bewoners van het -dal van z'n verbazing bekomen was, waren zij allen reeds- ontwakend. Koljiftó vol gelingen bleken in dit soort karw&ttjes een buitengewone,ervaring te hebben. De aarivoerder trad! naar voren. v -1- Stijg af, kameraden! Jullie zien er verrüoeid^Aiit. Niemand behoeft «iets te vreezen. Alleen moet ijc jullie verzoeken :r1Sihi"ld'tC(UU Ml;en„te "zyiï lnnëriijke'woede"verbijtend,schlk- e°rge?edehn'Sb/:aIt orer5e2£wóSei%a7hetCll|gaI WachSester^ BTOdStjreaad K<>1" I voiBdcf tenePef Sagel? 5 Broedertje! I Toen allen in de groot© woonkamer Expeditieknecht treedt als De reclerche van bet bureau Raam poort te Amsterdam heeft ©en 25-jarigen knecht vai# een warenhuis a*l- isphoudpn, die in zijn vrijen tijd j-. woning aan het Bellamyplein een dokterspraktijk uitoefende. Hij lia,d in (Je buurt den naam van een groot ge- %rtie, die voor alle kwalen een afdoend middeltje had en hij genoot het voüq, vertrouwen Hij dokterde er dan odklüs- tig op los, legde bezoeken af, voelde pol- s(ta, keek vakkundig in de oogen van zijn patiënten, trok dan een strengen 'rimpll, dacht even na en schreef een medicijn, Jtfke hij zelf leverde, voor vol- wassemm^ën gulden, kinderen half geld TharWig|ft de politie aan deze bloei end» een einde gemaakt en de jongë^PPRu binnenkort voor den kan tonrechter moeten verschijnen, wegen* overtreding van de wet op het onbevoegd, uitoefen^ van de geneeskunst. Reiziger aangehouden. Wegens verduistering van 2600, De Amsterdamsche politie heeft een 36-jarigen reiziger opgesloten, die ten nadeele van een maatschappij op de Prinsengracht 2600 heeft verduisterd. Hij inde als besteller de kwitanties die hij bij verschillende firma's voor de leve ranties aanbood, doch leverde de laatste maanden de gelden'niet meer af. 'Het geheele bedral heeft .hij ten eigen bate gebruikt. De man zar dezer dagen voor den officier van justitie worden èeleid. Zondag 17 September Hilversum I, i875 en 414.4 M 8<tt vu 8.55 Gramofoon; 9.Berichta Tuinbouwhalfuur; 9.35 Gramofoon' Causerie „Van staat en maatsehannf.'. Berichten10- Baoh-cantate; wlvf mofoon; 10.40 Declamatie J1 11- VARA-orkest; lU0 Arbefde'szr1 vereenlgins „Kunst en Propaganda». ,7' AVRO-Amusementsorkeat en soliste- 10'u Berichten ANP, eventueel gramofom- 1 Schilderybespreking; 1.15 Orgelconcert zang; 1.S0 Causerie „Wat er in Indr beurt"; 1.60 Gramofoon; 2BoekwÜ" king; 2.30 Omroeporkest cn solist- 335 Z Vagebonden en soliste; 4.16-6 Gramofoo, cn eventueel sportnieuws ANP; 6.05 0r»l spel; 6.30 Kinderhalfuur; 6- SportmT' 6.15 Sportnieuws ANP; 6.20 „De coff" 20 September a.s. ter gekheid Cl 100-jarig bestaan der Nederlandsck Spoo' wegen", toespraak; 6.30 Causerie over het eeuwfeest vai* de Camera Obscura; 7.—Ne. derlsndsch Hervormde Kerkdienst- 8 Berichten ANP, mededeelingen, evataS Vraag en antwoord; 8.26 Omroeporktst M solisten; 9.15 Radiotooneel; 9.50 Gratru- foon met toelichting; 10.30 AVRO-Dans- orkest en soliste; 11.— Berichten ANP, hierna tot 12.— Heit Renova-septet (opn.). Hilversum II, 301.5 M. 8.30 NCRV 9.,% KRO, 5.— NCRV, 7.45—11.15 KRO: 8.30 Morgenwijding; 9.30 Gramofoon 10.30 Hoogmis; 11.45 Gramofoon; 12 Causejrie „Het is te gek"; 12.20 KRO-orkost 1.— Boekbespreking; 1.20 KRO-orkest 2;~ Vragenbeantwoording; 2.45 Gramofoon; '3.— Plechtig Iiof4.30—6 Helder's R.K. Knapenkoor „De zingende Jantje" met pia- ncbegeleiding; 5.05 Gereformeerde .Kerk dienst, hierna gewijde muziek (gr.); 7.45 Berichten; 7.50 Gramofoon; 8.— Berichten ANP, mededeelingen; ,8.15 VrooHjk pro. gramma; 9.15 Radiotooneel; 9.55 KRO-or kest; 10.30 Berichten ANP; 10.40 Epiloog; 1111.15 Esperantonieuws. Maandag 18 September. Hilversum I, 1875 en 4.4 M. Algemeen PJ^gramma, verzorgd do^ de AVRO: -8.Berichten ANP, hierna Orgelspel; 8.17 Gramofoon; 9.AVRO-Musette-en- f-emblè en soliste; 9.30 Gramofoon; 10.- Morgenwyding; 10.15 Gewijde muziek (gr.) 10.30 Voor de vrouw; 10.35 fensemble Rent meester; 11.— Declanjatie (gr.); 11.10 En. semble Rentmeester; 12.— AVRO-Vaude* ville-orkest (opn.); 12.30 Gramofoon (r.a. 12.45 Berichten ANP); 1.15 Viool en orgel; 1.45 Het Lyra-trio; 2.30 Omroeporkest en solist, alff intermezzo Declamatw?; 4J0 Dis- cc|-causerie; 5.30 AVRO-Amusementsorkest; 6 20 Gramofoon6.30 De Romancers en 30- liste; 7.15 Causerie „Bloedtransfusie"; 7.25 G^mofoon; .7.40 Causerie „Nederlardsch Fabrilteat"; 8.— Berichten ANP. eventueel Vraag en antwoord; 8.25 Het Concertge bouw-orkest; 9.25 Radiotooneel; 9.50 De TwMfct Serenaders; 10.85 Gramofuon met J^lf^ting; 11.— Berichten ANr, hierna Tiet ensemble Iliescu; 11.30—12 AVRO- Dansorkest. l Hilversum II, 310.5 M. NollV-Uitzending: Schriftlezing, meditatie; 8.15 C.ra- Jnofoon (9.30—9.45 Gelukwenschen)10.30 Morgendffenst; 11.Christ. lectuur; 11.30 Fidïl-octet (12—12.15 Berichten); 1.05 Gramofdon;^.15 Pianovoordracht en gra mofoon;' 2.-^SvhoytlifaMIIUlÉttgr rC Dë aanvoerder 0. aan Lansky's velfec, Michel Bessin, di zins van zijn ve liet een krachtig Laat dat, m. Die man daat is 6- waarschijnlijk niet hoht Tlr iooden haastte zich te voldoen. itusschgn eenigs- g bekomen was, •test hooren. wachtmeester! jevangene. U .weet iet wien u te doen eep' gaan." hebt. Ik waarschuw uf Lansky is gemeene schurk, een... Niet fcoo opgewonden, kameraad Bessin! Vooral rustig! De gevangene is |rrijv ,op mijn verantwoording, ik ken kameraad Lansky van vroeger goed genqeg om te weten, dat hij een Ijverig en verdienstelijk burger van het nieuwe Rusland is. En yefgeet vooral nieOdat u voorloopig mijn gevangene bent U en de anderen Wilt u maar zoo goed zijn naar binnen te gaan?! huls?Wat verbeeld Je je\jgenlijk? Als er hier wit te vragen is, <ÜtuJ doe ik dat begrijp dat goen! Ik geloof, dat ik hier i\og Altijd in mijn eigen huis bèiï*-— of niet soms? Waarom neem je eigenlijk «ot)'n vijandige houding aan? Als je een Lansky vriend bent van dien ménéW Lansky* nend daar, dan weet ik het wel. Van die rid ders hebben wij er 'den laatsten tijd gi noeg hier gehad... Zwijg! bget Koljin den eigenaar Bessin-hoevé. toe. Je schijnt de omsti digbeden niet goéd t© 'begrijpeM. zijn nu niet meer in het oude Rusl catha-uitzending"3.45 Gramofoon; 5.156.15 ♦oor de kinderen, •6.20 GramofooJi; 6.30 Vragenuurtje (7— 7.15 Berichten); 7.45 Gramofoo»; 8.— B» riahten ANP, herhaling kSOS-Berichten; 8.15 Het NCRV-Harmonie-orkest; 9.— G"- mofoQn; 9140 Vervolg concert; 10.Berich ten ANP, actueel halfuur; 10.30 Zang met pianobegeleiding en gramofoon; 11.05 Gra mofoon; C.a. 11.50—12 Schriftlezi|g. vinden. Het Proeska-dal herbergt sobat- ten. schatten, wachtmeester, die voor onze vkameraden niet' verloren mogen In Moskou zullen zij dergelijke ;n op prijs w^ten te stellen, keek den ouden Bessin hoo- terzljde aan. :htm«ester - ëlectriseerd, keerde Koljin. zich Als geëlec -om. w Die stem? Dat Is'toch Ja -r wie-zou he$ apders zijn? ben het -/Kameraad I^n^Kyf rk Met een paar stappen was Koljin bij het paard, waarop Lansky zat, aan han den en voeten gebonden. 6'uumj' wuuuwainer bijeen waren, begon Koljin zUn.verh&or. H« stelde een aantal vragen, Welke over- eeh kwamen niet die welke hij Aleii retds eerder had voorgeMgd. De oude Bessinthoorde het een poodje met opeen geklemde lippen aan,, maar tenslotte hield hij het toch niet langer uit. - Wat ls d£t hier voor een gelcken- "Nj»a uu lacb mrci 111 net c - het oogenbl^k hebben wij de in handen de rooden. In de-Unie/van Sovjetrepublieken bestaat geen orider scheid meer. Alle bralt is staatse dom. Kapitalisten... Houd op met die dwaasheid! Geen mensch heeft je immers geroepen. Ver tel die sprookjes ipaar aan je kamera-r dën in Moskou. Dat zou Je wel lijken onze eigennommen in te pikken, waar ^wfe jaren voor geploeterd hébben. Daar schijn Jè al even fel op te zijn als je brave vriend Lansky. Maar hier lh het Proeska-dal leven wi/ nog niet in dat Rusland, waar jullie vandaan schijnertr te komen.' Dit is on§ land en wij zallen het weteji te verdedigen!- Laat dien ouwe toch kletsen! advi seerde Lansky, terwijl hij zich met een' spottend lachje tot Koljin wendde Wat Je wilt weten, dat kan ik je "ftök verte** lenv haarfijn zelfs'! En ik veranker je, j wat wetenwaardigs fe hoo- nieuwen heilstaat. j„fen zult krijgen —.maar dan je waar- ichijhlijk verwacht had hier te zullen /ontglnnlngsbedrfff ln het P^oeska- 'erkte weer op volle kracht, maar net was« Koljin, die de, lakens uitdeelde. De mahnen» die hij had meegebracht, .vormden een soort pQlitiecorps, dat tot taak had toezicht uit te oefenen op* de bewoners van het dal. Michel Bessin was,i niet yeel anders over gebleven dan zldh bij de gewijzigde en aan, te passen, maar gezicht veftled, dat hij er allerminst tyiee kórt vereenigen, ds had hij de hoop niet opge- zich binnenjkort een hiogelijk- iiein zou voordoen om tot den oofsPron" kelijken'toestahd terug te keeren, al had hij er op dit oogenblik dan oök nog geen idee van op welke wijze dat zou moeten geschieden. Lansky voelde zich op zijn gemak Koljin hem In bescherming had g' men, waande hij ^ich' veilig en hij - er de man niet naaf om zijn triomf on der ^toeleyi of banken te steken. Koljln's metgezellen beijverden zich zooveel mogelijk de bewoners van het Kieht hil te Mengen den Nu ;eno- zooveel mogelijk de bewoners van Proeska-dal eenig inzicht bij te Mengen met betrekking tot*3^ toestandenin t (Wordt vervolgd.) ENGELAND DUITSCHLAND FRANKRIJK Bovenstaand kaartje geeft duidelijk aan, in'welke moeilyke pisitie Nederland en België verkeeren, tengevolge van hun ligging tusschen twee der Oorlogvoerende par tyen,4 indien zy niet van den aanvang af streng wakèn tegen schending van hun lucht- dat de kortste verbinding vormt tusschen twee vyandelijke landen. de terugtocht dikwijls in een wilde vlucht en is er van eenige oriënteering geen sprake meer. De bommen laten zij dan maar vallen, om den last zoo gering mogelijk te ma ken. Dit gebeurde in Denemarken. Voorts is er'nog een factor, waarmede rekening <moet worden gehouden. De Engelschen' staan er voor bekend, dat zij over het algemeen een zee* slechte aardrijkskundige kenpis bezitten. Velen der jonge Britsche vliegers weten dus niet eens, waar ze zich bevinden In De nmarken althans meent men, dat het Waarom vliegt men eigenlijk over ons land? I O R1TSCHE vliegtuigen koersen over D neutrale landen. Onze luchtwacht dienst is paraat en weet nauwkeurig te melden, vanwaar deze vliegtuigen ko men en waarheen zij gaan. Do regeerin gen van Denemarken, België en Neder land hebben leeds eenige mltlen gepro testeerd tegen de schending van de neu traliteit van het luchtruim. Ondanks dezè protesten blijft de situatie ongewij zigd. Is er reden, aan te nemen, dat de neutraliteit van het luchtruim, zooals zich deze voorstelt, op den duur door bijna geen enkel land te handhaven zal zijn? Er zijn twee middelen, die men voor de handhaving der neutraliteit kan toe passen. Het eerste betreft het luchtaf- f, weergeschut. De werking hiervan ls ech ter beperkt. Vliegtuigen kunnen gemak kelijk een hoogte kiezen, waarop zij bui ten schot blijven. In dat geval zou een tweede middel resten, n.l. het omhoog zenden van eigen luchtstrijdkrachten, die dlt&reemde vliegtuigen zouden mo(^| ten dwingen te dalen. Maar kleine landen hebben het ook op dit punt -niet gemakkelijk. Voordat de ellen vliegtuigen de gewenschte hoogtp A hepben bereikt, zijn de vreemde toestel- lnn rc hieraan te wijten is, dat nu weer boven Noord-Sleeswijk cn Jutland propaganda- blaadjes werden uitgratrooid. Niet zon- j der ironie merkt een Kjopenhaagsch blad i op, dat de Engelsche vliegers hun aard rijkskundige kennis wel eens mochten j opfrisschen, daar zij ongetwijfeld in de war waren en het Zuiden van Denemar- ken hadden aangezien voor Noord- Duitschland, d.i. een kleine honderd kilometer benoorden de Duitsche grens! De thans overwogen maatregel, gedu- 4 rende den nacht in onze gemeenten de straatverlichting te laten branden, zou voor deze gevallen natuurlijk doeltref- j fend kunnen zijn. De piloten weten dan, dat zij boven een neutraal land vliegen en kunnen hun koers onmiddellijk wij zigen. I Te geringe benzinevoorraad vormt een groot gevaar. f Geheel anders wordt de zaaks echter, wanrieer benzlne-gebrek het noodzakq Plechtige opening der Staten- Generaal. Het programma voor de opening van de zitting d^r Staten-Generaal te 's-Graven- hage, op Dinsdag den 19en September 1939 I is als volgt vastgesteld. I Des namiddags te half één uur zullen ie leden der Staten-Generaal in vereenigde j* vergadering in de Ridderzaal op het Bin- nenhof te zamen komen, onder leiding van den door Hare Majesteit de Koningin bo- I roemden voorzitter van de Eerste Kamer. De ministem hoofden van Ministerieele Departementen en de leden van.'den j Raad van State zullen zich, des namirfdags I te één uur, mede in die zaal vereenigen. Hare Majesteit dp Koningin zal zooals steeds om precies één uur uit het Paleis vertrekken. Een commando cavalerie opent den stoet. Dan volgen een rijknechtmajoor, twee rijknechts te' paard en de kamerheer- ceremoniemeester in era rijtuig met twee paarden bespannen. Daarachter volgen acht lcamerheeren in twee rijtuigen, welke elk i met twee paarden haspannen zijn. Hierach- ter komen de groot-officieren, volgens rang I van benoeming gezeten in twee of drie rij tuigen, die elk met twee paarden bespan- r.en zijn. Alleen rijdt daarachter in een rij tuig, getrokken door twee paarden, de k grootmeesteres en de dienstdoende dame du j palais. Dan volgt het rytuig van den opper- ceremoniemeester. Achter het rijtuig van den opperceremo- j niemeester rijdt dan in de gouden koets, met acht paarden bespannen. Hare Ma jesteit de Koningin, vergezeld van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Juliana dei Nederlanden en Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard der Nederlanden, Prins van Lippe" Biesterfeld. Een koetsier gaat naast elk paard en vier lakeien loopen aan »elke zijde van de koets. De chef van het militaire huis en de waarnemend gouverneur der Koninklijke Residentie, te paard, rijden respectieveijlk tei rechter- en linkersijde van de staatsie- koets. I Officieren der landmacht van het militaire j huis, te paard, rijden naast en achter de J staatsiekoets. I Een commando cavalerie sluit tenslotte den stoet. GEMENGDE BERICHTEN. De route. De stoet zal rijden door de Héulstraat, door het Lange Voorhout (schelppad), over den Korten Vyverberg, naar het Binnenhof. Te kwart vóór één zullen aan den ingang van de Ridderzaal aanwezig zijn de officie ren der zeemacht van het Militaire Huis. Bij aankomst van den stoet aan de Ridder zaal, zal Hare Majesteit de Koningin aan den ingang ontvangen worden door een commissie uit de vergadering, die, vooraf gegaan door den kamerheer-ceremoniemei ter, de acht kamerheeren, de grootoffi ren en den opperceremoniemeester, rihic Majesteit geleidt naar den Koninklijken zetel. Nadat Hare Majesteit de zitting heeft geopend, wordt Hoogstderzelve door de bo vengenoemde commissie, die vóór Hare Ma jesteit uitgaat, voorafgegaan door den op perceremoniemeester, naar de ontvangka mer geleid. De kamerheer-ceremoniemees ter ei* de acht kamerheeren gaan den opper. ceremoneimeester vooraf tot aan de in gangsdeur van de vergaderzaal. De groot meesteres en de dienstdoende dame du Paleis volgen Hare Majesteit tot aan de ontvangkamer. De grootofficieren, die Hare Majesteit eveneens gevolgd zyn, begeven zich met de bovengenoemde commissie naar de voor hen bestemde ontvangkamer. De dames en heeren, die in den stoet Hare Majesteit voorafgaan of volgen, stappen tijdig in hunne rijtuigen, evenzoo begeven de bereden officieren van het Militaire Hu's zich tijdig naar hWe paarden (behalve de adjudant en de ordonnans-offcier van dienst, die Hare Majesteit volgen en eerst later ópstygen). Hare Majesteit de Koningin keert naar het Koninklijk Paleis terug met den stoet, waarmede zy is gekomen, en in bovenge noemde orde, waarbij de volgende weg £alA worden genoemen: Van H$t Binnenhof, over* den Korten Vijverberg, door het Lange Voorhout (schelppad), door de Héulstraat, naar het Koninklijk Paleis. Van het oogenblik af, waarop Hare Ma jesteit de Koningin het Koninklijk Paleis verlaat ter' opening vafi de zitting der Staten-Generaal, tot dat waarop hoogstdc- zelve in het Paleis is teruggekeerd, worden minuutschoten selost. du Luohtpost nu weer mogelijk. len reeds uit ons territoriaal luch'truim verdwenen De vraag rijst dus, of l\et liet beter ware geweest, wanneer men in beginsel een territoriaal luchtruim had aanvaard. Er had dan een hoogtegrens kunnen worden vastgesteld, gelijk aan die van de werking van ons af\leergeschut. Daar boven »u de lucht vrij kunnen zijn. Deze regeling zouden v^ral de Engel schen gaarne zien. Het zbu er op neer komen,,dat boven de luchtgrens de soe vereiniteit van het daaropder liggende land zich niet zou uitstrekken. Het idee van deze zane is reeds oud. Het dook Srnf ff, tC VlïBerij 'ÜIhJ' T I sprake* zal"zljn v'an een bewolk stfpogï - n*d. er" ten hemel, zoodat vreen lijk maakt, den kortten weg naar huis te kiezen. Hierin schuilt wel het grootte gevaar. Immers, het vllegbereik der meeste bommenwerpers is juist zoo groot, dat men zich weinig of geen spe ling zal kunnen veroorloven Worden hl> het„winters£jgflftMgflJK£ers- omstaiadlghederi zijn, wat een grooter v( zine met zich brengt, dan wordt ook tet gevaar grooter. Mede omdat verkeerde pogingen om het luchtruim binnen ote dringen wlerp^ men zich vooral .van -Fransche<!zijde op deze „derde dimen sie" en werdep voorstellen in dien zin gedaan..,Dratfvoorstellen werden echter algemeen v5n de ha&d gewezen. Reeds, vóór den wereldoorlog stelde men zich NiP het standpunt, dat ooit thans nog dbor alle volkenJW wereld wordt ftige- nomen,. n.l. da|M©?|bsolute sóuverelnl- telt zich uitstrekt tot'het'geheele lucht ruim boven hun gebiedJa.Jifit 'is zelfs Engeland geweest, dat, toen het in 1«19 gemeenschappelijk met de overige staten der Entente de „Confédératlon Interna tionale de la Negation Aérienne" (C.I. NA.) in het,leven riep, dit standpunt aannam als basis vobr alle" lnternatlo- nate luchtvaartovereenkomsten. Ve be slissingen der C.I.N.A. kristalliseerden zich ten slotte in de Parijschë Lucht vaartconventie, in het tot stand komen waarvan Engeland een vooraanstaande lol speelde. Daarin werd onflKibbelzlnnM vastgelegd, dat elke staat de absolute cn uitsluitende souverelniteit bezit ln het luchtruim boven zijn gebied. Waarom vliegt men boven ons land? Achten de betreffende oorlogvoerende mogendheden zich door hun verklaring, de neutraliteit der niet-strijdende lan den te eerbiedigen, «zoo weinig gebonden, aat zy maar hun gang gaan? Zoo is het natuurlijk niet. Theoretisch zijn deze *en, natuurlijk vastbesloten, .onze Jeutraliteit zooveel, mogelijk te eerbie digen. in de praktijk komen er echter Jal van moeilijkheden in het geding. vliegtuigen zich boven een vijandelijk gebied begeven en daar in een luchtgevecht rkkqn, zullen zij zich hl veie gevallenWmtrent hun positie niet ïiïriunnen oriënteeren. Willen z$J na peeindiging van het gevecht naar hun vases terugkeeren, dan vliegen zij kom- in*2*?ers' om<iat dit «iet anders mogelijk i VtKu e®n derSelijk ieval-zal de neutra- \f den ing automatisch plaats vin kten hemel, zoodat vreemde vliegtuigen op geriHg^É^tc kunnen vliegen, zon- I der gezMBUMirden. Hoe deze situatie in "3e toekJÜK zioti verder zal ontwik kelen, valt natuurlijk niet te zeggen; maar wel zal door een en ander duide lijk geworden zijn, dat de handhaving den. jWorden 'zij b.v. bij tv,u-_zr* •"J -uij een op Duitschland achtervolg^, dan ontaardt legerlel stelt, die te neutraliteit, een aantal proble makkelijk zuil in Frankrijk Zoolang het niet mogelyk is de thuiskee- rende Indische vliegtuigen te laten door- vliegen tot Nederland, zal" Napels als voor loopig eindpunt der Indische route dienst doen. Zoowel in Napels als in Batayia zijn f op het oogenblik drie fndische vliegtuigen gestationneerd. Vandaag vertrok De Gier - uit Napels en de Torenvalk «t Maandag vertrekt de Buizerd ait Napels, waarna de Wielewaal Dinsdagmorgen uit Batavia vertrekt. Het besluit de Indische vliegtuigen u't i Napels weer naar Indië.te laten vertrek ken, snelle Wchtpostvcrbia- ding-iufischen RsSFhnd e^^^^ed-.—Xhdië ino gelijk. I)e Gier, weike vanmorgen uit Na- pels vertrok, zal in Alexandrië post, be stemd door Nederl. Indië, aan boord ne men. Dit is de póst, welke ,op 2 September j.l., den dag voor het uitbreken van den oorlog, niet per vliegtuig werd verzonden, maar per s.s. Reelau Roebia uit Nederland werd medegenomen. Zooals door de posterijen reeds werd me degedeeld, «al vandaagT^maF-Indië bestem de luchtpost per trein naar Napels worden gebracht. De Buizerd welke Maandag uit Napels naar Indië vertrekt, neemt deze pos£ verder mede. Pe luchtmail welke door de thuiskeerende vliegtuigen tot Napels wordt gebracht, zal per snelste gelegenheid naar Nederland wordM, vervoerd. Het, spreekt vanzelfydat de K.L.M. haar pogingen voortzet om vergunning te krij gen de Indischen lyn weer tot Nederland door te tr^en. Het is echter wel aanneme lijk dat Zoolang deze vergunning niét is verleend, Öe dienst tweemaal per week tus schen Napels en Batavia zal worden waar genomen. Aneta meldt: Zoo juist werden in Bata ria uit Nederland telegrafische instructies ontvahgen, inhoudend, dat vanda&g def Tó renvalk g&n Tjililitan naar Napels vertrekt. De Engelsche passagiers reizen vandaot fcièt de Imperial Airways naaf Engeland, ■(terwijl de neutrale passagiers en de post per trein Napels, via Ztirictt, doorgaan, Ook Dinsdajk a.s. za leen K.L.M.-vlifegtuig van Batavia^rtrekke®. Op 20 Septwnber zal geen zeemafl naai Nederland* wórden verzonden, aangezien het op die ndbtuih vastgestelde vertrek van het s.s. Kertysono niet doorgaat. DE „PELIKAAN" IN INDIE AANGEKOMEN. Een vlotte reis met weinig moeilijkheden. De laatste v,an de serie uit Amster- dam naar Ihdië vertrokken. K.L.M.- schen wapenfabrikant, Fritz Mandl,. op vliegtuigen, de „Pelikaan", is gisteren op het ..Chateau des Pfns'' te Antibes een extra-vlucht, prompt op het aange kondigde tijdstip op TjiliJitan aangekq- men. klaarde een vlotte reis tc hebben gehad en betrekkelijk weinig moeilijkheden te hebben ondervonden. De tweede piloot Klein, die in Calcutta werd aangehouden, is nog niet met dit toestel meegekomen. Hem trof overigens hetzelfde lot als andere Duitsche passa giers, dje in Engelsche luchthavens aan kwamen. De Nederlandsche kleuren, die aan vankelijk op den kop der vliegtuigen wa?en aangebracht, zijn hiervan weder verwijderd, aangezien deze kleuren, in plaats van een herkenningsteeken te zijn, gebleken zijn in de lucht verwar- Batavia. 1 rend te werken. Nanels. De aanvragen van passagiers waren gedurende de geheele reis talrijk. Te Singapore was het rystig Enkele formaliteiten waren verscherpt," o.a. die ten aanzien van het geldverkeer. Langs de„ geheele route is het no^teeds alleen mogelijk tusschen zorrsopglmg en zons ondergang te vliegen. Onder de «nieuwe omstaMiifKeden, waarbij gevlogen wordt op het traject Batavia—Napels, denkt de heer Scholte volgende week Zaterdagweer terug te keeren. De „Pelikaan" bracht met deze reis ongeveer 200 K.G. poSt mede Interview met Urtited Press, is Rudiger Starhemberg, de Oostenrijkschq vice-kanselier, de hoop uitgesproken, da^ de Fransche regeering hem Zou toestaan eert Oosten- rijksch regiment op te richten, dat .dan zou worden opgenomen in het Fransche leger. Ik kan niet werkeloos blijven, al dus de prim» en ik'wil een actieve rol Spelen fti het leger, dat strijdt tegen het Hitler-regiem, dat een schaduy werpt üirêr de geheele wereld. Ik wensch mijn Teven aan die taak te wijden. Mijn vader heft 200 K De kok en zijn vrouwtje. Surprise in de auto van den majooi|. De compagnie treurt. Het is voor een compagnie een h|eel ding, als er een goede kok is. Als compagnies-commandant een goeden kok op den kop weet te tikken figuijir- lijk gesproken dan altijd! dan is stemming onder den troep uitstékend dan gaat alles, vanzelf. De kapitejn van zekere compi aldus lezon we in de Arbeiderspers, dan ook uitstekend tevreden, toen een korporaal onder zijn mannetjes dekte, „die wel eens wat aan koken daan had". Wel was hij geen kok, mé ar hij kon toch een lekker potje koken. Dat bleek dan, ook gauw. De soldaten smul den en iedereen was content met kok, die geen kwaad meer kon doen. i De kok was getrouwd, en toen op ze keren dag voor het gebouw, waar de sql- daten waren ondergebracht, een open auto'tje stopte, stapte daaruit een dame. Bij wien zij wezen moest, vroeg de wachtcommandant, en toen noemde gij den naam van den bovensten besten korporaal-kok, want zij was zijn vroulw. O, gaat u dan maar door, was hlet antwoord, en de korporaal begroette zijjn vrouw allerhartelijkst. Na het onder houd, dat fluisterend gevoerd werd 7- maar wie kan dat euvel duiden ging de korporaal naar binnen, waarna nij weldra terug kwam met een groot pak ket, dat hij zijn vrouw meegaf. Deze leg de het in de auto en ging naar haar man !erug. Na een hartroerend .afscheid reed het vrouwtje weg De groot-majoor was Inmiddels aan komen rijden in een open aüto, welke sprekend leek op die van het vrouwtje van den korporaal-kok Toen de groo ;- majoor weer weg wilde gaan, zag hij c de achterbank van zijn auto een groot pak liggen, dat hij niet herkende. Hut pak werd geopend en daaruit kwam e voorschijn een groot stuk gebraden vleesch, vit, suiker, koffie, thee, ja een heeleboel. Dat zaakje werd onderzocht en t e korporaal moest door de mand vallen. Hij bekende met zijn vrouw te hébben afgesproken, dat hij haar dit zou mee- P geven-jdn de haast had het vrouwtje het evenwel in de verkeerde auto gelegd. De kok werd overgeleverd aan de mi litaire politie en zS er wel meer va i hooren. En het vrouwtje, dat in de opei auto kwam, zal zich wel niet meer late i zien. De soldaten treuren er echter om, dat de man, dje hun potje zoo goed ver zorgde, zoo'n dommen streek uithaalde DOE DAT NOOIT 1 Blijf altijd op de rechter- weghelft in bochten, binnen bebouwde kom men bent u dat zelfs wet telijk verplicht I Kalfslever met rijst. t 500 gram Ifhlfslever* 60 gram bloem, 60 gram boter, 1 gehakt uitje, peper, zout, 2 kopjes ryst, 4 kopjes water. Water koken, zout toevoegen en rijst her haaldelijk wasschen en by het kakende wa- totdat de massa gaat' schuimen. Indien de V caaatt' te donker wo#d«, is de smaak te donker gekleurde suiker wordt nu' If^pe donker gekleurde f overgegoten in een drbge, steenen pudding vorm en heen en wee* geschud, zoodat do bodem en zijkanten ermede bedekt zyn. De melk wordt aan de kook gebracht met de citroenschil en de suiker, daarna de gries daarna eenige minuten ^oed meel er roerende indtrooien en de ma: was genèmal-veldmaarschafk van iksche Oostenrijksche leger. Al'mijn voorvade ren hebben f>edert de Turksche oorlogen leidende posten bekleed in het Oost;en- rijksch» leg«r. Ook ik ben een geboden soldaat. Ik wil'het voorbeeld volgen van mijn' vriend, den Hertog van ^Windsor, naar mijn «and terugkeeren en er voor strij-c den. Ik beschouw hét als onmogelijk, dat Ooslenrijksqhe officieren van de oude generatie spontoan voor dij Duitschers vechten. Zeker zijn de Oostenrijkers ge dwongen in de gelederen van het Duit sche leger mee te vechten, maar hun moreel moet te lijden heben gehad, echt Oostenrijker heeft niets tegen Po-, len, FrtmkVijk eri Engeland. Prins en prinses Starhemberg verblij-' ven thans als gast van den Oostenrljk- schen wapenfabrikant het „Chateau des Pfns'< De gezagvoerdér, de heer Scholl »lt©f,ver- koken, vuur temperen en op een laten worden. Levér \JLsschen en afdrogen, daarna in Émalle reepjes sny'den, die in bloem,gewen teld worden en^mefpeper en zout bestrooid. $oter smelten en uitje er gaar in smo ren', daarna de lever in de pan doen en een niinuut of vijftien laten stoven, Restant bloem overstrooien en» drie kopjes water toevoegen, daarna alles tezamen nog een minuut of vyf laten stoven. Ryst opdienen met lever en de gebonden saus. "N Roereieren'met ham. 6 eieren, 100 gram magére ham, 6 eet lepels melk, 50 gram bo'ter, peper, zout. Eieren *net peper en zout kloppen en> melk toevoegen, het laatst de-zeer fijn ge- u.neden" ham. Boeter 'smelten en hierbij de eiermassal^gejtfiHy. .stepd^y^iflg roeren, totdat deze gest^PlNRfh riog^^roachtig is. Roereieren mogpn vooral niet te droog zyi» en moetep goed warm opgediend worden. Griesmeel-caramel-pudding. L. mellt, 76 gram griesmeel, 75 gram suiker/schil varteen citroen, ?eer dunge sneden stukje boter, ruim een half ons sui ker voor de caramel. laten doorko'ken, totdat de pudding dik is. Pan van het vuur, citfroénschil verwijderen, boter bijvoegen en de massa eenige opgen- blikken flink opkloppen met de garde,'daar na overgieten in de vorm en koüd laten 'worden. Eenvaudige thee-biscuits. 225 gram .zelfrijzend bakmeel, 100 gram "boter (margarine), 125 gram lichte basterd suiker, 2 eieren, 1 theelepel dübbel koolzure soda, een eetlepel water, tikje zout. i De %^m zeven en in een kom doeijj Bo ter toevoegen en met de vingertoppen to* een kruimelige massa verdeelen. Men kar. dit ook met behulp van een mes doen, doch dan kan men de bloem beter op eert brood- of deegplank uitstrooien. Suiker door de massa'mengen en in het midden van de jngr,ediënten een kuiltje ma ken, waarin de eiere» gebroken worden, tikje kout toevoegen en de in het water op geloste dubbel koolzure soda, daarna kne den tot een soepele deegbaben zoo noodig nog een weinig melk toevoegen. Een iur op'*feen koele plaats laten rusten en daarna uitrollen tot^eei* deeglap van H c.M., waaruit men met een blikken vorm of J met een waterglas ronde plakjes snijdt, die op een ingevet bakblik gelegd en 10 mi- De suiker wordt met een dessertlepel wa- nuten in een warmen oven gebakken gor ter in een pannetje gedaan (.ijzer of alu- j Iden. Koud laten worden en in afgesloten minium) daarna roerende «laten bruinen, trommel bewaren.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 4