u I RUSSISCHE TROEPEN POLEN BINNENGERUKT. gelijk nieuws. 1 4 Sovjet-regeering „handhaaft volledig de neutraliteit in het huidig conflict”. Indrukken in Frankrijk en. Engeland. De situatie van het Poolsche leger. Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon-en Feestdagen Polen vecht ook tegen de Russen. Geenerlei actie aan het Westelijk front. Poolsche regeering toch gebleven. No. 20121 Maandag 18 September 1939 BERGAMBACHT, NIEUWERKBRK, OUDERKERK. OUDEWATER, RÊo®^». Belgisch schip getorpedeerd. uit moeten zien. prfis üroote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Vv VpiUCll OVU V <*11 - --- J® ledige handhaving der neutraliteit van Sovjet-Rusland in het huidige voorziening - J rde hartoperatie. chrift voor Geneeskunde )or van een clinische les waarin deze Groning- volgende geval demon-. eigendom der bevoll jjnte Oekraïne en 1 Rusland men. ring In een teravond - - ne- de Sovjet-regee- maatregelen te ilsche volk uit den waarin het gestort ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 15 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels 1.55. elke regel meer 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnumme’* 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prils. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 14 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boek handelaren, Advertentiebureau* en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingea bij contract tot zeer gereduceerde!) verliet de patiënt xe' het electrocardiogram heden van het hart Te Moskou verluidt, volgens het Brit- sche Persbureau Reuter, dat <}e Sovjet- regeering voornemens is Sllezië, Danzig en den corridor aan Duitschland te laten, de Westelijke Oekraïne voor zich te behouden en een Poolschon buffer staat te vprhien. Naar de meening van Poolsche krln- gen te Moskou is volgens het Fransche Bureau Havas de Russische agressie te karakteristieker, omdat»het oprukken der roode troepen den terugtocht der Pool sche strijdkrachten, die zich nog bij Wil na bevinden en die naar Roemenië trachten terug te trekkqn, wel moef af snijden. Deze Poolsche troepen zullen uc vri. ouaueu, iuimjc, r in land, Bulgarije, Letland, Mongolië, De nemarken, Estland, Zweden, Grieken land, België, Roemenië, Lltauen, Noor wegen en Hongarije Zooals men weet onderhoudt Nederland geen diplo matieke betrekkingen met de Sovjet unie. 'odat men er om heen ed bjj kan komen. Hoe i overrièhtelüker, ha. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per k wat aal 3.15. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie en Redactie Telef Interc 3745. Postrekening 48400. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31. GOUDA bjj onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. i men er niet op reke- eentelijke brandweer hand zal nemen, dat behoort te doen. Bij .nval met brandbom-, rele branden tegelijk' an de brandweer nu eral tegelijk zijn. paraat en treft Uwe cherming is voorbe- n. het halve werk! kwam het bij Molodechno tot een ver bitterd gevecht. De bolsjewistische op- marsch geschiedde volgens het Dultsche recept: de roode troepen kwamen blik semsnel oprukken met tanks en gemo toriseerde eenheden. Uit twee der Oostelijke provincies, Wolhynlë en Polesië, zijn nog geen be lichten over roode aanvallen ontvangen. Wel hebben daar de laatste dagen reeds communistische cellen van haar aanwe- zigheid^ocn blijken; dit heeft tot ge volg gehad, dat de meeste Poolsche groot grondbezitters In allerijl hun landgoede ren hebben verlaten en zich naar het Westen hebben begeven. Vlucht naar CernaufL- Cernaut! 16 op het oogenjink/; een ver zamelplaats van vluchtelln^rojw.. puer iel aard; Poolsche burgers en militairen zijn er heen gekomen; de meeste buiten- landsche missles komen er of worden er weldra verwacht; er zijn vliegers geïn terneerd. Te Cernautl gingen den geheclen Zon- xlag geruchten, dat de Poolsche regeerlng gevlucht zou zijn naar Roemeensch ge bied. Bevestiging Is ultgeblcven. Wel zijn er 55 Poolsche militaire vliegtuigen te Cernautl gedaald, doch daarin bevonden zich geen politieke persoonlijkheden. Oe vliegtuigen werden in beslag genomen en de InzittcnÖen geïnterneerd Dc Poolsche gezant te Moskou heeft Zondagmorgen een bezoek gebracht aan den Britschen gezant Seeds; de zaakge lastigde bracht Grzybowskl later een be zoek en confereerde vervolgens met Seeds. De leden van het Poolsche ge zantschap maken zich gereed binnen enkele dagen Moskou te verlaten; de meesten willen naar Frankrijk vertrek ken, doch zij weten niet op welke wijze. De nota der Sovjet-regeering aan dc bij haar geaccrediteerde landen ging ver gezeld van een schrijven, waarin zij ver zekerde, dat de Unie neutraal zou blij ven in haar politiek jegens het betrok ken lönd. Een dergelijk schrijven ont vingen Duitschland. Italië, Iran, China, ximum bagage vftn 33 pond meedragen. De inwoners der stad zijn gewaarschuwd, zoo meldt het Britsche persbureau, dat alle po gingen om te ontvluchten naar België en Nederland inbeslagneming van al hun bezittingen' tengevolge zal hebben. Reutel wijst év op, da.t deze bevelen de versprei ding dér gezinnen tengevolge zal hebben, zonder dat men wtjet wanneer de gezins leden elkaar Veer zullen ontmoeten, het geen een uiterst pijnlijke indruk onder de Duitsche burgebë^olking zal wekken. Een speciale verslaggever van Stefani (het Itallaansche persbureau) meldt dat Zondagavond tegen middernacht twin tig auto’s te Cernautl zijns aangekomen. In deze wagens bevonden tóch o m. de president der Poolsche republiek en alle leden der Ppolsche regeering Daarentegen bericht het Poolsche Te- legraafagentschap, dat de Poolsche re geerlng op Poolsche grondgebled\isgc- bleven en dat hbt Poolsche legerfcen strijd tegen den Duitschen aanvaller zal voorzetten, ongeacht de Dultsche nume rieke meerderheid. Het Poolsche agent schap Is thans gevestigd te Koety,, waar ook de regeerlng zich bevindt Havas meldt uit Boekarest: De Poolsche regeerlng heeft allen bul; tenlandschc regeerlngen een nota doen toekomen, naar aanleiding vande Rus sische Inmenging. In deze hot^a wordt verklaard, dat de. lipnenglng van het Russische ,leger eeji daad van agressie vormt. Op het Poolsche consulaat te Cer- nauti wordt verklaard, dat over het ge- heele front hardnekkig wordt gestreden. Zoowel tegen de Russische als tegen de Dultsche troepen. 601DSCHE COMTT pjET Duitsche Nieuwsbureau meldde Zondagochtend uit Moskou In den nacht van Zaterdag op Zondag is aan Cjraybowski, den Pool- schen ambassadeur te Moskou, een nota der Sovjet-Russische regeering overhandigd, waarin, wordt, medegedeeld, dat de Sovjet-regeering zich gedwongen «iet, teneinde haar eigen belangen te waarborgen en ter be scherming der Wit-Ru»sische en Oekrainsche -minderheden in Oost-Polen, naar troepen het bevel te geven Zondagochtend om zes uur Moskousche tijd (4.20 Amsterd. Zomei-tüd) over de Sovjet-Russische grens te trekken. De opmarsch van het Sovjet-leger zai langs je geheele grens van Polozk m het Noorden tot Kamnez-Podolsk in het Zuiden gelijktijdig geschieden? De opmarsch van het Sovjet-leger in Oost-Polen geschiedt onder de vol- '-J:—- nnuFvoKLuf von «nviaKRuslariH bof hniHio-A i Poolschen staatsvorm, zooals hij tot dus- S^krhfiJd^innt8hii ‘ThI verre 156510110 Molotof verklaarde, dat Poolschen gezant bij zich hebben ont- de ineenstorting van Polen voor de Sov- i jet-Unie als buurstaat een steeds drel- gender karakter had aangenomen Des- ondanks was de Sovjet-Unie tot het laatste ooge^ijllk neutraal gebleven. Zij kon echter 'niet verder wcrkeloflj^toc zien hij- dezen loop van zafceri? Bovendien kan. niemand van de Moskousche regee rlng verlangen, dat zij onverschillig zou staan tegenover het lot van de onder drukte en door de Polen van haar rech ten beroofde Wlt-Russische en Oekrain sche bevolking In Oost-Polen. De Russische regeerlng acht het veel eer haar plicht de hand tot hulpverle ning te reiken aan de stam- en bloed verwante bevolking van de Westelijke Oekraïne en het Westelijke Wlt-Rusland. De Sovjet-Russlsche troepen hebben derhalve de Sovjet-Russlsche grens, zoo als die tot dusverre bestond, overschre den om leven en eigendom der bevol king van de Westelijke Oekraïne en het Westelijke Wlt-Rusland onder hun be scherming te nemen. Bovendien zou de Sovjet-regeering steeds bereid zijn het Poolsche volk te helpen om te ontkomen aan de vreese- Hjke ramp, waarin het geraakt is door de avontuurlijke en gewetenlooze poli tiek van zijn regeering. Het roode l'eger, zoo ging Molotof ver der, staat thans voor een eervolle taak en de Sovjet-regeering is er zeker van, dat het leger deze taak In volle discipli ne ten uitvoer zal legged. De bevblking van de Sovjet-Unie wordt opgeroepen o mhet leger bij deze taak door eerlij ken en opofferenden arbeid van lederen enkeling te steunen. De regeerlng Is niet voornemens de van de bevolking met levens middelen of andere waren aan beper kingen te onderwerpen. De -geheele be volking der Sovjet-tynie staat, zoo be sloot Molotof, in deze uren achter de re geering en kan nieuwe, weergalooze suc cessen op het gebied van den vreedza- men opbouw van haar industrie en land bouw teg-emoet zien. Het Russische leger heden te Brest Litowsk? Twee uur na het bezoek van den W°V schen gezant trokken de Volsjewlstische troepen over de Poolsche grens. Zij zijn, volgens mededeelingen van Duitsch— Russische zijde, op sommige punten reeds diep het Poolsche land binnenge rukt. De stad Baranowltsj, op 50 knt van de grens, Is in roode handen gevallen en de bolsjewisten hopen, naar te Riga ver luidt, vandaag te Brest—Litowsk de Dultsche trpepen te zullen ontmoeten. Verder hebben de bolsjewisten de ste den Tamopol, Kolomea, Snof, Rowno, Dubno en Molodechno bezet. Van de Dwlna in het Noorden tot aan de Dnies ter in het Zuiden rukken de rooden op, mét het gevolg, dat zij althans naar éigen zeggen de verbindingen van Polen met Roemenië vrijwel hebben af gesneden. De Rus&n zeggen verder in hun eerste -berichten, dat zij zeven Foni sche Jachtvliegtuigen en drie bombarde- mentsmacljlnes hebben neergeschoten. De Poolsche troepen aan de grens hebben zich uit alle macht verzet. Zoo I ^ringen en bovenvei- ïioveel mogelijk brand- Latwerkschotten ver- r ijzergaas. Bedekken i (juist in de verste i de wanden) met een mét een mertgsel van n krijt; asbestpapier ree lagen linoleum; onbrandbaar mate- ieêlen impregneeren ,e brandwerende stof- Zes personen gewond. Een Engelsclj marinevaartuig en een red dingboot zjjn aan de Zuidkust van Engeland uitgevaren om assistentie te verleenen aan het Belgisch s.s. Alex van Opstal, ^|at ver- nioedeljjk op een mjjn was geloopen, waar door het schip was gezonken. De bemanning, voor zoover bij kon wor den gered, werd in de booten opgenomén. Zes hunner, die verwondingen hadden opge-' loopen of ernstig geschokt waren, zjjn naar het hospitaal overgebracht. Volgens mede- deeling van de opvarenden zou het schip Vrijdagavond door een onbekend projectiel zijn getroffen. Een ontploffing volgde, 0 waarna het schip zonk. Een Grieksch stoomschip hefl^ft 49 over levenden opgepikt en meegenomen naar de dichtstbijzijnde haven. Toen de reddingboot aan kwam, werden alle overlevenden aan boord genomen en was er geen spoor meer van het gezonken schip. FRANSCHE MIJNENLEGGER „pluton” in de Lucht GEVLOGEN. Groot aantal dooden. Het Italiaansche ^agentschap Stefani ver neemt, dat de Fransche mijnenlegger Plu ton” in de haven van Casablanta (aan de Westkust van Marokko) in dé lucht gevlo gen is. De berichten ovter het aantal slachtoffers loopen zeer uiteen. Volgens genoemd agent schap zouden er'ruim 400 dooden en gewon den, die zoowel tot de bemanning als tot de burgerlijke bevolking behooreri, geborgen zijn. Een United Press-telegram spreekt van 4000 dooden en. gewonden. Ee later ontvangen Havas-bericht beperkt zich tot de mededeeling, dat er ong^ager honderd dooden te betreuren zijn. Het ongeluk moet zich, volgens D.NB., Woensdagmiddag afgespeeld hebben, toen de mijnenlegger nog in de haven lag eh de bemanning bezig was met oorlogsrtiaterieel in» te schepen. Tijdens deze werkzaamheden ,zou ahn boord een groote^ mijn geëxplo deerd zijn. De gevolgen waren ontzettend. Wet schip werd in tweeën gescheurd en zonk ’in weinige oogenblikken. Onder water deed zich voorts de eene ontploffing na de an dere voor, die zoo Krachtig waren, dat Ca sablanca wel door een ^aardlièvig geteisterd scheen. In de omgeving van de haven werd door de explosies groote schade aangericht. De „Pluton”, een 6kruiser-mijnenlegger van 4473 ton, was 472% voet lang. HeJ schip telde volgens Havas een bemanning van 397 koppen en kon 450 mijnen medenfe- men. De mijnenlegger was o.a. toegerust met vier, kanonnen van 5% inch en bezat eén^maximum-snelhei'd vap ^1.6 knoopen. De Pluton” werd in 'April 1931 door de werven Lorlent aan de Fransche marine af geleverd. x EEN BOM TE BERLIJN. Het ministerie van luchtvaart zou zijn beschadigd. Vólgens den Berlijnschen correspondent' \an het blad Politiken, uit Kopenhagen, is 1 do geheele ingang van het Duitsche mi- I ristejie van luchtvaart te Berlijn verwoest, I vermoedelijk door een bom. Allb ruiten ban conflict. Daar de Poolsche staat op dit oogenblik niet meer als te bestaan te be schouwen is, komen, naar de opvatting der Sovjet-regeering, de vroeger gesloten verdragen te vervallen. De opmarsch van de bolsjewistische troepen geschiedde met volledige instemming van de Duitsche regeering. Volgens ontvangen berichten zou Mo- Mobilisatie in Frankrijk thans voltooid. Het Fransche legercommuniqué van Zon dagavond luidt: „Er valt niets te melden. De activiteit der luchtmacht is verminderd in verband met de weersomstandigheden.” f^Jnval der Russische troepen in Polen, aldus^et Fransche persbureau Havas, valt samen met een rustigen dag op het geheele JVestëlyke front. Voor het eerst sedert het uitbreken der vijandelijkheden meldde de Fransche staf, dat van Rijn tot Moezel niets belangrijks is gebeurd. Deze kalmte volgt op een levendige reactie der Duitsche artillerie en een serie tegenaanvallen, die de laatste dagen op veAchillende punten van het f^ont gedaan waren. Het Britsche ministerie van voorlichting meldt, dat het duidelijk is,^dat de Fransche generale staf aan het Westelijk front een zorgvuldig voorbereid en methodisch plan volgt en dat het wellicht dienstig is er op •te wyzen, dat de krijgsoperaties tot dus verre van verkennenden aard waren. De grbote operaties zyn in het Westen nog niet begonnen. (Het Fransche legercommuniqué van Zondagochtend luidde: „Zaterdag tegen het einde van den dag aanvallen van den vij and op twee punten van ons front, een ten Oosten van het Moezeldal en een meer naar het centrum van het front tusschen de Saar en de Vogezen. Deze aanvallen werden af geslagen. De laatste berichten bevestigen het verschijnen voor ons front, gelijk sedert enkelé^dagen was gemeld, van Duitsche uit Polen terugkeerende strijdkrachten, lucht-, strijdkrachten en’groote eenheden.” Het Fransche persbureau Havas meldt, dat de algemeens mobilisatie in het geheele Fransche rijk thans b(jna voltooid is. Het ministerie van koloniën heeft een commu niqué uitgegeven, waarin het volgende ge zegd wordt: „Zonder cijfers te geven kan men zeggen, dat het aantal onder de wa penen geroepen jannen in al onze bezit tingen nu reeds aanzienlijk hooger is dan de effectieven, welke *wü gerecrureerd heb ben gedurende den geheelen oorlog Van 1914 tot 1918". Uit Brussel meldt 'het Britsche persub- reau Reuter, dat aldaar wordt vernomen, dat alle gezinnen te Aken thans bevel heb ben gekregen' de stad te ontrqimen. Alleen aan ouden van dagen.en zieken zal worden toegestaan de stad per trein of per auto te verlaten. Alleanderen, met inbegrip van kinderen boven de twaalf jaar en vrouwen zonder kinderen, moeten te voet reizen. De tocht naar Keulen-gal drie dagen duren. Elk moet zijn eigen levensmiddelen en een ma- zerd op 15-jarigen lerf-^ gebracht, nadat een. tevoren bij ongeluk md boekbindersmes in de Patiënt zei gevoeld u afsluitte op een rib. Be id uit, had een rustigen, met een frequentie van jut. Ter hoogV* van de n de linker mammilla're c.m. lange huidwond, m rn het lichaam loopend; nig bloed ffit de wond. luid; het ademgeruiwn lempingen waren in den wn. Gezien de plaafc t voorwerp, dat het Icc- wt niet ónmogelijk, dat arende .vérwonding jj misschien zelfs 1 Aanknoopingspunten laatste niet; dé wond bovendien had patiënt sel, dat op een dergely- ling wees. De Röntgen- 1 afwijkingen aan 4e 1 >nder nauwkeurige ob- dinale punt.ljgt echter j en het nauwelijks bl«- sloot tnet een enkele Ongeveer een uur nu e wond sterker te g“n oten werd operatie, la j piaatselijke veruoovin! eden, waarna de snede iwijdig aan het bor.t leek niet uit de borst- eh men moest nog .W- canaal volgende, kwam en borstwond. De oor- g bleek nog dieper erde H-7 c.m. uit de arna blootliggende ge- ae intercostales blekw van nog dieper Invam akje kwam vervolgens genblik was van bespeuren. Men voelde loppen en het maakte it het hartzakje bloè op het punt de wond men in het met bloed geen bloedend vat de operateur uit den et pericard een weinig 3nmiddellijk werd het d; een groot coagulu-n d. Het hart lag daarna ien de oorzaak van ist van de verwonding re contractie werd een lit eetfopening in de ir buiten geperst. Een oor het mes geopend, t bedroeg 1—1% c.m. itéur de hartspier me aldus de bloeding tot dus gedwongen zijn den Russen slag te leveren om te probeeren zich een weg te banen. De Polen rekenen er dan ook op, dat hun regeerlng Fransche en Engel- sche hulp tegen de Russische agressie zou vragen op grond van de bestaande verdragen Hoe het zij, de algemeene meening Is, dat Iedere Poolsche weer stand onmogelijk wordt. In het diplomatieke corps heeft de opwinding haar hoogtepunt berejkt. De. vertegenwoordigers der randstaten too- non zich meer en meer ongerust. Nie mand'twijfelt er dan, dat dc Russische inval plaats grijpt- krachtens een voor afgaand accoord met Duitschland en men vraagt zich af of dit accoord be perkt blijft tot de berooving van Polen. De Russen, die ongetwijfeld verrast zsijn door de shelheid van den Duitschen qp- marsch, hebben zich gehaast de hun be- lodfde gebieden te bezetten, voor het te laat was. In ieder geval is men van mee ning, dat Duitschland de districten in Oost-Galicië,waar slph de petroleum- bronnen bevinden, voor zich zal reser- vecren, onverschillig of de bevolking Ookrainsch is of niet, aldus Havas. atenaal voor de hond ■n om snel te kunnen de brandhaarden in moren. elaor zou vragen of eet heeft, kunnen wy n dat elke brand in en als men er snel by dige middelen te be- De indruk in Londen en Parijs. Het oprukken der Russische troepen in Polon hoeft in Londen zoowel als te Parijs diepen Indruk gemaakt. [1^.. Berichten uit Londen melden dat dc Engelsche regeering dc thans gescha pen situatie ernstig bestudeert, teneinde, na te gaan welke gevolgen hieruit kun-' nen voortvloeien. Volgens berichten uit Parijs was de Fransche regeerlng op dit optreden van de Russische regeerlng voorbereid De Fransche regeerlng toont zich in haar oordeel zeer gereserveerd. Maatregel van zelfverdediging tegen Duitschland, meent de Daily Tele graph. De Russische inval in Polen wordt door i de meeste Londensche bladen, onvoor waardelijk veroordeeld hoewel het feit, dat er een duidelijk verschil van mee- Japan, Groot-Brlttannlë, Frankrijk, Af- nlng i^pver de motieven van Stalin tus- ghanistan,, de Ver. Staten, Turkije, Fln- schen belangrijke organen als de Times -* en Daily Telegraph dc gedachte doet rij zen, dat het Russische raadsel nog niet tot ieders bevrediging, is opgelost. Dc Daily Telegraph legt Stalin’s besluit uit als een maatregel van zelfbeschermiijg tegen Duitschland. boden, en hem in kennis gesteld hebben van den opmarsch van het Russische leger. De gezant weigerde kennis te nemen van de nota die hem door Molotof werd overhandigd. De nota van de Sovjetregeering. In den loop van den Zondagmorgen heeft de bolsjewistische regeerlng aan alle bij haar geaccrediteerde regeeringen nota’s laten overhandigen, waarin van haar besluit kennis gegeven wordt. In deze nota wordt gezegd, dat het den Poolschen staat als niet meer bestaand beschouwt en dat dus verdragen met Poten vervallenzijn. Voorts, dat de bols jewistische regeerlng haar neutraliteit in het huidige conflict handhaaft, maar niet neutraal kan blijven tegenover de gebeurtenissen in Polen. De Poolsch-Duitgchc oorlog heeft, aldus de nota, de inwendige onhoudbaarheid van den Poolschen staat aangetoond. In den loop van de operaties gedurende tien dagen heeft Polen al zijn industriegebie den ‘en cultureele centra verloren. War schau bestaat niet meer als residentie stad van Polen. De Poolsche regeering is ulteengtvallen en geeft geenerlei tee- ken van leven meer. Dat beteekent, dat 1 de Poolsche staat en zijn regeering in feite opgehouden hebben te bestaan. Daardoor hebben de verdragen, die tus- schen de Sovjet-Unie en Polen beston den, hun geldigheid verloren Aan zichzelf overgelaten en zonder leiding gebleven, is Polen veranderd in een gemakkelijk terrein voor alle ge- beurtenissfen en verrassingen, die een bedreiging zouden kunnen opleveren voor de Sovjet-Unie. Dientengevolge kan de Sovjet-regeering, die tot dusverre neutraal was, niet langer een neutrale houding tegenover deze feiten in acht' nemen. De Sovjet-regeering kan ook niet on verschillig blijven voor het feit, dat de met haar bloedverwante Oekralners en Wlt-Russen, die op het gebied van Polen wonen en uitgeleverd zijn aan den wille keur van het noodlot, zonder bescher ming blijven. Met het oog op dezen stand van zaken heeft de Sovjet-regeering het opperbevel van het roode leger instructies gegeven om den troepen het bevel te geven de grens te overschrijder! en het leven en eigendom der bevolking van de Weste- S?® Oekraine en Westelijke Wlt- onder hun/ bescherming te Tegelijkertijd/ is voornemens /alle treffen om het Hooi ongelukkigen oorlóg, door zijn onyerstandige leiders, te ^voorschijn te loidén om het de mogelijk- heid te geven een vreedzaam leven te hervatten. Radio-rede van Molotof. radio-rede, welke Molotof gls- voor alle Sovjet-zenders heeft gehouden, heeft> hij een korte schets ge geven van den nieuwen toestand, welke dn ^an ls door den snellcn opmarsch °er Duitsche troepen in Oost-Europa en van het ingetreden bankroet van den

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1