Iriiijn KW rijzen. O De plechtige opening van de nieuwe zitting der Staten-Generaal. tandel iJP f g NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN - MOORDRECHT, MOERCAPELLE. DIN XV EEN, ZEVENHUIZEN, enz. 5 DE „COURAGEONS” GETORPEDEERD. Hoe het vliegtuigmoederschip ten onder ging. Telef. 2235. 10’s TELE- PUNKT l - Gouda antkunde. US. oonhoven. Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS: pe- kwartaal 2.25, per taek 17 cent, overal wwr deX BERGAMBACHT, BÉRKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATiJR, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK WAD H. M. de Koningin was vergezeld van Prinses Juliana en Prins Bernhard. No. 20122 Dinsdag 19 September 1939 78e Jaargang ^AT noodig. jostzegel. vol ge van een aanval van een vijan- cliffey, dat door een Duitsche duikboot op J raaf Floris weg 75. beschikbare nadere bijzonderheden. van Warmenhuizen, dienstdoende groot- nadicrs en Jagers afgezetten weg reed gin, en jhr. V. E. A. Boreel van Oldenal- LEFOON 331S. eerste legercorps. De Gouverneur der den stoet waren. Ko/ilngin nam plaats op den troon, 7t yr' ’RIJS. MARKT 31. EN OTEN met de gouden nestels van adjudant in buitengewonen dienst van H. M. de Ko- Het Britsche vliegtuigmoederschip i-na agen op proef! IE ETALAGE. Terug naar het Paleis. Nadat de plechtigheid in de zaal was beëindigd werd om hall twee met het zelfde eerbetoon ais bij de komst van de Koningin de terugtocht naar het Paleis in het Noordeinde langs denzelfden weg ondernomen. Der traditie getrouw hadden zich bij het vertrek van den stoet van de Rid derzaal de leden van het corps diploma tique met hunne dames, die de openings plechtigheid in de zaal hadden bijge woond, nabij de middelste poort gren zende aan de Ridderzaal verzameld om de Vorstelijke personen bij het voorbij gaan een hartelijken groet te brengen. Ook bij den terugkeer naar en de aankomst ten Palelze werden do Vorste lijke personen door de menigte geest driftig toegejuicht.. EKHANtfEr.. INDEN. N. enzine en olie No 736 a >uda. i prijscourant, niet verlangd bevond zich aldus Reuter een geperkt aan tal vliegtuigen voor aanvullende diensten. De „Courageons" mat 22.500 ton en was hard, kapitein J. K H. de Roo van Al- derwerelt, en de t kapitein jhr. D. J A. A. van Lawick van Pabst, eerste luitenant A. J F. M Egter van -- L. baron van Lynden. Tot sluiting van den stoet volgde hier op nog een commando cavalerie ter sterkte van 50 ruiters onder bevel van een luitenant, gevolgd door een viertal marechaussees. Hartelijk toegejuicht door de men die nu naar de haven terugkeeren. I De duikboot werd direct krachtig zich de commandant van dé afdeeling ftwcunv. ah nvv wavet nuu i vfle leden der bemanning j tot hulp arriveerde. Men weet nog niet, wat j het lot is van den gezagvoerder van de Cou« rageona, Kapt. Jones. Een officier ver klaarde, dat hy Jones voor de laatste maal op de commandobrug had gezien, toen hij het bevel gaf het schip te verlaten. Een ge redde vertelde, dal toen de Courageona was getroffen, het’«chip onmiddellyk begon over te hellen naar bakboord en’dat binnen Op het bordes werd de Koningin be- vyf minuten de kapitein bevel gaf het schip bewrging per looper geschiedt. Franco per post per kwaBal 3.16. W Ome bureaux zijn dagelijks geopend van 9—6 uur Administratie en Redactie (nterc 2746. Postrekening 48400. g ^Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31. GOUDA o|j onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. dr. J. A. J Barge, en de Tweede Kamer- l, mevr. nu. C. F Katz, df. S. E. B. Bierema, Th F. M. Schaepman, mr. T. A van Dijken, dr. I. H. J. Vos, mr F. G. C J. M. Teulings, mr. G. A. Diepenhorst, W. Wagenaar en jhr. mr. G. A. M. J Ruijs de Beerenbrouck. Deze commissie voorafgegaan door den kamerheer- ceremonlemeester, de acht kamerheeren, groet door de officieren der Zeemacht van Haar Militaire Huis, t.w. de adju danten i.b.d. de gep. vice-admiraals jhr. M. C. F von Milhlen en J. J. Rambonnet. A. ten Mroecke Hoekstra, ,en jhr. G. L. Schorcr, den schout-bij-nacht C. baron de Vos van Steenwijk en den kapitein ter zee N. A. Rost van Tonningen, als mede den adjudant in gewonen dienst den kapjtein-luitenant ter zee jhr. E. J. van Holthe. m de Ridderzaal. Bij het binnentreden van de Ridder zaal werden de Vorstelijke personen aan den ingang ontvangen door de gemeng de commissie van in- en uitgeleide uit dc beide Kamers der Statcn-Generaal, bestaande uit db Eerste Kamei leden mr. i W. M. van Lanschot, mr. F. I. J. Janseh, stuks 47 m.m. geschut. Het schip dat in 1916 gebouwd werd en in 1928 als vliegtuig- door een detache ment van ongeveer moederschip in de vaart gebracht, ontwik- imeenten in de men bereiken de Krimpener- dinxveen, de HERTOG VAN WINDSOR GENERAAL-MAJOOR. Bij generalen staf te velde. Het Britsche ministerie van Oorlog maakt bekend, dat de hertog van Windsor binnen kort een aanstelling by den generalen staf te velde zal aanvaarden. De koning heeft goedgevonden, dat de hertog tydel^k af stand doet van zyn rang van veldmaar schalk in het Britsche leger en daarvoor den rang van generaal-majoor aanneemt, met ingang van 3 September, den dag, waarop Groot-Brittannië den oorlog verklaarde. van een officier, was afgezet. Op het Binnenhof. Daar stond een afdeeling van het korps mariniers met vaandel ter sterkte van 30 man en het muziekkorps van de Koninklijke Marine onder bevel van een kapitein als eerewacht bij de Ridderzaal opgesteld. Bij deze eerewacht bevond t mariniers, lultenant-kolonel F. Lugt. Onder de tonen van het Wilhelmus, gespeeld door de Marinekapel, bestegen de Koningin, de Prinses en de Prins de treden, leidende naar den Ingang der j Ridderzaal, waarvan de peristyle over huif d was door een rood-fluweelen bal dakijn met gouden franjes, terwijl de’ eerewacht de militaire honneurs bracht cn de vaandeldrager zijn vaandel deed buigen. kleine ontploffingen waren. De meeste op. \arenden sprongen te water, toen het schip op net punt stond te zinken. Wie niet kon zwemmen, klampte zich vast aan stukke»: hout en vlotten. De torpedobootjagers pik ten de overlevenden op en een snel ter plaatse verschenen Britsch koopvaardij schip redde, naar men gelooft, nog een groot aantal menschen. Ook werd hulp verleend door een Neder- landsch mailschip en een Amerikaansche vrachtboot. Een andere geredde vertelde, dat de mannen zich kalm gedroegen. Nog èen ander verhaalde, dat de lichten uitgin- gen toen de Courageons getroffen werd. GOlimiE COIIlAM J. m. Verhellen, was een commando cavalerie aangewezen van het res. le escadron huzaren onder bevel van een ritmeester, sterk tt) ruiters voorafgegaan voor een viertal marechaussees. Onmld- dellijk achter dit eere-escorte reden In gala-llvrel een rljknecht-majoor en twee rijknechts te paard. Daarachter kwam de eerste der met twee paarden bespannen galakoetsen, waarin de ka- merheer-ceremonlemeester van dc Ko ningin Ph J Graaf van Zuylen van Nijevelt gezeten was. Naast elk portier king een lakei. Hierop volgden twee galakoetsen, eveneens met een lakei naast elk portier, waarin acht kamer- heeren volgens hun rang van bonoehilng gezeten waren. In de eerste dezer koet sen, de tweede van den stoot, hadden plaats genomen de kamerhdbren In ge wonen dienst W. Graaf van Limburg Btlrurn en mr. J. H L J. baron Swecrts «e Landas Wyborgh en de kamerheeren Jb.d. mr. b Ph. baron van Harinxraa thoe Slooten en jhr. mr. J. Th. M. Smits van Oyen naar men 'gelooft, tot zinken ge bracht. De „Courageons", werd in Augustus j.I. I by de reservevloot ingedeeld. Aan boord “van" dón j bt™d zi<'h al,l“s Kau‘<* een beperkt te verlaten, dat het eerst met den voor- I steven onder water geraakte, zoodat het achterschip in de lucht werd geheven. vliegtuigmoederschip zonk binnen twintig minuten. In de volgende, vijfde galakoets waren gezeten de hoeren mr. W J baron van Lynden, opperkamerheer van de Konin gin, en jhr. V. E. A. Boreel van Oldenal- ler„ .opperhofmaarschalk van de Konin- dat door een detachement van ongeveer moederschip in de vaart gebracht, ontwik- gin. j man politietroepen, onder commando kelde een snelheid van ruim dertig knoopen. r Het is nog niet bekend hoeveel van de ruim 1100 leden der bemanning van de Cou rageons gered zijn. Bijna 400 overlevenden echter zijn door torpedobootjagers aan land gebracht en het is bekend, dat talrijke an dere door koopvaardykschepen zyn opge pikt. Volgens een der overlevenden, riie sljf kwartier in het water had gelegen, moesten j rondzwemmen Nederl. schip verleende hulp. Eeiügie reddingbooten konden aan stuur boord in zee gelaten worden, de reddings- booten aan bakboord konden echter niet worden gebruikt, aangezien het schip U snel overhelde. Er waren twee afzonderlijke ontploffingen, met een tusschenpoos van misschien een seconde. Ik geloof, ataus ver telde de geredde verder, dat er ook eenige organisatie van Rusland is niet in staat de door den oorlog veroorzaakte leemten op to vullen. Na eenige weken van stryd zouden de wegen vol tanks en kanonnen staan, wel ke de Russen niet zouden kunnen herstel len. Bovendien is het ónmogelijk te begrijpen, dat Duitsche en Russische troepen samen zeuden vechten ,daar de roode propaganda u doeltreffend zou zyn voor de gewezen communisten, die in het Di^tsche leger die nen. Het zou een te groot gevaar loopen. Het is aldus besluit Price, een te ab normaal verbond om doeltreffend te zyn en het kan voor de beide onderteekenaara lampspoedig blijken. torpedojagers en koópvaardijsehepen I in D"win’ ”“r b. 1 beschikbare nadere by zonderheden. Hst I vaartuig werd aangehouden door de duik boot op 270 mijl ten Zuidwesten van Landsend. De duikbootcommandant deelde den gezagvoerder van de Invercliffey mede, dat hij het schip tot zinken zou brengen, omdat het contrabande aan boord had. De gezagvoerder protesteerde, waarbij hy er den nadruk op legde, dat het schip onder neutrale vlag voer. Desondanks kreeg de bemanning bevel het schip te verlaten, dat vervolgens met een torpedo tot zinken werd gebracht. Het Britsche ministerieler de voorlich ting deelde gisteravond betreffende de campagne tegen de duikbooten mede: „Vele duikbooten zijn waargenomen en vele zyn aangevallen. Sommige hunner zullen nooit meer te voorschijn komen vaan den zee bodem, waar zy thans liggen. Andere z(fn zwaar beschadigd.” DE VERHOUDING DUITSCHLAND—RUSLAND. Geen militaire samenwerking? Ward Price verkondigt in de „Daily Mail” de meening, dat het binnenvallen van Sovjet-Riïsland in Polen geenszins liet voor spel beteekent van een actieve militaire sa menwerking tusschen Duitschland en Sov- .jet-Rusland. Hy betoogt, dat er geen enkele reden is om te veronderstellen, dat de sa menwerking der sovjets verder zal gaan dan een bescherming der belangen van de beide landen in overeenstemming met het Russisch-DuitBche pact. „De Russische troepen hebben zich bui ten het eigen land zelden doelmatig be toond. In de verdediging begunstigd door geweldige uitgestrektheid van het grond gebied hebben de Russische troepen in het verleden weliswaar zeer goed gevochten, aoch de Duitsehers hebben toch nog slechts een zwakken indruk van de militaire moge- lykheden van Rusland. Een weinig schitte rende infanterie, en eenige escadrilles vliegtuigen en gemotoriseerde formaties, weige doeltreffend zyn. Doch de industrieels Aanvallende duikboot zou tot zinken zyn gebracht. Nederlandsch schip verleende hulpl De Britsche admiraliteit deelt I mede: dienst generaal-majoor jhr. W. C. M. de Jonge v de kapitein van het Koninklijk Nod.- Indische Leger W. Romswinckel, voorts de adjudant van Z. K. H. Prl»s Bern- UC Ruv vuil Al- - - - - ordonnans-officleren I De overlevenden zijn opgebikt door >v, rcioiu luivuiliMiL n. v. r. ivi. &kwi Wlssekerke en eerste luitenant J. J. gangevallen door torpedojagers en koetsier en aan elke zijde van de koets Hepen vier lakeien Eenlgszlns achter het portier ter-rechterzij de van de staatsie koets reed de chef van het Militaire Huls van de Koningin, de gep. vlco-admiraal F Bauduln, ter linkerzijde de waarne mende Gouverneur der Koninklijke Re- biuuiiue, Uf gcuciutu-uiujvui J»»». vcrsiu »1>U*M«ÏTOW* »-•» Alting von Geusau, commandant vgnhet het Mllltafro HuLs der Koningin, die in eerste legercorps. De Gouverneur der ^en stoet waren, rüvcgcïcucii, uimncua i Koninklijke Residentie, luitonant-gene j <jje> welkc dc Koningin onder de perls- raal J J G. baron van Voorst tot Voorst kon als commandant van het veldleger ditmaal in verband met de tijdsomstan digheden dozen eerepost niet bekleeden. Naast en achter de gouden koets reden te paard de officieren der Land macht van H. M. de Koningin t.w. de adjudanten i.b.d. de gep. lultenants-ge- neraal J. W. P. van Hoogstraten, Jhr. E. J. M. Wittert cn J H. Borel, de gep. ge- neraals-majoor H. G. Rambonnet, W. Froger en W. G. van Hoogenhuljze, de 1 tyle hadden begroet. De Koïiingin nam plaats op den troon, rechts van Haar H. K. H Prinses Juliana der Nederlanden on links van Haar Z. K. H Prins I Bernhard der Nederlanden. Prins vanyLippe-Ble.sterfeld,,terwijl de leden van Haar gevolg de plaatsen ach ter én Tfcr-mjde van den troon innamen, hun in het officicele programma aange wezen. Onmiddellijk daarop ving de Ko ningin met het voorlezen van do Troon rede aan. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 1—regels 180, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring. 1—6 reg-els 1.56. elke regel meer f 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnumme’- 20 Pljala» op-deJJ prijs. Liefdadigheids-ad^ertentiën de helft van den prils. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpa gina 60 hooger Advercentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van «oliede Boek handelaren. Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te z|jn. Gewone ad verte.’ itiën en ingezonden mededeelinge». b|j contract tot zeer gereduceerden prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. z-xNDER wel zeer bijzondere onistan- kJ aigheden heeft dc Koningin zich heden weder naar de aloude Ridderzaal op het Binnenhof begeven voor de plech tige opening van de nieuwe zitting van de Staten-Generaal. Deze omstandigheden hebben intus- schcn vrijwel geen verandering gebracht in het ceremonieel, waarmede deze plechtigheid geschiedde, behoudens dat de sterkte van de eerewachten en het eere-escorte ditmaal iets kleiner was dan andere jaren en dat voorts tijdens het rijden van den stoet geen muziek ten gehoore werd gebracht Aan den anderen kant werd aan de openlngsplichtlgheld ditmaal bijzondere luister bijgezet door het feit, dat de Koningin daarbij ver gezeld was van Prinses Juliana en van Prins Bernhard, die voor de eerste maal deze plechtigheid bijwoonde. De belangstelling van buiten de resi dentie was dan ook zeker niet minder dan in meer normale tijden. Reeds In d*« vroegen morden kwamen uit aile oorden des lands feestgangers de ‘resi dentie blnnenstiQomen om zich te voe gen bij dc talrijke Hagenaars, die er eveneens reeds vroeg op waren uitge trokken om zich een goed plaatsje te verzekeren, hetzij achter de ruiten vair een of anderen winkel, hetzij in de open lucht, in de omgeving van het Koninklijk Paleis in het Noordeinde, ophet^ Bin nenhof of langs den weg welken de stoet zou volgen In de binnenstad waren tal rijke vlaggen uitgestoken. Uiteraard was reeds zeer vroeg een talrijke menigte aanwezig in dc naaste omgeving van het Koninklijk Paleis. Daar zag men de opstelling van de eere- waeht» dit Ja&r bestaande ailt de grens- compagnie van het regiment Grehadiers, ter sterkte van au man onder bevel van een kapitein, met het vaandel van het regiment en de Koninklijke Militaire Kapel met de beschikbare tamboers van het regiment Grenadiers. Bij deze com pagnie bevond zich de commandant van het regiment Grenadiers, lultenant/kolo- nel J. van Voorthuysen met zijn adju dant. De eerewacht stelde zich op ter Weerszijden van het voorplein tegen de twee zuilengangen vpn het paleis om vandaar de Koningln^bij Haair vertrek de militaire eerbewijzen te brengen. Tusschen den hoofdingang van het Pa leis en de beide gaanderijen waren de Koninklijke Militaire Kapel en de tam boers opgesteld. Ongeveer een half uur vóór het vertrek yan den stoet zag men de detachemen ten cavalerie naderen, die als eere- escorte den stoet zouden openen en slui ten en vervolgens zag men ook de offl-, eieren der Landmacht van het Militaire Huis der Koningin aankomen, allen te paard, wlon onmiddellijk achter het Ko ninklijk staatsierijtuig een plaats in den stoet was aangewezen. i Weer Britsch schip getorpedeerd. Het passagiersschip American Farmer I heeft draadloos medegedeeld, dat het 129 opvarenden van het Engelsche vrachtschip Kafirstan, dat door een Duitsche duikboot tot zinken is gebracht, op 300 mijl ten Westen van Ierland aan boord heeft geno men. Ter openlns van den stoet, die E J. M. Verhnllon ningrn. i Naast elk van de acht paarden, waar- mede de koets bespannen was, ging een de groot-ottlcleren en den opperceremo- Izn vHrln vin Ha knots 1 vtneetnlelrldo Hp Knnlnpln Hn Nieuw Itaiiaansch ambassadeur te Londen. De onderstaatssecretaris voor buitenland. I sche zaken, Batsianini, is naar Stefani I meldt, benoemd tot ambassadeur in Londen. gep. kolonel jhr. W. Laman Trip, de gep. luitenant-koTonel van het Konink lijk Ned -Indisch Leger A. R. W. Gey van Plttius en de adjudanten in gewonen xvx. uv - ---- --o-o------ van.EIlemeet, .majoor H J. Phaff, „Courageons”, een kruiser, die na y0orts meldt het Britsche Bureau Reu- »,-♦ den oorlog werd verbouwd, is ten ge- ter uit Londen: Het motorvaartuig Inver- I volge van een aanval van een vijan- cliffey, dat door een Duitsche duikboot op delyke duikboot tot zinken gebracht, i 11 September tot zinken is gebracht, voer I De overlevenden ziin or>fföt>ikt door onder de neutrale lersche vlag en was in- In de volgende, de/de, galakoets waren gezeten de kamerheeren I.b.d. jhr. mr. C. Dedel, particulier secretaris van Prins Bernhard der Nederlanden, mr. J. C. baron .Baud, particulier secretaris «van H. K. H Prinses Juliana, en C. S. Bixma baron van Heemstra, particulier secre taris van H. M. de Konthgln, zoomede de eerste kamerheer gep. lultenant-gene- raal tit. jhr. A. G. Sicklnghc. In een drietal galarijtuigen volgden de grootofflcleren, eveneens volgens rang van benoeming. Het eerste daarvan, het vierde galarljtuig in den stoet, bood plaats aan de heeren R. A. baron van Hardenbrock van Hardenbroek, en E. H. Juckcma van Burmania baron Rengers van Warmenhuizen, dienstdoende groot- -- - --- meester van H. K H Prinses Juliana, door militairen van de regimenten Gre- de stoet door de Heulstraat, het schelp- gewapend met 16 stuks 120 m.m. en vi< r pad van het Lange Voorhout over den m nnt <n Korten Vijverberg naar het Binnenhof, niemeestor leidde de Koningin, de Prinses en den Prins naar de voor hen bestemde zetels, onmlddeftsök gevolgd door de grootmeesteres de dienst doende dame du palais, den chef van het Militaire Huls, den waarnemenden Gou- verneur der Koninklijke Residentie, den sldentle, de generaal-majoor jhr. J. Th. eerste stalmeester en dc officieren van UVl IkUUUlBHl, Hl meegereden, alsmede In het daarop volgende zesde gala rij tuig hadden plaats genomen de heeren jhr. mr. dr A. G. Schlmmelpcnninck en G. Ch. baron Snouckaert van Schauburg. Een zevende galarljtuig was bestemd voor dc grootmeesteres van de Koningin mevrouw M. C baronesse van Tuyll van Serooskerken, geö. jkvr. Boreel en de dienstdoende dame du paleis mevrouw C. de Brauw gob. jkvr Van Reenen. In de achtste ^galakoets volgde de op-, perceremoniemeester, gep. lultenant-ge- neraal J. H. F. graaf du Monceau. Naast elk portier van deze vijf gala koetsen gingen twee lakeien. Nadat dq'acht galakoetsen waren weg gereden reed de gouden koets voor, met acht paarden bespannen, waarin H. M. de Koningin, vergezeld van H. K. H. Prinses Juliana der Nederlanden en Z. K. H Prins Bernhard der Nederlanden, Prins van Lippc-Blesterfeld, plaats na men. Op het oogenblik, waasop de Koningin het Paleis verliet, werd door het uitste- *ken van vaantjes van het Paleis tot het Malieveld het sein gegeven voor het los sen van het eerste der minuutschoten, welke van het verlaten van het Paleis, omstreeks één uur, tot den tcrugkeer al daar werden afgegeven uit de op het Malieveld opgestelde battérij van het 2c regiment artillerie bestaande uit vier vuurmonden. Onder het dreunen van het eerste schot presenteerde dc eerewacht het ge weer en zette dc Koninklijke Militaire Kapel het Wilhelmus in, terwijl de Ko ningin, de Prinses en de Prins, allen ge- toold met het breede lint van het Groot- --- kruis in de Orde van den Nederland- P’ - schen Leeuw, in de gouden koets stap-» J- USC ten, welke zich vervolgens onder het ge- J^n H. W. T a jubel der menigte statig In beweging h F M*» 1 zette. De Prins was gekleed In galatenue Th. f. m. Tor llet verlrek van den stoet. van luitenant ter zee der eerste klasse, Ter opening van den stoet, die onder de algemeene leiding stond van den eer- 1 E. J. M. Verheljen,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1