KW OEN iruijn I ir andel NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWDUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE. NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUW1JK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. 78e Jaargang HITLER SPREEKT TE DANZIG. DE FINANCIEELE TOESTAND DES LANDS. Duitschland zal strijden tot het einde”. nterstoffen De wet op de middelen. ryzen. Een tekort voor 1940 van ruim 55.5 millioen. Instelling van een Leeningsfonds voor mobilisatie-uitgaven. 1 LOOT IA VEN 22 oonhoven. No. 20123Woensdag 20 September 1939 Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen Het Slo- 0.50. Op LEFOON 3311 I I EN anzdne en olie Herziening van de Inkomstenbelas ting aangekondigd. Dividend- en tantièmebelasting wordt vervangen door een winstbelasting. ’RUS. MARKT 31. kracht EN JTEN NDEN. N. leven van volken is misschien nog niet zoo zeer het onrecht, <l<an wel de onzin, de dwaasheid, de domheid, waarmede men tour die de urgentie zich in de tlaatste in de heffing volgens het oude en het nieuwe tarief. Moet dus eenerzijds voor het tweede halfjaar 1939 een lagere opbrengst wor den verwacht, anderzijds zal doorwer king van de tarief verhooging dien ten- denz tot daling geheel of gedeeltelijk opheffen. Gezien de genoemde buiten gewone factoren schijnt het niet een voudig de opbrengst voor het jaar 1940 te ramen. Alle factoren in aanmerking nemende meent de minister onder de werking van hot verhoogde tarief een maandelijkschc opbrengst van 9 millioen te friogen verwachten; de raming voor het jaar 1940 heeft hij dienovereenkomstig gesteld op f 108.000.000. De raming van het statistiek- recht blijft gehandhaafd op f 2.500.000. De opbrengst van den accijns op zout toont een achteruitgajïg, werfitl- ve de opbrengst van het loopende jaar wordt geschat op 1.800.000 bij een ra ming van 2 millioen. De raming voor 1940 is in verband hiermede teruggebracht op f 1.800.000. Verder is de raming van de opbrengst van den accijns op geslacht met het oog op een mindere opbrengst terug gebracht van 7| millioen tot 7.200.000, terwijl die van den accijns op wijn met f 50.000 is verhoogd tot 2.300.000, die van den accijns op gedistil leerd met ƒ950.000 tot 29 millioen en die van den accijns op bier met 500.000 tot f 8| millioen. Voor den accijns op droeg de raming voor 1939 ADVEKTENTIEI’RUS: Uit Gouda en omstreken (behqorende tot den bezorgicring) 15 regels f 1-80, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den beznrgkring: 15 regels 1.55. elke regel meer f 0.30 Advertentien in het Zaterdagnumme- 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheida-ad verten tien de helft van den Drifs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.05, elke regel meer de voorpa gina 50 hooger Adverientiën kunnen worden ingezonden door tuaschenkomst van «oliede Boek handelaren, Advertentiebureau» en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Gewone adverteritiën en ingezonden mededeelingea bij contract tot zeer gereduceerden prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. I, dat de Regeering is alle nieuwe uit gaven op den gewonen dienst, ook waarvan (U -IJ.. L. 2- jaren in toenemende mate heeft opge drongen, achterwege te laten en bovendien er ernstig naar te streven, ook op de be staande diensten voorzoover eenigszins gemeenten in de men bereiken Ie Krimpener- linxveen, de gevenTodOFkan dc op zich zelf niet wor- koste van ieder verstand' en van iedere eco nomische mogelijkheid. Eén ding is in de laatste 20 jaar reeds duidelijk bewezen. De Pool die deze cultuur niet gesticht had was ook niet in, staat haar in stand te houden. i Het lot der Duitschers in dezen staat wao ontzettend. Het maakt bovendien nog een verschil uit of een volk van geringere cul- tureele beteékenis het ongeluk krijgt gere geerd te worden door een volk dat cultureel meer beteekent dan wel of een natie van hooge cultureele beteekenis wordt onder worpen aan het tragische lot overweldigd te worden door een mindere. Want dit min dere volk zal dan alle minderwaardigheids complexen afreageeren, het zal dan op bar- baarsche wijze het andere volk mishandelen en de Duitschers zijn sedert bijna twintig jaar getuigen geweest van dit lot. In dien tijd was er in Polen een man van onbetwistbaar realistisch inzicht en energie. Het was mij gelukt, met maarschalk Pi - soedski een overeenkomst tot stand te bren gen, die den weg moest banen naar een vreedzame overeenstemming der beide na ties. Een overeenkomst, die bij voorbaat niet kon goedkeuren wat in het leven was geroepen door het verdrag van Versailles, maar die er naar streefde om met volko men voorbijgaan van dit verdrag, tenmin ste de grondslagen te leggen voor een ver standig en dragelijk leven naast elkander. Zoolang de maarschalk leefde, scheen het a'sof deze poging wellicht zou kunnen bij dragen tot een ontspanning van den toe stand. Onmiddellijk na zijn dood echter begon reeds een versterkte strijd tegen de Duit schers, wqlke de betrekkingen tusschen de beide staten verbitterde en vertroebelde. Na een uiteenzetting te hebben gegeven van de voorstellen die hij aan Polen had gedaan, oefende de Führer scherpe critiek oj? de Engelsche staatslieden. De Engelschen, zoo zei hij, verwarren het tegenwoordige Duitsche regime met het vroegere. Het tegenwoordige Duitschlaftd stelt men geen ultimatum meer. Het Duit sche rijk is niet voornemens, op zulk een toon tot zich te laten spreken. Wanneer Polen den oorlog koos, dan is dat gebeurd, doordat anderen het tot dezen oorlog op ruiden met verhalen over de waardeloosheid van het Duitsche leger, de slechte moraal der buitsche troepen, de defaitistische stemming in het binnenland van Duitsch land en de tegenstelling, die zou bestaan tusschen het Duitsche volk zijn leiding. Het zou gemakkelijlk zyn onze legers terug werpen. Daarop heeft Polen zijn veldtochtplan op gesteld. Nu, na achttien dagen, staan onze troepen in een groote linie BrestLemberg en verder naar het noorden. Vanmorgen waren er reeds 70.000 gevan genen uit de streek van Kutno. Wat nog ten westen van deze linie overblijft van htt Poolsche leger, zal over enkele dagen capi- tuleeren of verslagen worden. Wederom is de Duitsche infanterie weergaloos gebleken, onze gemotoriseerde organisaties hebben getoond uitmuntend te zijn. De soldaten van onze marine doen bewonderenswaardig hun plicht en over allen waakt het Duitsche luchtwapen en beveiligt de Duitsche lucat- rcimte. Zij, die er van droomden, Duitseh- land te verpletteren en de Duitsche steden in puin en asch te leggen, zingen een toon tje lager, omdat zij weten, dat voor iedere bom op een Duitsche stad vyf of tien bom men nullen wttfden teruggeworpen. Zij moe ten nu niet doen, alsof zij uit humaniteit zich willen aanpassen aan deze wijze van oorlogvoeren, het is niet anders dttin be zorgdheid voor de wraak. Hulde aan den Poolschen soldaat. De Poolsche soldaat heeft op vele plaat sen dapper gestreden. Zijn lagere leiding spande zich wanhopig in. Zijn middenleiding was te weinig intel ligent, zijn hoogste leiding beneden iedere critiek. Op het oogenhlik zijn c.a. driehon derdduizend Poolsche soldaten in Duits;h<> gevangenschap en bijna tweeduizend offi. 'tieren en vele generaals. Wij hebben thans in Polen dien toestand doen ontstaan, die het misschien mogelyk HE LOF VOOR VDIER. lie heeft ten doel ar de algeheele g te leiden”. „Regime Fascists”, extreem-fasclstlsche besluit in de volgen en lang artikel van over de vorming van e van Daladier: waarop de militaire actie van Frankrijk rbonden zijn, heeft It der regeering te in om Frankrijk te jheele overwinning." orgaan wenscht Da- jn groot onderschel- i wijdt prijzende euwe kabinetsminis- geza n t sch a pspeftmi((| gehouden. idt D.N.B.: Het Sb- van buitenlandwhe u- lededeeling over de po- aksche gezantschap te bly’kt, dat het miniate- ergeefs verzocht heeft antschapspersoneel den hau mogelijk te maken, che regeering het per- che gezantschap onmid- ken van het conflict in >ld heeft naar War- Berlijn en Moskou zullen Polen’s toekomst regelen. J)E Duitsche Rykskanselier Hitler heeft gisteravond op de Markt te Danzig zijn reeds aangekondigde groote rede ge houden. Een enorme menschenmenigte was op het met hakenkruisvlaggen en banieren getooide ruime plein verzameld. Toen Hit ler verscheen, werd hij langdurig toege- juicht. In spreekkoren klonk het over hei plein: „Wij danken onzen Führer”. Na inleidende woorden van gouwleider Forster nam Adolf Hitler het woord. Hj verklaarde o.a. Ik betreed voor de eerste maal een bo dem, die door Duitsche kolonisten vijf eeuwen voor den tyd, dat de eerste blanken zich in den huidigen staat New-York vestig den, in bezit was genomen. Vyf eeuwen langer is deze bodem Duitsch geweest. Hij is Duitsch gebleven en zal, daarvan kunnen allen overtuigd zyn, Duitsch blijven. Het lot dat deze stad en dit schoone land ge troffen heeft is het lot geweest van heel Duitschland. De wereldoorlog deze meest zinnelooze strijd van alle tijden heeft ook dit land en deze stad tot zyn slachtoffer gemaakt, deze wereldoorlog, die na zyn einde wel allen in de overtuiging achterliet, dat een dergelijk lot zich nooit meer mocht herhalen. Helaas is deze wereldoorlog he den naar het schijnt juist door diegenen vergeten, die reeds toentertijd de voornaam ste opruiers en ook wel de voornaamste be langhebbenden by deze volkerenslachting waren. Toen die bloedige worsteling van toen, waarin Duitschland zonder eenig oorlogs doel getreden was, ten einde liep, zou de menschheid een vrede worden beschoren, die zou leiden tot een nieuwe wederopstan- 1 d’ng van het recht en daarmede tot een de finitief uit den weg ruimen van allen noo 1. Door den vrede van Versailles werd Duitschland evenwel het ergste onrecht toe gebracht. Wanneer thans een staatsman, van een ander volk gelooft te moeten uit spreken dat hem het vertrouwen ontbreekt in het woord van Duitsche staatslieden en van het Duitsche volk, dan hebben wy Duitschers alleen het recht te zeggen, dat ons ieder vertrouwen ontbreekt in toezeg gingen van degenen, die indertijd, de plech- tigste toezeggingen zoo erbarmelijk gebro ken hebben. Ik wil nu in het geheel niet van het on- WEGENS DE DALING VAN DE BEURSKOERSEN f 20 MILÜOEN .MINDER OPBRENGST VAN DE VERMOGENSLASTING VERWACHT. INKOMSTENBELASTING 6.5 MILLIOEN HOOGER GERAAMD. JN de gisteren verschenen millioenen-nota stelt de Regeering het reëele tekort op den gewonen dienst voor het volgend jaar op ruim 55% millioen. Wyst dit cijfer, aldus de Regeering, op den ernst van den financieelen toestand, zooals die was vóór het uitbreken van den oorlog, een kennisneming van de stijging van de uitgaven, waarop voor het jaar 1941 moet worden gerekend, versombert dit beeld nog in aanzienlijke mate. In totaal wordt voor dat jaar een ve» meerdering van uitgaven verwacht vr.n 60% millioen, waaronder voor de verstor king van de maritieme defensie in Indiè een jaarlyksche hoogere uitgave van 15 millioen. Indien derhalve de overipe uitga ten niet omlaag zouden gaan en de midde lenopbrengst dezelfde zou bly'ven, moet voor 1941 een tekort verwacht worden van 116 millioen. De Regeering noemt het dan ook een eerste vereischte, dat voor het komende jaar het evenwicht tusschen uitgaven en inkomsten op de.n gewonen dienst won t verkregen. Ten einde de vereischte versterking d?r middelen te verkrijgen, zal een herzie ning van de inkomstenbelast in g worden voorgesteld, welke met 1 Mei 1911 zal ingaan. Als voorloopige maatrego zullen dan tot dat tijdstip ten behoeve van het Rijk 45 opcenten op de goméente- fondsbelasting worden geheven, terwijl het aantal dezer opcenten voor het loopen de belastingjaar zal wordgn gesteld op 15. Verder zal de thans bestaande dividend on tantièmebelasting worden vervangei door een w s t b e 1 a s t i n g. Uit beide maatregelen wordt suiker be- 56.100.000. Er wordt echter een opbrengst verwacht vhn 58 millioen, terwijl in verband met - de In de cijfers tot uitdrukking komende recht der wereld spreken. Het ergste in hct geleidelijke ononderbroken stijging dc - -- raming voor 1940 is gesteld op 59 millioen gulden. Ip de raming voor den accijns op dP wereld een vrede opdrong, die ten aiyi- tabak voor 1939 ad 36 millioen is vcwir gien van alle historische cn economische, alle do volken betreffende en politieke data eenvoudig overging tot de orde van den dag. Men heeft indertyd regelingen getrof fen, waarby men langzamrehand moet gaan twijfelen, of de mannen die dat misdreve i htbben, werkelijk bij hun verstand waren. Ontbloot van iedere kennis der historische ontwikkeling van deze levensruimten, maar cok ontbloot van ieder economisch begrip, hebben die menschen toentertijd in Europa gewoed, staten verscheurd, landschappen verdeeld .volken onderdrukt en culturen verwoest. Danzig was een slachtoffer van dien waanzin van toen en de Poolsche staat een product van dezen onzin. Wat Duitsch- h»nd voor dezen Poolschen staat moest op offeren is de wereld wellicht niet bekend. Alleen <Jit eene moet ik hier uitspreken: al deze gebieden, die toen bij Polen werden iii- gelyfd, moeten ten aanzien van hun ont wikkeling, uitsluitend op rekening geplaatst worden van Duitsche energie, Duitsche vlijt, Duitschen arbeid. Polen’s verblinding. Dat men toentertijd een provincie van het Duitsche rijk afscheurde, dat men an dere gebieden ten deel liet vallen aan dezen nieuwen Poolschen staat, werd gemotiveerd met volksnoodzakelykheden, daar komt bij, <!at de stemmingen later overal tot resul taat hadden, dat niemand verlangen gehad heeft om in dezen Poolschen staat die ont staan was uit het vergoten bloed van tal- looze Duitsche regimenten, heeft zich ver. volgens uitgebreid ten koste van oud Duitsch kolonisatiegebied en vooral ten nog geen den moed te laten zakken, om te trachten om door ver- de ernstige TWAALF MILLIOEN MEER AAN INVOERRECHTEN VERWACHT. In de toelichting tot de Wet op de mid delen lezen wij, dat het totaal der mld- delen voor 1940 is geraamd op 770.004.863 I hetgeen 27.936.220 hooger Is dan de ult- eindelijke raming vpor het loopende jaar. i Wat dc Grondbelasting betreft, is de raming van het loopende jaar ad 10.703.000 voor 1940 verhoogd tot 10.780.000. Voor de Inkomstenmelasting bedroeg de raming .voor het loopende jaar f 82.500.000. De opbrengst kan ech ter worden geschat op 97.500.000, in welk bedrag een ongeveer 85 millioen wegens bijzondere aanslagen, welke bij de ra ming van de opbrengst voor 1940 buiten beschouwing moeten blijven. In verband hiermede is de raming voor het komen de jaar gesteld op 89 millioen. Ten aanzien van de Vermogels belas t i n g wordt opgemerkt, dat over het belastingjaar 1938-1939 een opbrengst kan worden verwacht van ongeveer 21.375.000. De opbrengst is gebaseerd1 op de groot te der vermogens op 1 Mei 1938, terwijl dc opbrengst voor het kalenderjaar 1940 voor een derde deel (belastingjaar 1939- 1940) zal steunen op de grootte der ver mogens op i Mei 1939 en voor twee derde deel (belastingjaar 1940-1941 op de groot te der vermogens op 1 Mei 1940. In verband met dc omstandigheid, dat do beurskoersen der effecten op 1 Mei 1939 aanzienlijk lager waren dan een Jaar te voren, verwacht de minister voor dc belastingjaren 1939-40 on 1940-41 een op brengst, lager dan die over het belas7 tingjaar 1938-39. Hij meent dc raming voor het jaar 1940 dan pok tc moeten stellen op 20.000.000. Ook voor do verdedlgingsbe- lasting welke naar schatting over het belastingjaar 1938-39 11.100.000 zal op brengen. wordt óp dezelfde gronden als aangevoerd bij dc vermogensbelasting, doch in sterkere mate in verband mot de progressie in het tarief van deze be lasting, verwacht, dat de belastingjaren 193-40 en 1940-41 oen lagere opbrengst zullen geven. In verband daarmede wordt de raming- gesteld op 9.500.000. Wat dc dividend- en tantième- belasting betreft wordt opgemerkt, dat er geen aanleiding is voor 1940 een hoogere of lagere opbrengst te verwach ten, zoodat de> raming, inclusief 93 op centen, gehandhaafd wordt op die van het vorige jaar, n.I. 27 millioen. De Invoerrechten hebben over het eerste halfjaar van 1939 bedragen 56.517.826 bij een jaarlijkse he raming van 96 millioen. Dc hieruit blijkende stijging, ook ten opzichte van het vorig laar. moet, behalve aan de op 1 Maart 1939 voorloopig in werking getreden ta- rlefverhooging, worden toegeschreven aan abnormale voorraad vorming, ver- iband houdendfe4 met den gespannen in- kernationalhn toestand Veorts zijn, in pv6fblimlvmet de verwachte tarlcfverhoo- ging, de Snvoeren in de maanden Ja nuari en Februari 1939 uitzonderlijk hoog i geweest, terwijl ten slotte de Invoeren in de maanden Maart en April 1939 hoo ger dan gewoonlijk waren, in verband met de bepaling, dat goedêren, waarvoor reeds vóór 1 Maart 1939 contracten van doorverkoop waren afgesloten, mits in gevoerd vóór 1 Mei 1939, in aanmerkingu komen voor restitutie van het verschil GOllkSdlE (XHllAYr. uit beide maatregelen wordt een op- brengat verwacht van 50 millioeft. D< overige 5 millioen van het tekort zullei. gevonden moeten worden door een verdere Besparing op <|e uitgaven. Voorts ligt het in het voornemen vap Regeering evenals in 1914, ook thans o te gaai, tot instelling van een leenin(r- fonds, aangezien dekking van de mob h- satie.uitgaven uit de gewone middels van het jaar, waarin zy gedaan word'ti uitgesloten is. De aflossingatermijn zal o- 15 jaar worden gesteld. In dit Fonds zal wyden ondergebrach* het crediet van 100 millioen, dat in 1938 is gevoteerd voor het buitengewoon onder de wapenen roepen van dienstplichtigen, en verder een nieuw bedrag van 100 m’l- •ioen, dat dezer dagen zal worden aange vraagd. Bli aanhouding! van den oorlog.i- toestand zal nog Op verdere bedrage i moeten worden gerekend. Verhoogd krachtsbetoon. In haar nota zegt de Regeering nog, dat, al mogen we spreken van een verzwakt weerstandsvermogen, dit stellig reden is om doch veeleer i_... boogd krachtsbetoon heden te overwinnen. Aan dat verhoogde 1 het dan ook niet mogen Het zal o.a. meebreni *mgen zullen weten tc aan wy gehecht zyn, tullen weten prys t/ redelijkheid daarvan/ c den betwist. I Het is op dien gr\ verplicht is, voorshai ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal f 2.25, per week 17 cent, overal waar de bewrging per looper geschiedt. Franco per post per kwataal 3.15. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie en Redactie Telet taterc 2745. Postrekening 48400. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31. GOUDA, bü onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. mogelyk gelderi vrtf te krijgen. Een uitzondering zal slechts behoore.i te worden gemaakt vóór de Defensie en du Werkloosheidsbestrijding. Krachtig zullen worden bevorderd maat regelen van /training scholing (of her scholing) van werkloóze arbeiders, med-’ als onderdeel van h0 algemeene streven om de wfyrjdoozen, (voorzoover eenigszins mogelijk, rjaar het normale bedrijfsleven terug te poeren. Daarnaast zal staan de voortgezette ter- handneming van productieve openba werken. tabak voor 1939 ad 36 millioen is venr het komende jaar geen wijziging ge bracht. Wat de omzetbelasting betreft, waarvoor de raming 82 millioen bedroeg, hiervan wordt over 1939 een opbrengst verwacht van 83 millioen, welk hooger bedrag ook voor 1940 is geraamd. De rouponbelasting geeft een kleinefi achteruitgang te zien. Bij een raming van 5.5 millioen wordt over 1939 slechts een opbrengst verwacht van 4.8 millioen, welk bedrag ook voor 1940 in de middclenramlng is opgenomen. Ook de rechten en boeten van zegel zullen het geraamde bedrag van 23 millioen niet halen, aangezien de thans verwachte opbrengst over 1939 slechts 20 millioen zal bedragen. Op laatstgenoemd bedrag is dit middel daar om in de raming voor 1940 opgenomen. Aan rechten en boeten van registratie wordt over 1939 in ver gelijking met de raming een mindere opbrengst van een half millioen ver wacht, zoodat deze lagere opbrengst ad millioen ook als raming voor 1940 is aangehouden. Ten aanzien van de r ec h,t en en boeten van successie, van over- gang bij overlijden en van schenking, waarvoor de loopende raming 48 millioen bedraagt, wordt ten slotte opgeinerkt, dat rekening zal moeten worden gehou den met het aanmerkelijk verlaagd peil der meeste effectenkoersen, dat niet zal nalaten zijn invloed op dit middel te doen gelden. De raming voor 1940 mag dan ook stellig niet hooger worden ge nomen dan 44 millioen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1