URY KW rijzen. Iruijn I DEN ll NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMS1KEKEW BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN. BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE. NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. s No. 20124 Donderdag 21 September 1939 l'elef. 2235. I 'L I iterstoffei O’s uikrtfk IA VEN 22 ‘1 E loonhoven. ft»en, efuis gein, operatie, wfeu tnjjprnenwn, op voorwaal» >rd«ijke raadslied® raQtelf overtiHK |is tot de oVer^n (liet zullen.doen flwejke weinig iijt- »lke onze krachten if lijke overwinding* q- de militaire ge- Fransche stap te Moskou Rome hoopt op vrede. lad verschijnt dagelijks, behajve Zon- en Feestdagen |nEMENTSPRIJS: per kwartaal 225, Ier week 1? cent, overal waar de w per looper geschiedt. Franco per post e p-1- CHAMBER! j ondergang van Polen! jt doelkan den oorlog blijft Euro] K vanf,angst'voor de puitsche. I11's - I DE VOEDSELVOORZIENING VAN ONS LAND. Voorloopig nog geen invoering van oorlogsbrood. Verdere ontwikkeling van de „As” IN’s OVERZICHT. Jh I 1 Engeland zuflen niet berusten in den ona verlos «én agressie. Donderdag 21 September 1939 78e Jaargang Ditbijad verschijnt dagelijks, behajve Zon- en Feestdagen Redactie Telef jreidïng tot vredesvoorstel- zooals het verlies dit is de niet te vloot in de actieve ins Bureau: MARKT 81. GOUDA, tstkantooren. lang regelmatig •lepelt|e voor den IJd zult U de heer- tngewone middel evende Invloed. Uw zenuwen ult« «merkende wer* tamde opwek* ed op Uw geest... n nervositeit ver- >ergle neemt toe, srhoogd. U zult »r gaan voelen. Door Tonicum middel bij slapte, panning, nervo* ratel na ziekte. >ek»re en drogle* >bele flacon fZJU. gen op proef’ E ETALAGE. nidnp dit tot bcntg-ole wordt d k°’ len door agenten ran opm iedeeling* prekend i Birik* last d lilana i rlorert1 atsche ijwordti ntsche jT •enzine t na* ezen hééft,''dat, hij met de Le- ftténzep qaar het westen *c- ;m. M.ai.w. tneri ziet hier in de i >z||dreiding tot vredesvoorstel- :ht«|r niet aan Uitles deze voor-i' en olie Instelling van een maaltijden commissie. De voedselvoorziening van Nederland in oorlogstijd: een bron van geruchten, een mogelijkheid tot tal van geruchten, die bij onderzoek niet juist blijken te zijn. Maar tevens een moeilijke zaak, die in zijn geheel niet zoo eenvoudig te over zien is Wij hebben thans een algen^cenen in- druk van deze voedselvoorziening kun nen krijgen, die wellicht op kleine pun ten afwijkt van wat een ieder voor zich meent geconstateerd of ondervonden te hebben, maar die in wezen op feiten ge baseerd is. Overtocht geweigerd aan Duitschers en Tsjechen. Maatregel van Itaiiaansche scheep vaartmaatschappij. United Press verneemt uit New-York dat aan den vooravond van het vertrek de ge zagvoerder van een mailschip van een Ttn- liaansche lijn geweigerd heeft de houders van Duitsche en Tsjecho-Slowaaksche pa«- genomen wet op vervoersgebied zal mede kunnen helpen om voor een eventueel tekort aan vervoermogelijkheld maat regelen te treffen. Gezien de hoeveel heden suiker, die per dag noodig zijn, kan men dus wat dit artikel betreft ge rust zijn. Groenten en vruchten. Groenten, een zoo belangrijk voed sel gezien de vele vitaminen, die zij be vatten, en vruchten, zijn in ruime mate in ons land aahwezlg. Doqrdraalen komt nog voor, maar dan betreft het De suiker. Om dan. maar aanstonds met een van de producten te beginnen, waarover nog al het een en ander te doen is geweest: de suiker. Met suiker staat do zaak zóó, dat er voldoende suiker voorhanden is tot de volgende suikercampagne, die, zooals be kend, reeds in October een aanvang neemt, gerecht heeft men ten deze het hamsteren tegengegaan. Aan de suiker verwerkende industrie wordt 100 pct. van hetgeen zij normaal verbruikte, ook in deze tijden toegestaan, aan gewone af nemers 75 pct. van hun gewone behoef ten. De moeilijkheid van het vervoer, waar door vrachtprijzen hooger zijn geworden, heeft men wel degelijk mede onder de oogen gezien. De juist dezer dagen aan- 1 tijden voor het publiek betreft, ook in deze is er goede grond te verwachten, dat maatregelen genomen zullen worden, b.v. instelling van een maaltijdencom missie, die aan de hand van de beste combinatie van vitaminen maaltijden zou samenstellen, om ook op deze wijze een zoo rationeel mogelijk gebruik van het voedsel te propageren. Boter is in voldoende mate aanwezig, er is trouwens een zoodanige voorraad van vetten, oliën en margarine, dat er erf® .•VrouwPn,rje||| nroeporkent; 3.15 n, 4— Voor zieken ei ''“"“voordracht; 5,_ AVJto-An'“»oinenu. s(wrthalfuur; 7 «"•io „Eerste hljlp “voordracht met p|a. •rirhten ANP, ‘tuee! Vraag en M|t. opero „Euryantho"; hl Gramofoon; u 1 gramofoon; lt.3Q_ t kwataal 8.15. 96 uua Administratie en tomen aap,! iandel en de '(A Veevoeder. Veevoeder moet in ons land ge ïmporteerd worden. Maatregelen teil deze zijn getroffen Het Rijksgraaninkoopbu- reau onder leiding van Ir. Van Stolk is voor de verschillende producten ten deze met een en ander belast. Voor zoover mogelijk heeft men de particulieren in geschakeld. In zake het afslachtcn van eenden, dat geschied is, moet men er rekening mede houden, dat eenden afgeslacht zijn, die geen waarde voor menschelijke con sumptie meer hadden en di 3 van den leg waren, en met visch gevoerd worden, de z.g. vlschcenden. Specifieke eendenhouders krijgen zelfs voor hun eenden extra rantsoen van garnalen. Samenstelling van maaltijden. Wat nu de samenstelling van de maal- M. 8—9.15 KRO, .O, 2—12 NCRV: 10.Gramofoon: 10.45 Gramofoon J Ifuur; 12.Berich- 12.30 KRO-orW; 1 KRO-orkeat; 2- 5 Gramofoon; 3.— ,30 Gramofoon; 3.4^ nofoon; 5.Handen* 5.305.55 Grair.nl ert; 7.Berichten! ■r op de wereld gel „Een vervelend ding’ erhaling SOS-lkricli- line-ensemble Hilvcn 9.— Repdrtage; 9.40 •ichten A NI', actueel vartet en gramofoon;. 11,50—12 Schriftje- poorten mee naar Europa te nemen, passagiers zijn weer aan wal gegaan. Van officieele zijde heeft men geweigerd een verklaring van dezen maatregel te geven, men zeide, bevel van het hoofdbu reau der maatschappij te Genua te hebben ontvangen. Inzake binnenrukken van roode leger in Polen. Naar verluidt heeft de Fransche zaakge lastigde te Moskou Payart, volgens het D. NJB., verzocht een onderhoud te mogen hebben met den voorzitter ?an den Raad van volkscommissarissen en volkscommis saris voor buitenlandsche zaken, Molotof. Vernomen wordt, dat de zaakgelastigde een nota van de Fransche regeering aan de regeering van de Sovjet-Unie moet over handigen, waarin om. nadere jplichtingon wordt gevraagd over het binnenrukken van het roode leger in Polen. Op de Britsche ambassade wordt op alle vragen van de persvertegenwoordigers uit neutrale landen geantwoord, dat tot nu toe uit Londen nog geen opdracht is ontvangen vragen te stellen over het binnenrukken van het roode leger in Polen. Nu de „redenen voor dezen oorlog zijn weggevallen”. De rede van Hitler heeft, volgens de corr. van het Alg. Hbl., in Italië «een zeer góéde pers gevonden. Men noemt de rede gema tigd en er wordt geen woord van cr’tiek geuit, althans niet in de couranten. In ge sprekken bleek ons wel, dat zoowel Italia nen als hier woonachtige buitenlanders hebben opgemerkt, dat het moeilijk is de uiteenzetting van Hitler over de vredespo ging van Mussolini van 31 Augustus in overeenstemming te brengen met de Ita- liaansche lezing, zooals die in het bekende communiqué door het agentschap Stefani is gepubliceerd. Naar aanleiding van de rede schrijven alle Italiaansche bladen heden dat de vrede wellicht' een stap diefiter bij is ge komen. Hitler, zoo zegt men, heeft In de eerste plaats de zinloosheid van dezen oor log duidelijk in het licht gesteld. De oorlog werd begonnen om: le hulp bureaux zijn dagelijks geopen^ van f P45. Postrekening 48400. tementen worden dagelijks, aahgem agenten en loopers, den .töekha.^ ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda eh omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 15 regels 1,80, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: L5 repels 1.56. elke regel meer f 0,30 Advertentiën in het Zaterdagnumme’ 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-ad fertentiën de helft van den Drffs. INGEZONDEN MEDEDELINGEN! 1—4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger C Adv^rientiën kunnen worden ingezonden door [tusschenkomst van soliede Boek handelaren, Advertentiebureaux en onze agenten én moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn in gekomen, teneinde ran opna^ne verzekerd te zijn. Gewone advertentiën en ingezonden mpdedeelingej bij contract tof zeer gereduceerde prijs Qroote letters en randen worden berekend ttyur plaatsruimte. aan Polén te verleenen; 2e het bewind vLn Hitler ohwer te. werpen, liet is nu gebleken,) zoo -luidt de feejeneering» dat 'hulp aan PoJ len ohnwteljjk is en fiat Polen zondrr de;.d hulp, d|e f|et in (zijn verzet stfjfde, er tluns heel wat beter aan tóe zou zijn. Voort -zen het Duölsche volk nooit dulden dat hel bui tenland# zich in zfjn zaken mengde om een ander jregiem te Stellen in de plaats van HitleM.ti)e oorlog def demooratiën hééft dus- geCnjfcin, te mindfer daar Hitler er, met druklop gewe J gerwiordigf cooiwkan gaiq rede een vooi lep. Het is ecl snellen te dóén - en jmen leest tusschen de I door dat Itmië wel als bemyjdelaar J zod iwilen optreden,' indien er van de zyde ^art üe democratische Janden eenige aanwij1 zing^i^ware, dat men pok daar voor bijleg- gi^g van het geschil- te vinden zou zijn, „xwit zou het gqzond'i’ve'rstand anders kun- 1 ncn aanraden”, zoo^ schrijft de vGio»idle d’feïilia”, „dan een Wapenstilstand, waartoe 'reads door Italië het voorstel werd ge- opkeixl, en vervolgens bemiddeling door emige niet by het (conflict betrokken mo- gèndheid. Met dat al ontveinzen verschillende bla den zich niet dat eij weinig kans op bestaat dat de M^edespogingen succes zouden heï>- ben, aangezien men nu eenmaal in Londen en Parjjs-geen waarde meer hecht aan de woorden van Hitler; en wie met*dat misluk ken der vredespogingen rekening houdt, richt met steeds gloeiende bezorgdheid don blik raar Roemenië. zJjA uitgangslinies. In den Westelijken sec- torls de vijand duidelijk teruggeslagen.*’ Ep ja geen tijd voor h?t opstellen v$n de door WW-11 verwachte berichten, maar alleen voor het schrijven van bevelen. Wajifec.hau is het centrale punt der xe- vecht4||j geworden. Wij moeten, aldijs Lf- Fjjnsky om politieke en moreele redénen het verdedigen eh houden. „Wij weten, datJ.em- berg wïèrstand Wpdt en bij kutno ijeftig gevochten wordt, maat het voornaamste is, dat Warschau stand houdt.” Op het oogenblik wis het kalm, maar de hel kom ieder oogenb|ik volgen, granaten er. bommen konden gaan regenen. Het erg- stp kpjr komen. Daarom moest men van de gelegewiéid gebruik! maken om voorraden op te &>én. Tenqtytte wekte kolonel Lipinski de’ -bur gers oji te strijden tegen de vermoeienis. „Onze’feielskracht moet zich doen blyken. Dat is meer waard dan tanks én benzine”. Voqkj den radiozender Warschau II is een verklaring voorgelezen bestemd voor de soldaten, die dé stad verdedigen. Zij luidt: Voortdurend worden leugenachtige berich ten Verspreid voor de vyandelyke propa ganda, volgens welke Warschau op het punt zou staan zich over te geven. De waarheid is, dat Warschau nog steeds wordt aange vallen, maar zich niet zal overgeven, Pool- sche soldaten, vreezen tanks, noch vlieg tuigen, no-’h vijandelijke kanonnen. Beslo ten is, oat geen meter gebied van de hoofd stad zal worden afgestaan. Warschau zal voortgaarj te stryden en zal overwinnen”. Geruchten in zake Goebbels. De „National Zeitung” te Bazel meldt, dat te Berlyn allerlei geruchten de ronde doen ten aanzien van Goebbels. De bevol- kmg merkt op, dat Goebbels zich de laatste veertien dagen niet meer in het openbaar heeft vertoond en men ia verbaasd, dat niet hy kennis heeft gegeven van de proclamatie van Hitler aan het volk. Sommigen meenen dat hij naar Rusland is uitgeweken, ande ren weer zijn van oordeel, dat hij door zfln ouden tegenstander Göring is verdrongen, weer anderen, dat dit alles praatjes zyn en dat Goebbels binnenkort voor de radio zal spreken, doch men verklaart, dat dit reeds eerder is gezegd, doch niet is bewaarheid. 1 Een waarschuwing. JN zitting ^an het Lagerhuis heeft ini- nistcr-prefident Chamberlaih een over zicht gegeven van de gebeurtenissen yan de afgeloopén week,} Hy zeide o.ni.: t „De gebeurtenissAi fn de afgeloopen week eijn van zoo] vér stekkende beteekenis, dat er rjog geen 'tjjd is geweest om den invloed hiervan cfp den uitslip van den oorlog en op de houdirtg van dé ajidere landen na te Ca«n, ook is het nogAe vroeg om zich uit te spreken over dm motieven en gevolgen vanl het optreden' dar «oVjet-Unie in Polen. Wel is waar hebben! Frankryk en Engeland de nederlaag der Pdolsche legers niet kun- neri afwenden, maan zy verliezen hun ver plichtingen niet uit J het oog en zullen den strijd voortzetten. Wat Hitler’s rede betreft, deze heeft geen wljiiging in den toestand gebracht. Zij be vat] toezeggingen in den trant van die, wel ke hy in de afgeloopen jaren verloochend heeft als dat zyn oogmerken diende „Engeland’s doel blijft: Europa te verlos sen van den steeds terugkeerenden angst voor Duitsche aanvallen. Geen bedreigingen zullen Engeland en Frankryk afhouden van het bereiken van dit doel. De Britsche regeering heeft dezen oorlog niet gezocht. Uit de gepubliceerde documen ten blijkt, dat zij herhaaldelijk haar bereid willigheid heeft getoond een vreedzame re geling door onderhandelen tot stand te brengen. De pogingen hiertoe zyn n’et ge slaagd en de hoop werd te niet gedaan door den niet uitgelokten en brutalen aanval van Duitschland op onzen Poolschen bondge noot. in staat moeten stellen hun volledige rol te spelen in den grooten stryd, welke voor ons'1 ligt. Reeds hébben de individueele 'pnderda- I’dn van de dominions imde BNtsche strijd- m&cht dapperheid betoond, dit is een geluk kig begin voor de toékoAist. waarschuwing. Tenslotte zeide Chamberlain: „Myn laat ste woord, dat ik vjmdaag wil sprekeli, is een waarschuwing,' De 'regeering Zal (zich nietlaten «jmeesleepen. in avonturen, v* nfet zün göedgelêeurd door onze r raadgev*!?; met w(j iA het nauwste i ttwt en ^erkehtiK verfttouWen samen’ Er .is- geen qifer, vflaarvoor zy zb i teru^sqhjikken, emijS ,v/y niet Zullen on^rne dat onzfe veranfwopi onze bondgenootert en K zyn, dat het een» tódrpgéj ning. Wat wij ons storten iin av<mtur<n( zicht geven op suites, w» uitputten en de uiteinefi verschuiven. De Idq, wellL n_ schiedenis ons heeft geleerd, zegt, dat dezp weg tot een zekeren ondergang leidt. Op, dit oogerqblik van den oorlog kan ik nog niet zeggen, w^ar en yanneer de be slissende macht veifienigd zal zijn, of wan neer het beslissend^ oogenblik zal komen. Dit hangt af van jta gebeurtenissen, welke niemand kan vooraien. De omvang van enze voorbereiding het feit, dat wij reeds hebben aangekondigd, dat wij ons grond vester op de veronderstelling, dat de ooj- log ten minste drié jaar khn duren, ver zekert, dat wy onze kracht geleidelijk zul len versteken om alles wat moge komen net hoofd te bieden. Laat mij besluiten met de woordeif v^an een beroemd Poolsch generaal, die vaarwel zeggend aart een onlangs verbonden mili taire missie zeide: „Wy zullen strijden. Een groot deel van ons land is bezet en we zul len vrecselyk ly’den. Doch wanneer u zult helpen, dan ziillen we opnieuw opstaan.” De HET BELEG VAN WARSCHAU. Een radiorede van kolonel Lipinski. Kolonel Lipinski heeft gisteren voor ra diozender Warschau II een redevoering uit gesproken, waarin hij o.m. zeide. dat de toestand gisteren gelijk was aan dien var. eergisteren. De druk van den vijand op de voorstad Praga wordt met zware verliezen voor den aanvaller weerstaan. De verdediging is niet alleen lijdelyk, maar ook actief. „Wy ver dedigen ons, maar bestoken den vijand even- <pens en hebben hem ver teruggeworpen naar volgens deskundigen bijna altijd infe rieure kwaliteiten. Groenten worden ook voor een deel thans reeds ingezouten. Van tomaten, die overvloedig in ons land geteeld wor- i den, wordt tomatenpuree gemaakt, en daar ivordt dan weer tomatensoep van I bereid, welke verleden jaar door het pu bliek met graagte geconsumeerd werd. Boter en varkens. Boter en varkens, om twee an dere belangrijke artikelen in een adem te noemen, zijn in zoo voldoende mate aanwezig, dat export hiervan mogelijk blijft. Exporteeren blijft trouwens voor ons land altijd noodig, om andere arti kelen te kunnen invoeren. De verdediging bevolking. Na te hebben gewezen op een eventueele wyziging in den dienst van de burgerlijke Acrdedigin-gskrachten, teneinde het civiele leven zoo weinig mogelyk te ontwrchten, zeide Chamberlain, dat gedurende de’eerste weken van den oorlog nog geen ervaring is opgedaan in don afweer van bombardemen ten uit de lucht. Dit is evenwel geen reden voor overhaast verstrooien van het perso neel. Het schema van de evacuatie is mot opmerkelijke gemakkelijkheid verloopen en in nog geen tien procent van de gevallen hebben zich ernstige moeilijkheden voorge daan. Ten aanzien van de toebereidselen in de Dominions zeide Chamberlain, dat deze hen Grondslagen zouden thans te Berlijn worden gelegd. Terwyl Hitler in zyn rede te Danzig ver telde, dat hy tot een jarenlange oorlog tot lt§t bittere eind bereid was, was men, vol gens United'"Press, in de Wilhelmstrasse in Berlyn reeds bezig den grondslag te leggen voor een nauwere samenwerking met Sov- jet-Rusland. In welingelichte diplomatieke kringen te Berlyn spreekt men van een'ont- werpr dat twee kanten uit gaat. In de eerste plaats de mogelijkheid van Duitsch-Italiaansch-Russische besprekingen die dan binnen eenige weken zouden worden gehouden en in de tweede plaats de vor ming van een permanent comité van vier groote mogendheden Duitschland, Rusland, Italië en Japan met het doel alle kwesties tc behandelen, die voor deze mogendheden 'an belang zijn. De aankomst van den Japanschen generaal Teraoetsji doet geloo- ven, dat Japan zou vragen de besprekingen te kunnen bywonen, die volgens welinge lichte Duitsche kringen de volgende zet zouden zyn tot toenadering met Sovjet- Ruslh^. Neutrale waarnemers zyn gere serveerd ten opzichte van de mogelijkheid die in Duitsche diplomatieke kringen wordt uitflbsproken, dat er een „vierhoekigas zou komen BeriijröMoskouTokioRo-.e. Indien dit plan doel der Duitsche diplo matie zou zyn wordt er veel geëischt van het onderhandelingsvermogen van von Rib bentrop. Het Duitsche pact met Rusland en da wapenstilstand in het Verre Oosten rus- schen Japan en Rusland zijn evenwel feiten, die als waarschuwingen moeten worden op gevat, dat een bloc van dictatoren geen on mogelijkheid is. reeds ^ïdischt, - met neutraliteit neutraal eigendom is vernield. van de burgerlijke Aan de fronten. Aan het Westelijk front gaan de Fran- schen methodisch en succesvol voorwaarts. Waardevolle strategische en technische plaatsen zijn bezet en de behaalde terrein winst is behouden, niettegenstaande den toenemend heftigen tegenstand van de Duitschers. De oorlog ter zee is er een van intense en voortdurende activiteit van «je .vloot ge- fceest. Het resultaat van den stryd tegen oe duikbooten is na iets meer dan veertien dagen mees dan de Britsche marine tot stand heeft gebracht, zelfs in een langer tijdperk, gedurende den vorigen oorlog. Terwyl wy in den vorigen oorlog een ver dedigende houding aannamen tegen de duik booten, zyn wij thans in den aanval en steeds worden zij zonder verwyl aangevolr len, zoodra zy zich vertoonen. Ik vertrouw, dat ik niet te veel zeg, wan neer ik verklaar, dat reeds zes of geven Duitsche duikbooten den vollen prijs hebben bftaald voor hun aanballen op Britsche schepen. We moeten verwachten, dat we nu en dan klappen zullen krygen en soms zelfs zware, j van de Courageous, doch vermyden tol, wélken een .e controle ter zee fn tijd van oorlog moet betalen. Het is evenwel duidelijk, dat de vloot en de koopvaardij in hun voortdurend pogen in staat zullen z[jn de noodzakelyke voorraden van grondstof fen on levensmiddelen voor de bevolking eh dc industrie aan te voeren. De houding tegenover de neutralen. Chamberlain zeide verder, dat het eerste doel van de Britsche politiek ter zee is de Vyandelyke oorlogsschepen te vernietigen of onschadelijk te maken en te zelfder t jd ide eigen en neutrale koopvaardij te oe- achermen. „De belangen van de neutralen zyn werkeiyk gelijk aan de onzen”. In oor log en in vrede hangt ons leven af van den ononderbroken handel en het is fundamen teel voor de Britsche politiële om zooveel mogelijk de voorwaarden van den> normalen handel te handhaven. Het onderdrukken van den handel in contrabande moet elfen tal noodzakelijkerwijze eenig ongemak '®r- schaffen aan de neutralen. Wy zijn voorne- 7 mdnfe dit tot eemminiftiuin te Mw1 ^éfhts qjtgooefèii® ovqreen- itig d<? bégi^elen. v^n de internatioi^te IJ" 1--"*'1’'in vopr- van- de' noW»ale'4b4hoeiten vat| eigen □Ik- U U Britsene rSfreorm^ houdt aichü aan| de hftgeen irt ^root cbtM mét)de polijpek,/.welke dopr DujBö wordt gevoegd, meen levep» zijn Mid gegaan doolr heta'dptrpden 'van dewBt zeemacht en geen (neutraal eigendoW wetteloos vastgehouden. De nui inethode van ond^rzeeschen oorlóg4n het leggen van mynen in volle zee he« talrijke onschuldige slachtoffers zonder rekening te Ijioudén n.vt en neutraal eigendom is vernield. iiOlllSÜlE UURAXT. aboi bewrgii Onxel latere AbeJ by onte jnk^n. Dp ovqreci •vetaDc i^éutral^ zuljen zi<^> Uuhnm geb| EN.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1