(W Coops uijn IGLAS te leggen, aar by NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE. NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. No. 20125 Roosevelt eischt herstel oude Neutraliteitswetgeving. DALADIER SPREEKT VOOR DE MICROFOON. Waarvoor Frankrijk strijdt. i izen. ^Ü'dstraat 31. Eerbiediging van Nederlandsche, Belgische en ^Luxemburgsche neutraliteit. tnhoven. Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen Tragische vlucht naar Roemenië. '\u"u 1 TIlrMi tA-Knlender; 7.05 Tr,e Algemeene Nederland, d”; 7.23 Berichten A» 7.35 Cursus nA »l: Goneai,. Over h,t ■denls”! 8.- |lot «et en eolistii; gj, P van het Vr^lnm, 0 zl" der verlichting-, md; 9.16 VARA-nrk,,; izzle-uitzcnding' ij.s ■ondwUdlng; Vrijdag 22 September 1939 78e Jaargang Roemenië’s premier Calinescu vermoord. Algemeen pr0. leiden en in de harde plichten, die op mij rusten, 'blijf ik een mensch. dood. Men had tien minuten noodig om de van zijn heldendom i va4erland te verraden. Hij hoopt Hacha'. grond. T.ii [\jaar wanneer de Franschen de vyandelüke 1 zou „Hitler zoekt Seyss Inquarts en Hacha’s.” HU ZEGT DAT OP 23 AUGUSTUS AL EEN GEHEIM ACCOORD TUSSCHEN DU1TSCHLAND EN RUSLAND WAS GESLOTEN. Dringend pleidooi voor opheffing embargo. zine en olie tu uw liefde voor Frank- Frankrijk heeft op ting van Engeland, het initiatief Italiaansche repz”__ °P een mislukking uitloopen, omdat tot de nen en de slavernij ér van te wijden. Maar geheel Frankrijk is opgestaan. Het is duidelijk, dat de Duitsche propa ganda thans nog slechts twee doeleinden de bezetting van Moravië en Bohemen, en reide verder: Op 12 September 1938 zeide Hitler ook rog „Duitschland heeft besloten en beiocfd de grenzen vaa Polen als onherroepelijk te beschouwen..." en daarom, wanneer Hitler thans tegen ons zegt, dat hij na Polen ver nield te hebben, niets meer vraagt, wanneer hij verklaart, dat hij niets wil van Frank rijk en dat hij zijn grenzen zal eerbiedigen, weten alle Franschen, dat hü niet gebreke zou blijven, wanneer hij dat kon, om Frank, ryk te vernietigen, zooals* hij Oostenrijk vernietigd heeft, zooals hy’Tsjecho-Slowa- wakye vernietigd heeft, zooals hij Polen tracht te vernietigen. Melke hechten WV1 sinds jai Geschonden en Scheurd het resultaat, dat een volgende vaart van hetzelfde schip ook werd gemist. De derde vaart op 29 of 30 Augustus kon niet plaats hebben vanwege den internationalen toe stand, zoodat deze noodzakelijke verster. - - !-t aan- de grond, het economische leven verlamde en de gezinnen uit elkander scheurde. Alle inspanning, die wij hardnekkig wJ. brachten, tot aan het einde om den vrede te redden, iedere edelmoedige actie, die door de hoogste zedelijke en politieke auto riteiten van Europa en de Vereenigde Sta ten werd ondernomen, de krachtsinspan- j vtll pi upagnnua wv wziv gen die de ontwrichting van j ten £)ALADJER heeft gisteravond een r^dio-redevoering uitgesproken, waarin hij o.m. het volgende heeft gezegd; Sinds twintig dagen zijn w(j in oorlog. Ik zou mij iederen avond recht streeks tot u willen richten om u te zeggen hoe de militaire toestand is cn cm u de redenen mede te deelen van mijn vertrouwen, want ik houd niet op aan u te denken, gij strijdende jongemannen, ongeruste maar stoïcijn- sche Fransche vrouwen, wier gedachten slechts leven voor uw zoon, uw man, uw verloofde. Ik ben geen leider van gefanatiseerde massa’s. Ik heb tot taak een natie van vrije mannen, een vreedzame, menschelijke natie te ons heil verzekerde, wanneer wy in gevaar waren. In ons spookt niet, zooals hij onze vijan den, de vrees voor een langen oorlog. W ij denken slechts aan een ding: aan de alge* heele overwinning. Die overwinning be- Officieuze verklaring van dr. Göbbels. Minister Göbbels stelde gisteren in. zyn departement te Berlijn een groot aantal buitenlandsche journalisten in de gelegen heid-verklaringen van hem te hooren en vragen te stellen. Van tevoren ging de minister in op de ^richten in het buitenland, dat Duitschland van plan zou zyn door Nederland en België te marcheeren. Hij verklaarde dat deze ge ruchten volkomen uit de lucht zijn gegre pen. Het Duitsche rijk zal nimmer de Ne derlandsche eir de Belgische neutraliteit schenden en heeft ook nimmer dit voorne men gehad. Ook Luxemburg kan bij deze verklaring worden ingesloten. Noch Ak *n, noch eenige andere aan de grens gelegen stad is ontruimd. Onzinnig noemde hij ook het Amerikaan- Mein Kampf waarschuwt ons. Staat daar in niet geschreven, dat „Frankrijk geïso leerd en neergeslagen" moet worden? Duitschland heeft getracht in ons land een propaganda tot ontwikkeling te bren- ._j» ons vaderland doel had. Het heeft getracht met geld autonomistische bewegingen uit te lokken, onze provincies van elkaar te scheiden. Het heeft landkaarten laten druk ken, waarop ons land geamputeerd, ont- I wricht was. Hij heeft. DuIIbvIic vi’uüwcïi verkleed als Elzassische om ze op congres- sen en feesten te laten paradeeren. Hij misdadigers te overweldigen, waarna de heeft geprobeerd om voor goud eenige ver- 0mr0eper mededeelde, dat het programma, raders te vinden in Bretagne of in den El- - t—1-1 ?.as. Hy bengt niets nieuws in zyn metho den Hij zoekt overal Seyss Inquarts om hun I vinden om er het verval van te ondertecka- die onvermyde- -Maar zijn voltooid,, toen het De gemeenschappelijke zitting van hot Huis van Afgevaardigden en den Senèat, die door President Roosevelt bijeengeroepen was om zijn voorstellen met betrekking tot de heutraliteit te behandelen, is gisteren begonnen. Het was een zitting van histo risch gevecht en veteranen onder de Con gresleden werden, zoo zegt Reuter, herin nerd aan de zittingen van een kwart eeuw geleden, toen, evenals thans, gesproken werd over de neutraliteit en over „de Ver- eenigde Staten buiten den oorlog te hou den”. De gebruikelijke politiemaatregelen wa ren genomen. De publieke triburds waren vol. lang voor de zittingi was begonnen Voor den aanvang van de zitting kwamen zeventien senatoren, onder leiding van Borah, den ouden isolationist, bijeen om plannen te bespreken, ten eim’e bet voorge stelde opheffen van het wapenembargo te doen afstemmen. De president begon zijn redevoering met te zeggen, dat hij het Huis bijeen geroepen had, opdat het zou kannen spreken en be sluiten „over de wijziging van eert» zekere wet, die naar rny’n besto oordeel de histori sche buitenlandsche politiek der Vereenigde Staten zoodanig beïnvloedt, dat zij dfe vreed zame betrekkingen der Vereenigde Staten met vreemde naties benadeelt”. President Roosevelt wees er op dat Ame- rika steeds zijn uiterste best heeft gedaan om den oorlog af te wenden. Wanneer het tot een oorlog is gekomen, moet de regee- schouwen, wij als behaald, zoodra wij der vrede op hechte grondslagen kunnen vesti gen, zoodra wij eindelijk Frankrijk de vei ligheid kunnen brengen, die de Hitleriann- sche ondernemingen het sinds drie jaar ont nomen hebben Frankrijk heeft de wapens niet opgeno men om steden in brand te steken, om vrou wen en kinderen den dood in te jagen, om weerlooze mannen te martelen. Het heeft de wapens opgenomen voor een rechtvaar dige, menschelyke zaak. Daarom zal het no overwinning behalen". ABONNEMENTSPRIJS: pe.- kwartaal 2.25, per week 17 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwataal 8.15, Onze bureaux ztfn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie en Redactie Telef taterc 3745. Postrekening 48400. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 81, GOUDA b|j onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. Vingen voor het Poolsche leger niet kwamen. De verscheping, honderd van moder, ste gevechtstoestellen en een groote hoeveelheid bommen, was kant en klaar en gepakt in Juli, toen het geihandel over den viachtprys begon. Als dit materiaal tijdig verzonden was, zou het drie weken voor het begin van den oorlog zijn aangekomen en de Polen, die zoo goed als geen gevechts toestellen hadden, naar men zegt, in staat hebben gesteld den strijd tegen de Duitsche bommenwerpers aan te binden. Havas seint d.d. 21 Sept, uit Zzernowitsj, dat de Roemeensche autoriteiten een offi cieel communiqué hebben gepubliceerd over de behandeling van Poolsche burgervluch telingen. In dit communiqué- wordt uiteen gezet dat den vluchtelingen zou zyn toege- staan zich over Roemeensch grondgebied naar het buitenland te begeven, op voor waarde dat zij voorzien, zullen zijn van een speciaal doorlaatbewijs, te verstrekken door plaatselijke autoriteiten en dat zij zich verplichten rechtstreeks naar het buiten land te gaan. Iedere Poolsche vluchteling, hetzy burger hetzy militair, is gemachtigd driehonderd Zlotys tegen leis in te wisse len. Eindelooze groepen worden in de richting van Pascani geleid. De „Times” meldt uit Brakau (Roeme nië), dat een stoet vaii Poolsche troepen, vliegers en burger-vluchtelingen, meer dan dertig kilometer lang, daar Dinsdag den ganschen dag door voorbijgetrokken is, op weg naar interneeringskampen, die in Pas cani, in Midden-Roemenië, zijn ingericht. De politie kon weinig meer doen dan de ka ravaan in één. richting leiden. De stroom werd herhaaldelijk opgehouden als de auto riteiten het noodig vonden auto’s en wagens van allerlei slag en paspoorten te onder zoeken. Brandspuiten, stoomwalsen, lichte artillerie, ziekenwagens en gehavende en gedeukte auto’s trokken hortend voort, kwa men met elkaar in botsing, rolden in de slooten langs de wegen. Een verbaasde en nieuwsgierige boeren bevolking leverde toeschouwers bij duizen den en groepen zigeuners haalden de deer niswaardige gasten met wilde muziek in, terwijl kinderen hen toewuifden en uitrie pen: „salutati kameradi”. Alles wat van nut kan zijn in vrede en in oorlog werd in den onbeschrijfelijken stoet meeigevoerd. De vrachtauto’s waren hoogbeladen met motor rijwielen, fietsen, spaden en zelfs me* leege benzineblikken. Tegelijkertijd arriveerden de modernste Poolsche vliegtoestellen in de luchthaven van Cemauti, waar zy werden doorgezonden naar de vlieghaven by B< e- karest om geïnterneerd te worden. Het platteland is vol Roemeensche troepen, die den eindeloozen stroom in de richting van Pascani pogen te leiden, waar zwaar ge plaagde kolonels beproeven wat orde te brengen in de verwarring van een internee- ringskamp in wording. Misschien de droevigste klacht van de Polen ligt ifi hun verhaal van het noodlot tige uitstel van een groote en noodzakclijke verscheping van Britsche vliegtoestellen en bommen. Deze vracht had met het stoom schip „Baltova” van de Vereenigde Oostzee Stoomvaart-Maatschappijen op 25 Augus tus in Gdynia moeten aankomen. De Polen zeggen, dat men te Londen had bntdekt, dat vierduizend Pond kon worden gespaard M. Algemeen pro. de NCRV: meditatie; 8.15 Gra- lelukwenschen); 10.30 Gramofoon; 11,15 Cel ""begeleiding tn gm. ten; 12.15 Gramofoon; lang met pianobege|0j’ 1 2.30 Christ, lectuur; I jnet pianobog(>]e|(||ng Gramofoon; 4.30—5.55 declamatie; 6.30 Cnu- 1 den tuin"; 7,_ Be. e causerie; 7.4ó Gra- 'hten ANP, herhali„g NCRV-orkest en gra- halfuur; 10.— r, Causerie „Christen en Postillons; 11.25 O.a. 2 Schriftlezing. Z QOUDA •2 t.m. Dinsd. 26 Sept. RELAAS VAN HET M TER ZEE...!!! i!! Alarm onder zee!! BANCROFT, I MER. VILLE en GREENE in: ■PATROUILLE ifdfilm: RANCIS in: Ier Onderwereld vanaf 25 ct. laire Voorstelling I ieder 25-40-60 d. 2ND 10.30 (24 Sept.) dcLAGLEN |n: IN NEW-YORK r iederen leeftijd. 15-30.40 cent. I R MATINEE voor met als hoofdfilm: IN. NEW-YORK ichen! Lachen! rwacht zeer spoedig igende filmsucces Y en PAT O’BRIEN in: imerlge gezichten* I Tegen Duitsche propaganda. Ik heb enkele dagen geleden een I ezoek gebracht aan ons front. Ik ben door de stel lingen gegaan van een onzer legers, dat verscheidene kilometers is doorgedrongen op Duitsch gebied. Onze soldaten weten waarvoor zij strijden. Zij strijden, omdat de oorlog ons werd op gelegd door Duitschland, omdat sedert dr’e jaren zijn verslindende eerzucht Europa geen enkelen dag van veiligheid meer liet. Zij willen een einde maken aan een systeem van voortdurend'■alarm, dat ons driemaal In een enkel jaar drong onze toevlucht te nemen tot een mobilisatie van onze strijd krachten, welke den boer losrukte van zijn ADVERTENTIEPRIJS! Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 1—5 regels f 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels f 1.55. elke regel meer f 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnumme- 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prils. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger, Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boek handelaren, Advertentiebureaux en onze agefiten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bij contract tot zeer gereduceerden prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. van de j 'geering, dat alles kon slechts j ..king uitloopen, omdat tot de vernietiging van Polen van tevoren in liet i ten ejn(je geheim was besloten. n Die vernietiging werd voorbereid met de 1 wapenen en met geheime verdragen, terwyl men veinsde te onderhandelen. Op het ?e- 1 kozen uur, toen men zich verzekqrd had van zekere medeplichtigheden, deed men op Polei een onweer van ijzer en vuur neer- regenen. Het edele Polen bepaalt zich ei 1 echter niet toe ons het voorbeeld te geven ian zyn martelaarschap. Het voegt daar de les aan. toe. Na de eerste nederlagen, Hik waren, aangezien Immers Polen mobilisatie nog niet had plotseling bij de keel gegrepen werd, na een tera&ocht ®tei^er waren in aantal en oorlogsmate- kUmilel’ de Poolsche soldaten Sieh vast aan den vaderlandachen g.. slaagden w l„ t>. heratel)en minder uitgestrekt front. azzmuzlek (gr.); luo fiOUDSCHE roiMTT om de Vereenigde Staten buiten den oorlog te houden. Naar de oprechte meening van den president zou zij in dit streven slagen. „In April j.l. begon een .lieuwe spanning te groeien. Verscheidene 1 aties, met wie jvij vriendschappelijke betrekkingen onder hielden, hadden haar zelfstandigheid verlo ren of waren bezig die te verliezen. Ik :.ei- de in Januari j.l., dat onze neutraliteitswet-. ten een voor den aanvaller voordeelige uit werking zouden kunnen hebben. „Tk vraag u wederom onze wetgeving op dit punt te herzien.” Ten slotte zeide Roosevelt; „Moogt gij, in een tyd, waarin wel wordt geaegd, dat vrijheid van woord niet longer in overeen stemming is met de nationale veiligheid, door uw daden aan de wereld toonen, dat wij in de Vereenigde Staten één volk zijn bezield door één gedachte, één geest en één vast besluit, wandelend voor God ;n het licht der levenden.” Terugkeer tot neutrale positie. In een persconferentie heeft de minister van buitenlandsche zaken Huil verklaard, dat het opheffen van het embargo op wape nen na het uitbreken van een oorlog geen „niet neutrale” daad zou zijn. Hy voegde hieraan toe, dat de oorlogvoerende landen gedurende den oorlog voortdurend hun po sitie hebben gewijzigd en een neutrale mo gendheid heeft dit recht eveneens, anders zouden oorlogvoerenden alle rechten hebben *n de neutralen geen. Hull is van oordeel, dat het opheffen van het wapenembargo de Vereenigde Staten terug zou voeren tot een neutrale positie, terwy’I zij door de neutraliteitswet in een ring'alles doen, wat ir haar vermogen ligt, .niet-neutrale/positie waren geplaatst. Hedenmorgen is de ministerraad bijeen I door een andere route te nemen. Veertien geweest. In een proclamatie tot het volk dagen lang werd hierover geredetwist, met wordt gezegd, dat ordeverstoringer. ten strengste zullen worden gestraft. Met nadruk wordt verzekerd dat het land de striktste neutraliteit zal blijven in acht nemen. de Sovjet-Unie betreffende de eer- Goebbels of zyn opvolger kan voor zijn ra- g van Polen. Hitler had beweerd, dio de stemmen doen hooren van vrouwen, ’K4~ g wilde en een volks- mming in den Corridor, benevens ien autoweg. Hy strpoide nog kwistig zijn ver- xekenngen rond, toen hy het kostbare con- rwt in handen had, waarin Duitschland, en deu°g leVende prooi verdeelden. reld m“"' in w,k «1OD„ °.°k ZU’ 2011 nog 8e,°of kunnen th»» “‘I?®1 W00r^ van he*1’ die ^klaren s voldaan of vredelievend te zijn, ter- hu” handen bedekt zijn met blned? Franschman zou geloof kunnen j rijk. De liefde voor -- an de beloften van vandnag, ter- rieuw het wonder gewrocht, dat telkenmae ïren alle verplichtingen werden alle onderteekeningen ver- Daladier bracht vervolgens in herinne- T,ng de bezetting van het Rijnland, de sn- hexatie van Oostenrijk, de Sudeten-kwpstie, dat „door een betreurenswaadig incident werd onderbroken, werd voortgezet. Onmiddellijk werden in het geheele land strenge maatregelen "genomen, de telefoon- en telegraafverbindingen te Boekarest wer den gedurende twintig minuten geblokkeerd en iedere verbinding met het buitenland verbroken. De politie en het leger namen alle noodige maatregelen om de veiligheid te handhaven, de verzamelplaatsen van de Gardisten te bewaken en de rumoerige minderheden in bedwang te houden. Alle uit Boekarest komende auto’s werden aan gehouden en nauwlettend doorzocht. Onmiddellijk na den moord op Calinesrm is de ministerraad onder voorzitterschap van den Koning bijeengekomen. Tot minis ter-president ad| interim werd Baliff be noemd tot minister van binnenlandsche za ken Marinescu. Havas meldt, dat generaal Argeseanu Calinescu’s opvolger zou zijn. Dit wordt evenwel in officieele kringen niet b< Vestigd. Op het oogenblik, dat de moord werd ge pleegd, ontploften op twee plaatsen in tic stad bommen, doch deze veroorzaakten niet de algemeene paniek, waarop blijkbaar yyas gerekend. In Boekarest is alles kalm. Twee der moordenaars hebben in een huis, waarheen zy voor de politie waren ge vlucht, zelfmoord gepleegd. De politie heeft bij het radiostation zeven personen gearresteerd, meldt United Press; allen zijn vroeger lid geweest van dc Ijze ren Garde. Een daarvan is de advocaat Dumitrescu uit Ploresati. de leider van het conjplot. Z(jn medeplichtigen zyn medische studen ten. De arrestanten zoggen dat ,zij indivi dueel hebben gehandeld, en dat het om „e^n gebaar” ging. In Boekarest zijn nog 200 personen ge arresteerd, die van medeplichtigheid wer den verdacht. In het geheele land waren dé laatste dagen reeds vele leden van de Ijzeren Garde gevangen genomen, en in concentratiekampen ondergebraebt. j De Franschen kennen ook, uit ervariifg, - - vyanoenjke voorhoe evenzeer als uit gevoelen, de waarde van en o staan brachten, jn het omsingel. dp Britsche vriendschap. De Hitleriaansche radio kan dit thema tot in het oneindige hervatten. Geen Fraftschman kan er de dupe van zyn. rI Nog belachelijker is de hoop de Fran- een accoord gesloten tusschen Duitsch- schen te doen opstaan tegen hun vaderlar.d. 1 'I Goebbels of zijn opvolger ka» voor J-U" ra- die beweren te spreken uit r.aam van ile Fransche moeders. Een onteerde Franschman, verrader je- gens zijn land, kan meewarig spreken in de Duitsche studio’s over het lot van onze sol daten. Niemand onder 11 kan gevangen v or den door die grove valstrikken. Deze chan tage op de edelste gevoelens wekt slechts uw afschuw en staalt-slechts uw wil Maar er is een ding, waaromtrent hti, niet kan misleiden voor strijdkrachten, die 1 heeft. Zy wil oneenigheid brengen tusschen J Frankrijk en Engeland. Zy wil oneenigheid i brengen tusschen de Franschen onderling. °P een golflengten hun hooren zeggen, dat deze n I oorlog een oorlog van Engeland is, dan vp net oogenblik echter, waarop de in- antwoorden rij: Neen,'het is de ooilog van fanlensteu eu rarakrh.tsn Kutno rtie. I Hitler den tegel; de Duitsch» gemotoriseerde du I- J '.""r ’f™” 'ünndeliikc voorhoe 1 -w.„v..vC11, O1 Jn net omsingel- de Warschau alle aanvallen brak, rukt< het roode leger op rijn beurt krachtens een ge- j heim pact Polen binnen. I In werkelijkheid was reeds op 23 Angus- tus e“~ land en C M brokkeling ver. dat hij slechts Danzig Complot van oud-leden der Ijzeren Garde. De daders gearresteerd. Te Boekarest is gistermiddag ministei- president Calinpscu door een groep Gardis ten vermoord. Blykbaar heeft men hier met een wel overwogen plan te doen. Calinescu was in zftn auto op weg naar het Koninklijk Pa leis. Toen de auto van den, president de Dem- browitzabrug passeerde, dicht by het huis van den president, reed een auto, waarvan de chauffeur in het complot was, den wa gen van den premier aan. Een boerenkar, eveneens in Tiet complot, reed vóór de auto, om den chauffeur te beletten door te rijden. Op dat oogenblik kwamen links en rechts twee andere auto’s naast die van Calinescu rijden. De zes jongelieden, die er in zaten, schoten met revolvers op den minister-pre sident, die door elf schoten getroffen werd, en onmiddellijk werd gedood. De agent van de Roemeensche politie, die oen minister-president vergezelde, werd ge dood en de chauffeur werd ernstig gewond. Toen de politie ter plaatse aankwam, kon zij slechts één der moordenaars unestee- ren. Eenige ©ogenblikken later kwamen dq moordenaars per auto voor het radio-sta tion van Boekarest aan. Zij verwondden den portier en wisten door te dringen tot de studio. Zij riepen om, dat de minister- Hy heeft Duitsche vrouwen president door een groep Gardisten was gc- Ivuccie/'lio nm rtn rniurrpA- .1.. .J U-J feesten te laten paradeeren. 1 om voor

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1