BUSCH I ^Hulzen Deze Courant komt in vele duizenden gezinnen Gegarandeerde oplage 85*-0 ex. oit! NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLt., -- /HTnununni/ a r-,™ - - - --- efU No. 20126 ïstrdden.' E gr I ©parting Seize an OIT 0.1 Daladier in Engeland. fOEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADD1NXVEEN, ZEVENHUIZEN. Dit blad verschijnt dageiyka, behalve Zon- en Feestdagen Opening Seizoen NIEUWE JAPON OF MANTEL, sen succesvolle collectie samengesteld in APARTE SPORTIEVE MODELLEN. TWINTIG MILLIOEN GEVRAAGD VOOR BESTRIJDING DER WERKLOOSHEID. Acht-en-half millioen uitgetrokken voor levens- middelen-distributie aan werkloozen en armlastigen. De begrooting van Sociale Zaken van Minister Van den Tempel bevat een groot aantal verhoogde posten, in vergelijking met het loopende jaar. Tegenover verhoogingen tot een totaal van 25.1 millioen staan verlagingen van in totaal 13.2 millioen. Het eindcijfer der begrooting is in totaal 11.8 millioen hooger dan dat van de begrooting 1939. Demarcatielijn in Polen stond in Augustus reeds vast. 42 - Zaterdag 23 September 1939 78e Jaargang •SS EXkOS STADSNIEUWS. TELEGRAFISCH WEERBERICHT. De zoinQrvacanti.es zyn voorby! of maart en Deagewenscht halen wy wakelyks delyks een bedrag by U op. Even een telefoontje (3005) ut het sei- ghe 1—Ter de wedstrijd, n d. Wal en leg met den gedaan. Al- ng dat deze i uitstékend if aan eiken >n. Zoo mo- itryd gehou- wam de leider ilitairen, luite- ruim 100 sol- 1 2, Moercapelle 3, Boskoopsche N.A. 7. acht 2, Qroot- 5, Ammerst. SV it 3, GSV 5. itrijden worden W(j hebben ;e. Mantels Stoffen Pellerijen I CDUDfl A n K.N.K.B. de gewone ».D.I. (Den j door mo- n K.N.K.B. Komt U eens kijken? Over onze welbekende prima kwaliteiten en lage prijzen zult U zeer tevreden J zijn. De Bilt verwacht: Voor het gehcele land: Zwaar tot half bewolkt, eenigc plaatselijke regenbuien, weinig verandering in temperatuur, zwakke tot matige wind uit noordelijke richtingen. denstand,, tot ’n maximum van 500.000. lil LUbUill WUXUV up UVH - dezer bogrooting 3.074.411 meer ge- raamd dan voor 1939. I Vergadering van den intergealieerden Door de thans tot stand gekomen i regeling blijkt nl. het zeer rijke petro- defensierdad. Reuter seint dat de opperste interge- aljleerde oorlogsraad in Engeland ver gaderde. De vergadering werd bijgewoond door Daladier, Dantry, generaal Game- lln, admiraal Darlan en door Chamber- lain, lord Halifax en lord Chatfield. Er zijn twee zittingen gehouden, oen des ochtends en- een in den namiddag. De gebeurtenissen die zich sedert 14 September hebben voorgedaan werden besproken, alsook haar invloed op de te verwachten verdere ontwikkeling der situatie. Er heerschte volkomen eenstem migheid omtrent de te volgen gemeen schappelijke politiek en omtrent de uit voering ervan. De raad bestudeerde de vraagstukken van bevoorrading en van munitie en kwam tot overeenstemming omtrent de methoden van coördinatie. Britsche treiter ramt duikboot. „Geheel per ongeluk”. Een trawler heeft volgens Reuter gis teren geheel per ongeluk een Duitsche duikboot geramd, die na de botsing on middellijk zonk. Even tqvoren was de be manning van de trawler door kruisers gewaarschuwd voor de aanwezigheid van onderzeeërs in de nabijheid, doch het schip vervolgde full speed zijn weg. Plotseling kwam er een schok, de voor steven van de traweler werd omhoogge worpen on de boot kwam tot volkomen stilstand, hoewel de machines op volle kracht werkten. Spoedig daarna kwam er een groote olievlek op het water, die niet van de trawler afkomstig was Ite van de tri plaats nemen, werf/, de Lui- /an der Broek ruyn, van het Beyen, A. B. er ook Burge- Swammerdam. as ook nog al :e grooter had hadden vry'en nwel een vry- g der kosten. >or Luitenant dadelyk een ontwikkelde, uur de stand t eerste doel- buitengewoon was de stand Ie thee zagen 'ai re spel als i uitslag van ouding weer- Nu Herfst- en Winterseizoen voor de deur staan en gure, koude dagen komen, zal iedere Dame zich behaaglijk voelen in een Spaart nu voor Uw volgende vacantiereis by de NUTSSFAARBANK te GOUDA Oosthaven 12. leumgebied in Oost-Galicië, waarin de voornaamste centra Drohobycz en Bo- ryslaw zijn, onder toezicht van het Rus sische leger te vallen. Eveneens is het buiten twijfel, dat het aan kalimijnen rijke gebied van Kalusz onder Russische supervisie komt te staan. Wat het petroleumgebied betreft, ver onderstelt do nieuwe demarcatielijn een terugtrekken van de Duitsche troepen, die zich daarvan naar van Duitschen kimt met begrijpelijke voldoening was gemeld hadden meester gemaakt. Uiteraard zal men dienen af te wachten of, en zoo ja, welke beloften Moskou aan Berlijn t.a.v. de petroleumproductie van het bewuste gebied heeft gedaan. 3Groeneweg 2- ’He 2; ONA 7— ABONNEMENTSPRIJS: per bworglng per looper geschiedt. Abonnementen worden dagelijks 196.500 meer. Beperking van de overwerk- vergunningen. Tot de verminderingen behooren de vol gende bedragen: bydrugen aan het Invali- aiteits- en Ouderdomsfonds 4.450.000 uit gaven, in de plaats tredende van de uitkee- ring aan het Werkloosheidssubsidiefonds f 8.000.000, subsidieering der werklozen kassen 300.000, bijdragen in de'spaarrege ling voor de aanschaffing van kleeding, enz. 450.000. In de toelichting bij de begrooting be toogt de regeering dat ter bestrijding van de werkloosheid, nog meer dan in de laat Rte jaren het geval was, gebruik kan wor- den gemaakt van het middel van verplaat sing van arbeidskrachten, ten einde werk- loozen daar te brengen, waar behoefte aan arbeiders bestaat. Om dit te stimuleeren heeft de minister de bestaande regeling 1 - t’. effende fina- cieele tegemoetkoming in de losten van zoodanige verplaatsingen her een. - Be begrotingspost is in verband hier LL. encompetitie. Sept. G A. ekkerkerk A, 6.30 Jda B, 5.30 uur G B. Voerden B, 4 uur. e Voetbalbond Sept. )rk 1Gouda 4- ipelle 1; Groene- derak 2—G8V 3; oot-Ammers 1— 2—Moordrecht 2- 3; Dilettant 2-2 itair elftal. peelt een Gou- srrein aan dë rijd tegen een tair elftal. op het terrein odegraven een schen de Voet- en een elftal evende militai- lad 4 invallers; volgt samenge- Achter: Hooi- I.D.O.; Midden: )eyck, Ajax en jlstra, D.W.V.; 'est, Excelsior; en Koert, D.F. p de heer Su- kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, overal waar d< Franco per post per kwartaal ƒ8.15 -- - - s aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA. bt| onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zyh dagelijks geopend van 9—5 uur. Administratie en Redactie Telex’ interc. 2745 Postrekening 48400. De meeste verhoogde posten hebben betrekking op de bestrijding der werkloosheid. Zoo wordt op den kapitaaldienst 20 millioen meer aange vraagd voor kosten verbonden aan de uitbreiding van de werkverschaffing. Voor bestrijding van de jeugdwerkloosheid is op den gewonen dienst 500.000 meer uitgetrokkendeze post is thans op 3*/2 millioen gebracht. Voor bijdragen ter zake van het veryroegd pensionneeren van arbeiders wordt 200.000 meer aangevraagd. Voor distributie van levensmiddelen wordt 8.370.000 uitgetrokken 3 millioen meer dan het bedrag van 1939) en voor bestrijding der tuberculose Recht van voorrang' voor militaire bestuurders van motorrijtuigen. GOUDA, 23 September 1939. De Commandant der Vesting Holland brengt in herinnering van weggebruikers, dat in verband met het aanwezig zyn van oorlogsgevaar in den zin, waarin dat woord in ’s lands wetten voorkomt, ingevolge het bepaalde in art. 37 van de Motor- en Rij- wielwet, deze wet, zoomede de krachtens die wet vastgestelde algemeene maatrege len van bestuur, provinciale en plaatselijke verordeningen niet meër van toepassing zyn op motorrijtuigen (vier- of tweewie lige) en rijwielen, yoor zoover deze wor den gebezigd tert behoeve van ’s Rijks- dienst. Ofschoon aan de onder zyn bevelen staan de commandanten is opgedragen de troe pen ter kennis te brengen, dat de normale voorschriften, zooverre als de belangen van den dienst zulks toelaten, moeten worden in acht genomen, wordt allen weggebrui kers met nadruk erop gewezen, dat mili taire bestuurders, met uitzondering van het verkeer op voorrangswegen, aan ander ver keer te hunnen opzichte in het algemeen geen voorrang behoeven te verleenen. SV 3Bergam- Ichoonhoven 5 Utie. den Goudschen volgende plftal- Nleuwveen 2, Ouderkerk 2, 'koop werd op Overgangsklasse klasse A. vee afdeellngen Officieus wordt uit Berlijn gemeld: Van welingelichte Duitsche zijde wordt bekend, dat de kwestie der heden gepu bliceerde Duitsch—rSovjet-Russische grensafbakenlngslijn principieel reeds voor het begin vjin de Duitsche militaire tegenmaatregelen tegen Polen, voor het geval dat deze noodzakelijk mochten worden, was geregeld. Daarbij is men van Duitsche zijde üit- gegaan van de stelling, dat het niet de taak van het Duitsche leger was zooveel mogelijk Poolsch gebied te bezetten, maar veeleer het Poolsche leger zoo spoedig mogelijk te vernietigen. Dat doel is bereikt. De Duitsch—Russische demarcatielijn geeft, zooals gezegd, aan Rusland onge veer de helft van het Polen van Ver sailles maar laat het gebied ten W. van do Weichsel, dat vóór den wereldoorlog Russisch was, in Duitsche hunden. a^s compensatie hiervoor krijgt Rusland evenwel het grootste deel van Galicië, dat tot 1918 Oostenrijksch was. De lijn is slechts een grens tusschen de twee legers en zal waarschijnlijk niet de definitieve DuitschRussische grens vormen waarover thans nog te Moskou ;UOKIUU1, door een Duitsche en een Russische de- In Totaal "wordt op den gewonen dienst legatie wordt onderhandeld. 5—Woerden 2; 2, H uur; GSV 4 wkoop 1—Wad- -Ammerst. SV 2 >NA 6, 11.30 uur; 2; Olympia 5-1 ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 1—5 regels ƒ1.80, elke regel meer ƒ0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring. 1—5 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën in het Zaterdagnjjmmer 20 1 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prjjs.' INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels ƒ2.25, elke regel meer ƒ0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bij contract tot zeej gereduceeijder prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën knnnn worden ingezonden door tusschenkqmst van soliede Boek handelaren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags, vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. '’de verhoogd. Ten einde de kansen voor emigratie raar cneizees-he gewesten zooveel mogelijk te kunnen benutten, wordt hiervoor f 43.400 beschikbaar gesteld. Een van de vormen tot bestrijding der «•erkloosheid door sociale maatregelen ligt n het bevorderen van afvloeiing van wy komen! (lOUMHE (Dl RAM coderen, waardoor jongeren aan het werk kunnen komen. In die richting heeft de slaat reeds medegewerkt by de maatrege len tot vervroegde pensionneerirjg in. het Loekdrukkersbedrijf. Uiteraard zal verder gaan in deze rich ting alleen in die gevallen mogelijk ?yn, waarin door het bedrijf de noodige vcor- waarden voor vroegtijdige peftsionneering zijn of worden vervuld. Ten einde voor zoo veel noodig van staatswege hier behulp zaam te kunnen zijn, wordt een post in ue begrooting opgenomen. Verder ligt het in het voornemen om, meer an tot nu toe geschiedde, ter zake van aanvragen om overwerkvergunningen een grondig onderzoek in te stellen, ten einde na te gaan, of het niet mogelyk is door aan stelling van nieuw personeel, al dan niet na scholing, herscholing of omscholing, het overwerk overbodig te maken of althans te beperken. trediet voor den middenstand. Op de begrooting van Economische 1 Zaken is wederom, evenals in 1939, een post uitgetrokken voor credleten ten be- hoove van den ambachtdrijvenden mid-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1