r n o IP i ajaar iandel NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN 8ERGA1HBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE. NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, 78e Jaargang Dinsdag 26 September 1939 enz. DE STRIJD AAN HET WESTELIJK FRONT. NA STRAAT 64 tANTISTEN Zeegevecht voor de Noorsche kust. DE HERZIENING DER NEUTRALITEITSWET. Samenvatting der regeeringsvoorstellen. n en )del taalmuren ber. Langdurige, hevige kanonnade over den Iï|jn. Eerste ernstige operaties tusschen Straatsburg en Bazel. 't yphoon richt verwoes tingen aan. No. 20128 Russen propageeren in Polen. Militair vliegtuig neer gestort op Schouwen. Oorzaak van Poolsche nederlaag. Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 225, per week 17 cent, overal waar de bewrging per looper geschiedt. Franco per post per kwataal 3.15. Moscicki en Smigly Rydz geïnterneerd in Roemenië. v,„ de Du(tMhe n visfén te bereiken. de Parijs, tegenover Havas een. uitvoerig ver- Agfa Final en af- ten westen van Bergen zwaar kanonvuur is 1LEFOON 3318. i 1 P. BECKER, EN OTEN Een spoorbrug in Luxemburg in de lucht gevlogen. Hedenmorgen is van de spoorlijn Brus selArlon een der bruggen nabij Neuf- chateau In de lucht gevlogen. Een op post staande schildwacht werd gewond. Een nabij gelegen huis werd vernield. INDEN. n. 'stfoto’s. igenomen aan ons Bureau: MARKT 31. GOUDA lindel en de postkantooren, Fransch stoomschip voor de I Engelsche kust tot zinken gebracht. Reuter seint uit Bergen dat voor de I Noorsche kust kanonvuur is gehoord. Ver scheidene oorlogsschepen zijn gezien, doch verder zijn geen bijzonderheden bekend. Voorts wordt gemeld, dat ook op de eilanden J ten westen van Bergen zwaar kanonvuur is gehoord sedert gisterochtend vroeg. Blijk baar afkomstig van schepen ver buiten de Noorsche kust. Het vuur was zoo hevig, dat de huizen schudden. Reuter meldt uit-Londen, dat ooggetui gen op een punt aan de Engelsche kust hebben gezien, dat een Fransch stoomschip, de Phyrne, metende 2660 ton, tot zinken Dertig dooden bij een hevige storm in Californië. Een hevige tropische regenbui in Zuld- Californlë hoeft volgens een D.NB.-be richt uit Los Angeles 43 slachtoffers ge- eischt. een week van betrekkelijke werkloosheid, zoo meldt Reuter uit Parijs, hebben de Franschen het initiatief weer genomen aan het Westelijk front. De laatste operaties hadden tot 'gevolg een versterking der posities en het bezetten van eenige goede observatiepunten, ondanks de levendige Duitsche reacties. De Duitschers onthouden zich thans van verdere tegen aanvallen en bepalen zich tot artillerievuur in het gebied ten Zuid-Oosten van Zweibrücken. Gisteren hebben zich naar gemeld wordt, de eerste ernstige operaties en wel in den 20.000 schade op tabaks onderneming. De tabaksonderneming Kwalamentji- rlm van de Dell Maatschappij, op Medan is door een typhoon getroffen. Hierdoor werden 23 droogschuren, benevens ver scheidene woningen vernield. Slechts een zeer gering partijtje tabak is vrijwel in tact gebleven. Een fermenteerschuur is I beschadigd. De totale schade wordt ge- raamd op 20.000. Persoonlijke ongeluk ken kwamen niet voor, behalve twee in- landsche kinderen in een bijgebouw van een assisten tshuis, die slechts zeer licht door een vallenden boom werden ge wond. A-erd gebracht door een duikboot. De uit 24 koppen bestaande bemanning, van wie twee leden gewond werden, werd aan boord ge nomen van een van de kust uitgevaren red dingsboot. Twee Britsbhe torpedoboot jagers Kwamen korten tijd later ter plaatse. Dc bemanning verklaarde, dat het schip geen waarschuwing had gekregen, alvorens het tot zinken werd gebracht. Poolsche onderzeeër geïnterneerd. De Roolsche onderzeeër Sbik heeft, vol gens Havas, een toevlucht gezocht in dc Zweedsche wateren en is geïnterneerd. Hot schip was door een torpedo getroffen, doch riet ernstig beschadigd. De bemanning bestaat uit vijftig koppen, zuodat thans in totaal 170 Polen in Zweden zijn geïnterneerd. IAKEN I elige tPanchroma- foto’s maken. Itaten, mits U ze Het Britsche hoofdkwartier m Frankrijk. Reuter meldt, dat een ooggetuige uit .Ergens in Frankrijk” het volgende seint: Het hoofdkwartier wordt bewaakt door luchtafweergeschut, dat in het kindschap is verborgen rondom eer oud Fransch kasteel. Tot dusverre is er nog geen alarm geweest, maar de kanonniers staan voort durend op wacht. De Britsche troepen zijn onopvallend ondergebracht in dorpjes, boer- (lüUlSUIE ÜIUIAVI. Warschau houdt nog stand. In het communiqué van ae verdedigers van Warschau, dat te Parijs ontvangen is, wordt gezegd, dat Warschau nog, steeds stand houdt en zijn verdedigings- stellingen handhaaft, den vrijwel voort- durenden Duitschen luchtbombardemen- tenten spijt. De aanvallen op de voorstad Praga en op het westelijk deel der stad zijn afgeslagen. Het moreel der bevol king is nog steeds voortreffelijk. In het Russisch legerberlcht wordt ge zegd: Den 25sten September hebben de troepen van het roode leger bij den voort gezetten opmarsch naar de demarcatie lijn de steden Soewalkl en Goniondz be zet. De actie tot zuivering van westelijk wit Rusland en de westelijke Oekraïne van de overblijfselen der Poolsche troe pen wordt voortgezet. De Sovjet-Russl- sche troepen brengen niet alleen corn-, munlstische propagandaliteratuur mede doch ook korte en lange propaganda films. In de bezette steden worden óp de pleinen luidsprekers opgesteld, zoodat de bevolking verplicht is te luisteren naar de Russische programma’s Men heeft te Parijs ,zeer duidelijk den indruk, dat de houding van Rusland tegenover Duitschland al even dubbel zinnig Is als tegenover de democratische mogendheden. Duitschland riskeert ten slotte het kind van dc rekening te zijn. Reeds thans heeft dit land op diploma tiek gebied terrein verloren. Men geve slechts acht op den nieuwen toon der officieuse pers in Italië, Spanje, Honga rije, Joego-Slavlë en andere landen, die I afgetreden of flninal t.Ai slag niet Ingediend. bieden binnen te gaan. 6. Amerikanen mogen niet reizen op schepen van oorlogvoerenden, uitgezonderd met de door den president voor te schrij ven regels. 7. Roode Kruis-personeel en gecharter- de senepen zullen vrijgesteld zyn van de restricties op Amerikaansche reizen. 8. Amerikaansche koopvaardijschepen mogen slechts kleine wapens vervoeren, deryen en kasteelen. Zij zijn zoo goed ver deeld dat geen ongebruikelijke concentratie van soldaten opgemerkt Kan worden. Een Britsche generaal zeide „Voor het oogenblik is het volkomen rustig aan het Britsche front en wij moeten niet vooruitloopen op de toekomst”. De laatste Britftche vlugschriften. Het Britsche ministerie van voorlichting heeft de vertaling van _jhet laatste door Britsche vliegtuigen boye» Duitschland uit geworpen vlugschrift gepubliceerd, in dit vlugschrift wordt onder meer gezegd: „Duitschers, weet, dat,,ondanks het in den Poolschen oorlog vergoten Duitsche bloid de hoop van uw regeering op een geslaag den bliksemoorlog vernietigd is door het besluit van het Britsche oorlogskablnet zich op een oorlog van drie jaar voor te* berei den. In het Westen staan, de Britsche reeds schouder aan schouder met de Fransche bondgenooten. De Britsche-' en Fransche vloten hebben de Duitsche koopvaardij nchepen var de zeeën verdreven. Nacht on nacht heeft de Britscho luchtmacht haar kracht getoond door vluchten tot ver op Duitsche gebied.” f Aanval op Friedrichshafen. Havas meldt uit Bern, dat van particu liere zyde wordt vernomen, dat Zondag avond drie vliegtuigaanvallen zyn gedaan op de Zeppelinfabrieken te Friedrichshafen. Te Schafhausen heeft men het geronk ge hoord van de vliegtuigen, die op groote hoogte vlogpn^n in ’t Zwitsersche dorp Ar. hon, dat tegenover Friedrichshafen lijft, kon men de aanvallen nahwkeurig volgen, hoewel nog geen inlichtingen over de aan gerichte schade kon wórden verkregen. voorgedaan aan het front tusschen Straatsburg- en Bazel vorm van langdurige, hevige kanonnades over den Rijn. De luchtgevechten boven de strijdende linies, aldus Reuter, hebben niet alleen de superioriteit bewezen van de Fransche gevechtstoestellen, maai* hebben ook getoond, dat de Fransche bombardementsvliegtuigen te snel zjjn voor de Duitsche gevechtsvliegtuigen. Fransche waarnemers zagen verscheidene Duitsche toestellen naar beneden stolden. V. h» bben genomen en dikwijls ravitailieerings. convooien trof. Twee dooden. Vanmorgen omstreeks negert uur is te Zonnematte, gemeente Brou wershaven op Schouwen, een Neder- landsch militair vliegtuig neerge stort. De twee inzittenden werden gedood. Situatie hopeloos door interventie i van Rusland. Een Poolsche officier van den generalen j staf, heeft eenige uren na zijn aankomst te Parijs, tegenover Havas een uitvoerig ver slag gegeven over de ontwikkeling der ge beurtenissen in zijn land. Hij verklaarde I c.m. het volgende: „Het is uitsluitend de dolksteek in den rug van de zijde der Sovjettroepen geweest, I die den Poolschen legers belet heeft, zich achter den Weichsel te hergroepeeren. Na- i dat de Poolsche legers er tot driemaal toe in geslaagd waren, zich door den terugtocht aan de Duitsche omsingelingsmanoeuvres te onttrekken, is pas door de interventie van Sovjet-Rusland de situatie van de Pool- „cke troepen hopeloos geworden. „West-Polen verkeerde in een strategisch ongunstige positie, daar het aan alle kan- i ten door Duitschland of door de door Duitschland beschermde staten omringd is. En bij deze geografisch ongunstige ligging kwam nog het feit, dat Polen, teneinde de wereld zyn verzoeningsgezindheid te toonen tot aan de uiterste grens van voorzichtig heid gewacht heeft met de mobilisatie." De Poolsche officier gaf vervolgens een uiteenzetting van de pogingen der puitsche troepen om de Poolsche legermacht te om singelen. Tot driemaal toe wisten de Polen dit echter, zoo verklaarde hy, te verijdelen cn ten slotte stand te houden bij Warschau, in het centrum, by Brest-Litowsk in het Noorden en bij Lwow in het zuiden. De Poolsche troepen hielden hier den vijand op beide vleugels tegen en maakten zich ge reed voor een krachtigen tegenaanval in het centrum, om voer de legers by Kutno en Lodz den doortocht naar Warschau vrij ce maken. Toen begonnen, aldus de Poolsche offi- - cïer voorts nog, de Duitsche troepen teexe- 1 nen van uitputting te geven, door <le ver- liezen die zy geledtn hadden en door ae moeilijkheden vap de ravitailleering. „De situatie scheen zich duidelijk in het voordeel van. Polen te ontwikkelen, plotseling het Sovjet-legier intervenieerde.” Smigly Rydz verklaringen. De Italiaansche pers schenkt veel aan dacht aan de verklaringen, welke maar schalk Smigly Rydz zou hebben afgelega aan een Roemeensch kerkelijk hoogwaar- digheidsbekleeder, n.l., dat hij reeds den 1 tweeden dag van den oorlog zou hebben be merkt dat de oorlog voor Polen verloren was. Alle verbindingsmiddelen waren ver broken door de Duitsche luchtmacht cn ieder Poolsch leger streed voor eigen reke- ning. Op den tweeden dag van den oorlog zou de maarschalk besloten hebben vrede te Fluiten met Duitschland, doch de Engelsche regeering zou dit belet hebben pn hem heb ben verzekérd, dat hem onmiddellyk hulp 1 zou worden, gezonden door de lucht en overzee. De Russische gezant Maisky op bezoek bij Halifax. Zondag heeft de Russische gezant te Lonl den, Maisky, een bezoek gebracht aa?i Lovd Halifax. In het onderhoud dat Maisky met den Britschen minister van Buitenlandsche Zaken had, beloofde hy, volgens de Daily Mail, zich terstond met zyn regeering m verbinding te stellen en te vragefl welke houding de Sovjet-rege*enng voornemens s thans in te nemen. Raskolnikow gestorven. Bekend Sovjet-diplomaat. De gewezen Sovjet-diplomaat Fedor Ras- kolnikow, is 47 jaar oud, in een sanatorium te Nice overleden. Raskolnikow was een man van de oude Sovjet-garde; reeds in 1910 was hy lid van de bolsjewistische partij en na de omwen- 1 teling heeft hy van 1917 af verscheidene vooraanstaande functies bekleed. Zoo was 1 hij vice-president van de Sovjet van Kroon stad, in 19L& vice-volkscommissaris van ma rine en commandant van de Wolga-vloot. Achtereenvolgens was hij gezant in Estland, Denemarken en Bylgarye. Enkele jaren ge leden bedankte hij als gezant te Sofia. In Juli van dit jaar richtte hij een open brief aan Stalin, welke een felle aanklacht was. Kort daarop werd hij ziek en het non- agressiepact tusschen Duitschland en de Sovjet-Unie trof hem zoozeer, dat zij' gees testoestand gestoord raakte. (Havas.) toen 1 --W-,----- - vroeger het Reich beter gezind waren dan thana. 1 Vooral Rusland profiteert van de DultschRussische alliantie... Misschien zal Duitschland de wanhoopsdaad (het Hakcnkruis-Sikkelpact) van einde Aug. eenmaal duur moeten betalen. Biddle, de Amerikaansche gezant te Warschau, is te Parijs aangekomen, waar hij onmiddellijk den Poolschen ambas sadeur- heeft ontvangen. In een onder houd met dc pers heeft de gezant een relaas gegeven van de tragische dagen, die hij In Polen heeft beleefd. Hierbij stelde de Amerikaansche gezant nadruk kelijk vast, dat de Duitsche vliegers vele plaatsen zonder militair doel hebben aangevallen alleen om schrik te ver- spreiden. Vooral de steden, waar het diplomatieke corps zich bevond, waren het doel der aanvallen. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—6 uur, Administratie en Redactie Telef [nterc 3745. Postrekening 48400. Abonnementen worden dagelijks aanj hH oaze agenten en loopers, den boekhi welke noodig zyn voor de discipline aan boord. 9. Oorlogvoerende regeeringen mogen geen staatspapieren in de Vereenigde Sta ten verkoopen. 10. Oorlogvoerenden zullen de gewone handelscredieten kunnen krijgen voor een termijn, niet langer dan negentig dagen. 11. Roosevelt zal «om de zes maanden rapport uitbrengen over het bedrag aan credieten op korten termijn, dat is ver leend. 12. Om de zes maagden moet rapport uitgebracht worden over de hoeveelheid oorlogsmateriaal, die door de oorlogvoeren den in de Vereenigde Staten is aangekocht. 13. Het verwerven van fondsen voor oorlogvoerenden zal in de Vereenigde Sta ten verboden zyn. 14. De president is gemachtigd het ge- bruik van Amerikaansche havens dóór duik- booten of gewapende koopvaardijschepen van oorlogvoerenden te beperken. De Poolsche president Moscicki en maarschalk Smigly Rydz zijn beiden In Roemenië geïnterneerd. Moscicki te Bi- caz bij Piatraneamfz op dc oostelijke Het Fransche oorlogscommuniqué luidt als volgt: Bedrijvigheid van onze vooruitgeschoven infanterie-elementeiï ten Oosten van de Saar. Kra-htig optreden der vyandelijke artillerie in hetzelfde gebied. Tijdens lucht gevechten, die geleverd werden aan het front in den loop van 24 September, hebben enze jachtpatrouilles tweemaal den srtyd* aangebonden met vijandelijke luchtstrijd- kraehten, die in grooter aantal waren. Ver scheidene Duitsche jachttoestellen wenden neergehaald, twee kwamen op ons gebied neer. Het communiqué merkt voorts op, dat het Duitsche oorlogscommuniqué onj’uiste bjjzonderhedenageeft door te vermelden, dat acht Fransche toestellen ip den loop var Zonditg werden neergeschoten. In werke lijkheid omvatten de Fransche verliezen op dag twee machines. Bovendier kon één de* twee piloten met een valscherm dalen sn zich bij zijn troep voegen. De bestuur bars van twee op Fransch gebied gevrfllen Duitsche toestellen werden gevange.. ge nomen, Franschen boven Friedrichshafen. Omtrent de krijgsverrichtingen aan het Westelijk front op Zondag meldt Havas De luchtgevechten welke Zondagmiddag werden geleverd boven, de Duitsche linies i aan het Westelijk front werden gekenmerkt door successen van de Fransche luchtmacht. 'De hemel was helder, met eenigp lichte wolkjes. Het najaarszonnetje gaf het ter- lein relief. Verkenningsvliegtuigen waren opgestegen. Zij vlogen boven de Duitsche linies, beschermd door jagers. I Volgens welingelichte militaire kringen te Parijs hebben ook bommenwerpers aan deze operaties deelgenomen. Zoodra de aan wezigheid der Fransche vliegtuigen in de lucht werd gesignaleerd, stegen ook Duit- i sche jachtvliegtuigen op, waarby het tot 1 e<?n re”en Boven de Duitsche linies werden eenige luchtgevechten geleverd. Deze gevechten heb’Vn in staat gesteld de Kxaliteiten van snelheid en kracht te he- wnzen niet alleen van de Fransche jagers, coch ook van de bommenwerpers, die de aa”z,ien van de verliezen aan beide zyden verklaarde men in welingelichte mf- «taire kringen van Hqvas, dat de Duitsche 'eriiezen minstens gel(jk zjjn aan die var. de Franschen. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring). 1—5 regels 120, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring. 1—5 regels 1.55. elke regel meer f 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnumme* 20 bijslag op den prjjs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prils. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger, Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boek handelaren, Advertentiebureaus en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zjjn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Gewone adverteitiën en ingezonden mededeelingex by contract tot zeer gereduceerden prüs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. wanneer dit geschiedt in ovtreenstemming D-- - -- - niAt de dnnr don nressirlent voor t.e schril- CHZ bij Plutl’aneaiïltZ op (1C OOStCÜjke j helling van de Karpaten en Smigly Rydz te Craiova. Het Poolsche telegraafagentschap spreekt het bericht, als zou Moscicki zijn ten gunste van Paderewski, officieel tegen. Moscicki heeft zijn ont- De strijd bij Saarbriidken. D( Italiaansche journalisten bij het Duit- hoofdkwartier berichten, naar Havas meldt, over de activiteit van de Fransche luchtmacht by Saarbriloken, dat de Fran- j „c vll«»ers zeer dapper zyn. De „Tribu- i «n tóXökên ™t. heeft"X«H T„aCdh' gerS °f Mhepen kUnne" VMbieden die g<” artillerie operaties bij Saarbrücken. De k te vliegtuigen vlogen voortdurend bowm e duitsche stellingen en hebben v^el bif- pragen tot de juistheid van het vuur. ydens de tientallan luchtgevechten bleek ^oortdyrend, dat de Fransche vliegerq meer mtiatief toonden en in het acrobatisch vm-gen iets betey waren. Verder wordt medegedeeld, dat de zware Fransche artillerie de achterwaarts gelegen stellingen van de Duitschers onder vuur Reuter seint uit Washington: Omtrent de verklaringen van Pittman, den voorzitter der senaatscommissie voor buitenlandsche zaken ,over de voorstellen der regeering ten aanzien van de neutraliteitswetgeving. n^ldt Reuter verder, dat deze als volgt sa mengevat kunnen worden: 1. Amerikaansche schepen mogen geen passagiers of goederen vervoeren naar oor logvoerende landen. 2. Overtredingen van de bepaling kun nen gestraft worden met een boete van hoogstens 50.000 dollar of vyf jaar gevan genisstraf. 3. Oorlogvoerende mogendheden, die goederen in de Vereenigde Staten koopen, moeten bezit nemen van die goederen, al vorens zij verscheept worden. 4. Verliezen, die geleden worden door Amerikaansche verzekeringsmaatschappijen als oorlogsladingen, kunnen geen grondslag vormen voor eischen tegen de regeering. 3. De president zou „gevechtsgebieden” kunnen aangeven en Amerikaansche bur- ^richten ANP, Orfe|. 8.55 Conc«tB,bo PM; 10- Mo 10.30 Voor “ie Rentmeester; en het wereldbeeld wenken; u.3j 10 Gramofoon; j2ar ANP. AVRO-'a™^ 't Lyra-Trio; 2n- 'ciomotle, 3.05 jeltJ gramefeen, ,tM halfuur; 5.30 AVRO. 6.15 Gramofoon; TM Causerie „Allor. mvallen”; 8- Beriek, 8>'n, eventueel Vraw causerie „De bewe^ “korte opera „Les s,| eclamatie; 10.20 Het Berichteïi ANP, hier, rabsky's dansorkese. M. KRO.Uitzendiiig amofoon; 11,30 Gods; - Berichten; 12.15 g ■amofoon); 2— Vrou- 3-.15 „La Travis. - KRO-Molodisten ar tcitati'-Lezoek); ggj richten; 7.15 Priescha oon; 7.40 Reportage; mededeelingen; 3.1, Maastricht en solist; 1 De Meesterzinger, 10.KR O-orkest; 10.40 KRO-Melodis. Cramofoon.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1