„Rundveeteeltregeling is obstakel voor maximale productie". HOE DE MILITAIREN BEZIG GEHOUDEN ZULLEN WORDEN. Een toelichting van kapitein Paters en den heer Lotsy. Schoten in Mandsjoerjje. «ft. Beurs van Amsterdam* AFSCHAFFING VAN REGELING GEVRAAGD. Onder dagteekening van heden is door de samenwerkende bonden ter bevorde ring van de opheffing der kalverteelt- regeling, bestaande uit de organisaties- Actie tegen de kalverteeltbeperking in Friesland. Bond van veeweiders en mes ters te 's-Gravenhage, Christelijke orga nisatie van kleine zelfstandigen in Gel derland en Brabant. Nat. Bond Land bouw en Maatschappij" en Prov" Bond van rundveefokkers in Noord-Holland waarbij zich 125 plaatselijke aideelingen van andere landbouworganisaties spe ciaal wat de onderhavige materie betreft hebben aangesloten, een telegram aan den Minister van Economische Zaken gezonden. In dit telegram wordt verwezen naar een brief dato 27 April J.I., waaruit wordt gememoreerd, dat de daarin genoemde reeds voorziene omstandigheden, spe ciaal wat de belemmering van den aan voer uit het buitenland betreft, werke- lijkheid is geworden, waardoor thans niets meer mag worden nagelaten om de nationale bodemproductie tot het maxi male op te voeren, teneinde de voeding van ons volk in de naaste toekomst zoo eenigszins mogelijk, te verzekeren. j Internationale spanningen doen de regeering er op bedacht zijn, de verde diging des lands met kracht ter hand te nemen, waarbij de voeding van ons volk allereerst verzekerd dient te worden. Echter is een maximale productie^niet mogelijk, zoo thans nog zou worden vastgehouden aan de kalverteeltbeper king, die immers bewust wordt gehand haafd met het doel de productie van melk en vleesch te verminderen. Naar de meening van de samenwer kende bonden is de vleeschconsumptie in ons land nog voor groote uitbreiding vatbaar, ,mits de overheid daartoe mee wenscht te werken, o.a. door omzetbelas ting en accijns op rundvleesch en abat- toirkosten enz. te verlagen. Een gevolg hiervan zou zijn, dat van andere voedingsstoffen, welke moeilijker kunnen worden verkregen, minder zou behoecen te worden geconsumeerd. Ook is de regeling zeer onbillijk voor wat betreft de verhoudingen tusschen stamboekfokker en t.b.c.-bestrijder eener zijds en de rest der veehouders ander zijds. In verband met de thans en in de naaste toekomst gedwongen zelfvoorzie ning van het menschelijk voedsel, wordt in het telegram met klem aangedrongen op directe afschaffing van de rundvee- teeltregeling. Alle samenwerkenden omvatten ruim 55 duizend melkveehouders en mesters, verspreid wonende over het geheele land. Hoe de eenige honderdduizenden mili tairen, die nu onder de wapenen zijn, zich in hun vrijen tijd kunnen ontwik kelen en ontspannen hebben de kapitein van den generalen staf, J. D. S. Paters en de heer K. J. J. Lotsy dezer dagen verteld op een bijeenkomst, die de heer D. J. Lambooy, sous^chef van den regee- ringspersdienst presideerde in een zaal van het departement \van Algemeene Zaken. In de kleine plaatseitf van ons land waren groote moeilijkheden om voor de noodige ontspanning te zorgen. Op dit terrein zal in de eerste plaats de centrale raad van advies werkzaam zijn. Groote lichamen, zooals de Amsterdamsche maatschappij voor jonge mannen (A.M. V.J.) en 4e Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, bewezen hier al grooten dienst. Tot eiken prijs dient versnippe ring te worden tegengegaan. j „U begrijpt, dat het ons niet onver- i schillig laat welke lectuur er op de tafels in de ontspanningslokalen komt". In grodte lijnen gaat het met de lectuur I als volgt. Het hoofdbestuur van den na- tionalen bond „Het Mobilisatiekjuis" veiv- zamelt nog steèds boeken met behulp van de ophaaldiensten van het Natio naal Jongeren Verbond. Dan zijn er ver- schillende plaatselijke en gewestelijke comité's, die zich op dit gebied verdien stelijk maken. De boekencentrale is de vereenlging tot bevordering van de be- langen des boekhandels te Amsterdam. Deze verzamelt alle boeken en pakt ze in. De urgentie van de verstrekking be- paalt kapitein Paters en de étappen- en verkeersdienst zorgt voor de verzending. -mil r„ i. i DC OWJUIIIVaai 0-1V11J. „INCUClii Er ls al een 50-tal ensembles cabaret, de hedenmorgen mede„ dat de passagiers tooneel en revue), die de militairen zul len bezig houden. Op l October begin- I Paters het zijne gezegd had „U weet hoe achterlijk we zijn met de lichamelijke ontwikkeling van onze jon gelingschap", aldus de heer Lotsy, die zich voorstelt vooral de lichamelijke ont wikkeling te propageeren. Ook wordt ge dacht aan takken van sport zooals athle- tiek, zwemmen en voetballen. Het Neder- landschOlympisch Comité en vele er kende sportbonden hebben hun mede werking toegezegd. Van goede adviseurs is de heer Lotsy dus zeker. Over de orga nisatie van de lichamelijke opvoeding heeft hij overleg gepleegd met het rijks college voor. lichamelijke opvoeding, dat een leidraad zal opstellen. Militaire lei ders zijn intusschen aangezocht maar aangesteld is er nog niemand. Wel zijn in vele plaatsen al commissies werk zaam. Natuurlijk Juicht ook de heer Lotsy het particuliere initiatief op dit terrein toe. II. M. de Koningin Beschermvrouwe van het Marine-rampenfonds 1914—1918. H. M. de Koningin heeft het beschermd- vrouwschap aanvaard van het Marine-- r.ampenfonds 1914—1918 en een belang rijke bijdrage aan het fonds geschonken. H. M. de Koningin heeft tevens een belangrijke gift geschonken aan de Kon. Nat. Ver. tot Steun aan Militairen. De „Johan de Witt" op de thuisreis in Engeland opgehouden. De passagiers met de „Zeeland" naar Nederland. De Stoomvaart-Mij. „Nederland" deel- nen, naar men hoopt, de tournees, die centraal worden geleid Eens in de veer tien dagen wil men in een kantonne- ment een amusementsavond geven. Af gescheiden van een dergelijk optreden dient er in elk kantonnement een mili tair gezelschap te worden gevormd. Ook aan de inschakeling van militaire mu ziekkorpsen en de oprichting van orkes ten is gedacht. De sport. De heer Lotsy die zooals bekend belast is met leiding te geven aan de sport en lichamelijke ontwikkeling der militairen, in den meest ruimen zin, dus eigenlijk aan de physical culture van den militair, heeft over zijn plannen het een en ander verteld, nadat kapitein van de „Johan do Wit" hedenmiddag halfdrie met een boot van de Mij. „Zee land" in Vlissingen aankomen, en met den trein van half vijf uit Vlissingen ver« der reizen. De „Johan de Wit" wordt in Engeland vastgehouden omdat de boot lading voor Duitschland heeft. GEMENGDE BERICKTEN. Jongetje verongelukt. Tragisch ongeval aan de Kromme Nieuwe Gracht. Bij het spelen op een muurtje aan de Kromme Nieuwe Gracht ter hoogte van het Bonifacius Lyceum is gistermiddag omstreeks kwart voor vijf een vierjarig zoontje uitgegleden en via de lager ge legen werf in het water gevallen. Een leerling van het Lyceum die het ongeval zal gebeuren sprong terstond te water en slaagde er in het kind aan den wal te brengen. Pogingen door twee ge- neesheeren aangewend, om de levens geesten weer op te wekken, hadden geen resultaat. Vermoedelijk was het kind reeds door den val, waarbij het met het hoofd op een steen terecht kwam, over leden. Het lijkje werd naar het politiebureau Tolsteeg overgebracht. Hoe een hamsteraarster berouw toonde... De soldaten waren er goed mee. In tuindorp Watergraafsmeer is evenals elders in den lande geschiedt een comité gesticht met het doel, de sol daten bij de burgerij op de thee te krij gen. Daar ook het Ajax-stadion gedeel telijk voor de militairen gerequireerd is, had het comité met zijn oproep bij de tuindorpers dadelijk succes. Niet alleen dat verscheidene bewoners onmiddellijk bereid waren hun huizen voor de sol daten open te stellen, ook goederen in natura werden ten behoeve van de sol- datencantine in het Ajax-stadion ter beschikking van het comité gesteld. Grappig was, dat een der bewoonsters haar zending, welke bestond uit eenige ponden koffie, thee en suiker, inzond met de mededeeling, dat zij... deze goe deren gehamsterd had dat zij spijt had van deze onvaderlandlievende daad, die zij aldus weer goed wenschte te ma ken. Politie contra prijsopdrijving. Klosjes garen van 10 voor 40 centl Bij een groote rijwielfabrlek op den Overtoom te Amsterdam, waaraan even eens een handel in rijwielen en onder - deelen verbonden is, zijn gisteren ruim 200 Bosch-bougies in beslag genomen. Deze bougies waren nl. voor den norma len prijs ingekocht en de verkoopsprijs werd desondanks met niet minder dan 20 pet. verhoogd. Een ander geval, aldus het Hbld., speelde zich gisteren af bij een garen en bandwinkel in de Kinkerstraat. De winkelier liet telkens in een groot waren huis één klosje garen halen ad 10 cent, één tegelijk, want het warenhuis had den verkoop van klosjes garen gerant soeneerd. Maar de winkelier verkocht dezelfde klosjes aan zijn buurtgenooten voor... veertig cent, tot.de politie een stokje voor dit barre spelletje-kwam ste ken en proces-verbaal tegen den winke lier opmaakte. Inmiddels rijst de vraag hoe het publiek veertig cent voor een ge woon klosje garen wilde neertellen! 481e STAATSLOTERIJ. 5e klasse. Trekking van 26 Sept. Hooge prijzen: 1000: 7761 12014 16791 17660 400: 3927 4558 9638 14343 16610 200 7038 8276 8467 11000 15841 17468 21307 100: 1100 5675 6700 7497 7517 8804 12428 13305 14093 14189 15399 15911 17805 19311 20393 20696 Prijzen van 70: 1301 1458 1541 1586 1667 1724 1818 1877 1886 1984 2054 2104 2110 2154 2190 2494 2682 2696 2997 3150 3223 3297 3384 3424 3444 3538 3584 3639 3640 3720 3816 3970 4031 4116 4180 4265 4467 4539 4638 4"7i 4800 4979 5013 5046 5057 5181 5199 5235 5279 5338 5354 5415 5536 '5764 5798 6082 6275 6341 Ö34 6 6413 6461 6524 6710 6712 6726 6788 6805 6808 7020 7053 7070 7235 7274 7278 7295 7301 7315 7430 7563 7692 7741 7785 8000 806 8154 8179 8229 8291 8333 8562 8726 8743 8909 9042 9064 9132 9155 9187 9623 9835 9868 9876 9995 10148 10244 10372 10412 10442 10636 10686 10742 10848 10820 10983 10998 11015 11129 11223 11393 11561 11573 11647 11662 11692 12046 12095 12096 12099 12206 12240 12274 12292 12320 12590 12741 12783 12873 12885 1289J 12911 12934 12954 12955 13010 13125 13195 18274 13385 13454 13462 13506 13841 13973 14109 14128 14147 14181 14217 14368 14441 14492 14499 145$9 14532 14571 14651 14/j! 14810 14844 15111 15302 15356 15595 15752 15967 16002 16043 16080 16159 16187 16197 16308 16390 16469 16540 16617 16723 16742 16953 17074 17095 17272 17273 17294 17407 17554 17589 17669 17866 17934 17938 17983 17998 18076 18192 18228 18342 18449 1850.3 18904 19013 19020 19054 19101 19236 19271 19412 19436 19488 19504 19594 19641 19643 19876 20020 20108 20143 20213 20282 20533 20564 20775 21174 21305 21376 21396 21428 21474 21776 21826 21840 21960 Nieten: 1032 1042 1071 1088 1116 1122 1124 1143 1172 1177 1183 1194 1227 1246 1247 1250 1272 1286 1291 1296 1302 1303 1316 13?9 1378 1430 1468 1697 1600 1603 1705 1720 1784 1796 1811 1817 1846 1847 1862 1890 1902 1916 1965 1991 2073 2111 2114 2134 2J69 2235 2274 2306 2374 2397 2428 2438 2487 2498 2611 2664 2689 2698 2712 2721 2742 2766 2784 2800 2812 2864 2868 2884 2957 2972 3030 3037 3059 3071 3098 3129 3159 3160 3208 3214 3241 3295 3298 3317 3363 3390 3426 3430 3432 3434 3448 3534 3547 3591 3630 3658 3662 3898 3908 3926 3937 3959 3964 4019 4030 4081 4082 4118 4213 4233 4313 4357 4368 4460 4512 4536 4564 4607 4626 4654 4683 4709 4719 4783 4834 4842 4848 4886 4890 4916 4981 4984" 6082 6100 5164 5190 5230 5231 5239 6339 5362 6386 5405 5478 5521 5528 5577 5603 5614 8666 5774 5799 5832 6861 6880 5890 5909 6944 6971 5995 6003 6026 6034 6094 6117 6124 6160 6176 6201 6216 6224 6262 6234 6251 6262 6273 6328 6330 6388 6411 6441 6473 6490 6492 6496 6499 6577 660« 6666 6667 6684 6762 6779 6800 6804 6816 6841 6855 6876 6879 6907 6920 6964 6969 7019 7035 7111 7116 7146 7149 7161 7214 7333 7339 7343 7344 7372 7388 7423 7486 7538 7554 7607 7638 7675 7693 7712 7746 7789 7838 7889 7902 7908 7914 7930 '7982 7970 7990 7991 8012 8091 8220 8271 8272 8287 8309 8355 8871 8382 8432 8616 8526 8573 8582 8702 8718 8758 8764 8765 8770 8786 8812 8815 8816 8819 8845 8848 8898 8908 8947 8963 8993 9014 9026 9047 9080 9123 9127 9128 9174 9198 9210 9253 9258 9281 9346 9363 9399 9424 9526 9649 9567 9647 9648 9662 9669 9708 9726 9S0J 9812 9818 9884 9895 9910 9929 9961 10056 10070 10167 10203 10212 10388 10414 10417 10429 10437 10439 10471 10491 10632 10640 10677 10687 10714 10785 10738 10763 10766 10803 10810 10842 10871 10883 10888 10913 10919 10942 10946 10962 11003 11091 11170 11174 11179 11186 11219 11255 11284 1306 11824 11332 11349 11378 11385 11391 11441 11461 11496 11531 11532 11537 11663 11631 11638 11648 11670 11691 11712 11761 11871 118f?Ó 11912 11954 12004 12101 12103 12106 12118 12208 12277 12302 12413 12476 12528 12669 12579 12584 12640 12649 12668 12681 12761 12760 12784 12814 12823 12870 12912 12962 12969 12992 13018 18082 13050 13071 13112 43133 13153 13173 13174 13191, 13208 13212 13279 13294 13300 13346 13405 13420 13430 1.3449 13484 13518 13528 13672 13617 13621 13655 13799 13811 13821 13977 13995 14024 14063 14078 14083 14170 14192 14240 14279 14337 14360 14398 14422 14444 14460 14481 14519 14546 14S81 14611 14643 14672 14706 14734 14748 14756 14818 14841 14848 14882 14864 14860 14066 14997 16149 16159 15191 15216 15218 15273 15316 16318 16349 15377 16423 15433 15440 15463 16614 16523 15743 15556 15575 15634 16674 15708 15789 15856 15868 15874 16922 15935 16963 16007 16046 16061 16206 16223 16393 16401 16417 16482 16524 16640 16646 16660 16690 16691 16729 16750 16755 16^5 16855 16869 16943 16969 17006 17121 17184 17225 17S07 17308 17315 17337 17344 17358 17360 17374 17422 17477 1-485 17502 17516 17545 17662 17695 17766 17767 17808 17816 17851 17927 17936 17961 17965 17984 18007 18042 18102 18102 18118 19147 18164 18204 18340 18359.18365 18388 18417 18435 18477 18488 18508 18635 18637 18681 18729 18733 18742 18757 18817 18883 18944 18949 18952 18957 18996 I 18 19001 :90O7 19041 19051 19064 19107 19103 19149 19228 19248 19260 19424 19507 19621 10632 9689 19763 19760 19767 1980O 19848 19897 ,9961 19953 19984 19986 20017 20027 20029 20054 20118 20159 20195 20270 20318 20379 20399 20438 20492 20496 20512 20523 Ï0532'20576 20584 20596 20602 20518 20642 20686 20828 20829 20839 20899 20908 20973 20982 21015 21025 21036 21058 21078 21085 21112 21114 21131 21132 21134 21138 21210 21297 21301 21315 21Ï37 21349 21411 21510 21588 21552 21639 21659 21711 21751 21781 21786 21811 21825 21862 21936 21965 STADSNIEUWS. GOUDA, 26 September 1939. Nieuwe vinding voor betonnen paien te Gouda in toepassing. Vibro-palen, die in den grond wn4n Gouda heeft de primeur van de toepM. sing van een geheel nieuw systeem op he' gebied van het slaan van betonnen palen dat wel zeer afwijkt van de tot nu toe ge' volgde methode. Het betreft hier den Vibro- paal, die, populair gezegd, in den grond ge- goten wordt. Kjnt men het Vibro-systeem reeds in verschillende landen, ip ons land wordt het voor jiet eerst toegepast in Gouda, op net werk voor den bouw van een winkelpand voor de N.V. J. C. Raming te Breda (firn,, Bruns) aan den Kleiweg. In verband hiérmede is gisteren in sa menwerking tusschen The British Steel Pi- ling Company Limited te Londen als eige naar der vinding en de N.V. tot aanneming van werken voorheen H. J. Nederhorst te dezer stede, die licentiehoudster van dit sy steem voor Nederland is en het werk voor den bouw van het winkelmagazyn uitvoert, een proefheiing geschied. Dit gebeurde in tegenwoordigheid van een deskundig gezel schap, bestaande uit ingenieurs van Rijks waterstaat, Rijksgebouwendienst, Provin ciale Waterstaten, Genie, Nederlandsche Spoorwegen, gemeenten Amsterdam, Rot terdam en Den Haag, alsmede van eenige vooraanstaande architecten en ingenieurs, o.a. van groote ondernemingen. Uit Gouda woonden de wethouder van openbare wer ken, de heer E. A. Polet, en de directeur van gemeentewerken, ir. L. Sollewijn Gelp- ke, de belangrijke en interessante demon stratie bij. Het Vibro-systeem komt hierop neer, dat middels een hoog6 stelling van speciale con structie in den grond wordt geheid een stalen buis, aan den onderkant voorzien van een gietijzeren schoen. Heeft de buis de vereischïe diepte bereikt, dan wordt er in neergelaten een vlechtwerk van ijzer voor de bewapening van het beton en daarna wordt de buis volgestort met beton. Ver volgens wordt de buis met trekbeugels op gehaald, waarna de betonpaal voorzien van een schoen en met het wapeningsyzer in den grond achterblijft. Afdus in enkele woorden het nieuwe sy steem, dat veel eenvoudiger en doelmatiger wordt geacht dan de bestaande methode. Tot dusver werden de betonpalen in de fa briek gemaakt, dan volgde het transport naar het bouwwerk en ten slotte worden de palen ingeheid. Al deze werkzaamheden zyn nu in één handeling ondergebracht, die op het terrein zelf wordt uitgevoerd, waar fa bricage en plaatsing tegelijk geschieden. By gebruik van fabriek^alen wordt een proefpaal geslagen om te bepalen hoe lang tie te maken palen moeten zyn, welke dan voor het geheele Werk een constante maat krygen. Bij het Vibro-systeem wordt elke paal zoo lang als noodig is. De paal wordt n.l. zoo lang tot de stalen buis stuit, wat op meerdere plaatsen verschillend kan zijn. De buis is in totaal 21 meter lang, de limiet voor lengte van palen in ons land. Men kan de paal op elke gewenschte lengte maken. De gietijzeren schoen aan het eind van cje buis dient om toetreding van aarde en wgter tijdens het inbrengen onmogelijk te maken. Het uittrekken van de buis na het vormen van den paal geschiedt middels trekbeugels door schokbeweging. De hamer, die 2500 K.G. zwaar is, trekt zoodanig, dat by elke beweging 2% c.M. getrokken en 1 c.M. geslagen wordt, zoodat de buis telkens IMj c.M. opgetrokken wordt. Het slaan heeft ten doel de by het optrekken der buis vrijkomende betonmassa geregeld samen te persen, waardoor een compacte massa ge vormd wordt, zoodat geen grondwater kan toetreden en het beton dus beton blyft. De betonkolom verhardt dan geleidelijk in den grond. Er is verschil in vorm met den fa- briekspaal, de oppervlakte is niet glad, maar door het persen van den rand geribd. Volgens dit nieuwe systeem kunnen per dag zes k zeven palen geslagen worden. Als voordeelen van de Vibro-methode werden by de demonstratie genoemd aller eerst het fabrioeeren, plaatsen en slaan in Het gemeenschapsgevoel trekt den mensch uU het enge kringetje zijner dagelijksche beslommeringen en eischt van hem belangstelling in zaken van algemeen belang, die den zelfzuchtige volkomen koud Vaten. FEUILLETON. Roman van NORBERT GARAI. Nadruk verboden. 3 Dan drukt hij op de bel. Binnen klinken voetstappen, welke steeds luider worden. Het gordijntje, dat het raampje in de deur van binnen be dekt. wordt terzijde geschoven. Richard Cover ley... Het ontgaat Brokman niet. dat Co- verley, als hij hem ontwaart, even in een krimpt. Men hoort het klikken van een slot. De deur gaat open. Koen?. Jij hier?... Dat is aardig, dat jij je ook eens een keer laat zien Dat doet me waarlijk genoegen... Het klinkt zoo hartelijk en welge meend, dat Brokman hem even verbaasd aanstaart Is het mogelijk, dat iemand zóó kan veinzen? En nog wel iemand, die zich zijn vriend noemt en wiens karak ter hij evengoed meent -te kennen als zijn eigen. Ja, Ja, Richard, zegt hij, Coverley zoo haastig voorbij gaande, dat deze zijn gezicht niet kan zien. Ik had toevallig niets te doen en daaroitt dacht ik, dat... Hij loopt door de hall naar Coverley's zitkamer, waar zijn blik even gericht blijft op een, intiem voor twee personen gedekte tafel in den hoek. Dan laat hij zich in een fauteuil naast den vleugel vallen. Een oogenblik speelt er een cynisch lachje om zijn mond. Verduiveld, denkt hij, wat is er nu eigenlijk met me aan de hand? Ik ben toch niet de eerste man in de wereldgeschiedenis, die door zijn vrouw bedrogen wordt en dat de man, met wien zij mij bedriegt toevallig mijn beste vriend is of zich althans zoo heeft voorgedaan nu ja. dat ls ook al menig een overkomen. Daar ten aanhooren? Maar tegen de haat, die hem nu, nu Coverley daar voor hem staat, bijna als een physieke pijn overvalt, helpen geen verstandelijke overwegingen. Neerschieten dien vent, denkt hij. Neerschieten als een dolle hond. Niet veel woorden vuil maken. Waarom ook? Om een of andere leugen te moeten aanhooren? Wil je een sigaret, Koen? Zonder Brokman's antwoord af te wachten, .begeeft Coverley zich naar de rooktafel, neemt een Koreaansch siga- rettenkistje ter hand en maakt dit open. Merkwaardigerwijze laat hij bijna op hetzelfde oogen<bllk het deksel weer val len. een excuus stamelend, dat hij tot zijn spijt vergeten heeft sigaretten te Het is duidelijk, dat hij liegt. Onge- twilfeld ziln er nog genoeg sigaretten in het kistje. Brokman behoeft geen hel derziende te zijn om Coverley te vertel len wat voor sigaretten zich daarin be vinden. Het merk, dat Evelyne pleegt te hooken. En Dlotseling schept hij pr een grim mig behagen in te weten, dat de man, die zich tot dusver zijn beste vriend ge noemd heeft, zich nu in leugens ver strikken moet om geen wantrouwen te laten opkomen. Hij zal de onbevangene spelen, uitvluchten zoeken... Brokman staat op. Misschien stoor ik, Richard. Ver wacht je bezoek? Die gedekte tafel daar... Bezoek Ja, inderdaad... Misschien heb je liever, dat ik weg ga? De vraag klinkt volkomen zakelijk, zonder eenige hoon, zóó goed weet Brok man zich thans te beheerschen. Je behoeft van je hart geen moord kuil te maken, Richard. Ik kan gerust een anderen keer komen. Ik zou waarlijk niet graag derangeeren. Hij gaat naar de rooktafel en opent het kistje Schijnbaar mechanisch neemt hij er een sigaret uit. Zijn vermoeden was Juist. Het is het merk. dat Evelyne bij voorkeur rookt... Nu, RichartJ, waarom antwoord Je niet? Coverley dwingt zichzelf tot een glim lach. O, zoo erg is het niet. Ik verwacht weliswaar bezoek van een dame, maar je kunt gerust blijven tot zij komt. Je weet den weg door de keuken en den uitgang door den tuin. 't Is immers niet de eerstt maal... Niet de eerste maall, herhaalt Brok man toonloos. Het kan zijn, dat ik al eens eerder zoo discreet was door den achteruitgang te verdwijnen, als Hij maakt den zin niet af Het wordt hem bitter in den mond; hij schijnt met moeite iets weg te slikken. Bah, wat een gedachte! Misschien is het wel gebeurd, dat hij, idioot lachend, op zijn teenen door den tuin het huis verliet, terwijl Evelyne... Brokman staart aan Coverly voorbij. Goed, dan blijf ik zoolang hier tot. Je visite komt... Coverley wordt zichtbaar nerveus. On rustig werpt hij een blik op de klok. Hij heeft plotseling iets schuws en ver legens over zich. deze forsche, breed ge schouderde man, die anders de kalmte en zelfgenoegzaamheid in persoon is. Dat blijkt reeds uit zijn buitengewone spraakzaamheid, welke bepaald vreemd aandoet. Hij praat aan een stuk door over beurszaken en over zijn plannen voor het komende seizoen. De volgende maand zal hij voor een van de grootste Amerikaansche maatschappijen met een nieuwe racewagen starten. Maar Brokman's hardnekkig zwijgen doet allengs zijn woordenvloed vermin deren. Reeds eenige malen heeft hij naar de reden van deze zwijgzaamheid willen informeeren. maar hij kan er niet toe komen, want bij intuïtie meent hij te voelen, dat Brokman gekomen ls om met hem over Evelyne te spreken. Misschien* weet hij zelfs, dat Evelyne elk oogenblik hier kan zijn. Langzaam maakt zich een beklemmen de angst van Coverley meester. Hij weet, dat Brokman In zekeren zin een despa- rado is. Zoo rustig en zakelijk als hij in den dagelijkschen omgang mag schijnen, heeft zijn gecompliceerde natuur Cover ley toch reeds meermalen voor groote verrassingen geplaats. Correct en minu tieus in zakelijke en particuliere aange legenheden, voor zich zelf niets eischend, ja, zelfs met elke cent rekening hou dend, heeft hij er niet tegen op gezien zich voor zijn vrouw te rüïneeren en het moeizaam verdiende geld met volle han den weg te gooien om aan elk harer dwaze grillen te kunnen voldoen. Een man, wiens daden zoo beheerscht wor den door de blinde hartstocht voor zijn vrouw, is te vreezen. Coverley werpt een schuwen blik 1^ de richting van zijn gast. Ko» men bij menschen als deze weten wat zij de vol gende minuut zullen doen? Het is merkwaardig, dat Brokman zelf niet weet, wat er de volgende minuut zal gebeuren. Slechts één ding weet hij: zijn zenuwen zijn niet in orde. Gewend om bij alles wat hij doet zijn verstand te gebruiken, tracht hij zich zijn toestand in te denken; hij consulteert zichzelf en stelt dan een diagnose. (Wordt vervolgd.) tón handeling en voorts, dat geen bescha- lingen, die b(j het heien kunnen ontstaan kunnen optreden, dat de bewapening veel M.hter kan aön, daar op de buis en niet op a t béton geslagen wordt, dat er bg het u.jen niet gemanoeuvreerd behoeft te wor den en dat het tempo practisch hetzelfde WEen ander «oordeel it te achten, dat de stelling welke voor het inheien wordt ge bruikt. gemakkelijk verplaatsbaar is en snel „aar een andere plaats verrold kan worden. Ten slotte werd als een belangrijk voor deel genoemd, dat de betonnen kolommen van de Vibro-palen in vergelijking met fa- briekspalen een groohjre belasting en een belangrijken overdruk hebben. De belasting bij gelyke lengte van palen is dertig pro cent hooger becyferd. De op het bouwwerk geslagen palen, die 17 M. lang zyn, hebben alle een draagvermogen van 60.000 K.G. r vóór het bezoek aan het bouwwerk heeft de heer A. W. Brummer uit Den Haag, agent van The British Steel Piling, een uit eenzetting van het systeem gegeven, waar bij ook de heeren D.« en J. Nederhorst in lichtingen gaven. Op het werk by het vor men der Vibro-palen en by een bespreking daarna gaven de drie heeren alle gewensch te inlichtingen. De demonstratie droeg een officieel ka rakter. Zy werd te Gouda gehouden in ver band met den slechten grond in deze om geving, waardoor het nieuwe systeem aan de hoogste eischen heeft te voldoen. Het bruggenbureau van den Rijkswater staat zal binnenkort, als de palen geheel verhard zijn, een proef belasting doen ma ken. Er zullen dan op de palen trek- en drukproeven worden genomen, waarbij de belasting driemaal zoo zwaar zal zijn als de paien kunnen dragen. Met deze proef zal de beteekenis van het nieuwe systeem door een officieele instantie worden vast gesteld, die haar bevindingen vervolgens zal publiceeren. Het deskundig gezelschap heeft de vlot verloopen werkzaamheden met groote aan dacht gevolgd en met veel belangstelling van een en ander kennis genomen. Hilversum te houden bondsvergadering. De vergadering sprak zich uit voor de voorgestelde wijziging in de afdracht aan het hoofdbestuur. Bedraagt de afdracht tnans 1.75 per lid, voorgesteld wordt haar te bepalen op 2.50 per lid, in welk bedrag dan is begrepen een gratis abonnement op het Algemeen Weekblad voor den midden stand, wat thans niet het geval is. Medege deeld werd, dat de verhooging van de af dracht voor de kas van de Goudsche Win keliers vereeniging mogelyk is zonder ver hooging van de contributie. Reorganisatie-voorstel. Eveneens verklaarde ue vergadering zich voor het voorstel van de afdeeling s-Gra- venhage, overeenkomende met het voorstel dat de heer S. B. Gompers heeft gedaan, behelzende, dat de Kon. Ned. Middenstands bond in plaatsen, waar dit mogelyk is, op richt bestuurdersbonden van plaatselijke af- deelingen van vakgroepen, aangesloten by den K.N.M.B. De voorzitter deelde mede, dat het in de bedoe.ing van het hoofdbe stuur ligt, een commissie in te stellen, die naar deze aangelegenheid een onderzoek zal instellen en ttaarover een rapport zal uit brengen. De vergadering ging hiermede ac- coord en eveneens met den door het bestuur te kennen gegeyen wensch, dat het rapport binnen zes maanden zal worden uitgebracht. De aanwijzing van afgevaardigden naar de bondsvergadering werd aan het bestuur overgelaten. Naar aanleiding van een by de rond vraag gedaan voorstel weed onder alge meene instemming besloten het eereiid, den heer J. Schenk, die ongesteld is, de beste wenschen voor een spoedig en algeheel her stel te doen toekomen. Besloten werd het hoofdbestuur te vra gen zich met de regeering in verbinding te stellen met het verzoek van regeerings- wege by voorkomende gevallen aan het pu bliek bekend te maken dat op een bepaald oogenblik de voorraad van bepaalde artike len, zooals thans suiker, tijdelijk beperkt is en de winkeliers een bepaald percentage toegewezen krygen. jerceel Achter de Kerk no. 19, kadastraal bekend in gemeente Gouda, sectie C no. 225. Hausse in huwelijken. Kostwinnersvergoeding de magneet Deze week hoopt te dezer stede een on gekend groot aantal paren in ondertrouw te gaan. In totaal hebben zich er achttien aangemeld, een aantal, dat in jaren niet is bereikt. Een verklaring voor deze trouwlustig- hoid is te vinden in de kostwinnersvergoe ding, waarop gezinnen van gemobiliseerden aanspraak kunnen maken. Verloofde mili tairen treden nu snel dn het huweiyk, waar na de echtgenooten in de termen vallen voor kostwinnersvergoeding, die op den dag van het huweiyk ingaat. Dit nieuwe soort steunverleening schynt dermate aantrekkelijk te zijn, dat tal van militairen zich met hun verloofden naar het stadhuis spoeden, een verschijnsel, dat' in het geheele land valt waar te nemen en «lat ook in Gouda het aantal huwelijken ver bc* ven het normale doet uitgaan. Diphtheritis in vluchtelingenkamp geweken. Isolatie opgeheven. De besmettelijke ziekte diphtherie in bet kamp van de Duitsche Joodsche vluchtelin gen in het Weeshuis is thans geheel geluwd. Sinds drie weken is de ziekte niet meer voorgekomen en- zy wordt thans als gewe ken beschouwd. In verband hiermede is de isolatie van het kamp, dat fuim twee maanden van de buitenwereld is afgesloten geweest, opgeheven, de bewoners van l»et WeeBhuis kunnen zich weer vrij oewegen. De weezen blijven voorloopig nog by fami lieleden en kennissen in de stad onderge bracht. Eenige patientjes zy"n inmiddels hersceld uittde quarantaine te Amsterdam terugge keerd. lamented verblijven er daar nog zestien, wier toestand alleszins goed is. In totaal zyn er twintig gevallen geweest. De ziekte heeft gelukkig een licht en gunstig verloop gehad. Ledenvergadering Goudsche Winkeliersvereeniging. Reorganisatie-gedachte gesteund Een krachtig beroep op samenwerking heeft de voorzitter van de Goudsche Win keliersvereeniging, de heer K. Korf, gedaan in de toespraak, waarmede hij de gister avond in „Central" gehouden algemeene ledenvergadering opende. Samenwerking noodzakelijk. Wjj vergaderen in een ttfd van groote wanorde en niet in het minst heeft de mid denstand onder deze chaos te lijden, aldus ving de beer Kort zijn openingswoord aan Stagaatie in aanvoer en aflevering van grondstoffen, verhoogde prijzen door hoo- gere vraagprijzen vanaf de bron, verhoogde vrachten, molestverzekering enz., het zijn alle oorzaken, welke mede het zakenleven ontwrichten. Daarbij komt nog dit, dat de massa, daarin gesterkt door de houding van de regeering, geen verschil ziet tusschen prjjsverhooging en prijsopdrijving. Toch mogen we onB optimisme niet verliepen, doch de middenstand dient zich door de moeilijkheden heen te slaan en hü mag niet bil de pakken blijven neerzitten of de ar men slap langs het lichaam laten hangen. Meer dan ooit zal aanstonds blijken, ver volgde de heer Korf, de noodzaak om goed georganiseerd te zjjn, omdat alleen organi satie, samenwerken in één richting, staat zal zijn moeilijkheden op te heffen of te verminderen. Ook zal hij, die in zijn za ken minder getroffen wordt dan anderen in zijn branche, zijn vakgenooten niet steeds zonder meer moeten zien als concurrent doch als collega, en hy zal het als een daad van menschenplicht hebben te beschouwen te steunen en te helpen voor zoover dit in zijn'vermogen ligt. Het bestuur doet beroep op allen om eendrachtig de orga nisatie te steunen. De middenstandsorgani saties zullen met kracht opkomen voor de belangen van haar leden. Reeds is het haar gelukt toegezegd te krygen, dat de mid denstand volledig zal worden ingeschakeld, wanneer distributie een feit zal woraen. Zwaar zal de taak zyn van het hoofdbe stuur in den komenden tijd, doch het is in zijn huidige samenstelling ten volle voo»- zyn werk berekend. Het hoofdbestuur vraagt echter, besloot de voorzitter, door het lidmaatschap van de organisatie krach tig mede te werken tot het behoud van den middenstand. By de mededeelingen heeft de voorzitter hartelyk dank gebracht aan het eerelid, den heer J. Schenk, voor het schenken van een bedrag, waardoor de vergadering iflteake de Nationale Anti Poliep-Actie zonder be zwaar voor de vereenigingskas is gehouden, Commissie inzake prysverhooging. De voorzitter deelde mede, dat d» Mid denstandscentrale aan B. en W. heeft ver zocht een commissie in te stellen ter be handeling van gevallen van vaststelling van nieuwe prijzen voor artikelen om te voor komen, dat prysverhoogingen ten onrechte als prijsopdrijving zullen worden beschouwd. B. en W. hebben nog geen beslissing ge nomen, maar wel kon de voorzitter mede- deelen, dat het idee by de betrokken In stanties sympathiek is ontvangen. Voorts deelde de voorzitter mede, dat de heer J. L. Hulleman zich tot de Midden standscentrale heeft gewend met bezwa ren tegen plannen om de rooilijn van de Nieuwsteeg ^terug te brengen, waardoor schade voor ztfn pand zou ontstaan. De be moeiingen v&n de organisatie hebben suc- ces gehad, de voorzitter deelde onder ap plaus mede, dat de plannen van de baan Met aller instemming werd besloten een bijdrage van 10.— te geven voor het Al gemeen Militair Tehuis. Uitvoerig is gesproken over de agenda van de op Donderdag 12 October a.s. te Veie geluk wenschen en geschenken voor mej. K. van Eijk-van Leeuwen. Honderdjarige (had een grooten dag. Onze oud-stadgenoote, mej. de wed. K. van Eyk-Van Leeuwen te 's-Gravenhage, heeft gisteren haar honderdsten verjaardag in goede gezondheid gevierd en in haar door hulpvaardige handen vroolijk versierde huisje aan de Paramaribostraat 121 groote belangstelling mogen ondervinden. Velen kwamen daar de jarige gelukwensen, waarbij haar menig geschenk werd over handigd. Het hoogtepunt was wel het be zoek van jhr. mr. W. C. Six, den chef van het kabinet van den burgemeester, die na mens den burgemeester de gelukwenschen van het gemeentebestuur kwam overbren gen, waarbij by een fraai bloemstuk over handigde, benevens een met een groot lak gesloten couvert. Ook een deputatie van het Papefonds vef- raste de jarige met een enveloppe met in houd. Het Koningin Emmafonds schonk-een taart en een bloemstuk en er waren nog r cadeaux. Fraai bewerkte taarten van een onbekende familie uit de Jordaan Amsterdam en een bejaarde dame uit Alk ir, telegrammen, brieven, kortom het oudje beleefde een grooten dag. Als clou van het feest kwam de muziekvereeniging van den Gemeente Reinigingsdienst nog een serenade brengen, zoodat het eeuwfeest de geheele wijk op de been bracht. Uit Gouda ondervond de jarige eveneena hartelyk medeleven. Familieleden en kennis sen kwamen haar feliciteeren of deden op andere wyze hun gelukwenschen toekomen. Hinderwet. Inrichtingen welke gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken. Burgemeester en Wethouders brengen ingevolge artikel 8 der Hinderwet ter alge meene kennis, dat zy vergunning heoben verleend aan de fa. P. van der Want Gw en hare rechtverkrijgenden tot het uitbrei den der plateelbakkerij en het hebben daar in van totaal 26 electromotoren met een gezamenlijk vermogen van 51:5 P.K. voer het drijven van diverse machines in het perceel Kuiperstraat no. 26; Aan N.V. Edmund Brinkmann's Mu^u- facturenhandel en Confectiefabriek „Gou da" en hare rechtverkrijgenden tot het uit breiden der Lingerie- en Confectiefabriek er. het hebben daarin van totaal 16 electro motoren, resp. 13 van 1, 2 van Va en 1 van i; P.K. voor het drijven van diverse machi nes in de perceelen Peperstraat no. 9—11 en Westhaven no. 42; Aan N.V. Edmund Brinkmann's Manu- facturenhandel en Confectiefabriek „Gou- oa" en hare rechtverkrijgenden tot het uit breiden der fabriek voor werk- en bedryf- kleeding en het hebben daarin van totaal 4 electromotoren, resp. 2 van Wa en 2 van 1 P.K. voor het dryven van eenige machine-, in het perceel Peperstraat nos. 144—146, en aan Th. J. en J. G. Ravenstein en huu nc rechtverkrijgenden tot het uitbreiden der koek- en siroopwafelenbakkery met 1 stalen heeteluchtoven, 2 electromotoren van 1 P.K., alsmede eenige gasstellen in net perceel Spfcringstraat no. 85—87, behou dens het recht van belanghebbende* n> tot het instellen van beroep binnen H dagen by H. M. de Koningin, ingevolge artikel 15 der Hinderwet. Beslissing verdaagd. Burgemeester en Wethouders van Gouda dotn te weten dat zy by besluit var. heden de beslissing hebben verdaagd op het ver- z. tk van de Erven C. Jan^n. alhier, om vergunning tot het oprichten van een worstmalcerij en vleeschrookerij met 1 elec tromotor van P.K. voor het drijven van en en een rookkast m het Drankwet. Burgemeester en Wethouders van Gouda Irengen ter openbare kennis, dat op 18 September 1939 bij hen js ingekomen een verzoekschrift van Francesco Cristofoli, wonende te 's-Gravenhage, Pretoriusstraat 4042, ten aanzien van dit ver woonplaats kiezende in het perceel Kleiweg 33 te Gouda om een verlof A ingevolge de Drankwet voor het perceel Kleiweg no. 33 voornoemd. Pinnen twee weker na de dagteekening dezer bekendmaking kan ieder tegen het rleenen van dit verlof schriftelijk bezwa. rer. bij Burgemeester en Wethouders brengen* Begeving studiebeurs uit het Wijbenga Leen te Bolsward (Fr.). Burgemeester en Wethouders van Gouda brengen de volgende mededeeling van de - bestuurders-collatoren van bovengenoemd leen ter openbare kermis. Nakomelingen uit de familie van de Stichters, die naar de beurs wenschen te dingen, zullen zich, onder overlegging van een geboorte-acte en met vermelding van genoten onderwijs, vóór 1 October a.s. schriftelijk moeten aanmelden by den bur gemeester van Gouda. Zij dienen dan den leeftijd van 12 jaren te hebben bereikt en dien van 24 jaren niet te hebben overschre den. De begiftigde zal vrij zijn in de keuzo van eer. vak van studie. De datum van het vergelijkend examen wordt nader bekend gemaakt. Arbeiders Tooneelvereeniging - ..Door en /ïoor het volk". Men verzoekt ons te melden dat de uit voeringen van bovengenoemde vereeniging, welke oorspronkelijk waren vastgesteld op 25 en 26 October a.s., door bijzondere om standigheden zijn bepaald op Woensdag 22 en Donderdag 23 November a.s. Opgevoerd wordt op veelvuldig verzoek „Allerzielen" van Herman Heyermans. Leermiddelen voor de Büz. Neutrale Wedvlucht poetduivea. Zondag 24 September hield de postdui- venvereeniging „Het Westen" een wed vlucht vanuit Mons, afstand 181 K.M. In concours waren 83 duiven, gelost 7.50 uur. De aankomst luidt: Rapis en Versteeg 1, 2, 4, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 28> C. P. J. Boer J, 5, 6, 22; J. van Koon 7, 8, 24, 25; W. Mo lenaar 11; W. C. Luynenburg 14, 15; H. J. Buursma 23; W. J. de Haan 26. Aankomst eerste duif 10.57.21, laatste duif 11.23.29. Belastingplaatje ontvreemd. Van de fiets van een scholier, welk rij wiel eenigen tyd aan den Fluweelensingel had gestaan, is het belastingmerk ont- eemd. Burgerlijke Stand. GEBOREN: 22 Sept.: Torany, z. van P. Tuk en A. Bravenboer, Raam 164. 23 Sept.: Simon Pieter, z. van D. Boot en M. C. van den Berg, Roerdompstraat 117. -- Ryk, z. van J. C. de Kamper en C. Zappey, Tuinstraat 67. Arie Gerardus, z. van B. Dortland em S. de Wit, A. de Vischmarkt 11. Johannes Arnoldus Clemens,, Maria, z. van N. H. Faay en M. A. J. de Zeeuw, Reigerstraat 76. 22 Sept.: Adriana Jo- sina, d. van G. Bouwmeester en P. E. Kruijt, Gr. Florisweg 80. Jacobus, z. van P. N. Verzeide en C. E. C. G. Kouwenberg, Klimopstraat 3. Antonius Johannes Ma ria, z. van C. J. A. S teenbergen en S. J. van der Meer, Zoutmanstraat 8. OVERLIEDEN: Geen. AGENDA. Réunie-Bioscoop: Onderzee-patrouille en De koning der onderwereld. Woensdag 2 uur matinee: Veldslag in New-York. Schouwburg-Bioscoop De machtige en Go stolen leven. Thalia-Theater: Algiers. 26 Sept. 7.30 uur Réunie. Ledenvergadering Het Groene Kruis. 26 Sept. 8 uur Markt. Concert Chr. muziek vereeniging De Bazuin. 27 Sept. 7.30 uur Réunie. Spreekbeurt ds. Borger voor Logos-verband. Gouda's wedstrijdrooster. Het verder programma voor Gouda luidt als volgt; 8 October Overmaas— Gouda, 15 October Gouda—Emma, Oc tober Excelsior^-Gouda, 29 October Slle- drecht—Gouda, 5 November Gouda— Fluks, 12 November Neptunus—Gouda, 19 November GoudaO.D.S., 26 Novem ber D.C.L.—Gouda. Noodcompetitle K.w.V.B. In de noodcompetitle van den K.N.V.B. is D.C.V. overgeplaatst naar groep P. waarin thans uitkomen Ammerstolsche S.V., C.K.C., D.C.V., Dilettant, Gouderak, Lekkerkerk, Moordrecht en Zwervers. LAATSTE BERICHTEN. UIT DEN OMTREK. WADDINXVEEN. Groote drukte in bedrijven. Werkloosheid nog slechts gering. ,Het aantal werkloozen is tot een de laat ste jaren ongekend laag cyfer gedaald. Mo menteel staan nog slechts 45 steuntrekkende werkloozen ingeschreven. Deze daling is een gevolg van de groote drukte, die in de bedrijven te dezer plaatse heerscht. De meubelfabrieken en andere industrieën wer ken met overwerkvergunning, wat in geen jaren is voorgekomen. RECHTZAKEN. Drijvende mijnen voor Scheveningen en Katwijk. SCHEVENINGEN, 26 Sept. Schevening- sche visschers hebben drijvende mijnen gerapporteerd 4 mijl uit de kust van Scheveningen. Ook In de nabijheid van Katwijk zijn drijvende mijnen opge merkt. Grens bij Kerkrade wordt weer afgerasterd. Nadat Zaterdag Duitsche officieren aan de grens (Nieuwstraat) te Kerkrade waren gearriveerd, en instructies had den gegeven, werd kort daarna door leden van den Duitschen arbeidsdienst een aanvang gemaakt met het afraste ren van de grens tusschen de Duitsche grenskantoren Strass (richting Herzo- genrath) en Pannesheide (richting ken), een afstand van enkele km. De grensafsluiting zal geschieden met prikkeldraad, ter manshoogte, tusschen palen. De versperring loopt op ongeveer l m. van de rails van de electrlsche tram Blijkens aanduidingen op het prikkel draad komt dit uit TsJecho-Slowakije. Het doel van de afrastering is blijk baar om het eventueel vluchten van Duitschers en het smokkelen tegen te gaan. Er komen nu twee versperringen aan dit gedeelte van de Duitsch—Ne derlandsche grqn§: die, welke wordt aan gebracht en de 'afsluiting met kippen gaas, reeds vroeger gereed gekomen. Beide liggen kort bij elkaar. Enkele hon derden meters verder ligt in het Warm- dal de Siegfriedlinie. Gedurende den wereldoorlog 1914—1918 was de grens aan de Nieuwstraat te Kerkrade door een hek van prikkeldraad versperd. Toen liep dat hooge, stevige hek vlak langs de hulzen, op Kerkraadsch gebied, zoodot de bewoners aan de ach terzijde hun woningen moesten verlaten. Menige soldaat, die uit zijn krijgsgevan genschap had weten te vluchten, en ook deserteurs, zijn bij de grens doodgescho ten. Een groot deel van de Nieuwstraat is voor het verkeer vrij gebleven, zoo lang dit door de Duitschers niet verbo den of belemmerd wordt. Het bestuur van de Schoolvereeniging voor bijzonder neutraal onderwijs voor Gou da en Omstreken heeft een aanvrage tot den Raad gericht om medewerking krach tens artikel 72 der Lager Onderwijswet 1920 vooi de aanschaffing van verschillende leermiddelen. Uit een ingesteld onderzoek is gebleken, dat de aanschaffing noodig is, gedeeltelijk door toeneming van het aantal leerlingen en gedeeltelijk wegens aanschaffing van boek jes, welke nog niet eerder gebruikt werden. Hier is dus sprake van „eerste aanschaf fing", terwijl uit de door het bestuur over gelegde specificatie blijkt, dat de normale eischen niet worden overschreden. De kosten worden geraamd op 169.20. welk bedrag eventueel verminderd kan wor den .indien het bestuur genoegen neemt met een aantal boekjes, welke de gemeente nog in voorraad heeft. Op grond van het vorenstaande stellen B. en W. den Raad voor de gevraagde me dewerking te verleenen. Ned. Vereeniging voor Luchtbescherming. Blok Markt-Hoogstraat. Voor blok Markt-Hoogstraat van de Ned. Ver. voor Luchtbescherming, welks bestuur als volgt is samengesteld: K de Mol Wz., Frans van Camp, J- Key, A. J. W. Jonge- tveel, D. Kraayenbrink en J. J. Feit Zoet zal op Woensdag 27 September a.s. te 8.80 our nam. in een van za^en van Café „Het Schaakbord", Kleiweg als spreker op treden de heer F. H. Sixma, over het on derwerp: Wij kunnen ons beschermen tegen luchtgevaar! Negen maanden geëischt tegen kwakzalver. De Rotterdamsche rechtbank heeft een uitgestelde zaak tegen een te Rotterdan wonenden kwakzalver behandeld, die in dertijd terecht heeft gestaan omdat het aan zijn schuld te wijten zou zijn, dat een inwoner va/i IJsselmonde, die i een hartkwaal lijdende was, is overleden. De gemeente-arts had den patiënt ge- ruimep tijd in behandeling gehad. In Juni van het vorige jaar werd de arts ontboden en toen bleek, het dat de toe stand van den man hoogst ernstig was geworden. De dokter vernam, dat de pa tiënt zich onder behandeling van een kwakzalver had gesteld. Een maand later is de man overleden. Tijdens -de zitting werden verscheidene geneesheeren als getuigen gehoord Het O. M. achtte dood door schuld be wezen en eischte negen maanden ge vangenisstraf. Mr. A. Kolk pleitte vrijspraak. RECHTBANK TE ROTTERDAM. Kindermoord te Nieuwerkerk a. d. IJssel. De rechtbank heeft uitspraak gedaan m de zaken van de 36-jarige vrouw M. van D. uit Nieuwerkerk a. d. IJssel en van den. 37- jarigen chauffeur M. H. uit Waddinxveen, die terechtgestaan hadden ter zake van overtreding van resp. de artikelen 291, 290 en 45 en 297 van het W. v. S. Tusschen beide personen had gedurende jaren een intieme verstandhouding bestaan, waaraan H- op grond van godsdienstige he rwaren geen definitief karakter wilde geven. De verstardhouding was e'hter niet zonder gevolgen gebleven en nadat H. te vergeefs getracht had den loop der gebeur tenissen te stuiten, had mej. van D. een kind ter wereld gebracht, dat echter als e*-n gevolg van onvoldoende zorg kort na de ge boorte wts overleden. H. had toen het li'kje uit de woning van mej. van D. gehaald en het in den tuin begraven, om geboorte en overlijden te verheimelijken. De rechtbank heeft de vrouw wegens het veroorzaken van dood door schuld veroor deeld tot 9 maanden gevangenisstraf doch >eorwaardelyk, met een proeftijd van 3 jaar en onder de bijzondere bepaling, dat ver dachte zich stelt onder toezicht van de Prot. Christelijke reclasseer'ng, én den man tot 2 jaren gevangenisstraf. SPORT EN WEDSTRIJDEN. WISSELKOERSEN. 26 Sept. 25 Sept. Officieel. Londen 7.5Ü 7.51 Berlijn 74.75 75.00 Parijs 4.26 4.26 Brussel 31.80 31.85 Zwitserland 42.40 42.47 Kopenhagen 36.35 36.45 Stockholm 44.65 44.75 Oslo 42.70 42.80 New-York 1.88} 1.88 Beursoverzicht. VOETBAI Programma voor Zondag. Voor de Goudsche elftallen zijn voor as Zondag vastgesteld de wedstrijden GoudaUnitas. Olympia—Lugdunum, HaastrechtG.S.V.. AlphenO.N.A., D.H. C. 3—Gouda 2, O.N.A. 2—Bodegraven 2, G.S.V. 2Gouda 3, Schoonhoven 2 Olympia 2. De algemeene beurssltuatie vertoont een positie van stilstand, van toezien en wachten op nieuwe gebeurtenissen, die den huldigen stand van zaken kunnen beïnvloeden. Na de scherpe koersstijging in de eer ste dagen van den oorlog is de reactie gekomen, en zijn de koersen vrij snel teruggeloopen. Thans is een niveau van rust bereikt, dat slechts door nieuwe stimulans kan worden verstoord. Men hoorde heden aan het Damrak spreken van „een vooroorlogsche beurs", waar mede men te kennen wilde geven, dat de omvang der affaire weer scheen te zijn afgedaald tot de uiterst stille beurs- dagen van de maand Augustus- voor het uitbreken der vijandelijkheden. Ook het verloop van Wallstreet is wei nig opwekkend. De makelaars bleven Zaterdag voorzichtig te werk gaan en de verwachting, dat deze periode van af wachten zal voortduren, zoo lang het Congres de neutraliteitswet behandelt, is niet geschikt hier de affaire aan te wakkeren. Over het beursverloop zelf valt niet veel te zeggen. De handel was zeer ge ring en de koersen vertoonden nauwe lijks verandering. De tabaksaandeelen bewogen zich vol komen op den achtergrond, alleen Delt- Mij. was iets zwakker. De suikermarkt was evenmin aan schommelingen van beteekenis onder hevig. De enkele noteeringen, welke tot stand kwamen, weken meerendeels niet van de vorige koersen af. Ook de scheepvaartmarkt vermocht geen opgewekt aspect aan de beurs te verleenen. De verschillende courante soorten waren zeer kalm en nauwelijks veranderd. Het hoofdfonds Kon. Olie bewoog zich tusschen 300 en 301. De belangstelling beperkte zich tot de voornaamste staal- en koperwaarden, alsmede tot American car. TELEGRAFISCH WEERBERICHT. De Bilt seint: Verwachting geldig van hedenavond tot morgenavond ongeveer 19 uur: Zwaar tot half bewolkt, enkele regen buien. iets kouder, matige, tijdelijk krachtige, noordwestelijke tot noordoos telijken wind.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 2