Anton Coops Dit Toestel DOE GEWOON! KOOP GEWOON! DAN GAAT HET OOK GEWOON!! nieuw FOTO DAEMS bij B. J. van Rhijn N.V. HEES Co. - TELEF. 2110 BENZINE Ook in het najaar Flinke Acquisiteurs nooit! nooit! Financieele Instelling hooit!, De Goudsche Fruithandel No. 20139 I EEN» ZEUGESTRAAT 64 REUNIE BIOSCOOP tt» Ee Duitsch Helgoland DAGDIENSTBODE. JONGENS MET SMERIGE GEZICHTEN Gouwe 129- Tel. 2388 PERGAMBA( nieuwerki Drogist - Wjjdstraat 31. Wjjberttabletten Vicksbonbons Valdapastilles Menthol dragées TOONZAAL: KLEIWEG 54 Begrafenissen Crematie Transporten Philips, Erres, Blaupunkt, Telefunken Toestellen. Firma Wed. A. RIETVELD, HEDEN WEER VERKRIJGBAAR Dit blad verscl ABONNEMENTSPI bezorging per looper - -- - - - 4593 l?s? 1?SÏÏ i®s nette Bakkersbediende NET MEISJË!- MARKTBERICHTEN. enz. Aanmelden: GROENENDAAL BI. BÖB? Vanaf VRIJDAG a.s. FJ TERSTOND GEVRAAGD een zoo spoedig mogelijk te verbruiken. K.L.M. niet in haar nieuwe gebouw? De bouw van het nieuwe hoofdkantoor of vraag, zonder eenige huis van de nieuwste SINAASAPPELEN CITROENEN BANANEN TOMATEN VRUCHTEN CONSERVEN DIVERSE SOORTEN NOTEN zoekt 149 472 775 1133 1605 1797 2271 2683 3034 uit PHILIPS NIEUWE SERIE 1939—’40 desgewenscht 1.PER WEEK. Komt U eens luisteren in onze verplichting, DEMONSTRATIE bij U aan GISTERMIDDAG Moll met het I 14.10 uur op 120 K door een onbekend roorzien van drijv npar Helgoland af ROMP MET I DOOR5 De airhostess, mej- merkte, dat er iets n 9p zij zich naar de s gezagvoerder te waa werktuigkundige ver raar de cabine en bei kogelgaten, dat de n Er waren negen pass tan de passagiers bl Het was een Zweedsi Gostav Robert Lamn de te Malmö. De he< raar Brussel voor sch<»enenfabriek.‘ Dr. M. werd onmiddellijl als de officier van j constateerde, dat de leden. De airhostess had verleend. Hü had si gun” en was daanu stoel blijven zitten. Aan boord bleef it “n de bemanning ru ge schade, welke do sangebracht, is dit o' ting beperkt geblevt één menschenleven. 1 Lwnm en de autorit* val onmiddellijk in 1 308 572 948 1393 1706 2126 2392 "753 36 4125 4163 418G 4387 4500 4523 4785 4807 4861 5178 5194 5202 5426 5444 5451 5815 5840 5841 6159 6260 6311 6736 6759 8767 7079 7170 7220 7665 7669 7673 8187 8210 8233 3563 8647 805C Door geheel Nederland en daar buiten onmiddellijk te ontbieden W. H.J. v. d. Toorn N.V. BÖEZEMSINGEL 164 Gevestigd 1867 Tel. 52578 ROTTERDAM Tel. 716788 DEN HAAG. RADIO TOESTELLEN IN HUUR of door huur in eigendom 60 CENT PER WEEK. Nederland’s grootste Radio- en Muziekhandel. ^BLAUWE DRUIVEN PERZIKEN MELOENEN PRUIMEN AALBESSEN TAFELPEREN TAFELAPPELEN OUDSTE ADRES voor OPGEMAAKTE FRUITMANDEN. LANGE TIENDEWEG 27 TELEFOON 331S. Mei 1940 gereed zou moeten zijn, zal, 1 zoo verneemt de Tel., vermoedelijk door den oorlogstoestand vertraging onder vinden, daar het niet zeker is, of de ma terialen te krijgen zijn. Intusschen wordt betwijfeld of de K.L. M. het nieuwe gebouw zal kunnen be trekken, wanneer het gereed is, althans wanneer de oorlog in het voorjaar van 1940 nog niet afgeioopen is. Men heeft door de Inkrimping van hot j luchtnet thans betrekkelijk weinig per- i soneel meer noodig, dat voldoende ruim- j te heeft in het gebouw aan den Hofweg. I De mogelijkheid is zelfs reeds onder de oogen gezien om het nieuwe gebouw te verhuren tot de toestanden normaal zullen zijn f 2000.— 2223 f 1000.— 12657 f 400 f 200.— t 100.— foon; 4.25 Kinderkoor ..Lenteleven” met pianobegeleiding; 4.45 Felicitaties; 5 Voor de jeugd; 5.455.55 Gramofoon; 6. Land- en tuinbouwcauserie6.30 Causerie KUNT U NOG. MOOIE KIEKJES MAKEN Vooral met de tegenwoordige hooggevflfelige Panchroma- tische films, kunt U ook nu nog goede foto’s maken. Met Panfilms krijigt U schitterende resultaten, mits U ze in een speciaalzaak laat ontwikkelen. Bjj ons worden Uw films ontwikkeld in Agfa Final «n af gedrukt op Gevaert Ridax. ’s Werelds beste producten. Koopt nog heden een Panfilm voor herfstfoto’s. Blijf gewoon! Alleen een rustig Nederland heeft niets te vreezen! Dat de eerste dagen ons allen even uit het gewone, kalme spoor brachten, het is te begrijpen U heeft het thans echter óók al gemerkt: nü begint ieder weer „gewone/' te worden nü moet Nederland zijn oude kalmte en zelfvertrouwen hervinden! Nederland heeft dat noodig!! 16 131 437 459 647 653 1048 1076 1526 1586 1784 1786 2233 2252 2493 2648 2927 2985 3245 329? oann 4046 4047 4365 4366 4702 4727 5128 5166 5403 5406 5739 5772 6075 6110 6671 6726 7058 7062 7534 7596 8017 8100 "454 845? ing van'de van het materiaal, dat gebruikt, alsmede dé in- warmte'yjsien hierbij een be- 405 414 575 63b 960 1V46 1500 1525 1711 1745 2166 2'2x2 2441 - 2903 3162 39e HACO-TREKKING Se KLASSE, 2e LIJST TREKKING VAN DINSDAG 26 SEPTEMBER 1939 HOOGE PREMIËN behoeven de winkeliers geen ongewoon :n 'n heel jaar in enkele weken te worden ingeslagen. Dat is verkeerddat stagneert onze handel en het vervoerswezenDat zet onze industrie voor haast onoverkomelijke moeilijkhedenDat maakt alles onnoodig duurder!! Dus... DOE GEWOON, KOOP GEWOON, I DAN GAAT HET OOK GEWOON! Dan groote voorraden te maken, dan hoeft door geei énkel handelsman de normale voorraad van ’i Onze bureaux zijn d tnterc 3746. Postrekei Abonnementen word bö onze agenten en lo Kaasmarkt Bodegraven. 26 Sept. Aangevoerci 287 partijen Goudsche kaas, totaal 12915 stuks, wegen de 116.235 k.g. Prijs me; r.m. -e srt. 36 38; 2e srt. 3034; zwaardere tot 40. Handel vlug. Veemarkt Rotterdam. 26 Sept. Aanvoer in totaal 47Ï1 stuics. Paarden 254, veulens 40, ezels 4, magere minderen 107Q, vette runderen 1088, vette kalveren 60, j graskalveren 420, nuchtere kalveren 929, schapen en lammeren, 688, varkens 11, bokken en geiten 151. Prijzen per K.G.: Vette koeien le kw. 78, 2e kw. 64, 3e kw. 4052; Vette ossen le kw. 72, 2e kw. 65, 3e kw. 4252; Stieren 1e kw. 66, 2e kw. 57, 3e kw. 50; Vette kal veren le kw. 95, 2e kw. 75, 3e w. 5060; Qchapen le kw. 45, 2e kw. 40, 3e kw. 25; Lammeren le kw. 50, 2e kw. 45, 3e kw. -tö; Graskalveren 2e kw. 48, 3e kw. 38; Nuchte- De beschieting va ,.Mees”, op weg vai gen naar Schiphol, 1 gen. een diepen indr toe konden de toch beperkte luchtlijnen worden. Anders di waar groote ladingei der, die door de oor contabande zouden schouwd, vervoeren der K.L.M. uitsluit' vin het eene neutra vliegend over uitslu De duidelijk, sedei oorlog aaneebrach zeer groote letters, bant op romp en v geen twijfel laten i der K.L.M.-vliegtui is vooral uit de lu< stand zichtbaar. Daarbij komt, di maatschappijen vai den Douglas-machi heeft, met uitzone Bouglas-vliegtuigei schers kunnen besi chische luchtvaartn de aansluiting vai het rijk, is opgehe’ Het vliegtuig, d aanviel, heeft rech vlogen, zoodat het uit de cockpit was door had de airh uoldi, die, zooals g de machine stond, schieting waargeno tikken, waarvan zi lijk niet kon thuis het geluid der kogi ting van het Dougl hank zij haar teg< fh kordaat optrede der de passagiers ï'ij waarschuwde d die op geringere hc na het achtervolgiei °Pgaf en zich verw logsmachine recht i vloog, toen de onbe opende, werd het 22x2 2492 2920 3242 3693 3989 4289 4595 5028 5390 5712 6067 6644 6993 7416 7903 8399 8931 .zoodat anderen hun bocht ver keerd moeten imen en het uit belemmerd wordt?... NOOITI „Het nut van de Blnnenvaartscholen spe- c aal in dezen ty'd” en causerie over het Binnenaanvaringsreglement; 7.Berich ten; 7.15 Causerie over Sophie Hedwig; 7.45 Causerie „De wereldoogst van kunst- feto’s in 1939”; 8.Berichten ANP, her haling SOS-Berichten; 8.15 Molto Cantabile en orgelspel; 10.Berichten ANP, actueel halfuur; 10.30 Chineesche liederen (opn.); 11.Gramofoon; C.a, 11.0012 Schriftle zing. Het distributiesysteem is perfect geregeld het werd trouwens niet uit angst voor karigheid, doch juist ter beveiliging van ieder Uwer door onze Regeering ingesteld! Prijsopdrijvingen züllen niet voorkomen - U hebt nü reeds kunnen merken, dat èlles thans anders is dan in '14beter geregeld, veiliger voor U en Uw gezin! Ons land beeft ruim voldoende voorraad. Van alles wat er noodig is! Ruim voldoendel»Dus...koop gewoon! Hamster geen benzine. Want als men ze lang bewaart krijgt men moeilijkheden. Men schryft van deskundige zijde: Dt benzines, welke men tegenwoordig in hot algemeen voor gebruik in motoren be zigt, kan men niet lang bewaren, omdat ze op den duur gaan ontleden en ten eenen- male onbruikbaar worden. Er vormen zich kleverige producten, welke men er niet door filtreeren uit kan halen. re kalveren le kw. 46, 2e kw. 41, 3e kw. 46- Slachtpaarden le kw. 60, 2e kw. 51, 3e 41. Prijzen per stuk: Schapen 22—19—15. Lammeren 171410; Nuchtere slachtkal’ veren 11—9—6; Nuchtere fokkalveren 20- 16—12; Slachtpaarden 260—200—1> Werkpaarden 400—280180; Hitten 250-J 210—140; Veulens 80—60—40; Stieren 300 --230160; Kalf koeien 250180-130- Melkkoeien 240180160; Varekoeien 195 —150—130; Vaarzen 150—130—100; p^. ken 1109070; Graskalveren '5030—20; Bokken en geiten 1054. Vette koeien en ossen, aanvoer geljjk aan voiige week, handel stroef, prijzen koeien onveranderd, ossen le en 2e kw. iets stijver, prima koe 82 ct., pr. os 75 ct. Stieren, aan voer i«ts korten, handel kalm, prijzen iets hooger. Vette kalveren, aanvoer iets ruimer, handel stug, prijzen als vorige week, pri.’ ma’s 1.—. Graskalveren, aanvoer grooter, handel flauw, prijzen iets lager. Nuchtere slacht- en fokkalveren, aanvoer gelijk aan xorige week, handel moeilijk, prijzen iets styver. Veulens, aanvoer idem, handel goed, prijshoudend. Paarden, aanvoer ruimer, handel tamelijk, prijzen slachtpaarden prijs houdend, werkpaarden en hitten hooger. Schapen en lammeren, aanvoer iets grooter, handel vlot, prijzen als gisteren. Kalf- en melkkoeien, aanvoer iets ruimer, handel zeer stil, prijzen stabiel. Varekoeien, aan- vcei gelijk aan' vorige week, handel slee pend, prijzen onveranderd 103 135 995 1017 2423 2636 4252 4438 5519 5544 6517 6665 7706 7982 9349 9400 217 304 562 571 837 880 1234 1356 1680 1705 1935 2048 2301 2339 2795 2820 285: 3088 3092 313( 3293 3329 3352 3422 3431 3454 3481 3603 3626 3712 3713 3744 381$ 3821 3838 3840 3857 3929 4046 4047 4125 4163 4186 4198 4238 4256 4268 Annn 5023 5627 5653 5908 5976 6565 6637 6895 6957 7355 7364 7747 7827 8387 8391 8796 - RADIO-NIEUWS. Woensdag 27 September. Hikersum I, 1875 en 414.4 M. VARA- 4198 4238 4256 426. 4535 4556 4579 45£“. 4887 4969 4992 5021 5231 b260 5306 5331 5485 5615 - - 5856 5891 6341 6496 6784 6887 7266 7342 7726 7738 - - 8243 8352 uüui ooux oor» 8454 8459 8563 8647 8659 8720 8703 8796 8866 8931 9053 9094 9140 9141 9155 9167 9234 9307 9328 9421 9492 9558 9564 9645 9691 9693 9728 9736 9745 9780 9849 9869 9872 9926 10000 10014 10041 10112 10118 10149 10228 10260 10269 10304 10329 10367 10368 10390 10400 10500 10655 10681 10740 10846 10921 10923 11017 11029 11070 1111? I}281 11554 11575 1185? H731 11734 11788 Uitzending, 10—10.20 v.m. VPRO, 6.30—7 RVU, 7.30—8 VPRO: 8.Eventueel berichten ANP. gramo foon; 9.30 Causerie „Onze keuken”; 10. Morgenwijding; J.0.20 Voor arbeiders in de continubedrijven; 12,Gramofoon; 12.30 Orgelspel (om 12.45 eventueel berichten A i NP); 1.151.45 Gramofoon; 2.Kniples' Iriif Gramofoon; 2.35 VARA-orkest en so- dne I Hst; 3,20 Voor de kinderen; 5.30 VARA-or kest; 6.30 Cursus „Graphologie, middel tot menschenkennis”; 7.— VARA-Kalender; 'M Fe'Wtaties; 710 Vocaal centert met der K.L.M. aan den Raamweg, dat tegen oigelbegeleidmg; 7.80 Bijbelvertellingen; g.Herhaling SOS-Berichten8.03 Berich ten ANP, VARA-Varia; 8.15 Vraag en ant woord; 8.30 VARA-orkest; 9.— Radiotao- r.eel; 9.40 VARA-orkest; 10.15 Causerie en toch ben ik van meening, dat...”; 10.25 Gramofoon; 10.40 Medische vraag baak; 11.— Berichten ANP; 11.10—12 Dansmuziek (gr.). Hilversum II, 301.5 M. NCRV-Uitzen^ing, 6.307 Onderwijsfonds v. d. Scheepvaart: 8.Schriftlezing, meditatie; 8.15 Gra mofoon (9.309.45 Gelukwenschen); 10.30 Morgendienst; 11.— Gramofoon; 11.15 En semble v. d. Horst (1212.15 Berichten); 1.Gramofoon; 1.30 Hollandsch Kamer- j muziek-ensemble en gramofoon; 8.Chr. j lectuur; 3.30 Pianovoordracht en gramo- 14342 14363 14408 14455 14537 14573 14589 14625 14692 14732 14877 14880 14905 14927 14935 15038 15094 15123 15191 1525a 15462 15473 15285 15308 15317 15402 15417 15419 15448 15457 15588 15600 15619 15636 15660 15663 15685 15705 15760 15473 15896 15900 15960 16006 16137 16142 16171 10210 16213 1621b 16301 16393 16460 16460 16561 16618 16681 16727 16768 16893 17572 17574 17582 17599 17602 17614 17624 17626 17639 17680 17868 18007 18042 18150 18287 18335 18339 Ï8341 18363 18384 18406 18462 18488 18519 18554 18582 18589 13601 18608 18631 18644 18678 18835 18856 18869 1888Q 18923 18960 18983 19008 19055 19120 19125 19127 19154 19240 19351 19357 19366 19379 1090-7 loaoo loxon tn«o 19765 19782 19807 19828 19848 20026 20193 20227 20242 20276 20373 20500 20635 20657 20837 te constateeren. Voor ingewijden geeft soms de reuk een aanwijzing, dat bederf reeds in getreden of spoedig te verwachten is. In verband met bovenstaande is dus ham steren van benzine ten sterkste af te raden en is het zelfs zaak de benzinereservoirs, I carburators, filters en leidingen van auto mobielen, bootmotoren, industrieele motoren en landbouwtractoren af te tappen, wan neer deze voor langeren ty'd buiten bedi'_” worden gesteld en de vrijkomende benzine Gaat men een dergeljjke benzine, welke, zooals de technische term luidt, door gum bedorven is, in een motor gebruiken, dan zal men weldra ervaren, dat de motor op dit product heel slecht gaat loopen. Kleppen blijven hangen, de motor trekt niet, de naald van den carburateur blijft in haar zit ting kleven, zoodat men plotseling voor groote moeilijkheden komt te staan. Hoe lang men al dan niet gehamsterde benzine kan bewaren, hangt van verschillen- (Je omstandigheden af. De oórspronkelijke samenstellii benzine, de aard voor opslag wordt vloed van langrijke rol. 'Men kan een moderne benzine een half jaar bewaren, zohder dat deze bederft, doch het kan óók zijn, dat men benzine heeft ge kocht, welke ‘r?eds geruimen tijd elders op geslagen was en diéntengevolge spoedig zal bederven. i 1’kn leek is niet in staat bederf van ben zine, tengevolge van te langdurige opslag BIEDT ZICH AAN 19 jaar, 5 jaar in gemengd bedrjjf werkzaam. Brieven no. 3756 Bureau Goudsche Courant, Markt 31, Gouda. GEVRAAGD, niet beneden 18 jaar van 83, Vrijdags den geheelen dag. Brieyen no. 3759 Bureau Goudsche Courant, Markt 31, Gouda. Uitv brieven met opgaaf van leeftijd, enz. no, 3758 Bureau Goudsche Courant, Markt 31, Gouda. 222 J 3611 5198 6235 7484 8632 2313 233U 3828 4142 5277 5481 6243 6278 ?657 769, 8793 8807 10360 1154 127J 14298 1431 15384 1541; 15^52 1024 17/03 1771 18397 185Lo 19971 20042 205 478 514 700 712 858 860 862 88ö L085 1830 2075 2120 2192 2221 2313 2330 1762 3335 3425 3478 3564 3617 1450 4629 4690 4922 5119 5198 60’. 3337 11943 16962 19752 2999 5517 14641 4409 5437 8934 15116 15559 17374 20447 20607 PREMIËN VAN j 70.— 1085 1830 2Ó75 2120 2762 3335 3425 3478 4698 5842 6143 6234 6235 “"12 7180 7470 7484 8015 8127 8341 8447 9456 9461 9880 10102 .0662 10672 10863 11138 11146 11742 11807 11866 11928 12094 13120 13136 13238 13452 13479 14772 14967 15225 15244 15265 15544 15701 15803 15940 15964 16567 16827 16841 16846 16912 17917 17955 17971 18028 18239 19070 19389 19548 19554 19647 20316 20483 20505 - 4450 48<rt, öóöl 5580 373 6?32 6742 8127 834] 9461 9880 10102 10262 10281 10360 1G649 11138 11146 11225 113/1 11425 11543 11674 11928 12094 12509 12643 12691 12730 13024 13452 13479 13569 14214 14298 14311 14659 15244 15265 15290 15372 15384 15478 15517 15940 15964 16244 1C245 15^52 16255 16474 16846 16912 17267 17551 17/03 17757 17891 18028 18239 18382 18387 18397 18568 18898 19554 19647 19712 19795 19971 20042 20288 20558 20748 GEEN PREMIËN 176 199 553 567 782 818 1137 1152 1606 1633 1806 1872 2290 2294 2791 2794 3035 3066

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 3