lajaar N! N! landel NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN No. 20139 EEN K.L.M.-VLIEGTUIG BESCHOTEN. STRAAT 64 Engeland tracht de Duitsche economische structuur te desorganiseeren. Nieuwe orde in door de Russen bezet gebied in Polen. MOERCAPELLE. enz. Een Zweedsch passagier gedood. Duitsch watervliegtuig opende ten N.W. van Helgoland het vuur op het Nederlandsche toestel. De Wereldrevolutie blijft doel der Komintern. Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, overal bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwataal 3.15. Woensdag 27 September 1939 78e Jaargang BERGAMBACHT, BERKENWÜUDE, BODEGRAVEN. BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK. SCHOONHOVEN, STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, waar d? Agfa Final an af- ELEFOON 3316. alle ewoon r geen ran 'n ilagen. del en e voot maakt ROMP MET KOGELGATEN DOORZEEFD. VEN MOTEN 3ON, JON! ANDEN. m. fstfoto’s. d heeft is allen en, het :er óók net’' te kalmte l heeft het 1, doch >r onze en niet terken, regeld, 1 heeft ivat er woon GISTERMIDDAG te 15.28 uur, landde op Schiphol de vliegtuig’bestuurder Moll met het Douglas DC-3 vliegtuig PH-ASM. Hij rapporteerde ce 14.10 uur op 120 K.M. N.W. van Helgoland, vliegende op 800 Meter hoogte, door een onbekend vliegtuig te zqjn beschoten. Het was een watervliegtuig, voorzien van drijvers en h« zag deze machine later in Oostelijke richting npar Helgoland afbuigen. ken. Duitschland bezit reeds voorraden vaf» uitoenloopenden, ontvang van grondstoffen, die het moet invoeren en snelle resultaten kunnen derhalve niet worden verwacht van het ministerie van economischen oorlog. De „Mees” door een Duitsch watervliegtuig beschoten. Hedenmiddag deelde de Regeer ingisp tro el ienst het volgende mede: Heden hebben de Duitsche zaakgelastigde namens de Duitsche regeering en de Duit sche luchtvaart-a^taché namens \generaal- veldmaarschalk Göring op het ministerie van Buitenlandsche Zaken hun leedwezen betuigd over de beschieting van het Dou- glas-vliegtuig „Mees” ten N.W. van Helgo land, waarbij het Nederlandsche vliegtuig! ernstig werd, beschadigd. gewonnen waarde voor gen en De airhostess, mejuffrouw Wynoldy, be merkte, dat er iets niet in orde "was, waar op zjj zich naar de stuurhut begaf om den gezagvoerder te waarschuwen. De boord werktuigkundige vergezelde de airhostess raar de cabine en bemerkte aan een aantal kogelgaten, dat de machine was beschoten. Er waren negen passagiers aan boord. Eén ^an de passagiers bleek getroffen te zijn. Het was een Zweedsch ingenieur, genaamd Gustav Robert Lamm, oud 38 jaar, wonen de te Malmö. De heer Lamm was op weg raar Brussel voor een bezoek aan een schoenenfabriek.’ Dr. Slotboom van de K.L. M. werd onmiddellijk gewaarschuwd even als de officier van justitie. Dr. Slotboom constateerde, dat de heer Lamm was over leden. De airhostess had den heer Lamm hulp verleend. Hij had slechts gezegid: „It is a gun” en was daarna bewegingloos in den stoel blyven zitten. Aan boord bleef ieder van de passagiers en de bemanning rustig. Gezien de ernsti ge schade, welke door de beschieting was Pan gebracht, is dit ongeval bulten verwach ting beperkt gebleven tot het verlies van één menschenleven. De familie van den heer Lamm en de autoriteiten zijn van dit voor val onmiddellijk in kennis gesteld. HAKEN felige Panchroma- foto’s maken. iltaten, mits U ze Van de „Entente Internationale contre le Bolchévlsme” te Genève ontvingen wij (in het Nederlandsch) onderstaand ult- trekaü uit een door radlo-Moskou op 13 Septf\iitgezonden rede, waaruit blijkt dat 1de; propaganda van den bolsjewis tische leer en het streven naar de we reldrevolutie nog steeds (wie had daar- aanlook kunnen twijfelen?), op het pro gramma der Komintern voorkomt. Dat de hernieuwde Intrede In ’t Europeesche kamp nieuwe mogelijkheden schept voor het verspreiden der communistische leer, is wel duidelijk, met name in Oost- en Zuid-Oost Europa, waar de heerschende agrarische toestanden daarvoor een ge- makkelijken voedingsbodem vormen. An derzijds mag echter niet vergeten wor den dat de prijs, welken Sovjet-Rusland voor deze „introductie” heeft betaald het samengaan met hot natlonaal- socialisme, voor de communistische pro paganda in West-Europa een zeer ern stige slag is gebleken. Wij laten enkele doelen uit de bedoelde radlo-uitzending hieronder volgen: De marxistisch-Ieninistische leer houdt zich niet op met dogma’s. Het is een leer van voortdurenden strijd, die aan de ar beidende massa’s wapens verschaft, waar mede zij de bezittende klasse moeten aanvallen, omver werpen en vernietigen, om daarna een klassenlooze maatschap pij in het leven te roepen. Daar echter het tegenwoordig bestaan de kapitalisme niet uit zichzelf ineen zal storten, zal men het overal moeten ver nietigen door revolutionnaire opstanden, teneinde uitelndelijk de proletarische dictatuur te kunnen instellen. Marx en Engels hebben reeds de on vermijdelijke ineenstorting van het ka pitalisme voorspeld. Aan het proletariaat is de historische taak opgedragen om straks als doodgravers van de bourgeoisie te fungecren. Er ontbrandt een strijd tusschen de impertsnstlsche mogendheden, teneinde zich meester te maken van handels markten on grondstoffen. Do imperialis tische oorlogen, die daarvoor noodig zijn verzwakken natuurlijk in sterke mate het bloc van de kapitalistische groot machten. Het zal daardoor in de toe komst mogelijk worden onder de aange slotenen van dat kapitalistische bloc tweedracht te zaaien, het te versplinte ren en onderdeden ervan te vernietigen, waardoor dan hier en dan daar een so cialistisch régime zal kunnen worden in gesteld Is zoodoende de revolutionnaire be weging eenmaal op gang gekomen, dan openen zich daaruit verschillende pers pectieven, die voor ieder land, in ver band met zijn eigen plaatselijke omstan- D« beschieting van het K.L.M.-vliegtuig „Mees”, op weg van Malmö via Kopenha gen naar Schiphol, heeft in luchtvaartkrin gen. een diepen indruk gemaakt. Tot nog toe konden de toch reeds tot het uiterste beperkte luchtlijnen ongehinderd gevlogen worden. Anders dan bij de scheepvaart, waar groote ladingen vervoerd kunnen war der, die door de oorlogvoerende partijen ah contabande zouden kunnen worden be schouwd, vervoeren de verkeersvliegtuigen der K.L.M. uitsluitend passagiers en post vin hot eene neutrale land r aar het andere, vliegend over uitsluitend neutraal gebied. De duidelijk, sedert het uitbreken van den noüo* aamrebraehte naam „Holland” in zeer groote letters, aan onder- en boven op romp en vleugels geschilderd, kar J-yijfel hten omtrent de nationaliteit deze aanduiding a op grooten af- en, aanvoer gelijk aan stroef, prijzen koeien en 2e kw. iets stijver, >s 75 ct. Stieren, aan’ del kalm, prijzen iets i, aanvoer iets ruimer, als vorige week, pri.’ iren, aanvoer grooter, iets lager. Nuchtere i, aanvoer gelijk aan moeilijk, prijzen iets )er idem, handel goed, n, aanvoer ruimer, n slachtpaarden prjjs- en hitten hooger. aanvoer iets grooter, Is gisteren. Kalf- en iets ruimer, handel iel. Varekoeien, aan- e week, handel slee- lerd 2e kw. 4'1, «O, 2e kw. 61, 35 Schapen 22—19_lt. Nuchtere elachtkah itere fukkalveren 20 den 260—200_.13fl' 10180; Hitten 260—’ —60-40; Stieren 300 eien 250—18O-13(,. -160; Varekoeien uj 150—130—100; Pin. ekalveren 60-30-20; Nog geen collectivisatie. Havas meldt uit Moskou, dat de comman dant der Sovjettroepen in Wit Rusland in elke bezette plaats een tijdelijk bestuur in stelt, bestaande uit vertegenwoordigiers van het Roode Leger en van de plaatselijke be volking. Deze besturen moeten ervoor zor gen, dat winkels, bakkerijen en dergelijke worden heropend, dat de posterijen en tele grafie, electriciteiswerken en waterleiding weer normaal werken. De roebel wordt bij decreet in omloop gebracht en in waarde ge lijk gesteld aan de zloty. De burgers worden uitgenoodigd de „re volutionnaire orde” te betrachten en pogin gen van de voormalige bewindhebbers om zich te verzetten te verhinderen. Daar de meeste leiders en eigenaars der bedrijven zijn gevlucht of gearresteerd nemen de voorloopige besturen hun taak over. Ei wordt nog geen collectivisatie van het land ingevoerd: de overheid spoort de boeren aan het land onder elkaar te verdeekn evenals de overige bezittingen der groote landeigenaars, der Poolsche kolonisten en der gegoede boeren. Ook wordt den boeren gezegd, dat zij vrije beschikking krijgen over bosschen en meren. De Sovjet-Russische troepen, die Polen bezetten, brengen niet alleen communisti sche propaganda-literatuur mede, doch ook korte en lange propagandafilms. In de be zette steden worden op de pleinen luidspre kers opgesteld, zoodat de bevolking vei- plicht is te luisteren naar de Russische pro gramma’s. Grootgrondbezit het kritieke probleem. Een kenner van Polen schrijft in de Times: Als de Russen op de Curzon-lijn halt hadden gehouden, zouden zij zoowat de helft van het Poolsche gebied hebben be zet. De nieuwe scheidingslijn geeft hun vijf achtste deel van Polen met ongeveer de halve bevolking. Ook al zou de lijn niet ala definitief moeten worden beschouwd, dan is zij toch van fundamenteel belang, want zelfs een tijdelijke Russische bezetting kan veranderingen bewerken, die niet gemakke lijk ongedaan kunnen worden gemaakt. In de vroegere Russische en Oostenryk- ?che gebieden van Polen was het grondbezit een brandende kwestie, die de Polen hadden kunnen oplossen met een grondige land hervorming. Dat deden zij niet. Een van dc groote beletselen was, dat de Poolsche heer schappij voorbij de Curson>-lijn hoofdzake- liik gebaseerd was op Poolsch grootgrond bezit. Als men dit in kleine perceelen had verdeeld, misschien met behoud van enkele groote bezittingen voor vestiging van Pool sche kolonisten, zou men den Wit-Russen <?n Oekrainers hun aandeel in het land niet hebben kunnen onthouden en niets zou de Polen schadeloos hebben gesteld voor de verdwijning van die landgoederen, welke met hun hoog cultureel peil machtige cen tra van Poolschen invloed waren. Zonder dit grootgrondbezit zouden de verspreide groepen van Poolsche boeren of kolonisten na verloop van tijd hun Poolsche karakter hebben verloren en zijn opgegaan in de Wit- Russische Polen van hun omgeving. Ai vóór den oorlog van 19141918 w'a- ren hier de betrekkingen tusschen de land- lieeren en de dorpen gespannen, in de af- geJoopeiï 20 jaar waren zij dat nog veel meer. De Russische legers, die thans deze provincies betreden, behoeven weinig aan moediging te geven om de Wit-Russische en Oekrainsche boeren te bewegen beslag le leggen op de landgoederen van de groote en minder groote bezitters. Deze bezitters, de Poolsche bestuurders en de geestelijk heid, zullen zich gelukkig prijzen als zij door de vlucht hun leven hebben gered. Nu de Russen verder zijn getrokken dan de Curzon-lijn, zullen zij ook zeker in dit zui ver Poolsche gebied tot onteigening over gaan. En hoe goed Poolsch en katholiek de boeren er ook mogen zijn, als menschen die 1 geen land hebben of te weinig om er oen Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie en Redactie Telef Interc 3745. Postrekening 48400. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31. GOUDA b|j onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. Doordat het aanvallende vliegtuig voort durend in dezelfde lijn als de „Méés” achter dc K.L.M.-machine heeft gevlogen, kon men de nationaliteit niet vaststellen, omdat het toen het eenmaal uit deze lijn afboog, zeer snel verdwenen was. Niettemin kan verwacht gorden, dat in de machine en in elk geval in het stoffelijk overschot van het slachtoffer, kogels ge bonden zullen worden, die opheldering kun nen geven omtrent hun herkomst en der halve omtrent de nationaliteit van het vlieg- tuig, dat den onberaden aanval op een neu trale verkeersbemanning heeft gedaan. Den leden van de bemanning is een uitvoerig verhoor afgenomen, ten ein de den juisten gang van zaken te kunnen restrueeren. Naar wy vernemen heeft de regeering wch omstandig over het gebeurde laten in lichten en is zij terzake aanstonds een on derzoek aangevangen. Zy is thans nog en kele gegevens wachtende, die noodig zijn om te kunnen bepalen welke stappen te dezen genomen dienen te worden. Volgens een later bericht is het vreemde vliegtuig een Duitsche machine geweest. Chamberlain herhaalt zijn verzekering aan de neutralen. In het Lagerhuis heeft minister-presi dent Chamberlain doelende op de tweede vergadering van den óppersten oorlogsraad gezegd: „Wy hebben geconstateerd dat wij volkomen overeenstemmen met de Fran- sche vertegenwoordigers over den koers welke gevolgd moet worden, teneinde het hoofd te bieden aan de gebeurtenissen se dert de vorige bijeenkomst. Ook is overeenstemming bereikt over de procedure tot de coördinatie en het perfec- tionneeren van de maatregelen der beide regeeringen inzake de munitievoorziening. Sprekende over de houding van Sovjet- Knsland heeft Chamberlain nog gezegd: Sedert myn laatste verklaring van 20 September zijn de gevolgen van het optre den van de Sovjetregeering ten aanzien van de positie in Polen duidelijker geworden. Dc demarcatielijn brengt de Sovjettroepen tot aan de voorsteden van Warschau en het grootste deel der Galicische en Poolscne oliebronnen komen onder controle van den Sovjet- De communiqué’s, die kortelings door het roode leger zijn uitgegeven, geven echter niet aan, dat de Sovjettroepen reeds al het gebied, dat hnn toegewezen ia vol gens deze overeenkomst, en dat neerkomt cp meer dan de helft van de totale opper vlakte van de Poolsche republiek, hebben bezet. Onder deze omstandigheden lijn de Poolsche troepen, die zoowel in den r-g als in hun front werden aangevallen, niet in staat geweest hun,terrein te behouden. Het Poolsche volk heeft echter de worste ling niet opgegeven en de geheele wereld is diep ontroerd door den schitterender leider,moed van de verdedigers van War schau en het schiereiland Hela, die nog stand houden tegen de omringende Duit- -che troepen, ondanks het meedoogenlooze en voortdurende bombardement. De voorbereiding in de Dominions. Over den stry'd in het Westen zeide de premier: Aan het Westelijke front zijn de Franschen voortgegaan vorderingen te ma ken in zekere plaatsen en zijn zy er in ge slaagd weerstand te bieden aan de toene mende krachtige Duitsche reactie en alle ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) bijslag op den prijs. Uefdadigheids-advertentiön de helft van den Drffs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.05, elke regel meer 0<50. Op de voorpagina 50 hooger Adverientiën kunnen worden ingezonden door tuaschenkomst vani «oliede Boek handelaren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Gewone adverteatiën en ingezonden mededeelingex bij contract tot zeer gereduceerden prfls Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. terrein geheel te behouden. De van het gebruik van vliegtuigen dit doel is niet beperkt tot verkennin- en aanvallen, maar bestaat ook hlenn, dac de voortdurende luchtpatrouilles het veel gev^arlyker maken voor een vy'ande- 1 ijken duikboot naar de oppervlakte te ko men. Vele aanvallen zijn gedaan op vyan- delijke duikbooten. Het werk der patrouilles van de kust- commando’s is dan ook een groote bijstand gebleken voor de vloot bij het bestrijden van de duikbootbedreiging. In de Dominions gaan de voorbereidingen der regeeringen voort met toenemende snel heid. Marineschepen der Dominions worden geoefend om dienst te doen al naar de eischen van de omstandigheden. De lucht^ macht der Dominions wordt in gereedheid gebracht voor gebruik over zee. Ook mag ik niet vergeten melding te maken van een andere, hoogst belangrijke bydrage, die ge in erd wordt. Als gevolg van de nauwe sa menwerking worden leveranties van geheel afgewerkte munitie, grondstoffen en levens middelen in de Dominions in steeds toene mender omvang beschikbaar gemaakt voor de gemeenschappelijke zaak. De economische oorlog. Chamberlain sprak daarna over het werk \an het ministerie voor economischen oor log. Dit departement zal in algemeene be woordingen uitgedrukt de functies vervul len, die in den- vorigen oorlog vervuld zijn door het ministerie voor de blokkade. Ter wijl echter dit laatste ministerie eerst in 1916 werd ingesteld, is men met de organi satie van het ministerie voor economischen. oorlog reeds twee jaar bezig. Het algemeene doel varf het ministerie is de Duitsche economische structuur le desorganiseeren tot zoodanigen omvang, dat het voor Duitschland onmogelyk wordt den oorlog voort te zetten. Voor lederen man aan het front moeten er verscheidene achter het front zyn, die werken aan de productie en leverantie van oorlogswapens en wanneer Engeland Duitschland kan verhinderen grondstoffen in te voeren, die van essentieel belang zijn voor de functionneering van zyn oorlogs industrieën, zal het resultaat in feite zijn een verminken van het Duitsche vermogen om de vijandelijkheden langer te doen du ren. Het is noodig een woord tot waarschu wing tegen te groot optimisme uit te spre- GOH IkSLH E (01IIAVI. lant geen der K.L.M.-vliegtuigen en 6 Is vooral uit de lucht reed» stand zichtbaar. Daarby komt, dat maatschappyen van de den r ...-V4.U4CB Dol', ’6» «e weinige ?Zr.eg lgen' de Duit, «j-hera kunnen beschikken sedert de Tsje- “'^“rtmaatsehappü C.L.S.. na he.TKïrxx„T8iech,,-siow“kue b,j aanvk 1 dat de K.L.M.-machine aanviel, heeft recht achter het toestel ge- n(i ^n’ zo°dat ^et n°ch uit de cabine, noch de cockpit was waar te nemen. Daar- ogj had de airhostess, mejuffrouw Wy- IJO’di, die, zooals gebruikelijk is, achter m e machine stond, het eerst iets van de be- «chieting waargenomen. Zy hoorde een vlug I?.. cn.’ waarvan zij de oorzaak aanvanke- Uk niet kon thuisbrengen, doch dat later geluid der kogels op de metalen bepla- wng van het Douglasvliegtuig bleek te.zyn. ank zy haar tegenwoordigheid vay geest fn kordaat optreden is er geen paniek on er passagiers in de machine ontstaan 'ij waarschuwde direct den gezagvoerder, die op geringere hoogte ging vliegen, waar na het achtervolgende vliegtuig den aanval opgaf en zich verwijderde. Doordat de oor logsmachine recht achter het K.L.M.-toestel vi°og, toen de onbekende aanvaller het vuur opende, werd het Douglas-toestel uitslui- bestaan aan te ontleenen, zullen zy nauwe lijks weerstand kunnen bieden aan de ver leiding zich de landerijen van de groote ren toe te eigenen. Daarom doet de Russi sche opmarsch tot in het zuiver Poolsche gebied tusschen de Curzon-lijn en de Weich- sel, de Narew en de San) een revolutionnai re verandering in de maatschappelijke sa menstelling van het land voorzien. De Duitschers kunnen in hun pogingen den steun van, de bevolking te winnen deze Russische praktijken in hun Poolsche ge bied niet volgen zonder het ook in Opper- Silezië te doen, waar de grootgrondbezitter Duitschers en de boeren Polen zyn, maar zij zouden in Krakau een zoogenaamd Poolsch bestuur kunnen instellen en zoo be proeven de propaganda der bolsjewisten ten oosten van de Weichsel te beantwoorden met de hevigste anti-Joodsche propaganda ten westen van die rivier. Daaraan kunnen de Duitschers wat maatschappelijke revolu tionnaire actie op verschillende wijzen ver momd, verbinden. Poolsche grondbezitters, de ,A.telligentsia”, de geestelijkheid, kun nen ^makkelijk de slachtoffers worden van elk grauw, dat zonder een bepaald revexu- tionnair program zoogenaamd wraak zou nemen voor „het ongeluk, waarin zij het land met hun corrupte optrede^ ge stort”. kort gezegd kan men een hel aan beide kanten van de scheidingslijn verwachten en een soort concurrentie tusschen de twee hellen. Hitler heeft door zijn optreden het bolsjewisme buiten de Russische grens ge bracht en zelfs voorbij de ethnologdsche grens van Wit-Rusland en de Oekraine. Hij heeft het in het hart van Oost-Centraal- Europa binnengehaald met onafzienbare gevolgen. tend aan de achterzijde geraakt. Dé kogels drongen voomamelyk de bagage-ruimte binnen, doch enkele drongen door de wan- d( n, die bagageruimte scheiden van het toilet en de cabine en kwamen zoo in de cabine terecht. t)c Zweedsche heer Lamm, die op zoo on gelukkige wijze om het leven is gekomen, zatMn den achtersten stoel, ter rechterzijde van de cabine. De kogel drong door den wand en door de dik bepolsterde rugleuning \an de fauteuil in den rug van den heer Lamm, die daarna nog slechts kort leefde. Als door een wonder bleef mej. Wynoldi, die achter in de cabine stond, gerfpaard. Na aankomst op Schiphol is de ,.Mees” aan een nauwkeurige inspectie onderwor pen. De romp, vooral de metalen beplating van staart en bagageruimte, bleek met ver scheidene kogelgaten doorzeefd. Ook ccn der vleugels is door kogels getroffen en pas bij aankomst op Schiphol bemerkte men, dat dientengevolge een der benzinetanks was lek geschoten. geen der luchtvaart- Uouglas-vliegtuigei

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1