FOTO DAEMS Gedé-Zalf Ook in het najaar No. 20130 ZEUGESTRAAT 64 I Met alle te getrac Plaatsellke Bureauhouder voor veevoer ENGELANI UI Jongen of Meisje leeftijd 1416 jaar, voor diverse lichte werkzaamheden. BURGERHUISJE NET DAGMEISJE Dit blad versck abonnementspr bezorging per looper s Onze bureaux zijn di Interc 37*6- Postreken Abonnementen word, öjj onze agenten en lo< DIENSTBODE, voor dag en nacht, goed kunnende koken en werken. Hulp aanwezig. - ,132Q 14353 144è0 ,v„ .4755 14820 14891 Firma Wed. A. RIETVELD, men... RECHTZAKEN. Drastische B 11319 11663 De zomeij'vacantles zyn voorby! 2041 2091 3'840 m. z. Vanaf 25 SEPTEMBER ’39 is het kantoor GEOPEND van 9 uur tol 12 uui' des v.m. voor veehouders enz. des n.m. van 1 tot 4 uur voor den graanhandel en des Woensdagsavonds van 7-8 uur voor de kleine bedrijven. Adres: P. SCHEER, Oudeweg, REEUWIJK. 39» HACO-TREKKING 5e KLASSE. 3e LIJST TREKKING VAN WOENSDAG 27 SEPTEMBER 1939 HOOGE PREMIËN 6860 7344 BLAUWE DRUIVEN PERZIKEN MELOENEN PRUIMEN AALBESSEN TAFELPEREN TAFELAPPELEN BANANEN TOMATEN VRUCHTEN CONSERVEN DIVERSE SOORTEN NOTEN met de i nacht STENCIL-INRICHTING JAN v. d. HEUVEL, Westhaven 19, vraagt VEILIG WONEN! TE HUUR aan de Plas, 3.00 per week. Brieven no. 3762 Bureau Goudsche Courant, Markt 31, Gouda. 404 707 1338 1662 2231 2649 2852 3204 3811 4302 4764 4200 “529 3818 6303 664b 7064 7507 196 635 836 1376 1871 2374 2614 2966 3278 4007 4469 4858 5257 5560 5946 132 410 724 1341 1817 2276 2564 2861 3261 3925 4346 4812 6229 6532 5888 6306 639! 6657 6711 7080 7is; 7581 76?' vcrlcenen, dat de Ned. bodem ruim mogelijke opbrengst geeft voedsel voor mensch en dier in goed mogelijke verhouding. Dit resultaat zal kunnen worden be reikt, indien men zich houdt aan de vol gende richtlijnen: Gescheurd dienen te worden die gras landen, welke door hun ligging, grasbe stand en andere omstandigheden een redelijke zekerheid geven, dat zij als bouwland een aanmerkelijke grootere hoeveelheid voedsel zullen geven. Aan hen, die grasland scheuren, zal bij de toewijzing van krachtvoer een groo- tcre hoeveelheid worden toegekend, In dien zij op deze gescheurde gronden granen verbouwen Wat zij daarop voor eigen gebruik aan aardappelen en andere hakvruchten winnen, zullen zij mogen behouden. Wordt niet voldoende grasland ge scheurd, dan zal scheurplicht kun nen worden opgelegd. In dat geval zal perceelen rekening worden gehouden met de perceelen, die thans vrijwillig ge scheurd worden. Sterk wordt aangeraden, de bestaande weilanden tot de hoogste productiviteit op te voeren, waartoe een Intensieve voorlichting op dit terrein wordt georga niseerd. Aanleg van blijvend grasltmd en kunst- wciden zal niet geoorloofd zijn, wanneer niet een gelijke oppervlakte blijvend grasland of kunstwelde wordt gescheurd. Politierechter te Rotterdam. Dierenbeulen. 't Gebeurde te Krimpen a. d. Lek. Daar woont de 31-jarige landbouwer J. C. K., die zooals een plaatsgenoot over hem getuigde bekend staat als een gevaarlijk mensch. Gevaarlijk voor mensch, zoowel als dier. Hij zat in de zondaarsbank beklaagd van wreedheid tegenover zijn koe en paard. Zijn koe, die hem eenige dagen tevoren met een mooi kalf bevoordeeld had, had hij omdat het arme dier niet hard genoeg naar mijnheers zin liep met zijn klomp een 'schop tegen den 3774 3811 4278 430; 4738 47C1 6186 62C-. 5416 3521 5765 5811 6136 - 6617 7029 7485 198G 271- 4141 5351 6334 7471 8160 9019 9991 475 1841 2701 4108 4818 6313 7440 8122 8881 9817 88 1235 2199 3687 4396 5510 6781 7900 3646 9428 Heden overleed tot onze diepe droefheid, door een noodlottig onge val, onze innig geliefde Zoon KOO HUBREGTSE, Adapirant-Reserve-Luitenant. waarnemer, in den ouderdom van 24 jaar. P. J. HUBREGTSE. J. A. HUBREGTSE— HOOGLAND. Stolwykersluis (Gouda) B 254 26 Sept. 1939. De begrafenis zal plaats hebben Vrijdag 29 Sept. a.s. op de Algemecne Begraafplaats te Gouda. Vertrek van af het sterfhuis ten 1V2 uur. VOOR SPOEDIG GEVRAAGD ^1820 jaar. Aanmelden ^KANAALSTRAAT 26. 426 1529 2618 3966 4658 5858 7006 8068 8849 9686 .1593 11602 12344 12501 tegen eelt en likdoorns, zal nimmer over troffen wordeh. door welk middel ook. 45 cent per doosje. Gedé Voetbadzout tfi cent. Gedé Likdoornpleister 45 cent. RICHTLIJNEN VOOR DE BODEM- M de aanwijzing van de scheurpUchtlge PRODUCTIE. Haver beperkt tot 20 per bedrijf. Eventueel scheurplicht. De minister van Ec. Zaken vestigt de aandacht op het feit, dat de bOdcmpro- ductie onder de tegenwoordige omstan digheden van vitaal belang is voor de volksgemeenschap. Hij doet daarom een dringend beroep op den landbouwenden stand en de eigenaars, die hun grond verpachten of op andere wijze in gebruik geven,om al hun krachten in te span nen en hun volle medewerking ertoe te een zoo van een zoo I nieuw VERGAMEAt nieuwerke gIR JOHN SIMOb oorlogsbegrootii voor de landsverde Het is duidelijk, zo< te dekken met bek nationale leening 1 zullen nieuwe leeni Voortgaande dee crediet van 500 m: alle behoeften te d zware aanvullende gebaseerd op een o Bouwland. Alleen de teelt van die gewassen zal worden toegelaten, welke voor de voe ding van mensch en dier onder de ge geven omstandigheden het meest ge- wenscht zijn (tarwe, rogge, haver, gerst, aardappelen, suikerbieten, boonen, erw ten, vlas, koolzaad en voedergewassen). Alle andere gewassen mogen slechts na verleende vergunning geteeld wor den. Voor 1940 wordt de thans te velde staande karwij toegestaan. Het ligt in de bedoeling, den haver- bouw op de landbouwbedrijven te beper ken tot 20 pet. der oppervlakte bouwland. Deze maatregel beoogt meer gronden in bepaalde gebieden beschikbaar te krij gen. voor den verbouw van die gewassen, welke meer voordeel geven. Hij zhl wei nig of geen invloed hebben op de hoe veelheid haver in den handel, omdat deze hoofdzakelijk afkomstig i§ van de bedrijven in die streken, waar de haver- verbouw reeds thans minder dan 20 pet van het bouwland bedraagt. Men brenge het zaaiplan 1940, wat de -1365 1949 140C 1313 1431 L700 1477 1476 1541 >692 15751 15836 15848 3011 16047 16051 3360 16384 16397 3766 16767 16807 J997 17009 17016 7580 17645 17651 3196 18268 18270 3957 18967 18970 9310 19343 19355 >767 19796 19887 GEVRAAGD per 1 November Aanmelding ’s avonds na 8 uur, behalve op Zaterdag, Dillenburg - laan 1, ROTTERDAM (Kralingenf. KUNT U NOG MOOIE KIEKJES MAKEN Vooral met de tegenwoordige hooggevoelige Panchroma- tische films, kunt U ook nu nog goede foto’s maken. Met Panfilms krijigrt U schitterende resultaten, mits U ze in een speciaalzaak laat ontwikkelen. Bü ons worden Uw films ontwikkeld in Agfa Final en af gedrukt op Gevaert Ridax. ’s Werelds beste producten. Koopt nog heden een Panfilm voor herfstfoto’s. De inkomstenbelasti tot 7/6 over een vol jaa voet van 7 shilling vo Er zal een verminder: in de bedragen, die worden bij de bereken.ii belasting, doch een spt getroffen worden voor ernst der verhooging nen, die dit jaar een 1 ring van hun inkomen vermindering van de werking komende bed jaar niet worden toej zondering, n.l. de eers van het belastbaar inl worden op een voet va h. plaats van 20 pence De belasting wordt terstond ver pet. Op oorlogswins worden geheven vs Een heffing op het doch is niet uitvoerbaa log. Simon raamde, da bekstingwijzigir.gen d inkomsten zou trekker 70 millioen in dit jaar het volgende jaar, bel goederen 1.500.000 dit over het volle jaar. Poen dit jaar en 27 n jaar, spiritualiën 2 3.500.000 over het vol! Hoen dit jaar en 2 ‘rr jaar, tabak 8 millioez hoen over het volle’ wacht men, dat de n millioen in dit jaar i over het volle jaar zi In zijn begrooti o.m. rog verklaar beerootingsjaar st uitgaven van bijn sterling. De oorspronkelijk uit de bestaande l 942 000.000 pond en van den oorlog warei dit bedrag ook zou noodzakelijk, dat de herzien en order de den is het niet waai komsten de 890.000.( gaan. De groote oorlog, v wikkeld, stelt voor on irdsch probleem van 1 ernst. Wanneer dit pr onder oogen wordt gei wordt behandeld, woi den oorlog tot een z.i te zetten zeer ernstij schade, die aan ons m aangebracht nadat de win. onherstelbaar zi gold noodi«r hebben c niet is voorgekomen, behoefte gedurende d Ö9 belasting een maxi uiteraard moeten de 1 worden door defensii Whaal. Het zou de pli Ueulieren burger om die leeninmi hij te d Behalve door bel kan de oorlog allee door methoden verhouding der verschillende gewassen onderling betreft, zQOveel mogelijk in overeenstemming met de In 1937—1938 uitgevoerde zaaiplannen, behalve ten aanzien van tarwe, rogge en aardappe len, waarvan de verbouw behoort te worden uitgebreid. Men bestemme daartoe bij voorkeur de vrijkomende op- pervlakte. na 8 uur I 230 1458 2455 3823 4521 5713 6890 8062 8697 10211 10306 10556 10580 11156 11480 11571 11593 - -----ïrrzj 1 23 13378 13515 13612 13639 14741 14756 14760 14793 - 16643 15780 16565 16677 buik gegeven. De doffe slag was wel op 30 meter afstand gehoord. 't Was op een erf in genoemde ge meente geschied en de plaatsgenoot, die over hem een leelijk boekje open deed, had op het zien van deze schandalige behandeling van het arme dier gezegd: Dat moet je mijn eens doen! In volle verontwaardiging had de man tegenover den bruut gestaan, die hem minachtend had geantwoord: Boeren suffert, wat let me, of ik rijg je aan mijn mes en snij je aan rie men... K. had ook zijn paard dat hij vei ligheidshalve door zijn knecht aan het halster had doen vasthouden met zijn klomp een hevigen schop tusschen de voorbeenen gegeven. Omdat het me wilde bijten, zei K. Dus je erkent, dat je de dieren ge trapt hebt? vroeg de rechter. Daar kan ik me niks van herinne ren. Maai’ hij verd. wees naar zijn dorpsgenoot heeft mij voor boeren- suffert uitgescholden. Dus dat herinnen je je wel, merkte de rechter op Daar, kan ik me niks van herinne ren, hield de verdachte star vol. ’t Is mogelijk, antwoordde de rech- Je doet het mls- De burgemeester van Westwoud geschorst. De burgemeester der gemeente West woud is, naar de Tel. verneemt, 'in ver band met het onderzoek In zake de ge meente financiën voor drie maanden ge schorst. Tot plaatsvervanger is voor dien tijd benoemd de heer J. Schrijnder, burge meester van Grootebroek. 922 928 1002 1159 1986 2001 2024 2135 2717 2761 2972 3225 1141 4351 4358 4371 - 5373 5400 5405 6395 6685 6721 7527 7630 7868 8223 8479 8644 9213 9242 9416 9991 10127 10145 10158 10790 10851 10880 10885 10957 11610 11682 11736 11740 11846 12536 1Ó550 12759 13100 13294 13727 13809 13932 14137 14281 15045 15099 15125 15168 15237 113022 16044 16059 16230 16234 16950 16975 17393 17422 17492 18249 18486 18489 18585 18760 19439 19459 19534 19550 19551 20039 20230 20232 20397 20445 stand is gehoord, is meer dan eraerlllt geweest. Als Ik niet vreesde, dat hUtlmi, komende wraak op zijn onschuldige die ren zou nenun, dan vroeg Ik voor hem een onvoorwaardelljke gevangenlsatraf Ik beklaag de arme beesten, die bij dezen prettlgen baas op stal staan. Ik «au voor dezen man 2 maanden voorwaarde lijke gevangenisstraf met 3 Jaren proef tijd en onvoorwaardelijk f 25 boete of 2S dagen hechtenis. De rechter heeft K. daarop veroordeeld tot de gevraagde boete, of 5 dagen hech tenis en 1 maand voorwaardelijke ge vangenlsstraf met 3 jaren proeftijd. Nr. 2 was de 19-jarlge arbeider Douwe R.. uit Krimpen a. d. IJssel, een Jongen die aldus het O. M. reeds In 1937 tuehtschoolstraf wegens diefstal onder ging. Deze Jongen had een herdershond toebehoorende aan een plaatsgenoot met zijn klomp gegooid, waardoor het dier dat nooit Iemand te voren kwaad deed pijnlijk werd getroffen. De Jongen beweerde, dat de herder hem wilde aanvallen, wat door den eige naar werd weersproken. Zonder nood zaak had de Jongen het dier r klomp geworpen. Den gehcelen had het dier liggen kreunen. Conform den elsch werd hij voor zijn wreedheid veroordeeld tot f IS boete, of 5 dagen hechtenis. En wat heb Je op deze straf te zeg- De Jongen gaf geen antwoord en stond et zoo houterig bij, dat de rechter zei' Sta nu niet zoo stom te kijken... - I 4.Ö lUUgCUJll, tUll ter, schouderophalend, schien eiken dag.. Dc officier, mr. F. M. Wilbrenninck, teekende den man in de zondaarsbank als een nijddas. Het gedrag van dezen man, die zich onbewogen toont en die zich niet ontzien heeft zijn koe, die hem een kalf had geschonken, zulk een schop te geven, dat het wel op 30 meter af- Spaart n\ voor Uw volgende vacantiereis by de NUTSSPaARBANK tc GOUDA j OÓathaven 12. Desgewenscht helen wy wekelyk-s of aaaft- delyks een bedrag by U op. Even een telefoontje (3005) en wy komen! 1000— 16741. 400.— 3923. I 200.— 788 1251 14903 18139 19129 19645. 100— 8026 11118 12036 17135 18802. PREMIËN VAN ƒ70.— 451 1785 2650 3972 4772 6187 7162 8120 8856 9808 10766 14299 15386 17t. 19e: 198! 2051 178 474 820 1374 1828 2357 2591 2957 3265 3999 4467 4833 5242 5542 5903 5393 3712 7137 7581 7620 3254 8299 8628 8722 9119 9146 9391 9503 9775 9"797 10082 10170 102' 10636 10685 1061 10961 11027 110<_ 11366 11352 11454 114E 11738 11802 11876 1191 '"373 12646 1270" a3002 13018 1304. 13438 13457 13540 1414 145' 140. 15£f 1581 161f 1641 1681 170( 176f 186. 19C' 164 1326 2351 3780 4456 5550 6823 7984 - 8648 9428 9643 961 10211 10306 105E xxxuu 11480 1151 11996 12030 12276 13315 13378 13515 - 14741 14756 15454 15602 - 16273 16402 16547 16565 16677 17621 17830 17919 18003 18128 19009 19060 19115 19149 19207 19814 19903 19920 19975 20027 20579 20875 20943 GEEN PREMIËN 254 265 309 354 360 375 543 564 565 573 600 640 952 1101 1118 1155 1248 1267 1402 1467 1510 1513 1621 1657 1922 1978 2004 2014 2021 2218 2378 2398 2418 2419 2473 2487 2623 2653 2690 2713 2772 2831 2967 2979 3015 3073 3114 3115 2347 3533 3673 3679 3737 1084 4150 4205 4243 4277 1495 4569 4622 4674 4730 1868 4988 5017 5046 5123 - 5347 5350 5356 5361 5686 5689 5715 5720 6119 6133 6153 6201 6474 6523 6524 6603 - 6915 7014 7027 7386 7393 9417 ,361 7934 7989 8024 8038 !394 8456 8528 8582 8586 1900 8937 9009 9062 9076 )166 9226 9254 9272 9298 10034 1Q044 10484 10489 10619 10818 10827 10855 11192 11217 11629 11645 12109 12206 12233 12952 12082 12909 13431 13434 13544 13576 13583 13605 13625 13633 13681 13909 13911 13947 13949 14000 14035 14038 ’5482 15521 15533 1421 146! 15H 1561 15946 16948 15959 15968 1001 16221 16258 16295 16330 163( 16692 16722 16735 16739 167( 16913 16937 16941 16956 169£ 17292 17358 17436 17519 1751 17939 18054 18063 18130 181f ’7350 18870 18890 18893 189t xJ128 19187 19256 19265 1931 *9553 19564 19618 197?" 1353 1820 >521 >836 3047 3384 3767 1009 1402 192? 2376 262? 2961 3347 4084 449f 4868 5301 5669 6026 6401 6446 6849 6855 7145 7337 7763 7861 8336 8394 8456 8528 8732 8900 8937 9009 9156 9166 9226 9254 - - 9578 9580 9581 9583 9671 9720 9754 9759 9834 9841 9963 9965 9992 10034 10044 10067 10246 10322 10350 10389 10459 10401 - .0696 10703 10712 10731 10815 ln0’0 '1048 11143 11144 11150 11178 11192 ’1459 11466 11508 11595 11629 x!979 11985 11990 12017 12109 12373 12646 12709 12749 12838 12847 12896 12952 - 13002 13018 13047 13310 13323 13339 13398 13431 13434 13437 10100 13457 13540 13544 13576 13583 13605 13625 13633 136P’ 13835 13864 13884 13909 13911 13947 139<" - - 14148 14160 14176 14218 14240 14286 143! *1524 1454C 141'74 14634 14652 14696 147Gv x,. 1958 14964 15091 15158 15395 15410 1547° >564 15578 15602 15634 15680 15681 156(.<. zu, >868 15889 15892 15946 15948 15959 1596° ’n' 1166 16168 16208 16221 16258 16295 1633» ÏU7 16473 16477 16692 16722 16735 1673" 'on 3817 16849 16880 16913 16937 16941 1695w xv» 7067 17125 17200 17292 17358 17436 1751n ’’e 7661 17663 17735 1793" ---- -3609 18643 18676 188E 19002 19059 19090 1912- 19367 19422 19427 19553 19564 19618 19722 19767 19796 19867 20002 20024 20127 20191 20218 20233.20281 20300 20325 20329 20488 20559 20561 20606 20713 20731 20805 20816 20848 20867 20916 209x7 20949 20073 Verb, vorige l(|st: 3617 met f70.— m. z. 3616 met f70. 3b4Q m. z. met f70.—; 15619 m. z. 16619. SINAASAPPELEN CITROENEN Gebruik een» een tijdlang regelmatig Tonicum Noury, één theelepeltje voor den maaltijd. Binnen korten tijd zult U de heer lijke werking van dit buitengewone middel ondervinden. De rustgevende Invloed, die Tonicum Noury op Uw zenuwen uit oefent de krachtig versterkende wer- king op Uw geheele lichaamde opwek kende, verkwikkende Invloed op Uw geest Moeheid, lusteloosheid en nervositeit ver* dwijnen snel, de spler-energle heemt toe, de veerkracht wordt verhoogd. U zult zich kalmer en rustiger gaan voelen. Sterker en opgewekter. Door Tonicum Noury, het onovertroffen middel bij slapte, ovei’vermoeldheld, overspanning, nervo siteit, lusteloosheid, herstel na ziekt». Verkrijgbaar bij alle apothekers en drogls* ten f 1.50 per flacon. Dubbel» flacon f 2^5- OUDSTE ADRES voor OPGEMAAKTE FRUITMANDEN. ’ANGE TIENDEWEG 27 TELEFOON 331»

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 3