URY IA AS lajaar handel NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN. BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE. 78e Jaargang enz. ESTRAAT 64 Von Ribbentrop’s bezoek aan Moskou. ENGELAND VERWACHT 107 MILLIOEN POND UIT NIEUWE BELASTINGEN. Met alle ter beschikking staande middelen moet getracht worden inflatie te voorkomen. WARSCHAU HEEFT ZICH OVERGEGEVEN. De stad ligt volkomen in puin. Negen ziekenhuizen vol zieken door bommen vernield. De Engelsche vloot op de Noordzee aangevallen. Militair bestuur in bezette Poolsche gebieden. Moskou verscherot druk op Estland. No. 20130 Donderdag 28 September 1939 NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK. SCHOONHOVEN. STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon-en Feestdagen op deze straf te zeg- Agfa Final en af- IELEFOON 3316. TELEGRAFISCH weerbericht. en. rfstfoto’s. een herdershond een plaatsgenoot gooid, waardoor het fi and te voren kwaad IVEN NOTEN Verwachting geldig van hedenavond tot morgenavond ongeveer 19 uur: Plaatselijk lichte nachtvorst, vooral in het Zuidoosten; gedeeltelijk bewolkt; geen neer slag van beteekenis; iets zachter; zwakke tot matigen Noordelijken tot Westelijken wind. lang regelmatig ►lepeltje voor den Ijd zult U de heer* mgewone middel levende Invloed, Uw zenuwen uit* ersterkende wer* lamde opwek* ed op Uw geest... n nervositeit ver- lergle heemt toe, arhoogd. U zult ir gaan voelen. Door Tonicum middel bij slapte, panning, nervo* ratel na ziekte, lekfirs en drogle* bele Bacon 1225 I F WANDEN. n antwoord en stond dat de rechter zei: J stom te kijken... HET Duitsche Nieuwsbureau beriekt, dat het opperbevel van de Duitsene weermacht meedeelt, dat Warschau zich onvoorwaardelijk heeft over gegeven. r Het overgeven van de stad zal vermoedelijk op 29 September geschieden. vormen en „dat is een koers, dien wij met alle tot onze beschikking staande middelen moeten trachten te vermijden”. Zonder hoofdelijke stemming nam het Lagerhuis achtereenvolgens de resoluties aan, 'waarin een extraheffing werd ge plaatst op bier, spiritualiën, wijnen, ta bak, suiker evenals de verhooging van de inkomstenbelasting. De drastische begrooting heeft een ge weldigen indruk gemaakt en wordt be schouwd als het beste bewijs van de vast- Wat Engeland in een week in beslag nam. Reuter seint: Het ministerie voor economischen oor log deelt mede, dat in de week, die op 26 September eindigde, ruim 70.000 ton goederen onderschept en aangehouden zijn door de Britsche contrabandecon- trole. Onderschept werden 23.150 ton ijzererts, 14.200 ton petroleumproducten, 7200 ton mangaan, 7600 ton oliehouden- de zaden, 6000 ton bauxiet, 2600 ton vee voer, 2100 ton verschillende levensmid delen, 1300 ton vezels, 1300 ton oliën en vetten, 1000 ton granen en 5900 ton rub ber. Voorts werd een aantal zendingen chemicaliën, katoen, wol, gom, harsen, hout, huiden en vellen, meststoffen on derschept. De goederen in kwestie wer- commandant van de thuisvlqot heeft dit draadloos gemeld. De minister legde deze verklaring af in antwoord op een vraag over het Duit sche legerbericht, waarin melding werd gemaakt van het vernielen van een vlicg- tulg-moederschip en het ernstig bescha digen van een slagschip. Hij voegde hier nog aan toe, dat een ander Duitsch vliegtuig in zee terecht is gekomen en de vier inzittenden gevan gen zijn genomen. MAKEN oelige Panchroma- foto’s maken. uitaten, mits U ze Molotof confereert met Sara^oglu. Molotof heeft gisteren op de Turksche ambassade te Moskou het noenmaal ge bruikt met Sara?oglu. Hiertoe waren ook ie drie vice-commissarissen van buitenland- sche zaken benevens Worosjilov en diens adjudant uitgenoodigd. De politieke besprekingen worden naar men verzekert in de meest hartelijke at mosfeer gevoerd. Gisteren hebben de twee staatslieden twee besprekingen gehad, een aan het eind van’ deh middag en een des avonds van tien uur tot ’s nachts één uur. De besprekingen zullen heden worden voort gezet. Een opmerkelijke eigenaardigheid van de handelwijze van het Lagerhuis was, dat binnen 100 minuten na Simon’s rede het Huis met algemeene stemmen goedkeuring had gehecht aan de resoluties en daarmede onmiddellijke legislatieve kracht had gege- v?n aan de belastingvoorstellen, ofschoon de algemeene debatten nog volgden en he den voortgezet zullen worden. beradenheid des lands om de hoogste oor logsinspanning ten uitvoer te leggen. De begrooting als geheel, aldus de cityredac- teui van- Reuter, vertegenwoordigt den zwaarsten last, die ooit door eenige vrije natie op zich is genomen. De begrooting i stelt voor ongeveer Bl pct. van de uitgaven uit belastingen te dekken, hetgeen ongeveer het dubbele is van de verhouding uit den wereldoorlog. Het kernpunt van Simon’s verklaring is, dat andere financiering dan door belasting of leeningen tot inflatie moet leiden, welke Engeland met inspan ning van alle krachten wil vermijden. Of schoon Simon er naar gestreefd heeft de gestrengheid der begrooting in de aanvan kelijke stadia te verzachten, is toch zijn hoofdzakelijke doel om den laatsten cent te petsen uit het weerstandvermogen van het land gedurende een oorlog van drie jaa: of langer wanneer dat noodig mocht zijn. D~ begrooting schenkt niet dé minste aandacht aan overwegingen van politieke populari teit. zooals blijkt uit de heffingen on bier en suiker en uit de verhooging der belastin gen op de kleine inkomens. HET Duitsche Nieuwsbureau bericht, dat het opperbevel Rook en stof verstikken de ademhaling. Havas meldt uit Warschau, dat de ver dediging van Warschau gisteren (dit be richt is met vertraging ontvangen) het vol gende heeft meegedeeld: Warschau en Modlin blijven zich heldhaf tig verdedigen tegen de sterke aanvallen van de Duitschers. Op den linkeroever van de Weichsel heeft de stad zeer heftige Duitsche aanvallen weerstaan onder moei lijke omstandigheden. Gisteren (26 Sep tember) werden dertien Duitsche vliegtui gen in het gebied van Warschau neerge- schoten. Op het oogenblik is de stad volkomen in puin en ligt zij onder voortdurend artillerie vuur. Sedert eenige dagen zijn de reservoirs en waterfilters vernield en de bombarde- Volgens Churchill zonder verliezen afgeloopen. Churchill, de Engelsche minister van marine, heeft in het Lagerhuis meege deeld, dat eergisteren de Engelsche vloot in het midden van de Noordzee is aan gevallen door twintig Duitsche vliegtui gen. Het Engelsche smaldeel bestond uit slagschepen, een vliegtuig-moederschip, kruisers en torpedojagers. Geen enkel Engelsch schip werd getroffen en geen enkele matroos werd gewond. Een Duitsch watervliegtuig is omlaag geschoten en een ander ernstig bescha digd. De menten maken het zeer moeilijk de burger bevolking te helpen. Negen ziekenhuizen vol zieken werden door granaten en bom men vernield, evenals alle historische mo numenten. Dp rook en stof in de stad be letten de ademhaling. In verband met den huidigen wanhopi^en toestand van de burgerbevolking en de on metelijke schade, het gebrek aan water en het gevaar voor epidemieën, heeft de be velvoering in Warschau het Duitsche opper bevel voorgesteld een wapenstilstand van 24 uur te sluiten. Het antwoord hierop is nog niet ontvangen. De toestand van de burgerbevolking in* de stad heeft het commando genoopt spoe dig te handelen, teneinde te vermijden, dit de burgerbevolking verdere verliezen leed, den, vastgehouden omdat er bewijzen waren, dat zij naar Dultschland werden verzonden. Generaal von Rundstedt tot hoofd van het bestuur benoemd. Het D.N.B. meldt: De Führer heeft order gegeven tot het instellen van een militair bestuur in de bezette Poolsche gebieden. Tot hoofd van dit bestuur is als op perbevelhebber voor het Oosten benoemd „genenaloberst" Von Rundstedt. Tot regeeringschef voor het burgerlijk bestuur onder Von Runstedt is minister dr. Frank benoemd. Generaal Gcrd von Rundstedt is in 1875 geboren. Op 17-jarigen leeftijd nam hij dienst bij het leger; in den wereld oorlog streed hij mee als majoor. Na den wereldoorlog maakte hij snel promotie: in 1938 werd hij tot General- oberst bevorderd. In dat zelfde jaar trad hij uit den actieven dienst, nadat hij bij de .bezetting van het Sudetenland de vierde legergroep had geleid. Bij den veldtocht in Polen was hij bevelhebber over de zuidelijke legergroep. Hans Frank is 39 jaar oud. Hij maakte als soldaat het laatste jaar van den we reldoorlog mee en diende daarna tot. 1920 bij de cavalerie Zijn arbeid voor hot nationaal-secia- lisme dateert van 1919. Na de omwente line in 1933 heeft hij het Duitsche justi tieapparaat geheel, gereorganiseerd. gIR JOHN SIMON heeft, naar Reuter meldt, in het Lagerhuis de eerste oorlogsbegrooting ingediend, waarbij hij aankondigde, dat leeningen voor de landsverdediging op groote schaal zullen worden uitgeschreven. Het is duidelijk, zoo'zeide hij, dat het onmogelijk is al onze oorlogsuitgaven te dekken met belastingen. De tijd is echter nog niet gekomen om een nationale leening uit te schrijven. Wanneer de tijd daartoe gekomen is, zullen nieuwe leeningen van verschillende type worden uitgeschreven. Voortgaande deelde Simon mede, dat hij niet kón garandeeren, dat hei crediet van 500 millioen pond, dat ingewilligd is, voldoende zou zijn om alle behoeften te dekken tot 31 Maart 1940. Ernstige opofferingen en zware aanvullende eischen zijn noodzakelijk. De plannen moeten worden gebaseerd op een oorlog van drie jaren. Volgens Tass is bij Narwa Sovjetschip getorpedeerd. Geheimzinnige duikboot vporwendsel voor eischen. Tass meldt uit Moskou: Woensdagavond te zes uur is het Sov- jet-Russische schip „Metallist” door een onbekende duikboot getorpedeerd en tot zinken gebracht in de nabijheid van de baai van Narwa. Het schip mat 4000 ton, de bemanning bestond uit 24 man; Sovjet-Russische patroullleschepen hebben negentien op varenden opgepikt, vijf man worden ver mist. Uit Tallinn meldt Reuter: Volgens het officieuze Estlandschc Nieuwsagentschap heeft een Sovjet-Rus- sisch militair vliegtuig Dinsdag en Woensdag verscheidene malen de neu traliteit van het Estlandsche gebied ge schonden. De Estlandsche regeering - heeft daar tegen protest ingediend. De Estlandsche minister van buiten- landsche zaken,, Seller, is in een spe ciaal vliegtuig naar Moskou gevlogen. Volgëns dooi de „Stockholms Tldnin- ger” uit Moskou ontvangen berichten zouden de Russische eischen aan Estland een dreigend karakter dragen. Moskou gebruikt de kwestie van de Poolsche duikboot „Orzel” als voorwendsel om het recht op te eischen tot daadwerkelijke bewaking van de Estlandsche kust en de instelling te eischen te zijnen gunste van commercieele en maritiefrie bases. De Russische regeering zou wenschen. dat een militaire haven aan Rusland werd toegestaan op de eilanden Oesel en Dagö of in een andere haven aan de Oostzee. KNICKERBOCKER ANTWOORDT GÖBBELS. Financieele details. Reuter meldt uit Parijs, dat de Amc- rikaansche journalist Knickerbocker de uitdaging van Göbbels heeft aanvaard, I om een meer gedetailleerd overzicht te geven-van de bedragen die bekende nazi- leiders in Dultschland hebben gedepo neerd. In een door hem onderteekend artikel in de Paris Soir schrijft hij dat Göbbels, Göring, Hess, Ribbentrop, Ley, Himmfër fondsen in verzekeringspolissen in het buitenland in depot hebben gegeven, voor een bedrag van 34 millioen dollar. Knickerbocker zegt, dat Göbbels drie agenten heeft gebruikt, te weten: Wil helm Achterberg, een vertegenwoordiger van de uitgeverij Franz Eher Verlag, die 1.850.000 dollar in de safes van* oen Duit sche importmaatschappij te Buenos Aires heeft gedeponeerd; voorts Thomas Bu cher, een lid van den propagandastal van Göbbels, die met hulp van de Kreis- land maatschappij aandeelen voor een waarde van 2.480.000 belga’s in Luxem burg zou hebben gedeponeerd en voorts Paul von Boddeheim, die voor Göbbels te Osaka een bedrag in Japansch geld voor een waarde van 465.000 pond ster ling zou hebben ondergebracht. Voorts maakt Knickerbocker gewag van levensverzekeringspremieën voor Göbbels en zijn vrouw, welke zijn afge sloten door de Dortmunder Union Brauc- rel in guldens, dollars, Zwitsersche francs en Duitsche marken. Knickerbocker geeft dan dergelijke de tails over beleggingen van andere Duit sche leiders te beginnen met Von Rib bentrop, van diens drie agenten een heer Eylau, een neef van Henkel, den cham- pagnefabrikant en schoonvader van Von Ribbentrop, er een zou zijn. Deze agen ten hebben een som van ongeveer 165.000 dollar gedeponeerd bij Nederlandsche en Zwitsersche banken. In tegenstelling met andere Duitsche leiders zou Von Ribbentrop ook geld hebben ondergebracht bij Fransche ban ken, waarbij Knickerbocker opmerkt dat Ribbentrop altijd de mogelijkheid van vrede met Frankrijk voor oogen heeft gestaan. Ribbentrop’s verzekerinspolis- sen zouden volgens Knickerbocker zijn geplaatst door vrienden van hem in den wijnhandel. meer dan ergerlijk vreesde, dat hij thuis zijn onschuldige die- 1 vroeg Ik voor hem Jke gevangenisstraf beesten, die bij dezen stal staan. Ik vraag taanden voorwaarde- f met 3 jaren proef- lelijk f 25 boete of 25 l. daarop veroordeeld ste, of 5 dagen hech- voorwaardelijke ge. jaren proeftijd. irige arbeider Douwe 1 IJssel, een jongen, M. reeds in 1937 &ens diefstal onder- Het eerste contact met Molotof. Gisteravond te tien uur Moskousche tijd heeft de Duitsche minister van buitenlan l- sche zaken, von Ribbentrop, zich vergezeld van den Duitschen ambassadeur te Moskou, naar het KremJin begeven, voor het eerste politieke onderhoud van zijn bezoek. De conferentie van von Ribbentrop met Molotof duurde tot half vier in den nacht. Stalin was bij een deel van het onderhoud tegenwoordig. Von Ribbentrop’s bezoek aan Moskou zet de gansche wereld aan het raden, schrijft ■le diplomatie v correspondent van Reuter Eén ding staat echter vast. Het initiatief voor dat bezoek kwam uit Moskou. Von Rib bentrop kwam naar Moskou niet om voor stellen te doen, maar om voorstellen in ont vangst te nemen. Of deze voorstellen uit sluitend Polen betreffen of ook dte Oostzee- staten en zelfs den Balkan kan slechts ge gist worden. Het feit dat Selter en Sa- radzjogloe te zamen met von. Ribbentrop te Moskou vertoeven wijst er op, dat het ge heel der internationale betrekkingen voor werp van besprekingen zal uitmaken. Er is echter een duidelijk verschil tus- schen de houding van de Sovjet-Unie tegen over Estland en Turkije. De taal van de Sovjet-pers en van de radio wordt steeds dreigender ten aanzien van de Oostzee-sta- ten, zoodat von Ribbentrop mogelijkerwijze tegenover plannen zal komen te staan, die voor de Duitsche positie in de Oostzee min der aangenaam zullen zijn. Wat den Balkan betreft zijn er aanwij zingen dat de besprekingen zich eer op economisch en politiek gebied bewegen, dan op dat van territoriale kwesties. De Berltfnsche correspondent van het ..Hamburger Fremdenblatt” schrijft: Nu Europa op het Taatste oogenblik nog een beslissing tusschen vrede of oorlog kan treffen, is het voor het Duitsche volk e.'i geruststelling, dat in het Oosten een definl. lieve regeling aan het rijpen is. Met de ca pitulatie van Warschau is ook de laatrte piiase van den Poolschen veldtocht beëin digd. Wat er nu in politiek opzicht moet ge schieden, moet in detail vastgelegd wor den: dat is het doel van de tweede Moskou- sche ontmoeting tusschen de beide mogend heden. Daar Romt bij, dat thans ook de Tt rksche minister van Buitenlandsche Za ken in Moskou vertoeft. Van den beginne ef kon er op gewezen worden, aldus blad, dat de Duitsch-Sovjet-Russische toe- nadering van invloed zou zijn op den koers van Turkije. Het wordt steeds duidelijker dat de Balkan aan de invloedssfeer van En geland ontglipt. Ü01D8CHE C0LRA1W. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring): 1—6 regels f 1.30, elke regel meer 0.25. Van bulten Goud» en den bezorgkring: 1—5 regels 1.56. elke regel meer f 0.30 Advertentien m het Zaterdagnumme- 20 bijslag op den prils. Ueldadlghrida-adrertentlën de helft van den orïs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—I regels 2.05, elke regel meer 0.60. Op de voorpagina 50 hooger Advercentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van «oliede Boek handelaren, Advertentiebureau* en onze agenten en moeten daags voor de plaatsing aan het Bureau znn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Gewone advertentien en ingezonden mededeelingei» bij contract tot zeer gereduceerden prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. ABONNEMENTSPRIJS: pe’ kwartaal 2.25, per week 17 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwai'aal 3.15. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie en Redactie Telef latere 3745. Postrekening 48400. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31. GOUDA bjj onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. d getroffen. rde, dat de herder i, wat door den elge- oken. Zonder nood- n het dier met de >en gehcelen nacht kreunen. ti werd hij voor zijn ’ld tot 15 boete, of Drastische Begrooting. De inkomstenbelasting wordt verhoogd tot 7/6 over een vol jaar met een standaard voet van 7 shilling voor het loopende jaar. Er zal een vermindering worden gebracht in de bedragen, die afgetrokken kunnen worden bij de berekening van de inkomsten belasting, doch een speciale voorziening zal getroffen worden voor verzachting van den ernst der verhooging in geval van perso nen, die dit jaar een belangrijke verminde- ring van hun inkomen hebben ervaren. De vermindering van de voor aftrek in aan merking komende bedragen zal echter dit jaar niet worden toegepast, met één uit zondering, n.l. de eerste 135 pond sterling van het belastbaar inkomen zullen belast worden op een voet van 28 pence per pond h. plaats van 20 pence. De belasting op nalatenschappen wordt terstond verhoogd met 10 tot 20 pet. Op oorlogswinsten zal een belasting worden geheven van 60 pet. Een heffing op het kapitaal is in-studie, doch is niet uitvoerbaar gedurende den oor log. Simon raamde, dat de schatkist uit de belsfitingwijzigingen de volgende meerdere inkomsten zou trekken: Inkomstenbelasting 70 millioen in dit jaar en 146 millioen over het volgende jaar, belasting op onroerende goederen 1.500.000 dit jaar en 6 miljioen over het volle jaar. Bierbelösting 11 mil joen dit jaar en 27 millioen over het volle jaar. spiritualiën 2 millioen dit jaar en 3 500.000 over het volle jaar, wijnen 1 mil lioen dit jaar en 2 ‘millioen over het volle jaar, tabak 8 millioen dit jaar en 16 Dill- lioen over het volle* jaar. Te zam&n ver wacht men, dat de nieuwe voorstellen 107 millioen in dit jaar en 226.500.000 pond over het volle jaar zullen opbrengen. In zijn begrootingsrede heeft Simon o.m. rog verklaard; ..Wij zullen in dit begrootingsjaar staan tegenover totale uitgaven van bijna 2.000.000.000 pond sterling. De oorspronkelijk geraamde inkomsten uit de bestaande belastingen bedroegen 942 000.000 pord en tot aan het uitbreken van den oorlog waren er aanwijzingen, dat dit bedVag ook zou binnenkomen. Het is nondzakellfk, dat de ramini? thans wordt herzien en order de nieuwe omstandighe- d™ het niet waarschijnlijk, dat de in komsten de 890.000.000 te boven zullen gaan. De groote oorlog, waarin dit land is ver wikkeld, stelt voor ons een speciaal econo misch probleem van bijzondere urgentie en ernst. Wanneer dit probleem niet behoorlijk onder oogen wordt gezien en op koene wijze wurdt behandeld, wordt ons vermogen om oor’0^ t’0*' een zegevierend einde door te zetten zeer ernstig vegzwakt en zou de schade, die aan ons nationale leven zou z«n aangebracht nadat de oorlog gewonnen zou '■Hm onherstelbaar zijn. De schatkist zal noodig hebben on een schaal als noc* iet is voorgekomen. Voor deze uitgebreide e oefte gedurende de oorlogsperiode moet belasting een maximale bijdrage leveren, uiteraard moeten de belastingen aangevuld borden door defensieleeningen op groote «naai. Het zou de plicht zijn van dén par- tieulieren burger om zoo veel mogelijk tot die leeningen bij te dragen. Behalve door belastingen en leeningen kan de oorlog alleen worden gefinancierd door methoden die in wezen inflatie

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1