bek PLEIN 1 CHEN ZHORKTElf Vals NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, No. 20131 NIEUW DUITSCH-RUSSISCH VERDRAG. DE LAATSTE UREN VAN WARSCHAU. Vrede of totale oorlog „Tijd voor vrede in het Westen”. Nieuw aanschijn van het Europeesche Zuidoosten Overeenstemming bereikt over grensregeling en handelsverkeer. landel d Gravet Er zouden ongeveer 16.000 soldaten en 20.000 burgers gewond zjjn. Dè herziening van de Amerikaansche neutraliteitswet. Verdrag tusschen USSR en Estland. HOE DE DISTRIBUTIE ZAL WERKEN. Nota aan de beide Kamers der Staten-Generaal over de genomen en te nemen buitengewone maatregelen op economisch gebied. Vrjjdag 29 Septembêr 1939 78e Jaargang t halen I Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feéstdagen ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, overal waar de bexorging per looper geschiedt. Franco per post per kwatdal 8.15. enz. wederkeerigen vrlende mogendheden, erop richten I rijwielstalling. te passen aan de nieuwe situatie. te ELEFOON 331«- I.. 22 Jü lographie voort- - zoo hebben w|j US, zoo rijk van neesterwerk van lotoff tot een overeenstemming gekomen. Als resutaat der onderhandellngen zijn de volgende overeenkomsten ondertee- kend: icgccuugcu muilen uatuutu haar gemeenschappelijke bemoeiingen, eventueel in, overleg met andere be- vrlende mogendheden, erop richten om dit doel zoo spoedig mogelijk te bereiken. De grenslijn. De Dultsch—Russische grenslijn begint aan het zuidelijke punt van Lltauen, De Duitsche minister van Bultenland- sche Zaken Is hedenmiddag per extra vliegtuig naar Berlijn teruggekeerd. a Te voren had Von Ribbentrop een on derhoud met den Itallaanschen gezant te Moskou. VEN NOTEN IANDEN. derdag e... menschelyke zouden zijn uitgevaren i wendsel, dat zij bultenl de bijzonder- van Warschau uit het verval van den Poolschen staat voortvloeiende kwesties definitief heb ben geregeld en daarmee een zeker fun dament hebben geschapen voor een duurzamen vrede In Oost-Europa, geven De Senaatscommissie aanvaardt het ontwerp met 16 tegen 7 «temmen. Reuter meldt uit Washington: De Senaatscommissie voor bultenland- sche zaken heeft goedkeuring gehecht aan het nieuwe wetsontwerp betreffende de neutraliteit, dat opheffing van het embargo op don uitvoer van** wapens naar oorlogvoerende landen inhoudt. De goedkeuring werd aan het ontwerp gehecht, nadat de commissie gedurende niet meer dan drie uur bijeen was ge weest De debatten over het wetsontwerp in den Senaat zullen Maandag a.s. be- binnen Borah heeft medegedeeld, dat do Se naatscommissie het neutrallteitsontwerp heeft goedgekeurd me|»16 tegen 7«stem- men. Senator Barkley heeft verklaard, dat de commissie accoord is gegaan met een amendement, waardoor Amerikaan sche vliegtuigen vergunning krijgen om te landen en brandstof In te nemen op hun bases op het Westelijke halfrond, zelfs wanneer de bases op gebied van een oorlogvoerend land liggen. Stalin, Worosjilof, den volkscommissaris van oorlog, den plaatsvervangenden commissaris van bultenlandsche zaken,- Potemkin, den- Russischen ambassadeur te Berlijn, den handelsvertegenwoordiger evenzoovele aderlatingen van zijn koop- Xte Voedselvoorziening. Aanstonds is aangevangen met inventari satie van landbouwproducten, veestapel en veevoeder bij iederen akkerbouwer en vee teler ten einde zoowel de totale behoefte aan veevoeder als de oogstvoorraden te lee- ren kennen, o.a. met het oog op distributie '•an de beschikbare voorraden. In aanslui ting hieraan zijn voor een groot aantal pro ducten, voor de voeding van mensch en dier van belang, de voorraden bij handel en in dustrie opg>enomen. Het was onvermijdelijk gedurende de eer ste dagen een algeheel verbod van afleve ring en vervoer van de vopr inventarisatie aangewezeri producten af te kondigen, uiteraard met voldoende mogelijkheid tot verkrijging van dispensatie in noodgeval len. Voor zoover niet reeds op grond van ae landbouw-crisiswet 1933 in- en uitvoer van voedingsproducten van eenig belang waren gemonopliseerd, is ztflks gelijktijdig met de afkondiging der mobilisatie geschied; htei- door is bereikt dat thans alle in- en uitxoei on voedingsgebied wordt gecontroleerd door de verschillende centrale landbouw-crisis- organen. Rusland zou militaire bases op Osel en Dagii krijgen. Reuter seint'uit Riga dat volgens een niet-officieel bericht een overeenkomst voor den |ijd van tien jaar tusschen de Sovjet-Unie en Estland is tot stand ge komen. t Krachtens deze overeenkomst zou- ae Sovjet-Unie het recht hebben op de Est- landsche eilanden Osel en Dagö vloot- en luchtbases te vestigen. Duikboot jaagt Russisch schip op de rotsen. partement van economische zaken te coördi- neeren werden de leiders van de betrokken instanties vereenigd in den, in September 1938 opgerichten economischen deiensie- raad, waarvan de Minister van Economische Zaken voorzitter is en de secretaris-gjene- raal het onder-voorzitterschap bekleedt Het behoeft geen betoog, dat het ambte lijk apparaat onder grooten druk/ is ge plaatst. Dientengevolge is in de aldoeina0- van sommige zaken eenige onvermijdelijke achterstand ontstaan. Het streven van de., minister is er echter op gericht een normaal functionneeren van den dienst verzekeren. De minister wenscht in dit verband zijn voldoening te uiten over het feit, dat dit maal in tegenstelling tot 1914 verschijnse len van paniek geheel zijn achterwege ge bleven en dat het publiek, döor ip het alge meen ten volle zijn medewerking be verlee- nen aan de door de regeering uitgevaardig de maatregelen, de effectiviteit der prijs- opdryvings- en hamsterverboden verzekerd heeft. tein van hpt Sovjet-Russische stoom schip „Pioncr” op 28 September heeft geseind, dat hfet schip, toen het tegen 2 uur des middags de haven van Narwa Lof voor het publiek. Hotel-, café- en Restaurantbedrijf zooveel mogelijk igtact. De Minister van Economische Zaken heeft aan de beide Kamers der Staten-Ge neraal een nota doen toekomen betreffende de tot medio September genompn buiten gewone maatregelen op economisch gebied. Wij ontleenen daaraan het vojgende; Op het tijdstip, dat de internationale ver houdingen zoo dreigend waren geworden, dat tot algemeene mobilisatie van ’s lands weermacht moest worden besloten, waren door de rogeering reeds op uitgebreide schaal regelingen voorbereid, die het moge lijk maakten op korten termijn te komen tot een. doeltreffende organisatie van de econo mische verdediging der Nederlandsche volkshuishouding. Herinner^ zij in dit ver band aan de wet van 30 September’1938 houdende voorzieningen, ten behoeve van de voedselvoorziening in tijden van oorlog, oorlogsgevaar of aridere buitengewone om standigheden en de voorbereiding daarvan, alsmede aan de acht noodwetten van 24 Juni 1939. Deze negen wetten vormen de basis van de economische verdedigingsmaatregelen, welke thans zijn en worden getroffen. Een belangrijk onderdeel van de voorbe reidende werkzaamheden werd verzorgd dooi- de afdeeling middenstand, n,.l. de distributie van levensmiddelen en huishou delijke artikelen aan den consument. Door reeds in vredestijd de nood-distributiekaar- ten en de daarbij behoorende instructies ge reed te leggen werd de mogelijkheid ge schapen zoo noodig'op zeer korten termijn over te g^an tot rantsoeneering van het verbruik van bepaalde artikelen. Tevens werd een volledige distributieregeling voor bereid. Ten einde .de werkzaamheden aan het de- ÜUISUIE (MRAYl. Zomer en Winter Zomertijd !n België. Regeering besluit: soldij verhoogd tot één franc. Leenlng 400 millioen aan bouwbedrijf. De kabinetsraad in Brussel heeft be sloten den zomertijd voorloopig te Hand haven. De mogelijkheid is zelfs niet uit gesloten, dat dit Jaar de zomertijd in het geheel niet zal worden afgeschaft, doch met het oog op de kolenbesparing die thans noodzakelijker is dan ooit-, den geheelen winter geldig zal blijven. Sedert het begin van de mobilisatie wordt er in het leger voortdurend door de soldaten „gekankerd” over het feit, dat de soldij sedert 1914 nog nimmer is verhoogd. Ondanks de verschillende de valuaties. die de Belgische franc in den loop der jaren heeft ondergaan, en die kracht zijn geweest, bedraagt de soldij nog 'cent per dag. De regeering heeft thans op voorstel van den minister van lands verdediging besloten van 1 October af de soldij vast te stellen op fr. 1 per dag De Kabinetsraad heeft vóórts het be- De Engelsche pers publiceert, volgens Havas, onüer sensatloneelc opschriften het bericht' over een bijeenroeping van een vredesconferentie door Berlijn en Moskou, waarvoor een neutrale mogend heid zal.worden ultgènoodlgd. Er worden drie voorwaarden gesteld: Het lot van Polen zal alleen door Dultschland en Sovjet-Rusland worden geregeld, ontwapening van Polen, vaststelling van nieuwe grerizen. Indien deze voorwaarden niet mochten worden Ingewilligd, dan zou het voor Frankrijk en Engeland een totale oorlog worden. geven, ten einde zich de middelen te ver schaffen om haar bedrijvigheid, ook on der de huidige voor het bouwbedrijf zoo benarde omstandigheden te kunnen voortzetten. buitengevaar. l Uit Helsinki meldt de „United Press" dat In tegenstelling tot de Sovjet-pers 1 en de Russische radio die zeer fel uit vallen tegen Estland, de Estlandsche bladen in zeer gematigden vorm schrij- 'er Been extra-riHen '®*«nschle missch|en halen I t a een klein, manier helpt u daad- n het benzineverbruik inig zijn met benzine ig van deéértteordel ;en minder goede op moet zijn. 'stlng der struiken en even den tijd heeft goed te doen reeds nu 21 der bladrandzlekte estlgcn. Wie het ver- kweekcrij of in den ;emt, weet dan straks ft te handelen om dit ist te voorkomen. 29 Sept. t.m. Dinsdag overweldigende succes j, JAMES CAGNEY in; t smerige gezichten" ukwekkende film welke vervaardigd... filmHet beroemde trio idtiers van het Westen’ wste komische sensatie IR EN VLAM e momenten... een van actie en humor. fietsenstalling. vanaf 25 cent. •pulaire Voorstelling 15, 40 en 60 cent. TEND 10.30 (1 Oct.) RY PIEL in: Dieren Sensatie t 1 boven 14 jaar. 5, 30 en 40 cent. 2 UUR MATINEE ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (beboerende tot den bezorgkringj 1—5 regels 1-80, elke regel meer 0.25. Van buitel# Gouda en den bezorgkring: 1—5 rebels 1.55. elke regel meer 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prils. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 booger, Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boek handelaren, Advertentiebureau* en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bij contract tot zeer gereduceerden prfis Groote letters en randen worden berekend naa/,*f>iaatsruimte. stuur van de semi-offlcleele Nationale Mij. voor Goedkoope Woningen, gemach- Havas meldt, dat de commandant van de verdediging van Warschau gisterochtend om acht uur heeft medegedeeld, dat in den nacht van 26 op 27 September, hevige ge vechten zijh geleverd op den linkeroever van de Weichsel. De aanvallen van de Duit- schers uit het Westen enZuiden werden teruggeslagen, bij tegenaanvallen werden krijgsgevangenen gemaakt, vier tanks en drie stukken geschut werden buit gemaakt. De stad wordt ononderbroken uit de lucht gebombardeerd en ligt onder voortdurend vuur van de zware artillerie. De vijand hetft brandbommen gébruikt en sedert ver scheidene dagen woeden branden, vooral in het centrum der stad. Aangiezien de hydrau lische installaties vernield zijn, is het met mogelijk het vuur te blussehen en de bran den hebben zich tot geheele straten uitge breid. De bevolking wordt door wagentjes niet vaten van water voorzien. Om elf uur vijftig hebben de verdedigers van Warschau bekend gemaakt, dat het ge brek aan levensmiddelen zich duchtig doet voelen, daar de opslagplaatsen door brand zijn verwoest. Het aantal gewonde soldaten bedraagt ongeveer 16 duizend, het aantel gewonde burgers ongeveer twintig duizend. Het is onmogelijk op het oogenblik de pre- ciese cijfers van dooden en gewonden vast te stellen, daar verscheidene ziekenhuizen zijn gebombardeerd. Verscheidene malen moest men gewonden van de eene plaats naar de andere qver- brengen. De hygiënische toestanden wor den van dag tot dag slechter en het gevaar voor epidemieën dreigt. Ondanks dit alles blijft de stemming onder de bevolking on- i stelt van onbekende duikbooten, tenden- tieus en provoceerend. Men vreest in Finland, dat de Russische vloot gereed Is voor een actie; verscheidene schepen onder het voor- wenasei, aai zij ouueiilandsche onder zeeërs zouden achtervolgen. Zonder twijfel wordt Estland thans door Rusland onderworpen aan sterke militaire pressie. Men neemt aan, dat Estland de door Rusland gestelde eischen zal inwilligen. Als tegenaanbod zou de Sovjet-Unie zich bereid verklaren den tegenwoordigen bewindsvorm in Estland te erkenden. ff In Finland vraagt men zich met toe nemende bezorgdheid af, aldus dc cor respondent van het Zwltscrsche blad, of Rusland niet voornemens is een protec toraat over alle Baltische landen in te Stellen. Dit immers was een van de voor stellen, die doof 0e Westersche mpgend- i heden zijn afgewe^n gedurende *de be sprekingen van delzen zomer te Moskou. Dultschland, zoo zegt men te Helsinki, zou zich thans vqrmoedelijk niet kunnen verzetten tegendeze Sovjet-Russische’ expansleplannen, hoewel het gaat om gebieden die onder Duitschen invloed hebben gestaan en hoewel er Duitsche minderheden gevestigd zijn. geschokt. De soldaten ƒ.1 ij ven hardnekkig standhouden en toonen zfch, voor zoover zij niet voor technische overmacht moeten wij ken. de meérderen van hun tegenstanders. De leiders van de verdediging, rekening houdend met het gebrek aan munitie en van zins het bovenmenschelijke lijden van de burgerbevolking niet te, vergrooten, hebben besloten een wapenstilstand van 24 uur te sluiten en 'besprekingen te openen over de overgave van de stad. Omtrent de laatste gevechten om War schau meldt het D.N.B., dat in den nacht van Woensdag nog op vele plaatsen Duit- sche artillerie gedwongen was in te grijpen. De Duitsche soldaten moesten meter na meter in zware straatgevechten voorwaarts dringen. Van alle kanten werd op hen ge vuurd, ook van de daken en uit kelderlui ken. De infanterie werd zeer gesteund door de’artillerie en het luchtwapen. Woensdagmorgen werd den troepen be kend gemaakt, dat de stedelijke comman dant de onvoorwaardelyke overgave der Etad had onderteekend. Terstond werd het vuren gestaakt. De Polen schoten in de voorste linies tot den namiddag door. De „Deutsche Dienst” meldt, dat er twee dagen voor noodig waren om heden omtrent de overgave nist te stellen. Vandaag zijn de Duitsche troepen de stad bmnengetrokken. De Poolsche troepen die Warschau verdedigen, bedroegen nog 120 duizend man. Zij hebben bericht gekre, gen waar zij de wapens moeten overgeven. Met Warschau en Modlin zijn thans de laatste weerstandsplaatsen opgeheven. omschreven. Art. 2. Beide partijen erkennen de in art. i vastgestelde grens van de belan gen der wederzijdsche rfiken als def Inf er en zullen iedere inmenging van der- je njpgendheden in deze regeling van de hand wijzen. 3' I?1 gebieden ten westen van ae m art 1 aangegeve» lijn neemt de wederzijdsche rijksrogeerlng dc vereisch- staatsregeling op zich, in de gooiedon ten oosten van deze lijn de regeering der Sovjet-Unie. Onze bureaux zjjn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie en Redactie Telef. Interc 3745. Postrekening 48400. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, bjj onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. Doel: vrede in het westen. Nadat de regteering van het Duitsche rijk en de regeering der Sovjet-Unie door het vandaag onderteekende vcü’drag de ting totdat zij de Bug bij Nur raakt, zij loopt verder langs de Bug tot Krystnopol i buigt dan naar het westen en loopt noor- delijk van Rawa Ruska en Lubaczow tot de San. Van hier volgt zij den loop van de ri^er San tot aan de bron. zij overeenstemmend uitdrukking aan de 1 opvatting, dat het in overeenstemming zou zijn met de werkelijke belangen van alle volkeren aan den thans tusschen Dultschland eenerzijds en Engeland en Frankrijk anderzijds bestahnden oorlogs toestand een einde te maken. De beide regeeringen zullen daarom Mochten evenwel de bemoeiingen der belde regeeringen zonder resultaat blij - ven,, dan zou daarmede het feit zijn vastgesteld, dat Engeland en Frankrijk verantwoordelijk zijn voor de voortzet ting van den oorlog, waarbij in geval van een voortduren van den oorlog de regee ringen van Dultschland en van de Sovjet Unie elkander wederzijds over de ver- eischte maatregelen zullen raadplegen. Grens- en vriendschapsverdrag. D$ Duitsche rijksregeering en de re geering der Sovjet-Unie beschouwen het 1 bestaan ïOn tot nu toe T1‘“ “f11111 ult Moskou, dat de kapl- oraraan Hebbende Poolschen staat uit- - --- sluitend als haar taak in deze gebieden I de orde en rust te herstellen en zden daar stemmhiP een in overeen' 2 uur des middags de haven van Narwa vreedzaam ÏLL volksaard ^nd binnenvoer door een onbekend* duik- dlen einde ziin vei?eke^e,n- boOt werd aangevallen .en werd gedwon- eens geworden °Ver het volgende gen tegen de rotsen te varen in de buurt van de Vigrund zandbanken. Er is een reddlngsexpcdltie uitgezonden naar het Het Duitsche Nieuwsbureau meldt: Het onderhoud van Donderdagmiddag tusschen Von Ribbentrop met Molotof en Stalin heeft geduurd van 15 tot 17 uur 30. Des avonds heeft Molotof ter eere vanJ gewisseld, den Duitschen minister van buitenland- sche zaken, Von Ribbentrop, op het Kremlin, een maaltijd aangeboden, ywaar I aan onder meer werd deelgenomen door 1 voor eqn economisch program op grond waarvan de Sovjet-Unie Dultschland grondstoffen zal leveren, welke Duitsch- land zijnerzijds door industrieele over langen tijd loopende leveranties zal der SoVjet-Unie te Berlijn, den Duit- compenseeren. Daarbij zullen belde par- schen ambassadeur tc Moskou, den tijen dit economische program zoodanig gouwleider van Danzig, Forster en de opzetten, dat het Dultsch—Sovjet-Rus- heeren van het gezelschap van Von Rib- j, sische goederenvervoer voor wat zijn bentrop. In een’ reeks toespraken gaf volumen aangaat het In het verleden be- men uiting aan den wederkeerigen reikte maximum weer zal bereiken. Bei- wcnsch tot verdere uitbreiding der po- de regeeringen zullen voor de tenuitvoer- --- legging van vorenstaande maatregelen onverwijld de vereischte Instructies geven en ervoor zorgen, dat ondertiandellngen zoo snel mogelijk zullen worden gevoerd en teneinde gebracht. eens geworden: Art. 1. De tegeering van het Duit- r!Jen de regeering der Sovjet- wrak. De bemanning van de „Pioner” is unie stellen als grens van de belangen der wederzijdsche rijken in het gebied van den tot nu bestaan hebbenden Pool schen staat de linie vast, welke in een Kaart is aangegeven en welke in een n^nu!!f.n_d protoco1 nader zal worden ven over de situatie. De bladen doen uit- 1 komen dat na het verdwijnen van Polen van de kaart van Europa, de eenige mo- gendheden, die haai- invloed in Noord- 1 Oost Europa onverminderd hebben ge handhaafd Rusland en Dultschland zijn. I De omstandigheden zijn zeer sterk ver- anderd en^het is noodzakelijk zich aan te passen aan de nieuwe situatie. In Finland ziet men volgens een cor- 1 respondent van de „Neue Ztificher Zei- tung” den toestand ernstig in voor Est- 1 land. Te Helsinki acht men de bewering, dat Estland vlootbases ter beschikking litieke en economische betrekkingen. Na den maaltijd bracht Von Ribben trop een bezoek aan de balletvoorstelling in de opera. Na middernacht werden de besprekingen op het Kremlin voortgezet, en zijn de Duitsche en Russische ver- tegenwoordigers. Von Ribbentrop en Mo- loopt van daar over het algemeen in westelijke richting ten noorden van i Augustowo tot aan de grens van net I Duitsche rijk en volgt deze grens tot de rivier Pisia. Vandaar volgt zij den loop I van de rivier Pisia tot Ostrolenka. Ver volgens loopt zij in zuidoostelijke rich Art. 4. De regeering van het Duitsche rijk en de regeering der Sovjet-Unie be schouwen vorenstaande regeling als een zeker fundament voor een voortgaande i ontwikkeling der vriendschapelijke be- 1 trekkingen tusschen haar volken. Art. 5. Dit verdrag wordt geratificeerd en de ratlficatie-oorkonden zullen zoo spoedig mogelijk te Berlijn worden ult- Het verdrag treedt met de onderteeke- ning in werking. Economische plannen. Tenslotte is nog een regeling getroffen

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1