Deze Courant komt in vele duizenden gezinnen Gegarandeerde oplage 8500 ex. Gez. v. Dantzig, Hoogstraat 9 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN No. 20132 Zaterdag 30 September 1939 78e Jaargang Stelt prijs op ^1 41A Ditbladverschyntdagelyks,behalve Zon- en Feestdagen I l Bahlmanf^ DE DUITSCH-RUSSISCHE DOELEINDEN. Nederland en België als „Niemandsland” in de Duitsch-Fransche nabuurschap. fOEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, ertz. De aanleg der schuilloopgraven. Comité voor Ontwikkeling en Ontspanning der Militairen in Gouda. Fa./J H. Dan Sir aaien BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCA1 KL.i.n, Feestelijke opening van het Algemeen Tehuis voor Militairen. Britsche luchtaanval op Duitsche vloot. Vtff Engelsche vliegtuigen neergeschoten? DSTRUden, tatan. 2W is nog ingedeeld prima en voordeelige L: le prijs Gerrit ie prijs Henk „Bleyle” Kleeding. IN BOUW. tuinders. igstelling de reiniging. S. KONING. AGRICOLA. t it ook anderen deze conclusie e oudheid eens: an «het land ge in den boer en is niet minder Het dringt ech- oor. En over de edrijf van den de meest fan- n kent het boe- t. Zoo men het' de overtuiging is, die de ■ziening^ zeer gr< iet maats verhoudin le prijs: Piet Bin- Httenbogaafd. 3: le prijs Louis I geteerd. Uit een Duitsche val blijkt, dat de e Goejanverwelledijk 55. Naschrift van de redactie: Naar aanleiding van het bovenstaande hebben wij te bevoegder plaatse informaties ,a. 200 boeken zijn afgestaan, i kapitein Berghuis en zijn erkentelijk zijn. Vgflrts ie Brouwer in staat te vroolijken avond te be de Band „The Melo- Uff eitjes, ld versie- gelukkig lood weer aan )e geraakt. En eggen hebben, it de boer en ten bate der t is: naast de en behoorlijke' vorigen wereld je herinneringen mden burger, aogen weer naar leverancier van aar hen aan wie lat men genoot, t. le zwenking der ibacht 2-Schoon- jstrecht 3—Groot- it in. eest men, ntf oor- iorlog in andere ‘ven aan banden ining. lie beli >od. naar de gesp\k- dch beangst max en dat kwaliteit* aks „als het weer toebedeeld zal voorbaat uitge- ng. n den Haag. k naar Hille- N. ven-Jeugdgroep”. looi najaarsweer wedstrijd gevaren loten "waarvan de conflict en zijn schreef dr. Ed- grondslag van le moeder van' in het alge- in zoo’n uit- !e economische i door kent als t de sluitingswed- Elfhoeven op a.s. 1 zullen worden doren-wedstrijden 4e nuttigheid van ior de jongeren ioeven-leden heel ans stelden ver- sehepen wederom ze revanche-wed de voorlichting mededeelt, aanval- ^ndernomen op schepen van de Duit- sche vloot in de baal van Helgoland. Oh- J danks het geweldige luchtafweervuur worden de aanvallen >van geringe hoogte ten uitvoer gelegd- Eenigc toestellen zijn nog niet terug- s lÉzing van den aan afinval door zes Brit- een prima en voordeelige collectie Neemt U dan even de ge legenheid onze collectie door te zien. Prachtvolle keuze,* MANTELS, SWAGGERS, COSTUUMS, JAPONNEN, HOEDEN, REGENMANTELS, KINDERKLEEDING en BONTMANTELS. higewonnen, waarbij ons het volgende werd medegedeeld: De bezwaren van inzender kunnen goed deels door hen, die in Gouda verantwoorde lijk zijn voor den aanleg der schuilloopgra- ven, onderschreven worden, hetgeen echter niet wil zeggen, dat deze loopgraven als waardeloos worden beschouwd, noch dat zij te Gouda zonder ondraaglijke kosten beter hadden kunnen worden gemaakt. De Goudsche bodem is zoo weinig draag krachtig, dat overdekte loopgraven mbt zandzakken niet goed uitvoerbaar zyn. De f tapeling van zandzakken zou dan tot min stens 2 M. hoogte moeten reiken, waarbij dan nog komt de afdekking van ongeveer 50 c.M. De terreinen .in de plantsoenen, waar deze loopgraven zijn ontworpen, zou den dan reeds spoedig gedeeltelijk onder water staan. Bij de waardering, die in het artikel wordt uitgesproken, kan de gemeente Gou- i d. ZuUlen, 27 j. Rijs, 30 j. cn icweg 2—ONA 7; toys 3; Moordrecht uur; Zwervers 3- AL. titie G.V.B. O Sept. NG A. SV A, 4 uur. NG B. GSV B, 4 uur trijd Afd. C. uur (ONA-terreln) or Zondag, etbalbond. -Moercapelie 1, h rkerk 1, n uur. neweg 1; stolwijk 1Gouderak 2. 'uderkerk 1—Lek- lers 1Haastrecht ■vers 2; Olympia 3 De In Gouda gelegerde militairen mo gen zlêh in de groote belangstelling ver heugen van de Goudsche burgerij. In menig opzicht is hiervan blijk gegeven. Uit alle kringen doet men het mogelijke om de gemobillseerdcn het verblijf te veraangenamen. Naast de reeds bij den aanvang der mobilisatie geopende Roomsch-Katho- lieke en Prot. Christelijke Militaire Te huizen zal nu a.s. Dinsdag 3 October ook een Algemeen Tehuis voor Militairen worden geopend, dat in de turnzaal der Sociëteit „Ons Genoegen"’ is ingericht. Eigenlijk is dit algemeen tehuis reeds voor de militairen opengesteld, in ’t bij zonder om de gemobilisoerden de gelegen heid te bieden hun familie van elders behoorlijk te kunnen ontvangen, maar de dfficieelc opening heeft eerst a.s Dinsdag plaats, wanneer de- inrichting der zaal kant en klaar is. Dan vinden de militairen daar een gezellige zaal, waar naast een goed voorziene leestafel met de dagbladen van alle richtingen en pro vinciale couranten uit verschillende dee- len des lands, en geïllustreerde tijd schriften een bibliotheek is, die nage noeg reeds duizend boeken telt, waarin ieder wel wat van zijn gading vinden Uan Voorts is er een piano, radio, een büjart, Schaak-, dam- en andere sp^fen,i er staan schrijftafels met papier en cou verten, zoodat de militairen daar op hun gemak hun brieven kunnen* schrijven. Ook is £r een buffet met speciale prijzen voor de militairen, die daarvan gebruik willen maken Dit Algemeen Tehuis voor Militairen «wordt nu a.s. Dinsdag in een feestelijke bijeenkomst in de zaal „Kunstmiri” ge opend. Burgemeester James zal na een welkom door den voorzitter van het Co mité, het openingswoord spreken, waar na de kolonel J. A. Fruyt van Hertog een korte toespraak houden zal. Bij deze of- ^otje Waddinx- -Xjouda 5, 12 uur; INH.SO uur; ONA erkerk '2—ONa 6; ipia 5, 11.30 uur; 1 uur; Lekkerkerk ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, overal waar de urging per looper geschiedt. Franco per post pw kwartaal ƒ8.15 Abonnementen werden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA. bU onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Qnze bureaux zjjh dagelijks geopend va» 9—6 uur Administratie en Redactie Telef HUrc. 2745 Postrekening 48400. I t<* verwijderd houden vanVreemde belangen en belanghebbenden een i 1 Russisch doel geworden. een gebod van het oogenoiik onr-langs den Italië als natuurlijke .partners in de Balkan- ruimte gemeenschappelijk vastgestelde po litiek tegenover den Balkan laat ge'.n plaats over voor vreemde belangen. De Neutralen. De neutraliteit van België en Neder- land eh haar eerbiediging door Duitsch land en Frankryk is een historische vox- v aarde geworden voor een naast elkander leven van Frankrijk en Duitschland. De vernietiging vafi dit niemandsland" zou b< t geheele ^obleem der Duitsch-Fransche nabuurschap inrollen historischen en psy- chologischen omvang weer op het tapyt brengen. Duitschland 'Npel dat en Frankrijk moge dat bedenken, wanneer de misléidendé influisteringen van Engeland iets ander Marktwezen voor de Gemeente heeft ver richt. In al deze functies heeft hij* uitne mende diensten aan Gouda bewezen. De opkoriist van de Markt en de modemisee- ring van den Reinigings- en Ontsmettings- dienst zijn bei/Üê prestaties, waarmede deze hoofdambtenaar den blijvenden dank van het Gemeentebestuur heeft verworven. Het doet ons dan ook veel leed, dat de heer Anemaet thans eenige jaren voor den pen sioengerechtigden leeftijd den Gemeente dienst zal moeten verlaten.” GOUDA, 30 Sept. 1939, De-heer j/p. Anemaet verlaat den gemeentedienst. Bijna 25 jaar toegewijd directeu? van j bevel der weermacht wordt voorts gelegd i dat de aanval zonder eenlg resultaat bleef en dat bij een kort luchtgevecht vijf Britsche vliegtuigen.werden neergc- schotcn. Zij zouden boven zee zijn neer gestort. De schrijver herinnert er aan, dat de dienst aan den vooravond van zijn 25-jarig bestaan wordt opgeheven. Op 1 Januari 1915 trad hij in werking, nadat de heer Aiumaet op 15 November 1914 de functie* van directfeur der gemeqpte-reiniging had aanvaard. De heer Anemaet is dus byne 25 jaar directeur geweest. Het artikel wijst op de beteekenis van» den goed georganiseerden dienst, betreurt de opheffing als zelfstandige instelling en spreekt met grooten lof over de werking van den dienst en. den arbeid vaiu zyn di recteur. De heer De Monyé concludeert, dat de heer Anemaet zyn taak met groote toewij ding heeft'vervuld en dat het bereiken van zooveel goede en waardevolle resultaten mogelyk werd gemaakt door de zelfstan digheid van fiet beheer en de directe ver- Êntwoordelykheid aan het gemeentebestuur, een positie, die het‘verrichten van tactf:ri en koopmanshandelingen heeft mogelyk gemaakt,, met welke de heer Anemaet door zyn persoonlyk opt/éden groote sommen aan fle gemeente reeft doen ten goede ko men. In dit verband herinnert het artikel aan de reoganisatie van het marktwezen, die onder leiding van den heer Anemaet is lot j-f'in 1 r''knr',e'n en nn d° r t' SS'ng v-n het vrAagstuk der vuilverwijdering. Wij ontvingen het volgende ingezonden stuk: Van. gemeentewege heeft men eenige z.g scherfvrye loopgraven aangelegd, die m.i. absoluut niet -aan haar doel kunnen beant woorden. -* En wel om de volgende redenen: lo. Nauwelijks 1 M. hooge wanden. Noodzaak dus: plat zitten of liggen, her been de toch al te smalle ruimte nog min- <lei effectief maakt en vlotten doorloop be- knimert. 2o. Geen dakbedekking Dus nog groot tiefkans van uit de lucht door neervallende Echerven, dakpannen, stukken schoorsteen, sltenen en projectielen (scherven) var tigen luchtgeschut. 3o. Uit 2o. volgt: By veel regen een foorweekten bodem èn wander., zoodat lig gen of zitten onmogelijk wordt. Kort daarbij nog winterkou, dan is een lang ver blijf :eer geschikt om een flinke ziekte op te hopen. M.i. in dezen vorm, weinig ver trouwen wekkend,'hetgeen door verschillen- de anderen ook zoo gevoeld wórdt. Den* Haag en Amsterdam hebben wél^be heerlijk overdekte, ook bovengrondse!.» loopgraven. Ook heb ik persoonlijk kennis kunnen nemen van schuilplaatsen op t Spoorwegemplacement, aangelegd- door ’c N.S. Genoemde schuilplaatsen hebben allen I Neutraliteit van beide landen moet gehandhaafd blijven. QNDER het opschrift „De Duitsch-Russi- sche oogmerken” publiceert volgens het 1 D.N.B. de „Essener National-Zeitung” een artikel van een diplomatieken medewerkei dat beschouwd kan worden als een uiteen zetting van het Duitsche standpunt. Daarin wordt o.a. gezegd: Duitschland’s belang in het zuidoosten bestaat hierin, dat de natuurlijke betrekkingen van de<e „ruimte” met haar natuurlijke partners, die reeds thans een bijna definitieven vorm hebben, behouden en gegarandeerd blyve.". Daarom is een neutrale Balkanruimte met een gewaarborgde economische stabilit -it I en verhoudingen, die vrij zijn van i 8»of, tusschen het Duitsche Rijk rrienden het doel van Duitschland. Ook Rusland, dat in nieuwe en natnur- lijke vriendschap met Duitschland is ver- tonden, geeft duidelyk te kennen, dat het denzelfden wensch heeft. Daarmede is de j nachtmerrie van een Öhitsêh-Russischc vijandschap, waarvan Engeland trachtte lo j irofiteeren, van deze volken weggenomen. De tusschen Duitschland, Rusland en I ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring' 1—5 regels ƒ1.30, elke regel meer ƒ0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring 15 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën in het Zaterdagnummer 29 bjjslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels ƒ2.25, elke regel meer 0^0. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bij contract tot zeei gereduceerden prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnn worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boek handelaren, Advertentiebureau! en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Een bezwaar en een antwoord: beter type door financieele mogelijkheden en bodemgesteldheid niet wel doenlijk. Waarschijnlijk sehuilkelders in de binnenstad. e-ilt stevige {houten bekisting, daarover vai boven asfalt (tegen inwatering) en over ’t geheel een dikke zandheuvel gestort (kan Qok met zandzakken). Langs de wanden weeiszijden planken aangebracht, als zit- 1 iaatsen. Ze geven een betrouwbaren indruk en men is tevens tegen weersomstandighe den gedekt. Ik richt my hierdoor dan ook tot de i.’. star.tie, helast met het bouwen van scherf- r:je’ schuilplaatsen, met het dringend 'ver zoek, alsnog te willen bevorderen, dat be hoorlijk overdekte scherfvrije schuilloopgra ven tot stand komen, zooals andere steden die wel hebben. /Dit punt is dok besproken met den Tech- Zischen Dienst van de Luchtbescherming, ir fTeeuwisse te ’s-Gravenhage, die eveneen# Aan meeningwas.dat dd^zandstapelingen te Gouda niet honger konden worden gemaakt dan 1 M. Deze loopgraven zyn uiteraard slechts bestem^ voor passanten, welke daar slechts zeer korten tijd in zouden moeten verblij ven; zy bieden een groote mate van be scherming veer de scherven, i^dien mor in deze loopgraven gaat zitten. Op het spoorwegemplacement te Gouda ztfib gelijk inzender «pmerkt, eenige schuil, plaatsen aangebracht, ter plaatse waar reeds een zandafdekking van 2 M. boven het terrein aanwezig was. Door ingraving in deze baan en stutten van de zijwanden met beschikbare houten biels en eep afdek king met deze biels, kon hier voor een klein aantal personen een overdekte schuilplaats ivorden gemaakt. De tgrreinomstandigheden op deze plaats wijken natuurlijk geheel af. ran de terreinen, waar de loopgraven var gen^ente moeten worden gemaakt. Ookme overdekte schuilplaatsen, welke in ’s-GravenhagQ en Amsterdam zyn ge maakt, zijn op veel gunstiger terrein ge legen, waar men zich voor een gedeelte in den' grond kon ingraven, terwijl met uitko menden grond een overdekking kon wor den genjaakt. Daarby is een zeer groote hoeveelheid hout gebruikt. In deze gemeen ten kon men ook over een veel ruimere ibeurs beschikken. In Den Haag zijn éénhe den voor 50 personen gemaakt, welke 2000 per stuk kostën. Naar-de dienst van Ge- Nu de heer J. P. Anemaet, directeur van den gemeente lijken reinigings- en ontsmettings- dienst en vai\ het marktwezen, me' ingang van 1 Oc tober a.s. in ver band met de fusie zijner diensten met gemeentewerken, den gemeentedienst gaat verlaten, heeft in het „Tech- isch Maanblad voor gemeentereiniging, Vervoerwezen en ontsmetting” de heer G. 'te Voorburg een artikel aan i reinigingsdienst en zyn di- De heer De Monyé heeft altijd met groo- e belangstelling de ontwikkeling van den reinigingsdienst gevolgd, omdat deze in'het even werd geroepen, nadat hij daartoe aan het gemeentebestuur adyies had uiige- bracht. eeft zich voor- landoouWer J. M ODliïL WASSCHERIJ „BMrijfswater moo zacht als I regenwater. geschiedenis en in hun aardrijkskundige gesteldheid voldoende reden en recht om ie reeds tot politiek doel geworden neutra liteit stipt te handhaven. De Randstaten. In Duitschland kent men de pogingen van Engeland om Litauen door middel van het kunstmatige gelwel „Memel” in zyn ban tegen Duitschland te houden. Men kent verder de Engelsche manoeuvre Rusland te verleiden tot een alliantie tegen Duitsch land, doch zich daarbij in de Baltische ton den door een handig garantiesysteem niet de hulp van Frankrijk een positie te schop pen, die evenzeer tegen Rusland als tegen Duitschland was gericht. Nu tusschen Duitschland en Rusland een natuurlijke en duurzame wending in den vorm hunner betrekkingen is tot stand ge komen, welke door de gemeenschappelijke oplossing van de ,Poolsche kwestie is be proefd en ten uitvoer gelegd, is de eisch in zake het duuutaam uit de Baltische ruim- Avreemde belangen bllangirijk Duitsch. IHet is derhalve noiik onr-langs den weg van overeenkcuxist tusschen Duitscn- land en Rusland heTprobleem deF Baltische landen tot een vodlsden Europee/chen vrede alleen bevorderlijke, Amor de groote mo gendheden natuurlijke en voor de volken gelukkige oplossing te brengen. (idllNJIE COURANT. da zich volkomen aansluiten. Aan dezen dank is uitdrukking gegeven in de volgen de zinsnede, waarmede B. en W. de voor dracht aan den raad tot samenvoeging van den dienst ingevolge het verlangen van Gedeputeerde Staten uit bezuinigingsover- wegingen, besloten: „Wjj mogen deze Raadsvoordracht niet beëindigen zonder de erkentelijkheid van ons College te vertolken voor het belang rijke werk, dat de Directeur van den Rei nigings- en Ontsmettingsdienst en het ficieele opening verleent de Goudsche Orkestvereeniglng onder leiding van den heer Gijsb. Nleuwland zijn gewaardeerde medewerking, terwijl de bekende goo chelkunstenaar Larette de talrijke ge- noodigde militairen van alle rangen, sai vergasten op een aantal experimenten, die werkelijk verbluffend zijn. Met dezen feestavond wordt tevens het werk van het Comité tot ontwikke ling en ontspanning voor de komende maanden ipgeleid, waarvoor ook de medewerking van het door het Hoofd kwartier te ’s-Gravenhage Ingestelde Algemeene Comité verkregen is. Dat naast het door het Goudsche Co mité ter hand genomen werk ook nog s op andere wijze belangstelling voor de -gcmobiliseerden hier wordt betoond, is' ^bij de totstandkoming van cantines In verschillende gebouwen waar militairen gelegerd zijn, gebleken. Zoo wordt ons gemeld dat voor de cantlne in de v.in. t sigarenfabriek-Donker door den boek handel G. J. van Burk, die reeds voor het Algemeen Tehuis een groot aantal boeten voor de bibliotheek beschikbaar stclddhnof’i c.i i waarvdor de i mannen zeer i heefZde oud-deken van Gouda, de hoog- ,k ee/wjrarde heer Wijtenburg de daar ge- - ■'ijprae militairen verblijd door den ser- i l^ant-majoor stellen hen ec i zorgen, waarl dians” van de heeren G. Wassing en S. Dongemans belangeloos medewerking hoeft verleend Voor deze cantine -ont breken nog wat stoelen fcn kleedjes, aschbakjcs en wat wi ring, waarmede de soldaten kunnen worden gemaakt. Ook hieruit blijkt dat velen in Gouda toonen te be grijpen waaraan de gemobillseerden in deze dagen behoefte hebben. J- P. ANEMAET. Maanblad A. de Monyé t den* Goudschen recteur gewyd. Eenheden van de Royal Air Force heb ben heden, naar het Britsche ministerie I voo* len’: moge dat bedenken, wanneer de misléidendê influisteringen van Engeland iets anders mochten aanraden. Duitschland eerbied gt het Fransche en tenslotte ook het Engel- sche beginsel, dat België en Nederland tot geen "partij mogen toetreden. Duitsch- vai onjKt. aai ac aanvat aoor zes oru- .1 a doet dat ter wille jran de Belgen en de scjie gevechtsvliegtuigen werd onderno- Neaerlanders, maar ook ter wille van men.-In het communiqué van het opper de daardoor vergemakkelijkte pacificatie i lunchen Frankrijk en Duitschland, die iteeds het doel is geweest van de Duitscne politiek. De Scandinavische landen hebben in hun STADSNIEUWE 7 land- an de ot is, A tot

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1