V\s aUes klo^ de klok slaat] Dit Toestel IrjFi De Goudsche Fruithandel MV. HEES Go. r JELEF. 2110 Lange Tiende weg 19v InïSSEïïï Heden'ZatCrdaff 30 SePtember' PUBLIEKE VERKOOPING rr. 12'|a jaar Klaver 4 GOUDSCHE COURANT Zaterdag 30 September 1939Tweede blad De nieuwe mode is er weerMooier, flatteuser |jp&> en nu nog spotgoedkoop! Als U voor het a.s. sei zoen een nieuwe mantel ol japon nodig heelt, koept dan nuU kunt nu nog tegen de bekende lage prijzen bij „Wassen" uit een prachtige sorte ring keus maken. Stel niet onnodig uit. Voor deliger dan nu slaagt U zeker niet meer! Van 't goedkoopste tot 't beste toe Goudschesingel Voor PRIJS, KWALITEIT en VAKKUNDIGE BEDIENING GIEL VAN WAAS - Gouwe 188. Firma Wed. A. RIETVELD, TOONZAAL: KLEIWEG 54 Philips, Erres, Blaupuirkt, Telefunken Toestellen. E. SUUR - Makolaar Het Tandheelk. Instituut HOLLANDIA VERPLAATST naar MarlflC Café De Beurs. REAL FOTO gaan verplaatsen naar DE LELIE eri KLAVER 4 HOOGSTRAAT I B. MARTENSSINGEL 133 aan ied^r die voor 1 gulden besteedt één keurig stuk TOILETZEEP CADEAU. Mej. v. d. HEUVEL. te/GOUDA. hp Perzische ,Oostersche en andere Tapijten, Jbetere Meubelen, Haarden, Schilderstukken, eeiyge Naaimachines. Oorlogsgevolgen. BRIEVEN VAN HET WESTFRONT. Op den grensdriesprong: Luxemburg-Frankryk- Duitschland. 1 Groote veldslagen vooralsnog onmogelijk. „BUSINESS AS USUAL'V Het moedige devies van den koopman in dezen moeilijken tijd. Brieven uit de Hofstad. HET REIZEN WORDT WEER DUUR Voor welke landen is een visum noodig 7 Voor welke 1 heeft de paI,,el1 Va" mrfa,n iP kan verkr«gi.n. 5.11Jkt ult ^sfónviT»r5e^Krn tlTekZt leU" "BUBineSS "S U"al" WCrd =g d'»'n^e= jeugdige damesmantel van uitstekende kwali teit bouclé royal, met bontgarner. en zakken van persianerbont, ge heel op crêpe de chine gevoerd. In diverse modekleuren Modieus klokkende damesmantel van prima katngaren bouclé, rijke bontkraag van grijze petit-gris vellen apartemouw. Geh. op crêpe de chine gev. In alle modetinten Flatteuse mantel van prima bouclé angora, m. rijke garnering van uitgezochte zobelfeh vellen, apart chenille borduursel op zakken, moderne rolplooi in voorpand. Geheel op crêpe de chine gev. In alle modekleuren hoek Heerenstraat - inyuny op de hoek Rotterdam Modern klokkende'dames mantel van prima bouclé mohair, diepe rolplooi in voorpand, apart chenille borduursel, rijke biezengar- ncr. op Voorpand en mouw, geh. op crêpe de chine gev. VöorfleJige. vlotte mantel v. geheel wollen bouclette. moderne rolplooi in voor pand, moderne zakgarne- nng v. prima beverinebont. «geheel op crêpe de chine gevoerd. In alle modetinten het VERTROUWDSTE ADRES RIJWIELHANDEL. REPARATIE-INRICHTING. BLAUWE DRUIVEN MELOENEN TAFELPEREN TAFELAPPELEN SINAASAPPELEN CITROENEN BANANEN TOMATEN NIEUWE VIJGEN VRUCHTEty CONSERVEN diverse (Póórten noten OUDSTE ADRES voor OPGEMAAKTE FRUITMANDEN. TANGE TIENDEWEG 27 j TELEFOON 3316. of vraag, zónder eenige vei huis van de nieuwste uit PHILIPS NIEUWE SERIE 1939—''49 desgewenscht 1PER WEEK. Komt U eens luisteren in onze dichting, DEMONSTRATIE by U aan RADIO TOESTELLEN IN HUUR of door huur in eigendom 60 CENT PER WEEK. Nederland-S grootste Radio- en Muziekhandel. KRUGERLAAN No. 167 te GOUDA Weet zich gaarne met het doen Tan alle Taxatie*», Aaenrantle'a, opmaken van Con tracten, plaatsen van Hypotheken, Koop- en Verkoop, en Verhnnr, tegen billijke conditie». TELEFOON No. 367$. ia vanaf HEDEN Spreekuren iederen Donderdag ochtetid van 9y2—12. Hiermede berichten wij dat we onze zaak Voortaan is aan onze zaak verbonden, het voormalige HET PORTRET DEK KUNST. Uumtteekenaar H. OPIT. Bestellingen op reproducties en gekleurde' foto 's worden 1 vanaf heden by otis aangenomen en in onze ateliers zorgvuldig uitgfevoerd. \erder bltfven wij doorgaan met ovz" bekende REAL FOTO'S: V 56 Karakterfoto's voor één gulden - 75 cent 10 stuks 45 5 35 l Zeer geschikt voor PASFOTO'» en ver- I grootingen met of zonder retouche Wijdstra» 19: vanaf 1 October I L. TIENDEWEG 19. GOUDA. I DINSDAp'1aorTno^r^a,^B' J' N' AKKERSDIJK zal op DANIFI t r 2 UU1 in het GEBOUW A contant'ward <#>EnWaL te GOUDA publiek a contant worden verkocht: e^jiartyVerste klasse Doze partjj goederen is afkomstig van een der meest bekende irma s <>P dit gebied» welke doof den oorlogstoestand gedwongen is ot saneering van h&ar bedrijf een gedeelte harer magazijn- goedeien te liquideeren. Ondanks het feit, dat de Perzische tapt]ten reeds enorm in pry's gestegen zyn, kunnen deze tapijten nog worden toegewezen tegen prijzen beneden die van Juli. VERZUIM DEZE GELEGENHEID NIÉT. KIJKDAGEN: Maandag 2 October van 10—5 en 6—8 uur en Dinsdag 3 October van 10—12 uur. Ma de oorlog opnieuw zijn verschrikkin- gen heeft aangekondigd, terwijl wy de gevolgen den wereldoorlog, die van 1914 tot 1918 woedde, nog niet te boven rtn, is het begrijpelijk, dat de mensch zich afvraagt wat deze nieuwe oorlog voor hem- ial beteekenen en welke gevolgen hij voor lijn leven en het leven van ons allen zal hebben, ook daar, waar de oorlog niet woedt. De gevolgen van den oorlog van (Van onzen eigen correspondent') Kijk Langgerekt en lieesch suist de stem vun onzen conlrater over de vlakte. In 1914—-1918 ztfn nog te duidelyk voelbaar ne,t schemerlicht van den ontwapenden dan dat men er zich niet van bewust zounag zien wij de eerste verwoestingen van •jn .4at de gevolgen van dezen oorlog, die ^en oorlog. De Duitschers hebben de een'aieuwe wereldoorlog dreigt te wordqn, spoorbrug bij Perl in de lucht doen vlie- een nieuwe ,i„ i„„ 1 Sen' evenals een gedeelte van de spoor- ilch ook ver buiten dè oorlogvoerende lan- i oaan TrierGrevenmacher, langs de den en vrywel over de geheele wereld zul- Moezel. Met veel moeite en de hulp van len voelbaar niaken. Reeds thans, nu de onzen Frunschen conlrater, die het ter oorlog nauwelijks begonnen is, is zijn in- rein kent, zijn we door kunnen dringen vloed merkbaar en de reeds uitgereikte dis- tot het meest zuid-oostelijk punt van herinneren ons aan den Q^n grensdriesprong: Luxemburg-Frank- lijk-Duitschland. Wij liebben er de helit j van onze nachtrust voor opgeolterd. Schengen slaapt nog en in het ochtend- tabutie-kaarten grooten invloed, die de vorige oorlog op onze voedsel- en brandstofvoorziening uit oefende en die zich, zy het misschien ten gevolge van tydig genomen maatregelen en betere voorziening niet dn zoo groote mate, ook thans weer als gevolg van dezen oorlog zal doen gelden. Ook ten opzichte van onze kleeding en schoeisel, van te be talen belastingen, kortom in geheel ons materieele leven zullen we die gevolgen te voelen krijgen. We zijn ons daarvan ter dege bewust ln zetten ons reeds schrap. Maar die gevolgen zullen zich evenzeer doen gelden op het gebied van ons geeste lijk leven. Wat de oorlog van 19141918 in dat opzicht gedaan heeft, werkt nog ver woestend na over de geheele linie. Maai we geven ons daarvan niet duidelijk reken schap. Zou het niet goed zijn, dat we ons daarvan meer en duidelijker bewust maken, opdat we ons ook daartegen schrap kunnen zetten Een golf van barbarisme is na den dot- log over Europa en de wereld geslagen, waarin onze beschaving zich nog slechts met moeite schijnt staande te houden. Alle waarden dezer beschaving sinds eeuwen worden miskend. Wat we als het beste dier beschaving vereerden, als het beste, dat de menschheid zich in den stryd 'tegen den chaos gedurende eeuwen veroverd had, werd opzjj gedrongen en waar mogelijk vertrapt. Alle geestelijk leven werd waardeloos ge acht en vernietigd, wanneer het niet dien- afff kon zyn voor de versterking van het geweld. Alle moreele waarden, werden'ont kracht, zoodat zelfs de. simpelste goede trouw, die zelfs de wilde kent, werd uitge schakeld. Want alleen het geweld werd er kend als middel tot bereiking van het eenig doei, de macht, de meest brutale macht ter voldoening van de eigen machtsbegeerte. Deze strooming, die een groot deel van Euripa heeft overmeesterd en zich vrijwel overal laat voelen, staat niet buiten ver band met den voorbijen oorlog, maar is er, zij het dat ook andere factoren hebben mee gewerkt, een product van. den oorlog, en wel, naar het mij voorkomt, meer hoofd zakelijk van de bewustzijnsverenging, die tydens den oorlog optrad ei#die ais gevolg van zoo alles overheerschende gebeurtenis sen en feiten, die het heele leven in beslag nemen, veelal pleegt op te treden, en die ook nu weer dreigt, riet is of alles buiten dat eene overweldigende vervaag/l of kleur loos wordt en dat tene geheel het veld van ons bewuctzyn vult. We hebtyén buiten de zorg voor ons dagelyksche aandacht meer voor al die ons bezighouden en een hooger plan brengen, stelling wordt opgesh groote geweldige, dat ons'ffv&v- beheerBch'. riet is ongeveer als met dfen meri&ch, die schroeiende dorst of honger lijdt en andere gedachte voldoe Die bewustzijnsverenging geheel ons denken en voelen, geheel qï)i geestelijk leven op den oorlog samgn. We wisten nauwelijks meer van al hét ihooie, edele, goede, verheffende, dajf het leven heeft. In den oorlog zagen we alleen het ge weld en de volstrekte heerschappij van net geweld. Een andere wet dan die van het ;°nd niet meer of scheen nie- te bestaan. Wat tot bereiking van oorlogsdoel, tot het behalen van de overwinning noodig was, werd gedaan, ook al was het het grofste onrecht. Er werd nauwelijks nog getracht het onrecht goed te praten. Het oorlogsbelang beheenjchte het leven overal. Het geheele |leven, de ge heele wereldhuishouding scheen nog mie gluren bereiken we net uitgezochte punt. Onze collega wijst naar de hellingen en nerhaalt: I&garde done Hij wijst naar de Duitsche dorpen reeks, die van de heuvelen naar de laag te daalt, op Saarbrtlcken aan. Eindeloos rijen de genuenten zich aaneen, rood, wit en groen, ais tegen de hellingen opge- nangen kleurige guirlanden. Het is een vredig landschap en zonder het romme len van kanonvuur zou jhier niets aan den oorlog doen denken. Wij vragen den Franschen contrater, die maar steeds blijft wijzen in de richting van het Duit sche heuvelland, wat hij toch bedoelt: On dirait une armée de souris ahtwoorot hij. gen en de afmetingen zijn-thans veel grooter. Waar vroeger eenrerens van .honderden kilometers beschwmd werd Nföor een tiental versterkte stkden, wor den thans de landsgrenzen afgezet met een cordon van staal en beton. Vandaar dat men thans met meer beperkte effec tieven kan werken en men nog niet moet rekenen op den sehok der legermassa's, want de Franschen denken er niet aan een frontaanval tc wagen op, de Sieg- friedlinie, die met het leven van tien duizenden zou moetep betaald worden. Uit de wijze waarop Franschen de kriji rende deze eerste weken voerden valj, af te leiden, dat Londen ei} Parijs een voor Duitsehland sloopenden' oorlog organi- seeren, waarvan het aanvalsmiddel eeil onbarmhartige blokkade wijze dat de zelf niet uitgeput zijn op het oogenblik dat de vrede moet gesloten worden. Ver geten we niet, zoo gaat o#be zegsman voort, dat er voor het oögenblik nog drie mogelijke tegenstanders zijn voor Lon den en Parijs, namelijk Rusland, Italië en Japan. Moesten de Westersche lan den dus, aan geld en levensmiddelen en munitie, totaal „leeg" zijn aan het pinde van den oorlog, dan Souden niet zij de «™d» tee.d waren geUt een bedrag te vredesvoorwaarden bepalen maar wel de »t°rten. Na tien jaar zou de afbetaling a landen die het gruwzame spel zouden een aardig eind gevorderd zyn. Het tal gadegeslagen hebben. Dat is de te Lon- - toch vooral het nageslacht zyn dat van dit den en Parijs heerschende meening en gebouw profiteert en het zou dus normaal tevens do»reden van de omzichtige stra- geweest zijn als men de geheele afrekening tegie die Lord Gort en generaal Gamelin thans aan het Westfront toepassen", aldus onze confrater, de Fransche oud- strijder. Zijn woorden verklinken in de druk kende stilte die ingetreden ls. In den tuin van een verlaten woning, even over de Luxemburgsche grens, zingen vogelen hun morgenlied. Die weten niets van den oorlog. Een bulderend kanonschot ver breekt plotseling het vredig concert der gevederde zangerg en hun tierelierend kweelen versterft in een schrillen dis sonant, als de tinkelende doodskreet van een stukge&choten plano-orgel. De ka nonnen blijven daveren als dondersla gen, rommelend van verre of dreunend met hevigen slag van dichtbij. Uit de vtftlei slaan hooge vlammen op. Het ls wel een boschbrand, .zooals wij straks al dachten. De rook stijgt recht ten hemej, als een zoenoffer. Het is als eeti sym- \jlSl, herinnerend aan de Cartageensche dlferenden, de Molochvuren, waarin menschen geslachtofferd werden. In het brandende bosch van den oorlog Vlamt het zinnebeeld van den nieuw-barbaar- schen en ontzettenden eere-dlenst: Die blauwe vlammen en warrelende rook wolken, welke kronkelend ten hemel stij gen, gelijken de gemartelde zielen, dè kermende en in onwrikbaar lijden stuip trekkende zielen der gesneuvelden, ge slachtofferd aan den afgod Mars! over li VOO! het - te functionneei ter v uleeu s van dat bejang. -mxKtt-xmynrnK niet meer daar- tegprt, begon he; vanzelf sprekend te vii% tyn- Wat men kon doen, deed men, zonder ich een oogenblik af te vragen of men daartoe het recht had, noch of me^ de le vensbelangen van anderen schond.' Het werd een recht te handelen zooals in het eigen belang was, met ontkenning van allo Het kon niet anders of in dezen toestand 'noest het besef van andere waarden ver- loren gaan, toen de oorlog lang duurde. Men verloor het gezicht op het abnormale van dezen toestand en schakelde het geweid beslissende factor in het leven weer in j Ja, men zou zeggen een leger van muU zen te zien. Het geoefend oog van den Franschen collega i^eeft ze allang ont- j dekt. Hij ls een oud-strijder en ziet meer op het oorlogsveld dan wij er optwaren. iMu pas bemerken ook wij een massale beweging van vaal-blauwe vlekken Uit de verte gezien schijnen tegen de hel- j iingen muizen omhoog te Kruipen, legi oenen muizen. Een weldaditfe zonnestraal breekt door de doffe lucht vah den kil len morgen, verleyendigend de kleuren en vergrootènd de vormen. Hfct vaal- 1 blauw wordt heller: Fransche uniformen teekencn zich ut. keele zwermen Fran sche soldaten kruipen tegen de Ijelhngcn op. Duizenden èn duizenden stormen opihoog, als utt den gyond opgestaan. Het is alsof de Magh\o$linie een oogen blik hdar poQrten geopend heeft voor een uitval. Voortdurend huivert de mor- genstilte wakker yan het bonzen der ka rn lil. het zuid-oosten stijgt een rookkolom op, als van een bosch brand. De wriemelende klimpartij tegen de heliuigen is al afgeloopen. Ais echte' muizen in 't groot zijn de soldaten in Mui holen gedropen. Héél dit lafad is ondermijifd van ondergrondsche schuil plaatsen, in allerijl gegraven^ als eerste werk na iedere terrein verovering. De moderne soldaat graaft moér dan hij vecht. Zich verbergen is hom een eerste behoefte: een levensbeho&te. Iedere vooruit geschoven post op de hooidllnie heeft zijn holendoolhof van ondergrond - scne verbindingen, tot vlak. bij de vijan delijke stellingen. Zelfs als de versterkte voorposten falen blijft steeds de hoofd- llAe, de theoretisch onneembare. Van daar het eigenaardig karakter van dezen schuilooriog, waarbij groote veld slagen vooralsnog onmogelijk zijn. Zooals de ons vergezellende con- irater-oudstrijder opmerkt: „De modei - ne strategie keert terug tot den ouden vestingsoorlog, reeds sinds eeuwen be kend en iri de oudheid beoefend, waar van versterkte kasteelen en steden getui gen. Het is een wijze van oorlogvoeren die de Franschen in de 17de eeuw, onder leiding van Vauban, tot de volmaaktheid hebben opgevoerd. Alleen de verhoudin- zeddyhe of verstandelijke factoren uit. Gelukkig heeft dit zich na den oorlog weer gedeeltelijk hersteld. Maar in de landen, die het feist door den oorlog getroffen waren en waar «Je aard van de bevolking voor ge- weldsthéoriën het meest vatbaar was, kreeg deze strooming de volstrekte Alleenheer schappij. Het gevaar is gVoat, dat een nieuwe we reldoorlog -die t onvermijdelijk een nieuwe bewustzijSfverenging brengt, deze nog niet overwonnen mentaliteit nieuwe kracht zal geven en volstrekter nog de leer> van het geweld zich zal laten gelden. Me# spreekt wei van den ondergang onzer Westersche beschaving als van een nieuwen we reldoorlog. WariW^zy teniet gaat, dan is het,°omdat alle begrip van het recht van de menschel ij ke waardigheid, van zedelijke waarden en motieven, van geestelijk „leven verloren gaat, omdat het barbaarsche ge weld overwint en de eenige maatstaf wordt in "Tiet léven, omdat wij den geest uitscha kelen. Laten wij, neutralen, vooral ons' daarvan bewust zijn. De bewustzijnsverenging, di» ook nu weer ^dreigt, kan onze beschaving fataal worden. We hebben daarom den du ren plicht onzen geest open te houden voor het leven in al zyn geledingen, ook wanneer het ofe-iogsgeweld al onze aandacht dreigt 1 op te slorpen. i K. JJET hieronder volgende artikel, dat als hoofd-artikel voorkomt in het Septem bernummer van de „Revue der Reclame", hel officieel orgaan van het Genootschap vODi Reclame, némen wij met histemming over: Wij bevelen* hot onzen lezers ter ern stige overdenking aan. Tóén de wereld in 1914 door den grooten oorlog werd oveijompeld en het bestaan van verschillende landen door militair ge weld werd bedreigd, was er nog een ander gevaar, dat de onthutste vplkeren boven <net hoofd hing: het gevaar vén den econon.i- schen chaos. Ons maatschappelijk leven is* uiterst.in gewikkeld. Er is maar weinig noodig om dit gecombineerde raderwerk in de war te brengen en een verlamming van het econo- nvsch levefi te veroorzaken. Het oorlogsgevaar heeft een dergelijke tendens. De burger dreigt in een paniekst|mmfng te komen en zieh zelf te zien ~al3 een indi vidu, dat met niemand anders heeft fe ma ken, dat er alleen maar over denkt* hoe hc£ zich zelf kan redden... Hij denkt aan één dingi; als ik er maai zoncipr schade busschenuk kom... Hij houdt zyn opdrachten,in, hij staakt zijn betalingen. Zijn voorbeeld werkt aanstekelijk. Zyn vriend, zyn buurman, zijn concurrent nemen het parool over... Als ik maar fcered ben... Laat de wereld maar branden, laat hfet economisch leven maar ontredderd wordeg. Laat het spook der revo\utie zyn kans maar krijgen, als ik... ik... ik... Deze wyze van redeneeren, als hi« neg van redeneeren kan worden gesproken, ge tuigt niet alleen yan gebrek aan kalmte en aan durf, zy "openbaart niet alleen' lu-t egoïsme van hem, die zoo spreekt, ze levert ook het bewijs van een schromelijk gebrek aan inzicht. j Bezit vooronderstelt immers een ordelijke j samenleving, waarin zekere algemeene re gels worden nageleefd. Bezit bestaat immers voor een gripot, zoö niet het grootste, deel uit de verplichtingen, die uit het gebruik van het bezit voort vloeien, uit de ingewikkelde oneindig ge- Het bleek een slagzin te zijn van"f^oo- te moreele kracht... „Business as usual"... Uit dit devies spreekt de stille, weinig op hef makende moed van den koopman, van den industrieel, die kalm zijn gang .gaat er zijn land een belangrijken dienst bewijst d,.or het economisch leven voor ernstige schokken te bewaren. Het „moed, beleid, en trouw" gelde niet sTleen voor den Nederlandschen soldaat, maar ook voor den stryder in de zakenwe- lefd, die zijn vreedzame wapens: het kanon tbr advertenties, defi, bommenwerper der buitenreclame, den mitrailleur der direct- mjdl en den schijnwerper van de reclame film, èn ia eigen èn in 's lanrfs belang niet mag laten verroesten en die tot zyn paroo moet maken: dè beste verdediging is de aanval. lange reeks van jaren had tooien. Op die wijze waren de kosten den ütaat zeer zt-ktr uiterst gei ,.g en het valt thans te duciiten ü*c Jie wel over de twee miilioen guluen zul len gaan. Enfin daar is niets meer aan te doen, want thans zal zoo'n plannetje niet veel kans van slagen nieer hebben. Misschien dat men later nog eens een poging zou kunnen wagen om bijdragen oi gescnenaen te krijgen vooï» de installatie en meubnee- vjng van het gebouw zoodat aauruoor de kosten voor het Rijk vernunderu zouuen a orden. Het valt op dit oogeuuiik ernstig te betreuren dat men niet tien jaar geu ten is begonnen want wy gouden nu reeds een heel eind gevorderd zyn en de gedachte dat het land op prettige wyze had gereag<rd op Let schitterend geschenk aan den Staat '.Ou de waarde van het te stichten ^'bouw1 ,zeer hebben verhoogd> Het had een natio naal monument kunnen zyn op een bij uit stek historische plek, waar het dankbar nageslacht zijn erkentelykheid had kunnen tooien. Over den algemeenen toestand in on^e stud valt niet veel nieuws op te merker.. De aanj assing gaat voort. "H^t eenige waar over men klaagt is over het waanzinnig rijden door de militaire auto's. Zou 'daaraan nu niets te doen zijn? En dan ordt er nogal giemopperd ovër het reveille- f'lazen om zes uur 's morgens waardoor de geheele omgeving van de tot kazernes ge- improviseerde scholen uit den slaap wordt geblazen! Zou ook daaraan niet iets te-ver anderen zijp? Met de levensmiddelen en andere noodza kelijke Jiehoeften gadt het alles zijn gewo- gang. De*vrouwen klagen,over het ge mis aan naaiga/eitè 'en daatin schijnt geei\ terbeterihg te komen. Zótf dat alles opge kocht zyn? Natuurlijk wordt er hier en daar nog %ver andere dingen gemopperd. Van de de valuatie ?an het Engelsche pond merkt men. niets. Toen indertijd *de gulden devalueerdje gingen op standen-voet alle buitenlandscjie artikelen in prijs naar boven, maar nu het pond daalde, gebeurt' er niets of... gaan de nryzen weer naar ioven. H«t groote pit- bliek snapt in den a^gel hel ry'zen en dalen def prijzen, doe; varieerde onderlinge verhoudingen van de- zoo mogelijk r MCDXCVIIJ. Het park „Sorgvliet". j Op de rijksbegrooting voor het deparre- ment' van Financiën is thans eep bedrag j van twee ton voorgesteld als eerste termijn \oor den bouw van een prpsentatief ge- bouw in het park „Sorgvliet". In het jaar 193C heeft dë Staat der Nederlanden dit park ten geschenke ontvangen opder voor waarde, dat'binnen tien jaar daar een ge- bouw» zou verBjjzen. Men zegt dat het ter rein wel een waarde van acht miilioenjgul- den vertegenwoordigd. De Staat heeff dat geschenk toen aanvaard, maar de toene- I mende malaise weerhield er van om een b^- gin te, maken met bet ontwerpen v&n een plan. Natuurlijk is dit wel begrijpelijk gc- j iveest alhoewel men nu achteraf zegt dot uitstellen een zeer gevaarlyk ding is. Het j zou toch wel doenlijk geweest zyn een be- t trekkelyk gering bedrag per jaar uit te J trékken. De totale kosten worden nu ge- j raamd op^ één miilioen 050 duizend gulden naar de vrees is gewettigd,'dat stijging van >rys der bouwmaterialen en van loonen dfiie raming verre zal overschrijden'. Wy herinneren ons dat wy ten tijde vai de overdracht aan den Staat het denkbeeld hebben geopperd een afzonderlijke leening voor de stichting van een gebouw aan te biteur en crediteur? Iedereen is toch de debiteur of de'crediteur van iedereen? Een maatschappij waar ieder aich van zyn verplichtingen ontheven acht, is ais ten overvolle bioscoopzaal waar een paniek is ontstaan, omdat iemand brand heeft ge roepen. De menschen verdringen elkaar ln blinden angst. Ze zien den uitgang niet meer waardoor zé zich nog gemakkelijk hadden kunnen redden als ze kalm gebleven v:it reit. Zeker, het stopzetten van een opdracht, het niet ten uitvoerbrengen van reeds ge maakte plannen, het tUdelyk staken van be talingen,'zullen nog niet direct een maat- cchappelyken dhaos veroorzaken.'Vanuit m- dividueel standpunt beschouwd, lijkt een dergelyke gedragslijn misschien nog wel een daad van „wijs Beleid". Maatschappelijk bezien echter begeeft men zi«h op een hel lend vlak. Het „sauve qui peut" van den k met klein^.onde dat v^len wellii jildenzyn die aan onder-aan. heel weinig van prjjzen, doch het heeft di^ lijdzaam té aanvaarden. Alteen vermiyderd gebruik 1 i het, waar dit nïo- einde allerlui in-dag- deeleri, in de hoop, den düur bereid zonden zyn die aandeden aan den Staat cadeau $e doen waardoor het te stichten gebouw een typisch nationaal karakter zou dragen. Hoe vaak is al op deze wijze door participeren iets grootsch tot stand gebracht! Wanneer dit op eenvoudige wyze geschiedt, zou hét heusch wel ingang gevondeh hebben en wie weet hoevelën a*h- het effect daarvan is dikwijls nog eer dat de stijging grboter wordt. Er wordt natiuurlyk in vele kringen al terdege de nadfeelige invloed gevoeld van de' tijdsomstandighedeh. Overal waar maar1, een kleine kant van weélde aan zit wordt het eerst nagelaten en daarbij' wordt er niet ia gedadht hoe velen daarvan de dupe zijn. Het behoeft nog niet eens onder het weid- fche begrip van weelde te vallen, als het maar als „overbodig" kan worden aange merkt, Ss hét al voldoende. In tal van ver een igingen druppelt het al bedankjes voor Jidmaatschap en het zal t "in het jaar nog wel veel erger wo{ ie het leelyke ervan, dat daardo< belangrijk* cultureel opbouw wbrd# stopgezet. Dat Schrijnt d als men bedenkt hoe de Staat uit schatten gêlds moet uitgeven voor im productief werlji. Het is in totaal een ver armingsproces, dat zich nog jaren lang zal, Kt«^M?evoelen zelfs al .woittt de toestand 1 et slechter dan die thans is. W» zouden al eenige' tragische gevallen kunnen opnoemen van kunstenaars, - djp>» plotseling belangrijke opdrachten ingetrok- ken krë§en, waardozr hun toch al zwak be staan er uiterst somber Ifomt voor te staan. De grauwe winter staart hen- reeds aan en zy, zien met-^oote bezorgdheid dien moei lijken tyd tegemoet. Zal dé overheid fyij al haar bemoeiing nu ook eens wat behulp zaam zyn? Reetfc lazen"jwy dat vyf en twintig duixend boeren ondersteund zullen illichi op - noeTO worden. Wie/al er zich over,die, paai honderd scl|Jders ontfermen? Hun bedrijf heet'weelde maar KunNjnaag is pre cies als die van. de boeren en weet m's- nog minder van weelde dan die van joeren. Vergeet de kunstenaars en zoovele stille werkers niet! HAGENAAR. K.N.A.C. stelde l|jst jvan la bepalingen stmen. ld 'met den t&Jfcondi landen en In vwband met den fjlfronderen toe stand hebben Denemarken, Duitschland, Engeland, Estland, Finland. Frankrijk, Letland, Noorwegen. Zweden en Zwitser land een visum voor Nederlanders ver plicht gesteld. 7 1 op welke wijze en waar men een visum door de K.N.A.C. samengestelde i zijn daar] Volledigheidshalve s lijst. daarin ook Span je en Hongarije vermeld, welke landen •PPriR purder voor het overschrijden van volg* Iedere handeling van dergelykon vormt een schakel van den keten der alge meene radeloosheid, die ten slotte de mSat- schappij naar den afgrond sleept. reeds eerder voor het overschrijd Dit gevaai, dat in 1914 Engeland be- hun grenzen een visum eischten. tijdsverloop tusschen de aanvraag en het verstrekken van een visum. Denemarken: a Rotterdam, Con sulaat Generaal,, Parkaan 8; b. Araster- daqfr consulaat. De Ruiterkade 139. De kosten voor een doorreisvisum be dragen 2.06, voor een ver blij fsvisum 3.35 (voorloopig). Het visum is ten hoogste drie qiaanden geldig en moet persoonlijk worden aangevraagd Duitschland a. Consulaat-Gene raal, Amsterdam,, Museumplein 19; "b. consulaat Rotterdam, Westplein 12; c. consulaat Maastricht, Stationsstraat 9. Voor het verkrijgen van een visum moet een vragenlijst worden ingevuld, welke aan een der consulate!} mbet wor den aangevraagd. Kosten voor het visum, geldig voor <één reis bedragen 6, voor een transitovisum 1.50. Het visum kan f

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 3