m ONDER DE WAPENEN. IK. uwti\)iiaer ue wol en u itnbpireer. '.tó: I! "ïïjchtbescherming, hoe zh was en hoe ZIJ ZAL ZIJN. Een uiteenzetting van de Ned. Vereeniging voor Luchtbescherming. Boefje'ontvangt in Marlot. Nieuwe uitgaven. Scheen in MandSjoerije.' r persoonlijk of schriftelijk worden aange vraagd. Bij schriftelijke aanvrage wor den f 0.30 portokosten berekend Engeland: British Paspoort Con trol Office: den Haag, Nieuwe Parklaan 57, tel. 550.655. (Voor inwoners van alle provinciën). Visa moeten persoonlijk worden aangevraagd. Toeristen-visa wor den niet verstrekt. Kosten 6.05, Estland: a. Consulaat Amsterdam, Rokin 6, tel. 30284; b. Consulaat RoUer- üarn, Willemskad#22;ÜlS%5m5 (voot wuners der provinciën: Zuid-Ho) Zeeland, Noord-Briabant, Limburg en Ueiderland). Het visum wordt gratis verstrekt. Finland: a. Consulaat-Generaal Rotterdam, Wijnhaven 41; *b. consulaat Amsterdam, Hodthaven 24. De kosten *van het visum, rfetwelk persoonlijk'moet worden aangev/aagd, bedragen 6. Een bepaalde geldigheidsduur bestaat mo menteel niet, gewoonlijk wordt voor za kenreizen opgeveer 14 dagen gerekend Bij aanvrage- moMcn twee iotO's worden overhandigd. F r a n k r ij ka. Consulaat Amster- aain, Henengracht i?4, tel. Stan (VOor ue inwoners der provinciën Groningen Friesland, Drente, TOtojsscl, Gelderland' ten Noorden van denFRijn, Noord-Hol land en Utrecht); b. Consulaat Rotter dam, Westersingel 91, tel. 54367 (voor de inwoners der overige provinciën). Het visum moet persoonlijk .worden aarlgevriiagd, waarbij benalve het pas poort vier pastoto's moeteA worden over gelegd. De kosten bedragèn 0.55 voor een transitovisum (hoogiens vijftien qpgen geldig) of f 4.(S vqbr een visum van langeren duur. Het veidlent aanbe veling bij de aanvrage een schrijven over te leggen van een overheidspersoon b.v. burgemeester, hoofdcommissaris van po litie, .Commissaris der Koningin, waaruit nadere bijzonderheden omtrent den aan vrager blijken. Haag: S a r ij Deif 8.pe kosten voor een door- Legatie, Hom Oranjeslrtiat~8. reis visum voor een reis bedrage'n 119 maximum verblijf in Hongarije 48 uur; toorreisvlstlm voor heen- en terugred, (maximum verblijf gedurende iede- e doorreis 48 uur). VerbHjfitfsum voor' ™4a^mUni #ponthoud vfSl 3 maan- Letland: i a. Consulaat-Generaal otterdam, Westzeedijk 98; b. Amster dam, consulaat, i^obbemastraat 16 I De kosten van een/verblijfsvlsum (de ^eldlgheiKjsduur wonlf voor elk gevalt >epaald) bedragen 6.80, voor een door- elsvisum 0.40. Vgor hef verstrekken 1 eeS visum moet het consulaat een chtiglng te Riga aanvragen, voor nvrage moet 4.20 worden betaald. Het visum moet persoonlijk worden aan gevraagd, waarbij 3 formulieren (kosten 0.30) moeten worden inglvuld en drie ïbto's worden overgelegd. Noorwi^k: a. Consulaat-Gene al. RotteTïwm, Schiedamsche Slrtgel b. Legatie 's-Gravenhage, Verlengde Jlweg 2. I De kosten van een visum Odoorrels- verblij») bedragen 3.35, Binnen 24 Ba aankomst te Noorwegen- moet men de plaatselijke politie e.en verblijfs- rgunnipg aanvragen. Indiert het een kenrgis betreft ts het wesschelljk de noodzakelijkheid \der reis «eNpcumen- ""en aan de hand van correspondentie Bij den. aanvraag moeten, twee for pulieren worden ingevuld, welke te otterdam of Den Haag verkrijgbaar JQE luitenant-dokter voelt mij den pols, en schuift mjj flen thermometer onder tong. Dan heeft hjj z(jn diagnose gauw ge steld: een flinke griep! Voorloopig onder de - ,di'ie maal daags in elk geval b! ij ven. Daar ligt dus uw verslag gever geveld door de griep, met bonzend hoofd, verstopten neus, droge keel en pun- 1 ljjke gewrichten, terwijl buiten de kamera- den réchtsemkeert maken, het geweer pre- ecnteeren, het magazyn vullen en weer le- aigen, den „juist-snellen aanslag" beoefe nen, of vroolyk zingend wegmarcheeren voor een paar uur sportbeoefening in net 1 mooie sportpark. Gelukkigie kerels! jWie weet hoe hard ze loopen te kankeren, hoe I ze verlangen naar hun volgend verlof, maar j wij grieperige mobilisatie-slachtoffers, die 1 zoo geniepig door de griep gegrepen wer- een, zouden er graag twee dagen verlof voor over hebben om mee te kunnen trek- ken pn uit volle borst mee te zingen van „Vroolyk -zullen w' altijd wezen, Vroolyk zuilen w' .altijd zijn...!" Van zingen is ech ter geen sprake, we zouden op het oogen- bJk niet meer dan een afgrijselijk gepiep voort kunnen brengen, als een scharnier iat in geéh zes jaar gesmeerd werd. En toch zyn er nog van die zonderlinge figuren, die nu of sinds den eersten mobii- satiedag er slechts naar streven, zoo min mogelijk in den practischen diehst, en zoc veel mogeigk in het ziekenzaaltje te vertoe-. ven.'*ï)e raeesten van onze jongens kunnen zich gelukkig een dergelijke mentalite:t niet indenken, en houden Vast aan een ge bonden stelregel: we zitten nu eenmaal in het schuitje, 'we moeten meevaren, en laten we daarom trachten, er het beste van te uur "Spanje: Rotterdam, Malthenesser- 372a. De kosten van een visum, het persoonlijk moet worden aange- i, bedragen bij een doorreisvisum tsluitend voor doorreis per trein of - vjjegtuig) 0.58, voor een verblijfs-) Ti 5.76. Het verblijfsvisum is 30 da-/ geldig, deze termijn kan in Spanje dpor de autoriteiten worden ver- (max. 3 maanden). In geval in éèn verschillende verblijfsvlsa wordori ivraagp is "het bedrag van ƒ1.76 ts éénmaal verschuldigd. Bij 1 de vrage raceten behalve het paspoort, 3 pasfoto's alsmede de noodige stukken worden overlegd,waaruit blijkt, dat de a£ nvrager in Spanje bevriende relaties hdeft, welke voor hen garant blij verf ol ddt in Nederlapd gevestigde persmien dip den consul/persoonlijk bekend zijn, ■*ocy hem garant te stellen 1 e na. ConStRaat-Generaal Wijilhaven 121; b. consulaat am, Heerengracht m (Voor de provincies Noord-Holland, ®rechfc, Gel derland,Drente,, Friesland, «hangen en Overijfesel). De kosten van een vTgüm (doorreisA of verblijf), hetwelk peMoon- lijk moet worden aangevraag, txAlgen 12.80. Bij, verblijf v^n langer dafFdrie maanden moet een verblijfsvergunning in I Stockholm worden ^aangevraagd. Als re^cl "moet hel paspoort minstens zes m'afciden langer geldig zijy te' verstrek- kefrvisum. t w i t s ^r 1 smi dHet visum, wdaiy.an de kosten 2.2§ bedragen, moet peBoon- lijk worden aan^vraagd. Visa wofden uitsluitend vdor dringende familie- of kenrelzen A^egevpn: a. Consulaat Heei Zll Amsterdam, (V te, No b. tel pre nor de inwoners der provinciën Dren- Friesland, f Gelderland, Groningen^ 3rd-Holland, Overijssel en Utreeht)-' consulaat Rotterdam^Wijnhaven 124b,. 21035. (Voor de inwoners der av.erigo 1 •vincfën). - België: Dfc K.N.A.C. vestigt dö aan- daipht op „het nieuwe voorschrift, dat Nei geA :egevpn èêrengracht 545, tel.-*33032. Nu voegfen we «mmiddellyk hieraan toe, dat wy niets willen^ zeggen teV nadeele van hen, die werkelyk physiek niet in staat zijn, den militairen dienst vol te houdeJl. In onze compagnie zyn verscheidene oud- Indische gasten, die- jarenlang onder de tropenzon gewerkt hebben, en het is, wer kelyk frappant, heezeer rfun body daarvan geledén blijkt te hebben. Maar ons tjetoog ging in hoofdzaak tegen de simulanten, die overigens aan onzen 'kapitein-dokter een kwaaje hebbên! v Een generaal op bezoek. Voor de griep mij neervelde, bezocht een generaal ons garnizoen, hetgeen stof op leverde voor verscheidene anecdotes. Hy' bleek overigens een vriendelijk jnensch, deze man met de ac^it sterren, de platte pet fin, het eikenloof, wiens naafTIK natuurlijk niet noemen, magj. i Toen hy by onze kazerne arriveerde, en de schildwacht plichtsgetrouw de wacht in het geweer riep, kwam er met demkorpo- ra'al wachtcommandantvéén%man naa^ bui ten snéllen... De rest was /ten halen.'„En gen i begeerig de jongens, ^chier barstend van leedvermaak. Maar nu moet de korporaal ze toch te-", leurstellen: „Abuis, mannen. Hy vroeg me «en paar dingen over den dienst, en touii hj hoorue dat ik van de lichting '24 was, klopte hy me oppert schouder: „Je hebt de zaken nog goed onthouden, korporaail" Inmiddels zit de generaal bij den comp,- Lommanüan4| en vraagt naar den vaandrig vJi|h de secti^ pantserwagens afweergeschut, De sergeant van de week gaat hem halen; „Vaandrig, dadelijk op bureau komen, 3r. zit een generaal oil if te Wachten." „Zeker de commandant van hef Veld leger?" gekscheert de vaandrig, die rustig voortgaat zijn schoenen te poetsen. „Werkelijk vaandrig, de generaal vraagt naar u!" „Als je my bed... wil, moet je vroeger opstaan," repliceert de vaandrig en fluit zorgeloos vah Violetta. „K.om nou» mee," bepleit de sergea:^, wien het koude zweét begint uit te breken, ,Jk hou je werkelijk niet voor den gek!" Ten langen leste slentert op z'n dooie ge- ma de vaandrig fl^r het bureau, met ei- nerveuzen sergeant in zyh-kiglzog. Zorge loos opent hy de deur en... besterft het achier van schrik, laat er nou waarachtig een generaal tp hem zitten te wachten! Ook op het sportveld is onze gieneraul even gaan kijken, en met veel genoegd volgde hy de prestaties van een klasse, die vrije en orde-oefeningen verrichtte, onder leiding van een dienstplichtig sergeant, ivla afloop van de oefening wordt de onderoffi cier by den generaal ontboden. „Ik maak je mijn compliment voor de manier, waarop je de jongens gymnastiek- geeft, sergeant," zegt de generaal. „Het was werkelyk heel' gioed. Je hebt ze de akte gymnastiek M.O., of ben je poms zfclf gymnastiekonderwijzer?" „Neen generaal, ik ben antiquair," zegt doodleuk de sergeant! Er glijdt een glimlach over het nog merk- Rijksverzekeringsinspectie j o^der toezicht? j Een motie van touringcar-ondernemers. Onder leiding van den Nederl^ndschen Bond vkn Touringcarondernemers werd gisteren1 te Amsterdam eene vergadering gehouden vajï ondernemers in het toer- wagenbedrijf ter bespreking van de moeilijkheden en bezwaren, die de on dernemers bij de'bedrijfsuitoefening on dervinden. De vergadering legde haar meening vast in een motie, die luidt: „De Nederlandsche Bond van Touring carondernemers, in vergadering bijeen te Amsterdam, overwegende,, dat nu de Rijksverkeersinspectie ook is aangewezen als de instantie, voor regeling van het goederenvervoer en hiermede het geheeli motor transportbedrijf afhankelijk is ge steld van de inzichten van een ambte lijke instantie, verkaart,~^at in het be-, lang van een transportbedrijf noodzake lijk te achten, dat uit het particuliere vervoerbedrijf egn commissie vait toe zicht op de gestie der Rijksverkeers inspectie wordt ingesteld, aan welke commissie ruime bevoegdheden dienen te worden toegekend. Kapók-uitvoer uit Ned.-Indi?. f Binnen enkele dagen zal belang rijke hpeveelheid uitgerekend op dat "momênf moest Jan met de pet ïlatunrlyk komen," zegt terneerge slagen de korporaal. „Heb je ze uitgemeten gekregen?" vra- Ri vieren in Brabant Meeuwen sterven doode visch. In de firabantsche rivi men den laatstéh tijd visch zien drijven. De oorzaak van di waardig jeugdige gelaat van den g«nc- Tweede Kamer zal raai... t j het persbure^ Dergelijke Verrassingen kan alleen de mobilisatie vmaar opleveren. Want hebben GEMENGDE wy niet in ons bataljon een soldaat, die tandarts is, een korporaal, die in geen kin derachtig) stadje de functie van gemeentt- arts uitoefent, een serge^t, die al versc'idi- dene jaren notaris is in eefi welvarende ge meente Allen menschen uit de lichting '24 en '25, toen niemand kon bevroed#!, diü dl waanzin van een oorlog opnieuw over Llircpa zou losbreken, en wier eenig stre- veh het was, den militairen dienst zoo snel mogelijk te fcunnen verlaten. Nu blijkt, dat zy pp het verkeerde" paarfl hebben gewed. De tandarts hoeft geen gal gen te schrobben, en gaat niet uit pioni./en, i zyn mtrumenten staan netjes irfte zieken, zaal. Maar zyn salaas bedraagt... /ee guldennen enkele centen in de week. En de korp^aal-dokter klopt evenmin wachtjes; oocbij cureert en heel^egen ^jhet wee'do.m \an aiie gulden en één cent! In verband met verschillende klach ten, welke ontvangen zijn 'over abnor male prijsver hooging vaii kapojs, wordt vernomen, dat van regeejngswege maat regelen zijn genomen om binnen enkele dagen een belangrijke hoeveelheid kapok v.an Nrfderlai^lsch-fcidië nadr Nederland te verschepen. Deze hljpok zal tegen de in Augustus geldqnde c.l.f.-prijzen op de markt woo den gebracht. Het eventueele Kamerlidmaatschap van oud-minister Goseling. Indertijd hebben wij melding gemaakt i van de mogelijkheid dat oud-minister Goseling weder zitting zou nemen in de Tweede Kamer. Mr. J. H. van Maarse- 1 veen zou daartoe zijn zetel,ter beschik- king stellen. j Het A.NlP. meldt thans dat c^e he$r Goselijig gemeendheeft ln de huidige omstaiuiigheden, mede in verbahd mqt zijn opkqjpst in militairen dienst, een beslissipg daaromtrent vooralsnog in be raad te moeten houden. J Het tijdstip waarop mr. Goseling in de EERSTE BRITSCHE REACTllT Londen en Parijs zullen Qverlee" plegen. Hoewel geen ollicleele reactie on h.. Dultsch Russische pact ln de ochteal uren vernomen was, wordt volgens dffi» diplomatieken correspondent van S Britsche, persbureau Reuter, in welinm. lichte Britsche kringen het navolgend, uiteengezet: 1. Chamber'aln heelt ln zijn jongst, verklaring gezegd, dat de Russische acUe niet van Invloed zou zijn op de vastbe- radenheid van Groot-Brlttannië en Frankrijk om den oorlog voort te zetten totdat hun bedoelingen zullen zijn mi wPrenlijkt. 2. Hoewel het Duit^ch—Russische ac coord overleg voorstelt met vriendschaD- pelijke gezinde mofcend»cden voor een regeling van den staat 'van oorlog tus- sclien Engeland, Frankrijk ep Dultsch- land, sluit het Russisch—Dultsche pact Iedere inmenging uit ln (ft te Moskou bereikte regeling inzake Polen. 3. Hoewel hef pact de voortzetting van den oorlog onder oogen ziet, voorziet het alleen in overleg tusschen Duitschland en-Rusland, met andere woorden naar Britsche (neenlng Dultschlanp zou moeten betalen met verdere concessies voor een eventueele militaire hul/van Rusland. 4. Hoewel het duidelijk is, wien de Russen en dd"Dultschers op het oog heb ben bij hun uitdrukking „vrindschap pelijk gftsinde mogendheden" zal het niet gemakkelijk zijn om vele neutralen te krijgen om het voorgestelde Initiatie! te nemen, daar dit zou neerkomen op het onderschrijven, althans vergoelijken van de verkrachting van Polen, adus de diplomatieke medewerker van het Britsche persbureau Reuter, die besluit met te verklaren, dat het onnoodlg Is te zeggen, dat de Britsche regcerlng onmid dellijk overleg zal plegen met de Fran- sche'reteering over de houding, welke zij zullen aannemen ten aahzlen van de DuitschRussische transactie." gkeeren, aldus nog niet vast. CHTKN. ronitreinigd. opeten van 'V Mark kan ■oote partijen Een monument van Koningin Astrid te Brussel. Op 15 October zal in het park te Laken vlak bij de Lieve-Vrouwekerk waaronder zich de Koninklijke crypte bevindt, een begin worden gemaakt met de oprich ting van 'n grootsch opgevat monument ter herinnering aan Koningin Astrid. De noodige gelden, voor de verwezenlijking van dit plan, werden bijeengebracht door de Belgische Algemeene Journalistenver- eeniging. Het werk zal worden geleid door den bekenden architect Bonduel. Het marmeren standbeeld van de b®- treurdk Vorstin >erd ^dérvaardigd door HUP-'11 Vlaamschen beeldhouwer Boedts, RJADIO-PROGRAMMA's. Zondag 1 October. Hilversum I, 1875 en 414.4 Af. 8.30 N&V, 9i30 KRO, 5m- NCRV, 7.45—11.15 KRO: [3.30 Morgenwyding; 9.30 Gramofoon; 10.30 Hoogimis; 11.45 Gramofoon; I2.lt? Causerie „Organisatieweden van boeren <m tuinders in Nederland"; 12.35 Gramofoon; 12.45 Berichten ANP, gramofyyn; 1.Cau serie „Hét Katholieke boek van het Katho lieke kir.d"r 1.20 KRO-orkest; v2.Vqrgen- beantwoording; 2145 Gramofoon; 3.Vlooi, piano en gramoféon; 4.Ziekenlof; ^.55 Gramofoon; 5..Gereformeerde Kerkdienst, hierna gewyde muziek (gr.); 7.45 Berich ten; 7.50 Gqpmofoion; 8.Berichten mededeelingen; 8^15 Vroolyk orpgraniryrii 915 KRO-Dskest en solisten (in^ de pauze gramefoon)r;M0.30 feerichten ANP; 10.4(^ Epiloog; 1111.15|fesperantonleuw8. Hilv^rsun^ II.' 3^fc.5 M. 8.55 V^RA, 12.— WRO, 5.VPR#. 5.30 VARA, 6.30 VPRO, - -12 AVRO: i 8.55 Gramofoon; 9.Berichten; 9.05 Tuinbouwhalfuur; 9.35 Gramofoon; 9,15 Causerie „Va#! atat&t en maatschappij4'; 9.59* I3e?icihten; 10./Gramofoon; 10.40 Decla matie en gramwf.^on; 11.VARA-Kinder- kooi „De Merels" *en gramoföon; 1^.30 VARA-H^j-monie-orkest; 12.',,De oorlog en de moderne berichtgeving" ;'l2.20 AVRO- Ampsements-orkest en qolist «om 12.45 Eventueel berfèhien ANP); 1.15 'Gramofoon '1.30 Causerie £Wat er in Jndie gebeurt"; 1 50 Gramofpon; {2.Boekbespreking; fe30 Pianovoordracht; 3.AVTRO-Mihsette-en- s^rpble (opr.): 3J80 Gramofoony4.1É AVRO Dansorkest; 4.451. Eventuee^ Sportrtfeuwg A NP. gramofoon;' 5.Gesprekken met Na ongeveer twee uur was de brand weer het vuur meester. Slechts de gebou wen waren verzekerd., De schade, welke aan 'de machinerieën en de grootemoe- 1 aef° veelheid materiaal, welke thans vsGwel vijjehsterfte wordt gezocht in het n bt- niet meer te betrekken zUn Is ■aGge- drijf (stellen van een warmwater|oterlj richt, «rn-dt niet door vifeikertifë ge- voor het vlas te Standdaarbulten. J dekt, zoodat door de bolde .finïitnten 7 De verontreiniging van de Mark en \/aie juist vrij veel werk hadden, een ern- van den Roosendaalschevliet iseen stig wrlies wordt i geledm. Omtrëïit de kwestie, waarover al Jarenlang kla^hfón oorzaab tast men volkomen ln hetAluis- worden gehoed. Breda en Roosend/al ter. I voeren hun flecaliën naar deze rivieren F 9 t c bled^aSdo^r on^lanfa'Sdrafari gel Aut° met paitden »™«^agen. ringen regenvfal, als het teh behoeve van Militair met gebroken been be de scheepvaart noodig is de sluizen dicht s vrfjlde de dieren, te Jiouden, laatyzich gemakkelijk inden- <A/Om half zevep gisteravond is op den r «at- ken. Te Roosendaal bracht dat de laat ste jaren bovendien nog mee, dat de sui kerfïibriêk, welke voor haar industrie-) wateiri op de haven was aangewezen, groote moeilijkheden ondervond. Ook dC landBouwergJiebben al menig te lbosde. Thans dergelijks: De Standdaarbuil bedrijf is rivier aï, zwaar op de U het, gevolg, d ijftksaan. Men h m pat» meeuwen, j f 6'"1U lerlander, die zich naai; Beilgië' be- lasteraars; 5.30 Voor de kinderen; 6. en, ^n het bezit dienen te z$n van f Sportpraatje^; 6.52 Sportnifeuws ANP; 6.39 eer, geldig Nederlagidsch paspoort; ver- j] Gramofoon; 6.45 .Vryzfnryg-Protestanische looien paspoorten, bewijzen van Neder- I Kerkdienst; 8.'-^ «eriohfcen ANP, mededeé- 1 andschap of-toeristenkaarten zijn niet L linger, evemtuéel Vraag en antwoord;'-8.^5 meer geldig. - - K Maandag 2 October. Hilversiim I, 1875 en 414.4 M. NCRV- Ij it zending: X 8.— Eventueel berieltten^NB|'iphriflle- z?ng, meditatie; p.f5 Grrtnofoón (9.30—9.45 Gelukwenschen)10.30 "Morgendienst; 11.— Chr. lec|uur; 11.30 Gramofoon (12—12 15 Berichten); 12.30 Amsterdamsch Salon- orkesf en gramofooi» (om 12.4j^^^jitupt 1 berichten ANP); 2.Schoonüi^ding; 2.35 Gramofoon; 3.Causerie „Wat de pot ■«chaff; 3.30—3.55 Gramofoon; 4.Bijbel hzing; 5.Gramofoon; 5.15 Kinderuu 6.15 Gramofoon; 6.30 Vragenuur; 7.'B< richten; 7.15 Gramofoon; Berichten A gegeten hadden, NP, herhaling SOS-Berichten 8.15 Piano- voordracht ^n gramofoon; 8.45 Causerie „Force Majeure doorAOorlogsomstandigbe- df#i"; 9.15 Het Christw|adiokoór en gra mofoon; IO.7— Berichten *NP, actueel half- üur; 10.30 Orgelconcert; 11.15 Gramofoon? C.a. 11.5.0—12 Schriftlezing;. Hilversum II, 301.5 M. Algemeen Pro gramma verzorgd door de AVRO: 8.Eventueel' berichten ANP, hierna gramofoon; 10.-<- Morgenwijding; 10.15 Ge- wy'de muziek (gr.); 10.30 Vopr de ^rouw; 10.35 Lyra-trio; 11.20 Orgelspel en hobo voordracht; f2.10 Ensemble Jetty Cahtor (eventueel 12.45 Berichten ANP); 12.55 OfSmofopn; 1.15 EnsehiWle Jetty Cantor; 1.45 Or^els^el (opn.); 2.— Niqa Dolce qp •haar Puszta-oritest (opn.); 2.30, Omroep orkest eft solist (3.30—3.50 Voordracht); 4.30 Discó-causerie; 5.30 AVR.O-Aeolian^ orkest; 6.15\Ele Vagebonden; 7.Piano voordracht; 7.36 Causerie „Van. Galileï tov Einstein,"'I. Galileï; 8.*- Berichten ANP, eventueel Vraag en antwoord; 8.30 Het Cfceertgiebouwoskest en soliste; 9.30 Radio-' troheel; 9.55 Gramofoon; *1J).15 AVRO. Amusements-orkest; '11.B^ichten ANP AVKO-DahBorkes<| ,11.4012 Orgelspel. ook ae landbouwers hebben al menig maal hun óntevredenheid geuit over de treiniging van Mar|c elke het drinkwater 'moeten het vee in de lage polder- .tstgenoemde rivier had daar en Vliet, ijndijk te Voorschoten, bij de Haagsche Schouw, een trailer «met oplegger, deel uitmakenflfe van een militaire colonne van omstreeks véertie& wagens, naaf I links omgeslagen. In den y/agen bevon den zich een wachtmeester en fces paar den. De wachtmeest#* bfrak een been en de chauffeur werd^ aan zijn hoofd ge jond. De paarderr bleven echter onge deerd. Tot ongeveer "tien uur is het ver keer gestremd geweest. D^jhiilitaire colonne seed, in de rich ting van Leiden. Bij een bocht, iri den Ri^ntlijk moesj de frailer voor een ai)dë- ren wagen plotseling remmei). Door dat remmen en de schok zijn de paafden naar één kant gedreven en deze onver- vachte gewichtsverplaatsing deed den wagen kantelen. Veel tegenwoordigheid van geest toon- de «Wachtmeester, die zich bij de fcaar- an de doode'vissch'en t deiFin^eri, wagen beyond. Hij zag kans an de .gevolgen stier- de paanien los te maken, zoodafc de bees- ven. ten zonder letsel uit hun beparde positie In landbouwesskflngen is men. niet f#onden geraken. 'En dit ondanks het gerust; men vreest ziekten onder het vee. Aielt, dat de man later bleek zijn been ge- broken te hebben. het nadeel, dat de vlasfabriek Steenbergen er haaf afvalwater in ,dervindt4 de Mark iets warmwaterstokerij te welke daar onlangs ln voert afval naar de visschen bijzondef g schijnt te liggen, met zij bij duizenden dood waargenomen, L Omroeporkest en solisten- 9.30 .Radiotoofieel n l®,OrgeJspel; 10.15 Het y ^'Renova-s eptet; 11.— Berfchteil ANP, hier na tot 1?!.— Dansmuziek^gr.A U iMMtra, ëat mq I»m( jf Véér Sm mémrm «ulo h«4 krwéspwn* 1 Asfallfabriek in de asch gelegd. Gisternacht heeft een felle brand de asfaltfabriekvan de firma De Vos en Van'Leeuwen a&Tdë Stekterweg te Al pien a. d. Rijn gteheel in de asch gelegd. Om ongeveer half 3 pntöekte een voor bijganger, dat er uit' het gebouw rook opsteeg. Hij waarschuwde ^middellijk de brandweer, maar nog voo!; deze aryi- veerd^ waren de vlammen reeds door het dak «geslagen en toen de beide motor7 spuiten ter plaatse verschenen stond fte^ heele gebouw, waarin een groote hoeveel heid, brandbaar „materiaal was opgesla gen, reeds ln lichter laaie... Bovendien liepen twee aangrenzende perpeelen n.l. een boerenwoning ven een café met stal ling ernstig gevaar dotw het vuur te wolf den aangetast. Dank zij h§t energieke optreden van| de brandweer onder leiding van com-J mandant J. D. J. Waardenburg konden deze beide panden echter behoudep. blij» ven, al leden de bewoners dan vrij veel.# I waterschade.'Het vuur iri de feetrekkelïjk kleine fabriek was echter niet te stuiten." De bude houten, gebouweu*' waren wel dra één vuurzee en daar de vlammen ook /ln idiversé^materialen als jute, cocos en mastiek gretig voedsel vonden moest men TELEGRAFISCH WEERBERICHT. Het weer van heden. Verwachtingvoor het geheele la Gedeeltelijk bewolkt, overwegend drcl weer, weinig verknderihg in tempera tuur, zwakke tot matige wind uit uit- eenloopende richtingen. Verspilling van bènzine, banden, olie,-enz. is¥n dézen tijd in strijd met het land:> belana 1 Wij 'rekenen op uw medewferkincf: flóéh plezier. tocb.tjes Per aptio^viTi0101- geen haastbestellingV1 aan w uw winkelier, kortom macMeloos toezien hoa al% «door het vuuffwerd yftteerd. De voor de asfalt- n nndpmntivpunlp /inlfirillPIl bereiding benoodigde machines gingen eveneens verloren. Wekeliiksche radioleringen. I voorbereid de uitgaven van vier brochures,, welke handelen over lucht- 111 een bijeenkomst heeft de Neder- bescherming ten plattelande, bedrijfsbe- landsche Vereeniging vopr Luch^^hM-"'. het Inrichten van schuil- ..p Her^iméaoVn plaa^ra en een algemeen overzicht van de bestrijding van strijdgassen, Met de ming uiteengezet wat op nassleve bescherming in de afgeloo- maanden is gedaan, terwUl daaren- ï!ven enkele richtlijnen worden aange- «ven volgens welke de bescherming der bevolking zich In de toekomst zal on(- "Met'de stijging van de Internationale „annlngen begonnen de menschen ln te zien dat het noodig is zichzelf te be schermen tegen het gevaar, dat ln een modernen oorlog uit de lucht dreigt. Het eèental van de Nenerlandschc Vereeni- ilne voor Luchtbescherming steeg aan merkelijk. Sinds Maart 1939 Is het aantal afdeelingen gekomen van «67 op 496. Het aantal leden steeg van 92.00 Otot 166.377. Men kan zonder twijfel v.elllg aannemen, dat deze cijfers thans nog zeer snel stij- ''üe snelle groei van de vereeniging heelt met zich meegebracht, dat vele nieuwe lnformatlebureaux moesten wor den ingericht, om alle vragen uit'het publiek te kunnen beantwoorden. Deze gang van zaken geeft rederi tot tevre denheid. i Hierbij* mag niet verzuimd worden erop te wijzen, dat men gedu- rende den laatsten tijd steeds meer is gaan Inzien, dat het voeren van instruc tie op uniforme basis voor het geheele land „noodzakelijk moet worden ge noemd' Voor de toekomst zullen vele onder werpen ter hand genomen worden. De uitgave van den gids 1940 zal niet lang meer op zich laten wachten Verder samenstelling van een handleiding voor instructeurs-is men dezer dagen gereed gekomen. j Met den bond v&n exploitanten van j radiocentrales is een regeling getroffen, l waardoor de plaatselijke radiocentrales wekelijks een radiolezing kunnen verzor- I gen. Deze lezingen dragen een unifoym karakter. Zij worden slechts aangevrild met bijzonderheden naar gelang van speciale plaatselijke omstandigheden. Vermeld kap, voorts nog worden, dat dezef dagen overeenkomsten zijn geslo ten met de commissie die de organisatie van de zelfbescherming van 4000 gestich ten van weldadigheid en armenzorg tegen het luchtgevaar Instrueert. Vijftien I tentoonstellingen zijn voor de komende maanden voorbereid. De Nederlandsche Vereeniging voor Luchtbescherming beraamt voorts plan nen om op doeltreffende wijze bescher mingsmateriaal onder de leden van de vereeniging te verspreiden. Eön belang rijke zaak is ook, dat de blokbescher- ming een belangrijke plaats zal gaan in nemen op het programma, dat in de na- bije toekomst zal worden uitgevoerd. Zeker is tenslotte, dat de Nederland sche Veyreeniging voor Luchtbescherming alle pogingen ^anwendt om de bescher ming van de burgerbevolking zoo effec tief mogelijk te doen zijn. Dat de ver eeniging daartoe aller medewerking noo dig heeft, behoeft geen betoog. Anniq van Ees vertelt van haar filmervaringen. Welke lessen zij uit dit \verk geput heeft en hoe zij tenville van de camera een offer moest brengen. Tn het villapark Marlot, vlak bij dm Haag, hebben «wij op een van de mooie herfstdagen en met veel Ion, welkg de bladeren Van goud doet schijnen, Boefje opgezocht, Annie v. Ees) Zij woont daar op den hoek van een der koninklijke lanen in dit weel derig kwaitpÉfc^Elken morgen ziet men haar op weg naaide repetities. Men kijkt naar haar eenvoudig man telpak, hpar slanke gestalte en, kort geknipt haar .en men tifeft lust haar kortweg Boefje te noemeh. Nooit was treft wens voor hef publiek meer Boefje, dan nu' immers: binnen kort zal dé "première gaan van de film, waar men al lang naar uitziet. Eindelijk zal men den Rotterdam- schen straatjongen o|> het witte doelt ziefl. f Annie van Ees zft tegenover ons in de ruime met \^1 smaak ingerichte kamer. Wij kijken naar *hadi%bruin gezicht, de glinsterende odgen en het geving zou gaan houden, misschien vond ik die zoo prettig, omdat het weer eens'wat geheel anders was.", „Je doet»bij de film", vervolgde Mevrouw van dér Lugt, „zulke aar dige xen inderdaad leerzame ontdek kingen. Uvweet, als men op het too- neel bezig is, dan hoeft er maar iets te gebeuren, het omvallen van een plank achter de coulissen, of je denkt „O Qoden, ik ben er uit..." Dat leer •je bij de film' gauw af. Er is immers voortdurend een vreeselijK lawaai. In het eerst kijk je een beet jé vree^id om je heèn, je schrikt van al"3ie stem men en... je begrijpt er niet veel van. Na een poosje weet jp precies waai het om gaat en dan kijlp je zejXs heel bestraffend in de richting vm den een of anderen electrician, die een aanwijzing maar niet ram begrijpen. Dan ben je op den goeden weg. Je voelt je deel van dit groote geheel. Mfet zoo'p ontdekking kan je 'op 'het tooneel niet anders dan je voordeel dben." „Er is nog iets anders, u moet we- ten, ik was erg benieuwd hoe ik h^t zqu vinden, nu weer een stukje uit het nfWdem van de film te moeten spelen en d&n weer' uit het begin'of zelfs het'slotMaar daar heb ik geen mee gehad. Wanneer je een tijd Dus, merken wij op, er waren gelukkig weinig moeilijkheden." ,JIet viel bizondermee, maar ik heb moeten beginnen met het brengen van een offer. Ze hadden voor mij, toen met de verfilming begonnen werd, 'n pracht van een pruik gemaakt, die het op het tooneel uitstekend gedaan zou heb ben. Op de film daarentegen bleek het een fiasco. Er zat dus niets anders op: mijn haar moest er af..." Wty haasten ons te verzekeren, dat zelfs dif de gratie van de gastvrouw niet anders dan verhoogen kan. En Mevrouw v. d. Lugt Melsert vertelt verder: „Voor de film was er nog èen andere moeilijkheid. 'Mijn mond is voor een jongen helaas veel te klein. Op het tooneel is dat niets. Met wat schmink is het zoo in orde. Maar op het doek leek het wel alsof ik mijn lippen heel slordig met roode jam had ingesmeerd. Toen heeff men er iet-s heel slims op gevon den. Op vernuftige manier heeft men mij een... hazenlip „gegeven. En bij de opnemingen heb ik nu precies den mond, dien ieder echt boefje zou kunnen hebben." „En ja... voor het overige deed ik als op het tooneel. Als je „Boefje" acht honderd maal gespeeld hebt, dan weet je je langzamerhand wel als een jongen te bewegen. Het spel moest voor de film natuurlijk wel wat stil ler. Maar om mij dat te vertellen had ik ook een uitsteken4en regisseur. Detlef Sierck kerifc zijn vak door en door en hij kan je prachtige din^én zeggen. Wat een gedhld Jieeft hij en wat een rust gaat er van hem uit. Ik ben, geloof ik heusch niet zoo gemak kelijk, bovendien, mijn man heeft mij éjtijd geregisseerd en daar' raak je aan 'gewend,' maar het samepwerken met §ierck vlotte voortreffelijk. Het- zelfde geldt trouwens 'voor Farkas. Na rilt werk heb ik goed begrepen, Wat het zeggen wil, als de Ameri- kaansche sterrep Volhouden: „Ik wil mijn eigen regisseur en cameraman iets ovel* de vreemde er varingen, die U zeker zult hebben opgedaan", zoo vragen wjj mevrouw van der Lugt. Annie van Ees lachte. „Gekke din gen gebeuren er altyd b\j de film en sommige zal ik mijn heele leven blij ven onthouden. Zoo bijvoorbeeld wan neer Boefje door zijn ouders in de W.C, is opgesloten. Hij klimt door het raampje naar buiten en vlucht over de dakpn. Wij, moesten voor die scène naar Rotterdam. Naar een van de drukste en armetierigste ge deelten van de stad. In de Vlasgang, die ligt in de wijk achter de Delftsche poort, werd er gefilmd. Er was een geweldige belangstelling. Alles wat een pet op had was komen kijken. Er wedden opmerkingen gemaakt als: „Hé, ik weet toch wel dat je geen knul bent." Maar veel grappiger was 'het gesprekje, dat een van de mede werkers heeft afgeluisterd. Twee Rotterdammers keken toe, staarden mij eens goed aan en zeiden„Ik wist niet dat van der Lugt zóó'n jonge ke rel was." Vindt U dat^niet aardig? We hebben er erg pm moeten lachen." En toen kwam eindelijk de opname. U moet weten, ik heb het vertikt een plaatsvervanger te nemen. Als ik de première. Het zal wel gek zyn een heelen avond naar je zelf te kyken." Bij de bekende Uitgevers Mjj. Gebr. Kluitman te Alkmaar is dezer dagen een serie zeer aantrekkelijke jongens- en meisjesboeken verschenen, die bij de jeugd ongetwijfeld veel aftrek zullen vinden. Van de serie „De nieuwe leeskring" noemen wy „De groote Verandering" door Ada van Oordt, geïllustreerd door H[ans Borrebach. Het is een al leraardigst meisjesboek, voor meisjes van 12 tot 16 jaar. Het verhaait van het zorgeloos leventje van een Haagsch meisje, Freddie Alkema, die nog heel jong haar moeder verloor, maar door de goede zorgen van haar vader en een goedhartige dienstbode met alle mogelyke goede zorgen om- ringd wordt. Het ontbreekt haar aan niets en wanneer dan op zekeren dag haar vader aan hertrouwen denkt, kan zij zich hiermee niet vereenigen. Zij voelt zich achtergesteld en is ja- loer s,maar zij moet later erkennen dat voor jaloerschheid eigenlijk geen reden is, daar de tweede moeder het heel goed met haar meent en zeer zorgzaam is vgor haar vader. Het Boefje speel, dan he^ft het publiek merkwaardigste is dat het haar stief- er recht op mij en mp alleen te zien. j zusje ,g dje a„es ze]f doet inzien. Het is een zeer onderhoudend hebben.' korte stugge haar. Werkelijk, niet al- ^rig gerepeteerd hebt en de regisseur leen op het tooneel en b(j de film heeft i geeft' eindelijk bevel mei de opnemin- zy iets jongensachtigs, óók in het ge- j gen tè beginnen, 4#n weet je oo^ dat jvone leven." Zy vertelt ons \qdl haar he^jerop aankomt. Je concenteert je ervaringen by deze eerste rilprent, geh.eel op het te spelen gpdeelte en., welke zij maakte. Eerst verzellert zy, wel, dan gaat het vanzelf. Dat was )ieel ernstig, bi|onder "ingenomen te i een prettige ervaring, die ik in l)ft zyn met het werl^voor de film: *Ik j begin al heb opgedaèn en die mij veel,- had niet verWachl, dat ik van de om- Er móel niet slechts fffcht in ons hoofd ioK een edel vuur ln ons hart' moed heeft gegevefy" Zoo dacht ik er over: geen trucjes! Dat beteekende dus, dat ik'door dat W.C. raampje mo^st klauteren, over de daken verder gaan en tenslotte 'langs eenmuur haar beneden. Ik moet U zeggen: ik voel mijn spieren nog. - Met myn kind speel ik graag voetbal, maar deze gymnastiek heeft wel heel veel van mij gevergd. Toch, had ik dit voor het publiek over. Het merjtt immers onmiddellijk dat er een ander klautert, als men een „dou blé" neemt. En moeten de.menschen soms gelooven, dat ik niet durf Zop ben ik ih het Zuiden ook netjes uit het kl««fëter gevlucht* weei^langs den muur naar benedeVi." Annie van Ees zwe„eg even en toen zei ze: „En riü is de film klaar, ik heb er héél, héél pfettig aan gewerkt. I En ik verlang nu nog maar één ding Mevrouw Annie van der' Lugt Melsert-van Ees al3 Jan Govers in „Boefje". maar ooh wezen. FEUILLETON Roman Van NORBERT GAR^I. Nadruk verboden. 7 Olie?, Zit daar olie? Nashlgata knikt slechts. Dat schynt niet zoo heel ver van Tokoio te zijn? Ongeveer 250 kilometer. Hoe weet u, dat zich daar olie^be,- vindt? Als antwoord begint Nashlgata Ven merkwaardige geschiedenis te vertellen. Het klinkt ^als een Sprookje. Hij vertélt van een meer, maar vap een zeer bijzonder meer. pe oevers zijn zwart van roet en'aschf Van de bpo. en, toellro i,)". h zwijgend aan den i kalme r heygrauwe water. 1 inoer. Want ook elk f moeili den dag steken de j op te fakkel van het schen' aandachtig eft oever en staren over En dan brandt het jaar op een bepaali priesters den groote meer *aan, dat óan Uchte laaie 'staat, een geheelen nachf ltng- Brokman heeft ftfët klimmende bazing naar dit verhaal geliïisterd Alles tot uw djenst, zegt hij einde lijk, maar hebt u emmpaar in uw land 'zooveel olie„ dat he^ gybrulkt wordt om er dergelijke reuzenrffKkels van te laten branden? Nashlgata,, moet met iets van ernstige- 10 kUometer afstand teleurstelling ln zijn stem erkennen, dat lorrig Pi kalmen, zakelijken toon zfpL verhaal. «Er is nog Iets, wat het\ontzettend moeilijk maaikt het raadsel v^dit meer te lossen. Kijkt u eens hier/ Wedurom wijst hij op het kaartje. Hier, op nog geen 10 kilometer kf- stdnd van het meer ligt een vulcanisch gebied. Het is'er rustig; iteds sindt bijna een eeuw is er geen -uitbarsting meer voorgekomen. Maar als men op den rand van den klater staat,' die men bij* ons het „brandehde huis" «ïoemt, dan kan men in de' diepte de gloeiende aarde zien. Ongelooflijk! roept Brokman oriwlrf reeds sintjs Jaren de beste vaklieden van JapMi pet ,meer onderzoeken om de plaats te .ontdekken, waar de geheimzin nige (pliehron ln het meer vloeit. A^n de oevers is op Verscheidene - plaatsen geboord,, maar tot dusver nog steeds zon der eenig resultaat Dan ^hadden jullie eenvoudig wat dieper moeten booren l.» Toen wij op een diepte waren van - 2000 voet, zegt Nashlgata, sprong erTlot- 'elke eens aan'deze oevers storiden, ziet seiing een kokende geiser uit de. diepte ien nu nog sleohts verkoold$%ro.iken. omhoog en dat wel mét een geweld, <rat allé machirtel* totaaj vernield werden. Veertien arbeiders kwamen om '5 leven I zij werden door-het kokende wpter'njet ;en enkele vogel is er ver in i n om trek te bekennen. De oppervlakte van Jiét meer is grljri en het water verspreidt •een onaahgenayie lticht. Iii het prater leeft geen enkele vtsch; geen klkvórsch, niets Van al die levende Wezens1, welkt anders het, Vfater bevolken.' j Elk Jaar trekken er duizenden mén- schen naar dit meer, ter eere van „de godin Kwannon. Dan staan de men- het meer een menschen? Ja, slechts een pa^r kilometer hét meer verwijderd, ligtj eenfdorp. is zelfs al bijna een stadje. Meer dan drieduizend ménschen zijn er gèvesti^p, Hm, het wil mij voorkomen, mr NdShigata, dat op de regeering van uw land de plicht rust er voor te zorgen, dat dft dorp onmiddellijk ontruimd wordt, bie mensthen leven daar iipmers, als op een vat buskruit. Ik'ben het volkpmen met u eens, meneer de ingenieur, geeft Nashlgata toe Maar u.weét even goed als ik, dht in staat was! alle menschen aan hun gpboortegróhd Brokman ergert zich in hooge mate vqrkeeren. Juist, meneer de ingenieur. Bli nu zult u dus moeten toegëven, dat ik zoo even aan dp telefoon de waarheid sprak. Er zijn ^enige duizenden mensch.n in gevaar, nc heb uw raad noodig! Hoort u eens even..., wil Brokman uitvaren, maar hh maakt dén-zin niet af. K Plotseling begrijpt hij alles. Eêpiowemde knaap, die^fashigata. piksche streken eh intriges beeft banden, die Brokman aan Caty- dat hem een tweede' vaderland geworden is, 'fconden, doorgesneden. De Japanyer heeft hem> wielen dwingen de leiding van de werkzaamheden aan d!t petroleilmmeer op zich te nemen. Dat alles lijdt geen twijfel. En om, hem zoo goedkoop mogelijk „in tfe koopen", heeft hij henKjhespioneerd er> ervoor gezorgd, dat hij, IBrokman, walgen<f van de cor- ruptiemmhode§ bij de First'California Oil Company, zijn goed betaame betrek king opgif. En Evelyne,.. Nu begrijpt DU, waarom de Japqnner er belang bij had, dat hij tijdig van Eve- lyne's ontrouw op de hoogte werd-ge steld. w Het' viel inderdaad niet te ontkennen, 'dat deze meneer Nashlgata tot heel wat V,eraen„ a00r'neJI r; 1 xëicchtlKTÏn dat dorian den oever aan deze geraffineerde handelwijze van !±drnÏ.LlVeratk„ ü14 I van ^et meer ben «ft ik geboren. Het -den Japanner, bri vo<Jr de tweede» maal op een andere plrfats geprobeerd" en weer hadden wij her veilles van menschenlevens te be treuren... Hij zwijgt een oogenbllk. staart doel-' Joos voor ztch heen en vervolgt dan op' meisjesboek. Hans Borrebach zorgde I voor aardige illustraties en voorzag het van een fleurig bandje. In dezelfde serie is er een attrac tief jongensboek voor den leeftijd van 1014 jaar. Het is getiteld ^,Rond Shelter en Kampvuur". De titel zejft het al, de lezer wordt gebracht te midden van de padvinders en kan genieten van een aantal verhalen 'verzameld door Guus Bethlem Jr. Het is een bonte reeks over kampee- rende en oefenende boyscouts, welpen en verkenners, alles even spannend. De padvinders zullen er vele prettige uren mee doorbrengen. Jan Lutz zorgde voor aantrekkelijke illustra ties en een vroolijk omslag. Voor de kleinere, de padvinders «chreef Guus bethlem Jr. „Verken ners vinden het spoor''. Ook dit pad- vindersverhaal is heel origineel en zal zeker ziin ^ieg wel vinden. Pol Dom maakte een vroolyk omslag en illus- teerde het geheel met leuke plaatjes. „Lientje gaat verguizen", door Jo hanna E. Kuiper, geïllustreerd en met een fleurig omslag door Miep de Feij- ter, vertelt van het kleine mtiske dat gaat Verhuizen «it het kleine stadje naar een aardig dorpje. Het een •boeiend goed geschreven kinderboek in de serie „De vier jaargetijden". Voor de heele kleintjes in de serie ^prettig lezen" zijn tr ook twee nieu we leuke bq^kj^s. „Bennie op de boer- derij" door J. H. Uit den Bogaard, geïllustreerd dooi* M. Bosch van Dra- kestein en Oude jaar-bij Oma" door C. R. van Asperèh'v. d. Velde, met illustraties van M. Bosch van Drake- stein. j Het eerste vertelt ((p^phiedenis, van de kleine Bennie, die in de stad woont en zulke bleèke wangetjes 1 heeffc en# met zijn moeder een tijdje gaat logeeren op een boerderij om van 1 het buitenleven te genieten. „Oudejaar bij Oma" is de geschie denis van drie kindertjes, die Kerst feest en Oudejaar vieren bij een lieve 'oma. De groote en duidelijke letter waar mede deze kinderboeken zijn gedrifkt en de leuke plaatjes zijn voor de kleintjes wel heel aantrekkelijk. daarom elk aanbod, dat mij daartoe de mogelijkheid biedt, met beide'handen zal aannemen. HM windt zich hpe langer Jjoe meer op. iMBtir die vlieger gaat niet op. Be grijpt u dat goed? U zult u in mij deer lijk vergisèen. Met dergelijke fraaie me thodes hebt u bij mij geen ^suciffes, ver staat u me? De Japanner laat zich echter niet zoo géihakkelijk uit het veld slaan. Met een spottend glimlachje neemt hij eenige papieren uit zijn nortefeuille, ver scheurt deze en werpt fjle snipper# op tafel. t Het blaken wissels te zijn ovpr groote van het is een moóle streek en voor een deel zeer vruchtbaar. v -*• Dat kan allemaal 'best waar zijn, maar een blinde ziet immers, dat 'die .menschen daar „in het grootste gevaar I "i U denkt zeker, dat u mij voor een j krats kunt erigageereri, zegt hij verach- telijk. N)et waar? Zoo is het to^i? U- néémt natuurlijk aan, dat ik blij zal zijn *van hier weg te künnen komen en dat ik tfedragermn dollars... *»g£ij drafen Brokman's handteekentng. Brokma»^ stom van verpazing. Ver- dra4td/denkt hij, die man weet hoe men mensdnën klein, moet maken... (Wordt y%rvolgd.)

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 4