N! N! NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN bergambacht, berkenwuude, bodegraven, boskoop, gouderak, haastrecht, moordrecht, moercapelle, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEvVATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWUK WADDINXVÉEN, ZEVENHUIZEN, enz. r Van achteren door een mijn getaakt. Elf Denen verdronken. Verscherping van den duikbootoprlog. EEN NIEUW DRAMA NABIJ TERSCHELLING. DE JAN VAN &ELÖER DOOR EEN MIJN GERAAKT. De explosie eischt ze^ dooden. s medicijn. Churchill, adn het woord. De Koningin bracht een bezoek aan Amsterdam. Bezichtiging van de spoorwegexpositie en van luchtbeschermingsdiensten. Nieuwe Poolsche president en regeering opgétreden. No. 20133Maandag 2 October 1939 78e Jaargang Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon-en Feestdagen’ Waai inspectie van de vrijwillige luchtbescher- overzicht in de i I d, heeft is allen en, het er óók her’.’ te kalmte l heeft. swoon t geen tan 'n lagen, del en voot maakt DON, )ON.' ïldt: „Het' nieuwe nieuwe z.g.- het 1, dpch >r onze en niet lerken, regeld, I heeft «at er woon! Bij het bezoek aan de hooidstad werd H. M. de Koningin vergezeld door de dame du palais mevrouw M. Barones van Harinxifia thoe Slooten, de eerste Een nauwkeurig onderzoek wordt ingesteld. De Jan van Gelder bij Terschelling voor anker gegaan^ naar men weet dienen tér bescherming tegen bom scherven» zijn er in alle deelen van de stad momenteel honderd vijl tig in uit voering, terwijl er in totaal ongeveer driehonderd zijn geprojecteerd. Zij be staan uit twee met/zand en aarde afge dekte gangen, waarin langs de wanaen banken zijn opgesteld en bieden plaats aan honderdzestig personen. Hare Majesteit, die vergezeld Was van den burgemeester, dr. W. de Vlugt, toon- Hun schip werd door een Duitsche duikboot getorpedeerd. Reuter meldt uit Kopenhagen: Het Deensche stoomschip Vendia is Za terdag, ter hoogte van Hanstholm op de Noordzee door een Duitsche duikboot tot zinken gebracht. Elf leden van de beman ning zyn om het leven gekomen. Zes opvarenden van de Vendia zij'n door de duikboot gered en door een Deensch schip overgenomen. Zoodra de bemanning der Vendia de duikboot in het oog kreeg, stopte het schip, doch de duikboot, die geen enkel teeken had gegeven, vuurde tweemaal op het schip, tengevolge waarvan zich een ontploffing vooreed. De Vendia voer in ballast naar de Clyde om een lading steen kolen te halen. irschuwing van Churchill aan de Engelsche schepen. Het Engelsche ministerie van voorlich ting deelde Zaterdagnacht mede, dat de Admiraliteit tot alle Britsche koopvaardij schepen <|je volgende boodschap heeft ge richt: „Uit de Duitsche radio hebben wij van- ADVERTENT1EPRUSUit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 1—5 regels 1-30, elke regel meer 0.26. Van buiten Gouda en den bezorgkring. 15 regels 1.55. elke regel meer 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnumme- 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den nrils. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN1—4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger, Advertentiën kunnen, worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boek handelaren, Advertentiebureaus en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Büreau zjjn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingeK bij contract tot zeer ge reduceerden, prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. -'-’’Wlap De Regeferingspersdienst meldt: v Zondagmiddag omstreeks half drie Keeft mijnen werkzaamheden nabij Terschelling door het springen van ?eri* mijn, een treurig ongeluk plaats gehad. De Koninklijke Marine betreurt twee* dooden, den korporaal- konstabel Grootjans-^n dep matroos eerste klasse Bimmel. Vermist wor» den de luitenant ter zee detde klasse der Kon.' Marinereserve Donker, schipper Leenders en majoor-machinist Strous. Er zijn drje zwaar gewonden, n.l. de kwartiermeester Van Eyk, de kor- poTaal-machinist Kruisland en de aspirant kwartiermeester Arends. Ver der zijn vier marineschepelingen gewond. Het zijn de matrozen 3e’tó. K. Akershoek uit Ouddorp en A. J. Stam uit Den Helder; voorts de stokei 3e kl. Gj Eykelhoff uit Delft en de matroos-zeemilicien C. Dorst uit Pa ramaribo. De koiporaal-machinist Kruisland is tijdens het transport naar ontvangen, dat de „Jan van Gelder” door vernam; dat er i en dat het zoekster. Onmiddellljk bèfeon hierop de'rond gang^ over "het tentoonstellingsterrein./ Met zeer veel belangstelling bezichtigde Hare Majesteit, die werd rondgeleid door ,prof. Ir. ,J,i Goudriaan, jhr. W. Vv», Rijpke- vorsel, directeuren, der Spoorwegen, en door wethouder F. van Mfeurs, voorzitter t van het uitvoerend comité, de-expositie. Hare Majesteit liet zich ygfefer dan eens inlichten door ingenieurs van de Spoor wagen Nadat Hare Majesteit ook het zeer mo - de'rne materieel Van (je Nederlandsche Spoorwegen en de A.T.O.-laadkisX had bezichtigd, was de tijd van vertrek ge komen. Langs den benedenuitgang ver liet de Vorstin uitgeleide gedaan door de m bergfat verwerkt lel gebracht werden, iet bont onafscheidfr >nale dracht en had ne bontwerkers, die, Kien, tot de; edélgih le looiers der huiden veel mindere plaats i vrucht, uie ecu izen disch toekomt, met een met zeer nen^ggpels verdra- ngzaam eten, goed t ongeschild nutü- >pel is in afffterhalf rwjjl bjjv. kool de werk geeft. .Appels uuttigd bevorderen rtering en werken hte van alle orga- it, waaraan appels a of gebraden ap- Zieken zullen een Imoes steeds sma- chend vinden, tei- rschillende manie- ;et neutraliseereii. et graagte in een men deze niet te ed wasschen toch ichten komen hun a goede dan aller- >ejs bevatten o.ny, tstekende voeding s en daarom zoo Hen, die geestely^ en. H. M. de Koningin heeft Zaterdag een bezoek gebracht aan de Hoofdstad. In i den ochtend begat Zij zich eerst naar I ae ter gelegenheid van het eeuwfeeset der Nederlandsche Spoorwegen in Am- sterdam gehouden tentoonstelling „De trein 1839—1959”. "Vervolgens bezichtigde de Vorstin een der vele schuilkelders, welke gedurende den laatsten tijd in de hoofdstad zijn ingericht, waarn'a Zij zich begat naar het hootdkwartier van het hooidstedelijke Korps van Vrouweiijke Vrijwilligers. In den middag heeft" H. M. de Konin gin nadat Zij op het paleis op den 1 het Hospitaal overleden. Het schip* waarop de betrokkenen dienden, Hr. Ms. mijnenveger Jan van Gelder, is beschadigd en wordt te Westerschelling binnefigebracht. De onmiddellijk nd het bekend worden van de ramp in den Helder géreed gehouden vliegtuigen met geneeskundig'personeel behoefden niet op te stijgen daar ter plaatse voldoende geneeskundige hulp aanwezig was. Omtrent oorzaak en juiste omstandigheden van het ongeluk tast men nog in het duister. v x i alle inonichen wijs «y email mat noodlg, «Is* i«t stuur maar n klain r wilden oplettaa, de" al h44l tavradw woordigheid van den 'Poolschen ambassa deur te Parjjs, Jules Lukasiewicz, den op perbevelhebber van het Poolsche- jeger in Frankrjjk, generaal Wladislas Sikorski, onderstaatssecretaris van financiën Adam Koe, dén chef van de militaire Poolsche missie bij het Fransche hoofdkwartier, ge neraal Bukacki en den chef van de civiele kanselarij van den president der republiek, Stanislas Lepkowski. beze plechtigheid is Zaterdag geschied op .-de Poolsche ambassa de te Parijs. s Het Duitsche Nieuwsbureau mei bericht over de vorming eener z.g. Poolsche regeeririg met een r5*”’” staatspresident wordt in Duitsche bevoegde krihgen als een grap beschouwd, waaraan natuurlijk .geen practische betee^enis ge hecht kan worden. De souvereiniteitsrech- ten in het gebied van den vfoegeren Pool schen sta^t, zoo verklaart men te Berlijn, liggen, thans in handen van Duitschland en van de Sovjet-Unie. De aanstelling van emigranten te die aanziën, die door de Westelijke mogendheden worden gesteund, .heeft hierop geen invloed en speelt dus geen i*ol. Ook het Poolsche vólk, dat de laatste weken de gevolgen der fouten en der blindheid van een eerste garnituur van hazardt-spel^rs en1 deserteurs heeft moeten dragen, zal‘zich voor een tweede garnituur Van 'dit sooH niet meer interesseereri'.” Duikböofcaanval op het leven van Engeland tot dusver geen succes. De Britschxè minister van marine, Chur- groote feit bestaat dat ffitler de waarschu wing van de eerste oorlogsmaand hierin I heeft gekregen,, van het Oosten en Zuid- Oosten van Europa af te blijven. Ik onderschat datgene, wat voor ons ligt, i niet, doch ik moet dit zeggen: ik kan er niet agn twijfelen, dat wij de kracht hebben I om een goede zaak te volbrengen en de slagboomen te slechten, die tusschen de loontrekkende massa van alle landen en een vrij en overvloediger leven’staan. Sprekende over Italië zeide Churchill no,gl „In die dagen van 1914 was Italië neutraal, doch wy kenden de reden zijner neutraliteit niet. Eerst later vernamen wij, dat Italië door een geheime clausule in het oorspronkelijke verdrag der Triple Alliantie zich uitdrukkelijk het recht had voorbehou den bij een oorlog afzydig te blijven, in dien d(ie het land ih conflict met Engeland zou .brengen. Sindsdien is er veel gebeurd. Er zijn misverstanden en twisten gerezen, doch des te meer waardeeren wy in Enge land de redenen,waarom dit groote en be vriende volk, met hetwelk wy nooit in oor log geweest zjjn^hiet bereid schijnt aan den stry'd deel te nemen”. •nt in alle mogelyke het middelpunt der neemt de bontindus- lucht. ‘de maanden mogen an bont en geweven sn, die ons soms de i of het betreffende bontmantel is met itof, of een stoffen de sleepboot ‘„Texel” op sleeptouw was genomen. Aanvankelijk schijnt het de be doeling' te /yn geweest den beschadigden oorlogsbodem naar ^West-Terschellipg te sle’epen, doch laat in den avond, toen het schip nog niet was gearriveerd, werd ver nomen, dat het ten Noordwesten van het eiland ’by den z.g. Spathoek voor anker was gegaan om by het aanbreken van den dag naar den Helder te worden gebracht. Een van de acht jnieuwe mijnen vegere. De mijnenveger „Jan van Gelder” be hoorde, evenals de „Willem van Ewyck tot de serie van acht mijnenvegers, welke in de afgeloopén twee jaar zyn gebouwd en waarvan er vie'r in Nederlandsch-Indië zijn gestationnéerd. De namen van deze schepen zy"n ontleend aan scheepscomman- danten uit de zeventiende eeuw, die Iwewei zy 'minder bekend zyn, een rol van betee- kenis hebben vervuld in onze maritieme ge- Scfiiedenis. De „Jan van Gelder” is, gebouwd by de werf Gusto te Schiedam en op 13’Septem ber 1937 in dienst gesteld. Het schip is be wapend met een kanon en hëeff1 een ma- ehinevermogen van zestienhonderd, P.K.^De commandant van de „Jan van Gelder ia de li^tenant ter zee der eerste klasse G. Y. C. Fqaser. Haren kamerheer In dienst jhj:. dr. F. W. Röell. Te kwdrt voor elf arriveerde H. M. de Koningin, gezeten In een open* auto, ver- fu**^*^» gezeld van Haar gevolg, voor den ingang korps vrouweiijke vrijwilligers.^ van de tentoonstelling „De trein 1839 1939”. Op het Frederiksplein hadden dui- zenden zich opgesteld en^een gejuich steeg ’op toen de auto van de Vorstin het plein opzwenkte. Hare Majesteit werd op het bordes begroet door den burgemees- van de hoofdstad dr: W. de Vlugt, die den voorzitter van het uitvoerend ten- toonstellingscoiWité, wethouder F. ,van Meurs, aan de Koningin voorstelde. Wet- 'hóuder Van Meurs st;elde vervolgens de dirécteuren v^n de Nederlandsche .Spoorwegen «en de leden van het uit voerend comité voor aan de Hooge Be- de Koningin waren voorgesteld, begaf H. M.' zich naar het terrein, waar zij zich onderhield met een aantal van de leiders, die voor de eere-loge stonden opgesteld. Vervolgens inspecteerde zij öc verschillende diensten die op het terrein aanwezig w aren Nadat alle op het terrein staande dienstenden het materiaal waren ge- ’inspecteara; waarmede bijna drie kwar- tjpr 'gemoeid waren, keerde H. M. de Ko ningin in Jïaar loge terug. Met eenige lichte ;motorspuiten der vakbrandweer werd gedemonstreerd, ter wijl de geneeskundige dienst demon streerde op het middenterrein, op welke wijae gewonden en met gas besmette patiënten snel ,en doeltreffend 6ehan- „Nu wy be- ods hulp en - - - -- - s hofdame jkvr. D. H. van Tets, den groot- officier R. A. baron van Hardenbroek van Hardenbroek en den adjudant van Hare Majesteit, generaal-majoor tit. jhr. W. C. M. de Jonge van Ellemeet en van 1 de groqte belangstelling voor de inrich- buitengewonen 1 ting van de schuilplaats. Na ongeveer tien minuten vertrok Hare Majesteit, luid toegejuicht door het publiek, naar het hooidkwartier van het --- Te half drie is H. M. van het paleis op den Dam waar de lunch was gebruikt, uitgereden naar het Olympisch Stadion, waar de. Amsterdamsche Luchtbescher-i I mlngsdrenst door Haai’ geïnspecteerd zou worden. Het was tien minuten voor drie toem! *de Koningin voor de ëere-tribune aan-| kwam, vergezeld van de leden van haar’1 gevolg en verder van den burgemeester van Amsterdam dr. W. de Vlugt. Luid gejyich ging op toen de Konin gin- in haar loge verscheen. Nadat de in de loge aanwezigen aan Generaal Sikorski leider eener nieuwe in Frankrijk gevestigde regeering. De Poolsche ambassade te Parys heelt volgens het Fransche persagentschap. Ha vas Zatgydag officieel mqdpgedeeld, dat de preident van de Poolsche republiek, profes sor Ignatius Moscicki, op 30 September 4 939 is af getreden. Overeenkomstig <je grondwet van de Poolsche republiek van 23 April 1935 is de vroegere president van. den Senaat, Ladislag Raczkiewicz, aange- wezen als eventueel opvolger by decreet van den president van 17 September 1939, te Kuty in Polen uitgevaardigd en gepubli ceerd in de Poolsche staatscourant, ver schenen te Parys ^.September 1939. Raczkigwicz heeft thans zijn functie aaft- t vaard. Overeenkomstig artikel'19 van de Pool sche grondwet, heeft Lddislas Raczkiewicz de eed op de grondwet afgelegd in tegen- Nog is de herinnering aan de ramp, wel ke op 9 September den fhynenveger ^Wil lem van Ewyck” trof, in „de gedachten van het Nederlandsche volk tij vooral in Den Helder levendig, of een tweede ramp, treft de marine’ (lie nfet epn zestal gezinnen jri rouw gedompeld wordt om bet verlies van zes dooden. Omtrent de oorzaak en de toedracht van het droevig ongeluk vernam de* A.N. P.-correspondent te den Helder dat het schip, de myhenvegèr „Jay van Gelder”, een zusterschip yan de ,,Willém vpn Ewyck” van achteren door een mjjn tfërd geragkt. 0en explosie volgdé; waarb'y het schip ern- stig beschadigd werd, doch, dank zij het waterdichte schot drijvende bleef» Het feit, dat het schip niet midscheeps getroffen werd, zooals bij de „Willem van Ewyck” het geval is, is oorzaak, Jat de'.ramp niet dien ontzettenden 'qmyang heeft aangeno- men, als de ramp van de' ,,Van Ewyck”. >Het verschrikkejyke nieuws was al spoe dig in ,Den Helder bekend. JJet publiek be gaf zich naar d« buitenhavè’n, waar dege- nen, die jjaar reeds vroeg waren, enkele motorbootjes zagen vertrekken, die met ma1 teriaal en verplegend pprsbpeel de* haven verlietetf.'f Tegen wijf uiir hadden zich vale honder den bij het haveïfhoofd verzameld. Bij ge brek aan* positieve gegevens'maakte men allerlei gissingen. Er gingên genlchten, dat n schip met man en muis was vergaan. La ter sprak men van ’n «10-tal dooden. De ma- nne-menschen waren zwygzaam, doch het duurde niét lang of men v: slechts enkele dooden wargn schip niet gezonken was. Tegen het y&llen ,van den ayond werd het terrein by den ‘aanlegsteiger door politie, geassisteerd door» de gewapende marine- macht, '(jntruimd en werd de weg naar het marine-hospitaal vrijgemaakt. Een torpetfo- bootje van de Mok bracht officieren ert dokters, die snel per taxi wegreden. Twee ziekenauto’s van het hospitaal en een per- sonenauto met een roode kfuisvlag bedekt. reden tot flFden aanlegsteiger, terwyl twee groot# gryze marine-autobufcsen hier eveneens arriveehlen. Vérplegers in witte jassen stonden in afwachting. Het was te kwart over zeven, dat de llch- ten van den mijnenveger „Abraham van der Hulst” voor den haveningang zichtbaar werden. Langzaam stoomde het schip de haven binnen. Gteen vlag woei halfstok, want het was reeds na zonsondergang, de vlaggen waren binnengehaald. Het schip draaide om zijn anker en kwam met bak boord voor den'steiger te liggen. Het was inmiddels donker geworden. In het schijn sel van de sterke lampen aan boord zag »nen hoe de brancards met de zwaar ge- .wonden en de overledenen in-de ziekenauto’s werden geschoven. Langzaam reden de wa- WD» WMT. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwaftaal 3.15. 'Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—6 uur, Administratie en Redactie Teljei Interc 2745. Postrekening 48400. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31. GOUDA b|j onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren., avond het volgende opgevangen: Verscheidene Duitsche duikbooten zyn de laatste dagen aangevallen door Britsche koopvaardijschepen. Tot dusver, zoo be- weert de Duitsche radio, hebben de Duit sche duikbootën het internationale recht in I acht genomen door de koopvaardijschepen I altijd te waarschuwen alvorens aan te val len. Thans echter zal Duitschland vergel dingsmaatregelen moeten nemen door elk schip van de Britsche koopvaardijvloot te (beschouwen als een oorlogsschip. n Het bovenstaande, zoo voegt de admira liteit aan de betreffende boodschap toe, is natuurlijk volkomen onwaar. Het kan ech ter duiden op een wijziging in de politiek van oorlogvoeren der Duitsche duikboote» en gij dient daarop voorbereid te zyn”. ''gens naar het hospitaal, waar alles in ge reedheid was gebracht om de zwaargewon den, onmiddellijk ‘te Kelperi. In de twee groote bussen werden de lichtgewonden en' de andere opvarenden van den mijnenveger t weggebrafcht. Het werd hierop* stil aan boord van de „Abra ham v{in der Hulst”. Het talrijke publiek,, dat |n .den kouden Westerstorm ’t droeye schouwspel had ga degeslagen ging zwygzaam stadwaarts. Aan de buitenhaven daalde eep zwarte avotid, een avond Van rouw. Öp Terschelling waargenomen. De correspondent' v^n het A.N.P. op Ter schelling meldt: Oerbewoners van hel eiland Terschelling werden vanmiddag omstreeks half drie %door het geluid* der ontploffing opgeschrikt. Van He kust kon ‘worden waargenomen, dat zich twee oorlogsschepen in eikaars nabij heid bevonden. Toen bekend werd, dat een ongeluk was gebeurd, Werd de haven on- middellijk door marine-manschappen afge zet. Tevens voeren de reddingboot Branda- ris, een Loodsboot en de sleepboot Texel van de reedery Doeksén ter assistentie uit. Het hospitaal op Terschelling werd dadelijk in .gereedheid gebracht en de verplegers stonden met volledig materiaal klaar om naar de haven, uit te rukken. Aangenomen werd dat de „Jan van Gel- der” zyn werkzaamheden in samenwerking met een anderen mijnenveger verriefitte. i gonnen zijn, zullen wij met Gods, hulp 'Later bleek, dat ditf de „Ahrabam van der 'l~ *”s”* ”"4 Hulst’* was, jïulp zal dus spoedig geboden kunnen zijn. Van de diensten der Brandaris heeft men geen gebruik behoeven te maken. De reddingboot is na ejjk'ele uren haven teruggekeerd. In den Joop vah den middag werd bericht directieleden van de Spoorwegen en de i leden van het uitvoerend z comité, het I tentoonstellingsterrein om zich naar den I schuilkelder te begeven aan het tweede I Weteringplantsoen. Langs de Weteringschans hadden zich honderuen opgesteld, die Hare Majesteit hartelijk, toejuichten. Bezichtiging yan een schuilplaats. Na het bezoek aan de spoorwegten- toonsteuing begaf H. M. de Koningin zich naar het in de nabijheid gelegen Tweede Weteringplantsoen ter bezichti- I ging van een aldaar verrezen boven- I grondsche openbare schuilplaats. Van Dam het noenmaal had gebruikt Zich deze schuilplaatsen, weke naar het OlympiSch Stadion begeven, ter inspectie van de vrijwillige luchtbescher- suiiexven* zam ex xxx u.*xc «ccxcn van uc chili, heeft voor den Britschen omroep een j mingsdiensten in &e hoofdstad. I sfad momenteel honderdvijitig in uit rede .gehouden, ^waari nhy een rl-"* 1-- 1 van de eerst eoorlogsmaand gaf. Churchill zeide onder meer: ijn, zonen wij met urous nuip en in de overtuiging, dat wy de verdedigers van beschaving en vryheid zijn, tot het ein de voortgaan.” Drie, belangrijke dingen hebben zich, al- I dus de minister, voorgedaan. In de eerste 'plaats is Polen onder den voet geloopen 1 j door twee der groote mogendheden, die Het land sinds 150 'jaar in boeien hielden, doch zyn geest niet konden winnen. De heldhaf tige verdediging van Warschau toont aar., dat de Poolsche ziel niet verwoest kiyi wor- den. In de tweede plaats'heeftA Rusland zij'n macht aangewend voop het volgen van een koelbloedige politiek Avan eigenbelang. We zouden gewenecht kunnen hëbberr, dat' ter v( de Russische legers daar, wdar zij zich thhns'bevinden, zóuden staan als bondgjé- nooten van Polen en niet als indringers, maar dat zij zich daar bevinden, ia £«n duidelijke noodzaak voor de Russische vei ligheid tegen de Nat. Soc. bedreiging. Er is een Oosteltfk front ontstaan, waar Duitschland niet durft aan te vallln. Tuen von Ribbentrop de vorige week naar MoS- kou ontboden werd, moest’hy er kennis van nemen en er mede instêmmen, dat de plan nen der nationaal-socialisten ten aanzien van de rsindstaten en' de Oekraine begraven mpeten worden. Het-nationale' belang van Rusland valt samen met de Britsche .en Frartsche belangen,'daar het niet’in over eenstemming met de Russische .veiligheid is, dat het nat. soc. Duitschland de ^al- kanstaten onder d^n voet, zqu loopen of het Slavonische volk in Zuid-Oost-Europa zou onderwerpen. - Op gevaar af, door de gebeurtenissen ijl het ongelyk te worden gesteld, spreek ik dan ook de overtuiging uit, dat het tweede

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1