HUB I t ililll! N! N! ET NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN^OMSLKhJ^i BERGAMBACHT, BERKENWUUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP; GOUDÉRAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MÜERCAIELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEWIJK, SCH00M10VEN, STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. 1 1 VREDESVERTOOG VAN BERLIJN. IRSTJES .EF, 2267. A Ciano ha onderhoud van bjjna 3 uur met Hitler naar Rome teruggekeerd. infabriek r van Buitenlandsche Zaken heden naar Moskou. Heffing opcenten Gemeentefondsbelasting, i No. 20134 Dinsdag 3 October 1939 78e Jaargang Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen I’, GOUDÉRAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCALE SCHOONHOVEN, STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, Urk geen eiland meer. Chamberlain zal heden het woord voeren. I De Het omroepstation Rome heeft gister avond medegedeeld, dat het bezoek van dam gevlogen hebben, schrijft het Duitsche Ciano aan Berlijn gelegenheid heeft gebo- Nieuwsbureau, dat de bewoners van Noord- twee chauffeurs M Nieuwe Porsche staat als Duitsch protectoraat. ind heeft ons «Hen hten, het htet óók 'oner" te le kalmte nd heeft Nederlander en noj minggeschiedtonder erband. Inlichtingen ommandanl van de te Nijmegen. WOON, ZOON! Gouda. igewpon jofjjeen van ’n jeslagen. andei en rie vooi at maakt De raad voor de Finsche staatshoutves- tery heeft met het oog op de stagnatie den herfstverkoop uit de sbaatsbosschen opge schort. ld het eid, doch oor onze dien niet merken, geregeld, nd heeft wat er gewoon i r vorigen nacht klaarblijkelijk .goed geslapen hebben, want zy hebben niets van derge- lyke vyandelyke vliegtuigen gemerkt. Poolsche consul te Kiejev vermist. Dc Poolsche ambassade te Moskou ver baart, dat Matuszinski, de Poolsche consul- generaal te Kiejev, op geheimzinnige wijze* is verdwenen. Men vreest, dat- hy is- ont voerd. Gistermiddag deelde de vice-consul te Kiejev, Zdanewitsj, de ambassade telefo nisch mede, dat Matuszinski te 2 uur in den ochtend een telèf^pisch verzoek had gekre gen, naar het semjnt van een vertegenwoor diger van het co’mmissariaat van buiten- Inndsche zaken te. Kiejev, ,.om onmiddellijk te komen.. De consul-generaal begaf zich onverwijld naar het commissariaat, verge zeld van twee stevige Poolsche chauffeurs vcor het geval, dat hem een verrassing wachtte. Men schijnt sedertdien niets meer vah de drie mannen te hebben vernomen. Volgens een latere mededeeling van Zda- mnVtsj heeft het commissariaat te Kiejev jmJAaard, geen telefoongesprek met Mn- tuszmski te hebben gehad. Het personeel van het consulaat te Kiejev werd te Moskou verwacht en zou vandaag de Sovjet-Unie verlaten met de leden der arhbassade en het personeel der consulaten bw t« Minsk en T/eningrad. Op de ambasSadn slechts een smalle gleuf open was, zijn zegt men nu, dat men niet zal vertrekkerf, vanmiddag de laatste bakken kelleem voor Matuszinski en de twee chauffeurs het dijkllehaam gestort, waardoor Urk ztfn teruggevonden. opgehouden heeft een eiland te zijn. Op uitnoodiging van de Sovjet-regeering. Op uitnoodiging van de Sovjet-regeering begeeft de Litausehe minister van buitens landsche zaken, Urbsys, zich vandaag per vliegtuig naar Moskou. Zondag es Maandag zijn te'Kaunas kabl-’ netzittingen gehouden, waarin besloten is tot een nieuwe l^geling van de wederzjid. sche ^trekkingen op grond van den huidi gen Oost-EuropeesChen toestand. Munters te Moskou aangekomen. Gistermiddag o!m 5 uur is, naar Reuter n eldt, op het vliegveld te Moskou het vlieg tuig aangekomen, waarin zich bevonden de Letlandsche minister van buitenlandsche zaken, Munters; de' chef van de afdeeling internationale verdragen van zy'n ministerie, Kampe; de Russische gezant te Riga, Zotov *n de handel s-attaché der Sovjet-Unie al daar, Temtjev. Munters *werd verwelkomd door Barkov, den chef van HPt protocol en Wasioekov, den chef van de Baltische af- decling van het volkscomcissariaat van frtii- tenlandsche zaken. Volgens Havas waren ook de ondercommissaris van buitenlari- sche zaken} Lozowski, alsmede de gezanten van Letland en Estland en de zaakgelastig de van Litauen aanwezig en was het vlieg veld met Letlandsche vlaggen versierd. Tn diplomatieke kringen te Moskou ge looft men, volgens Reuter, dat Sovjet-Rus- land er naar streeft een pact van wederzijd- eehen bijstand en handêlsverdrag met Letland - te sluiten, waardoor de* Sovjet- ir.vloed in de Oostzeelanden zich verder zou uitbreiden. Het Russisch-Estlandsche pact brengt de golf van Riga feitelijk in de macht van Rusland. De haven van Riga, die Coór een spoorlijn met Moskou is verbon den, zou aan den Russischen handel een ijs vrijen uitgang naar de Oostzee bieden. Het iiangekondigde wetsontwerp is thans ingediend. Voor dekking tekort op gewonen dienst. Thans heeft de minister van Finan ciën ingecuend het reeds in de Miiioe- nennota uangekonaigde wetsontwerp tot helling van opcenten op de Gemeente- lonusoeiosting Het onderwerp draagt den belasting- titei „txjüelijke voorzieningen tot ver sterking van de middelen tot dekking van ae uitgaven des Rijks.” Zooais in de Millioenennota was aan- gekondigd, ligt het in het voornemen oer Regeering het thans aanhangige ontwerp van wet tot helling van een na tionale inkomsten- en winstbelasting m te trekken. Tevens is daarbij medegedeeld, langs .welken weg de minister zich voorsteit de nooaige yersterkmg der middelen te vin den. „Als eerste voorloopige maatregel” alcius de Memorie van Toelichting tot het thans ingediende wetsontwerp komt daarbij in aanmerking de helling van opcenten *op de gemeente-londsbe- lastlng. Artikel 1 van het ontwerp luidt: „Ten bate van het Rijk wordt ge heven: f a. 15 opcenten op de aanslagen in de gemcenteiondsbelasting over het belas ting j aai’, loopende van 1 Mei 1939 tot en met 3ü April 1940; b. 45 opcenten op de aanslagen in de gemeenteiondsbelasting, over het belas tingjaar, loopende van 1 Mei 1940 tot en met 30 April i*u.” De Memorie van Toelichting toekent hierbij* aan: „Bij een raming van 65.000.000 voor de opbrengst van de hoofdsom dier belas ting zullen de voorgestelde 45 opcenten ongeveer 30.000.CW opbrengen. Van dit bedrag komt evenwel slechts tweederden ten bate van het dienstjaar 1940, het overige éénderde ten bate van het jaar 1941. Teneinde voor het dienstjaar 1940 de volle bate van 30.000.000 te verkrijgen, is het noodig, dat op de aanslagen in de gemeenteiondsbelasting voor het be- Tïistingjaar 1939-’4O alsnog 15 opcenten worden geheven, welker opbrengst dan geheel ten bate van het dienstjaar 1940 moet worden gebracht (artikel 3 van het ontwerp). Voorzooveel noodig wijst de minister er op, dat de^pderwerpelijke opcenten zijn tot dekking van een tekort op den gewonen dienst der Rijksbegrooting, waarbij met de bijzondere uitgaven in verband met den internationalen toe stand nog geen rekening is gehouden.” GOIDNLIIE (OIIIANT. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 225, per week 17 cent, overal waar de bewrgujg par looper geschiedt, ranco'per post per kwataal 8.15. Owe bureaux zijn dagelijks Hopend van 9—fl uur. Administratie én Redactie Telef. Interc 2745. Postrekening 48400. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 81. GOUDA bjj onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) bijslag op den prijs. Uefdadigheids-advertentiën de helft van den Driis. INGEZONDEN MEDEDEEL1NGEN: 1—4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Adverientiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van «oliede Boek handelaren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de pJaatsin» aan het Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te. apn. Gewone ariverteatiën en ingezonden mededeelingex bij contract tot zeer gereduceerde» prüs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. troty. Ondtr- !ma; Itoftijds- do Luchtvaart- frieten of in* zich daartoo lonialt Rtstrve. Finsche houtexport lamgeslagen. Alle soorten op Duitsche contra- bandelijst geplaatst. De Duitsche regeering heeft, naar vol gens de „Times” te Helsinki is bekend ge worden, zoo goed als alle Finsche houtpro ducten op de lijst van onvoorwaardelyke contrabande geplaatst. De lijst vermeldt speciaal mjj’nhout, hout voor papierfabri cage, gezaagd, geploegd, geschaafd of op j andere wijze ten deele bewerkt timmerhout j dwarsligges enz. Men verklaart, dat deze beperking den Finschen fabrikanten nagenoeg alle gele genheid tot exporteeren ontneemt. Britsche verkenningsvluchten boven Berlijn en Potsdam. Het Britsche ministerie voor Luchtvaart «deelt mede, dat met succes des nachts en overdag verkenningsvluchten door de Royal Air Force' zjjn uitgevoerd boven Duitsch- land. Deze vluchten strekten zich tevens uit tot Berlijn en Potsdam. Een tegenspraak. Ten aanzien van het Engelsche bericht, volgens hetwelk Britsche verkenningsvlieg tuigen des nachts tot boven Berlyn en Pots- Maar deze en dergelijke vraagstukken zijn voor het oogenblik ondergeschikt aan de groote kwestie: Zal Chamberlain zich vandaag bereid verklaren mede te werken tot den vrede, of zal Ixinden onverbiddelijk j lijken te zijn. In dat laatste geval Hitler’s antwoord, waarvan de datum he den nog evenmin vaststaat als de inhoud, zeer duidelijk zyn en het signaal beteèkc- nen voor een botsing, waarvan Berlijn he<len verklaart: „Wij zullen dan strijden tot den laatsten druppel bloed en als het moet, daaraan eerder te gronde gaan dan aan êen nederlaag”... „Er is nog niets gebeurd, dat niet weer goedgemaakt zou kunnen worden.” De beteekenis van de reis van Ciano naar Berlijn wordt door de Italfaansche avond bladen duidelijk in het licht gestéld. De „Giornale d’Italia” schrijft o.a.; reis moet niet beschouwd worden als een Gp zich zelf staande gebeurtenis, maar hoort thuis in hét kader van die politiek, welke Duitschland en Italië hebben ontwikkeld met het oog op het algemeene doel van een vrede met rechtvaardigheid. Deze politiek is reeds op vitale punten van het vasteland op gelukkige wijze ten uitvoer'gelegd. De vermaningen en initiatieven van Berlijn er Rome ’zijn echter niet aanvaard en e*n rechtvaardige vrede is afgewezen. Aldus is een toestand ontdaan, die een deel van Europa in den oorlog heeft gestort. Italië heeft zich daardoor echter niet laten on‘- moedigen. De actie, die de Duce ter red ding van den vrede heeft ondernomen, is bekend en door de tegenstanders zoowel als door alle volken v^p Europa gewaardeerd. In zijn rede van 23 September heeft Mus solini zich boven de partijen geplaatst pr> nogmaals regeeringen en volken aange- maand om tot de realiteit te komen en tot het inzicht van de nutteloosheid en het ge vaar van een oorlog. Tegelijkertijd heeft Italië verhinderd, dat het conflict zich uit- bieidde tot de Middellandsche Zee en den Balkan. Deze weloverwogen houding stemt niet alleen overeen met de belangen en uit eindelijke doeleinden-van Duitschland, miar opk met den wensch van alle volken van Europa, die met zorg het voortschrijden ~an het onzekere drama aanschouwen, het welk boven hun cultuur hangt. Ondanks het feit dat reeds verscheidene weken zyn^vooi. bygegaan, is er niets gebeurd, dat niet weer goedgemaakt zou kunnen worden en de ge dachte van een op rechtvaardigheid gegrond- vesten vrede, die beantwoordt aan de recht '•aardige wenschen der volken en tegelijker- t’jd Europa een lange periode van veilig heid en van rustigen socialen vooruitgang waarborgt, kan door geen enkele regeering en vooral ook door geen enkel volk worden afgewezen. Ook bij de westelijke inogend- heden ziet men hier en daar twee streo- muigen, er. men zou willen hopen dat de gezonde, van hun verantwoordelijkheid be wuste krachten eindelijk de overhand kre gen op die, welke toestemmen in een rampspoed. Aldus de meening van het Italiaanscho blad. Mijlpaal in de inpoldering van het IJselmeer. Dijk van Lemmer naar Urf voltooid. Vanmiddag is de meeldijk tusschen Lemmer en Urk gesloten. Deze dijk vormt de westelijke afsluiting van den nieuwen noordoostelijken polder in het IJselmeer. Van dat oogenblik af is Urk éeen eiland meer, want de ruim 20 k.m. lange mach tige dijk, die hier in enkele Jaren dwars door de vroegere Zuiderzee is., gelegd, verbindt nu het ella<d met den vasten wal. De werken tot het maken van den noordoostelijken polder, waarvan de thans tot stand gekomen dijk een be langrijk onderdeel vormt, zijn bij het eiland Urk begonnen. Op 29 April 1936 werden als begin van de werken tot in dijking en droogmaking van den noord oostelijken polder aanbesteed het maken van een werkhaven te Urk en vaxi een fundeeringspüt voor het daar te bouwen gemaal met schutsfciis. De oude haven van Urk was alleen be stemd voor de visscherij en de gewone scheepvaart. Zij werd hierdoor geheel in beslag genomen. Als gevolg hiervan was het noodzakelijk om den dijk voor den noordoostelijken polder te kunnen ma ke», bij Urk een werkhaven aan te leg gen, waar de groote hoeveelheden mate riaal, die verwerkt moesten worden, konden worden opgeslagen en gelegen heid zou bestaan het baggermateriaal bij slecht weer een schuilplaats te doen vin den en reparaties te verrichten. Bij de uitvoering van deze werken vormde de zeer ongunstige toestand van den ondergrond, die tot'ongeveer 10 M. beneden N.A.P. uit veen- en kleilagen bestaat, welke geen draagvermogen van eenige beteekenis bezitten, een moei lijkheid Om te voorkomen, dat tijdens de uitvoering van het werk hevige ver zakkingen en afschuivingen zouden op treden, werden uitgebreide grondver beteringen toegepast, waarbij de slappe lagen tot op een dikte van enkele meters na werden weggebaggerd en door zand werdeh vervangen. De eerste werken werden voor 659.768 gegynd aan de Aanneming Mij. v.h. fir ma Ig. J. Bakker en Co. te Gorinchem. Zoo krachtig werden de werken aange vat, dat tegen het eind van 1936 het grootste deel van het werk reeds tot stand was gekomen. De verdere werken voor den noordoos telijken polder verkeerden toen nog ge heel in het stadium van voorbereiding. Op tal van plaatsen was men nog bezig met grondboringen, peilingen en.opme- tingen. Op 19 Augustus 1936 volgde de aanbe steding van het maken van een werk haven, gecombineerd met den aanleg van een fundeeringsput voor een gemaal en een schutsluis bij Lemmer, welk werk voor 284.000 werd opgedragen aan de N.V. Mij. tot Uitvoering van Zuiderzee werken te Wleringen. Ook dit? werk werd met groote kracht aangevat en tegen het eind van het jaar was ook dit onderdeel grootendeels voltooid, In weerwil van het feit, dat op 9 November aan den nog niet gesloten omringdam van de fun- dccrlngsput stormschade was ontstaan. In het volgend voorjaar werd begon nen met den aanleg van den dijk, welke thans tot stand is gekomen. De aanbe stedingen van de dijkgedcelten geschied de op 24 Februari 1937. De aanleg van 10 k.m. dijk, aanslui tende aan de haven te Lemmer, en het maken van een schecpvaartgcul naar deze haven, werden voor f 3.350.000 opge dragen aan de aanncmingscombinatle Van Wijngaarden, Van der Hoeven en Van Haatten. De aanleg van twee andere gedeelten van den dijk werd opgedragen aan de firma D. Blankevoort Dzn te Bloemen daal voor 2.898.500 en aan de N.V. Hoi- landsch Aannemersbedrijf Zanen Ver stoep te ’s-Gravenhage voor 2.540.000. Het gat gedicht. Het gedeelte van den dijk, dat door laatstgenoemde firma werd aangelegd, en overeenkomstig de plannen als laat ste stuk gereed kwam, is vandaag ge sloten. Een paar weken geleden was, na dat tevoren do scheepvaartroute reeds langs de westzijde van Urk was verlegd, de aansluiting van het dijkgedeelte aan het eiland Urk tot stand gekomen. Op ongeveer 4 k.m. afstands van het eiland Urk, waar gisteren de werkzaam heden zoover gevorderd waren, dat nog den voor een bespreking van beslissingen Duitschland Berlijn en Potsdam dan den van Duitschland en Italië in verband met den nieuwen toestand. Deze besluiten, al dus werd gezegd, beoogen een rechtvaardi- gen vrede en voorzien in de eerste plaats in de vorming van een nieuwen Poolschen staat als Duitsch protectoraat. In dezen nieuwen staat worden niet de door Rusland j bezette gebieden en de districten, welke het voorwerp van de oorspronkelijke Duitsche eischen waren, opgenomen. In de tweede plaats voorzien de besluiten in het bijeenroepen van een Europeesche conferentie tot regeling van de koloniale vraagstukken en de vraagstukken betref- fende de Middellandsche Zee, die voor Ita lië van vitaal belang zijn. De omroeper zeide dat deze week waar- i schtfnlijk vredesvoorstellen op dezen grond- slag gedaan zullen worden. J)E Italiaansche minister van Bui tenlandsche Zaken, Graaf Ciano, die korten tijd in Berlijn verbleef voor een conferentie met den Rijks- kanselier, is gisternamiddag weer naar z|jn land teruggekeerd. Het onderhoud met den Führer duurde drie uren. Omtrent de conferentie is geen communiqué verstrekt. De corr. van het Alg. Hbld. meldt aan zjjn blad, dat, nhar verluidt, men het in de Wilhelmstrasse zeer snel eens is geworden en dat, mocht men in Rome wellicht -"niet nauwkeurig hebben kunnen onderkennen «waar in Duitschland óe nieuwe koers heen gaat, alle vragen in Berly'n thans voldoende zijn beantwoord en Italië zal blijken daar mede volkomen accoord te gaan. Hier in de Duitsche hoofdstad spreekt men weer over den vriend in het warme zui den, die door den nieuwen vriend in het Kreml een oogenblik op den achtergrond rcheen te zijn gekomen, met de warme woorden van bewondering, waaraan wij de laatste twee jaren zoo gewend waren ge raakt. Bewondering in dit geval in het bü- zonder jegens Mussolini’s ^onvermoeide po gingen, eerst om een gewapend conflict te voorkomen, thans om dit conflict tot de I liquidatie van Polen te beperken. Immer:, I 'rede Is ook de wensch van Duitschland en van den nieuwen bondgenoot Sovjet-Rus- Innd. Men krijgt echter wel den indruk, dat T’uitsehland fcich heden zeer sterk voelt en veel vertrouwen heeft in eer. onmiddellijk zeer snel offensief. Maar de groote politiek ziet de dingen voorlonpig nog eenigszins anders. Men vectigt er in Berlijnsche bevoegde kringen weliswaar de aandacht op, dat men in En geland en Frankrijk zeer verkeerd doet d’c vredesgezindheid aan innerlijke zwakte en vrees voor de gevolgen van een langen onr og te wijten, en men verklaart nadrukke- liik dat het Derde Rijk en zy’n Führer één onafscheidelijk geheel vormen, dat het dwaas is van een regime te spreken het welk los van de volksmassa zou staan en „verwijderd” zou kunnen worden, en dat deze Duitsche eenheid zal blijven vechten zoo lang er een druppel Duitsch bloed te vergieten overblijft, maar men herhaalt toch dat men vrede wil en dat die wpn«cb naar vrede een zoo vurige en grootsche ge- dachle-opwelling is, dat het niet aangaat dezen vrede, dien, naar Duitsche overtui ging, ook de volken In Engeland en Frank rijk willen, te saboteeren door aan détail” In vredesvoorstellen te blijven hane-en. Het gaat, aldus verklaart men in Duitsche ro- peoringskringen, niet om een voor Duitsch land en zfjn bondgenooten zoo gunstig mo- griijken vrede, maar om een vrede die voer roed een einde maakt aan de spanningen welke Versailles heeft ultgelokt. Engeland en Frankrijk, zegt men, kunnen ook niet aankomen met het argument, dat ♦egen Duitschland oorlog moet worden ge voerd om te verhinderen dat het z(Jn kolo niën terugkrijgt. Duitschland zal zijn eisch, dat hot de geroofde koloniale gebieden te- ttigkrijgt, nooit opgeven. Dat is een eisr-h die met zijn eergevoel, zijn verlangen naar gelijk recht en zy’n protest tegen het in Versailles opgesteld verwyt van ongeschikt heid tot koloniseeren tezamen hangt. Maar Duitschland heeft ook steeds verklaard dat het om deze kwestie geen oorlog zal voeren. Ptelt men heden in Berlijn dc vraag: /i^ijt gij bereid van uw koloniale eischen af te zien om thans vrede te krijgen”, dan zal Duitschland die vraag niet beantwoorden. Maar als Engeland zegt: ,Wij voeren met Duitschland oorlog als de Duitschers ver klaren dat zii ru hun koloniën willen heb ben, dan zal Duitschland dit verlangen niet uitepréken om zulk een oorlog te vermijden, ’’i" echter nog niet het terugnemen van deun eisch beteekent.” Op een. vraag van Attlee in het Britst he RagerMuis, of de‘eerste minister een ver k’aring kon afleggen naar aanleiding van het Russisch-Duitsche verdrag, antwoordde Chamberlain: „Het zou my aangenaam zy’n, indien het Huis zou willen wachten op de verklaring, welke ik Dinsdag zal afleggen”. Chamberlain antwoordde ontkennend op een andere vraag, of hij last wilde geven, dat in officieele verklaringen de vijand zou worden betiteld als n a z i, in plaats van als Duitsche r, „ter onderscheid ng van diegenen in Duitschland, die aan onz? zyde staan.” In het Lagerhuis heeft Chamberlain ver. der nog medegedeeld, dat hij ook over het mh isterie voor de Voorlichting vandaag een verklaring denkt af te leggen. >rden ingezonden door tusschenkomst van «oliede opname verzekerd te zijn.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1