it aan! ERVE iJUALE u NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN 4 78e Jaargang MOORDRECHT, HAASTRECHT, Groot Britsch leger wordt naar Frankrijk overgebracht. Vredesvoorstellen zullen rustig beoordeeld en in het Huis besproken worden. ENGELAND DENKT NIET AAN EEN WIJZIGING VAN ZIJN HOUDING. MOERCAPELLE, enz. No. 20135 Woensdag 4 October 1939 BERGAMBACHT, BERKENWOÜDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, - Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen ABONfftsMENTSPRUS: per kwartaal 22Ö, per week 17 cent, overal waar de bezetting per looper geschiedt. Franco per post per kwataal 8.16. NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, Hoe het Engelsche stoomschip Pukkastan werd getorpedeerd. Franco over den Russischen opmarsch. ft I ken. en in onvermoeid ijk 8 Fransche, 24 Duitsche vliegtuigen vernield. Ws noemt varen >te zeewegen, Het Zweedsche ministerie van buitenland- sche zaken heeft bericht ontvangen, dat het Zweedsche Stoomschip „Algeria”, metende 1617 ton en op weg naar Genua met een lading ruw ijzer en houtpulp, naar Kiel is opgebracht. Het Zweedsche stoomschip „Kungsbfdm” van de Zweden-Amerikalyn is te Gothen burg aangekomen met een vertraging van zes dagen, gedurende welke het is opge houden te Kirkwall in Schotland. Zweedsch schip tot zinken gebracht. Finsche vrachtboot op een mijn geloopen. Het Zweedsche stoomschip „Gun”, meten de 1222 ton, op weg naar Antwerpen, is in het Skagerrak door een Duitsche duikboot tot zinken gebracht. De uit achttien koppen bestaande beman ning is door een Deensch schip gered. danige wijze, dat men op de Bllderdijk begreep, dat er iets aan de hand was. Even later zag men, dat de Pukkastan stoom begon af te blazen en vlak hierop bespeurde men op het Nederlandsche schip een onderzeeboot vlak bij de Puk kastan. Ook wat er daarna gebeurde heeft men, hoewel een afstand van acht mijl vrij ver is, kunnen waarnemen Een torpedo werd door de onderzeeboot af geschoten, een rookzuil steeg op en toen verdween de onderzeeër. ten van tërs, Is kjebb, r nemen. de Nederlander en nog neminggeschiedtonder jfverband. Inlichtingen Commandant van d- e te Nijmegen. totaal 3.674A sche Kioninl varen. 1.75 verloren gegaaV booten of door i._ ^een schepen vertoren gegaan. 986 1009 2501 3085 3663 H71 >243 1357 3785 1624 3400 2168 J046 9686 2002 3153 1493 5197 3277 3917 7695 9040 0216 De Duitsche kaper in den Oceaan. Ten aanzien van den Duitschen kaper in het Zuiden van den Atlantischen Oceaan zeide Chamberlain, dat deze nieuwe bedrei- ’ging overeenkomstig de bestaande plannen zal worden bestreden. Betreffende de herhaalde verklaringen van de Duitsche radio inzake het bombarde ment der Engelsche vloot en de Duitsche berichten een vliegtuigïnoederschip tol zinken te hebben gebracht, zeide Chamber- lain, dat geen enkel Britsch schip werd be schadigd en alle schepen, hierbjj ingesloten de „Ark Royal” vervullen normaal hun taak, onbekend met deze geruchten. De eenige verliezen, welke zyn geleden in deze actie, waren voor de Duitsche luchtmacht zelf 250 739 988 1324 1578 1763 2025 2155 2425 3686 3041 3411 1652 1950 1204 1684 1966 5173 5370 >630 5867 3088 5312 3788 3074 3474 3019' 3426 1738 1008 )236 1432 s >698 >063 >352 1570 >882 .190 .518 .961 500 1861 084’ 295 1643 1873 405? 716 150 460 668 988 481 829 305 506 803 153 302 474 829 118 580 790 059 472 390 Ondertusschen is te Brussel besloten, dat in overeenstemming met den algemeenen regel de Duitsche militairen zullen worden geïnterneerd. GOllkSülE WANT JN zijn wekelijksche verklaring in het Lagerhuis zeide minister-pre sident Chamberlain volgens Reuter: „In de afgeloopen week hebben zich gebeurtenissen van groot telang op internationaal terrein voorgedaan. 26 September bracht de Duitsche minister van Buitenlandsche Zaken em bezoek aan Moskou en den 28sten September werden de resultaten van dit bezoek bekend gemaakt. Cham berlain zeide vervolgens, dat dit re sulfaat drievoudig was. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie en Redactie Telef Interc 3746. Postrekening 43400. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 3L GOUDA, bij onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkan too ren. ADVERTENTIEPRIJS! Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den beiorgkring): 1—5 regels ‘1-30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den beznrgknng: 1—5 regels 1.56. elke regel meer 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnumme” 20 bijslag op den prijs. Uefdadigheids-advertentiën de helft van den prils. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 60 hooger, - Advertentiën kunnen worden ingezonden 'door twasebenkomst van «oliede Boek handelaren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekotnen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Gewone advertecitiën en ingezonden mededeelingea bij contract tot zeer gereduceerden Prils Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Avontuurlijke reis van een Prins. Prins George van Denemarken is giste ren te Londen aangekomen na een avontuur lijke reis .in een Deensch schip van Ameri ka. De prins is 28 dagen geleden uit Los Angelos vertrokken. Hy deelde mede, dat het schip door een orkaan was overvallen, waarvan de kapitein zeide, dat h'et de erg ste was, welke hij ooit had meegemaakt. Voortdurend werd uitgekeken naar duik- booten, doch geen enkele werd gezien. Wel zag men meer dan eens luchtbellen opstij gen. In den laatsten nacht van de reis werd een S.O.S. opgevangen van een Belgisch ■schip, dat recht in de koers van het Deen- sche schip door een duikboot werd aange vallen. Later werd niets meer van dit schip vernomen en de prins veronderstelde dat het gezonken is. Sommigen bleven den ge- heelen nacht op, doch niets werd meer ge hoord of gezien. De prins is naar Denemarken terugge keerd in antwoord op een telegram van zijn vader, prins Axel. De Invoercentrale. Het verschil met de vroegere N.O.T. De regeeringspersdienst meldt: Naar aanleiding van perspublicaties, volgens welke er hier te lande een in voercentrale zal worden gesticht, welke te vergelijken ware met de uit den we reldoorlog bekende N.O.T. wordt er de aandacht op gevestigd, dat het orgaan, waarvan de Minister van Economische Zaken de totstandkoming In de Staten-, Generaal heeft aangekondlgd, een ander karakter dan de NOT. zal hebben. Laatst bedoelde instelling Vas eere par ticulier orgaan. De regeering Is van oor deel, dat het haar plicht is, de beslissin gen nopens de vraagstukken van inter nationalen aard, die samenhangen met de voorziening van ons land, aan zich te houden. Zulks Is mogelijk, nu zij over een wettelijk apparaat beschikt, dat haar in staat stelt, de taak op dit gebied naar behooren te vervullen. De redding. Onmiddellijk zette de Bllderdijk koers naar het getroffen schip en al gauw be merkte men twee sloepen, waarin zich dc voltallige bemanning van de Pukka stan met een hond bleek te bevinden. Niemand was gewond. Hoewel de sloe pen op zee nog al schommelden, kostte het niet bijzonder veel moeite om de schipbreukelingen aan boord van de Bil- derdijk te krijgen. De beide sloepen moesten in den steek worden gelaten. De Pukkastan was door een torpedo in het middenschip getroffen, waarbij het ketelruim was geraakt. De schoorsteen was door de gevolgde explosie uiteen ge spleten. Toen de Bllderdijk bij het En gelsche schip kwam, was het voorschip reeds aan het zinken Kort daarop brak het 3500 ton groote schip in tweeën. Het voorschip verdween onder de golven, het achterschip rees omhoog en zonk daarop verticaal weg. j De geredden deelden mede, dat de ka- plteln van de onderzeeboot de beman ning van de Pukkastan, vóórdat tot het afvuren van de torpedo werd overge gaan, waarschuwde. Men kreeg voldoen den tijd om nog snel eenige eigendom men bijeen te pakken en in de beide sloepen te gaan. De bemanning had ook gelegenheid gevonden om in de sloepen wat proviand te laden. Toen de beman ning op voldoenden afstand van de Puk kastan was gekomen, schoot de Duitsche onderzeeër de torpedo af, waarmede het schip naar den kelder werd gezonden. Bij Dulns voor anker. Zoodra de geredden aan boord waren, stoo:mde de Bllderdijk naar de Zuidkust van Engeland om hen te Ramsgate aan lahd te zetten. Dat gebeurde op 9 Sep- Uit Kopenhagen meldt Reuter dat het 4 Finsche schip „Baltic”, dat 1086 ton meet, met tien man aan boord gisteren voor de kust van het Deensche eiland Seeland op een mijn is geloopen en gezonken. De redding van de bemanning door het s.s. „Bilderdjjk”. Verhaal van den kapitein. Gisteravond Is aan de Wllhelmlnakade te Rotterdam aangekomen het s.s. Bil- derdijk van de Holland—Amerika Lijn, dat op 7 September de bemanning redde van het getorpedeerde Engelsche s.s. Pukkastan en dat daarna eenige weken bij de Duins heeft gelegen, om te wach ten op toestemming van de Engelsche autoriteiten, om de reis naar Nederland voort te zetten. In een onderhoud met kapitein de Müfflfflt vertelde deze de -bijzonderheden, die zich op de reis van New-York naar Rotterdam hebben voorgedaan. De Bllderdijk. verliet New-York, ge laden met een kleine partij graan en verder met stukgoed op 27 Augustus. Passagiers waren er niet aan boord. De tocht over den Oceaan had, dank zij het goede weer, een vlot verloop. Op 7 Sep tember naderde de Bllderdijk het Ka naal. Vóór het schip uit voer het Engel sche s.s. Pukkastan, dat met achtdui zend ton mals van Dakar op weg was naar Rotterdam. ’s Middags omstreeks 1 uur veranderde de Pukkastan, die ongeveer acht mijl van de Bllderdijk verwijderd was, plot seling haar koers en dat wel op een zoo- i Duitschland behoort een hechte slagboom te zijn... Franco heeft, volgens Reuter, een intei- view toegestaan aan de twee belangrijkste dagbladen van Madrid. Daarin heeft hij o.m. verklaard „dat de opmarsch van Rus land in Europa een zaak van den diepsten ernst ia”. 1 „Niemand kan dat feit verhelen. Met het dog op hetgeen reeds gebeurd is, is het noodzakelyk, dat men snel tot overeenstem ming komt over de stappen tot vermijding van grootere schade. Het kwaad moet tot een minimum beperkt worden, opdat er niet uit het Oosten van Europa nieuwe en krachtiger gevaren komen-voor den geste van Europa. Dit kan niet bereikt worden zonder vrede in West-Europa. Duitschland behoort een voldoend sterke en hechte slag boom te zijn tegenover de orienteering- van Europa naar de politieke en sociale doel einden van het groote en zich uitbreidende Rusland”. Generaal Franco heeft nog verklaard: „Spanje is bereid om alles te doen wat in zijn vermogen ligt, zonder beperking of Morbéhoud, om de huidige oorlogvoerenden te verzoenen”. tember. Dienzelfden dag ging de Bllder dijk op last van de Engelsche autoritei ten bij de Duins voor anker. Vler-en-twlntig dagen heeft het schip werkloos en wachtend bij de Duins ge legen. Alle scheepvaart door het Kanaal moet hier passeeren, zoodat het er steeds zeer druk is. Er waren dagen, dat er veel schepen, soms wel zestig en meer op het onderzoek door de Engelschen lagen te wachten en ook dagen, dat er minder lagen. Dicht in de buurt lagen de Veendam, de Westernland, de Noorden en de Beemsterdijk van de H.AJL., eveneens wachtend op onderzoek. Kort na aankomst bij de Duins kwam een Engelseh marinevaartuig langszij de Bllderdijk en kreeg men bezoek van of ficieren. Zij namen de papieren, die op de lading betrekking hadden, mee, om deze te bestudeeren. Later wefden de papieren weer teruggebracht. De Engel schen gedroegen zich steeds zeer correct en maakten geen moeilijkheden. Alleen de Bllderdijk mocht maar steeds niet weg en Inlichtingen over den gang van zaken werden niet gegeven. Afwachten was dus geboden. Het proviand begon op te raken, maar men behoefde slechts een vlag te hijschen of de mogelijkheid werd geboden om in te slaan, wat er noodlg was. De ruimen van het schip werden niet doorzocht en ook aan de bemanning uit sluitend Nederlanders, werden geen moeilijkheden in den weg gelegd. Ten slotte werd medegedeeld, dat er niets van de lading behoefde te worden gelost en daarna kwam op Maandagmiddag de tijding, dat de Bllderdijk haar tocht naar Rotterdam kon voortzetten. Onder de huidige omstandigheden is het niet geraden ’s nachts de Noordzee over te steken, zoodat het schip nog tot gistermorgen vroeg bij Duins bleef lig gen. De laatste étappe van de reis met zooveel vertraging, geschiedde zonder dat er iets bijzonders voorviel. Aldus het relaas van den kapitein van de Bllderdijk, die nu in zijn zeemans- carrière voor de tweede maal in aan raking met oorlogstoestanden komt. In den vorlgen oorlog voer de heer Munnlk in 1916 op de Rijndam en in 1917 op de Noordam, in welke jaren deze schepen op een mijn liepen, waarbij zJ5, hoewel zwaar beschadigd, toch respectievelijk de havens van Londen en Rotterdam konden bereiken. Na gelost te zijn, zal de Bllderdijk tegen het einde van deze week waar schijnlijk weer naar New-York vertrek- Duitschland (■oelstellingen ring zou treffen. Wij zetten den oorlog doel treffend voort. El’ is niets in de overeenkomst, dat voor ons aanleiding zou kunnen ziin om iets anders te doen dan wat wij nu doen: al onze hulpbronnen mobili- seeren en de geheele macht van het Lritsche Imperium in het werk stel len voor een doeltreffend voorteelten van den oorlo». herinnerde vervolgens aan Xnen' waarop Engeland ten etr» ia getrokken en aan de onmiddellyke oorzaak oorlog. „Indien Polen al de directe nieiding was tot den oorlog, het was niet fundamenteele ooazaak. Deze oorzaak was het overweldigende gevoel in dit land Frankryk van het ondraaglijke van J-n stand van zaken, waarin de landen van iwopa het hoofd moesten bieden aan het rnatief; hun vryheid in de weegschaal f” .8te^en hun krachten op geregelde t-iden te mobiliseeren om deze vrijheid te 7”^'gen. De passage in de Duitsch-Rus- «sche verklaring, inzake het liquideeren Van den oorlog, is duister, doch het schy'nt soort voorstel tot vrede te combineeren fret een nauwelijks verholen bedreiging v<or de gevolgen, indien het voorstel zou worden verworpen. Ik kan niet voorspellen, van welken aard een dergelyk voorstel zal zijn, maar ik kan wel nu reeds zeggen, dat geen bedreiging ooit dit land of Franrijk er toe zou kunnen brengen het doel op te geven, waarvoor wy dezen stryd hebben aanvaard”. Chamberlain zeide verder, dat de poging om Engeland te belasten met de verant woordelijkheid voor het voortzetten van den oorlog, omdat het niet bereid is den strjid op te geven voor het doel is bereikt, zooals de Duitsche propaganda doet, alleen een nieuw onderdeel is van de Duitsche oorlogstechniek. De verantwoordelijkheid. De verantwoordelijkheid voor den oorlog blijft rusten op hen, die deze politiek van achtereenvolgende aan vallen hebben opgesteld en irttge- voerd. Dit kan nóch worden ontkend, nóch worden geëexcuseerd. Geen lou tere verzekeringen van de huidige Duitsche regeering kunnen worden aanvaard. Daarvoor heeft deze regee ring in het verleden te dikwijls be wezen, dat haar beloften waardeloos zijn en gebroken worden, wanneet- het haar past. Indien derhalve voor stellen worden gedaan, zullen wij deze zeer zeker bestudeeren en wij zullen ze toetsen in het licht van wat ik zoojuist heb gezegd. Niemand ver langt den oorlog voort te zetten, lan ger dan noodzakelijk, doch de over- groote meerderheid van de openbare nieening in dit land en ik ben er van overtuigd ook in Frankrijk, is vast besloten er voor te zorgen dat deze heerschappij van geweld een einde zaT nemen en dat het woord, dat de regeeringen eens hebben gegeven, al tijd zal worden nagekomen. Trotsch over het transport der troepen. Chamberlain gaf vervolgens een over zicht van het oorlogsgebeuren. Na te heb ben gesproken over den verderen vooruit gang der Franschen aan het Westelijk front, zeide Chamberlain, dat een groot Britsch leger wordt overgebracht naar Frankrijk en zyn plaats inneemt aan de zijde van den Franschen bondgenoot. We hebben redenen trotsch te zyn over de doeltreffendhe'd, waarmede deae beweging wordt uitgevoerd. De Britsche luchtmacht in Frankrijk maakt verkenningsvluchten, zoowel oiverdag als des nachts en er zyn luchtgevechten ge voerd tusschen onze toestellen en die van den vyand. De vliegtuigen van de marine hebben in de afgeloopen week hun strijd tege- de onderzeeërs voortgezet, en verde re patrouilles uitgevoerd. Van het helde maanlicht werd gebruik gemaakt om ool< gedurende den nacht het zoeken naar duik booten voort te zetten. Een aantal duikboo. ten werd gezien en aangevallen. Ter ze^ heeft de strijd tegen de duik- tooten met onverminderde kracht, voort gang gehad. Het vertrouwen^dat spr. eer der heeft geuit inzake de maatregelen tegen gcrèchtvaardigd, d<j^ de onderzeesch^j^^H De handel v^^H toe. Op het oo^H honderden - beschermd/door onze convooien en door <le actie van onze duikbootbestrij - ding, Tus^fhen 11 en 20 September is in ton de havens van het Brit t binnengekomen of uitge- l. van de totale tonnage Is D door aanvallen van duik- Ajjnen. In de convooien zijn 1. Een vierde verdeeling van Polen is beproefd, en een overeenkomstl is onder- teekend, waarbij de grens tusschen Rusland en Duitschland is vastgesteld. De grenslijn, waarop overeenstemming is bereikt, is be langrijk meer ten gunste van Duitschland dan de voorloopige lyn van de militaire be zetting, welke eerst was vastgesteld. 2. De regieringen van Duitschland en de Sovjet-Unie hebben verklaard, dat hun overeenkomst de vraagstukken regelde, welke voortkwamen uit de ineenstorting van Polen en e*11 solide basis vormden voor een duurzamen vrede in Oost-Europa. Vol gens hun meening zou een einde van den l.uidigen oorlog tusschen Duitschland, En geland en Frankrijk in het belang zijn van olie mogendheden. Beide regeeringen, zoo verklaarden zy verder, zuljen pogen dit doel zoo spoedig mogelijk te bereiken. Chamberlain maakte vervolgens melding van de gemeenschappelijke verklaring- in- rake de verantwoordelijkjveid van Engeland en Frankrijk tot voortzetting van den oor log, en van de „raadpleging” van Duitsch land en de Sovjet-Unie. 3. Een economische overeenkomst tus schen Duitschland en de Sovjet-Unie if voorzien, waarby Rusland grondstoffen zal leveren aan Duitschland, en Duitschland industrieproducten zal leveren over eer langdurige periode. In sommige kringen heeft men gevraagd dat Zyner Majesteits regeering haar hou ding zou bepalen ten aanzien van deze ont wikkeling, doch ik zie hierin niets, wat dit land er toe zou kunnen brengen, zijn hou ding, welke het rechtvaarig acht, te wUzi gen. De Russisch-Duitsche overeenkomst heeft den toestand in Polen gewijzigd, do?h er volgt geenszins uit, dat de overeenkomst zal leiden tot een uiteindelyk voordeel van en nog veel minder, dat zy de van Zijner Majesteits regee- t voor adsp. Ondf- diploma; Iteföds- by dt Luchtvaart- tltctriciln of im ■nen zich daartoe Koloniale Reserve. Duitsche soldaten over de Belgische grens gekomen. Vermoedelijk deserteurs. De regeering te Brussel heeft in den loop van den dag bericht ontvangen, dat een vrachtwagen met twaalf Duitsche soldaten, 1 onder wie een onderofficier, Dinsdag te La Calamine by Eupen over de grens is ge komen en op 600 meter van de grens op Belgisch grondgebied aan den eersten. Bel gischen' militairen post werd tegengehou den en ontwapend*. Volgens berichten uit particuliere bron zou het incident zich heb ban voorgedaan in het gehucht Tuldge en waren de Duitschers voorzien van geweren, patronen en een mitrailleur. Ze zouden ever de hindernis geklommen zyn, die by de grens den dreg verspert, wat zou doen vermoeden dat men met deserteurs te doen Treeft. In militaire kringen te Brussel kan men zich echter dienaangaande nog niet uitlaten en wacht men den uitslag af van het onderzoek, dat ter plaatse aan den gang ia om uit te maken of de Duitsche soldaten zich in den weg hebben vergist of wel, dat zij niet op de wachtposten hebben gelet. Officieele Fransche opgave. In de officieele balans van den lucht- oorlog gedurende September wordt ver- I klaard, dat er in totaal acht Fransche en I 24 Duitsche vliegtuigen zijn neergeschoten.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1