N! ien N! II t s Gaper ngszout r -> r NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKÉNWUUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE. NIEUWERKERK, OUDERKERK, OU DEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, -1--- - - ---1- 78e Jaargang enz. lagen il rheumatiek Hitler spreekt Vrijdag. --- --f-4- LORD HALIFAX EK DE „VREDESVOORSTELLEN”. Dit blad verschijnt dtfeel jjks, behalve Zon- en Feest; No. 20136 Donderdag 5 October 1939 Lichting 1940. Hoe de distributie van petroleum geregeld is.' Frankrijk wil leen wajienstilstand tusilchen i |wee aanvallen. alcon waar de 'lx •educeerden ministerraad op 1 September iet de 'V everd, dan j directeur anders 4 „Hoegh- mantel iroemd 'OON, OON! De bonnen gevei 'van petroleum. ,1 >t koopen iid petro- bon mag teld op 1 steur an- iede Boek e plaatsing Het D.N.B. meldt dat de Duitsche Rijks dag Vrijdagmiddag om twaalf uur bijeen komt voor het aanhooren van een verkla ring der Rijksregeering. ipend van 9—B uur, Administratie en Rediïtle Tejet 1 Aangenomen aan ons Bureail: MARKT 3U GOUDA, joekhandel en de poatkaAtooren. Frankrijk wil a-pon waijpnafilaftind t-iis«»hla„ 1 lending van Italië betreft herïn- id heeft ns allen ten, het ter óók >ner" te kalmte d heeft jewoon ar geen van 'n rslagen. idel en ie vooi t maakt I het d, doch or onze len met merken, eregeld, d heeft war er ewoun! ONDER DE WAPENEN BLIJVEN VAN WEGENTROEPEN. Wetsontwerp ingediend. Ingediend is een ontwerp van wet tot het onder de wapenen blijven van dienst plichtigen. In de Memorie van Toelichting zegt de Minister van Defensie: Na het voltooien van de mobilisatie en de concentratie is het verkeer, o.m. ver band houdende met den aan- en afvoer- dienst van het leger, dermate toegeno men, dat maatregelen moeten worden getroffen om de wegen in het bijzon der die, waarover in normale tijdens weinig verkeer geschiedt in behoor lijken staat te houden. Het werd daarom noodig geacht om een aantal buitenge wone dienstplichtigen (ongeveer 700 man), die ervaring bezitten in het on derhoud van wegen en uit dien hoofde bestemd waren voor de wegentroepen, bij Koninklijk besluit van 5 September 1939 in werkelijken dienst te roepen. Het thans aangeboden ontwerp van wet is een uitvloeisel van art. 193 der Grondwet, dat voorschrijft, dat het on der de wapenen blijven van buitenge woon opgeroepen dienstplichtigen bij de wet zooveel noodig moet worden bepaald. Voorgesteld wordt deze wet in werking te doen tredén met ingang van deuPdag nadien harer afkondiging. meente ten goede komen, is gedaald van •106 over 1935-1936 tot 54 over 1939-1940. Daarentegen is het aantal gemeenten met het hóogstmogelijke aantal opcenten op deze belasting gestegen van 896 tot 950. Over de jaren 1935-1936 tot 1939-1940 wordt verder een vergelijking gemaakt tusschen den totalen belastingdruk op het inkomen in de verschillende ge meenten. De voor eenlge belastingen geldende progressie blijkt duidelijk hier uit, dat over 1939-1940 een gehuwde zon der kinderen bij een inkomen van 800 ten minste 0.46 pct. van dit inkomen aan inkomsten- en gemeentefondsbelasting te zamen betaalt, terwijl bij een inko men van 500.000 ten minste 36.88 pet. van dit inkomen moet worden betaald. Bij een vermogen van 20.000 moet aan vermogens- en verdedigingsbelasting te zamen ten minste 0.13 pet van dit ver mogen betaald worden, terwijl bij een vermogen van 1 millioen dit het geval is voor 0.46 pct. van dit vermogen. en en i. Van elhaar, lessins. wil t ijl langbd de laatste jardl Frankrijk weid eh het vM naar verovering geen wapensfcifc volgt, doch eeli vól ledig de nationale veiligheid, zal garan- deeren in een jfetelsel van veiligheid voor alle' mogendheden. Ten slotte bracht de minister-president hulde aan de Fransche soldaten en hun lei ders, en gaf hij uiting aan zijn geloof in de overwinning van Frankrijk en zy'n bond- genooten. Dé datum van ingarig Mr niet békend. j e meister van Economische Zajcen ft thans „De petroleumnjsphlktyng no. 2” vastgesteld, waarbij is be- Belastingdruk in ons land. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft wederom de nieuwste gegevens op belastinggebied vereenigd tot een publi catie, welke onder den naam van „Be lastingdruk in Nederland 1939-1940” het licht heeft gezien. Het aantal gemeenten, waarin geen opcenten op de gemeentefondsbelasting rechtstreeks worden geheven, is gedaald van 32 over 1935-’36 tot dertien over 1939- '40, het aantal gemeenten met het hoogst mogelijke aantal opcenten is in dit tijd vak gestegen van 625 tot 731. Het aantal gemeenten, waarin geen opcenten op de vermogensbelasting wor den geheven, die rechtstreeks aan de ge- Dr. Schacht met 25 man naar Moskou. Handelsbesprekingen worden ingezet. De volgende week zal zich, naar United Press te Berlijn verneemt, een Duitsche hanuelsdelegatie, bestaande uit 26 personen, naar Moskou begeven om daar verdere on- derhandelingen over een aanvulling en uit breiding van het Duitsch-Russische han delsverkeer te voeren. De leiding dezer commissie zal in handen liggen van dr. Schacht, die tevens de opdracht heeft ge kregen om alle handelsproblemen tusschen Duitschland en Zuidoost-Europa te regelen. Noorsch stoomschip op mijn geloopen. Bij het binnenvaren van de haven van Singapore. Noorsche stoomschip moei Wanneer de oq ie Ponsdlbby worden ÓnU- iongerd, mua »n zij je veyVdgemf antwoord op ïrs yerklaarm hm 193b - -- paqld, dat met ihgang van een nader te bepalen dag petroleum niet Mag worden —2e.* pn afee evo’''1 frlb^tt^egelingj’ one-enntf king in Ifen wij he? Vplgend^': kt optóéu Jm lefter vooi zoover verttnuiken val vpon huishoudelijk» doeieüW S' g/emhchtigjle, Jeenypetrolt^ï ABONNEMENTSPRIJS: per Ik war taal 2.25, per week 17 cent, oved] bezorging per looper geschiedt, [franco pér post per kwataal 8.15. Onze bureaux zijn dagelijks j tatert 2745. Postrekening 4840 Abonnementen worden dageli bjj onze agenten en loopers, dé: Het transporter”, dat 4914 brt. meet, is on een mjjn geloopen en gezonken by het binnen varen van de haven van Singapore. Het schip gaf geen aeht op de waarschuwings- signalen ter aanduiding van het mijnen veld, hoewel patrouille-vaartuigen het schip nog trachtten te doen stoppen. Negen leden van de bemanning werden in het ziekenhuis opgenomen. De andere zes en dertig opva renden zyn zonder letsel aan wal gebracht. Het Zweedsche s.s. „Korsholm”, 2647 ten metende en geladen met houtpulp bestemd voor Wilmington in Delaware (V.S.), is nabij Sandham door de Duitschers aange houden en opgebracht naar een Duitsche haven. I merken, ji Wat de nerde Dal: dier aan dé verklaring van dep It^uaanscl eij 1 en maakte hi^melding van de reis van graaf Cialio naa Hij verl laArde verheugd te zijn ©ver de regtling en <L kingen tot Spreken handelde pi traliteitsuM?’ J ,t g ‘j llti het laatste d<J|el van azijn wetyl verklaarde de5 min|ster-pn®ident,. w: Iret inoodzakelijlffi is Men oorlog, vqort te zet-' tón in de meesu broederlijke samenwerking goibsche üiiilixt. ADVERTENTIEPRIJS s Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezprgkringj 1—5 regels 1.80, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—5 regels 1.55. elke regel meer 0.30 Advertentiën in het iZaterdagnumme’- 20 bijslag op den prjjs. Liefdadigheids-advertóntiën de helft van den Drils. INGEZONDEN MEDEDEELlNGEN: 1—4 regels ^.05, elkd regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. I Advtrcentiën kunnen worded ingezonden door tusschenkomht van soj handelaren, Advertentiebureau* en onze agenten en moeten daags vóór d aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd) te, zijn, j Gewone advertentiën en iugezondem nïededeelingea bij contractitot zeer gé ‘prfis Groote letters en randen wordén berekend naar plaatsjufrnte. Wie op 23 October worden ingeljjfd. Van de lichting 1940 zullen, naar de Regeeringspersdlenst meldt, op 23 Octo ber a.s. worden ingelijfd de gewone dienstplichtigen, toegewezen aan de eer ste ploeg van bet regiment Grenadiers, het regiment Jagers of een der genum merde regimenten Infanterie, alsmede alle dienstplichtigen, toegewezen aan het le regiment Wielrijders. Onder deze dienstplichtigen zijn niet begrepen zij, die bestemd zijn voor offi ciersopleiding, voor opleiding tot onder- officier-adminlstrateur, of die bestemd zijn voor het óbfenings-detachement voor de School voor Reserve-offlcieren der infanterie. Indien dienstplichtigen, die 23 October moeten opkomen, vrijstelling wegens kostwinnerschap of wegens persoonlijke onmisbaarheid of uitstel van eerste oefe ning verlangen, behoort daartoe met den meesten spoed aanvraag te worden ge daan. Geldt het vrijstelling, dan moet de aanvraag door of vanwege den dienst plichtige worden gedaan bij den burge meester. Wanneer het uitstel van eerste oefe ning geldt, dan moet de dienstplichtige een schriftelijk verzoek richten tot den minister van Defensie, bij voorkeur döor tusschenkomst van den burgemeester Is de reden van het verzoek gelegen in studiebelangen, dan moet een verklaring worden bij gevoegd, af gegeven door het hoofd van de onderwijsinrichting. Er moet op worden gerekend, dat uit stel van eerste oefening slechts op uiterst beperkte schaal zal worden verleend. Groot Duitsch stoomschip verongelukt? Volgens geruchten uit Lulea zou een groot Duitsch stoomschip, geladen met ijzererts, nabij Borkum op een mijn geloo pen zijn. De gieheele bemanning zou om het leven gekomen zijn. gekocht, verkp( met inachtneming gestelde jdisti bepalingen. Aan die bcsclpM tierpeling ontleO i D» distributieora 'butrekring versta® i(|e aanvrageW zoover verö| huishoudelijr ,1, De bonnen geven Irecht odÉW'1 'van petroleum. Del hoeveemei tleum, welkp op grond vhn^aan t worden gekocht, wórdt ivastaastt liter, totdat zulks door den d|i^l ders Wordt bepaald. J De bonnen hebben- een bttphrkte gel- dighe-ldsduur. Te dezen a armen wordt bepaald, dat de bon, gemerkt no. 1, gel dig, is .gedurende het tijdvak van zeven I achtereenvolgende d,agen Jngfaande op J dep dag, waarop dq distributie ingaat. I pc bon gemerkt not 2, gedurende de eerstvolgende zeven ^agen, totdat zulks door derf directeur anders >^rdt be- i I paald. if| Aflevering van petroleum ff^en inle vering van een lossen bon lOverboden. De bon moet in tegénwoordifcheld van tjen leverancier van de distributiekaart gorden afgescheurd. Ulterlijk op den eersten wdrkdag, vol gende op den laatsten dag vpm den gel digheidsduur van de bonnen, kan een petroleumhandelaar of petroleum-klein handelaar deze bij den dlstributiedlenst van een dlstrlbueerlng inloveren, vol gens door dezen dienst te stellen regelen. 1 De dlstributiedlenst verstrekt tegen over de aldus Ingeleverde bonnen den handelaar of<r kleinhandelaar een ge- waarmerkten bestelbon, recht gevende op het koopen van een hoeveelheid pe troleum, gelijk aan de hoeveelheid, ver tegenwoordigd door de bonnen, welke werden ingeleverd. Aan den bestelbon wordt een geldig heidsduur verleend van dertig dagen. De directeur kan zoowel aan den ver bruiker van petroleum voor industrleele doeleinden als, in bijzondere gevallen, aan den verbruiker van petroleum voor huishoudelijke doeleinden op diens aan vrage schriftelijk vergunning verleenen tot het koopen van petroleum. De bepalingen van de beschikking zijn niet van toepassing op het koopen door, of het verkoopen en afleveren aan bevoegde militaire autoriteiten en in stanties. ’ten, Zweden en Noorwegen. Hun heden gaan ons bah. «mocht voortduren, zoo voeg hier aan «toe, zou hun-handej Wricht, hun bevoiMhg uitgé schepen tot) zinkeft gebracht B leed hebbeh. j De redle, die Ittrd Halifa hield, was voornamelijk een g ^hetgeen bovengenoemde sprel| 5 hadden. i «ik M Na hulde te hebben gebrast aan tókte de Minister, dat Engelind natuurlij 1 dé nieuwe regeering zal erkeynen. w 11 De vredesvoorstellen. Wat de eventufeele vredesvoorstellen j .<Utreft: ik ben niet in staat, zoo^zei de (Minister, te voorspellen, van welken aard I dergelijke voorstellen, indien zij I inderdaad gedaan worden, zouden kunnen zijn. En wat de verantwoordelijkheid voor dezen oorlog aangaat: ik veronderstel, dat er in de geschiedenis nog nimmer een geval is geweest, waarin de verantwoordelijkheid ivoor een oorlog in Europa zoo duidelijk rustte op één enkelen persoon. Vredesvoorstellen, van welken aard zij ook mogen zijn, zullen in het licht van de volgende drie omstandighe den bezien worden 1ste in de omstandigheden, waarin zij gedaan worden. 2de. met betrekking tot de regee ring, die deze voorstellen doet. 3de. met betrekking tot de zeker heid, die men zou kunnen hechten aan eenig accoord, dat daarmede mogelijk bereikt zou kunnen worden. Zeer zeker zullen Engeland noch Frank rijk gich door bedreigingen laten bewegen, de beginselen op te geven, waarvoor zü den strijd begonnen zijn. Daladier aan het woord. Minister-president Daladier heeft giste ren in de commissie van buitenlandsche za- ken van de Frarische Kamer een der oor zaken van den oorlog en de diplomatieke actie van Frankrijk sedert het uitbreken van de vijandelijkheden uitvoerig bespro ken. Daarna sprak hij over het oorlogsdoel van Frankrijk. Daladier begon met te constateereri, dat de onmiddellijke oorzaak van den oorlog h.t Duitsch-Poolsche confli-t is geweest, doch dat de diepere oorzaak is gelegen in dfr wil tot overheerschen, welke Duitsch land bezielt. Hy herinnerde aan de ontwikkeling van het imperialisme van Hitler sedert de an nexatie van Oostenrijk, de vernietiging en de .onderwerping van Tsjecho-Slowakije en den niet te rechtvaardigen aanval op Polen. Vervolgens zette hjj uiteen, welke pogingen Frankrijk en Engeland in nauwe samenwer king, in het bijzonder sedert 22 Augustus, hebben gedaan om het Duitsch-Poolsche ge schil, waarvan hij de oorsprong en dft ver schillende stadia besprak, op vreedzame wijze te regelen. Gedurende verscheidene dagen stieten deze pogingen te Berlijn op systematischen tegenstand en op het laat ste oogenblik op een plotselinge manoeuvre van de Duitsche regeering. Daladier bracht hulde aan de pogingen van Mussolini, die tot het laatste oogenblik heeft getracht een catastrofe te bezweren en herinnerde er vervolgens aan, hoe de Duitsche regeering vast hield aan den wil tot aanval en verovering en het conflict uitlokte, waarvoor zij geheel verantwoorde lijk blijft. Vervolgens gaf Daladier een overzicht van den diplomatieken toestand, waarbij hij den dapperen tegenstand van de Polen, de heldhaftige verdediging van Warschau en den wanhopigen toestand van het Poolscha leger na den Ruesischen inval van 17 Sep tember memoreerde. Hij ontleedde het Duitsch-Russische ver drag en besprak de mogelijke gevolgen voor Noord- en Zuidoost Europa. Hierna behandelde hjj het verloop der be sprekingen met Turkije, herinnerend aan de vriendschap en loyaliteit welke de betrek kingen tusschen Frankrijk en Turkije ken opgenpmón l ql'ijze distlMü- hëi Vplgende _i eiken distüi- léën desbetref - gezinshoofd i petroleum en, of diens r ftdistrlbutie- kaaik voorzien van Voorlappend genum- merac bonnen. Doze kaïtft wordt niet verstrekt, dan n^t de ^aanvrager bij denil dtetributiedlenst helft ingeleverd een Imauwkeurig en naarwaarheid' in- gevülde en onderteekcriHb i vragenlijst, welke beschikbaar wordtly gesteld van- wege den dienst. ('i j Voornzoover, mede uit de ingeleverde ^vragenlijst, blijkt, dat de woning fan [een gezinshoofd, als in het eerste lid be- Idoeld, aangesloten is op een electricl- Jjtelfsnet en niet is aangesloten op een 4 ^Melding, worden den betrokkene op |een desbetreffende aanvrage, behalve ?>idc hem krachtens het eerste lid uitge- reikte petroleumdistributickaart, daar enboven nog maximaal twee petroleum- distrlbutiekaarten uitgereikt. Voor zoover, mede uit de ingeleverde vragenlijst, blijkt, dat het gezin van het gezinshoofd, als in het eerste lid be doeld, bestaat uit meer dan vier per sonen, wordt den betrokkene, aan wlen reeds 2 of 3 petroleumdistributiekaarten zijn uitgereikt, op een desbetreffende aanvrage behalve de hier bedoelde, daar enboven een petroleumdistributickaart uitgereikt. Roemenië zegt clearing- overeenkomsten op. Met ingaing van 1 October ook het verdrag me^qps land. Roemenië heeftS^lgen het Hbld., n.et ingang van 1 October zijn clearijigverdra- gen met verschillende landen, ook met Ne derland, opgezegd. Ons land betrok, naar men weet, vooral graan uit Roemenië, dat. ten deele tegen oude vorderingen en han- delsleveranties werd verrekend. Thans is dit vervoer tot stilstand gekomen. Hier te lande leidt men graanvervoer liever langs andere wegen dan door de Middellandsche Zee, Van zijn kant wil Roemenië niet meer tegen de oude voorwaarden leveren. De compensatie-overeenkomsten mot eenigft andere landen gesloten blijven ech ter van kracht. EEN UITEÉNZETJINlSivAN DljLADIBR. W i j JN antwoord lp de debattln; di^ in het Britschh HoonorhuiJ lijn ge houden, heeft Lord Hnlifax} spreken de over moge hike vredesvoorstellen, verklaard, (jjAwanneer de Duitsche regeering nïS^iats van bedreigingen te uiten, M^lt trachten ons tevre den te stellen >met verzekeringen, ge zegd moet wedden, dat verzekeringen V«n de tegenwoordige Duitsche re geering niet voldoende zijn”. Tijdens debatten heeft Ilord Stiel! als eerste spreker het woord gevoerd namens de Labouronpositie. Hij zeide: „Wjj zien helaas geen] reden om te veronderstellen, dat de Duitsche regeering van gedachten en doelstelling is veranderd”. Verder zpide hij- Wij moeten er voor zorgen, dat wan neer er vrede komt, het een werkelijke vrede is en geen wapenstilstand, tijdens welken ieder, die dat wenséht, zich zou kunnen herbewapenen en voorbereiden op nieuwe daden van agressie. Duitschland wil vrede of het wil dien niet, maar het getuigt stellig van een slechte psychologie om hem aan te bieden met een fluweelen handschoen aan de eene hand en een geladen revolver in öe andere. Duitschland heeft veel herse nen, maar het heeft geen begrip en kan niet begrijpen, waarom andere naties een afkeer van iets hebben. Het komt ons voor dat zjj de trotsche verdedigers zijn van een nieuwe philosophic welke hen in staat stelt te gelooven, dat wat Duitschland ten gwede komt, daardoor op zichzelf reeds goed is Wij moeten voorzichtig zijn bij de behande ling van deze zaak, omdat een terugke^r naar den status quo geen terugkeer naar den vrede zal zyn. Wjj willen niet voort gaar te leven in de spanning en de onge rustheid, die wij in de afgeloopen jar?n hebben doorstaifh. Ik hoop, dat de regeering nooit zal weigeren te luisteren naar alles wat lijkt op werkelijke vredesvoorstellen, waarbij zy er echter zorg voor dient te dra gen, dat het een werkelijke en geen valsche vrede is.” Voortgaande verklaarde lord Snell, dat de houding van Engeland jegens de Scandi navische landen van het hoogste belang ij. „Wy moeten er steeds zorg voor dragen, dat zij niet de slachtoffers van een geschil zjjn, dat hen niet onmiddellyk treft.” Sprekende namens de liberale oppositie zeide lord Samuel: „Tengevolge het recente cptreden van Rusland is er eenige bezorgd heid ontstaan ten aanzien van de onderhan- delingen, die gevoerd zyn tusschen Turkije cn de Sovjet-Unie. Ik vertrouw echter, dat het volk in dit land die onderhandelingen met begrip zal bezien. Turkye heeft op grond van zijn aardrijks kundige ligging groot belang by de Zwarte Zee en Klein Azië, hetgeen het in staat zou kunnen stellen vriendschap te onderhouden niet de Sovjet-Unie zooals het reeds ge daan heeft in de afgeloopen jaren, terwijl het tezelfdertijd een groot belang heeft in de Middellandsche Zee, hetgeen het er toe kan brengen prys te stellen op den goeden wil en zoo noodig op den bystand van En geland en Frankrijk. Wy erkennen, dat Turkye juist handelt in zijn eigen belang vriendschap te onderhouden met,51 zijn na buren en wij behoeven er geeneriéi onvrien delijkheid jegens ons zelve in te zien, wan- neei het tracht die vriendschap te handha ven en tegelijkertijd de verplichtingen je gens Engeland en Frankrijk te handhaven. Wat de kortelings door Duitschland en Rusland bekend gemaakte verdeeling van Polen betreft, wij mogen vertrouwen, dat ze geen stand zal houden. Een dergelijke *z*ak kan, in den tegenwoordigen tijd, niet beslist worden door mogendheden als die. De vredesconferentie aan het einde van den oorlog zal deze zaak behandelen.” Lord Ponsonby sprak over den door de ’“ogeering genoemden tijd van drie jaren v«or den oorlog. „Wy hebben een zekere verantwoordelijkheid jegens onze oude ^lenden België, Nederland, Denemar- emeen e land Falcon U on- s21..e inwde betrekkingen met Spanjé ae aan: iemijke verbetering in de betrek- i^hn. bvep de Vereenigde Staten be- kdier de,wijziging van de neuS r I r -ah dzijn ^erjklaririg I ■-président,, waarom,,1 st inoodzakelijl| is Men oorlóg, vqoï n ire vnanc* raef! de Britéch» bondgenooten. frrpnkrijkf 'ifenj lieven m de onzekerheid van öi t’. iert lei bukken voor het ge-^ jóngen feit. Het st&seft niet Hn ov^rhèersching. Het wil Uind tot er weer een aanval Buurzamen vtede, welkó I

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1