I :n 'i )men NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN nOMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. 78e Jaargang Verbod van wapenuitvoer uit Italië. JNDIGE .so OP 750 RUSSISCH-LETLANDSCH PACT VAN BIJSTAND GETEEKEND. BSt -■40 88. Evenals in Estland verwerft Rusland in Letland maritieme- en luchtbases. Handel van België met oorlogvoerende landen. Rusland houdt ladingen voor Engeland vast. 1 «ter tranen k filmwerk aan de ontleend... II! dnuninier E VANEN Minister van Boeyen legt eersten steen voor zendgebouw te Lopik. Eigen installatie voor Nederlandschen omroep nadert voltooiing. Mï - Luxemburg als centrum van Roode-Kruis-werk. Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen No. 20137 Vrijdag 6 October 1939 5 AYLOR iwboy-FUm van 1.80 0.- „Lietuvos Aidas” Bijzondere maatregelen ter vergemakkelijking van den transito-handel. NDA UD im« <Ur Bureau boven- 53353 E-INRICHTING. ite behandeling an gevaar en srend door zVn ENSTALLING. 4) ct. ar. ur doorloopend. „Italië zal zich niet in den oorlog mengen”. Volgens Reuter heeft de omroeper van den zender Rome gisteravond voor de mi crofoon verklaard: „De Italiaansche politiek is er op gericht tc voorkomen, dat de tweede Europeeschs oorlog zich uitbreidt en afmetingen aan neemt, die voor de menschheid noodlottig zouden zyn. De omroeper voegde hieraan toe: „Er is geen reden om aan te nemen, dat zou Italië zich in de krijgsverrichtingen mengen, tenzy het dat zou doen tot zijn eigen verdediging of tot verdediging zyn belangen.” Hjj zeide verder ,dat de Italiaansche re geering geen initiatief zou nemen voor het bijeenroepen van een vredesconferentie, of schoon zij bereid is moreelen en diplomatie ker! steun te verleenen aan j*lk initiatief, dat een vreedzame regeling van het conflict zou kunnen teweegbrengen. In goed ingelichte kringen te Londen wordt,groote waarde gehecht aan de door Rome gegeven officieele verklaring, dat Italic by den tegenwoordigen stand van za ken geen initiatief zal nemen met betrek king tot een vredesconferentie, aldus de. di plomatieke medewerker van Reuter. In aan merking genomen het feit, dat er geen communiqué is gepubliceerd van het bezoe) van Ciano aan Berlijn, wordt deze verkla ring in genoemde kringen uitgelegd als dui dende -op een weigering van den Duce om peet te staat voor Hitlers vredesplan. Dit is a an des te meer beteekenis, aangezien do Britsche eerste minister gisteren ver klaarde dat hij elk vredesvoorstel zou on derzoeken en toetsen aan de voorwaarden, die hy tevoren had gesteld. Klaarblijkelijk h-.‘hben de Duitsche voorstellen deze voor waarden niet vervuld, en heeft Mussolini besloten geen verantwoordelijkheid voor het bevorderen ervan op zich te nemen. Het feit, dat het Italiaansche communi qué de uitdrukking gebruikt „by den tegen- woordigen stand van zaken”, wordt ook als zeer belangrijk bëschouwd, aangezien de tegenwoordigen stand van zaken”, wordt ook als zeer belangrijk beschouwd, aange zien de tegenwoordige omstandigheden in houden den staat van oorlog tusschen En geland en Frankrijk eenerzyds en Duitsch- land anderzyds, zoowel als de neutraliteit van Italië. Het ontbreken van een communiqué na het bezoek van Ciano aan Berlyn wordt Verkoopen van fabrikaten naar landen, waarvan grondstoffen afkomstig zijn. Geen moeilijkheden voor controle op den uitvoer. Dc Belgische regeering voert, volgens de United Press, reeds langen tyd onderhande- lingen met Frankrijk, Duitschland en En geland over economische aangelegenheden, waardoor de hoop is gewekt, dat de binnen- landsche toestand zal verbeteren. Met Frankryk zyn de besprekingen reeds byna geëindigd. In hoofdzaak betroffen zy de levering van 4000 ton Belgische kolen tegen 6000 ton Fransch erts. De overeen komst heeft verder betrekking op vele an dere goederen, w.o. koloniale waren en le vensmiddelen. Nu een der belangrijkste leden der Belgi sche delegatie, die in Duitschland onder handelt, zich tydelyk te Londen bevindt, zyn de besprekingen in Duitschland opge schort. Volgens verklaring van officieele zijde afgelegd, vorderen de onderhandelingen al gemeen bevredigend. Wat den heruitvoer van België betreft moet oflderscheid worden gemaakt tusschen goederen, welke uitsluitend in België wor den geproduceerd, als zwavelzure ammo- r'ak en glas, en goederen, welke ten deele bestaan uit buitenlandsche goederen. Officieus wordt vernomen, dat Belg’ë heeft aangeboden buitenlandsche goederen te be werken en de fabrikaten te verkoopen naar die landen waar de grondstoffen zijn gekocht. Dc controle omtrent d<j leveringen naar oorlogvoerende landen acht men niet moei lijk, omdat de Belgische uitvoer afhanke lijk is van daartoe strekkende vergunnin gen. Het D.N.B. meldt uit Moskou: Naar verluidt, zyn 12 Britsche en Zweedsche schepen, die voor Engeland be stemde ladingen (voornamelijk cellulose en erts) aan boord hadden genomen, in de ha ven van Moermansk door de Sovjet-autori- toiten tot nader order vastgehouden. Deze maatregelen worden van Sovjet zijde gemotiveerd met de verordening van 9 September, waarby de volkscommissaris voor buitenlandschen handel gemachtigd is om den uitvoer van Sovjetgoederen stop te zetten of aan te houden voor de landen, waar door exportbeperking of andere be palingen "voor den buitenlandschen handel der Sovjet-Unie nadeelige voorwaarden zijn ontstaan. Men herinnert verder in dit verband aan een reeds voor eenige weken in de Moskou- sche bladen verschenen communiqué, waar in er van Sovjetzijde tegen werd gepro testeerd, dat in Engeland voor de Sovjet- Unie bestemde, voor het grootste deel reeds betaalde goederen, willekeurig achterge- liouden werden en dat Sovjetschepen be lemmerd werden bij het uitvaren uit Engel- sche havens. vaarschynlijk verklaard door de omstan digheid dat de twee regeeringen het niet tens konden worden over de termen ervfln r-n dat het alleen zou worden gepubliceerd wanneer de Duce accoord zou gaan met de« Duitsche voorstellen. Daar hy er zich niet mee kon vereenigen, zal het communique nimmer het licht zien. Het is zeer ongewoon dat er geen com muniqué wordt gepubliceerd van een zoo belangryk officieel bezoek. Decreet, waarbij uitvoer van tal van artikelen is verboden. De Italiaansche „Staatscourant” bevat een lange lijst van goederen, waarvan de uitvoer met ingang van heden verboden is. Daarop zijn o.a. vermeld wapens, munitie, vliegtui- gen, koper, stalen en ijzeren voorwer pen en andere metalen, wol, katoen, linnen, zijde en weefsel. Voorts een groot aantal levensmiddelen, muil ezels, paarden, ossen, enz., pharma- ceutische en chèmische artikelen. een motie aangenomen, waarin wordt ge zegd, dat Frankrijk in den oorlog is gegaan, ori zyn plicht te vervullen jegens een vrij volk, dat het slachtoffer was van een ver- schrikkelyken aanval. Na hulde te hebben gebracht aan de soldaten, die reeds aan de grens strijden, heeft de fractie de houding van de Sovjet-Unie veroordeeld. De fractie betreurde vervolgens het optreden van de leiders der Fransche communisten, die zich niet willen losmaken van een schandelijke medeplichtigheid. De houding van de C.G.T. en vakvereenigingen wordt geprezen. De motie wijst verder op de leugenachtig heid van de bewering der totalitaire staten, dat de verantwoordelijkheid voor den oor- l ig ligt by Engeland en Frankryk. heeft er heden den nadruk op ''gelegd, dat het de plicht is van. iederen burger „be langrijke beslissingen onder het oog te zien in een geest, welke in overeenstemming is met de nationale discipline". Het blad schrijft volgens de „United Press” voorts nog: „De minister van bui tenlandsche zaken is niet met angst en beven, maar vol goeden moed naar Moskou gegaan.” Over het algemeen leggen de bla den den nadruk op de hartelijke betrekkin gen tusschen Litauen en de Sovjet-Unie. Te Kaunas wordt nog steeds de hoop ge koesterd, dat een deel van het door Rusland bezette Poolsche gebied aan Litauen zal worden toegewezen. Een katholiek blad baseert; deze hoop op de overweging, d t HET FRANSCHE COMMUNISME IN DISCREDIET. Kolonel Loriot, regeeringscommissaris bij den derden krijgsraad te Parijs, heeft opdracht ontvangen een onderzoek in te stellen naar de houding van Ramette, Flori- mond Bonte en anderen. De eerste is voorzitter van de nieuwe porlementsfractie van werklieden en boer^r- welke in de plaats is p-ekomen voor de ont bonden communistische fractie. Zij worden beschuldigd van overtreding van het wets ontwerp, waarby iedere directe of indirecte actie tot overbrengen van de bevelen van de Derde Internationale wordt verboden. Twee der voornaamste communistische leiders, Julien Racamond en Benoit Fra- chon, zijn uit het politieke bureau der com munistische partij getreden en zijn ala secretarissen van het Vakverbond mede werkers geworden van Jouchaux. Ook Mar cel Erout, de voorzitter van de bouwvak- arbeidersorgarisatie, is uit de communisti sche party getreden. Gisteren heeft de socialistische Kamer fractie vergaderd onder leiding van Léon P.lam. De fractie heeft vrijwel eenstemmig ale verwarming, lat nu doen, aan- anbieden Rusland de bezetting van hjt gebied van Wilna door Polen nimmer heeft erkend, en het dus formeel als tot Litauen behoorende moet beschouwen. Vluchtelingen uit het ge bied van Wilna deelen mee, dat daar met toestemming van de Sovjet-autoriteiten ar.n •ie inwoners wordt gevraagd of zij er de voorkeur aan geven bij Litauen of bij de Sovjet-Unie te worden ingelyfd. Te Helsinski wordt volgens de „United Press” uit Tallinn vernomen dat de aan vaarding der Russische eischen vermoede- lijk een politiek crisis in Estland ten ge volge zal hebben. De opperbevelhebber ge neraal Laidoner zou overwegen zyn ontslag aan te bieden, daar hy moeilijkheden onder vindt bij de samenwerking met de Russi sche militaive commissie. Volgens Havas ontkent men te Helslnski dat ook de Finsche regeering een uitnoodi- ging zou hebben ontvangen een vertegen woordiger naar Moskou te zenden. Wel heeft de Sovjet-Unie het verzoek hernieuwd de Aland-eilanden niet te versterken. i, aaverveuwouuitcuA -o- --- ure au zün ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zün. artverteatiën en ingezonden mededeelingea bü contract tot zeer gereduceerden randen worden berekend naar plaatsruimte. OOUQ< 8 Oet. tot 00 ma t io October MECHE in: BROMBERG 5Y TOLER in, Bnde Avund fLD NIGHT), koven 14 jnnr. letoenotalllnï. «naf 25 cent. ulaire voorstelling 25-40.60 cent. 2ND 10.30 (8 Oct.) «leren leeftijd 30 en 40 cent tl Nieuw voor Gondel t>E RAINS S COOPER |n. UUR MATINEE REN LEEFTIJD. euNie ie film: „BOEFJE” IE VAN EES. zeer spoedig! Protest van de weduwe van Pilsoedski. Mevrouw Pilsoedski, heeft te Londen, waar zy thans verblyf houd, volgens Havas in een interview gezegd, dat zij tot 5 Sen- tember te Warschau is gebleven en daar ge tuige was van de verschrikkingen der Quit- sclie bombardementen. Zij vertelde, dat de vrouwen met heldenmoed hebben meege werkt aan de verdediging der hoofdstad. Zij protesteerde tegen de profanatie aan het graf van haar, echtgenoot aan wien do Duitschers de pretentie hadden gehad mili taire eerbewijzen te brengen en zeide, dat hot kasteel Belvédère, waar de maarschalk gewoond heeft, en het nationale museum 1 stelselmatig en meedoogenloos verwoest waren. L. Schuman, de leden van den raad van beheer der Nozema, voorts de secretaris van den raad van beheer dr. A. A. En- .serlnck, de directeur der Nozema Ir. A. Dubois, de technische adviseur der No zema prof. dr. ir. N. Kopmans, vertegen woordigers van het architectenbureau Dwars. Heederick on Verhey uit Am rs- foort en van de uitvoerster van het werk, het Ingenieursbureau voor bouwnijver heid uit Oegstgeest. De vlce-voorzitter van den raad van beheer, mr. J. van Royen, begroette den minister van Binnenlandsche Zaken bfl diens aankomst op het terrln. In de kel derruimte, die met wat stoelen tot een ontvangzaaltje was geïmproviseerd sprak hij den voorzitter en de andere aan- dezlgen toe. De heer Van Royen drukte daarbij zijn spijt uit over de afwezigheid van den voorzitter, prof. mr. P S. Berbrandy, die de Tweede Kamer-zttlng moest bijwo nen en eerst later kwam, voor wien deze dag immers een gewichtige moest zijn, aan gezien hij met zooveel vuur gestre den heeft voor de verwerkelijking van hetgeen artikel 2 der Racjlo-omroepzen- derwet van 1935 bepaalt: dat de Nozema met uitsluiting van leder ander belast is met den aanleg en de exploitatie van dc zendlnrichtingen van den Nederland- schon Zendomroep. Op dozen dag nu werd met een symbolische handeling de verwerkelijking van dat artikel gemar keerd. Als vervanger van den voorzitter had spr. dan ook slechts willen optreden op vaarwaardq, dat hij diens rede mocht uitspreken. Aldus deed de heer lan Royen voorlezing van hetgeen prof. Qer- brandy zich voorgenomen had te zeggen: Inrichting, die tot de modernste en best geoutilleerde van de wereld zal behooren. in tegenwoordigheid van een kleinen, uitgelezen kring heeft de minister van Binnenlandsche Zaken, de heer H. van Boeyen, gistermiddag den eersten steen l gelegd voor het zendgebouw van de Ne- dcrlandsche OmroepzendermaatschappiJ N.V., dat onder Lopik zal verrijzen. Daar- bij heeft hij tevens een oorkonde inge- mctseld, welke de beteekenis van dezen dag aan het nageslacht zal verkonden. De nieuwe zendinrichting onder Lopik zal het centrale punt gaan vormen van den Nederldndschen Radio-Omroep. In dien de internationale omstandigheden deze verwachtingen niet den bodem in slaan, zullen de beide zenders, op golf lengten van resp. 413 en 356 meter, op 4 Maart 1940 in bedrijf komen en zullen dan de bestaande zenders, welke op 1875, 415 en 288 meter werken, buiten dienst worden gesteld De geweldige zclfstra- lcnde masten, resp. 192 en 165 meter hoog, welke dezen zomer zijn opgericht, zullen dan de stem der Nederlandscho Omroep- vereenigingen over ons land en de we reld doen hooien. Het gewichtige oogenbllk van de eer ste steenlegging IS met weinig ophef in een eenvoudige plechtigheid gevierd. Tusschen de betonnen wanden van een pas voltooide kelderruimte kwamen tegen vier uur bijeen de Commissaris der Koningin in de provincie Utrecht jhr mr. dr. L. H. N. Bosch Ridder van Ro senthal, de dlrocteur-gencraal der P.T.T dr. Ir. M. H. Damme, do burgemeester van de gemeenten Lopik en Jaarsveld 317 communistische gemeenteraden vervangen. Gisterochtend hebben verscheidene door de prefectuur van de Seine aangewezen ad- f.rnistratieve commissies zich gemeld bü de gemeentehuizen in de Parijsche voor steden om de communistische gemeentera den te vervangen. In 66 gemeenten, van de departementen van de Seine en ,,^bine et Oise” zullen de communistische gemeenteraden worden vervangen doo^ delegaties, welke door de prefecten zyn aangèsteld. De minister van binnenlandsche zaken, Sarraut, heeft alle maatregelen genomen om in de komende dagen de 317 communistische gemeentera den in Frankrijk te vervangen. o Het Luxemburgsche Roode Kruis heeft, naar Belga meldt, voorgesteld het Luxem burgsche omroepstation weer in werking t.c stellen en het in diertst te stellen van het Internationale Roode Kruis. De uitzendin gen zouden er in de eerste plaats toe die nen om inlichtingen te geven omtrent coml battanten, wier families geen berichten hebben ontvangen. Tevens bestudeert men de mogelijkheid om in Luxemburg een groot internationaal verzamelcentra in te richten voor het op nemen van gewonden van alle oorlogvoe rende naties. Voor dit doel heeft Luxem burg reeds uit de Vereenigde Staten be langrijke sommen gelds gekregen. De ,ml- nister van buitenlahdsche zaken, Beek, slaat in contact met Duitschland en Frank rijk om hun toestemming te verkrijgen voor dit groote humanitaire werk. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, overal waw de bMorglng per looper geschiedt. Franco per post per kwataal 8.15. Onse bureaux rijn dagelijks geopend van S--6 uur. Administratie en Redactie Telel latere 2745. Postrekening 48400. Abonnementen worden dagelüka aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31. GOUDA bü onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. REUTER seint uit Moskou dat gisteren een pact van wederzydschen bys'tand tusschen Sovjet-Unie en Letland is onder- teekend. De artikelen luiden: Artikel 1: De beide contracteorende par tijen verbinden zich elkander eiken bystand, met inbegrip van militairen bijstand, te verleenen in gevalt van een directen aanval of een bedreiging met aanval van de zijde van eenige groote Europeesche mogendheid tegen de zeegrenzen der partijen in de Oostzee of hun landgrenzen, door de ter ritoria der Estlandsche en Lithausche repu blieken, alsmede tegen de in artikel 3 ge roemde bases Artikel 2: De Sovjet-Unie verbindt zich het Letlandsche legqr bijstand te verleenen in wapening on andere militaire uitrusting op gunstige voorwaarden. Artikel 3: Ten behoeve van de waarbor ging van de veiligheid der Sovjet-Unie en ter consolideering van haar eigen onafhnn- kr’(jkheid verleent de Letlandsche republiek de Sovjet-Unie het recht tot het hebben van vlootbases in pacht en tegen redelijken prijs in de steden Liepaja (Libava) en Vei'tspils (Windawa) en van verscheidene vliegvelden. De nauwkeurige plaatsen voor de bases en vliegvelden en de grenzen daar van zulen in wederzydsch overleg worden vastgesteld. \oor de bescherming van de staat Irben wordt de Sovjet-Unie het recht verleend op dezelfde voorwaarden een basis voor kujt- bitillerie aan de kust tusschen Ventspijs en Fitrags te vestigen. ^Voor de bescherming der vlootbases, der vliegvelden en der kust- artillerie-basis heeft de Sovjet-Unie het rc :ht op eigen kosten op de aangewezen plaatsen land- en luchtmachttroepen tot een strikt beperkt aantal te handhaven. De maximale grootte dezer strijdkrachten zal bij speciale overeenkomst bepaald worden Artikel*4: De contracteerende partyen verbinden zich geen bondgenootschap aan te gaan of niet deel te nemer» aan eenige coalitie, gericht tegen een der partyen. Artikel 5: De tenuitvoerlegging van dit pact mag in geen enkel opzicht schade toe brengen aan de souvereine rechten der par- tiien, in het byzonder aan haar staatsorga nisatie, economische en sociale stelsel en militaire maatregelen. Het gebied, aange wezen voor de in artikel 3 genoemde bases en vliegvelden blijft territorium van de Let landsche republiek. Artikpl 6: Dit pact treedt in werking door de uitwisseling der ratificatie-oorkon- den. Deze uitwisseling zal te Riga gesebio den binnen zes dagen na den datum van onderteekening van dit verdrag. Het ver drag geldt voor tien jaar en, indien geen der partijen het noodzakelyk acht het part epr jaar voor het afloopen op te zeggen, zal het automatisch gedurende tien nieuwe jaren bly'ven gelden. Aan de onderteekening van het pact zijn besprekingen voorafgegaan, welke van. 2 tot 6 Osiober hebben geduurd en waaraan werd deelgenomen door Molotov, Munters, Stalin, Potemkin, den Sovjetgezant in Let land, Zotov den Letschen gezant te Moskou, ~Koclns. Litauen hoopt op gebiedsuitbreiding. De Litausche regeering is bijeengekomen h n einde het rapport van den minister van lultenlandsche zaken Urbsys te bestudee- ren. Urbsys, die zooals bekend op 3 October naar Moskou was gegaan, keerde gisteren te Kaunas terug, na besprekingen te hebban gehad m|t Molotov en Stalin. Reuter meldt, dat volgens betrouwbare, doel, niet officieele inlichtingen de Soyjet- Bussisohe „voorstellen” aan Litauen een pact tot wederzijdschen bijstand en be schikbaarstelling van twee bases voor de Sovjet-Russische luchtmacht in Litauen •matten. Het officieele blad 60V1M tOUUM. t—5 re^ls 1.55. elke regel meer f 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnumme- 20 0.60. Op de voorpagina 50 hooger Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van joliede Boek handelaren, Advertentiebureaux en onze &^nten en moe^n d^t^ vóór de planting aan het Bui Gewone prfis Groote letters en

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1