Deze Courant komt in vele duizenden gezinnen Gegarandeerde oplage 8500 ex. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERcai-ELLI!., NIEüWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. No. 20138 Zaterdag 7 October 1939 78e Jaargang Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen bontmantels HITLER’S VREDESAANBOD. 4 - Kostwinnersvergoeding verhoogd. Bahlmann Londen bereid voorstellen te onderzoeken. Maar aan de agressie moet een einde komen. En het woord van Duitschland alleen is niet voldoende. Britsch-Turksch pact geparafeerd. „bleyle“ i.... HET BENZINE! huizen. Parys afwijzend. Washington kan zich niet met Hitlers vrede vereenigen. van A. Storm- BINNENLAND. te zetten; in totaal zijn dit ongeveer king heeft gezegd bovendien geen aanbod STADSNIEUWS. GOUDA, 7 October 1939. zal deelnemen. Het verdrag met Rusland ulter 29 jaar en ver Apart en zeer voordeelig. Uitsluitend prima bont- soorten. sche bereidwilligheid over vredesmogelljk- heden te praten. Stand. Theodorus, J. de Boer. seerde dienstplichtige studenten in de geneeskunde, die den graad van semi- arts of doctorandus hebben en voor de opleiding tot reserve-officier van ge zondheid zijn aangewezen, klein verlof nen worden verwezenlijkt. Heel binnenkort zal ondanks allerlei W. van Eijk 22 19 Jaar. t. J. J. Schouten 25 in 33 jaar en W. Auto’s mogen niet rijden op petroleum. Sinds Jaren verboden. Overeenkomstig het reeds aangekon- GOUDA of benzol gebruikt zal mogen worden door vele vestigt de K.N.A.C. er de aandacht op, dat het op grond van de Benzlnewet- Gemobiliseerde studenten geneeskunde. Voortzetting van studie; beneden graad van doctorandus in compag- niesverband. Het ministerie van Defensie heeft een icnsie aan te wijzen gevallen kan de vergoeding op een hooger bedrag worden vastgesteld. De Minister van Defensie is bevoegd om, in afwachting van een algeheele herziening van het dienstplicht-vergoe- dingsbesiuit, gedurende de tegenwoor dige buitengewone omstandigheden van dat besluit afwijkende bepalingen vast te stellen. Het besluit wordt geacht in werking te zijn getreden met ingang van 1 Sep tember j.l. Dr. H. Colijn lid van de Eerste Kamer. In zijn gistermiddag te 's-Gravenhage gehouden openbare zitting heeft het centraal stembureau in de plaats van prof. nu-. Gerbrandy, die zijn benoeming tot lid van de Eerste Kamer J vacature - De Vlugt) niet heeft, aangenomen, dr. H. Colijn, oud-minister-president, tot lid van die Kamer benoemd verklaard. Ge- lijk reeds vroeger is medegedeeld, zal dr. Colijn de benoeming aanvaarden. savondschool. Ie lessen aan de mdschool met 3- er begonnen. Iname is het aan- met den heer H. r aan de Christ. L.O. aan de Ro- toch heusch een reeks spoedcursussen beginnen voor die menschen, die bereid zijn, in eigen omgeving aan het werk voor eerste hulp deel te nemen. Opghven voor deze cursus uitslui tend via het bloksecretariaat. De cursus zal slechts enkele avonden in beslag nemen; de onkosten zullen nihil zijn, of op zijn hoogst een enkel dubbeltje bedragen. Laat ten slotte ieder de mededeelln- gen, die zoo nu en dan in de pers ver schijnen, uitknippen en bewaren; de couranten verleenen alle denkbare mede werking; maak u dat ten nutte. Niemand in Gouda behoeft meer ver- opsche Veiling”. Sept. 4 Oct. I71, Wendland 'laudius Pernet Butterfly 76—75, Bouche 50—42, t 100-81, Vier-. Imes 30, Edith ick 36*—36, Else i Mundi 30-20, il Grampel 27, v. Straaten v. 5551, Queen grootbloemlg cerblad 20-17, ister 110, Phy- erbera 15, Cle- Prins Hendrik 100, Begonia 0—45. aai net op gronu van ae uenzinewet- 1931 reeds sinds jaren verboden is motor- - J de financiën het toelaten, de verschil- 1 lende verlanglijsten af, die ieder voor zich heeft opgesteld. Men doet wat men kan, en is ovér het algemeen zoo verstandig, om niet te j uvereenKomsug net reeas aangexon- digde voornemen daartoe is thans een Staatsblad verschenen met een Konink lijk besluit van 29 September, tot wijzi ging van het dienstplicht-vergoedlngs- besluit. De maximum-kostwinnersver- id. a Czn., werkzaam le Nieuwstraat al- e Chr. school voor M.U.L.O. aan de Iden. Onderteekening binnenkort verwacht. Uit welingelichte kringen wordt ver nomen, dat Groot-Brittannië en Turkije een pact van wederzijdschen bijstand hebben geparafeerd. De onderteekening van 1 verwacht. De Turksche militaire missie is heden, naar Reuter meldt, de gast van den Lord-Mayor van Londen geweest. Het schijnt vast te staan dat Turkije, voor hot geval het conflict van Duitsch land met Engeland en Frankrijk zich mocht uitbreiden niet aan een oorlog zal deelnemen. Het verdrag met Rusland heeft, zoo zegt men in officieele kringen, geen wijziging gebracht in de vriend schappelijke verhouding met Engeland. medegedeeld, en men hoort bovenal wat men niet moet doen. Zoo bijvoorbeeld n 1 e t de waterleiding afsluiten bij lucht alarm, maar wel de gaskraan dicht draaien. Verder werkt men, voorzoover De ideale dracht voor Dames en Meisjes. Enorme keuze. Een Belgisch schip getorpedeerd. Het Belgische s.s. „Suzanne” is in de Golf van Biscaye door een Duitsche duik boot getorpedeerd. De bemanning is gered door een Britsch schip. Het Britsche stoomschip „Glenfarg”, metend 876 ton, is, naar het Britsche depar tement van Voorlichting mededeelt, door een duikboot tot zinken gebracht. De gc- heele bemanning is gered en veilig aan land gebracht met uitzondering van één man, Jie aan zijn verwondingen gestorven is. ■nspest. ■n den landbouwer L k gevreesde varkens- OOP. paarbank. >r en het daaronder led werd gedurende ingelegd 15024.53 70.83. lat kantoor uitge bet numiher 6559. ibileum. Herv. predikant te Woensdag 4 Oct. bileum. Na Oude- 4 zijn intrede deed, rv. Kerk te Hoog- tot 1932 was hij vanwaar hij het woordlge gemeen- ide. t voorloopig gesloten, ie vernemen wij, dat bllotheek voorloopig sopend. Door de bij- tdlgheden is het niet e bibliotheek in ge- nü zeker uit den reerd gebruik van na te laten, want ischt: ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, overal waar de frying per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal ƒ8.15 Abonnementen werden dagelijks aangenomen aan ons Bureau i MARKT 31, GOUDA. bH onze agenten en loopera, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zflii dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie en Redactie Telef. interc. 2746 Postrekening 48400. 3. Fr is geen enkel punt, waarover Hif Ier verklaart te willen onderhandelen in ruil voor de groote concessies die hy voor Duitschland eischt. Vrede op Hitlers voorwaarden zou enorm voordeelig zyn voor Duitschland. Het verluidt dat men in officieele Duit- sghe Kringen gaarne zou zien dat President Roosevelt het initiatief zou nemen voor een wapenstilstand. Of Roosevelt hiertoe bereid is, moet worden afgewacht. goedlng wordt gebracht van 2.50 op 3. De schijnbare bereidheid van Hitler ten In bijzondere, door den Minister van De- gunste van een wapenstilstand indien deze door President Roosevelt wordt voorgestelJ, s in Washington met groote verbazing ont- vangen, gezien Hitler’s reactie op de vre desvoorstellen van Roosevelt. Hoop op neutrale b^middePng. Volgens den Berlynschen corr. var het Hbld is de eerste indruk in Berlynsehe in ternationale kringen over de rede van Hit ler, dat er vaagheid blijft wat de z.g. Duit sche vredesvoorstellen betreft en dat veel in de rede een herhaling was van vroegere redevoeringen en andere officieele en publi- rist’sehe uitlatingen van Duitsche zijde. Die indruk is na lezing van den woordelyk.cn uekst nauwelijks gewijzigd. Er komt nog 1 bij, dat men in Duitsche regeeringskringen /elf nog blijkt te worstelen met interprets- 1 ties, die bevestigen, dat veel in deze re.de indvidelyk is. noemde HET RAADSEL VAN DE IROQUOIS”. United Press meldt uit Londen: De Britsche admiraliteit heeft beslo ten om aan het geval van de „Iroquois" geen aandacht te schenken. Een ver tegenwoordiger van de admiraliteit ver klaarde: „Wij zullen het behandelen met de verachting die het verdient. Wij heb ben het te druk met den oorlog.” In een commentaar uit officieele bron te Berlijn wordt verklaard: „Het was een daad van vriendschap «an de Duitsche marine, den marine-aflWbhé van de Ver- eenigde Staten te Berlijn te waarschu wen.” Intusschen zijn nadere bijzonderheden omtrent de mededeeling van admiraal Raeder aan den Amerikaanschen marine attaché bekend geworden. Raeder ver klaarde het bericht uit., bronnen in het „neutrale Ierland” wernomen te hebben. De mededeeling werd Woensdag door Raeder gedaan. De marine-attaché moest een verklaring onderteekenen dat hij de mededeeling omtrent de „Iroquois" had ontvangen. President Roosevelt heeft tegenover vertegenwoordigers van de pers ver klaard, dat het uitzenden van oorlogs schepen ter bewaking van de „Iroquois” een zeer goed voorbeeld vormde voor het werken van de Amerlkaansche neutrali- teitspatroullleerlnf. Hij zeide, dat de neutraliteltspat^oulllevaartuigen reeds op zee waren, hetgeen de bewaking van de „Iroquois” veel eenvoudiger maakte dan”anders het geval zou zijn geweest. vtenoogst. gunstige weer is de geslaagd. Ook het ordert hard, terwijl -el belooft. iting 1941. worden 36 jongelle- !1> opgeroepen ter in- i dienstplicht voor de Deiu, urn euiuc m deze groepsformatie hun studie aan de vier universiteiten voort te zetten. Op 16 October zal deze studie in com- pagniesverband beginnen. Naar Gronin gen en Utrecht zijn de jongelui al ver trokken; te Groningen worden zij in de J nieuwe infanterie-kazerne ondergebracht te Utrecht in de Hojel-kazerne. Te Am- sterdam komen zij binnenkort in het militaire gebouw aan de Lauriergracht, dat in lang vervlogen jaren Evang. Lu th. het pact wordt binnen korten tijd Weeshuis geweest is; te Lelden moet nog J een onderkomen voor hen worden ge- zocht. In elk geval zullen overal de uni versiteiten voor een gelegenheid tot stu- deeren zorgen en een zeker toezicht op de studie uitoefenen, de militaire auto riteiten zorgen voor huisvesting en on derhoud. Voorts is bepaald, dat de Za terdagmiddag voor militaire oefeningen wordt vrijgehouden. I Tenslotte kunnen wij nog melden, naar aanleiding van een vraag van een lezer, dat voor gemobiliseerde jongelui, die dezer dagen student in de geneeskunde hadden willen worden, op dit oogenblik nog geen regeling getroffen is; wellicht zal dat later geschieden. noemd de „motorrijtuigen, in gebruik bij leden van het corps diplomatique, het corps consulaire en het Permanente Hof van Internationale Justitie’. De minister van Economische Zaken heeft deze omschrijving thans gewijzigd in dier voege, dat voortaan zal woraen gelezen: „Motorrijtuigen, gehouden dodr bezit ters van door het ministerie van Bul- i tenlandsche Zaken afgegeven kaarten tot vrijstelling van'de betaling van we genbelasting”. xxvv uiuuopeiic ïuu uviciioii; ten -- regeling getroffen, waardoor gemobilU Daarom vreest men in ge- - internationale kringen, waar de wensch naar vrede zeker niet minder sterk is-, dat deze lange uiteenzetting van Hitler de volken, die op het oogAabUk gereed staan elkaar aan te vallen, nauwelijks nader tot kunnen verkrijgen omjiun studies voort - -1 te zetten; in totaal zijn dit ongeveer duizend gemobiliseerden. De andere ca- 1 terogieën van gemobiliseerde medische studenten die reserve-officier van ge- Luchtbescherming in Gouda. De stand van het werk. Zooals veel lezers zullen weten, is de werkzaamheid der zoogenaamde blokver- eenigingen in vollen gang. Het is nu niet meer noodig, dat er in Gouda iemand is, die niet van de beginselen der luchtbescherming op de hoogte is, want in ieder blok kan de voorlichting en het practische werk in vollen gang zijn. Zijn er nog blokken, waar dit niet het geval is, dan ligt dat alleen aan de bewoners zelf, en zij zullen goed doen, zoo gauw mogelijk de handen uit de mouwen te steken. De financieele organisatie van de blok- verbanden is geheel op gang. 1 Vele blokken hebben het practische l werk ook al ter hand genomen; men i volgt verschillende cursussen, beraamt 1 plannen voor schuilplaatsen, en men I oefent zoo mogelijk met brandweerman teriaal en voor de eerste hulp. Allerlei Nu voorloopig ’s Zondags geen benzine wetenswaardigs wordt op de cursussen P on mor. lursnï'f hnvonnl njot categorieën motorrijtuigen, emingen. G. Warmenhoven, ad. >r de wapenen i„, is t„t Wr KPmecnte-sscretaris 1 tUem, te ’s-Gravendeel, snares by het distribuJ 1 mej. W. Smiths. elkaar zal brengen. Men ziet in de Wilhelm- strasse in wat Hitler over toekomstige mo- gelijkheden van toenadering en samenwe-- king heeft gezegd bovendien geen aanbod tot vrede, maar een verklaring van - compagnieen ingedeeld, ten einde in lij he Stand. Irik, >r. W. van Helden en C. GOUBSCIIE C0IIR4NT. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorglqing) 1—6 regels ƒ1.80, elke regel meer ƒ0.25. Van buiten Gouda en den be.zorgkring: 15 regels 165, elke regel meer 0.30. Advertentiën in het Zaterdagnummer 2t büslag op den prijs. Lief^digheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels ƒ2.25, elke regel meer ƒ061. Op de voorpagina 58 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bij contract tot zeej gereduceerden prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnn worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boek handelaren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zjjn. rijtuigen te doen rijden op petroleum. Verder wijst de K.N.A.C. er nog op, dat men, bij gebruik van andere brandstof dan benzine voor het voortbewegen van motorrijtuigen op grond van de l^otor- -- -- - - rijtuigenbelastingwet verplicht is een wachten, tot alle idealen tegelijk kun- met 25 pet. verhoogde motorrijtuigenbe- j lasting te betalen. **-*- -- Onder de categorieën, waarvoor het moeilijkheden, die zich voordeden, dan verbod van personenvervoer per motor rijtuig op Zondag niet geldt, worden ge- vestigen, dat de essentieels basis voor den vrede moet zyn.” rolideke knagen zien in Hitler’s rede siechts cynisme en demagogie. Havas meldt uit rai’jjs dat welin gelichte kringen van meening zijn, aal de redevoering van Hitler beant woordt aan hetgeen men ervan kou verwachten. Algezien van de oude tnema s, waarop Hitler naar zijn ge woonte terugkomt het Verdrag van Versailles, de Duitsche levens- ruimte, de onverbrekelijke band tus- senen Duitschland en den führer onderscheidt de redevoering zich dooi enkele bijzondere trekken. In de eerste plaats door het cynis me, waarmede hij niet gevreesd heeft Polen te beieedigen niet alleen in zyn leiders, maar zelts in zyn combattan ten, en in de tweede plaats door zyn persoonlyken hoogmoed. Hitlers toon echter blyft gefor ceerd en demagogisch. Zyn aanval op de kngelsche minister» wordt een persoonlijke zaak, zooais vroeger de aanvallen op Schuschnigg en Benesj... in de internationale politiek dient Hitler zien aan als een kampioen voor den Euro peesenen vrede en vrijheid. Havas wyst op de gebleken onjuistheden van vroegere vei - Klaringen van Hitler, om als volgt te eindi gen: in dit licht moet men de verklaringen b«oordeelen, die gemengd zijn met bedrei gingen, waarmede hij zyn rede eindigt, ter wyl liij den vrede onder bescherming van den Duitschen God plaatst. Een sommatie aan de andere mogendheden om de exploi tatie van Midden- en ‘Oost-Europa af te staan voor ieder bevel, voor iederen wensen van Duitschland als een Duitsch koloniaal gebied, ziedaar de grondslag, waarop Hitler den vrede in Europa wil grondvesten. Ook de „United Press” heeft den indruk, dat men in vooraanstaande Fransche krin gen Hitlers voorstellen als geheel onaan vaardbaar beschouwt en bestempelt als een poging om den vrede te dicteeren waarbij dan aan Duitschland en Rusland de vrije hand zou worden gelaten in Oost en Cen traal Europa, terwijl Hitler daarvoor in de plaats niets aanbiedt, evenmin als voor at teruggave van koloniën. Reuter seint uit Washington: In welingelichte kringen wordt verklaard, dat de Vereenigde Staten geen vrede kun nen onderschrijven, zooals Hitler dien voor stelt?1 aangezien de regeering der Vereenig de Staten eerst kort geleden heeft gewei gerd de verovering en deeling van Polen te erkennen, evenals zij weigerde de vernie tiging van Tsjecho-Slowakye te erkennen Fcn vrede, die beide staten onder Duitsche 'cverheersching zou laten, zou niet de1' zegen krijgen aan deze zijde van den At. lantischen Oceaan. Andere punten, die in Hitlers rede zijn opgevallen zijn; 1. Dc aan Rusland gewijde woorden klonken alsof Hitler het wilde doen voor komen, Hat de betrekkingen met de Sovjet unie vriendschappelyker zyn dan zy in werkelijkheid zyn. Aan den anderen kant vielen dc aan Italië gewydc woorden on door nun vaagheid. Mussolini’s militaire verplichtingen werden niet eens vermeld. 2. Teruggaaf van de koloniën zou een enorme concessie van Engeland zyn, waar voor Hitler niets overeenkomstigs in ruil aanbiedt, behalve vredelievende verzekerin gen, welke zoo vaak zijn verloochend. campagne. herin, m den bietencamnan,. ■’U ^stenen™; op de openbare I,nd,en hiernwc It zal me„ lM1 aa„ oot stellen. £en op gezag van de Britsche re geering gepubliceerde verklaring luidt als volgt „De redevoering van Hitler in den volledigen tekst was eerst in den loop van den middag te Londen beschik baar en het is derhalve niet mogelijk geweest haar aan meer dan een voor- loopige bestudeering te onderwerpen. De redevoering bestaat uit twee dee- lenHet eerste deel, dat in hoofdzaak een overzicht is van de afgeloopen gebeurtenissen, is vol verdraaiinngen van de waarheid, die gemakkelijk her kend zullen worden door de bevolking in dit land en in de geheele wereld.” „Bijvoorbeeld de bewering, dat humane methoden van oorlogvoering zyn gebruikt in Polen is weerlegd door verklaringen in het parlement en -door het rapport van den Amerikaanschen ambassadeur te Warschau. De wereld heeft reeds een eigen oordeel g< vonnd ovei het z.g. verzoek van de Tsji- clien om ingelyfd te worden in Duit- h’nnd. terwijl Hitlers verklaring, dat hij zyn be lofte nooit gebroken heeft, alleen aantoont, dat woorden voor‘hem een beteekenis heb ber, die totaal verschilt van die; welke ge meenlijk daaraan gehecht wordt. 'Hitler zegt, dat in 1598 een Engelschman heeft gesproken over de wreedheid e.. de moreele losbandigheid der Polen en hij be weert, dat de recente gebeurtenissen aan- toonen, dat de Poolsche staat iederen natio- nalen, historischen cultureelen of moreelon grondslag miste. Dat was niet de opvatting van Hitler, toen hij in zyn Ryksdagrede van 21 Mei 1935 zeide „wy erkennen den Poolschen pcaat als tehuis van een groote, patriotti sche natie met het begrip en de hartelyke vriendschap van bewuste nationalisten.” In een verdere passage beklaagt Hitler er zich over, dat „gedurende vele jaren oog merken zijn toegeschreven aan de Duitsche hu tenlandsche politiek, welke op zijn best verwacht konden worden van de verbeM- ding van een schooljongen.” Wanneer er sprake is van verkeerd be grip, dan kan dat alleen worden toegeschre ven aan Hitlers openlyke aspiraties naar wereldoverheersching in Mein Kampf”, aan zijn uitlatingen, sinds hij aan de macht is «n nog meer aan Zyn daden. Ten slotte zijn de herhaalde beweringen, dat Groot- Brittannië verantwoordelijk is voor den ooilog, niet op feiten gegrond. Integendeel, de pogingen van de Britsche regeering om den vrede te behouden gedurende opeenvol gende, door Duitschland in de laatste twee Jaa. veroorzaakte cri.is, zijn welbekend en door de geheele wereld erkend. De tweede helft van do redo van Hitler behelst wat Hitler beschrijft als „nog een raar vredesvoorstellen”. In hun huldigen vorm zijn deze voorstol Ie? In vele opzichten vaag en duister. Op- wmerkt wordt eehter. dat zli geen voorstel behelzen betreffende een herstel van door Duitschland aan andere volkeren aangedaan onrecht. •’^esalmettemin zullen zij, gelijk ver klaard is door den premier en den minister van buitenlandsche zaken, onderworpen Vf orden aan een nauwgezette bestudeering in overleg met de regeeringen van de Do minions en van de Fransche republiek. Het is echter noodzakelijk te herinneren aan twee dingen; dat seen vredesvoorstellen kans I hebben aanvaardbaar gevonden te worden n welke niet daadwerkelijk Europa bevrijden van de hodrelging met agressie, en verzekeringen, die door de Duitsche regeering in het verleden ztfn ge geven bij vele gelegenheden waardeloos zijn 'g^Heken en dat thans iets meer dan woor- noodig zal zijn om het xertrouwen te

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1