NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWUÜDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. DE BINNENDIJK OP EEN MIJN GELOOPEN. Het schip is gezonken, de geheele bemanning door een Britsch schip gered. RUSSISCHE STAPPEN OOK BIJ DE FINSCHE REGEERING. Sovjet-Unie vraagt gevolmachtigde naar Moskou te zenden. Moskou accoord met Berlijn. Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, overal waar de bemrging per looper geschiedt. Franco per post per kwataal 8.15, Ernstig mijnongeluk te Saint-Étienne. Treinbotsing in Berlijn. Duitschers zouden een grooten aanval voor bereiden. Verschrikkingen van den lucht-oorlog. No. 20139 i Maandag 9 October 1939 78e Jaargang. WEDSTRIJDEN. MoordrechtDilettant, srstolsche SV, Zwpr- iwkoop 1—Overschotje J 4, 11 uur. A 6—Gouda 6, 11 uur; ijk 2; Lekerkerk 5- 30 uur. erschotje 2—Bodegra- 3—ON A 7; Groeneweg 1.30 uur. ihoonhoven 3—Groot- -Oudewater 2, 11 uur; aastrecht 3. ELING V. eek—HSC, Heerenveen zard.cn—Be Quick, OV citas—WVV ELING II. rxcS—Fcijcnoord, HBS mes-DVS, CVV—DHC, g B: HVV 2—HBS 3, Scheveningen 2—DHC ADO 4—BEC 2. g K: Gouda 3—ONA 3, 2, Bodegraven 2— uniorenconipctitie. lag 7 Oct. ELING A. 'ers A—Moordecht A, )NA B. 4 uur. idsche Voetbalbond. ag 8 Oct. apelle 1—GSV 3; Stol- rk 1; Groeneweg 1— tuderak 2—Gouda 4; cht 1, 11 uur. Dilettant 2—Zwer- 1—Olympia 3; Haas- rk 2; Groot-Ammers 1 CLING III. schede—NEC, AGOW Heracles, Wagcnln- lengelo—Ensch. Boys. CLING IV. DAD—LONGA. BW- ond—Helmond, P8V- aLimburgla, MW— Onmiddellijke levering van grondstoffen aan Duitschland. De Duitsche handelsdelegatie onder lei ding van Ritter en Schnurre, resp. van de economische en van de Oost-Europeesche afdeeling van het Duitsche ministerie van Buitenlandsche Zaken, is Zondagmiddag te Moskou aangekomen. Nog denzelfden dag is de delegatie door den Sovjet-Russischen volkscommissaris van Buitenlandche Zaken Molotof, ontvan gen. Naar aanleiding daarvan is, naar het D.N.B. meldt, van Sovjet-Russische zyde het volgende officieel communiqué uitge geven: De speciale gevolmachtigde der Duitsche regeering voor economische vraagstukken, ambassadeur Ritter, en de leider der Duit sche economische delegatie, gezant Schnur re, zijn op 8 September door den voorzitter van den raad van volkscommissarissen der Sovjet-Unie, Molotof, ontvangen. Ty’dens het onderhoud bleek men het er over eens te zijn, dat het economische programma, zooals dat werd vastgesteld bij het laatste bezoek van den Duitschen minister van Buitenlandsche Zaken, von Ribbentrop, aan Moskou, van weerszijden met spoed en in wijden omvang uitgevoerd zal worden. Daarbij werd in het by zonder overeenge komen, dat de Sovjet-Unie onmiddellyk met de leverantie van grondstoffen aan Duitsch land en Duitschland met de leverantie aan de Sovjet-Unie zal beginnen. ZWEDEN VERSTERKT DE DEFENSIE. De Heinkelfabriek leverde jacht vliegtuigen voor de Zweedsche lucht macht af. Reuter meldt uit Stockholm: De Zweedsche regeering heeft een cre- diet gevraagd van 36 millioen Zweedsche kronen voor den aankoop van 102 vliegtui gen, alsmede een crediet van 15 millioen kronen voor den bouw van vier groote en zes kleine mijnenvegers. Nya dagligt Allehanda meldt, dat de Heinkel-fabriek Zaterdag een aantal jacht vliegtuigen voor de Zweedsche luchtmacht heeft afgeleverd. IFBAL. i voor Zondag. Korbalbond. langen 2—Olympiaan, laghe, DKC 2-Ter ïtitie K N.V.B. petitie van den K.N. ven 2, die uitkwam 1R K, de groep van de zich teruggetrokken. echter moet u, om zelf „geestelijk” ont. I, die in staat is. de en minuten vóór hij k te lachen, het flink heeft zich daarmee iddel toegediend, dat kent. Het leven zou J verbeteren, wanneer eenzelfde uur naar de radio het laatste it de wereld aan hu- eid kende, ten beste I moe gelachen, moe I van zorgen onder de I plsche Spelen? t voorbereiding voort. van het organisatie- ie Olympische Spelen irijft: in verschillende dag- derlandsche, gepubli- i van de organisatie pelen h.eeft afgezlen- volkomen onjuist. D® t zoo juist een aan- n 3 millioen Finschc ar gesteld ter voort- roorbereldende werk- dt krachtig met dezen RTBAL. i voor Zondag. Voetbalbond. IELING I. Haarlem—Blauw-Wlt, r—Stormvogels, RFC- Onze bureaux zyn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie en Redactie Telef Interc 2746. Postrekening 48400. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31. GOUDA, bfl onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. 37 Dooden. Havas meldt uit Saint-Étienne: Hier heeft zich Zaterdagmiddag een ern stig mijnongeluk voorgedaan. Er ontstond een ontbranding, waardoor talryke arbei ders tegen den grond werden geworpen en waarop een instorting volgde. Het red dingswerk werd terstond ter hand genomen. Zaterdagavond waren 21 lijken geborgen. Bovendien telt men een dertigtal gewonden. De reddingswerkzaamheden duren voort. Dp mijnontploffing van gisteren in de myn St. Etienne heeft 37 dooden geëischt. De ontploffing zou veroorzaakt zyh door kortsluiting, welke myngas heeft doen ex- plodeeren .waardoor weer een stofexplosie ontstond en een instorting. Reuter, volgens welke Finland besloten heeft de Russische uitnoodiging te aanvaar den en een specialen gevolmachtigde naar Moskou te zenden voor onderhandelingen over de vraagstukken van politieken en.eco- nomischen aard.” Rusland heeft blijkbaar belangstelling voor drie kleine eilanden in de Finsche golf, Hogland, Seitskaer en Tyaerskaer. De Stockholmsche correspondent van de te Kopenhagen verschonende „Berlingske Tidende” gelooft, dat Finland deze eilan den, die voor Helsinki van weinig beteeke- nis zijn, zal af staan, doch overigens een krachtige houding zal aannemen. Hij voegt hieraan toe: „Finland is geen Baltisch land, doch een deel van Scandinavië. Het heeft lang geen slechte strategische positië en ■een sterke defensie.” Ook Zweden slaat de ontwikkeling aandachtig. gade. Het Zweedsche Telegraafagentschap meldt uit Stockholm: In hun commentaar op de betrekkingen tusschen Moskou en Helsinki geven de Zweedsche bladen eenstemmig uiting aan de meening, datFinland niet tot de kleine randsttaten gerekend moet worden, doch beschouwd moet worden als een Noorsche staat, die in politiek, cultueel en historisch opzicht naar het westen georiënteerd is. De bladen herinneren er aan, dat de strekking der Russische voorstellen nog niet bekend is, doch zij weigeren te gelooven, dat de Sovjet-Unie voornemens is Finland te be handelen zooals de kleine Baltische landen. Indien dat wel het geval zou zyn, zou een zeer sterke reactie gewékt worden in de pu blieke opinie, niet alleen in alle Noordsche landen, maar ongetwijfeld ook in landen overzee, zooals de Vereenigde Staten, waai de sympathie voor de noordelijke landen groot is. Ruim 20 dooden. Zondagavond is op het Berlynsche station Gesundbrunnen een naar Sassnitz rijdende D-trein op een naar St. Argard rydende passagierstrein ingereden. Het laatste rij tuig van den personentrein werd gedeelte lijk in elkaar gedrukt en vloog in brand. Het voorlaatste rijtuig werd lichter bescha digd. Het aantal dooden en gewonden is nog niet nauwkeurig bekend. Gevreesd wordt dat ruim 20 dooden zijn gevallen. Het niet beschadigde deel -van den personentrein heeft zyn reis voortgezet. Er wordt een onderzoek ingesteld naar de schuldkwestie. DS—Septunus, DOL— edrecht, Overmaas— •Emma. rSVOlympia, LFC— -Schoonhoven, ONA— imAlphen. TONA—Bodegraven, Roodenburg—Bos- tddinxveen—Sportman had en terwijl de vlammen my in het ec- zicht sloegen, had ik nog juist tijd oin hem te zien neerstorten. Als ik niet in brand had gestaan, had ik er met gemak nog twee kunnen neerschieten. Mijn kameraden zorg den echter voor nog drie andere machines. Half bewusteloos begon ik uit mijn cock pit te klimmen. Ik moet aan het touwtje van mijn parachute hebben getrokken, want plotseling zag ik dat de parachute zich opende en voelde ik, dat ik uit de machine werd getrokken. Ik kreeg een leelijen klap op mijn been van den staart van de machine <n ik geloof, dat ik op dat oogenblik het bewustzijn verloor. Het volgende, wat ik mij herinner, is, dat ik naar beneden zeilde, terwijl boven mij de strijd werd voortgezet. Ik wist, dat beneden mij Duitschland lag en hoopte, dat de wind mij achter de Fran- sche linie zou brengen. Ik zag een vliegveld beneden mij, maar ik kon niet vaststellen, wat voor een het was. Toen ik al heel laag was gezakt, hoor de ik schieten en de kogels om my» oorer vliegen. Ik was boven de Duitsche linies en zij schoten op my". Het was een ver schrikkelijke positie, maar ik zag, dat er cc-n kleine hoop was, dat ik voorbij de Duit sche linie zou komen, voor ik zou landen. Zij bleven schieten, tot ik bijna op den grond was. Ik maakte myn parachute los en kroip in wanhoop naar een klein boschje, in de hoop, daar te kunnen schuilen. Er was een bosch aan den eenen kant en vlak land aan de andere zijde, waar de Duitscners hun linie hadden. Ik zag Duitschers hun loop graven verlaten en op mij afrennen. Ik dacht, dat het met mij gedaan was. Toen zag ik plotseling, dat er ook mannen uit het bosch kwamen aanrennen. Ik herkende hen als Fransche soldaten uit Algiers. Van beide kanten liep men op mij toe. De meeste Franschen begonnen op de aansnel lende Duitschers te schieten, maar een man rende recht op my af, zoo snel als hy kon. Hij pikte mij op, nam mij op zijn schouders en strompelde met mij het bosch in. Tk was in veiligheid, maar het had een haartje ge scheeld.” bracht meldden groote troepenbewegingen achter het Duitsche front, zoowel in het Zwarte Woud als in het Saargebied, alles ni de richting van de Luxemburgsche gren zen. Hieruit wordt opgemaakt, dat een enorme aanval op de Maginot-linie wordt voorbereid tusschen Rijn en Moezel. Ook weet men, dat thans de eerste Duit sche monster-tanks in het teld zijn geko men, even ten Noorden van Saarbrücken. Ze zijn inderdaad grooter dan onverschillig v elke tank van welk leger ook en gewapend met een kanon van 15 c.m. Maar ook nog vóór deze monsters aan het rollen zijn ge bracht, vindt men het in militairen k^jng een zekere opluchting, dat de realiteit van Hitler’s angstwekkende bedreiging niet huiveringwekkender is dan dit wapen. En kele aanwijzingen en inlichtingen duiden er nderdaad op, dat deze tank het bewuste geheimzinnige wapen is, waarmede de l'ührer reeds heeft gedreigd. Nu bevestigt het invoeren van zulk een wapen eveneens het vermoeden, dat de Duitschers voornemens zijn om toch tot een aanval over te gaan en zoo dicht mogelyk de Maginot-linie te naderen, Iets wat prac tisch onmogelijk is voor on-gedekte troepen. Voordeelige positie der Franschen. Het feit echter, dat de Fransche troepen veertigduizend hectaren Duitsch grondge bed in hun bezit hebben en dat ze zich daar stevig hebben ge'nesteld, dat voorts dit heele terrein vóór de Maginot-linie ligt, is een zekere garantie, dat de Duitschers indien ze een enormen aanval ondernemen, nog lang niet tegen de eerste forten zitten. 'Zóó sterk kunnen hun monstertanks nie+ zijn, of ze zullen er een ‘harden dobber aan hebben, om het thans dóór de geallieerden bezette gebied weer te zuiveren. De Franschen zijn er in kleine patrouille- gevechten gisteren in geslaagd nog iets verder op te dringen op den vleugel langs de Moezel en langs den Rijn, Belangrijke terreinwinst is het weliswaar niet, maar en kele kleinere voorposten en verdedigings werken van de Siegfried-linie kwamen daardoor onder het bereik van de inder haast geïnstalleerde Fransche lichte artil leiie. Met het gevolg, dat deze voor-fortjes in puin worden geschoten en de in de'rich ting van Perl en Wissembourg oprukkende concentraties op de vlucht sloegen, onder net onïniddellijk ingezette 'moordende vuur var de Fransche 75 m.m. kanonnen. Oorspronkelijk was overeengekomen, dat deze troepen ove zee naar Estland zouden worden overgebracht en niet het land zou den doortrekken. Zaterdag 7 October is een delegatie van de Litausche regeering onder leiding van Urbsys, te Moskou aangekomen. De dele gatie werd op het vliegveld begroet door den assistent-volkscommissaris voor bui tenlandsche zaken, Lonzofski en verschei dene andere hoogwaardigheidsbekleders. Het vliegveld was versierd met de Litau sche en Sovjet-iRussi^che vlaggen. De Li tausche minister, Urbsys, is Zaterdagavond om tien uur door den volkcommissaris voor buitenlandsche zaken, Molotof, in het Krem lin ontvangen. Buitenlandsche kringen te Moskou ge looven, dat de Sovjetregeering uit de be sprekingen met den minister van buiten landsche zaken van Litauen zooveel moge lijk voordeel zal trachten te behalen. Vol gens het Fransche persbureau Havas ver wacht men, dat de Sovjets minstens het recht van doortocht zullen eischen ingeva’ van een invasie of van bedreiging met agressie door een groote mogendheid te gen Rusland of Letland en Estland. Wel licht zal het recht worden opgeëischt, gar nizoenen en versterkingen aan te leggen langs de grens van Oost-Pruisen, teneinde de Duitsche iririchtingen in het Memelge- bied te neutraliseeren, meent het Fransche persbureau. De Sovjetregeering heeft het Russisch- Letlandsch verdrag tot wederzydschen by stand, dat Donderdag in Moskou tot stand was gekomen, geratificeerd, zoo meldt Reuter uit Moskou. Zoowel uit Kopenhagen als Stockholm komen berichten, aldus het Britsche Bureau De eerste monstertanks in het veld gebracht. De Fransche militaire vliegers, die ook gisteren weer opstegen, hadden opdracht om vooral te weten te komen, in welke richting en naar welk punt de Duitsche troepen oprukken. Want met den dag wordt ,n Franschen stafkring de overtuiging sterker, dat de Duitschers bezig zyn naar een zwak punt, op zoo breed mogelijke basis, te zoeken, om den voor hen zoo fa- talen belegeringsoorlog om te zetten in een aanvalsoorlog. Werden in de laatste dagen vooral de uiterste punten van het lange ge- vechtsfront in de gaten gehouden (Bazel en Aken) omdat de Fransche staf er op voor bereid wil zijn, dat de Duitschers om de Maginotlinie heen trachten te komen thans concentreert men vooral zijn aandacht op de Luxemburgsche grenzen. Immers, de rapporten, welke de Fran- Relaas van een Britsch aviateur, die aan het front omlaag werd geschoten. Ontzettend zijn de verschrikkingen van deij oorlog. Telkens bereiken ons van alle strijdende partijen berichten en mededee- lingen waaruit ten duidelijkste blijkt, hoe vreeselijk het oorlogsbedrijf is. Zoo lazen wy in het „Utrechtsch Volksblad” het relaas van een luchtgevecht aan het Weste lijk front, gedaan door een Britsch aviateur aan een correspondent van dat blad, welk relaas luidt als volgt: „Wij waren met een handjevol Britsch-, machines een verkenningsvlucht aan het uitvoeren hoven de Siegfriedlinie. De Duit schers kregen ons bijna onmiddellyk in de gaten en hun afweergeschut opende het vuur. Wij stegen tot boven de 700 meter en zi tten ons werk voort. Wij waren met zijn drieën in de machine, de piloot, de waar nemer en ikzelf achter het machinegeweer liet was een prachtige heldere da? en wij hadden een zicht van mijlenver. Plotseling zagen wij Duitsche machines beneden ons opstijgen, drie formaties van elk zes Messerschmitts. De overmacht was meer dan drie tegen een, maar wy maakten ons gereed voor den strijd. De vijand begon met zijn geliefkoosde tactiek door onder ons op te duiken en ons met machinege- weervuur te bestoken. Daarna bereikte een van de Inachines de staart van myn machi ne en er begon een verschrikkelijk duel. Ik hcorde de kogels door het materiaal om mij heen scheuren. Ik keek om en zag den waarnemer in zijn stoel hangen. Hy was door het hoofd geschoten. De vyand gebruikte brandkogels en plot seling besefte ik. dat het nog maar enkele seconden zou duren, voor de vlammen mij zouden bereiken. Juist toen myn kleeren Ihgornen te smeulen, schoot de machine achter ons naar boven en bood zy my een sche verkenners gistermiddag hebben uitge- prachtig doelwit. Ik gaf haar alles wat ik ten, ging de „Binnendijk” om één uur on der. Het was voorbij. Hartelijke zorgen. De „Victoria” zette koers naar Weyinouth waar men ons met hartelijke zorgen om ringde. Wij' hebben er natuurlijk geen-idee van hoelang wy hier zullen blyven. Ver- moedelyk zullen wij ons aan boord van de „Volendam” van de Holland-Amerika Lyn begeven, die hier nog steeds in onderzoek ligt. Wij hopen met dit schip naar het va derland terug te keeren.” ,>Hebt ge eenig denkbeeld van de oor zaak van de ontploffing? vroeg kapitein Morée. „Neen”, antwoordde deze. Ik zou dit waarlijk niet kunnen zeggen. Het is mij absoluut onmogelijk om tot een bepaalde conclusie of theorie te komen; wij' hebben niets gezien. Het is mij gebleken, dat de plek, waar wy door de ontploffing getrof fen werden, een gevaarlijke plaats is, die als zoodanig op de jongste Britsche kaar ten is aangegeven. In de nabijheid van de zelfde plek verging nog veertien dagen ge leden een Belgische boot, na eveneens door een ontploffing te zijn getroffen.” „Wij nadden”, aldus de heer More» „geen passagiers aan boord. Onze reis van New-York was tot dusverre door niets bij zonders gekenmerkt. Ook bij het naderen van de Fngelsche kust namen wij geen toe kenen van den oorlog waar”. Twee inden van de bemanning van de „Binnendijk” een stoker en een 18-jarige leerling, zyn in een ziekenhuis opgenomen met beenbreuken. Het s.s. „Binnendijk” was vrijwel volgeladen met graan en veevoeder, bestemd voor de Nederlandsche re geering. De „Binnendijk” is het tweede Neder landsche koopvaardijschip, dat sinds het be gin van de vijandelijkheden is verloren ge daan. Naar men zich herinnert, is het s.ê. ..Mark” van de N.V. Houtvaart te Rotter dam, de vorige maand in de Oostzee op een myn geloopen en gezonken. Nachtelyk drama in het Kanaal. UET Nederlandsche stoomschip „Binnendijk”, dat van New-York op weg was naar Rotterdam, is Za terdagnacht omstreeks twee uur na bij Shambles Light op een mijn ge- loopen en gezonken. Alle 41 opvaren den konden worden gered. Zij zijn in de Engelsche marinehaven Weymouth asm de Zuidkust van Engeland, aan land gebracht en voorioopig opgeno men in ’t zeemanshuis, het hotel van het Leger des Heils en twee andere hotels. De „Binnendijk” is een stoomschip van de Holland Amerika Lyn, groot 6873 ton bruto. Het werd in 1921 op de N.V. Werf „De Noord” te Aiblasserdam gebouwd. Ee> correspondent van het A.N.P. heeft een onderhoud gehad met den heer Mcree, gezagvoer ?er van de „Binnendijk”. De heer Moree tertelde, dat hij zich op de brag bevond, toen zich een vreeselijke ontplof fing xoordeed. De machines en de draal- looze installatie raakten in het ongereede en konden geen dienst meer doen. Zeer langzaam begon het schip te zinken. Daar vsn de radio-installatie geen ge bruik gemaakt kon worden, moest men vuurpijlen afschieten om de aandacht te trekken. Deze vuurpijlen werden beant woord en later kwam een der vaartuigen dip in dienst van de Britsche contrabande- contrale staan, langszij, maakte het vaar tuig vast en ham alle 41 opvarenden aan boord. Het was hoog tijd. Nauwelijks waren al len van boord en op de „Victoria” overge gaan of de stookolie begon te branden/ Het was toen middernacht. De „Victoria” stoomde op een veiligen afstand, vanwaar wy de vernieling van ons mooie schip bleven gadeslaan. U kunt u in denken wat er in my omging. De ontplof fingen volgden elkaar op. Het schip zonk steeds dieper. Ten slotte was het in een vlammenzee gehuld. En terwijl de vlammen de plek des onheils in rossigen gloed zet- idrie of v«f keeren n. U zult tot de con ti na deze eenvou- nmg heel anders ligt einig kussens neemt ‘lt liggen, is ’nkwes- Uleen dit is bekend: uw ^arL het gemak- is liggen op den lat de linkerzijde met >ogst ligt, het meest •dig, terwijl slapen ide het minst worde JJrt Finache telegraafagentschap publi ceert volgens een bericht van het Duit sche Nieuwsbureau het volgende bericht: .iZooals de Finsche minister van buitenland se e zaken, Erkko, reeds op 18 September heeft medegedeeld zijn tusschen Finland en us and langs diplomatieken weg onder handelingen over zekere punten van poli tieken en economischen aard gevoerd. De öovjet-jRussische regeering heeft thans ge vraagd of de Finsche regeering bereid is een specialen gevolmachtigde te zenden ter Bespreking van hangende vraagstukken. De «nsche regeering overweegt thans deze vraag.” Het Finsche ministerie van oorlog deelde a erdag mede: „Daar het noodig schy'nt te tan, de neutraiiteitsdefensie van Finland te jS en’ z^n de reservisten der troepen- 8 A m^en voor buitengewone oefeningen onder de wapenen geroepen. Daar.hierdoor aSn ruimte is ontstaan, wat de mo- gelykheid voor inkwartiering in de garni zoenen betreft, zyn cfeelen der troepen uit e stedelyke garnizoenen naar het platte- and verplaatst, waar zij tevens voor het aanleggen van versterkingen kunnen wor den gebruikt. Nieuwe eischen van Moskou aan Estland? Volgens zekere te Moskou in omloop zijn de geruchten, welke het Fransche persbu reau Hayas vermeldt, zou de Sovjet-Unie nieuwe eischen aan Estland willen stellen. e Sovjets zouden de bezetting opeischen van nog twee plaatsen op Estlandsch grond gebied en bovendien een doortocht via land willen hebben voor de Russische contingen- |en, die de lucht- en marinebases op Est- andsch grondgebied moeten gaan bezetten. (lülIkSlHE COURANT. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring): b^GEMNDE^MEDESLVN^EN^<1^4tiregels 2.05, elke regel meer 0.60. Op de voorpagina 50 hooger, Advertentiën kunnen worden ingezonden door handelaren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing prfis Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1