JMS Jl en r t EMS Co. kachels mi j e EUWS I 78e Jaargang upunkt. enz. I Finland beschouwt zich Scandinavisch land. l Verklaringen van de ministers van Buitenlandsche Zaken van Finland en Letland. DE VRAAGSTUKKEN VAN DE BALTISCHE STATEN. EG 54 Gevecht op de Noordzee. Dit blad verschtjnt dagelüks, behalve Zon- en Feestdagen No. 20140 Dinsdag 10 Maart 1939 NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, Finsch s.s. „Indra op een mijn geloopen. Besprekingen over de a.s. repatrieering van Duitschers. Senator Johnson wil een vredesactie. volgens het Britsche Bureau Reuter, dat de j BINNENLAND. per bode. genotHB alcon iet de van I Na zyn verontwaardiging te hebben geuit I over het feit dat „dit sinister personage”, /int' rln VI .mV. 1-.1 nn/J ,1 n xn J mn n strekking, dat het congres voor drie da- de vrije hand voor den vredesarbeid te mantel iroemd angename bezigheid LBUM te plakken. F LBUMS ent lijke verdaging zou worden beschouwd als een teeken, dat de Vereenlgde Staten vrede in Europa wenschen en dat het GOUDA lel voor )S VANAF 44,_ GOUDA. volle zee terugkeeren. De autoriteiten van de werven der Amerikaansche ma rine in Portland en Kittery zeggen, dat geen enkele Amerikaansche onderzeeër zich in deze wateren bevindt. Rusland over de sluiting van een verdrag van bijstand, zijn gisteren met een speciaal vliegtuig naar Kaunas teruggekeerd. Direct na aankomst van het vliegtuig is de minis terraad bijeengekomen onder voorzitter schap van den president der republiek. In Litausche politieke kringen verluidt, DALADIER VOOR DE RADIO. Hedenavond te acht uur Fransche tijd (8.20 uur Nederlandsche tijd) zal de F^an- sche minister-president Daladier,. een be langrijke rede houden, welke docc alle Fransche zenders zal worden uitgezonden. en en i. Van elhaar, lessiru. zijn Duitsche schepen aangekomen. Ter wijl de meeste jonge menschen bereid zijn terug te keeren naar Duitschlana, willen anderen, en vooral ouderen, hun haardsteden niet verlaten, In Litauen is men een week geleden .verhuizing zal worden uitgevoercT in met de voorbereidingen begonnen, aldus nauwe samenwerking tusschen de Duit- 1 wordt uit Kaunas gemeld. Men gelooft, sche regeering en de regeering van Let land. De oogen van de volksgemeenschap in Letland zijn met trotsche verwachting l Het Britsche Bureau Reuter bericht uit Tallinn: De meerderheid der 16.000 Duit schers in Estland bereidt 4ch voor op voort en vlogen daarna met zorgvuldig ver mijden van Nederlandsch grondgebied, naar een vliegveld in Engeland, waar zij ver wacht werden. De beide andere toestellen stegen voor den dageraad op en waren reeds een aan zienlijk stuk in Duitschland, toen de zon opkwam. Deze vliegers hadden beter weer. Zij konden de foto’s nemen, waarvoor zij hun vlucht hadden ondernomen. Distributie-inspecties ingesteld. Teneinde soepele tenuitvoerlegging van eventueele maatregelen te be vorderen. Teneinde een soepele regeling bij de uitvoering van eventueele distributle- maatregelen te waarborgen en de moge lijkheid te scheppen, dat daarbij ten rekening wordt gehouden met plaatsclijke belangen en omstandigheden heeft de minister van Economische Za ken besloten distributie-inspecties in te Duikboot in Amerikaansche wateren. Arthur Greenleaf, commissaris voor de Amerikaansche visscherij heeft ver klaard, dat een duikboot gezien'1 is op 5 mijl buiten de vuurtoren van Portland. 1 Greenleaf die zich aan boord bevond van luson Atlantic jume neen giatei- Hjst van 93 passagiers van de 1 vone dat de evacuatie zal beginnen, zoodra de DuitschLitausche onderhandellngen geëindigd zullen zijn. In Litauen waai* de Duitschers tot verschillende Evange lische kerken behooren, is een aanzien lijk verzet tegen de evacuatie waar te nemen, aldus Reuter. I’40 Toestellen verklaringen van den Onverwacht heftige aanval op Sovjet-Rusland. Scherpe critiek op Worosjilov. Het Italiaansche blad „Corriere Padano” ~t een heftigen aanval op de leiders der Sovjet-Unie en in het bijzonder op maar schalk Worosjilov. Het blad komt op tegen 1 het feit dat er in een Romeinsch tijdschrift een prijzende biografie van den opperbevel- I hebber van het roode leger is verschenen sche autoriteiten hebben daaromtrent heden verslag uitgebracht aan de Belgische regee- j ring. Binnenkort zullen deze onderhande laars met nieuwe instructies naar Londen terugkeeren. doen, wat in zijn vermogen ligt. Op verzoek van de achter de regeering staande leidende senatoren heeft John son zijn motie ingetrokken op voorwaar de, dat hij haar opnieuw zou indienen, wanneer de senator, die aan het woord was, zijn rede geëindigd zou hebben. Treffen tusschen Britsche schepen en Duitsche machines. De Britsche admiraliteit heeft volgens Reuter medegedeeld, dat Zondagmiddag door den Brltschen patroullledienst een vijandelijk vlooteskader ten Zuid-Wes- ten van Noorwegen werd gesignaleerd. De Britsche strijdkrachten trachten tot een gevecht te komen, doch In de duis ternis kon de vijand ontsnappen. Vandaag is in het Noord-Oostelijkc deel van de Noordzee herhaaldelijk tot een treffen tusschen Duitsche bombar dementsvliegtuigen en Britsche kruisers en torpedoboot jagers gekomen. Geen enkel Engelsch schip heeft schade opge- loopen. Het is niet bekend, of de Duit schers verliezen hebben geleden. Volgens een later bericht moesten twee Duitsche vliegtuigen in Denemarken een noodlanding maken. Een vliegtuig zou in Noorwegen zijn gedaald, terwijl een vliegtuig wegens gebrek aan benzine in Denemarken is gedaald. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, overal waar de bewrgmg per looper geschiedt. Franco per post per kwataal 3.15, Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie en Redactie Telef latere 2745. Postrekening 48400. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA bjj onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkringj 1—5 regels 1.80, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—5 reg-els 1.55. elke regel meer 0.30 Advertentiën in het Zazerdagnummer 20 I 0.50. Op de voorpagina 50 hooger, Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boek handelaren, Advertentiebureaüx en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Gewone advertentiën en ingezonden mededeeiingea. bij contract tot zeer gereduceerden prfis Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. tel met automa- ing. lakkelijke beta- >0 per week. HUUR >m voor 60 cent TOtKCHE (»MT. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMS1KEKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, melingen van Duitschers. Volgens een bericht uit Riga zijn de bijna 50.000 Duit- schers in Letland begonnen hun kofferc ne te pakken; te Riga, Libau en Windau j'oet J)e Russische uitnoodiging aan Fin land is te Helsinki kalm ontvan- gen, doch volgens berichten uit Fin land geeft men zich ten volle reken schap van den ernst van den toestand. Men verneemt, dat de Russische uit noodiging is vervat in algemeene ter men, waaruit men geen 'goed denk beeld van de Russische verlangens kan krijgen. De Finsche minister van buitenlandsche zaken. Erko, heeft in een verklaring tot Zweedsche journa listen gezegd, volgens het Fransche Bureau Havas, dat Finland op het gebied van de neutraliteit dezelfde politiek zat, volgen als de overige Scandinavische landen. Finland moet natuurlijk het verlangen van de Sov jet-Unie om besprekingen te voeren nakomen, overeenkomstig het gewo ne diplomatieke verkeer, doch de te behandelen vraagstukken zijn niet nader omschreven. Welke deze vra gen ook mogen zijn, Finland blijft ten aanzien van de neutraliteit een 'gelijke politiek volgen als de overige Scan dinavische landen. De distributie-inspecteurs hebben tot taak de verbindingen tusschen de plaat selijke distributiediensten en het depar- tement van Economische Zaken, met 1 name het Centraal Distributiekantoor te bevorderen en te vergemakkelijken. Verder zullen deze inspecteurs zoo noo- dig de verbindlngsschakel kunnen vor men tusschen de plaatselijke vereenlgin- gen van de bij de distributie betrokken bevolkingsgroepen en de plaatselijke dis tributiediensten. Men kan zich derhalve met wenschen en klachten, do distributie in het alge meen betreffende, tot hen wenden. Klachten van administratleven aard moeten worden gericht tot den plaatse- lijken distributledienst of het Centraal Distributiekantoor te ’s-Gravenhage. gepubliceerd, waarin o.a. aat in verband met de lepatrieeringsmaatregeien SPOEDIG OSLO-STATEN BIJEEN. Ofschoon de datum voor een Osloconfe- rentie tot op heden niet werd vastgesteld, is het waarschijnlijk dat de vertegenwoor digers van de Oslostaten spoedig, misschien nog deze week, by'een zullen komen. Naai' wordt vernomen zouden de voor naamste punten van de agenda gevormd worden door de kwestie van het torpedeer,en van neutrale schepen en over het algemeen I van de andere moeilijkheden waarmede de neutrale scheepvaart te kampen heeft. I Eenige onderhandelaars, die verleden jveek te Londen confereeren met de Brit- „,.oo zeven Poolsche, vier Duitsche onderdanen en twee stellen, staatloozen. Tevoren waren reeds 19 leden van de be manning als vermist opgegeven, zoodat het totale aantal vermisten 112 bedraagt. Ondanks mijnengevaar is sleepboot- hulp ter plaatse. Bemanning opgepikt. Omtrent het mijnongeluk van de Fin sche houtboot nabij Terschelling kan nader worden gemeld, dat het schip in derdaad de „Indra” is. De motorreddingboot „Nicolaas Ma rius” is in den laten middag op haar post te .Midsland teruggekeerd. Gerap porteerd werd, dat niemand van de be manning van de „Indra” meer aan boord was. Men neemt aan, dat alle opvaren den met de reddingsloepen, die ook niet meer werden aangetrofien, zich naar de beide andere schepen, die inmiddels de reis hebben voortgezet, hebben begeven. De „Indra" ligt met het voorschip onder water en helt sterk voorover, maar voor zinken schijnt geen gevaar te bestaan. Het Finsche schip bevindt zich zes mijl uit don wal, dus juist in het Engelsche mijnenveld. Ondanks deze gevaarlijke situatie is de sleepboot „Stortemelk” van de ree- derij Doeksen ter assistentie uitgevaren. Indien het zou gelukken een verbinding tot stand te brengen, lag het in de be doeling de „Indra” naar IJmuiden sleepen. De motorreddingboot „Brandaris”, die zooals gemeld, op weg was naar Harlin gen, om te worden gerepareerd, is nog teruggeroepen, doch men durfde het schip, dat een diepgang heeft van 1.50 m. niet naar de Indra te sturen in verband met het mijnengevaar. De „Indra” is een schip van bijna 40 jaar oud. Het heeft een inhoud van 2.072 bruto ton en is eigendom van de Nautic Steamship Company te Aboe. Het is van oorsprong een Nederlandsch schip, n.l. de „Loppersum”. Het is eenige malen van nationaliteit veranderd. Twintig opvarenden te IJmuiden aangekomen. Gisteravond om kwart over elf zijn de twee houtbooten, die zich in de nabijheid van de „Indra” bevonden, toen deze op een mijn liep, te IJmuiden binnengeloo- pen. Het zijn de Zweedsche vrachtsche pen „Eriksborg” en „Karin”. Op de „Eriksborg” bevinden zich twintig op varenden van de „Indra” van wie er zes gewond zijn. Onmiddcllijk nadat het schip in de sluis was gemeerd, begaf zich een geneesheer aan boord om medische hulp te verleenen. Twee opvarenden verdronken. Nader vernemen wij uit IJmuiden, dat twee der gewonden op advies van den geneesheer in het ziekenhuis aldaar zijn opgenomen. Zij waren er evenwel niet ernstig aan toe, zoodat zij zich te voet er heen konden begeven. Naar de schepelingen mededeelden, zijn bij de ratap van de „Indra” twee op- i varenden, n.l. de eerste machinist en de I tremmer verdronken. De „Eriksborg” is hedennacht om even over twaalven met de overige achttien geredden van de „Indra” opgestoomd, met bestemming Amsterdam, waar het schip in de Coenhaven ligplaats heeft genomen. De „Karin”, welke bestemd is voor Zaandam, is van Finsche nationaliteit. vertrek naar Duitschland. Volgens ge ruchten wachten buiten de Estlandsche havens reeds Duitsche schepen om de Duitschers aan boord te nemen. Lutze, de leider der Duitsche gemeen schap, is per vliegtuig uit Berlijn terug gekeerd en heeft onmiddellijk een ver gadering bijeengeroepen om den toe stand uiteen te zetten. __rVolgens een oiiicieele Duitsche door ce orengen. met handhaven van de ver- j de radio verspreide mededéeling zullen mOgeiiS nnltenhni’ca Hio ria Ralticnhft Ion Hut Duitsche Nieuwsbureau meldt voorts uit Riga: In verpand met de aan staande lepauneering van de Duitscners uit Leuand heelt de leiding van de „Duitsche Volksgemeenschap in Letland” Baltische staten melden, dat inderhaast een oproep wordt gezegd, dat in verband met de de evacuatie van Duitschers of afstam- uitgeoreiue ook ae genoemde volksgroep haar woon stede moet verlaten. Zy bukt met trots terug op een opbouwend werk van vier honderd jaar. Door het groote geheel van net voik wordt thans een nieuwe opgave gesteid. Aaneengesloten zal de groep werken aan den wederopbouw en bevolking van het door Duitschland teruggekregen gebied in het Oosten. De I worden uitgevoercT in BRITTEN VLOGEN BOVEN DUITSCHLAND. (Reuter maakt melding van een uit gestrekte verkenningsvlucht. Een „ooggetuige” bij de Britsche lucht macht in Frankrijk seint volgens-het Brit sche Bureau Reuter: Voor het eerst hebben vier Engelsche vliegtuigen overdag een verkenningsvlucht langs de geheele Duit sche grens van Frankrijk tot a^de Noord zee gemaakt. Zy moesten een onderzoek in stellen naar de laatste inlichtingen, dip het hoofdkwartier van over de grens ontvangen had. Die geruchten hadden betrekking op de evacuatie van belangrijke steden, groote troepenbwegingen bij Aken, een aanzien lijke liachtmachtconcentratie en het aanleg gen van versterkingen bij de Luxemburg- sche grens. De resultaten van de verken ningsvluchten worden thans door de des kundigen bestudeerd. Men gelooft, dat «en serie foto’s door twee der vliegtuigen ge nomen, van de grootste waarde zullen bly- ken te zyn. De vliegtuigen vertrokken in twee paren van een der Britsche bases ach ter de Magïnot-linie. Twee toestellen had den slecht weer <3n vlogen meestentijds op 2000 meter hoogte. Zij' zetten koers langs de zuidpunt van Luxemburg en vlogen ver volgend over Coblenz, waar het vuur op hen werd geopend. De granaten barstten rond om de vliegers uiteen, doch hun toestellen werden niet getroffen. Ook boven Sieburg werden zy zonder resultaat beschoten. Zy zetten hun vlucht naar de Noordzeekust Oproep van de Duitsche volksgemeen schap in Letland. Het D.N.B. deelt officieel mede, dat overeenkomstig ae door aen Fuiner aan- gckoiiaigae maatregelen tot repatrieering van Duitschers besprekingen zijn ge opend tusschen de Duitscne regeering en ae regeering van nstiand, welke tep 1 aoel neooen aeze repatrieering tot stand I in munuun mot honrlhovnn vi.n rln vnr_ Een motie om Roosevelt daartoe de vrye hand te geven. puuuceert verklaringen van den senator Johnson de ontwerper van Greemeai aie zien aan oouru ucvuuu van Letlandschen minister van buitenlandsche 1 de resolutie waarin wérd voorgesteld, dat ten patrouille kustvaartuig, zag de duik- «awusgj.sssss4sss.it 1 volle zee terugkeeren. De autoriteiten gradatie, die de wereldgeschiedenis ooit ge kend hieeft.” Het artikel van de „Corriere Padano” wordt in Romeinsche kringen druk bespro ken. De slachtoffers van de Athenia. De Donaldson Atlantic Line heeft gister avond een 1. Athenia gepubliceerd, die officieel vermist worden. Onder hen bevinden zich vijftig Engelsche, dertig Amerikaansche, streefd niet in den, doch m"” bedreigingen voor de Sovjet-Unië"had- ontstaan, wanneer Letland in Sovjet-Unie onder zekere voorwaarden zou toestenftnen in het afstaan van Wilna aan Litau^ De Sovjet-Unie moet dan even wel het recht hebben een garnizoen in de stad te leggen en een groote mate van cul- tureele en sociale autonomie moet worden verleend. Men wijst erop, dat met het afnemen van den Duitschen invloed in de Oostzeelanden, het Russische overwicht hier een feit is ge worden. De onderhandelingen tusschen de Sovjet-Unie en Litauen kunnen nog een dag of twee duren. Vrijdag zullen de eerste Russische troe pen Estland binnenmarcheeren om zich naar de aan de Sovjet-Unie toegekende vloot- en luchtbases te begeven. emeen la land Falcon U on- Komt Wilna aan Litauen? De Zweedsche pers voegt hieraan toe, dat Finland zal weigeren ieder „dictaat” te aanvaarden, wat in stryd is met de strikte neutraliteit. De juridische positie van het land is sterk in verband met het non-agres- sie-verdrag met de Sovjet-Unie en de in- Sericht °P de ^storische taak, ternationalisatie van het vraagstuk der Aalandseilanden, overeenkomstig de con ventie van 1921. Volgens de Zweedsche pers zou Rusland de beschikking willen hebben °ïer de eüanden Lavansaarie, Tyrarsaari, Siejari en Hogland .aldus Havas. Het Duitsche Nieuwsbureau bericht uit Riga, 9 October. De pers publiceert Tirolers repatrieeren. Radio-Roma heeft een artikel van den prefect van Bolzano aangehaald, waarin wordt medegedeeld, dat de regelingen voor den uittocht der Duitschers uit Zuid-Tirol volgens het Duitsch-Italiaansche verdrag gereed gekomen zyn. Sommige Duitschers zijn reeds vertrokken, anderen vertrekken thans. Volgens de regelingen zyn alleen de Duitsche onderdanen verplicht te vertrek ken, terwijl zy, die in Alto Adige zijn ge boren vrij zyn in de keuze of zy willen weg gaan dan wel willen blijven. met de Sovjet-Unie. Daarin heeft de minis ter ondpr meer .gezegd: „Het Europeesche gedeelte der SoVjet-Unie heeft slechts drie uitgangen naar de staten overzee, de Witte ^ee, de Zwarte Zee en de haven 1 eze haven is strategisch ongunstig gele gen en is bovendien ty'd kon me- doch in tyd i moeilykheden -uaara00r w0, Mk ‘“’irriiWiik, dat de Sovjet-Unie naar streefde h«ar positie in het bied der C veiligheid van Letland maakte dering en nood*K* Het verlangen van beide i status qua aan de te handhaven, heeft uitdrukking r.. - :n een pact van wederzydschen _b«8ta_nd- Letiand heeft er altijd naar ge- een oorlog betrokken te wor- men moet ook erkennen, dat er ook bedreigingen voor de Sovjet-Unie had- en kunnen ontstaan, wanneer Letland in een oorlog zou zijn meegesleept. De stra tegische voorrechten van Rusland zullen net normale leven te Libau en Windau geenszins beperken, daar de Russische ba- ses nauwkeurig omlynd zullen worden. Munters zeide ten slotte dat het by- standsverdrag den vrede en de veiligheid zal versterken en in overeenstemming h met de politieke werkelijkheid, waarmede Letland in de bestaande omstandigheden rekening had te houden. Uit Kaunas meldt hef Duitsche Nieuws- Ureau: De plaatsvervangend minister-pre- 81 ent van Litauen Bizauskas, en de leider het leger, generaal Rastikis, die Zate- ag met den minister van buitenlandsche zaken Urbsys naar Moskou zyn vertrokken, r voortzetting van de besprekingen met dat de kliek van bloeddorstige misdadiger!}, die Rusland hebben geknecht en er naar streven de wereld te knechten door haar te bolsjewiseeren, waardig is, in een gunstig aspect is voorgesteld, dryft het blad den I spot mét de aan Worosjilov toegeschreven verliensten. Het verwondert er zich over dat de Sovjet-propaganda een plaats heeft gekregen in de kolommen van fascistische dagbladen en besluit dan: „Worosjilov en zijn handlangers en heel de bende van het bolsjewistische 'Rusland laten ons volkomen koud. Dat zij elkander ophemelen en dan wurgen, dat is hun zaak; dan zyn er ten minste eenige misdadigers minder op de wereld. Maar wat volkomen ontoelaatbaar is, is het feit dat men ten behoeve van de fascistische lezers met een legende van Wo rosjilov komt aanzetten, die concurreert met de levensbeschrijvingen van Garibaldi. Wij zijn als anti-comraunisten geboren en willen dit blyven. Wij geven den bolsjewie ken geen „gram” achting en geen „ons” sympathie. Voor ons tellen slechts de tra gisch kluchten van deze misleiders van be- roep, die geschapen zijn naar het model van die monsters, die hun leven besteden in dienst van de meest gemeene onderneming- van bedrog, wreedheid en menschelijke de- I de Duitscherse, die uit de Baltische lan- 1 den worden gerepatrieerd, gevestigd worden in de „herstelde Duitsche pro- vincies” in Polen, aldus Reuter. j De Reuter-correspondenten in de dri® voorbereidingen worden getroffen voor trachten, oen wapenstilstand te bewer- ken, heeft een motie ingediend van de e, ae wicvu strekking, dat het congres voor drie da- Leningrad. gen verdaagd zou worden om Roosevelt -„„eunstig gele- de vrije hand voor den vredesarbeid te is bovendien niet ijsvrij. In vredes- geven. Johnson betoogde dat een derge- n men daarmede genoegen nemen, I 1 van oorlog kon deze toestand veroorzaken. Daardoor wordt 1 - - er volk er op rekent, dat de president zal efde h^ar positie in het kunstge- j Oostzee te bevestigen. De eigen --I ...«„..„3 een ophel- duidelyke vaststelling van de i staten den vrede en den Oostzee t: gevonden in

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1