I aan!/ iRIE IIHK I s 8 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWUK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. No. 20141 ONTRUIMING VAN HELSINKI EN WIBORG. DALADIER RICHT ZICH TOT HET FRANSCHE VOLK. MOERCAPELLE, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. „Beter thans maatregelen rustig uit te voeren dan later overhaast.” Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, overal bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwataal 8.15. 10 Woensdag 11 October 1939 78e Jaargang De toestand in Oost- Europa. Wilna komt bü Litauen. Hitler sprak te Berlijn. „Definitieve garantie voor veiligheid”. 13201 WW de n fwonit Werby tanks. BOGOESLAVSKY TOT TWEE JAAR VEROORDEELD. Wegens diefstal van „l’Indifférent”. De schilder Serge Bogoeslavsky, die de „Indlfférent55 van Watteau uit het Lou vre te Parijs had ontvreemd, is veroor deeld tot twee jaar. De schilder hield vol het stuk uit ar tistiek enthousiasme te hebben wegge nomen, doch de rechtbank .verklaarde deze lezing niet te kunnen aanvaarden. prootste aandacht, daar men van meening is, dat door een verder opdringen van Stalin in de Oostzee de Sovjet-invloed mo- gely'k naar het Westen voortschrijdt en zelf*; tot Denemarken zou kunnen doordringen. 611’ 1477 2036 2881 3784 4234 4980 6916 6641 7668 8390 9204 0212 1676 2166 3674 4370 4919 5736 6899 8446 9342 9862 0695 Letsch-Russisch verdrag. De Lettische regeering heeft het verdrag van wederzydschen bijstand niet Rusland geratificeerd. Van de Russisch-Lettische grens-ti gemeld, dat de Russische troepen, ingesloten arrtillerie, vliegtuigen en geleidelijk van de grens worden terugge trokken. Rusl and. Turkije stagneert nog steeds. De Turksche minister van buitenlandscha zaken, Saradjogloe, die thans reeds zestien dagen in de Russische hoofdstad verblijft, heeft zy'r. besprekingen, die op 1 October onderbroken werden, nog niet voortgezet. De minister heeft eenige uitstapjes ge maakt. voeren tot de laatste consequentie. Hoe krachtiger wij de offers op ons nemen, die de oorlog kan vragen, met des te Onze bureaux zjjn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie en Redactie Telef. interc 2745. Postrekening 48400. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 3L GOUDA bjj onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. krijgen. De geringste soldaat, zoowel als onze grootste leider, begirjjpt welk gevaar ons vaderland zou loopen, indien het na te heb ben gedemobiliseerd op ijdele beloften, na eenige maanden het hoofd zou moeten bie den aan een plotselingen aanval. Ik weet, dat allen opnieuw hun plicht zouden doen jegens het land, doch dan zouden zij zich bij hun eenheden moeten voegen onder het vuur van den vijand en zich concentreeren en organiseeren onder de bommen uit de vliegtuigen. Geen Franschman zou ons ver geven Frankrijk zoo te hebben ontbloot. Overigens zien al onze strijders de vraag stukken, waarover ik heb gesproken, dui- lelijk. In de Duitsche loopgraven moet de soldaat zeggen; „Mijn regeering heeft ge protesteerd tegen 't verdrag van Versailles uit naam van het zelfbeschikkingsrecht dei voflcen. Toch heeft zij zich meester gemaakt van Weenen en Oostenrijk, van Praag en Tsjecho-Slowakije, van Warschau en Polen Deze politiek heeft mij in een moorddadi- gen oorlog gestort. Deze volken hadden hetzelfde recht te leven als het Duitsche volk. De zaak, welke ik verdedig, is geen rechtvaardige zaak.” De Fransche soldaat daarentegen denkt: ,.Mijn land heeft alles gedaan om den oor- log te voorkomen.. Het heeft peen volk on derdrukt en wil geen volk onderdrukken. Ik ben hier om mijn vaderland te verdedigen en het voor het tragische lot te bewaren, dat sedert twee jaar millioener. mannen, trouwen en kinderen in Europa zoo droevig getroffen heeft. Ik wil hier een einde aan maken. De zaak welke ik verdedig, is een rechtvaardige zaak. Ik zal haar naar de overwinning voeren.” Wat onze soldaten denken, denkt het ge- heele Fransche volk. Eveneens de regeering zal rich in haar dagelijksch werk en haar onwrikbaren wil, waardig toonen aan het zonen van ons vaderland 261 476 730 1056 1366 1601 .892 1408 1766 1049 1269 1516 844 242 506 919 192 643 072 359 533 848 253 446 746 928 218 421 641 173 )92 593 126 .68 593 )53 192 572 151 .09 149 '71 171 191 67 >06 03 68 83 99 90 62 53 18 17 s >8 12 >2 54 (lüllkSllIE WANT. - omstreken (behoorende tot den bezorgkring) r j u.öv. vou Lui»» Cla en den bezorgkring: f 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnumme- 20 - Drff8. gel meer 0.50. Op Men heeft gezegd, dat het lot van Polen slechts twee mogendheden aangaat. Wij antwoorden hierop, dat het ook andeien aangaat, in het bijzonder Polen. Men kaa een kaart van Europa teekenen zonder re kening te houden met al deze levende wer kelijkheden welke de volen zijn, noch met min tradities of behoeften. Wij antwoorden d it op deze wijze Europa wordt gevoerd naar de revolutie er. de oorlogen, welke het gi durende eeuwen in bloed hebben doen baden. Wederkeerige garanties. Indien men werkelijk vrede wil, een duur zame n vrede, dan moet men begrijpen, dat do veiligheid der r.aties slechts kan rusten op weflerkeerige garanties, welke iedere verrassing uitfduiten en welke een wal op- v erpen tegen -iedere poging tot overheer- sching. Tndien men werkelijk den vrede wenscht en een duurzamen vrede, dan moet men eindelijk begrijpen, dat de tijd voorbij is, waarop territoriale veroveringen welzijn bra-hten aan den veroveraar. Na al zijn veoveringen begint Duitsch- land een oolog met kaarten voor brood, vleesch, melk en suiker. Wij, Franschen hebben een afschuw van al deze dienstbaarheid. Wij willen dat onze overwinning een Europa schept, dat bevrijd zal zij nvan alle bedreigingen met een aan val. Frankrijk, dat den oorlog werd opge legd, zegt in den strijd hetzelfde wat het steeds gezegd heeft. Ik bevestig dus in uw naam, dat wij strij den en zullen voortgaan te strijden om eer I geloof, dat alle definitieve garantie voor de veiligheid te I bezielt. De Finsche minister van buitenlandsche zaken, Kekkoonen, heeft gisteravond de be volking van Helsinki en Wiborg in een ra- aorede aangespoord Woensdag en Donder dag a.s. de steden vrijwillig zooveel moge lijk te ontruimen. De regeering wil vermij den tot dwang over te gaan. De minister verklaarde, dat de politieke toestand niet onrustiger of slechter is g?. worden, doch het is beter thans de maatrgo- len rustig uit te voeren, dan later over haast. Voor het evacueeren van de bevolking der beide steden zullen met ingang van Woensdag bizondere treinen beschikbaar zijn. Degene, die niet buiten de stad bij familie or derdak kan komen, zal door de regeering een plaats worden aangegeven. auto’s die wegens gebr°k benzine geen gebruik van hun wagen ior adsp. Onder- tornaleeftijds- dt Luchtvaart- :triciin of in* zich daartoe lonialt Ruervt. XP«^nZm«XrtXlen tot W. J en ZTuHte weer overgaan; 6. beide partijen verplichten zich geen bQndgenootschappen aan te gaan, welke te- Sovjet-Unie verplicht zich het 1 itausche leger tegen voordeelige voor waarden wapenen en oorlogsmateriaal te verschaffen; 4. ter verdediging van de grenzen van I itauen krijgt de Sovjet-Unie het recht in Litauen troepen van haar leger en lucht macht te stationneeren, welker aantal en standplaatsen bij afzonderlijk uerdrag zul len worden geregeld. Ook de hiermede ver band houdende economische, administratie ve en juridische vragen zullen bij afzonder lijk verdrag worden geregeld; 5. mocht een aanval of dreiging met een aanval tegen Litauen geschieden dan zullen Sovjet-Rusland en Litauen onverwijld over leg plegen over de daartegen te nemen ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende 15 regels 1 80, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda 15 regels 1.56. elke regel meer f 0.30 Advert “'’"r 17 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-ad vertentiën de helft van den INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.05, elke regel de voorpagina 50 hooger, Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boek handelaren, Advertentiebureau* en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingex bij contract tot zeer gereduceerden Prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. De repatrieering van de Duitschers uit de Baltische landen. Estlandsche regeering afgetreden. De besprekingen der Duitsche handels- delegatie onder leiding van Schnurre met Mikoian en zijn medewerkers te Moskou schijnen normaal te verloopen. Van Duit sche zyde wordt te dien aanzien het stil zwijgen bewaard. Op 22 October zullen verkiezingen ge houden worden voor de nationale vergade ring van Westelijk Wit-Rusland, aldus meldt het Fransche Bureau Havas. Deze vergadering zal de inlijving van dit gebied by de Sovjet-republiek moeten bekrachti gen, alsmede de-verdeeling van den grond, de nationalisatie der banken en van de groote industrie. Voorts worden toebereidse len getroffen voor de bijeenroeping eener r.rtionale vergadering tot bekrachtiging van de vereeniging van de westelijke Oekraïne met de Oekrainische republiek. De Berltf nsche correspondent van de „Easier Nationalzeitung” schrijft volgens Kavas, dat de door Hitler aangekondigde repatrieering van Duitschers zich over ver scheidene jaren zal uitstrekken. Het uit- emdelykp doel der maatregelen, is alle in het buitenland wonende Duitsche minderhe den in het Groot-Duitsche rijk te brengen. De gerepatrieerden uit de Baltische landen zullen zich vooral gaan nederzetten in den vroegeren corridor en het door Duitschland geannexeerde Poolsche gebied. Gouwleider Eürckel is met de organisatie belast. Hetzelfde blad verneemt voorts uit Hel sinki, dat de in Estland en Letland wonen de Duitschers 48 uur tijd hebben gekregen om hun zaken te regelen en hun bezittingen te verkoopen. De Letlanders en Estlandeis van Duitsche afkomst hebben twee weken tyd gekregen. Duitschland heeft den leden dei Duitsche minderheden laten weten, dat het geen verantwoording aanvaardt voor hm, die den oproep niet beantwoorden. De Berlynsche correspondent van ge. i.oemd blad schat de waarde van de Duit sche bezittingen in de Baltische landen op l’i milliard Ryksmark. Veertien Duitsche schepen zijn aangeko men in Riga, Libau en andere Letlandse! :e havens voor de evacuatie van de Duitsche minderheid, die in totaal ongeveer 60.003 ruenschen omvat. Er worden spoedig nog meer schepen verwacht. De geheele evacua tie zal waarschijnlijk in twee of drie weken voltooid zijn. iXlaarschalk Worosjilof heeft den chef va het Estlandsche leger, generaal Lai- doner, uitgenoodigd een bezoek aan Mos kou te brengen. Generaal Laidoner heeft de uitnoodiging aanvaard. Dc onderteekening van een Litausch- Russisch verdrag, zoo meldt Havas uit Eauras, vond in de ochtenduren plaats. Hierbij is bepaald dat Wilna aan Litauen komt. Tiet Russisch-Litausch verdrag bestaat iüt de volgende negen artikelen: 1 de stad Wilna en het gebied van Wil na zullen aan Litauen worden teruggege- v? 2. heide verdragsluitende partijen ver plichten zich tot wederzijdsche hulp, ook militaire, in geval van een aanval op hun gebied van de zijde van een derde Europee- sche mogendheid, hetzij te water, hetzij te land; 3. de Omtrent de onderhandel ingen met litauen is, volgens het Tassbureau te Moskou door de regeering een communiqué uitgegeven, luidende: Van 3 tot 16 October zijn in Moskou or.- derhandelingen gevoerd tusschen volkscom missaris Molotof en den Litauschen minis ter van buitenlandsche zaken, Urbsys, over oe afsluiting van een verdrag betreffende overdracht aan Litauen van de stad Wilna en het gebied om Wilna, benevens over een pact tot wederzydschen bijstand tusschen de SovjetJUnie en Litauen. Aan de onder- handelingen namen deel Stalin, Potemk.n en de Russische zaakgelastigde in Litauen, I’ondnyakof, aan Russische zy'de en de 1-1- tausche vice-premier, Bizauskas, de Litau- sche opperbevelhebber, generaal Rastiki» en de Litausche gezant in Moskou, Natke- vlcius aan de andere zijde. De onderhande- lingen zijn op 10 October geëindigd mot de onderteekening van een pact betreffende do overdracht aan de Litausche republiek van de stad Wilna en het Wilnasche gebied en een fact tot wederzydschen bijstand tus schen Litauen en de Sovjet-Unle. 1 igenaars van aan U—lo-- mochten maken, kunnen de auto’s in de bei de komende dagen gebruiken voor de evacuatie. Gisteravond werd te Helsinki de eerste oefening van de luchtbescherming gehou den. De etad was geheel verduisterd. Reuter meldt nog uit Helsinki dat vele Fr.gelscher, die in Finland verblijf hielden, deze week het land verlaten. Met het oog op den ernstigen toestand he*ft de Finsche regeering besloten tot oen vrijwillige evacuatie van Helsinki, Wiborg, Tammerfors en Abo. Morgen zal een kwart van de bevolking van Helsinki vertrekken. Donderdag opnieuw een kwart. Naar men verneemt, zyn by de grens nog geen Rus- slfche troepen geconcentreerd, doch de gar nizoenen worden versterkt. De te Kopenhagen verschijnende „Natio nal Tidende” schrijft, dat de onderhandel! r- gen te Modkou niet alleen een probleem zijn voor Finland, maar voor het geheele Noo’- den. De ernst is des te grooter, omdat deze onderhandelingon deel uitmaken van een veel grooter proces, dat het grootste gevaar voor het Noorden en voor geheel Europa Inhoudt. Denemarken volgt de ontwikkeling der Finsch-Russische betrekkingen met de Nederlander en nog minggeschiedtonder erband. Inlichtingen ommandant van de te Nijmegen. Estlandsche regeering af getreden. De Estlandsche regeering is afgetreden, naai het Britsche Bureau Reuter uit Tallin meldt. De nieuwe premier prof. Jueri Uluots is de voorzitter van het Estlandsche parle ment, die naar Moskou is geweest om deel te nemen aan de Russisch-Estlandsche be sprekingen. Minister van buitenlandsche zaken wordt prof. Ants Pijp, eveneens lid van de dele gatie naar Moskou. De onderhandelingen tusschen de U,S. S.R. en Estland zijn thans op bevredigende wyze afgesloten, zoo is te Tallinn gister avond medegedeeld. Ter gelegenheid van den aanvang der „Winterhilfe”. Bij de opening van dc campagne der „Winterhilfe” heeft de Duitsche Fuehrer en Rijkskanselier, Hitler, een rede ge houden, waarin hij o.m. zeide: In enkele weken is de staat, die meen de de Duitsche belangen op de meest I brutale wijze te kunnen bedreigen, neer geslagen dank zij een militaire verrich ting, die in de geschiedenis eenig is, en i dank zij den heldenmoed onzer soldaten. Wat de toekomst brengt, weten wij niet. Slechts over één ding hebben wij zeker heid: geen macht ter wereld zal dit Duitschland nogmaals kunnen overwin nen. Men zal ons noch militair overwin nen, noch economisch vernietigen, noch naar den geest murw maken. Men zal onder geen omstandighedep meer een Duitsche capitulatie beleven. Ik heb uiting gegeven aan onze be reidheid tot vrede. Duitschland heeft tegen de westelijke tegenstanders geen oorlogsmotlef. Zij hebben voor belache lijke doeleinden den oorlog ontketend. Duitschland is echter vastbesloten, in dien zijn bereidwilligheid wordt afge wezen, den strijd te aanvaarden en, hoe dan ook, door te strijden. Noch de schrik van het oogenblik, noch dc aankondiging van den duur van dezen strijd zal ons vermoeid of zelfs maar bang kunnen maken. Vóór ons staat een eeuwig leven van ons volk. Wat de rest van de wereld uitkiest, kan zij krijgen. Ik heb eens een zeer moeilijken weg gekozen om Duitsch land te doen verrijzen uit de vernieti ging, die het verdrag van Versailles op legde. Sindsdien zijn twintig jaar ver loopen. Het rijk Is machtiger dan ooit. De weg vóór ons kan niet moellijker zijn, dan het pad, dat achter ons ligt. Als wij niet versaagd hebben op den weg, dien wij reeds afgelegd hebben, zullen i wij te minder versagen op den weg naar de toekomst De beslissing over den oorlog ligt niet meer bij ons, maar bij de rest der we- relcfaWij hebben slechts het besluit elke Een antwoord aan Hitler. JN zijn aangekondigde rede heeft minister-president Daladier gis teravond gezegd; „WÜ zijn in oorlog en gij zult be grijpen, dat stilzwegen noodzakelijk is voor het succes van onze militaire operaties. Ik weet, dat gij de eersten zult zijn om gevaarlijke indiscreties te veroordeelèn. Verder denkt gij met reden, en ik ben het roerend met u eens, dat het natuurlijk en wettig is, dat gij ingelicht wordt over het alge meen optreden van de regeering en over de gedachten en besluiten, wel ke haar zijn ingegeven door de inter nationale politieke gebeurtenissen. Vooral hierover wensch ik u thans te spreken. Sedert één maand rukken onze §oldaten voorwaarts*op vijandig gebied. In de lucht vermenigvuldigen onze vlie gers de bewijzen van hun moed. Op zee verzekeren onze matrozen de vrije verbir- fling tusschen Frankrijk en zijn imperium verjagen zij de vijandelijke onderzeeërs on hebben zij honderdduizenden tonnen grond stoffen, bestemd voor Duitschland, in be slag genomen. Engeland en Frankrijk zijn meester op den Oceaan en gy weet, dat zij die de zee beheerschen, steeds de overwin ning hebben behaald. Wy streven niet voor onzen grond en onze haardsteden alleen, doch ook voor <le beschaving, welke verder gaat dan onze grenzen en welke van ons heeft gemaakt, wat wy zijn: vrije en waardige wezens, die eerbied hebben voor hun naaste, die ir. staat zyn hun woord te houden en getrouw te zyn aan de groote cultureele traditie van het Westen. Noch Frankrijk noch Engelqnd zijn ten strijde getrokken voor een soort ieeclogischen kruistocht, noch Frankrijk, noch Engeland zijn teiï strijde getrokken in ecu lust van verovering. Zij waren verplicht te strijden omdat Duitschland wenschtc zijn nverheersching op te leggen aan Europa. De vrede. Ik weet wel, dat men u thans spreekt over vrede, den Duitschen vrede, vrede wel ke veroveringen door list of geweld erkent en welke niet zou verhinderen nieuwe ver overingen voor te bereiden. Hoe kan men de laatste rede in den Rijksdag samenvatten? Op deze wijze: „Ik heb Polen vernietigd, ik ben voldaan. Laten wij den strijd staken. Laten wij een confe rentie beleggen om myn veroveringen vast te leggen en den vrede te organiseeren.” Het ongeluk is, dat men deze taal reeds heeft gehoord .Na de annexatie van Oo.i- tvnry'k heeft Duitschland gezegd: „Ik heb Oosetnryk genomen, ik vraag niets meer.” Enkele maanden later eischte het do Sude ten op en de leider van Duitschland zeide te München tot ons, dat wanneer deze etsch voldaan zou zyn, hy niets meer zou vragen. Enkele maanden later maakte Duitschland zich meester van geheel Tsjecho-Slowakije. Tn den Riksdag zeide men toen tot de we reld: „Duitschland vraagt niets meer”. Na de verplettering van Polen is dezelfde ver zekering gegeven met niets anders. Zeker, wy hebben steeds een oprechte samenwerking gewenscht tusschen de vol ken en wenschen deze nog, doch wy zijn vastbesloten ons niet te onderwerpen aan ..dictaten” van geweld. Wij hebben de wa penen opgenomen tegen den aanval, wy zul len zo eerst neerleggen, wanneer wij zekere garanties hebben voor de veiligheid, een veiligheid, welk^niet elke zes maanden in gevaar wordt pvfeSicht. Hoe kan deze voortdurende veiligheid 'oor ons en de wereld bestaan, indien een land door geweld van de kaart van Europa Is verwijderd? Welk volk kan zich ooit be schermd voelen tegen een aanval indien het zoo Iedere zes maarden tegenwoordig is bij de annexatie of de verdeeling van een ander volk, niettegenstaande het gegeven wooid, dat eveneens het recht had onafhankelijk te leven? 1 gen een der verdragsluitende partyen zou- I den kunnen zyn gericht; 7 het onderhavige verdrag raakt de souvereine rechten der beide verdragslui tende partyen in geen enkel opzicht. Het beginsel der niet-inmenging in de binnen- iandsche aangelegenheden blijft door beide zijden gegarandeerd; 8. fat onderhavige verdrag wordt geslo ten voor den tijd van vijftien jaren. Wan neer het verdrag niet een, jaar voor afloop van dezen termijn wordt opgezegd, wordt het automatisch voor den tijd van tien jaar .’erlengd. Litauen blijft evenwel ook in ge val van de opzegging in het bezit van Wil na; 9. het verdrag treedt in werking yjet do uitwisseling der ratificatie-oorkonden, het geen binnen zes dagien te Kaunas zal ge schieden.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1