Ki URY dat rdrijft eert rkt NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWüUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE. NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWUK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. WOL No. 20142 DISTRIBUTIE VAN SUIKER AANGEKONDIGD. Onze jongste Oranjetelgen. Met ingang van a.s. Maandag. Het Britsche leger in Frankrijk. I Telef. 2235. k Londen ruilt met Moskou. XVER 4 SINGEL 133 HEUVEL. Een pond suiker gedurende de periode van 16-29 Oct. op nader aan te wijzen bon der distributiekaart. DE BESPREKINGEN VAN FINLAND EN RUSLAND. n genot I Het torpedeeren van neutrale handelsschepen. Scandinaafsch protest te Berlijn. ,“C De Finnen wenschen geen enkelen inbreuk op hun onafhankelijkheid. Donderdag 12 October 1939 78e Jaargang lOIDSCHEÜIllUYL MO’s Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen 301.5 M. waar de 'UREN eens be- hi traal TELEGRAFISCH WEERBERICHT. loof f 5€ Z. K. H. Prins Bernhard heeft de beide Prinsesjes Beatrix en Irene hier samen op een plaatje gebracht. Een alleraardigste opname. De Bilt seint: Verwachting geldig van hedenavond tot morgenavond ongeveer 19 uur; Meest matige, tijdelijk wellicht krach tige, zuidelijke tot zuidwestelljken wind; betrokken tot zwaar bewolkt met enkele regenbuien; waarschijnlijk Iets koeler. Grossiers ontvangen niet ohmiddellijk toewijzingen, doch ontvangen op aanvrage aan hun leverancier de benoodigde suiker de eerste week (d.i. t.m. 14 October) 100 pet van hun weekomzet in 1938. Ook in de veek van 16 t.m. 21 October ontvangen zy Ie bovenbedoelde 100 pet., terwijl zy tevens in de gelegenheid zijn de van een detaillist ontvangen toewijzingen in te wisselen bij do óisfributiekantoren tegen de blauwe be stelbonnen. Bonboeken voor grossiers zyn op aanvrage te verkrijgen bij de plaatselij ke distributiekantoren. Het vervoer van ffUiker naar de detaillisten is zonder gelei- debiljet vanaf 12 October verboden. Ver- 5; oer van fabriek naar grossier kan geschie den zonder geleidebiljet tot 30 October a.s. dlang regelmatig ►«lepeltje voor den tijd zult U de heer- tengewone middel gevende Invloed, Uw zenuwen uit- versterkende wei* aamde opwek* ted op Uw geest... >n nervoettelt ver- nergle neemt toe, ►ertoogd. U zult er gaan voelen. Door Tonicum middel bij slapte, tpanning, nervo* ►ratel na ziekte, hektre en drogle* >beke flacon f 8JS het oogenblik ruim betaald door de termij nen op grond van het handelscontract. Do hoeveelheden vertegenwoordigen de norma le Russische aankoopen en worden niet als bijzonder groot beschouwd. De minister voor de voorraden heeft aan de onderhandelingen deelgenomen en de overeenkomst geteekend, omdat hy met het beheer der grondstoffen belast is. Een deel van het hout zal uit Moermansk, een ander deel uit havens aan de Witte Zee komen. Het meeste zal zacht hout en mijn hout zyn. De pryzen voor hout, rubber en tin zijn alle vastgesteld. De om vang der wederzydsche verschepingen is nog niet bekend gemaakt, doch men verneemt, dat de waarde aan beide zijden volkomen ge lijk zal zyn en dat de maximale grens wordt bepaald* door de hoeveelheid, die uit de Noordelijke havens verscheept worden door de ysperiode. By de onderhandelingen is nauw -contact met den minister van economischen oorlog gehouden Men verwacht, dat de onderhavige over eenkomst slechts de eerste van een reeks onderhandelingen met de Sovjet Unie zal zijn. Het accoord is gistermiddag op het mi nisterie voor de voorraden geteekend^door minister L'urgin en den Russischdta vwite- gebrecht, waaronder tanks van 15 ton en meen Bij dit overbrengen is grooter geheim houding betracht dan in 1914. De troepen marcheeren in kleine troepen des nachts en rustten overdag, waardoor het transport moeiliiker was dan in 1914. In Frankrijk bevinden zich thans 50 verschillende soor ten voertuigen, die verschillende soorten brandstof noodig hebben. Derhalve moesten groote voorraden worden overgebracht en opgeslagen. Dc minister deelde verder mede, dat slechts 20 procent van de strijdmacht uit .infanteristen bestaat. Deze infanterie is uitgerust met vijftig bren-mitrailleurs en 22 anti-tank kanonnen per bataljon. In 1914 was bijna 60 procent van het expeditieleger infanterie. Hieruit blijkt, dat het huidige expeditieleger over een veel grooter vuur kracht beschikt. De troepen zyn thans bezig hun posities te versterken, waarin zy worden bijgestaan door burgerarbeiders en machines. De minister deelde verder mede, dat het eerste legercorps wordt gecommandeerd door generaal Dill en het tweede door ge. neraal Brook. De eenheid var. commando is eveneens verzekerd, het Britsche legor staat onder Fransch opperbevel. De Brit- s.-he opperbevelhebber heeft het recht een beroep te doen op het eigen ministerie, doch de minister veronderstelt, dat dit niet noo dig zal zyn, aangezien de verstandhouding buitengewoon goed is. De minister zeide ten slotte, dat de chef van den staf van den Britschen opperbevel hebber, Lord Gort, is generaal-majoor Pownall. genwoordiger Filin. Vandaag zal in het Lagerhuis waarschynlyk een mededeeling over de -^overeenkomst gedaan worden. I aan de normale vraag te voldoen, maar ook Keen uitbreiding van hun omzet op te van- gen. Van 12 October af zullen de winkeliers alleen nog suiker kunnen betrekken op grond van de hen verstrekte toewijzingen Het is vanzelfsprekend niet uitgesloten, doch zelfs waarschynlyk, dat zich in den beginne nog «moeilijkheden en wrijvingen zullen voordoen. Indien dit betreft winke liers, hotels, instellingen e.d. richte men zich tot de plaatselyke distributiekantoren te ’s-Gravenhagè (uitsluitend vragen naar het bureau inlichtingen). Betreft het de siiiker-verwerkende industrieën, grossiers, banketbakkers, bakkers etc., dan richte men zich tot de Nederlandsche Meelcentrale te Den Haag.’ In zeer dringende gevallen kan men zich wenden tot de gewestelijke distri- butie-inspecteurs. Dit laatste echter alleen in werkelijk dringende gevallen, b.v. indien een ziekenhuis niet over suiker kan beschik ken. aad VOORAAN, "HTERAAN. België sluit zich daarbij aan, Nederland niet. Naar wy" vernemen hebben de Scandina vische staten besloten zich tot de Duitsche regeering te wenden met een protest ter zake het torpedeeren van neutrale handels schepen. Voorts vernemen wij, dat België zich bij dit protest aansluit, doch dat voor Neder land op het oogenblik nog geen redenen bestaan zich by zulk een protest aan te sluiten. Russisch hout tegen Engelsche rubber en tin. Overeenkomst gesloten. Officieel wordt medegedeeld, dat de Sov- jet-Russische handelsdelegatie te Londen en het Britsche ministerie voor de voor raden een overeenkomst hebben gesloten voor de uitwisseling van Russisch hout te gen zekere hoeveelheden rubber en tin. De overeenkomst wordt omschreven als een commercieele en niet als een politieke transactie. Men wyst er op, dat Rusland gehoon is op de Londensche markt tin uit Cornwallis en ook rubber 'te koopen, en op zyn beurt Engeland bepaalde producten, waaronder hout, levert. Een aanzienlijk aan tal Russische havens vriest tusschen eind October en eind November dicht en daar om is het noodig, dat de schepen in die ha vens, die hout kunnen laden en vóór de ys periode kunnen worden uitgeklaard, ook voor dat doel gebruikt kunnen worden. Moeilijkheden, veroorzaakt door het in houden van uitvoervergunningen bij het uit breken van ^len oorlog hebben er toe ge leid, dat een aantal ladingen hout zyn blij ven liggen. De onderhandelingen beoogden het vrijlaten van de goederen, welke Rus land noodig zal hebben, en daartegenover het vrijlaten door de Russische regeering van voor Engeland bestemde goederen. De tin, die door Rusland gekocht wordt, is op Vraag en workest en Grasmus en oelichting; U. het AVRO-dansorkest; ice’s Puszta-orkest. Suikerverwerkende industrieën waaronder begrepen de banketbakkers en bakkers, krijgen hun toewijzingen niet van het een traal distributiekantoor, doch van de Ne derlandsche Meelcentrale. Ook voor hen gelat, dat met ingang van 12 October sui ker slechts betrokken kan worden op grond van genoemde toewijzingen. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 15 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels 1.56. elke regel meer f 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnumme’* 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den Drtfs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 14 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger, Advertentiën kunnen worden, ingezonden door tusschenkomst van soliede Boek handelaren, Advertentiebureau* en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingea by contract tot zeer gereduceerden prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. 55 Vocaal L Hand- Bübellezing. ïramofoon,. 645 richten; 7.15 lloek- 'e •'M‘'‘ualbewerkin -Berichten ANP.^?’ Het n solisten; 9.30Calwl’ io._ Ue fuur; 10.30 NCRV-S.I, "Ofoon; ll-50-12^chrift- J)E Minister van Economische Zaken deelt mede, dat met ingang van 16 October a.s. als eerste artikel met de distributie van suiker zal wor den begonnen. Van dien datum af zal men in den winkel slechts suiker kunnen 'koo pen tegen inlevering van een na der aan te wijzen bon der Rijks- distributiekaart. Het rantsoen, dat men op dien bon, die geldig is van 16 October t/m 29 October, kan verkrij gen, bedraagt i/2 k.g. suiker. De bon is het geheele land door geldig; men kan dus koopen in welke plaats en b|j welken winkelier men wil. Teneinde een goeden gang van za ken te verkrijgen, is het uiteraard noodzakelijk, dat de winkels Maandag 16 October inderdaad over voldoen den voorraad suiker kunnen beschik ken. Om dit te bereiken is het noodza kelijk gebleken om gedurende vier voorafgaande dagen, heden, Donder dag, Vrijdag, Zaterdag en Zondag (12 t/m 15 October) aan de winkeliers te verbieden suiker aan de consumenten af te leveren. Absoluut zeker kan men er van zijn, dat, al zou het dan niet dadelijk Maandag z|jn, iedereen in den loop van deze periode de toegewezen hoe veelheid suiker zal kunnen krijgen. Deze distributie van suiker immers ge-, schiedt niet omdat er werkelijk suiker-gc- brek is in Nederland, maar alleen om te zorgen, dat iedere Nederlander een gelijk" Letandschen staat*. of gemeentedienst öevinden. Voor de onderhandelingen met Duitsch- land over de kwestie der verplaatsing van de Duitsche volksgroep uit Letland heeft de regeering een bijzondere commissie ge vormd, met aan het hoofd de minister van Justitie Apsitis. In verband met de verhuizing der Duit- sche volksgroep uit Letland naar het Duit- Eche Ryk, trekken, volgens de bladen, 65.000 „Volksdeutsche” en 2500 „Reichs- deutsche” uit Letland weg. Het binnenrukken van de Sovjet-Russi- eche troepen in Estland om de garnizoenen van de x'Ioot en luchtbases te betrekken, is uitgesteld van Vrijdag tot Woensdag, zoo r. eldt het Britsche Bureau Reuter. e Vandaag zyn drie Sovjet-Russische oor logsbodems voor Tallinn aangekomen. Zij w'sselden vriendschappelijke saluutschoten met de Estlandsche kustbatteryen en lieten het anker vallen naast drie Duitsche sche pen, welke de te repatrieeren Duitschers aar boord zullen nemen. Gemeld wordt, dat Russische garnizoenen zullen worden gelegd in de Litausche plaat sen Vilavisjkis, Kelme, Kaisjiadrys m Asjmemos en dat luchtbases zullen worden gevestigd te Radvilisjkis en Palange. Onder Fransch opperbevel. In het Britsche Lagerhuis werd den mi nister-president gevraagd, of hy overwoog een blauwboek te publiceeren, dat de docu inenten behelsde, betrekking hebbende op de onlangs gevoerde onderhandelingen tus Fchen twee regeeringen. De onderstaats secretaris, voor buitenlandsche zaken, But Ier, antwoordde, dat minister Halifax niet bereid was toestemming te verleenen tot de publicatie van deze documenten op dit oogenblik. Toen Mander erop aandrong, dat het van groot belang was de juiste feiten te kennen, verklaarde Butler, dat de onder handelingen tusschen de Sovjet-Russische en de Britsche regeering ook handelden oyei verscheidene andere regeeringen. De minister van oorlog, Hore Belisha, gaf vervolgens een overzicht van het werk vary, het leger gedurende den oorlog. Hij j verklaarde, dat Engeland zijn taak meer dan vervuld heeft. Binnen den vastgestel- den tyd is het vastgestelde aantal expedi- tietroepen naar Frankryk vervoerd en nog meer troepen zullen volgen. In 1914 waren in de eerste zes weken van den oorlog 14R.000 man over het Kanaal vervoerd, thans zijn binnen vijf weken 158.000 man ovc rgebraeht. Teven» zijn bases en ver. keerswegen geschapen om zorg te dragen voor een voldoende ravitailleering. Een kleine groep uitgezóchte officieren heeft op het ministerie van oorlog de plan nen voor het overbrengen van het leger en de luchtmacht tot in bijzonderheden uitg°- werkt en dit overbrengen is zonder verlie zen geschied. De minister deelde verder mede, dat reeds 25.000 voertuigen naar Frankryk zijn dagen op proef! ZIE ETALAGE. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, overal bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwataal 3.15. Onze bureaux zjjn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie en Redactie Telef (nterc 2745. Postrekening 48400. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31. GOUDA bfl onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. AVRO-Uitzen, Berichten ANP, hierna - Morgenwijding; 10.15 1 Voor de vrouw; ,10.35 l solist (om 11.— en 12.-— I 0 Gramofoon (c.a. 12.45 1.1b De Romancers en go. .Aeolianorkest; 8.— Brei- 3.45 Gramofoon; 5.— luiszittenden; 4.30 Orgel- ►-Weekkaleidoscoop; 5.25 5.80 AVRO-Amusementg. 6.30 Sporthalfuur; 7.- 7.05 Programma vooi erichten ANP, mededce- ,r- antwoord; 8.25 solist (in de wy"); 10.20 .1.Berich- Naar de Basler Nachrichten vol gens het Fransche Bureau Havas.in een particulier telegram uit Helsinki meldt, is de volmaakte overeenstem ming, die in alle Finsche partijen ten aanzien van de buitenlandsche poli tiek heerscht, indrukwekkend. De zelfde eenheid kwam ook gisteren tot uiting in de door de parlementaire commissie van buitenlandsche zaken gehouden vergadering. Men wijst er op, dat de speciale Finsche afgezant naar Moskou niet de bevoegdheid bezit definitieve schikkingen te treffen, aangezien een Vergelijke bevoegdheid alleen aan’de Kamer is voorbehouden. Men erkent over het algemeen de mogelijkheid van onderhandelingen met Rusland over de Hogland-eilanden in de Fin sche golf, waar men het bestaan van gegronde Russische belangen erkent. Anders is het gesteld met de kwestie der Aalandseilanden. Den aanleg van Russische forten op deze eilanden be schouwt men als een ondragelijke be dreiging voor de veiligheid van Fin land. Voorts spreekt men reeds van aanspraken, die Rusland zou kunnen willen doen gelden op het ijzererts in Noord-Zweden en op de Noorsche haven Narvik. Duitschers uit Letland vertrekken. 1 In Finsche kringen te Londen verneemt dc diplomatieke correspondent van Reuter, ciat Finland volkomen bereid is met Ie Sovjet-Unie te onderhandelen, doch het wenscht geen inbm k op zyn sedert langen tik’ vaststaande politiek van onafhankelijk I heid en het zal zich tegen iedere poging j hierop inbreuk te maken, verzetten. Men verklaart, dat het mogelyk is een modus te vinden in zekere politieke vraag stukken, welke ter sprake kunnen worden gebracht door de Sovjets welke niet nood zakelijkerwijs een inbreuk op de Finsche neutraliteit zouden beteekenen. Ten aanzien van de economisch^ vraag stukken, welke, men gelooft, ook door Paasikivi besproken zullen worden, wordt medegedeeld, dat h-erover reeds gedurende een maand langs diplomatieken weg te Moskou besprekingen worden gevoerd. Het Duitsche Nieuwsbureau meldt: Naar officieel wordt medegedeeld, worden met oiiiniddellijke inwerkingtreding alle in het I.etlandsche leger dienende „Volksdeut sche” ontslagen. Eveneens zullen ontslagen worden alls „Volksdeutsche”, die zich nog hoeveelheid suiker zal kunnen verkrijgen. Pe suikerbietenoogst is in vollen gang en alleen omdat zy nog niet verwerkt is, wordt begonnen met een niet te groote hoeveel heid te distribueeren. Dit kwantum van V» k g. in de veertien dagen of wel 250 gram In de week is ongeveer van het normale huishoudelijke verbruik, dat gemiddeld op pl.m. 350 gram per hoofd der bevolking per week wordt geraamd. Naar het zich laat aanzien, zal spoedig, wellicht reeds in No vember, het rantsoen verhoogd kunnen woe- Aparte regelingen zullen nog getroffen worden voor zieken, die extra suiker noo dig hebben, voor militairen met zaken- of ziekteverlof en hier te lande verblijvende vreemdelingen, die niet in het bevolkings register staan ingeschreven. Ook de hotels, café’s, restaurant en de groote cantines vallen onder een aparte regeling. Zy ontvangen n.l. van het cen traal distributiekantoor rechtstreeks toe wijzingen voor het verkrijgen van suiker. Deze toewijzingen zullen hun in den loop van deze week toegezonden worden. De zeer kleine café’s, die slechts uiterst yei- ïdg suiker gebruiken, zullen echter geen toewijzingen toegezonden krijgen, doch zul len by de distributiekantoren van de ge beente, waar zy gevestigd zyn, losse bon ten voor het verkrijgen van suiker van zelfsprekend in een gering aantal kun- Ten ontvangen, indie hiertoe aar het oo’’ deel van den distributiedienst aanleiding bestaat. Instellingen, als ziekenhuizen, werkkampen, kookscholen enz. zullen toe- V'ljzingen rechtstreeks van het centraal dirtributieantoor ontvangen. De winkeliers hebben reeds van het cen traal distributiekantoor toewijzingen, ce- baseerd op hun omzet voor het verkrijgen van suiker bij grossier en fabrikant, toege- i stuiird gekregen, terwijl zij binnen enkele dagen een tweede toewijzing kunnen ver wachten. De bedoeling is, dat de voorraden bij de winkeliers zoo tijdig en zoo ruim bogelijk zullen worden aangevuld, dat zij te allen tijde over voldoenden voorraad tullen kunnen beschikken om niet alleen

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1