W AZIJN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOÜDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, eife. CHAMBERLAIN SPREEKT IN HET LAGERHUIS.” 2H REGELING KLEIN (ZAKEN) VERLOF VOOR GEMOBLISEERDEN. Ten hoogste 5 van de sterkte kan in het genot daarvan worden gesteld voor ten hoogste ongeveer aagen. Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon-en Feestdagen Ook Scandinavische landen richten vertoog tot de Sovjet-Unie. et het l Baltische Duitschers keeren naar hun land terug. No. 20143 Vrijdag 13 October 1939 78e Jaargang „Geen vrede mogelijk op grondslag van Hitler’s rede.” Gouda i I :ers en Drogisten. ’s-Gravenhage. I de 931 14762 20596 de vrijheid van de kleine mogendheden f I „Alleen de Duitsche regeering staat een stevig gegrondvesten vrede in den weg.’’ f, dus doet het voor 3t, en een blakende :holen geslo- verminderd betrekkingen tussciien Finland en sovjet-Unie mogen bevestigen." ken) verlof medegenomen. Personeel beneden den rang van twee- de-luitenant, dat bij wijze van hooge uit zondering in het genot van klein (zaken) verlof van 30 of meer achtereenvolgende dagen wordt gesteld, wordt op den dag den r te regt 1 I 15163 lezen 16918 17968 19271 20080 20609 Duitschers op te nemen, en ofschoon een deel van de Duitsche bevolking reeds in het bezit van Duitsche paspoorten Is en 11251 11697 12191 12559 12760 13080 13376 13735 14234 14541 14724 15076 15342 .5638 .5949 16323 .6563 .6926 7167 .7486 .7662 7936 8140 8398 8857 9164 9302 9468 9802 0041 0342 0730 094] heeft, voor de westelijke neutrale staten bijzonder kritiek is geworden. zich opmaakt voor vertrek of reeds» op weg is, heefft men thans laten weten dat de eerste scheepslading Oostzee-Duit- schers waarschijnlijk‘pas Vrijdag of Za- - terdag kan vertrekken. Het is aTgeble - ken, dat net repatrieeringsproces zich niet zo osnel kan voltrekken als men gediend bij den naast hoogeren chef, die het betreffende verzoek overeenkomstig het bepaalde in deze legerorder behan delt. Verzoeken, ingediend door werkgevers en anderen dan de betrokkene moeten Zaterdag radiorede van Chamberlain. Zal internationalen toestand be spreken. Minister-president Chamberlain zal, naai zich aanvankelijk had voorgesteld, en dat er wel eenlge weken mee zullen heengaan. De ontruiming van Litauen door de Duitschers is nog niet begonnen; daar wonen er ongeveer 40.000. De „Times” meldt uit Boedapest, dat de verhalen over de emigratie van Duit sche minderheden uit Hongarije, Roe menië en Joego-Slavlë voorbarig zijn. Men acht het mogelijk, dat Hitler een plan heeft, maar tot heden heeft hij zich voor dit doel niet tot de Zuidoost-Euro- peesche naties gewend. In Hongaarsche regeeringskringen zegt men, dat de Duitsche minderheid in Hongarije zóó gehecht is aan den grond waarop zij verscheidene honderden jaren heeft gewoond, dat zij waarschijnlijk in verzet zal komen, indien zij gedwongen werd te vertrekken. 9949 11272 12326 12779 13624 14248 9412 9670 9887 2017» 10358 10674 Reuter meldt, Zaterdagavond voor de radio een toespraak tot het Britsche volk hou den, waarin hy de laatste ontwikkeling van den internationalen toestand zal behande-- len. wapengeweld de eenig denkbare is. Men neemt aan dat Berlyn nu met Mos kou en Rome zal confereeren. Maar af gezien daarvan acht men in be. voegde Duitsche kringen den oorlog in den scherpsten vorm heden reeds onvermijde lijk. In den loop van den nacht is dtpi ook een Duitsche verklaring met deze strekking tc verwachten. De rede van Chamberlain heeft in de Wilhelmstrasse een verpletterenden indruk gemaakt. Oflk zy, die nog gehoopt hadden, dat de vijedeskansen niet geheel behoef'ien te wonien opgegeven, zijn thans ervan overtuigd dat Engeland de vernietiging van het Duitsche Rijk wil, en voor geen enkel vredesvoorstel hoe concreet ook gesteld, te vinden zou zyn geweest. Hitler ziet daarom De Duitsche schouvd?urg te Riga Is ge- j sloten, en ettelijke Duitsche scholen heb- -- ten het verkeer door laatstbedoelden voor „gezien en ac- cooro’' worden geteekend. In deze verzoeken mogen geen andere aangelegenheden dan verlof worden be handeld.. Alleen de verzoeken om verlof, welke na het verschijnen van deze legerorder zijn ingeoiend, worden in behandeling genomen. Reeds voor dat tijdstip inge- 508 1553 2582 3644 4288 5218 5813 7235 7602 8230 8653 299 569 1277 1509 1932 2205 2361 2662 328U 3479 3860 4152 4300 4473 4652 4840 5094 5425 5759 5955 6457 6795 7102 7229 7563 7916 8350 8603 9016 Met uitzondering van personeel, dat r»<» uonn narst« npfonin» hi»pft vnlhrac.ht I diende verzoeken zijn derhalve waardQ- I loos. Ten einde te bereiken, dat het verlof zoo spoedig mogelijk kan worden ver leend aan degenen, die hieraan drin gend behoefte hebben, zenden de be trokken commandanten, in de periode gelegen tusschen den datlim van ont vangst van deze legerorder en 20 dagen nadien uitsluitend gegevens in, betref- lende verzoeken, welke naar hun oordeel het meest dringend zijn. Hierbij moet vóór zoover mogelijk rekening worden gehouden met het vermelde percentage. Het personeel, dat ingevolge deze legerorder per kalendermaand acht of meer dagen klein (zaken) verlof geniet, heeft in die kalendermaand geen recht op periodiek verlof. Personeel, dat in het g^not van klein „Zoolang omstandigheden zulks gedoogen”. In aansluiting op onze korte *nededee- ling betreffende het zakenverlof voor militairen vernemen wij nog het volgen de: Onthullingen over de zuivering in de Sovjet-gelederen. De ex-leider van den militairen in lichtingendienst der Sovjets voor Euro pa, generaal Krivitzki, heeft, volgens Havas, aan de Amerikaansche coriunis- sle, die belast is met het onderzoek naar het gedrag van de buitenlandsche orga- nisaties in de V. S. een verklaring afge- ait iana tot nu toe in nauwe samenwer- legd over de zuivering onder de Sovjets in de jaren 1936 en 1937. In deze twee jaren, zoo zeide de gene raal, zijn er 30.000 officieren gefusileerd, 300 ét 400,000 personen gevangengezet of gedeporteerd en ruim één mlllloen men- ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.26, per week 17 cent, overal waar de bexorging per looper geschiedt. Franco per post per kwataal 8.15. Onze bureaux zjjn dagelflks geopend van 9—6 uur. Administratie en Redactie Telef. fnterc 3745. Postrekening 48400. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau; MARKT 31, GOUDA. bjj onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. king met de andere Scandinavische sta ten neeit ingenomen en zij spreken den wensch uit, dat de Finsch—Russische onaernandeimgen de vriendschappelijke j schen in concentratiekampen opgesloten. Tot degenen, die terechtgesteld wer den behooren ook de oud-leider der Hon gaarsche communisten, Bela Kun en zes Duitsche leiders. De generaal zeide, dat deze onderdrukking het gevolg is van een steeds meer democratische stroo- ming, die in Rusland bestaat. Generaal Krivitzki heeft den militairen inlichtin gendienst geleid van 1923 tot 1936. Litauers zullen Wilna Dinsdag bezetten. Verdrag inzake overdracht door Mos- kou geratificeerd. Het presidium van de Opperste Sovjet heeft, volgens Tass, het verdrag geratifi ceerd, waarbij de stad Wilna en het om liggende gebied worden overgedragen aan de republiek Litauen, alsmede het verdrag Vfm wederkeerigen by stand tusschen de Sovjet-Unie en Litauen, dat 10 October to Moskou is onderteekend. Dinsdag zullen de Litausche troepen Wil na binnenrukken; het rood? leger is begon nen met de gieleidelyke ontruiming van de stad, zoo meldt Havas. Op grond van het Russisch-Litausch ver drag heeft Litauen niet alleen de stad; Wil na (in het Litausch Vilnius) gekregen, doen het gebied van Wilna, waartoe behoorende 57 kleine steden, verscheidenen honderden dorpen, 350 k.m. spoorweg en by na 1100 vierk. k.m. boschgrond. Volgens een Havas-bericht zal Litauen gesteund doof de Sovjet-Unie, onjniddellijk het Memelgebied van de Duitschers op- eischen. i Het Deensche ministerie van buiten- heaenavond nog slechts één mogelijkheid: strijd tot het bittere einde. Men is er in Berlynsche politieke krin- gen bovendien van overtuigd dat de toe- stand, zooals deze zich thans ontwikkeld XXVI, X-ZCCXU3VXXC 111XXXU3UUAIU ViUl uiuucu- lanusche zaken maakt, volgens United Press, Dekena, dat ae gezanten van De- nemarken, Zweden en Noorwegen van- uaag aizonaeriijk ingevolge de instruc ties van nun regeenngen tot de regee- ring der sovjet-unie net volgende ver- toog nebben genent: „AUc öcandina- viscne regeeringen volgen met bezorgd heid de onaernandeimgen tussenen de Sovjet-unie en riniana. zij verwachten, dat Finland volkomen onainankeiijk zijn neutrale positie kan handhaven, weixe geëischt, slecht kum 3brui kt dan BERLIJN ACHT OORLOG IN SCHERPSTEN VORM ONVERMIJDELIJK. Adolf Hitler heeft, volgens de corr. van het H£d., zoodra de woordelyke tekst der rede van Chamberlain in Berlyn ontvangen was, zyn voornaamste medewerkers in, dc Rykskanselary om zich vereenigd. Ofschoon in de latere avonduren nog geen officieel commentaar van Duitsche zyde be kend was geworden, kan toch reeds worden gezegd, dat in de Wilhelmstrasse de opvat ting heerscht, dat aan een vredelievende oplossing van het conflict niet meer mag worden gedacht. Dus een oplossing door Moeilijkheden op economisch gebied Tusschen Esten en Duitschers. Er zijn, zoo meldt Reuter uit Tallinn, bij de EstlandschDuitsche onderhan- delingén betreffende de evacuatie van de Duitsche minderheid ernstige moei lijkheden gerezen over economische kwesties. Er is nog geen overeenstem ming bereikt. Geen enkel van de in de Estlandsche havens aangekomen sche- pen voor het vervoer van de Duitschers is nog vertrokken. Berichten uit Tallinn melden, volgens Havas, dat de Duitschers die de Bal tische landen gaan verlaten slechts 15 kg. bagage en 10 lit mogen meenemen. Men raadt hun aan yopr zeep en warme kleeren te zorgen, welke in Duitschland ontbreken. Er zullen kampen worden in- gerlcht om hen op te nemen voor zij naar Polen worden doorgezonden. De Letsche autoriteiten hebben aan- gekondigd, dat zij maatregelen hebben genomen om te voorkomen, dat het eco nomisch leven van het land door den Duitschen uittocht wordt verstoord. Aan (lOllkSUlt OOIRAM. alle vrijheidlievende landen, is er bij be trokken. Wat ook de uitslag van den huldigen strijd moge zijn, op welke wijze deze strijd ten einde wordt gebracht, de we reld zal niet gelijk zijn aan die welke wij tevoren kenden. De Britsche regeering wee|. maar al te goed, dat in een modernen oorlog tus schen groote mogendheden, de overwin naar en de overwnnene beiden gruwe lijke verliezen lijden. Doch buigen voor onrecht zou het' einde beteekenen van alle hoop, en vernietiging van die levens waarden, welke eeuwen door liet ken merk en de bezieling geweest zijn van den menschel!) ken vooruitgang. Ik ben er zeker van, dat alle volken van Europa, het Duitsche volk incluis, verlangen naar vrede. Wij zijn niet al leen uit op de overwinning, wij willen verder zien en er naar streven den grondslag te leggen voor een beter inter nationaal stelsel, waarbij oorlog niet het lot behoeft te zijn van elke komende generatia. Wij zoeken geen materieel voordeel voor ons zelf, wij verlangen van het Duitsche volk niets dat zijn zelfrespect zou kunnen kwetsen. De vrede, welken wij besloten hebben tot stand te brengen, moet een waar lijke en stevig gegrondveste vrede zijn en niet een onzekere wapenstilstand, telkens onderbroken door onrust en herhaalde bedreiging. Het ligt dus voor de hand: ofwel de Duitsche regeering moet een overtuigend bewijs geven van haar verlangen naar vrede door ondubbelzinnige daden en door het verschaffen van doeltreffende waarborgen voor haar voornemen haar verplichtingen na te komen, fjfwel wij moeten in onze taak volharden tot het einde. De keuze is aan Duitschland. staat op het spel, ook het vreedzame be staan V™ ntons, Indië en de rest van het -Britsche Werlum. Frankrijk en in het algemeen ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 1—5 regels 1.30, elke regel meer 0.26. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—6 reg-els 1.55. elke regel meer f 0.30 Adyertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den pry’s. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prils. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger, Adverientiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boek handelaren. Advertentiebureaus en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zjjn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zyn. Gewone ad verte: itiën en ingezonden mededeelingex by contract tot zeer gereduceerde» prfjs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. 11, vil euiviijnv mumku? ben hetzelfde lot ondergaan. In Estland hebben dertig Duitsche scholen haar deuren gesloten. Hoewel twintig Duitsche stoomschepen ~r—“w TXWM<<<M11U we- *n de ^avens van Estland en Letland lig van Groó’t-Wttannl*87^"'DÓml. Ben te wachten om de landverhulzendsj 'Diiibw’hnrc nn nnmpn on nfschoon een nle, eskadron, batterij en overeenkom- (zaken) verlof van minder dan 30 ach- stig oorlogsdeel)', waarbij betrokkene in werkelijken dieifet is. i Verzoeken van compagnies-, eska- drons-, batterij- en overeenkomstige 'i IJDENS zijn verklaring in het Lager- I huis heeft minister-prqsident Cham berlain gesproken over die vredesvoor stellen van Hitler. Hij zeiide volgens pet verslag van het Britsche persbureau Reuter hierover het volgende: Wat het lot zal zijn van dat deel van Polen, hetwelk Hitler beschreven heeft als het Duitsche belangengebied, blijkt niet duidelijk uit zijn redevoering, maar het is duidelijk, dat hij deze kwestie al leen door Duitschland wil laten regelen in overeenstemming met de Duitsche be - langen. De uiteindelijke vorm, welke dit gebied zal krijgen, en de kwestie van het herstel van een Poolschen staat, zijn naar de meening van den heer Hitler, vraagstukken, welke niet geregeld kun nen wordei| door een oorlog in het Wes ten, maai- uitsluitend door Rusland aan de eene zijde en Duitschland aan de an dere zijde. Wij moeten daarom aan nemen, dat de voorstellen, welke de Duitsche rijkskanselier doet, voor de vestiging van wat hij nöemt „de zeker heid der Europeesche veiligheid” geba seerd moeten worden op de erkenning - van zijn veroveringen en op zijn recht om met het veroverde gebied te doen wat hij wil. „Het zou onmogelijk zijn voor Groot- Brittannië, een dergelijken grondslag te aanvaardefi, zonder te kort te doen aan haar eer en haar eisch op te geven, dat internationale geschillen moeten worden geregeld door besprekingeh en niet door geweld. De passages in de redevoering, welke bestemd zijn nieuwe verzekeringen te geven aan de nabuurlanden, van den heer Hitler, ga ik voorbij, aangezien deze landen zullen weten welke waarde daar aan gehecht kan worden, bedenkende dezelfde verzekeringen welke hij vroeger gegeven heeft. Vervolgens zeide de minister-president, dat hét gemakkelijk zou zijn de passages uit de redevoeringen van Hitler in 1935, 1936 en 1938 te herhalen, waarin hij in besliste bewoordingen zijn vasten wil te kennen geeft Oostenrijk'en Tsjecho-Slo- wakije niet te annexeeren, of geen ter ritoriale elschen te stellen, nadat de* kwestie der Sudeten zou zijQ geregeld. „Wij kunnen niet vergeten, dat Hitler is afgeweken van zijn langen tijd be leden politieke beginselen. Hitler’s her haalde woordbreuk en de plotselinge wendingen in zijn politiek Zijn de oor- zaak, dat het voor mij zeer moeilijk ik te spreken over de verdere voorstellen in dc rede van den *rijksakanselier”, zoo ver- évolgde Chamberlain „De waarheid is, dat na onze onder vinding in het verleden, het niet langei mogelijk is te vertrouwen op het woord van de huidige Duitsche regeering. Het ligt niet in de lijn van onze politiek om een Duitschland, dat in vriendschap wil leven met andere landen, uit te sluiten van de plaats in Europa, waarop het recht hee(tr- Integendeelswij gelooven dat er geen geneesmiddel vobc de nqgtfen der wereld te vinden is, als\net* rekening wordt gehouden met de rechtvaardige eischen en behoeften van alle landen en als de tijd komt om de richtlijnen voor een nieuwen vrede uit te stippelen, zal de regeering van Zijne Majesteit als haar oordeel te kennen geven, dat de toe- d<ï LetlandSche arbeiders is de verzeke- komst weinig hoopgevènd zou zijn als niet een regeling kan worden getroffen langs den weg van onderhandelen en overleg. Wij zijn niet ten strijde getrokken met een wraakgierig doel, doch alleen tot verdediging van de vrijheid Nte.t alleen tereenvplgende dagen wordt gesteld, i levert voor zijn vertrek wapens, munitie en gasmasker in. De overige tot de mo- bilisatle-uitrusting behoorende voo?wer- commandanten, enz., moeten worden in- pen worden bij vertrek met klein (za- Amerikaansche stap te Moskon. Ten behoeve van Finland. Gistermiddag 5 uur begon het eerste onderhoud van Molotov met den ver tegenwoordiger der Finsche r?geering PaasikiviA dat werd bijgewoond door Stalin, den plaatsvervangend commissa ris van buitenlandsche zaken Potemkin en den Russischen gezant in Finland Derevjanski, en voor Finland door den Flnschen gezant te Moskou IJrjo Kos kinen en de deskundigen Baasonen en Nykopp. Het duurde meer dan een uur. Volgens United Press zal de tweede bij eenkomst morgen worden gehouden. Voor het begin der onderhandelingen bracht de ambassadeur der Vereenigde Staten, Steinhardt, naar Reuter meldt, een bezoek aan het Kreml, waar hij een onderhoud had met Molotov, met wien hij, naar verluidt, de Russisch-Finsche verhouding besprak. Volgens het D.N.B. zou ook dit onderhoud een uur hebben geduurd. Uit gezaghebbende kringen te Was hington verneemt Reuter, dat de regee ring der Vereenigde «Staten aan die van de Sovjet-Unie haar „ernstige hoop” te kennen heeft gegeven, dat er niets zal gebeuren, wat de vreedzame betrekkin gen tusschen Rusland en Finland zou kunnen benadeelen. De Amerikaansche stap is gedaan geheel onafhankelijk van eenigerlel actie, welke door Scandina vische staten zou kunnen worden onder nomen. Havas verneemt te Helsinki, dat de Duitsche regeering den Flnschen gezant te Berlijn een „antwoord” heeft over handigd, waarin wordt gezegd, dat de regeering der Sovjet-Unie wettelijk de grenzen-van 1914 kan opelschen, wat het zelfde antwoord is, dat aan de regeering van Estland werd overhandigd naar aan leiding van de Russische eischen. Intusschen worden de mobilisatie eh de evacuatie der Finsche steden, voort gezet. Het Finsche goed-uitgeruste en ge oefende leger van 300.000 man werd van daag Jn defensieve positie gebracht op de strategische punten langs de Rus sische grens, waar de Sovjets tanks, troe pen en artillerie hebben samengetrokken, zoo meldt United Press. Den geheelen foacht en morgen waren de straten van Helsinki vol militair ru moer. De voorbereiding der defensie ver liep op ordelijke wijze. De regeering ver mijdt nog steeds over „mobilisatie” te spreken en er worden geen bijzonder heden gegeven over den aard der defen sieve maatregelen. Terwijl de Flrische afgezant op het Kreml confereert be reidt de opperbevelhebber generaal Hugo Oestiman, zich voor aan iedere situatie het hoofd te bieden. Over de beschikbare troepen worden geen inllchtfiffg&n ver»- strekt, maar waarschijnlijk., zijn zij op- gesteld in het woudrijke gebied der dui- de LetlandScne arbeiaers is ae verzexe- j zend meren langs dc Russische grefis, ring gegeven, dat ..alle bedrijven zullen waar op de smalle strooken land tus- worden voortgezet, en dat niemand voor schen het water een leger van slechts werkloosheid behoeft te vreezen. een paar honderd duizend man een In- val zou kunnen afslaan. In de hoofdstad zijn de sci ■__z, 1 71 ’’““T is sterk sinds de evacuatie is voortgeschreden, de winkels zijn nog wel geopend, maar zij doen weinig zaken. De treinen vertrek ken normaal naar de provincie. De vlieg tuigen naar Stockholm zijn twee dagen te voren volgeboekt en extra-toestellen worden Ingelegd om de vreemdelngen weg te brengen. UK 13 October tot en met sdng 17 October s" 2 H.oordfilm,.| iRZAN'a Ijkste Avonturen er beroemde romans RICE BURROUGHS hoofdfilm: trljdkrachten In actla ooit moet IJ deze film ?aan zien!!!!! •ng boven 14 jaar. is fietsenstalling, ée vanaf 25 cent. Populaire Voorstelling 25, 40 en 60 cent. HTEND 10.30 (15 Oct.) Ier verzoek de grootste met JOE E. BROWN DE PLANKEN 25, 30 en 40 cent, 2 uur matinee ÉDERE LEEFTIJD. m het daverende lach, iet JOE E. BROWN. I nog geen eerste oefening heeft volbracht gedurende een tijdvak, als genoemd in 1 art. 30, lid 1, van de Dienstplichtwet, I kan zoolang de omstandigheden zulks i gedoogen, naar onderstaande regelen klein (zaken) verlof worden verleend aan verlofspersoneel van de Koninklijke Landmacht, naar’rede van ten hoogste 5 pct. van de sterkte. Studieverloven, verloven ten behoeve van de weermachtsvoorzieningen, ver loven in verband met scheepvaart- en visscherij, verloven wegens het aanvaar den of vervullen van een betrekking bui ten Europa, vallen buiten deze regeling. Verzoeken om toekenning van verlof, moeten zijn gericht tot den minister van defensie, doch mogen behoudens het bepaalde in de volgende alinea uitslui tend worden ingediend bij den conpnan- dant van het oorlogsonderdeel, (compag nie, eskadron, batterij en overeenkom-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1