Deze Courant komt in vele duizenden gezinnen Gegarandeerde oplage 8500 ex. Bontmantels! ^1 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLu, .TTOl T> TZ - No. 20144 Zaterdag 14 October 1939 78e Jaargang I üblad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen Vijf jaar Gouda-Boskoop-Alphen. Ba HET EERSTE LUSTRUM VAN ONZEN JONGSTEN SPOORWEG. EERSTE BLAD. tilmann model wassCherij Fa. J. H. Dan Straaten Duikboot brengt Engelsch schip tot zinken. Drie duikbqpten tot zinken gebracht. EEN CONFERENTIE VAN NOORDSCHE STAATSHOOFDEN. Op uitnoodiging van den Koning van Zweden. Op 18 October te Stockholm. NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK SCHOONHOVEN’, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN. --XÖUO. aen I f uit- noodigingen aangenomen en zullen, voordelige I vergezeld van hun ministers van bui- d. IJSSEL. STADSNIEUWS. echte vrierdun heeft”. ontredderd; gedurende de los^pg, welke oat i db opening bij te wonen van een spoor weg, die na enkele jaren wel weer ge- Kan zijn regeering) iederen keer, dat hij dit De duim komst. TELEGRAFISCH WEERBERICHT. Tijdelijk regen. Stand. Martinus, z. van ensky. Cornelia ageveen en C. J. een W« een 2—Boskoop- terden 2, 11 uur; Tol, 28 j. te Wad- >1, 19 j. J. D. J. van Rede, 30 j. G. J. Dissel, 30 j. a N. G. A. Schou- leren, 21 j. en W. stal. Bodegraven had lieuw rijwiel aan om daarna eeni- loen. Bij terug- te zijn gestolen, an de politie te ij wiel onbeheerd bij de gasfabriek voor den eersten spoorweg opstelden in 1855. Deze is merkwaardig genoeg om hier vermeld te worden: „Indien nu de Spoorwegen in berg achtige Landstreken, waarin men met loolspeelplaatsen. eleden de betege- itsen van de Chr. en de Chr. school anbesteed, thans n begin hiermede .e schoolplaatsen itoirtegels aange- t binnen enkele ■den met het leg- later toenemende Zuidoostelijke tot i ning, dat, indien het mogelijk blijkt een i voldoende aantal passagiers in Napels te concentreeren, er geen aanleiding zou ming. zal door de Ring van Jongellngs- ormeerden Grond amer der Geref. rgadering bijeen irden een onder lijk Bijbelonder- 5 zal aanvangen it. uwijk werd aan- efstal van eenige leuwen rijksweg, i manchester jas cers. Een daarbij met in een der nonnale met* on- ileven laten han- Dit nummer bestaat uit twee bladen. GOUDA <ig. en, die als volon- tarie te Reeuwljk en tot ’tijdelijk nte-secretarle te benoemd, is nu nbtenaar aange- een. Ipro- 3 m. STRIJDE!?. getrokken. veen” heeft haar n den Goudschen sn. wordt dit werk metselaar Abr. hr. school II adn uitgevoerd wordt idegenoinen. nachts bij enkele itweg van Gouda dieven een be- lamelijk werden woning staande n. Hierbij werden Jtingplaatjes, die afgeknepen, bult- dabcle exploitatie. Zoo erg zou het echter i niet zijn. Op 7 October nam de dienst een aan- /vang. De spoorwegen maakten van de 1 ovnlnifntio wat. nr van t.p maken viel lang van ’s lands verdediging worltpn. Bont in het bijzonder, is kwestie van vertrouwen, staan U borg, dat U het beste en voordeeligst bij ons slaagt. Enorme keuze in „BLÈYLE”. De ideale dracht voor Dames en Meisjes. Onze prachtvolle collectie be vat stuk Voor stuk juweeltjes van prima bontsoorten, stekend van pasvorm. ongeveer 48.000 reizigers en 3.000 ton goe deren. Deze cijfers zijn niet overweldi gend, maar het kon slechter. Na vijf jaar Is de lijn al aardig ingebwrgcrd. Toen ton. üerweg liguet”, n. He’. igetroC- fr^/spoor te van Finland uitgenoodigd tot een bjj- eenKomsc te otuciuiuuii. De staatshoofden hebben deze uit- L. ncOmpetitie. Oct.* 1 A. rvers A, 4 uur. Zondag. lalbond. tolwijk 1. 11 uur; Nieuwerkerk 1— oeneweg 1. cerkerk 2—Groot 4—Ouderkerk 1 2, if uur; Dil'èt- is aangifte ge- ,alf nieuwe man- s. Tot op heden □g niet terug ge- f vindster wordt ij den rijksveld- i Kerkweg alhier h laan, dat gevon- is terug te be- ouderak. President Kallio heeit een wet op den naticnaien dienstplicht uitgevaardigd, inge volge welke ieder burger kan worden opge- roepen oin, indien noodzakelijk, in liet be en veiligheid spoedKln koop aaarl lijkheden brt Propaganda-avond Ned. Chr. Vrouwenbond. Dinsdag 17 October a.s., des avonds half acht hoopt'de Ned. Chr. Vrouwenbond een uropanganda-avond te houden in de Lu ther sche Kerk, Spreekster is Mevr. A. L. A. RingelingVerhoeff uit Amsterdam. men dan niet kunnen verwagten van I een Land hetwelk de Natuur als het ware er toe aangelegd heeft. De Ing. Brindley door een Torylid van het Parlement ondervraagd waartoe hij dan vermeende dat de Voorzienigheid de rivieren geschapen had indien hij van het i ■->->-< geen gebruik wilde maken en kanalen inpiaats daarvan wilde graven, ant woordde, dat het Opperwezen de rivieren geschapen had om de Kana len te voeden, zouae die bij het aan schouwen van onze vlakten niet ge nogen geweest zijn te geloven dat deeze geschapen waren om Spoorwe gen in aan te leggen?” 2—Olympia 5; erk 2, 11.30 uur; 30 uuri ONA 6— elle 2-A-Bodegra- erschotje 2. ter 2—Bergam- 2—Ammerst. SV oven 3, 12 uur. „Bedrijfswatfr zoo .acht als regenwater. Fransche tanker „Emile Mig net” brandend op den Oceaan. De Britsche admiraliteit deelt mede, dat een duikboot het Engelsche schip „Herons- puol” heeft aangevallen en tot zinken ge bracht. De bemanning vanvhet schip be vindt zich aan boord van de Amerikaansche boot „President Harding”. Het heeft de 36 opvarenden van het s.s. „Heronspool” ge red. De schipbreukelingen werden uit de reddingibooten opgepikt. Er wordt niemand vermist. De „Heronspool” mat De „President Harding” was ói naar de Fransche tankboot „Emile ft die S.O.S.-seinen had uitgezonde Fransche schip werd brandend fen. Van de bemanniwg bekennen. Communiqué van Britsche admiraliteit. De Britsche Admiraliteit maakt bekend, dat heden twee Duitsbhe onderzeebooten tot zinken zyn, gebracht. De Britsche marine heeft een klein gedeelte van de overleven- J den gered. De Britsche admiraliteit deelt, naar Reu ter meldt, nog mede, dat heden nog een derde Duitsche duikboot tot zinken is ge bracht. Enkele overlevenden zijn ook in dit geval door de Engelschen aan boord ge nomen. De Admualiteit deelde tevens mede, dav van Duitsche zijde thans toegegieven wórdt, dat na den aanval op de Britsche zeestryd- krachten in de Noordzee op Maandag j.l. vier Duitsche vliegtuigen in zee gestort zyn, terwyl twee gedwongen waren op Deensen gebied te landen. x bestaan de vlucht niet te maken. In Londen vertoeven thans eenige duizen den gestrande Zuid-Airikaners: onder zocht zal nu worden, ux hoeverre er on der deze personen belangstelling voor de vlucht naar Zuid-Afrika bestaat. Mocht de vlucht doorgaan, hetgeen dus van vele factoren aihankelijk is, aan is bfet nagenoeg zeker, dat dezelidc roJte zal worden gevolgd als hij de Din- gaansvlucht, n.l. over Alexandria, Khar toem, Nairobi, Livingstone, Johannes burg naar Kaapstad. Wat den heropenden dienst op Lonürn betrelt, dezer dagen is de -toestemming van de .Engelsche autoriteiten op de dienstregeling afgekomen. Het. is thans vrijwel zeker, dat de dienst Zondag in gaat in de richting Londen, terwijl de dienst Maandag in belde richtingen zal worden gevlogen. Dat de ’belangstelling In Londen voor dezen dienst zeer groot is, blijkt wpl uit lipt feit, dat voor het toestel van Maandag reco» elf passagiers bij den K.L.M.-vertegenwoordiger te Londen hebben geboekt. Met deze heropenden dienst gaat de Nederlandsche post naar Engeland, ter wijl bovendien alle luchtpost, d^e uit de Scandinavische landen wordt aange voerd en bestemd is* voor Engeland, met de Nederlandsche toestellen naar Lon den zal worden vervoerd. i ontdaan. he diefstal van leegd. Een zand- voor het vervoer ileuwen rijksweg jkschen Tol was nieuwe achter sts aan den weg voertuig behoor- iandsche Ballast ster van 't werk eg. De auto werd jrwielen ontdaan. De voorwaarden van Moskou^ijn gister avond aan Helsinki medegedeeld en het antwoord van de Finsche regeering is heden ontvangen, zoo meldt United Press. Du regeering te Helsinki verklaag offi- ciee', dat de Russische voorstellen kalm zyn overwogen. Zy waren, ofschoon de toe stand* ernstig wordt geacht, van dien aard, dat de voortzetting der onderhandeliugen mogeiijk is, in de hoop, dat de Sovjet egee- v-.ng redelijk zal zyn on de houding van Killend zal begrypen. .Jen is te Moskou algemeen van oordeel, de onderhandeluigen langer zullen du ren, aan de besprekingen met de Laiusche *•- De gevoelens. Immers de meesten dachten Uinsche regeering heeft haar onderhand^- mar geen volmacht gegeven en Paasikm f)e Koning van Zweden heeft naar officieel wordt medegedeeld de koningen van Denemarken en Noor wegen alsmede den staatspresident van Finland uitgenoodigd tot een bij- aan Uoor belangrijke onkosten door eenkomst te Stockholm, bergen en rotsen door te graven en 1 vallijen optehogen een voor-Spoorwé gen vereischte vlakke grondslag heeft kunnen verkrijgen, zulke 5 ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreden (behoorende tot den bezorgkring); 1—6 regels ƒ1.80, elke regel meer ƒ0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regel* 1^5, elke regel meer 0.30. Advertentiën in het Zaterdagnummer 2fl bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELLNGEM: 1—4 regels ƒ2.25, elke regel meer ƒ0.50. Op de voorpagina 5Q hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bij contract tot zeej gereduceerden prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnn worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boek handelaren, Advertentiebureau! en onze agenten en moeten ctaags vóór de plaatsing aan het Bureau zjjn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. lijks een 75.000 reizigers verwerkt (abon nementhouders niet medegerekend) en een goederenquantum van rond 9.500 ton. Het vervoer van eii naar Waddinxveen zoo lang ver- is geringer; dit station .verwerkt per jaar haar op het moment toch nog zou ontgaan. - l naar exploiteeren, deelden deze itcr niet ^de gemeente Bos- - -j-ï, ver_ I Verwachting voor het geheele land: mati- AÜrika, Zuidwestelyke wind, betrokken Hot half of zwaar bewolkt, tydelyk regen, weinig ver andering in temperatuur, in den morgen olaatselyk misti J 4 ftter plaats. Een groot aantal genoodigden I maakten In den versierden trein dezen - feestrit mee, maar met zeer gemengde RHinen, misschien zes of tien dage >den reeds zeer ver dreigde echter toch, de tot stand ^ier lijn nog te, zullen mislukken, «^opkomst van het autoverkeer 'idzakelijkheid van de spoor- vmg n den loop der Jaren immers sterk verminderd. Ook 4n de streek werd dit gevoeld en zelis drong de gemeente Waddinxveen bij de Regee- ring op stopzetting der reeds begonnen weikzaamheden aan. Zeer terecht wees men er op, dat autobus en vrachtauto even goed .en misschien zelis beter dan den trein de streek uit haar isolement 2°uden kunnen verlossen. De Nederland sche Spoorwegen, die de nieuwe lijn zou den moeten e’”'- meening. Echter r‘ koop, waar men zich' met kracht weerde, bevreesd, dat de beide «spoorwegverbinding laatste Ben ondersoek word Inn’etcld r.a’ar~dë mogelijkheid in de plaats van den spoor weg een autoweg aan te leggen, met ge bruikmaking van de reeds gebouwde bruggen. De strijders voor den behotdn, voltooid. Op 8 Januari 1929 werd de bouw van kUe verdere werken vbor den aanbesteed. De raming bedroeg 3.494.000 ïulden of bijna tweemaal zooveel als de raming van 19081 Bij den bouw van de Gouda—Schoonlieven had men ech- er Vergeld betaald. Het aanloggen van ®en.voorweg in dit zeer slappe polder land viel Immers lang niet mee. In dit komt ons een zeer optimistisch gestelde passage in gedachten uit de Me- rie, welkq de concessie-aanvragers ABONNEMENTSPRIJS: per.kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal ƒ8.15 Abonnëmenten werden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA.' tij onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zyh dagelijks geopend Tan 96 uur. Administratie en Redactie Telef. Interc. 2745 Postrekening 48400. Voorts zijn speciale maatregelen getrof- fefi Voor de politiemacht, vopr het geval het land of een deel van het^Jf&id oorlogsterren! wordt. De president heeft bij verordening den uitzonderingstoestand uitgevaardigd voor de politie en het provinciaal bestuur. Dit beteekent niet het afkondigen van den staat van beleg. GOUDA, 14 October 1939. AAN DE BREIENDE VROUWEN MEISJES TE GOUDA. Uit de Peel bereikte-my een noodkreet van een compagnie infanteristen, waar onder vele Gouwenaren, die reeds van April af onder de wapenen zyn. Zij beschrijven hun omgeving op dichterlyke wyze al! soort Siberië en houlf&h zich voor het duet onzer handen en pennen aanbevoj* Desgevraagd schreef mij hun c/mnaii- ^dant, dat van zyn 160 mannen sbeclits en kele in het bezit van handschoei doch deze zeer wel kunnen gel Het bleek mij voorts, dat gj fen (met duim) Imt beste a voldoen, al zijn^drandschoenj ook welkom. Bs bei dergrond was verkregen. De sporen voor de zandtreinen waren dikwijls geheel ongeyeer 1 minuut duurde, zakte zoo’n trein soms een li«m. Eor de lijn voltooid was, werd dan ook «iet minder dan 1,798.000 m3 zand verwerkt! Maar het werk kwam gereed, al duurde het dan langer dan aanvankelijk was gedacht. In totaal was er ruim 6$ miilloto. gulden aan het werk besteed. In den namiddag van 6 October 1934 voneb* eindelijk de offlcieele openingsrit Er mogen drie vliegtuigen over Duitscn gebied vliegen. Reeds eenige tyd bestonden bij de K. L. M. plannen um drie vliegtuigen met extra-benzineiaills, zondeï passagiers, naai- Napels over te brengen. Dit is noo- aig voor een betere veraeeling van net materieel op de indiscne route en schept ae mogelijkheid om eventueel, by vol doende lading, den Ihdischen dienst, die. mans tweemaal per week wordt uitge- vyerd, driemaal per week te% vliegen. Er rijzen by dit overbrengen echter enxele moeUyxheddn, die nog opgelost moeten worden, t.w. de route en de ver- gunpingen, die noodig zyn om over 1 vreemde lanften te vliegen. I Naar wij vernemen, hebben de Duit- I sche autoriteiten er in beginsel in toe- gestemd deze drie vliegtuigen over Duitsch rechtsgebied te laten vliegen. Mocht het gelukken, de drie vliegtui gen naar Napels over te brengen, dan zou de voorgenomen vlucht naar ZUid- die aanvankelijk onmogelyk scheen, weder betere kansen op uitvoe ring verkrijgen. De K.L.M. is van mee- (lOUIMHE COHIAM. Te Helsinki is naar de „United Press” meldt, een Duitsch stoomschip aangekomen om de Duitsche burgers mee te nemen, leden van de Duitsche kolonie en tal van Duitschers die er tydelyk verblyf houden. Van Duitsche zyde wordt ontkend dat deze maatregel verband houdt met de evacuatie der Duitschers uit de Oostzeelanden. k AUWELIJKS nog is het eeuwfeest van 1N onze eerste spoorwegverbinding Amsterdam—Haarlem voorbij, of in de afgeloopen week diende zich al weer een nieuw jubileum op spoorwegterrein aan. Ditmaal was het onze jongste spoorweg, die verjaarde: bij de invoering van den wmterdienst, 5 jaar geleden, werd n.l. de moeizaam tot stand gekomen laatste aanwinst van ons spoorwegnet, de lijn GoudaBoskoopAiphen a. d. Rijn, voor het verkeer opengesteld. Het is met on- j aardig, ter gelegenheid van dit eerste lustrum, eenige regels aan de tot stand koming van deze, verbinding te wyden. Redds in het laatst der vorige eeuw werden plannen geopperd om het tuin- derscentrum Boskoop aan het spoorweg- net te verbinden. Al deze plannen, welke beoogden dezen hoek van Zuid-Holland geheel met een jiet van tramwegen te 1 ovérdekken, liepen evenwel op mets uit. 1 Alleen de hjn GoudaSchoonhoven 1 kwam met zeer veel moeite tot stand. Boskoop bleel geïsoleerd. Toen in het 1 begin van deze eeuw een spoorwegnet in de Haarlemmermeer 'en omgeving werd 1 ontworpen een net, dat thans al weer 1 goeddeels verdwenen is werd "dan ook n denkbeeld overwogen Bos- I iK op te nemen. Twee fnoge- riNdit mert hierbij in bespre king: een verbinding Gouda-Boskoop- Alphen of BodegravenBoskoopZoe- termeer. De keus viel ten slotte op de aanleg van deze' lijn overwonnen moes- cyden als deze,” zeide hy, „is het een troost ten worden, waren niet mis: herhpalde- te vdent dat men echte vrienden heeft”. lijk vonden verzakkingen plaats; dagfen- 1 exploitatie wat er van te maken viel: zij voerden een uurdlenst in met motor- rijtuigen. En het vervoer viel mee. Na tü wer^eP‘ twee jaar werden dè twee-assige motor- vWhi naar/uld-A^a. dag over de lijn GoudaAiphen wordt vervoerd, bedraagt ongeveer 600. Het be- langrijkste station is Boskoop, dat jaar- m waren, liken. jze polsmof-1 de behoefte !n met vinger» ook welkom. Nr ben gaarne bereid om te Gouda gebreide polsmoffen naar de Peei/jj door te zenden. Een eenvoudig patroon wordt hieronder door de vriéndelijk^ zorg der redactie afgedrukt. Intusschen is myn potje voor he* koopeu van wol ten behoeve van hen, die wel breiea/ maar niet veel betalen kunnen, weer uitge put. Wie geeft nog wat? Het busje staat klaar in myn huis: Crabethstraat 2. Ten slotte zy aan al degenen, die aan het breien van andere zaken zyn, gemeld, dat ook deze steeds welkom zijn. Al berichtten de autoriteiten, dat het legier in engeren zin geen bivakmutsen noodig heeft, de lucflt- wachters en de matrozen (maar dan blau we Ikunnen deze kleedingstukken goed ge bruiken. Patroon Polsmof. 9 Naalden no. 12. Ongeveer &0 gr. Jnjzc of grys-groene sajet. 56, steken opzetten; 50 toeren 2 recht 2 averecht, rond breien, dan 20 toeren heen en weer, om een split voor den duim te laten, daarna weef. 39 toeren rond en afkanten. Voor den duim 6 steken opzetten, om de andere naald aan weers zijden 1 steek erbij maken tot er 20 êteken zyn; daarop nog 20 naalden breien (alles 2 recht 2 averecht); afkanten. De duim dicht en in de polsmof naaien. M. JAMES—VAN DER HOOP. De bouwers van den spoorweg Gouda— Aiphen zijn wellicht genegen geweest heel veel te geloven, maar één ding vast en zeker niet, en dat is, dat ons land er door de natuur speciaal toe aangelegd eerste route en in 1908 werd hiervoor 1 zou zyn om er spoorwegen te bouwen. zelfs een tracé, met een globale begroe ting van kosten ad 1.782.000, ingezon den. Dan hoort men een tijd lang niets - -r—------ - ine^r van de spoorwegverbinding, totqat/ moest soms op hetzelfde punt zand m 1916 eindelijk, een 'wet in behandeliiié worden ^gestort voordat een stevige on- kwam en werd aangenomen, welke be- J paalde, dat het Ryk den spoorweg Gou- da—Boskoop—Aiphen zou aanieggen, zoodra de streek een bedrag van 1.00ü.<|p guiuen byecngcbracnt zou hebben een aestyds gebruikeiyié methode bij den aanleg van locaalspoorwegcn, weikc moest waarborgen, dat de betrokken streek inderdaad belangstelling had voor de lijn. Hier bleek dit het feevai te zijn en zoo verscheen op li Januari 192T een onteigeningswet voor nieuwen spoor weg. Eind 1925 waren de bcri.oo<ngde ter reinen eindelijk alle in eigendom ver kregen en wci;d reeds de bouw der brug gen aanbesteed. Terwyl dus de voorbereidende werk- zaanmeden reeds zeer ver gevorderd warer j— komli Door was wegverbuN bij de eerste beperkte dienstregeling van 30 Aug. J.l. de dienst eenigen tijd werd echter ïïet-p^ L"» “ee^ “at de spoorweg zou worden doening en het geelt moed voor de toe- l' komst. Utrecht, October 1939. voor den spoorweg 1» VAN BETTEN. Kulden of bijna tweemaal hjn Gouda—Schoonlieven j sloten zou worden wegens een onren- nuttig oordeelt, raadplegen. rtnhnlp nvnlnitat.i#» 7.an ore win hot pc.ht.pr t o— l iilm hoptt. na» niet zijn. resultaten hebben opgeleverd, wat zal tenlandsche zaken, naar Stockholm komen, waar de conferentie 18 Octo ber a.s. zal worden gehouden. De Noorsche premier Nygaardsvold heeft verklaard er van overtuigd te zijn, dat deze conferentie de samenwerking en de goede - - - betrekkingen zal bevestigen en het verlan- natuurlijke transportmiddel ,en neUfraai blijven zal versterken. Stel- nik wilrip maknn pn kanalen J lig zal uiting worden gegeven aan den vu- rigen wensch, dat de vrede gehandhaafd zal blijvcn.X in geHeel Noorwegen heeft de aankondi ging der J. <»nf erentie groote voldoening ge wekt. Helsinki is het optimisme ten aanzieu vfii het resultaat der Moskousche bespre Nqngen toegenofnen, meldt Keuter. Finsche minister?vari buitenlanTlscle zaken, Erkko, heeft Scandinavische!! jour- inlieten medegedeeld, dat het bericht inzake dp Deensche, Noorsche en Zweedsche de- marches te Moskou in Finland met groote Want de moeilijkheden, welke bij den 1 voldoening is ontvangen. „In moeilijke aciiAivta 'du uvue ..J.l vva ten worden, waren niet mis: herhpalde- J I

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1