3 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN LAAR 78e Jaargang „ROYAL OAK” GETORPEDEERD. MOSKOU’s EISCHEN AAN FINLAND. I ft NAAR THEE R ONS Krater op het Dieng- plateau gevormd. enfabriek - Gouda. Nagenoeg geen krijgsbedrijven aan het Westelijk front. Duitsche torpedo’s treffen drie schepen. Deensche bladen melden drie eischen, doch de vierde eisch zou onbekende bijzonderheden behelzen en reden zjjn voor den terugkeer der Finsche delegatie naar Finland. Duikbootaanval op de slag kruiser „Repulse”. Duitsche duikboot bracht Britsch slagschip tot zinken» Tweede groot verlies voor de Engelsche marine. BERGAMBACHT, BERKENWOÜDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, BERGAMBACHT, BERKENWOÜDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, r r enz No. 20145 Maandag 16 October 1939 HET BRITSCHE SLAGSCHIP Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, overal waar de bewrging per looper geschiedt. Franco per post per kwataal 3.15. de NEDERLANDSCH INDIë. Dessa Weggevaagd. Twintig dooden? Zaterdagmiddag werd een explosie ge- en ne roiplooi de regeering naar een veiliger plaats, waar schijnlijk ergens in het Noorden, verhuizen. Er is overvloed van voedsel, brood, boter, eieren en vleesch inbegrepen, ondank? de ontwrichting van het verkeer en de extra- hehoeften van. het leger en de verschillende hulpcorpsen. Het aantal taxi’s in Helsinki is met 1/10 verminderd en ook de tram- diensten zijn beperkt. dte „Revenge” (29.150), de „Malaya” een nu toe gewe 'W Finsche tegenspraak. Ir. Finsche officieele kringen wordt ver klaard aldus Reuter, dat de berichten over de eischen der Sovjet-Unie, zooals deze ’n het buitenland gepubliceerd zijn, niet juist rjjn. Men weigert evenwel te zeggen, wat deze .eischen wel omvatten. Volgens een bericht van Reuter uit Hel sinki ziet men in het feit, dat do Finsche delegatie naar Helsinki is teruggekeerd om de regeering verslag uit te brengen, öpjï bewys, dat Rusland geen bruuske eischer heeft ingiediend of iets als een ultimatum gosteld heeft. Bij de ingangen der huizen in Helsmki staat overal aangegeven, waar de vrouwen en kinderen beneden de zestien laar zich moetén verzamelen in geval vairteen ge dwongen evacuatie 7an de stad. T|t is deze evacuatie nog vrijwillig ADVER’FENTIEPRUS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 15 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels 1.55. elke regel meer 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bilslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prils. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 14 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 60 hooger. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boek handelaren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingek bij contract tot zeer gereduceerde^ prfls Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Opnieuw zijn drie groote koopvaardij schepen, één Engelsch en twee Fransche schepen, aan den zeeoorlog ten offer geval len. Het zijn de Engelsche „Loshavon”, een. schip van 9205 bruto ton van de Royal Muil Lines en de Fransche „Louisiane” en „Bretagne”, beide schepen van de Com pagnie Générale Transatlantique, resp. 6903 en 10108 bruto ton groot. Britsche torpedojagers hebben de in to taal vierhonderd passagiers en leden der bemanningen van deze schepen, die in de teddingsbooten waren gevlucht, overgeno men en in Engeland aan land gebracht. Op de „Bretage” zijn zeven opvarenden, waar van vijf leden der bemanning en twee Fran- sche passagiers gedood, terwijl op de „Loui- siane” zes leden der bemanning zy'ro ge wond, en één gedood. Bovendien zou nog een vierde Fransche schip in jien grond zijn geboord, namelijk de „Minguet”, waaromtrent tot dusver geen b'jzohderheden bekend zijn geworden. De „Lochavon”, die op weg was van de Noordatlantische havens naar Engeland, liad totaal 68 opvarenden aan boord, waar van zes Britsche passagiers, die uit Pana ma naar Engeland terugkeerden. Jfan dit Engelsche schip werden alle op varenden gered. Het schip werd door een torpedo van een k Duitschen onderzeeër getroffen en ernstig beschadigd. De opvarenden begaven zich hierop in de booten, waarin zij acht uur ver bleven, voordat zij door een Britschen oor logsbodem werden overgenomen. Dc concentratie van het leger is in 'vo'- maakte orde verloopen en wanneer thans de Duitsche kanonnen schieten, dan komen de granaten op Duitsch terrein terecht. Generaal Gamelin zei verder, dat de op mar sch op Duitsch gebied met geringe ver liezen tot stand gebracht is onder dekking van sterke gepantserde eenheden. De Duit schers lieten alles springen, in de dorpen waren tallooze hinderlagen gelegd.- Wan neer men een steen, een plank of een deur, knop aanraakte, ontplofte een helsche ma chine. Deze helsche machines moeten met zorg door de genie worden opgeruimd. Vervolgens deelde de generaal mede, dat de geest van de Fransche troepen uitstekend is. Gamelin zeide, dat de huidige oorlog een gcduld-oorlog is. Terwijl Frankrijk en En geland kanonnen, vliegtuigen en tanks ma ken, beschikt Duitschland niet over de noo- dige grondstoffen om. hetzelfde te doen leder uur, dat verloopt, werkt voor Frank rijk en Engeland. Luchtalarm te Berlijn. Correspondenten van Weensche bladen schijnen te hebben gemeld, dat Zaterdag avond Britsche vliegtuigen boven Berlijn hebban gevlogen. Het Britsche ministerie van luchtvaart deelt echter mede, niets te weten van Engelsche vluchten boven Ber lijn, het Fransche niets van Fransche vluch ten Een Duitsche vlieger is Zaterdagavond op een thuisvlucht verdwaald en binnen het verboden gebied boven Berlijn giekomen. Tengevolge van het wolkendek kon hij niet nauwkeurig herkend worden en de luchtdoel- artillerie opende het vuur. Het vliegtuig werd getroffen en stortte neer. De vlieger zelf slaagde erin met zijn parachute onge deerd den grond té bereiken. Volgens een bericht van Reuter uit Ko penhagen zijn de Finsche nationaal-socialis ten bitter teleurgesteld, dat Duitschland mets doet om Finland te helpen. Volgens uit Helsinki te Kopenhagen ontvangen be richten hebben leden van de Finsche nat’o- r.aal-socialistische party onlangs een be zoek gebracht aan Berly'n, in de hoop een onderhoud te hebben met Hitler om de Fin sche zaak met hem te bespreken. Naar ver nomen wordt zijn zy met hangend hoofd teruggekeerd. Zy hebben noch den Führer no-h Von Ribbentrop gezien, doch slechts ondergeschikte‘ambtenaren, die verklaar den,dat hoewel Hitler sympathie had voor, de Finsche zaak, de belangen van Finland bulten de Duitsche sfeer lagen. Finsche mobilisatie voltooid. De Times meldt uit Helsinki: Dc Finsche.regeering weigert dé geruch ten, die 'óver de Sovjet-voorstellen in om loop zijn te bespreken, maar zy zegt wel, dat zij niet geheel overeenstemmen met den werkelykén toestand. De politieke kringen wordt vooral aandacht geschonken aan de gissingen met .betrekking tot de Aaland- eilanden en een militair verbond, maar zoo lang de voorstellen niet in bijzonderheden bekend zijn, kan ónmogelijk worden gezegd hoever Moskou met zjjne eischen gaat en hoe de Finsche regeering ze zal ontvangen. Wel kan worden aangenomen, dat de kwes tie betreffende de Aaland-eilanden en een militair verbond het struikelblok vormen in het huidige stadium der besprekingen( in officieele kringen werd gisteren ver klaard, dat de positie onveranderd is, dat ,zy ernstig blijft, maar niet dreigend is. Hoewel de Finnen een week van beproe- w’ng hebben doorgemaakt blijven zy vol vertrouwen en gematigd optimistisch in hun geloof dat de crisis over zal waaien. De mobilisatie van het leger is, naar wordt gc- "ïr.ald, geheel bevredigend verioopen en is n" voltooid. Zij wordt beschouwd als een uit stekende prestatie van dit jonge leger, voor al als men denkt aan de giroote afstanden, v aarover de mobilisatie zich moest voltrek ken en de abnormaal zware taak, die van de spoorwegen werd’ gevergd’ die immers tevens grootendeels de ontruiming van de drie voornaamste steden moesten uitvoeren. Ook deze ontruiming, die een verplaat- mt van bijna 200.000 vrouwen, Duitsche kaperkruisers, die geschut van 20.3 of 28 c.m. aan boord hadden. De regeering meende toen echter, dat, zoo- larg Duitschland zich caan het Engelsch- Diütsch vlootverdrag hield, Engeland geer reden had voor het aanhouden der „Royal Sovereigns”. De 32.000 ton metende kruiser ernstig beschadigd. De Duitóche Admiraliteit deelt me de dat dezelfde duikboot die erin ge slaagd is de „Royal Oak” te torpe- deeren, een aanval heeft gericht op de „Repulse” en dit slagschip zooda nig heeft getroffen, dat het voor den verderen strijd” totaal is uitgescha keld'. Behoorde de „Royal Oak” tot het zelfde type groote slagschepen als de „Revange” en de „Royal Sovereign”, de „Repulse” is een van de drie slagkruisers „Hood”, de „Renown” en de „Repulse”. De twee laatste meten 32.000 ton, de „Hood”, het grootste van de drie 42.000 ton. Het verlies van zulk een groot slagschip .moet niet onderschat worden. Immers in den grooten oorlog heeft Winston Churchill eens gezegd, dat hét verlies van een slag schip voor Engeland even ernstig is als het verlies van een divisie voor Duitschland. Tegenspraak van Britsche zijde. De Engelsche Admiraliteit spreekt het bericht van den ondergang van de „Repul se” ten stelligste tegen. }{ET Britsche slagschip „Royal 1 Oak” is Zaterdag tot zinken ge bracht. Naar men aanneemt is dit ge schied door een aanval van een duik boot. De oorlogsbodem had een voltallige bemanning van meer dan duizend officieren en manschappen. De tonnage van het schip bedraagt 29.150 ton. Het schip is in 1914-16 g'bouwd, doch sedertdien gemoder- riseerd. De hoofdbewapening bestaat uit 8 stukken van 38.1 c.jn., 12 stuk ken van 152 c.m. en vier luchtafweer- kanonnen van 10.2 c.m. De bouwkosten van de „Royal Oak” hebben 2.468.269 pond sterling bedragen. Volgens de eerste berichten be draagt het aantal overlevenden onge veer 370, een later bericht spreekt van 414 geredden. Verklaard werd, dat vermoedelijk niet meer opvaren- dfen gered zijn, al js het mogelijk, dat over enkele dagen een nieuwe lijst ge publiceerd wordt. De bemanning tel de ongeveer 1200 koppen. De admiraliteit deelt niet mede, welke opdracht de „Royal Oak” vervulde, waar het schip gezonken is en waar de opvaren- des zich bevinden. De „Royal Oak” had als commandant ka pitein ter zee Benn. De naam van commandant Benn benevens die van kapitein-luitenant ter zee Nicholls komen, aldus meldt Reuter, op de eerste lijsten der geredden voor. Dikwijls heeft de „Royal Oak” van zich doen spreken. Het schip nam in den wereld oorlog nog deel aan den slag bij Jutland. Tijdens den. Spaanschen burgeroorlog be vond het zich in de Middellandsche Zee: hier kwam, bij een luchtaanval op Valencia, een granaat van het luchtafweergeschut op de „Royal Oak” térecht, tengevolge waar van de kapitein, twee officieren en nog twe? leden van de bemanning werden gewond, koorts vielen drip bommen nabij het schip in zee, toen dit in de omgeving van Gibral tar voer. In 1935 werd op de „Royal Oak" een geval van sabotage ontdekt. Eenigen tijd geleden heeft "het slagschip ook het stoffelijk overschot van de Noor- van Engeland naqr Gematigd optimisme in Helsinki. liteuter meldt uit Kopenhagen: De correspondenten van de Deensche bla den te Moskou berichten, volgens Reuter, dat de Sovjetregeering vier eischen heeft gesteld aart Finland en wel: Ie; Afstand van de eilanden Tytaesaari, Lav^nsaari, Seiskaari en vermoedelijk ook Suursa&ri. Deze eilanden beheerschen den toegang tot de baai van Kroonstad in de Finsche golf.~ Als schadeloosstelling zou Finland gebiéd in Oost-Karelië kry'gen. 2e: Finland is niet gerechtigd de Alands- eilanden te versterken en de Sovjet->Unie zal het recht kry'gen op geregelde tijden te kunnen vaststellen, dat hieraan de hand wordt gehouden., 3e: Finland moet een militair verdrag sluiten met de Sovjet-Uni^. De Deensche correspondenten voegen hieraan toe, dat het vierde punt onbekende bijzonderheden behelst en dat dit punt de reden is, waarom de Finsche delegatie naar l injand is teruggekeerd. De Finnen hebben het bericht, dafc de delegatie terugkeerde, somber opgenomen, doch men wijst erop, dat Passikrvi van zijn regeering slechts toestemming heeft gekre gen sommige punten te behandelen. Even wel beschouwt men zijn terugkeer als een bewijs, dat de onderhandelingen geen ghd- den loop nemen. loderne klokkende etsianer bouclé da- esmantel met smaak- olle garnering van obel feh en nervüres, epe roiplooi en ge- Duitsche vlieger boven Berlijn neergeschoten. Het opperbevel der Duitsche weermacht deelde gistermiddag mede; i „In het Oosten geen bijzondere gebeurte nissen. In het Westen zwak vuur van de vyande- lijke artillerie, dat beantwoord werd. Op 13 October is in de buurt van Birkenfeld op nieuw een vijandelyk vliegtuig neergescho ten Op 14 October geen vyandelyke of eigen actie van beteekenis. Zooals de Britsche admiraliteit reeds per radio bekend heeft gemaakt, is het linie schip Royal Oak door een Duitsche duik boot tot zinken gebracht. Motorgeronk, dat in den nacht van 14 op 15 October boven Noord-Duitsch gebied ge hoord werd, heeft op eenige plaatsen tot activiteit van het eigen luchtdoelgeschut geleid.” Het Fransche legerbericht meldt: In den afgeloopen nacht hebben vijande lijke patrouilles tusschen Moezel en Saar aanvallen gedaan, die zonder resultaat ble ven. Aan het geheele front zijn onze ver- kenningsafdeelingen actief. Ten Westen van Saarlautern is de artillerie aan beide zijden bedrijvig. Het Fransche legerbericht van gister avond luidt: Regenachtig, mistig weer. Een dag zon der groote bedrijvigheid aan het front. Ten Noord-Westen van Wissembourg hebben troepen in hinderlagen een succes behaald. Verklaring van Gamelin. Generaal Gamelin heeft op zijn hoofd kwartier een vertegenwoordiger van de Teïnps,-Jacques Boulenger, ontvangen en hem verzocht het publiek mede te deeien, dut de oqriog nog nauwelijks begonnen is on dat het geduld, veel geduld moet hebben. kinderen, zieken en gebrekkigen, is thans I voltooid. Een verbazingwekkend aantal vrij willigers zoowel vrouwen als mannen, hee^t zich beschikbaar gesteld voor allerlei werk, zoodat kan gezegd worden dat de gansche natie aan de taak der landsverdediging meedoet. Als Helsinfors bedreigd zou worden, zou boord in het gehucht Timbang, nabij Ba- tocr, in de residentie Banjoemas op Java. Deze explosie ging gepaard met een aard beving, welke o.m. werd gevoeld te Wono- sobo en Garoeng, aldus meldt Aneta. Uit de Tegalan ten Noorden van het ge hucht Timbang begon een modderstroom te vloeien, die thans nog voortgaat. Het gehucht Timbang is Weggevaagd Ongeveer twintig personen worden vermist. De bevolking van 200 zielen van Timbang wist zich ty'dig in veiligheid te stellen, doch negen personen worden nog vermist. Huis raad, groot en klein vee, alsmede de oogst van honderd H.A. ging verloren. De bevolking der aangrenzende gehuch ten, verontrust door de gebeurtenissen, heeft ook de wyk genomen. Het binnen- landsch bestuur^trof maatregelen voor eva-v cuatie en voedselvoorziening. De Britsche vloot telde, tot voor het zinken van de „Royal Oak”, twaalf slag schepen en drie slagkruisers. Zeven slag schepen zjp nog in aanbouw. Het grootste slagschip is thans de „Rod er de „Nel- Sovereign” (■29.Ï50), de „Ramillics” (31.100), de GOUkStlIE UHllAXT. Saracoglu’s bezoek te Moskou. Concessie aan Rusland van Engelsche en Fransche zijde. De „Times” meldt uit Istanboel: De regeering heeft aan minister Sa- lacoglu de inzichten van de Britsche en de Fransche regeering over verschillende pun ten, die de Sovjet-regeering ter sprake heeft gebracht, kunnen mèdedeelen. Gemeld wordt, dat de definitieve tekst van het nieu we Russisch-Turksche vergelijk’ vandaag te Moskou wordt besproken. Het blijkt, dat de Sovjet-regeering in het bijzonder be zwaar maakte tegen de clausule in het F»gelsch-Fransch-Turksche accpord, waar, by Turkije niet verplicht zou zyn in geval van oorlog tusschen1 Rusland' aan den eenen en Frankrijk en Engeland aan den anderen kant de zijde te kiezen van de Westelijke mogendheden. Ruslar.d wil dat „niet x^r- plicht zou H’n” zal worden "verander» in „onder geen omstandigheden”. Engeland en Frankrijk hebben toegestemd in de noodige wijziging in hun accoorden en men hoopt in Ankara, dat Rusland geen nieuwe punten ter sprake zal brengen en dat de bespre kingen te Moskou aan het eind van deze wiek op bevredigende wy’ze zullen zijn af- gvloopen. de „Warspite’ (30.600). In aanbouw zijn de „Lion’, de „Teme- raire” (alle twee 38.000 ton?), de „Duke of York" (35.000), de „Jellicoe” (35.000) de „Beatty” (35.000), de „King George V” L35.000), de „Prince of Wales” (35.000). De drie slagkruisers zyn de „Hood” (42.100 ton), het grootste thans bekende oorlogschip ter wereld, de „Renown” (32.000) en de „Repulse” (32.000), In het begin van dit jaar deelde de Brit- sriie regeering mede, dat een der vyf sche pen der Royal Sovereign klasse (waaitoe ook ds „Royal Oak” behoorde) in 1942 van de sterkte zou worden afgevoerd, als het latftete der slagschepen van het programma 1937 in dienst zou worden gesteld. In 1943 zou wederom een schip der „Royal So vereign” klasse vervangen worden. Churchill oefende hier critiek op. Z.i. had Engeland deze oudere slagschepen hroodnoodig om convooien te kunnen be- ney” (33.900 ton). Voorts zijn son” (33.500), dfe „Royal (29.150), de Resolution” 29.150), de „Valiant” (31.100), de „Barham” (31.100), „Queen Elizabeth” (91.100) en ache koningin Maud Oslo overgebracht. Bepantsering was zeer zwaar. e „Royal Oak” is een slagschip van e ze fde type als de „Royal Sovereign” en ne „Revenge". Het schip behoort tot de in 4en oorlog gebouwde slagschepen. bet Is 17 November 1914 van stapel «e- loopen en was in Mei 1916 gereed. Tüdons den bouw is het schip, dat als kolen stokend «chip was ontworpen, tot een vollediger oJiestoker omgebouwd. Het schip had een standaard waterver- I^aafsing van 29.150 ton en, indien volledig Waden, een waterverplaitsing van 88.50C on. Het had een bemanning van ongeveer U60 man. De lengte was 580 voet op de waterlyn, diepgang 28.5 voet en de breedte 102.5 voet. Naast de reeds genoemde hoofdbewp pe- ring had het schip nog een aantal lichtere vuurmonden en machinegeweren. rie waterlijn had het 4 torpedo-lanceerbid- ren; een vliegtuigkatapult bezat het schip JP Mjn derden geschutstoren. ‘Het lien De bepantsering was zeej* zwaar. De huid was voorzien van zware blisters” at z.iin ean soort van uitwassen buiten de Mwepthuld, waartegen de torpedo’s, alvo- den scheepshuid te treffen, tot önt Tloffing moesten komen. Bovendien was de ^terdichté indeeling zeer goed, zoodat de ..mal Oak” geacht kon worden sterk be veiligd te zijn tegen aanvallen van onder meers, die hun torpedo’s op het schip zou- oen afschieten. Het schip, dat te Devon^ort gebouwd v-flR, was in de Jaren 1934 tot 1936 gemo- ♦nniseerd. van /oerd Onze bureaux zyn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie en Redactie Telef. (nterc 2745. Postrekening 48400. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, bfl onze agenten en loopers, den boekh>ndel en de postkantooren.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1